HET ROTTERDAMSCH PAROL Consulair rapport beantwoordt geen schuldvraag r Wisjinsky was heetgebakerd en de pers werd boos Gewapend conflict op komst India-Pakistan? Intensiever samenwerking der Benelux-landen? Arabisch leger in oprichting voor Palestina? Vrij, onverveerd Practische tussentijdse maatregelen niet mogelijk geacht USA-consul bezocht frontgebied Suiker voor Duitsland Handelsverdrag met de Franse zone Amerikaanse oogst bedreigd Weerbericht Gromyko weer contra de Grieken Hulp aan Britse mijnwerkers Heropvoeding Japanse soldaten Treinbotsing bij Zwolle Pantserwagens moeten naar Djogja! Ontwerp-grondwet voor het Saargebied Nader onderzoek naar Piek's activiteit Politiebureau in Haifa opgeblazen Uniforme index voor levensonderhoud Wilde stakingen in finland Franse fusie ja of neen? Q Asi «a Adm. tonga Haven 141, Schiedam teL «9300 Abonnementsprijs per week 31 cent per kwartaal lout oummeri 0,09 Maandag 29 September 1947 EE Uitgave Stichting „Het Parool** Po3tgiro 398644 Scnfcleri Amsterdarasche Bank te Rotterdam PL Directeuri B- de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 226 Het eerste vertrouwelijke rapport van de consuls over Indo nesië heeft gecirculeerd onder de leden van de Veiligheidsraad, meldt de „New York Herald Tribune". In dit rapport wordt vastgesteld dat de order „staakt het vuren" geen vrede heeft gebracht. De consuls onthouden zich van het beantwoorden van de schuldvraag en verklaren, dat zij niet in staat zijn practische tussentijdse maatregelen te adviseren om een effectiever naleven van de order „staakt het vuren" te waarborgen. Het rapport maakt melding van roofpartijen, in het bijzonder op Chinese bezittingen, die worden toegeschreven aan individuele Indone sische Republikeinen. Het tussentijdse rapport zou slechts drie vierhonderd - woorden lang Consulaire missie terug in Batavia De Amerikaanse consul-generaal Walter Foote is vandaag naar Ban doeng vertrokken nm het Neder lands-Indonesische front te inspec teren. Dit. is de eerste tocht van een Amerikaans waarnemer sinds de consulaire missie van de Verenigde Naties vorige maand haar werk zaamheden is begonnen. De Verenigde Staten zijn het enige land dut nog geen militaire waar nemer heeft uitgezonden. Verwacht wordt dat deze morgen zullen aan komen, langer dan één maand nadat om hun uitzending was verzocht en pas vier dagen voor dat de consu laire rapporten aan de Veiligheids raad zullen worden voorgelegd. De volledige consulaire missie is vandaag van een één-daags bezoek uit Djokjakarta in Batavia terug gekeerd. Uit bevoegde bron wordt ver nomen dat de president van de Indo. nesische republiek Soekarno geant woord heeft op een lange Ijjst van vragen, hem door de missie voor gelegd. Een intieme «riend van premier Sjarifoeddin heeft verklaard dat deze van oord cel was dat de missie een volledige en oprechte poging doet om de waarheid t'e vin den. (A.P.j. „Dat, nooit" zeiden burgers van Verdun Gedurende de laatste negen dagen heeft de bevolking van Verdun twee schepen op de Meuse, geladen met 400 ton sui ker voor Duitsland, geblokkeerd. Gisteren arriveerden manschap pen om de schepen te lossen en het vervoer van de suiker naar Duitsland te regelen. Enige duizenden mensen omstuw den de 500 man militaire politie, richtten straalbarricades op en hiel den protestdemonstraties. Zij wer den door traangasbommen uit el kaar gedreven. Legervrachlaulo's, die in Verdun aankwamen, hadden dc wegen door barricades versperd gevonden, welke echter voor zover nodig zonder enige tegenstand van 50 a 60 men sen. die er bij geposteerd stonden, werden verwijderd. Troepenverster kingen zijn per vrachtauto aange rukt. waardoor het aantal leger auto's tot meer dan 50 is gestegen. Het vervoer van de suiker is uit gesteld. Als resultaat van de te Baden gehouden handelsbesprekingen tus* sen een Nederlandse handelsdelega tie en vertegenwoordigers van de Franse zóne in Duitsland is een nieuw handelsverdrag tot stand ge komen, dat loopt van September 1947 tot 1 September 1948. Voor zover het de agrarische sec tor betreft, zullen binnen het kader van dit verdrag van Nederlandse zijde naar-de Franse zone consump tie aardappelen, pootaardappelen, zaaigranen, zaaizaden en vis worden geëxpoi'teerd, terwijl Duitsland 20 ton hop en een aantal landbouwma chines en onderdelen aan Nederland zal leveren. Tenzij er in de komende drie we ken in Texas, Oklahoma en Kansas voldoende regen' valt zullen van het voor het volgende jaar met graan beplante gebied honderden milboene» bushels tarwe verloren gaan, schrijft het „Wal Street Jour nal" in een overzicht van de voor naamste landbouwgebieden WISSELEND BEWOLKT Aanvankelijk tijdelijk vrij krachtige, later wat afnemende wind tussen West en Noord-West. Wisselende "bewolking met enkele buien. Koeler des nachts. 30 Sept.: Zon op 6 37 uur, onder 18.22 uur. Maan onder 6.23 uur, op 18 48 uur. Volle Maan. Waterstanden Rotterdam: le tij 4.39 uur, 2e tij 16.36 uur. zijn. Een vollediger rapport wordt tegen Dinsdag verwacht. De speciale correspondent van Aneta, die de reis der consuls naar Djogja heeft meegemaakt, weet hierover te berichten: Tijdens het bezoek van de buitenlandse gasten heeft het Republikeinse ministerie van voorlichting dagelijks een nieuwsbulletin in het Engels uitge geven. In het exemplaar van 24 September komt o.ra. het be richt voor, dat de gewonde Ne derlandse militair Jacob Slee- gers. oud 23 jaar, afkomstig uit Noord-Brabant naar een ziekenhuis is overgebracht. Een Amerikaanse correspon dent had nog twee andere Ne derlandse krijgsgevangenen ontmoet: Gerard Steenvoorde en Leendert Mos, beiden uit Rotterdam. Op de weg van het vliegveld naar de stad waren spandoeken aange bracht, waarop o.m. stond: „UNO. Indonesia your testcase" en „Down with Dutch imperialism". Speciaal voor de consuls waren borden aangebracht met spreuken als: „Mjany thanks Australia Allons enfants de Ia patrie" en bor den met Chinese karakters. De correspondenten, die niet toegela ten werden tot de woning van Soe karno, konden slechts onder gelei de ook in het hotel de stad bezichtigen. Hun verzoeken- om re geringsautoriteiten te spreken wer den afgewezen, omdat, naar men zei, deze hiervoor geen gelegenheid hadden. De Chinese correspondent, die de reis van Batavia meemaak te, zei nog, dat hij had begrenen, dat de Nederlandse corresponden ten in het huis van Soekarno niet welkom waren. Een hoogge plaatste autoriteit bleek verbaasd te zijn, dat aan de Nederlanders permissie was gegeven om naar Djogja te reizen. Scherm erfoom naar New York Onze Haagse redacteur meldt dat prof. Schermer horn aan het eind van deze week naar de Ver enigde Staten zal vertrekken, waar liij besprekingen zal voeren over de luchtk ar tering van Indonesië, die volgens een contract, afgesloten tussen dc Nedcrlandsch-Indische en de Amerikaanse regeringen, zal ge schieden door de Amfrikaanse kar- tenngsdienst. Zjjn wij wel ingelicht, dan zou prof. Schermcrhorn zjjn reis naar de Verenigde Staten onderbreken voor een kort bezoek aan Londen. Dat hij in het collegiaal orgaan in Indonesië zou worden benoemd, wordt thans vrijwel uitgesloten ge acht. De Sowjet-afgcvaardigde Gromyko heeft in de politieke commissie der Verenigde Naties een resolutie inge diend. waarin Griekenland verant woordelijk wordt gesteld voor de on geregeldheden aan de Griekse gren zen. het terugtrekken van alle bui tenlandse strijdkrachten en de in stelling van een commissie van toe zicht op de buitenlandse hulp aan Griekenland wordt geëist. De politieke commissie besloot met 33 tegen i stem en 11 onthoudingen dat Bulgarije en Albanië geen vol doende waarborg hebben gegeven voor de nakoming van de verplich tingen van het handvest en dat zij derhalve niet als volwaardige leden aan de besprekingen over de Bal- kankwesiic kunnen deelnemen. Het zal hun slechts worden toegestaan verklaringen af le leggen en vragen te beantwoorden. De mijnwerkers van Whitehaven (Cumberland, EngelandJ. waar onlangs een grote mijnlamp heeft plaats gehad, juichen ten zeerste het plan van liet Tsjechosloivaakse congres van vak verenigingen toe om door middel van cxtia werk geiden bijeen tc brengen lot stichting van een ontspanmngshms voor Britse mnnwerkers. ter nagedach tenis van de 104 collega's, die bp de ramp te Whitehaven zijn omgekomen Voorts ivil het congres studiebeuizcn veisti ekken aan wezen, die hun studie m Tsj echo -Slowakije willen voortzet ten en bijdragen in de kosten voor ver pleging m Tsjechoslowaakse zickenhui- ren van weduwen en wezen van mijn werkers Het plan ral worden uitgevoerd in samenwerking met de Britse mynwer- ketsbond. die 32.000 pond sterling heeft bijeengebracht voor de wederopbouw' van het door de Duitsers verwoeste dorp Lid ice. De regering van Japan heeft beslo ten om de Japanse soldaten, die uit Siberië cn andere gebieden der Sowjet- Unie terugkeren, her op te voeden. Er zullen speciale cursussen van een jaar worden gehouden voor de 600 000 sol- daten en officieren om hen gelegenheid te geven zich aan te passen aan de le venswijze in het nieuwe Japan. Dit besluit IR genomen op aandringen van de Amerikaanse autoriteiten een tegenwicht te vormen tegen de propa ganda. waaraan deze militairen tijdens hun gevangenhouding in Rusland heb ben bloot gestaan. Zes personen gewond De sneltrein uit Utrecht, die Zaterdagmiddag te 14.11 uur in Zwolle moest aankomen, is op het emplacement vlak voor het station Zwolle in botsing geko men met een losse locomotief, die voor eert voortrein van de sneltrein uit het Noorden van 14.39 werd gerangeerd. Vermoe delijk is de trein uit het Westen door een onveilig signaal ee reden. Van beide locomotieven, ccn Ne derlandse en een Zweedse sneltrein- locomotief, liepen enige assen uit de rails. Tengevolge van de botsing werden zes personen gev end. Drie ervan werden naar een ziekenhuis te Zwolle overgebracht De mate riële schade viel, de omstandigheden in aanmerking genomen, mee. De reizigers uit dc sneltrein moesten te voet het station Zwolle bereiken, waar ze in andere treinen overstapten om de reis voort te zet ten. Dc N.S. hebben de opruimings werkzaamheden reeds beemdigd. Dordrechls oudste inwoonster mevr. M. E. Ponsen—Hagen is gis teren 100 jaar geworden. OPWINDENDE PERSCONFERENTIE TE LAKE SUCCESS Zeshonderd personen waren aanwezig op de groots opgezette pers conferentie belegd door Wisjinsky. dc Sow jet-Russische gedelegeerde op de vergadering der Verenigde Naties te Lake Success. Wisjinsky was nogal heetgebakerd en oefende zeer persoonlijke critiek uit op Amerikaanse en Britse diplomaten. Eerst werden John Foster Dul les. de Republikeinse deskundige in buitenlandse aangelegenheden en George Earle. \oormalig diplo maat beschuldigd \an oorlogsop- liitsing. De rede \;ui MacNeill. cle Britse gedelegeerde, werd bijtend en' sarcastisch genoemd. f „Het was een zwakke poging om geestig tc zijn," zei de Rus. De stemming werd toen zeer geladen. Sir Alexander Cadogan. de permanente Brit se vertegenwoordiger op de U.N.O. fronste zijn werkbrau- wen en ging heen. Vijftig journalisten wandelden even eens weg. Er werden heftige «oorden ge wissel d tussen Wisiinskv en jour nalisten van de Höarst-pers (een van de grootste-krantenconcerns in dc Verenigde Staten). Toen een der journalisten vroeg, of ook sommige uitlatingen van Sla Mn als oorlogsop hitsing aange merkt moesten worden, wond Wisjinsky zich zeer op. „Deze \raag kan ik niet beantwoorden," antwoordde lui. Mijn antwoord zou de vragsteJIer niet aanstaan." GANDHI WAARSCHUWT MOHAMMEDANEN Pakistans verzoek aan Groot Brittannië en de overige dominions om morele en zo nodig militaire steun inzake de moeilijkheden in de Pends- jaab heeft in Hindoestan grote ongerustheid gewekt. In New Delhi wordt in regeringskringen ernstig rekening gehouden met de mogelijkheid van een gewapend conflict tussen Pakistan en India. De Britse regering heeft het Pakistanse verzoek aan de andere dominons doorgezonden. India heeft de dominions eijn eigen zienswijze kenbaar gemaakt. De bladen van India wijden veel aandacht aan een verklaring, die door Mahatma Gandhi tijdens een gosdienstige bijeenkomst is uitge sproken. Gandhi zei, dat de Indische reering tegen Pakistan te velde zou trekken, als er geen andere manier was om rechtvaardigheid van Pa kistan te verkrijgen en als Paki stan bleef weigeren zijn aangetoon de dwaling in te zien. Niemand wil oorlog, aldus Gandhi, maar ik kan niemand adviseren onrechtvaardigheid te dulden. Deze uitlating van de man, die over de gehele wereld bekend is als de exponent van het lijdelijk verzet, heeft in officiële kringen opwinding veroorzaakt. De bedoeling van het verzoek van Pakistan is ondertussen niet geheel duidelijk. De volgende verklaringen worden in diplomatieke kringen ge geven: 1. Pakistan zon de „zenuwen- oorlog" tegen India willen voort zetten, maar tevoren het gezicht willen redden tegenover het Britse Gemenebest. 2. Pakistan zdu het Pendsjaab- probeem aan het Gemenebest willen voorleggen om een oplossing te zoe ken. 3. Pakistan zou zich van een zo groot mogelijke steun willen ver zekeren om daarna d6 zaak voor de U.N.O. te brengen. Ike mag het straks weer opknappen! De republikeinse senator Clyde Reed heef. voorspeld, dat generaal Eisenhower republikeins candidaat ïoor liet presidentschap zou wor den, indien de betrekkingen mer Rusland niet zouden verbeteren Hij deelde de reporters mede: „Dc enige taal. die Rusland ver staat. is de militaire cn Ike kan ze in die taal toespreken". GROOT-HERTOGIN CHAR LOTTE van Luxemburg, peet moeder van Prinses Marijke. WORDT „BENELUX" „UPABA?" De naam „Benelux".afkomstig van Belgisch-Nederlands-Lua em- burgse lolunie. die al vrij alge meen feurgerrec/if heeft gekre gen, schijnt in de hogere regio- nen geen genade te vinden. De heer Hommel, secretaris-gene raal der Belgisch-Luxemburgse tolunie, heeft voorgesteld Bene luxtc vervangen door „Union dei Pays Bas" (Unie van de Lage Landen). Eén onzer taal kundige relaties, zeer bedreven in hei scheppen van nieuwe woorden, fabriceerde er onmiV- tfellijk „L'paha" (Nederlandse vertaling ,Ulala"J. Eerlijk gezegd: „Benelux" be valt ons beter... Weiter ivü: Van Kleffens heeft het „beroerd" gedaan „Wat zou de Benelux zijn geweest als van 19-15 af onmiddellijk orde en rust in Indonesië hadden geheerst7 Dan zouden twintig millioen nijvere mensen beschikken over tropische gebieden, die alle nodige grondstoffen opbrengen en West-Europa zou een rijk hebben ge had. machtiger dan het- voormalige Bourgondische ri|k", zei oud-minister Ch. Welter in de protest-vergadering van ..Handhavmq Rijkscenheid", die Zaterdag in Den Haag is gehouden. Hij besloot rijn speech met dc ont boezeming: „Ik wil, dat onze pantser wagens doorrollen naar D)ogjakarta, dan mogen dc consuls meerijden." Prof. Gcrbrandy vond. dat mr. Van Kleffens het in^de Veiligheidsraad „be roerd" gedaan heeft, „want hij handelde met naar hetqecn hij zei. Churchill ver bond aan zijn woorden #ltijd daden. Van Kleffens had moeten zeggen: „Gij zijt met bevoegd en wij willen met dat gij U bemoeit met onze interne aange legenheden. Dat verdraagt dc natie nooit." Dr, FeuiJIctau dc Bruyn zei. dat als dc regcrings-coalie de' motïe-Schoulen verwerpt de K.V.P. meewerkt aan ver nietiging der parlementaire democratie. „Het gaat hier lu-sen rechtsstaat en semi-totalitaire socialistische staat. Hi was van mening dat alleen een natio naal kabinet Nederland door de bran ding kan brengen. Vrijdag omstreeks zes uur is in Capelle a. d. IJssel de 40-jarige H. d. V. uit de Lamastraat door een gemeente-autobus overreden, en op slag gedood. LIGA WIL GUERILLA-STRIJD STEUNEN Volgens nog niet'bevestigde berichten zou in de nabijheid van Damascus een Arabisch leger ter verdediging van Palestina worden gevormd, dat reeds 45.000 man sterk is. Een Arabisch blad meldt dat in Syrië een alge mene mobilisatie plaats vindt sinds het bekend worden van het Palestina- rapport. Irakse officieren zijn in Damascus aangekomen. Voortdurend ko men zich jonge mannen melden uit de Libanon, Irak, Transjordanië en Palestina, die dienst willen nemen. Fawzi Elkawoekdj, dc leider van de Palestijnse Arabieren, zou het bevel over deze strijdkrachten, voe ren. Over het opperbevel zijn thans onderhandelingen aan de gang. Elkawoekdj wil onder niemand anders vechten dan onder Aziz BI Masri Pasja, de vroegere inspec teur-generaal van het Egyptische leger. EI Masri heeft volgens Ara bische berichten de leiding aan vaard, maar hij zal om gezond heidsredenen de strijd van een hoofdkwartier uit leiden. EI Masri is een yan. de bekwaamste strate gen. die Egypte voortgebracht heeft. Hij is in 1945 uit een Egyp tisch concentratiekamp ontslagen. Hij was gevangen gezet omdat hij in het begin van de oorlog een po ging gedaan heeft om naar Duits land te vliegen. El Kawoekdjl he,eft 6 en groot gedeelte van de oorlog in Duitsland doorgebracht. Ir» 1936 riep hjj ziin stamgenoten in Palestina tot „de heilige oorlog" op tegen Engeland. De politieke commissie der Arabische Liga heeft volgens Beuter op een bijeenkomst in Sofar (Libanon) een „geheime" ïpsolutie aangenomen om alle mogendheden die steun verle nen aan de aanbevelingen van de commissie der U.N.O. voor Palestina economisch en cultu reel te boycotten. Men besloot dat rle Palestijnse Arabieren een guerillastrijd zullen voeren. De" Arabische hoge com missie zou zich bereid verklaard hebben om honderdduizend strij ders aan te werven. De staten van de Arabische Liga zullen manschappen, materiaal cn geld sturen en de zorg voor ge wonden en vluchtelingen op zich nemen. Er zuilen op verschillende plaatsen opleidingscentra worden gesticht en In de gehele Arabische wereld zullen collectes worden ge houden. Een onafgebroken stroom vluchtelingen trekt weg uil de Pendsjaab, Deze volgepakte trein'trekt uit het Uindocsfan- gebied naar Pafcis/an cn wordt onderweg bedreigd door Hin does en Sikks; van de andere kant van de nieuwe grens trek ken de Hindoes onder dezelfde omstandigheden naar India Een nieuw immigrantcnsclup is voor de kust van Palestina waargenomen. Eenheden van de Britse ni ar ine. vergezeld van vliegtuigen, zijn uitgevaren. De opvarenden van de ..Af Al Pi" (ondanks alles', het emigranten schip dat op het eind van de vorige week werd aangehouden, zijn naar Cyprus overgebracht Toen de Britse troepen aan boord gingen losten zij vijf schoten, waardoor een immi grant gedood werd cn twee gewond. Dc ontwerpgrondwet voor het Saargebied is gereed gekomen. Hierl in wordt verklaard, dat „het Saar land een autonoom, democratisch land is. dat economisch met Frank rijk is veroonden". Het ontwerp zal worden voorgelegd aan het parle ment. dat op 5 October door het Saargebied zal worden gekozen. Marokkanen eisen onafhankelijkheid De onafhankclijkheidspartij van Marokko h^eft aan Trygve- Lie, se cretaris-generaal der U.N.O., ren memorandum doen toekomen dat door de commissie voor de vrijheid van Noord-A frik a ter publicatie aan dc pers is verstrekt. „Dc over heersing van Fran.knik in Marokko moet onmiddellijk eindigen en een democratische staat, geleid door sultan Sirh Mohamed Ben. Soessef, moet in Marokko worden uitgeroe pen". Frankrijk wordt er van be schuldigd zich alle macht in Ma rokko te hebben toegeëigend en meer dan 60Gj- van de begroting op te slokken. Meer dan 1 millioen h.a. zeer vruchtbaar land is in handen van 4.710 Europeanen, terwijl dc inhemsen hun toevlucht moeten nemen tot dc stadscentra. (Van onze Haagse redacteur) De bijzondere raad van cassatie heeft de stukken die betrekking hebben op dc zaak tegen C. Piek, eens leider van Winterhulp en van de Nederlandse Volksdienst, in handen gesteld van de rechter commissaris van het bijzonder ge rechtshof te 's-G raven hage om aard cn omvang nader te onder zoeken van 'piek's werRzaarnheden als agent van de inlichtingendienst van de Germaanse S. S. 1943 ?n in een officiële functie in Frankrijk in 1914. Maandagmorgen om vijf uur is het politiebureau van Haifa m dc lucht gevlogen. Dit is de eerste grote gewelddaad in Palestina sinds drie maanden geleden het departement van arbeid in Jeruza lem dc lucht in vloog, aldus A. P. Volgens dc politie is deze aanslag duidelijk het werk van dc Joodse ondergrondse. Het aantal doden en gewonden staat nog met vast. Het gebouw is vrijwel geheel vernield. Naar zuiniger motoren voor auto^s Binnen tlric jaren zullen dc auto's voor/.icn «orden >an moturen. wel ker bcnzinc\erbrmkminder dan óp1"® \an dat der tegenwoordige is, zegt Charles r. Kettering, adviseur an dc researchafdeling \.m dc Ge neral Motors Corporation. Kettering /.ex tijdens een -nter- view, dat dc nieuwe motor, die in 1950 algemeen ach ruikt zal worden, ccn natuurlijk uitvloeisel is van dc tcchnhkhc vooruitgang op het ge bied van benzine- en dicssclmoto ren. Dc motor heeft ongeveer de zelfde omvang als dc tegenwoor dige. Zaterdag stootte een landbou wer, bij de bewerking van zijn ak ker te Groesbeek bij Nijmegen, op een granaat. Hij raapte 't projectiel op. waardoor het ontplofte. De man werd op slag gedood. Dc „Willem Ruys" verlaat achteruit varend de binnenhaven van Vlissin- gen. Op delonrgrond van links naar rechls de sleepboten llektor, Delf shaven cn Phoenix. Op het economisch congres, dat onder auspiciën van hot comité voor Ben elux-sa menwerking in Brussel is gehouden, zijn verschei dene voorstellen gedaan die, indien zij verwezenlijkt worden, de samen werking der drie lage landen sterk kunnen bevorderen. Eén der belangrijkste adviezen luidt, de verschillen in dc belas tingschaal en -aanslag in de drie landen zoveel mogelijk weg te wer ken. Men sprak de wens uit dat in de commissie van deskundigen, die dit probleem moet onderzoeken, met alleen regerings-vertegen woordigers,- doch ook ondernemers zullen zitting nemen. Verder stelt men voor de Nederlandse en de Belgische Kamer van Koophandel in New York te verenigen tot een „Ka mer van Koophandel der Lage Landen" en in het algemeen de samenwerking der Kamers van Koophandel in het buiten land te intensifiëren, Nederland zal evenals België, meer vrijheid moeten verlenen bij het vestigen van handelsonderne mingen en industrieën. De commissie voor het bankwe zen adviseert vereffening onder el kaar van de saldi der betalingsba lansen met andere landen. Het vraagstuk van de huisindustrie wil men eveneens ernstig onderzoeken, omdat men deze ziet als rem op een. buitensporige concentratie der in dustrie. Van groot gewicht is ook dat men voorstelt in de drie landen een uniforme index van de kosten voor het levensonderhoud op te stellen. Ten slotte zijn er verscheidene voorstellen gedaan voor de vee teelt, Zo bleek de aankoopprijs voor melk in Nederland belangrijk te verschillen van die in België en Luxemburg, gevolg van de betere kwaliteiten van de Nederlandse veestapel. Die van België en Luxemburg moet dan ook belang rijk verbeterd worden. Wilde stakingen braken uit in Finland, toen de vakbonden het door de regering voorgestelde nieu we looiiplan aanvaardden. De vak bonden ndcrhandclcn thans Op basis van ccn loonsverhoging van tien procent. tcrutjl oorspronkelijk een \erhoging van 25 a 30 procent «as geëist. Dc Finse onderminister xan financiën heeft de toestand zeer ernstig genoemd. Hen aantal tegenstrijdige berich ten over ccn mogelijke fusie van de Franse bezettingszone van Duits land met de Brits-Amerikaanse zone heeft in het afgelopen week-cinde gecirculeerd. Een bericht uit Londen meldde dat dc Franse regering reeds tot fusie had besloten, niaar het werd later uit n^am van Bidauh tegengesproken. Er zijn wel offictcuze besprekingen gevoerd, maar de Franse regering heeft nog geen be slissing genomen, zo werd te Parijs ge zegd. Mén zou eerst de komende confe rentie van 'dc Grote Vier willen af wachten. Volgens waarnemers zou Frankrijk fuscicn als dc Grote Vier niet tot over eenstemming kunnen komen over de economische eenwording van Duits- land. Waarschijnlijk wil men de Franse fusie bewaren als stok achter de deur. Rosalie Roozendaal kreeg twee en half jaar Het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam deed uitspraak in de zaak te- gen het 23-jarige joodse meisje Rosalie l Roozendaal, die in 1944 vier maanden als V.-1vrouw in dienst van de S.D. werkte cn enkele ondergedoken Joden ycrricd. Het Hof nam de tragische omstandig heden, waaronder het meisje reeds op zeer jeugdige leeftijd voor grote proble men gesteld werd, in aanmerking en veroordeelde haar tot twee jaar en zes maanden met aftrek zonder ontzet ting uit dc rechten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1