KONINGIN MOET RUST. HOUDEN HET ROTTERDAMSCH PAROOL Prinses Juliana zal optreden als regentes Betekenis van het besluit van onze Koningin Rabbi Silver antwoordt op rede van Creeeli Jones Zegering Hadders, kamerlid, stond terecht f Vrij, ohverveèrd Prins Aschwin in ons land Staten-Generaal komen samen bijeen Fraude bij Brits ministerie Stakingen in Parijse Opera Regentes zal de eted afleggen Twee gesneuvelden én drie'gewonden Nieuw middel tegen kinderverlamming Weer twee schepen opgebracht Eis: f 10.000 boete of zes maanden Moordzaken voor de krijgsraad Onderhandelingen in Singapore? DIPLOMATIEKE WEIGERING Byrnes gaat niet naar Balkan Sumatra's Oostkust autonoom gebied Benelux en Frankrijk protesteren tegen Ruhr-plannen P ARO LOSCOOP, o.«ü. en Ad'm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,-—, losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Am sterdam sche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Vrijdag 3 October 1947 Zevende jaargang, No. 230 Reeds in een vorig bericht is medegedeeld,'dat de Koningin zich nog zeer 'vermoeid gevoelt en zich opnieuw genoodzaakt ziet rust te nemen. Deze rust kan eerst doeltreffend zijn, wanneer Hare Majesteit tijdelijk zich ontheven weet van de zorg voor de zaken van de staat. Teneinde hiertoe de mogelijkheid te scheppen zal eerstdaags hij de Verenigde Vergadering der Sta ten-Generaal een wetsontwerp aanhangig worden gemaakt, waarin met toepas sing van artikel 43 van de Grondwet de -gelegenheid wordt geopend, dat Hare Majesteit zodra haar gezondheid daartoe aanleiding geeft; de uitoefening van het Koninklijk gezag tijdelijk neerlegt. Het wetsontwerp zal inhouden, dat voor de tijd gedurende welke de Ko ningin het Koninklijk Gezag neerlegt prinses Juliana als regentes van het Koninkrijk zal optreden. Hare Majesteit is voornemens om terstond na de tot standkoming van deze wet daaraan voor enige tijd toepassing te geven. De Koningin verzoekt uitdrukkelijk mede te delen, dat voor enige ongerust heid voor haar gezondheid geen aanleiding bestaat. Het behoeft nochtans niet te verwonderen, dat de zware zorgen, welke op haar hébbén gedrukt en nog steeds drukken niet ongemerkt aan haar gezondheid zijn voorbij gegaan. Officieel genodigd bij doop Prinses Marijke Over.Prins Asclnvln, die straks', in gezelschap van Prinses Arm gard, tot de officiële gasten zal bélioren hii de doop van Prinses Marijke, te Utrecht, ontvingen wij een aantal 'mededelingen waaruit ó.a. blijkt dat de Prins op 25 Mei 3940, tijdens de felle perscampag ne tegen Prins Bernhard, uit het cfficierskorps en het Duitse leger ontslagen werd. Te Berlijn heeft Prins Asclnvln later tot enige ver zetsgroepen behoord. In de herfst 1944 werd hii .gedwongen enkele maanden in het Oosten te graven. Prins Aschwin heeft prins Bern hard via diplomatieke vrienden geregeld voorzien van materiaal, dat door de Engelse geheime diensten kon worden gebruikt. - Yehudi Menuhin gescheiden De violist Yehudi Menuhin, die op het ogenblik een tournee door Eu ropa maakt, werd Zaterdag geschei den van zijn vrouw (eiseres), we gens geestelijke wreedheid. De vio list trouwde op 26 Mei 1936 met Nola Ruby. Er werden twee kinde ern uit het huwelijk geboren (A.P.). Naar. aanleiding van het bericht, waarin wordt medegedeeld, dat de Koningin korte t\jd rust zal nemen, kan nog worden opgemerkt, dat de mogelijkheid om de Koninklijke waardigheid tijdelijk te doen waarnemen door een regent, bü de Grondwetsherziening van 1922 In de Grondwet 'ls opgenomen. De Grondwetgever is daartoe gekomen, in verband met de destijds wel eens geopperde gedachte van een reis vart de Koningin naar. Nederiands indi&' Men heeft deze mogelijkheid in - de 'Grondwet ook opgenomen voor het govai de Koning een reis naar het buitenland zou willen maken, of de regering tjjdelyk zou moeten neerleggen tot herstel van gezondheid. ...t Verscheidene ambtenaren van het Britse ministerie van bevoorrading staan op het punt te worden gear resteerd wegens frauduleuze han delingen. De Britse politie heeft n.L in een dorp bij. Oxford, évenals in andere plaatsen,, grote hoeveelheden kan toorbehoeftenen„, keukenriiateriaal .'briÖ'èèï^tér'waarde van ruim 70.000 pond sterling, toebehorende aan de Britse regering. Een deel van het materiaal zou reeds tegen lage prijs zijn verkocht aan Frankrijk en Nederland en aan Engelse boeren. Leden van dè directïe van gro te fabrieken le Hull, Glasgow, Liverpool en Londen zijn ook bij de zaak betrokken en inspec- teurs vap Scotland Yard hebben reeds talrijke 'verzamelplaatsen ontdekt. waarVde goederen door deskundigen yan de herken ningstekens zijn ontdaan. Het onderzoek duurt'nog voort. Mand-sjoerije isthans practisch afgesneden van de rest van China. De communistische aanvallen on de spoorlijn Tientsin—Moekden heb ben grote afmetingen aangenomen. He{ Koninklijk Gezag wordt mede waargenomen door een re ge tl. rn geval dé Koning krach fens een wel, waarvan hei ontwcrp.dopr h.cm is voorgedra gen, lij del ijk de ui! oefening van hel Koninklijk Gezag heeft neergelegd.' Over het oftwerp dier wel. welke tevens in;de be noeming van '.de. regent vorziel. beraadslagen en besluiten de St a ten- Generaal in Verenigde Vergadering. Binnenkort wetsontwerp Verwacht mag dus worden, dat binnenkort eeu op dit artikel steu nend wetsontwerp aan dé Staten- Generaal zal worden aangeboden. Zoals uit de tekst vaii het artikel blijkt, is prinses Juliana in te genstelling: tot -het benaaldc bij an dere grondwetsartikelen, on regent schap betrekking hebbende in dit geval niet automatisch regentes. Het .wetsontwerp zal de aanwijzing van prinses Juliana tot regentes be vatten. De voorzitter van.de Eerste Ka mer roept de Staten-Generaal in Verenigd Vergadering bijeen. De behandeling, waaraan de gewone procedure van het onderzoek iri af delingen (zeven), het oomaken van een verslag door een -. commissie van rapporteurs, enz. voorafgaat. 2aJ weinig tijd behoeven te kosten Volgens het reglement van orde, voor de Verenigde-Vergadering kan geen besluit worden genomen in dien niet .76 leden aan de stemming deelnemen. Is het wetsontwerp wet geworden dan zal Prinses Juliana in een Ver enigde Vergadering der Staten- Generaal beëdigd worden. Zij legt de eed. of belofte af in handen van de voorzitter. Tweeduizend personen hadden hun plaatsen reeds ingenomen in de Pa rijse Opera, toen de'toneelknechten in staking gingen als potest tegen de bekende danser Serge Lifar, die tijdens de. oorlog voorstellingen gaf voor de Duitsers'; Lifar was door een ereraad vrij gesproken van collaboratie. Weerbericht RUSTIG HERFSTWEER Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond. Koude nacht met te gen de ochtend vorming van mistbanken. Mor gen overdag; enkele overdrijvende wolken velden en ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. Veranderlijke vrind. Waarnemingen te Rot- terdam hedenmorgen 8.40 uur; Luchtdruk 773.8; wind 'Z O. 2: temp. 7.6; max. temp. 15.2 (gistermiddag 1.25); min.- temp. 5.5 (hedenmorgen 7 uur). Weersgesteldheid: Licht bewolkt. 4 Oct.: Zon op 6.44 uur, onder 18.13 uur. Maan onder 11.48 uur, op 20.01 u. Waterstanden Rotterdam; le tij 6.50 uur, 2e tij 18.57 uur. Het verlangen van Hare Ma jesteit de Koningin om geduren de een korte poos in dc ware- zin des' woords, dat is zonder bemoeienis met de staatszaken, rust te genieten, maakt toepas sing noodzakelijk van artikel 43 der Grondwet, luidende: ,,Het koninklijk' gezag wordt mede waargenomeïi 'door een regen tes, ingeval de koning krachtens een weg, waarvan het ontwerp, door hem is voorgedragen, tij delijk de uitoefening van het koninklijk gezag heeft neerge legd. Over het ontwerp dier wet, welke tevens in de benoeming van de re gent voorziet, beraadslagen en be sluiten de Staten-Generaal in ver enigde .vergadering. De grondwet telijke mogelijkheid, waarvan Hare Majesteit thans gébruik wenst te" maken, bestaat eerst sinds 1922. Reeds de commissie tot voorberei ding der grondwetsherziening in 1910 en een regeringsontwerp van 1913 wilde een dergelijke mogelijk heid openen, en een .staatscommis sie van 1918 "tot voorbereiding der grondwettelijke herziening deed suggesties in dezelfde richting met de opmerking: „De mogelijkheid dat- de koning b.v. tervrille van een buitenlandse reis of uit gezond heidsoverweging zich tijdelijk moet onttrekken aan de waarneming van het' koninklijk gezag, mag de grondwet niet onvoorzien laten' De toenmalige regering was het daarmede eens en gaf als voorbeeld nog dat de koning een reis naar een der koloniën zou willen onder nemen. Artikel 43 schrijft, gelijk de lezer ziet, voor, dat" de Staten-Ge neraal in verenigde vergadering bijeenkomen om over het in te dié nen wetsontwerp te beraadslagen. Verenigde Vergadering Derhalve zal nadat het ontwerp (thans bij de Raad van State aan hangig) door de regering bij de Ka mers is ingediend, een verenigde vergadering gehouden moeten wor den. Deze vergadering kan op zeer korte termijn tegemoet worden ge zien. Het artikel schrijft verder voor dat de wet, welker toepassing door Hare Majesteit zelf wordt be paald, tevens voorziet in de benoe ming van een regent. Van een auto matische regentschapsregeling, ge lijk dat is vastgesteld in artikel 38 der Grondwet (het geval dat de koning „buiten staat geraakt de re gering waar te nemen") is derhalve geen sprake. Het in te dienen wetsontwerp zal dus uitdrukkelijk de-benoemtng van prinses Juliana tot regentes van het Koninkrijk bevatten. Krachtens artikel 44 der grond wet legt de regentes In een vèr- enigde vergadering der Staten Ge neraal en in handen van de voor zitter dier vergadering (orof. mr. R. Kranenburg), de eed af, luidende „Ik zweer trouw aan de koning, ik zweer dat ik in de waarneming van het. koninklijk gezag, zolang de ko ning minderjarig is (zo lang de ko ning buiten staat blijft de regering waar te nemen of zo lang de' uit oefening van het koninklijk gezag is neder gelegd) de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijk heid en het grondgebied van de Staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren, dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle des konings on derdanen en van al het hunne zal beschermen en tot in standhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen aanwenden, welke de wet te mijner beschikking stelt, gelijk een goed en getrouw regent schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God Almach tig." Het,eerste lid van de eedsformule bevat, gelijk de lezer ziet,, de drie gevallen' waarin een regentschap noodzakelijk is. In het onderhavige geval worden derhalve door prinses Juliana in deeedsformule alleen de woorden gebruikt: „zo lang dè uitoefening van het koninklijk ge zag, is nedergelegd." Het Nederlandse legcrbericht meldt, dat (Ie verliezen Woensdag twéé gesneuvelden en drie gewon den .bedroegen. Er worden acht botsingen gemeld. Het Nederlandse korvet „Ter- nate" 'bracht Indonesische kust- h'itterijen bij Selat Pandjang, op Oostkust van Sumatra tot z'.vijgen.' Do republikeinen lokten dit ge vecht uit door op de Torna te te schieten, toen het korvet twee kleine kustvaartuigen onder schepte om een onderzoek naar de lading in te stellen. Het kabinet van Oost-Indonestë is afgetreden, om na het ontslag van de premier Nadjamoeddin de reconstructie; van de regering te vergemakkelijken. Mr. P. J. Oud uit P.v.d.A. Mr. P. J. Oud bericht, dat hij heeft bedankt als lid van de Partij van de. Arbeid. De Duitse nieuwsdienst in de Brit se zone meldt, dat een zekere 'dr. Oldshausen wonende in Sleeswijk- Holstein een nieuw middel tegen kinderverlamming zou hebben uit gevonden, dat wanneer het op het juiste ogenblik door middel van een injectie wordt toegediend, zeer snel werkt. Het middel bestaat uit een oplossing van dr ui vensuiker, waarin zich een aantal andere elementen be. vindt, o,a. zilver. Griekenland zal twee -en twintig duizend ton tabak exporteren naar de Verenigde Staten, drie d u i zen d ton naar Italië en drie duizend tón zal verdeeld worden tussen Joego slavië, Zwitserland. Bol'-1 er- ian.d en Finland, zo meldt A.P. WAAROM GEEN STEUN AAN BESLISSING VAN DE UNO? Rabbi Abba HiUcl Silver, van de uitvoerende raad van het Zionistische Congres, heeft voor de Palestina-commissie der U.N.Ö. geantwoord op de rede van de Britse minister van koloniën, Creech Jones. Hij critiseerde het Britse standpunt cm geen medewerking te willen verlener) aan een door de (J.N.O. voorgestelde oplossing. Op deze wijze zou Jones' verklaring even goed zes maanden eerder kunnen worden afgelegd, betoogde hij. Silver vroeg zich af, waarom Groot-Brittannië niet heeft geaarzeld honderdduizend man te gebruiken voor een politiek die door geen enkel internationaal lichaam werd goedge keurd, maar geen geweld wil ge bruiken voor het uitvoeren van een beslissing van de U.N.O. Twee Joodse immigranten schepen de Paducan en de Northlands zijn naar Haifa opgebracht. De 3850 passagiers zijr aan land gebracht. Bri de ontscheping deden zich geen incidenten voor. Alleen ov het ogenblik dat Britse mariniers zich in vont zee aan boord begaven om het schip naar de haven van Haifa te brengen, werd enig verzet ge boden. De schepen' lagen in Haifa onder strenge bewaking. Zoeklichten be streken gisteravond de haven, ter wijl onder water dieptebommen tot ontploffing werden gebracht om eventuele saboteurs af te schrik ken. Tegen R. Zegering Hadders, voor de Partij van. de Vrijheid lid der Eerste Kamer, is voor het bijzonder gerechtshof te Assen een geldboete van 10,000.- of zes maanden geëist. De heer Zegering Hadders, die wethouder en penningmees ter van'het Diaconessenhuis in Emm en is, heeft tijdens de be zetting aan de voormalige at- delingscommissaris der maré chaussee te Emmen. m.e;eg&d,eHd. dat in bet ziekenhuis jen ge wonde EngeJse piloot werd ver pleegd. Tevens zou hij hebben verzocht de Duitse autoriteiten hiervan mei- ding té maken cn de administratie opdracht hebben gegeven een nota voor verpleégkosten uit te schrijven en deze aan de Luftwaffe te Leeu warden te zenden. Bij zijn verweer zei Zegering* Hadders, dat de piloot langzamer hand een gevaar niet alleen voor het ziekenhuis, maar ooi; voor de gehele Z.O. hoek van Drente begon te worden, te meer daar defences-' Voor de krijgsraad te velde in Den Haag zullen binnenkort enkele zaken van doodslag voorkomen. De sergeant L. J. Paas van het corps tolken zal terechtstaan we gens moord op zjin commandant de luitenant J. H. Wickel te Lünen-' burg. De aanslag was het gevolg van de verregaande staat van dron kenschap, waarin de luitenant ver keerde. Vérier zal de krijgsraad de zaak .behandelen tegen de voormalige commandant van de gevechtsgroep „Nico van Dijk", die verdacht wordt van doodslag op de Amsterdammer C. J.; Steenbergen. heer-directeur' dr. van Heerde zich garant had verklaard en dus gevaar liep. Verdachte verklaarde het verzoek aan de afdelingscommandant van de marechaussee te hebben gericht niet aan de S.D.. omdat zijns inziens hierdoor de geneesheer-directeur gespaard zou blijven. Dit verzoek was retultaat van bcsprekirïgen. die hij.met een bekende illegale strijder bi«d gehad. De advocaat-fiscaal mr. De Rariitz zei in zijn requisitoir, dat in het al gemeen de overheid niet graag in eisen vlees snijdt. Dc heer Zegering Hadders behoort ook tot de over heid en daarom was de eerste reac tie. de zaak te laten zoals zij was. Nader onderzoek beeft hem echter op andere gedachten gebracht. De regering der Republiek Indo nesia heeft zich bij het Australische voorstel aangesloten, dat beoogt de komende onderhandelingen tussen Nederlanders en Republikeinen in Singapore te houden, In Batavia zouden de besprekingen door een koloniale sfeer kunnen worden be ïnvloed, wórdt in een communiqué gezegd. De commissie van drie, die bij de onderhandelingen zal be middelen. is thans voltallig door de benoeming van Frank Gra ham, deken van de universiteit van Noord-Carolina, voor de U.S.A. De andere leden zijn, Paul-van Zeeland (België) en rechter Kir by (Australië'). De Amerikaanse waarnemers zf|n vandaag naar verschillendo be stemmingen op Java vertrokken: drie naar Djogia, twee naar Soera- baja en twee naar Bandoeng en Tasikmalaja. Zij hebben de op dracht spoed te betrachten. Foote's voorwaarde dat Ameri kaanse waarnemers eerst nog een volledig onderzoek moeten instellen voor hij zijn handtekening onder het consulair rapport zet heeft in neutrale kringen in Batavia de in-j druk gemaakt dat Amerika het on derzoek, dat tot dusver van inter nationale aard was, op nationale basis wil brengen. Er zouden grote moeilijkheden komen, wanneer ook de andere consuls een eigen volle dig onderzoek zouden eisen. James F. Byrnes, de vroegere Amerikaanse minister van buiten landse zaken heeft een -uitnodiging van de Jocgo-Slavische - regering om -een onderzoek' naar dé' toestand aan de Balkan grenzen in te stol len, van de hand gewezen In een telegrafisch' antwoord 'op de uitnodiging die hem bereikte door tussenkomst van de Joego slavische ambassadeur Sava N. Kosanovic verklaarde Byrnes, dat hij dc uitnodiging niet kon aan vaarden omdat zulks aan.de lopen-: de besprekingen in! de Algemene Assemblee van de Verenigde Vol keren over de grensconflicten af breuk zou kunnen doen. Byrnes was een van de zes voor aanstaande Amerikanen die door Joego-Slavische regering voor een bezoek aan Joego-Slavië waren uit genodigd. In zijn antwoord verklaarde Byr nes: „De houding van Joego-Slavië te genóver Griekenland betekent on-% getwijfeld een bedreiging voor de vrede en is een aangelegenheid waarin de Verenigde Volkeven waarvan Joego-Slavië en Grieken land beide lid zijn, een beslissing nrioeten nemen en welke niet in aanmerking komt voor eenzijdig optreden door de Verenigde Staten of voor een onderzoek door een groepD van particuliere burgers van dat land. „Indien ik erin toestemde deel te nemen aan-een- onderzoek door een groep van particuliere burgers zou ik afbreuk kunnen doen aan het werk van de Verenigde Volkeren. Op grond hiervan kan ik de uitno diging niet aanvaarden. „Dc bereidheid van 'maarschalk Tito om een onderzoek toe te staan door een groep van Amerikaanss burgers geeft voldoening.. De ver slechtering van de betrekkingen tussen Uw regering en de mijne is een bron van diep leedwezen voor my. „Uw verklaring dat maarschalk Tito er zeer aan hecht, dat de be staande toestand wordt verbeterd, heeft nieuw vertrouwen in de toe komst. De overgrote meerderheid van het Amerikaanse volk- wenst vrede en geen oorlog, en de rege ring van Amerika is gevoelig voor de wensen van het volk." Het gebied van Sumatra's Oost kust, waar thans de Nederlandse regering rechtstreeks verantwoor delijk is voor de orde en de veilig- heid, zai "tot autonoom gebied ge maakt worden (Daerah Istimewa Sumatra Timoer) in overeenstem ming met de in petities en betogin gen tot uitdrukking gebrachte wens van de overg.ote meerderheid der ingezetenen van deze gebieden. Dit besluit is genomen na een be spreking tussen dr. van Mook en leidende figuren van de Oostkust. Frankrijk, Nederland. België en Luxemburg hebben te Washington en Londen geprotesteerd tegen de plannen van dc Verenigde Staten en Groot Brlttannlë om de verant woordelijkheid voor de steenkool- productie van liet Kuhr-bekkcn in Duitse banden to leggen, Dc vier landen beschouwen de Brits-Amerikaanse plannen als een bedreiging van hun veiligheid. Een woordvoerder van het Ame rikaanse departement van buiten landse zaken 'heeft de bezwaren van de drie landen als volgt samen gevat: Frankryk" is van mening, dat een Duits beheer van de Roer- mijnen van invloed zal zyn op het. toekomstige statuut van de mynen. België is het niet eens met het voorstel tot benoeming van een Duitse directeur-generaal als lei der der productie. Nederland is van'mening, dat de plannen niet verenigbaar; zijr, met een decentra lisatie van het Duitse gezag. Ook Luxemburg heeft in een memoran dum zijn bezwaren geuit. De woordvoerder legde cr ech ter de nadruk op, dat de con- tröle op de distributie stevig in Brits-Amerikaanse handen zou blijven. De nota's waren overhandigd naar aanleiding van de plannen, die op de Brits-Amerikaanse conferen tie over de productie van het Ruhr- gfbied te Washington zijn opge steld. - Het Joodse Bureau kan zich met tien van de elf aanbevelin gen der commissie van onder zoek verenigen. Een vraagteken zet het bij het voorstel voor een internationale actie om het vluchtelingen-probleem op te los sen. Het merendeel der Joodse V-F.'s zijn geen vluchtelingen,' maar doelbewuste immigranten. Zij willen alieen naar Palestina. Het punt waarover de commissie van onderzoek verdeeld was de toekomstige status van Palestina vormt oqjc voor het Joods Bureau een vraagpunt; Verdeelplan aanvaard Het minderhéidsvoorstel voor een federatieve samenhang acht het on aanvaardbaar, omdat op deze wijze het Joodse deel een minderheid zou vormen in een Arabische staat; Het meerderheidsvoOrstel voor een verdeling was ook niet be vredigend. Ais een verdeling zou worden overwogen, zouden de Joden er bezwaar tegen hebben als West-Galiiea en Jeruzalem, niet bij de Joodse staat zouden worden gevoegd. Ónder dit voor behoud willen de Joden het ver deelplan echter aanvaarden. De Joden zijn bereid de, voorstél len .voor een economische unie met het Arabische deel te accepteren, hoewel dat van Joodse" kant de meeste offers zal vragen. De Joden moeten dan echter alle middelen in handen krijgen om de immigratie op grote schaal uit te voeren. Tiveesprong P) ONDERDAG IS te BriKUton het congres van de Engelse conservatieve partij begonnen. Het belangrijkste punt van de agenda was zonder enige twijfel de bespre king van het verkiezingsprogram, opgesteld door een commissie onder leiding van R. A. Butler en begin Mei voor liet eerst gepubliceerd. Dit „Industriële Handvest'.' (In dustrial Charter), zoals het in de wandeling genoemd- wordt, is een in vele opzichten merkwaardig stuk. Niet in het minst ook, omdat de opstellers, in. dezen de exponen ten van de linkervleugel van de conservatieven, maar. tegelijk van het realisme, dat hen de historie door altyd gekenmerkt heeft, in principe en in de practyk het be ginsel der geleide economie erken nen. Zeer nadrukkelijk wordt een. sterke centrale leiding op econo misch terrein in het industriële Handvest aanvaard, evenals het be ginsel van een vérgaande staatsbe moeienis. Er staat zelfs in te lezen, dat de conservatieve partii er niet over denkt om de nationalisering van de mijnen, van de Bank of Eng land en van de spoorwegen onge daan te maken, er wordt zelfs in. te kennen gegeven, dat. als op het ogenblik, dat de partii weer aan de macht komt, nog andere industrieën genationaliseerd zullen zijn, het zeer goed mogelijk is. dat ook dit als voldongen feit zai worden ge accepteerd. Met name voor het vrije initiatief gereserveerd worden alleen: de katoenmarkt van Liver pool, het transport langs de- weg en de burgerlijke luchtvaart. Dadelijk bil zijn publicatie heeft dit Industriële Handvest zeer sterk de aandacht getrokken. Niet onbe grijpelijk werd het door de conser vatieven van het oude slag, de Tories uit de dagen van Neville Chamberlain en Churchill, gevoeld als een verloochening van alles, waarvoor zy tpt dusver pal hadden gestaan. Van de zijde van. Labour daarentegen w.erd niet zonder ver klaarbaar leedvermaak geconsta teerd, dat er tussen dit conserva tieve program cn het hunne niet dan nuances van verschil meer over waren. Van verschillende kanten is cr dadelijk op gewezen, dat als het Industriële Handvest ooit het ver kiezingsprogram van de conserva tieven zou worden het onderscheid tussen hen en Labour niet meer zou betekenen, dan dat tussen de Repu blikeinen en Democraten in de Ver. Staten. HANS is het zover: liet congx'es -1- heeft tegen veler verwachtin gen in, hetIndustriële Handvest de eerste dag reeds aangenomen. De overwegingen, welke dit vlot verloop hebben, bevorderd, zullen van tweeërlei aard zijn geweest., In de .eerste voelen do conservatieven, de noodzaak van een positief pro gram; juist de laatste tussentijdse verkiezingen -hebben hun aange toond, dat zij geen schijn van kans hebben, wanneer zjj zonder dat in. de strijd gaan. Daarnaast blijven de geruchten," dat de economische crisis in Enge land noodzakelijkerwijs tot de vor ming van een coalitie-regering moet leiden, aanhouden. In hoeverre een conservatieve wens hier de va der van de conservatieve g e- dachte is, kunnen wjj hier rustig in het midden laten. Een feit is echter, dat het--aannemen van het Industriële Handvest de aanvaard baarheid - van de conservatieven voor een eventuele coalitie-regering, in eigen ogen althans, heeft verhoogd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1