])E Truman zet Congres-apparaat aan hét werk HET ROTTERDAMSCH PAROOL w BALLET DES ARTS komt voor onze lezers Nieuwe taakverdeling in liet Britse kabinet Productie van serviesgoed onbevredigend Regering regelt pensioenen van militairen Dinsdag 30 September 1947i Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 727 Tussentijdse hulp aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk PAROCOSCOOP TWINTIG PUNTEN .AANGEWEZEN Parijse dans in Rotterdam Jubelende pers in Frankrijk STAFFORD CRIPPS AAN ECONOMISCHE ZAKEN, WILSON MINISTER VAN HANDEL DOORN WIL GEEN HOKENZOLLERN FABRIKANTEN VERDIENEN MEER AAN LUXE PRULLARIA Bezettingsjaren tellen mee De kindermoord te Overschie Truman met Hitier vergeleken Kan mr. OuAlid blijven van de P.v.d.A.? Een goede tip voor hoofdonderwijzers Nieuwe dienstregeling Spoorwegen Noordhollandse bladen fuseren Roofovervallen in Spanje Bioscoopbezoeker viel in slaap „Heil Hamm" riepen Engelse fascisten Red, ea Aim. Long© Harm 141, Schiedam t«L 49300 Abonnementsprijs per weak SI east, per kvrartacd 'J, 4r-fe lone nummert 0,09 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 BanUer* Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur; PL Hoofdredacteur! Tb- Ramaker de Vries President Truman heeft de commissie voor buitenlandse aan gelegenheden en de commissie voor toewijzingen van het Con gres verzocht, zo spoedig mogelijk het werk te'beginnen voor het program van tussentijdse hulp (580 millioen dollar) aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Aan 2ijn verzoek was een 2 fi uur durende beraadslaging voorafgegaan met zijn naaste medewerkers en de leiders van het Congres. In deze con ferentie was - neemt men aan vastgesteld, dat het niet mogelijk was over voldoende middelen te b.eschikken voor de hulp aan Europa buiten het Congres om. Truman heeft zich niet kunnen verzekeren van de onvoorwaardelij ke steun van de Republikeinen. Hij heeft daarom gepoogd de hulpver lening voorlopig te financieren Uit de beschikbare middelen. Deze zijn slechts toereikend tot December, zo heeft hij in zijn bekendmaking mee gedeeld. Daarna kan de hulp slechts worden voortgezet met middelen die het Congees ter besenikking van de regering zal stellen. Palestina Tj|E Engelse regering heeft bij monde van haar minister van koloniën, Creeck Jones, aan de Ver enigde Naties doen weten, dat zij van plan is om haar troepen uit Pa lestina terug te trekken. Het Britse q mandaat over dit land neemt dus in afzienbare tijd een einde. Op zichzelf is er weinig re ren om ons over deze aankondiging te ver bazen: er kan voor een Engelse re gering en zeer in het bijzonder voor een uit het Labourkamp weinig aan- trekkelijks^-zitten in het blijven op knappen van de vuile was in Palesti na. Bovendien heeft het kabinet- Attlee in de ernstige economische crisis, waarmee het te worstelen heeft., begrijpelijkerwijs de neiging om haar verplichtingen overzee (in het bijzonder de veel geld kostende militaire verplichtingen) tot een mi nimum te beperken; zo hei zelf die neiging al niet heeft, dan zal toch zeker de linkervleugel van de partij het in die richting drijven. Verbazen wij ons over deze aan kondiging op zichzelf dus met, toch blijft er wel enige" 'aanleiding tot verwondering over. In de eerste plaats over het tijdstip, waarop deze verklaring gedaan is. Waarom nu en waarom niet zeven maanden gele den, toen de Britse regering besloot, om het geval-Palestina voor het forum der_ Verenigde Naties te bren gen? Ons inziens zou deze aankondi ging op dat tijdstip beter op haar plaats zijn geweest, wellicht zelfs te genover de Joden en Arabieren een heel wat nuttiger effect gehad heb ben ook. Verder zegt de Britse minister van koloniën dat zijn regering niet van zins is om Joden en Arabieren een regeling op te leggen, waarmede zij het niet eens zijn. dan is dit alleen maar de consequentie van het opge ven van het mandaat, hoewel wij het eens zijn met -de Manchester Guardian, dat Creeck Jones zich wat behoedzamer had kunnen, uitdruk ken. jV/ÏAAR wanneer hij vervolgens 11 vgr*daart. dat de Britse rege ring ook niet bereid is om tezamen met andere leden van de Ver. Naties een reeeling voor Palestina te helpen opleggen. ..zonder eerst rekening te houden met de rechtvaardigheid van de regeling en de omvang van het eventueel aan te wenden geweld", dan klinkt dit wel heel aardig, maar het doet ons tegelijk vragen, waar om h»t kabinet-Attlee de zaak dan Indertijd voor de Ver. Naties heeft gebracht. Hot kan zich zeven maan den geleden toch kwalijk hebben verbeeld, dat de Ver. Naties zonder meer eeti regeling zouden vinden, die Joden en Arabieren, werkelijk zonder meer bevredigde. In ieder geval weet Creeck Jones nu. dat dit niet het geval is. Het rap port van de Commissie uit de TJNO (zowel dat van de meerderheid als van de minderheid) is door de Ara bieren onaanvaardbaar verklaard. Betekent de verklaring van de Britse regering nu. dat zij. als dit wordt aangenomen, haar handen van de zaak aftrekt? Ziedaar een van de vele vragen, welke deze aankondigeng doet rij zen. Of is zij alleen bedoeld om ex tra pressie te oefenen op Jodgn en Arabieren om het met elkaar eens te worden? Zo ja, dan lijkt zij ons een voudig een slag in de lucht. Zeker, een soortgelijk ultimatum heeft in dertijd de Hindoes en Mohammeda nen tot elkaar gebracht, maarde verhoudingen liggen hier anders en bovendien heeft de vrede in India maar bedroevend kort geduurd. Of is deze aankondiging van het Britse vertrek uit Palestina aller meest een uitnodiging aan de Ame rikanen om de openkomende plaats in te nemen. Een parellel dus van wat in Griekenland is gebeurd? Of is zij dit alles tegelijk? Zo ja, dan vrezen wij, dat deze verklaring er niet toe zal bijdragen om de op lossing van het probleem-Palestina gemakkelijk te maken. Weerbericht NACHTVORST - WeersverwaditbiK, geldif tot Woensdagavond. Koude nacht met op vele plaatsen nachtvorst en hier cn dailr grondmist Morgen overdag: vrij zonnig, droog weer, Temperaturen oplo pend tot Iets hogere waar den dan vandaag. Weinig wind. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8 40 uur: Luriilön,k 7$8 8; wind NO. 3: temp. 112: msr. tem-"- 16 2 (3 uur gistermid dag); min temp. 312 i F »4en morgen) Weersgesteldheid: he wol Kt. 1 OctZon op 8 39 uur, onder 18.20 uur. Maan onder 7 44 uur, op 19 02 u. Waterstanden Rotterdam: le tij 5.13 uur, 2e tij 17-09 uur. De 580 millioen dollar die Truman thans aan het Congres heeft ge vraagd voor Frankrijk, Italië en Oostenrijk, zouden toereikend zijn voor het eerste kwartaal van 1948. Daarvóór wordt de hulp uit de be schikbare middelen gefinancierd; daarna schijnt het plan-Marshall te moeten gaan functionneren. De behoeften van Groot-Brittan- nië zijn in het tussentijdse hulpplan niet opgenomen. Senator Styles Bridges, de voorzit ter van de commissie voor toewijzin gen, heeft meegedeeld dat hij de commissie medio November in spe ciale zitting biieen zal roepen. Tij'drooster Truman heeft in feite de vast stelling van het tijdrooster aan de betrokken congrescommis sie overgelaten. Hij heeit hier aan de voorkeur gegeverf bo ven het zelf bijeenroepen van het Congres. Ofschoon, het Farijse rapport niet nagelaten heeft indruk op de Congres-leiders te maken, schijnen deze niet overhaast te zullen besluiten wat ermede te doen. De tot dusver door de Congres commissies bekend gemaakte plan nen zijn: De Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen komt terstond reeds bijeen. De toewij- zingscommissie van de Senaat me dio November. De commissie voor buitenlandse betrekkingen van het Huis van Afgevaardigden eveneens medio November. Rekening houdend met onvermij delijke vertragingen en met het feit dat het onderzoek door de commis sies wel drie weken in beslag zal nemen, acht men het in diplomatie ke kringen niet mogelijk, dat de de batten in het Congres voor medio 'i december kunnen beginnen, terwijl dan, afgezien van mogelijke ver traging door isolationisten in beide partyen, de eindstemming in de eer ste of tweede week van Januari kan worden gehouden, dus zes we ken na de door Truman genoemde critieke datum 1 December. Er zijn weer twintig textiel punten aangewezen van de kaart V-A. 705. Geldig zijn de bonnen gemerkt E: één punti E; vijf punten? F: één punt en f: vijf punten. De bonnen tex tiel E-reserve en textiel F-re- serve zijn niet aangewezen. Een eï voor iedereen Op 9 October a.s, zal voor alle leeftijdsgroepen een bon voor een ei bekend'wordeffii gemaakt. Vannacht tussen drie en vier uur heeft een felle brand gewoed m de auto-garage van de firma Spoormaker aan de Zuidhoek. Drie vracht- auto's en een motorrijwiel gingen in de vlammen op, een luxe wazen brandde gedeeltelijk ud. J'i/f andere aufo's kon men nog behouden door ze naar buiten te rijdenDe garage was ondergcbracht in een schuur die door mtddel i an houten schoft en in boxen was verdeeld. De brand is ontstaan door kort slutting m een der vrachtauto's De firma Spoor maker was met verzekerd. PARIJS is het middelpunt, ook na de oorlog is hier mets 111 veranderd, van een hartstochtelijk kunstleven en onder andere op het gebied van de dans is er een voortdurende stuwing van duizenden ïonge men sen die op de vele scholen afstuderen en dan voor het voetlicht komen. Er worden zeer hoge eisen gesteld en alleen hgt allerbeste materiaal wordt geaccepteerd door het uitermate verwende pubhek. Veel kunst uitingen die „er mee door kunnen gaan" vallen terstond af, omdat ze niet goed genoeg zijn. werven en het noodlot - Ui*, dat, juist toen Weydt en zijn ballet in de eerste rij kwamen, de oorlog uit brak. Jean Wevdt diende in het Franse en in het Engelse leger. Veel werd gedood en bedorven, doch de bezieling van. deze danser bleef en .direct na de bevrijding begon hij Ben van de balletten die Parijs direct geïmponeerd en gegrepen hebben is dat van Jean Weydt, die met 20 dansers en danseressen, jong en enthousiast, aan de arbeid is gegaan en... geslaagd. De Franse pers jubelde ea dit heeft Weydt en zi;n vrienden* er toe gebracht deel de nemen aan. het wereldballetcon- coura, dat deze zomer in Kopenha gen werd gehouden. Zoals bekend is, verwierf het Ballet des Arts daar de eerste prijs en de gouden medaille. Bekroond! Zo ziet Jean Weydt eindelijk zijn werk bekroond. Hij was al jaren in Parijs bekend doör zijn werk kracht en volharding. Dat bewees hij met zijn „Ballets *3S", waarmee hii drie jaren werkte en waarmede hij bekendheid kreeg. Men roemde de inspiratieve kracht van de dan ser en zijn. geloof bezielde de hele troep. Het kost veel moeite in een stad als Parijs bekendheid te ver- De langverwachte wijziging in het Britse kabinet, waarover al een half jaar geruchten lopen, is gisteravond door Attlee aangekondigd. Het blijken echter, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen ingrijpende wijzigingen te zijn. Sir Stafford Cripps. tot dusver minister van Handel, krijgt de ver antwoordelijkheid voor de economische politiek, die tot dusvei; over ver schillende departementen was verdeeld. Arthur Greenwood, minister zonder portefeuille, neemt ontslag. Herbert Morrison, wiens aftreden werd ver wacht, blijft vice-premier. De 31-jarige James Harold Wilson, Cripps eerste assistent, wordt minister van handel. In Attlee's bekendmaking wordt gezegd dat de huidige economische situatie een yeel nauwere verweving vereist van de economische politiek voor binnen- en buitenland. De eer ste minister heeft nu de steun nodig van een collega, die zijn aandacht onverdeeld kan schenken aan econo mische kwesties in binnen- en bui tenland. Het ligt niet in de bedoeling een departement op te richten, in de geest van het ministerie van produc tie tijdens de oorlog. De minister van economische zaken zal de be schikking hebben over een kleine persoonlijke staf en worden bijge staan door een staf voor de centraal- economische planning, een afdeling voor economische voorlichting en een economische afdeling van het kabinetssecretariaat. Er zal voorts een nieuwe mi nisteriele commissie voor de eco nomische planning worden ge vormd. die-zich zal bezig houden met de voornaamste kwesties van de economische politiek voor binnen- en buitenland, met het oog op de £rnst van de huidige economische toestand zal de eer- ste-minister zelf voorlopig het De Gemeente Doorn .heeft duidelijk laten blijken, dat zij geen prijs stelt op de terugkeer van de Hohen2ollern binnen haar grenzen. De gemeenteraad nam gistermiddag een motie aan waarin hij uitspreekt, dat iedere terugkeer of toelating van Duit sers in de gemeente Doorn vol komen ia strijd is met de gevoe lens, die ïn de Doornse bevol king leven. Alleen de A.R.-heer Ouwejans stemde tegen. De gemeenteraad heeft deze mo tie gezonden naar de regering met het verzoek, bg haar beslissing met de Doornse opvatting rekening te houden. voorzitterschap van deze com missie op zich nemen. De lord president of the council (Herbert Morrison) zal vice-premier en leider van het Lagerhuis blijven. Tevens zal hij. behalve in economi sche aangelegenheden, een coördine rende functie blijven uitoefenen en ook de taak, die1 totnogtoe door Arthur Greenwood werd vervuld de coördinatie van sociale diensten overnemen. Andere wijzigingen in de regering worden overwogen en zullen later bekend gemaakt worden. Nederlandse' groentedrogertJen zullen 1050 ton gedroogde groenten en 2500 ton gedroogde aardappelen aan onze troepen in Indonesië le veren. De Russische zóne van Duits land zal ons land 40.000 ton kali leveren. van voren af aan Inderdaad, op nieuw, want alles was verloren ge gaan. ziin costumes, zijn maskers en met minder dan vijf leden van het ballet walen om het Wen ge komen. De liefde tot de dans over won de moeihjkhed"n en zo zien vu ■\Veydt gelouterd terugkeren. Naar Rotterdam Is het een wonder, dat Het Rot- terdamsch Parool de gelegenheid om deze dansgroep naar Holland te helpen komen terstond aangreep Dat wij kunstenaars als deze gaar ne voegen in de culturele schakel die bezig os zich te vormen? Het Is daarom met bijzonder gro te vreugde, dat ujj onze lezers aan kondigen, dat op 12 en 19 October in de Rotterdamse schouwburg voor stellingen gegeven rullen vs orden door hpf, „Ballet des Aris", onder auspiciën van „Het Rrtferdamseh Parool" en dat binnenkort de kaart verkoop daarvoor gaat beginnen. Een lezer, die goed op de hoogte is van de toesta&den in de Kerami sche industrie, scfLVijft ons:- Met belangstelling heb ik Uw ar tikelen gelezen over de wantoestan den. die heersen op het terrein van de serviesgocdistribuiic. Hoewel ik het in grote "trekken met Uw betoog eens ben, ziet U toch geen kardinaal feit over het hoofd en daaraan voor namelijk is het toe te schrijven, dat het met de productie van servies goed zo treurig is gesteld. De eenvoudige reden n.I., waarom de beren fabrikanten in de keramische industrie geen utiliteits-keramiek bakken, is de boycot, die deze heren voeren tegen <le prijzenpolitiek van de regering, speciaal tegen de prijs- aststelling van serviesgoede ren. De redenen, die de vak groep opgeeft, mi jie in een Uuer artikelen vermeld staan, o.a. geringe import van speci ale klei, gebrek aan arbeids krachten etc. zijn vaak fanta sieën ,,Do Nieuwe Eeuw" van 14 «Tuni j.l., citeert een antwoord, dat een fabrikant )au keramische artikelen Tit aan een \erkoper, die dringend aan deze fabrikant om gehruiksser- iesgoederen gevraagd had, in- plaats Aan al die luxe dingen, die hij tot nu toe had ontvangen. Dit antwoordde luidde nu letterlijk ais olgt: „//e/ spijt ons ook te moeten berichten, dat wij de vervaardU ging van theeserviezen e,d. reeds geruimeti tijd hebben moeten sta ken, in veiband met het feit, dat voor dit artikel een prijsvaststel ling was afgegeven die beneden fabriekskosten lagDientengevol ge fabriceren wij uitsluitend luxe artikelenwat gezien het voor om- schrevene voor de hand ligt," Financiële kwestie Uit dit antwoord bHjkt dus; le: dat Jict een financiële kwestie is; Bij Ue Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend ter regeling van de pensioenen van die militai ren, die na de capitulatie in Mei 1940 op wachtgeld zijo gesteld, om dat hun betrekking opgeheven werd, en voor hen, die op die datum gepensionneerd werden wegens langdurige dienst, Dc regeling stelt voor de tijd tussen 15 Juli 1940 en 5 Mei 1945, voorzover deze volgens de huidige bepalingen niet ais wer kelijke dienst in aanmerking komt, als voor pensioen-geldige tijd te be schouwen. Zij maakt hierop enkele restric ties: de tüd na 14 Juli geldt alleen tot het bereiken van de 60-jarige leeftijd of tot het voltooien van de veertig dientsjaren. Alleen als één deze omstandigheden zich voordoet na 5 Mei 1945 wordt de gehele be zettingstij meegerekend. De pensioengrondslag voor hen, die op 15 Juli 1940 ontslagen zijn is het vaste salaris, dat zij van 15 Juli 1939 tot 15 Juli 1940 verdienden. De pensioenen, waarop tijdens de bezettingsjaren ontslagen militairen recht hebben worden berekend naar de hogere bezoldiging, waarop zij recht hadden indien zij op 14 Juli 1940 niet waren ontslagen. Voorts zal de regering de pen sioenen regelen van hen, die %'óór de oorlog vrijwillig indienst waren beneden de rang van tweede-luite nant, wier dienstverband tijdens de bezetting is verbroken cn die na dien overleden zijn. Voorts neem6 zij maatregelen om de nabestaan den van militairen recht op gezinv- pensioen te geven op grond van de weduwenwet 1922, indien die mili tairen na de capitulatie ontslagen j en later getrouwd waren. j (Als do fabrikant niet veel op een artikel kan verdiengu, dan rekent hij U in een oumezion voor, dat hij niets \erdicot, ja, zelfs verlies lijdt!) 2e: dat, in tegenstelling met hetgeen in Uw artikel vermeld wordt, fabri kanten, die normaal serviesgoed produceerden, thans zijn overge gaan tot het bakken \an het meer lucratieve luxe goed. He^ is ook de reden waarom de nog aanwezige voorraden serviesgoederen bij fabri kanten. grossiers (zebrs. Haubvich!) en de detaillisten, niet in de ha "ri worden gebracht.'doch worden vast gehouden of zwart verkocht. Een andere, niet minder voorna me reden is dat het Rijksbureau vror Keramische Producten, een stelling is. die niet altiid alleen het algemeen belang, doch heel \aak te \col de belangen van handel cn in- i'ustric voorstaat. Enkele leidende figuren van dit bureau, zijn zelf uit de keramische industrie of handel voortgekomen, en hopen daar na opheffing van dit Rijksbureau weer tii temg te keren. Vader krijgt vier jaar De Rotterdam se rechtbank ver ooi deelde vanmot gen de 34-jarige cn'ontageaibeider P. vm W. uit O verse Mc die in December van het vorig jaar het kindje dat hij bij zijn doch te- de 34 j. ongehuwde huishoudster Maria N. van W had vei nekt, onmiddellijk na de ge boorte in een was teil had verdron ken en in de tuin achter zijn wo ning had begraven, tot een gevan genisstraf van vier jaar. DE EERSTE PASSAGIERS VAN DE WILLEM. RUYS"/* Maandag middag zijn 170 employé's en arbei ders van de Rofferdam.sc/ie Lloyd, Ruys Co. en Ruys cG Zoonen met vijf autobussen naar Vlissingen vertrokken om de wer (proeftocht van vier dagen met de „Willem Ruys" mee te maken. Op de foto de deelnemers, die allen langer dan een kwart eeuw bij de rederij in dienst zijn, aan de start van het snoepreis/e.. De Amerikaanse ambassadeur in de bo\ jel-L'me Bedell smith beeft naar aanleiding \an een ai- tikel in een Moskou's letterkundig weekblad, waarin President Tru man met Hitler werd t et geleken, een pjotcdbncf aan „Mototül over hnndigd. In dit ödinjven woidt betoogd, dat zclf-5 Goebels, zich no» te goed achtte op zo n nnnrici- w Mi'digc tvijzc tegen vijandelijke staatshoofden uit 1c varen. Molo- 101 antwoordde Iucrop. dat de Russische legerinng dc verant- wooirlelijkheid voor hel aitikel met op zich kan nemen en liet Amerikaanse piotest met kan fiatnaaiden. K B Het motoifcchij) „Bonaire"' is mt Paramnibo naar Nednland \er- tlokken me} pen lading van on geveer li.090 Kisten sinaasappe len. -Moet hij zelf uitmaken" zegt het bestuur Verscheidene leden van rle Partij van de Arbeid hebben het bestuur dezer partij gevraagd hoe zijn hou- dine is tegenover mr. P J. Oud, Burgemeester van Rotterdam, die in het „Handelsblad" van 30 Augustus pleitte voor de oprichting van een nieuwe middenpartij, cn torh nog hd van de P v. d. A. is. Het partijbestuur cler P. v. d. A. erkent, dat mr Oud „onbehagelijk dicht wandelt aan de grens van wat loyaliteit tegenover een partij waarvan men lid en mede-oprichter is, verdraagt." Toch stelt het P. v. d A -bestuur zich voorlopig op het standpunt, dat het in eerste instan tie aan mr. Oud zelf moet worden overgelaten of hij zich voldoende aan de partij en haar beginselen ge bonden acht om nog lid te willen bljjven. Verschillende scholen worden 3e laatste weken bezocht door een ongeveer dertigjarige man, die be- weeit, de glasschade te moeten op nemen. Als hij even alleen gelaten wordt ontvreemdt hij kledingstuk ken van de kapstokken. Zo nam hij gisteien in de openbare school aan de Ros. Manzstraat twee meisjes- mantels en eejj jongensjas m<*e. Ook in zijn functie als „loodgieter" of „electriciën" probeert deze psendo- werkman de^ scholen binnen te ko men. Ilij mist enkele voortanden. INLICHTINGEN VERZOCHT De subcommissie opsporing oor logsmisdrijven te Rotterdam brengt het volgende onder de aandacht van het Rotterdamse publiek Einde Maart 1944, althans in het voorjaar van 1944, vervoegde zich bij het bureau van de Sicherheitspoh- zei aan de Heemraadssmgcl 226 te Rotterdam een (momenteel onbe kende) vrouw, teneinde aldaar in lichtingen in le winnen omtrent haar man, die door de Sicherbeits- polizei was gearresteerd. Bedoelde vrouw was ca. 7 maanden m ver wachting. De Duitser dxe deze vrouw te woord stond en. die ver moedelijk haar man had gearres teerd, wenste geen inlichtingen ie geven en sloeg de vrouw tegen de grond, waarna hij haar met de ge schoeide voet zo lang tegen de buik schopte, tot zij bewusteloos was. Daarna werd de vrouw ingesloten m een cel van 1 x 1, m de kelder van het gebouw van de Sicherheits- polizei. Een of twee dagen later werd de vrouw in vrijheid gesteld. Bedoelde vrouw cn man en/of _.j, die hieromtrent inlichtingen kunnen verstreken worden verzocht zich te wenden tot de subcommissie opsporing oorlogsmisdrijven m het gebouw van de politieke recherche, afdeling Oude Binnenweg 47, Rot terdam. Naar zuiniger motoren voor auto's Binnen drie jaren zuilen de auto's voorzien worden van motoren, wel ker benzineverbruik minder dan 667o van dat der tegenwoordige is, zegt Charles F. Kettering, adviseur van de researchafdeling van de Ge neral Motors Corporation. Kettering zei tijdens een inter view. dat de nieuwe motor, die in 1950 algemeen gebruikt zai worden, een natuurlijk uitvloeisel is van de ■technische vooruitgang op bet ge bied van benzine- en diesselmoto* ren. Dc motor heeft ongeveer de zelfde omgang als de tegenwoor dige. Zondag 5 October gaat de nieuwe dienstregeling der N.S. in, hetgeen voor Roiteruam enkele belangrijke verbeteringen met zich meebrengt. Over de verbinding HofpleinDen Haag berichtten wi] dezer dagen reeds uitvoerig. Wat de overige be langrijkste verbindingen betreft, volstaan wij met het publiceren van het onderstaande: Amsterdam—Deh HaagRotter dam: Ter ontlasting wordt op de spits uren van dc overdrukke half uurs diens t een electnsch tieinenpaar ingelegd. Op werkdagen: R'dam D P. v. 7.33Den Haag 7.55A'dam C.S. S.45. Maandag t.e.m. Vrijdag: A'dam C.S 17.26—Den Haag 18.18—R'dam D P. 18 43. Zaterdags: A'dam CS 12.57 Den Haag 13.47R'dam D.P. 14.G9, Deze tremen stoppen alleen in Den Haag. Dé treinen A'dam C S. vertrek 16 05R'dam en R'dam vertrek 15 41A'dam zullen ook des Zon dags tussen Leiden en Haarlem lo pen Rotterdam D.P.Maassluis. Op de spitsuren op werkdagen worden twee treinenoaien toege voegd R'dam DP. 7.39—Maasluis S 01 en Maassluis 8.13R'dam D.P. 8.35. Van Maandag tem Vrndag: R'dam D.P. 17.49Maassluis 1811 en Maassluis 38.15R'dam D.P. 18 37 Des Zaterdags: R'dam D.P. 13.49Maassluis 14.10 en Maas- sluis 11.15R'dam D.P. aankomst 14.37. Deze tremen stoppen alle zes normaal aan de drie tussenstations. Met ingang van 1 October a.s. zullen bijna alle Noord-Hollandse dagbladen verschijnend ten Noor den van het Noordzeekanaal onder gebracht zijn in een nieuwe combi natie, de N.V. Verenigde Noord- Hollandse dagbladen. Deze combi natie is ontstaan uit de fusie van de N.V. Noordhcllandse perJ, waar toe behoren de drie uit de illegali teit voortgekomen bladen „De vrije Alkmaarder", „de Nieuwe Sehager Courant" en „de Kennemer Koe rier", en de combinatie van de zgn. „oude" in September 1946 weer verschenen -bladen van de „Noord-Hollandse Courant", name lijk de „Alkmaarse Courant", de „Heideree Courant", de „Kenne- merland", „De Zaanlander" en de „Vrije Hoornse Courant", Het gevolg zal zyn, dat in plaats van de 10 comparerende dagbladen voortaan nog slechts zes dagbladen zullën verscrajnen en wel „De Hel- dersc courant", „De -Schager cou rantDe Nieuwe Schager", „Het dagblad voor West-Friesland", ,,Het Dagblad voor Alkmaar" „Het dagblad voor Kermemerland De Kennemer Koerier" en „De Zaan lander", plaatselijke uitgaven van een onafhankelijk, vooruitstrevend dagblad, gelijk de nieuwe N.V. het uitdrukt. Twintig mannen, die zich „gue rillas de levante" noemen, hebben, in de bergen van Oost-Spanje twee bussen en vijf personen-auto's aan gehouden. Zij eisten van de reizi- ;ers juwelen en geld. Toen enkelen weigerden afstand te doen van hun bezittingen schoten de aanranders waarbij een persoon gedood en een ernstig gewond werd. Nadat de rei zigers hun geld en juwelen hadden afgegeven, mochten z$ hun weg vervolgen. De leider van de bende verklaarde, dat dergelijke daden 5 toekomst regelmatig ge pleegd zouden worden en. „dat da burger-oorlog niet in 1939 ge-* eindigd was". Uit Cordova wordt gemeld, dat zes gueriliastrijders gedood zijn in een strijd met do burgerwacht. De Romeinse brandweer heeft een advertentie-colporteur door het raam uit een bioscoop moeten ha len, niet omdat het gebouw ln brand stond, maar omdat de goede man tijdens de film in slaap was gevallen en toen hy om een. uur 's nachts wakker werd ontdekte, dat hij opgesloten was. Hij maakte brandalarm en gaf. toen zich de eerste helm voor het raam vertoon de, te kennen, dat er geen brand was maar of ze hem er asje blieft maar uit wilden halen. De directie van de bioscoop heeft bekend gemaakt, dat zij voortaan het einde van de laatste voorstel ling met luid trompetgeschal hoor-i baar zal maken. Bereden politie heeffc te Londen een einde gemaakt aan oen bijeen komst van de pro-fascistische Britse liga van oud-gedienden. Een menigte van ongeveer twee duizend personen werd uiteenge dreven. Twee personen zijn gear resteerd. De aftocht van de voor naamste spreker Edward Hamra werd begeleid door kreten als „Heil Hamm". Talrijke aanhan gers van de üga droegen zwart© pull-overs, hemden en dassen en brachten de fascistische groet De K.N.A.C. deelt mede, dat da Moerdijk brug op Maandag 6 October van 6 uur tot 20 uur of op Vrydag 10 Oct, van 11 uur tot 15 uur voor alle verkeer gesloten zal zijn. Het verkeer zal moeten omrijden over Hedel of over Keizersveer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1