Leven in kubieke millimeter ZATERDAG, DIERENDAG Feestelijke openingsrit van de Hofplein-trein „Delft", een probleem dat heel Nederland raakt Prof. dr. P. J. Gaillard over zijn werk „In wezen is het eenvoudig" Lloyd George was een ware autocraat K.L.M. vliegt naar Marseille Vlaggen en enthousiaste mensen langs de gehele route pditiecethtec §1 DE GELUKSVOGEL Vrijdag 3 October 1947 3 (Van een eigen verslaggever.) „Het grote publiek weet van de medische wetenschap in het alge meen niet veel méér, dan dat men een dokter moet laten komen, als men ziek Is. Gelooft u, professor, dat <le experimentale histologie een onderwerp is, waarover u zó kunt spreken, dat iedereen het begrijpt?" Prof. dr. P. J. G a i 11a r d, zojuist tot hoogleraar in het genoemde vak aan de Leidsc universiteit benoemd nergens anders ter wereld bestaat een dergelijke leerstoel is een jon ge professor, veertig, gezond-bruin verbrand. Zijn wenkbrauwen boven het donkere montuur van zijn bril trekt hij nu en dan op, alsof hij zich. lichtelijk ironisch, er over verbaast, dat hij hier nu zo maar zit te pia- ten met een vertegenwoordiger van datzelfde publiek. Hij is in zijn ant woord inmiddels zeer beslist ,Jn vezen is het heel eenvoudig." zegt hii, met de rust en het gelijk matige tempo van iemand, die ge wen a is te doceren. „Het gaat n i. over het kweken yin levende weef sels buiten het levende individu. Dat is in ieder geval een zeer be langrijk onderdeel van het vak. De proefondervindelijke weefselleer van de ja. zo mag u het wel letterlijk vertalen. Technisch heeft het zun beslag gekregen in 1905, door Harrison en door Carrel o.a. Men slaagde er toen in, uiterst klei ne fragmenten, van het hart bijvoor beeld, buiten het lichaam op een speciale voedingsbodem door te doen groeien," Kubieke millimeters „Hoe groot moeten we ons die weefsels voorstellen, professor?" „Een a twee kubieke millimeter. In achtenveertig uur werden ze vijfmaal zo groot. Zelf ben ik in 1926 met het waarnemen hiervan begonnen. De kweekmethode had één nadeel: de cellen leken niet meer op die van. de oorspronkelijke weef- X - PROF. DR. P. J. CAILLARD ....cellen en weefsels seis. Zij waren van een soort, dat niet in het organisme voorkomt. U moet zich dat zo voorstellen: u komt een kennis tegen, maar hij heeft geen haar meer en zijn ogen hebben geen kleur, hij is eigenlijk een on herkenbare baby geworden. De vraag was: vanwaar die verande ring? Ik ben dat in de voedingsbo dem gaan zoeken en ik ben er in geslaagd, die zó samen te stellen, dat de cellen niet veranderen." Wij geven de woorden van prof, Gaillard hier niet juist weer. Hij spreekt over „wij," maar op onze vraag blijkt wel, dat dit z ij n vondst, en een belangrijke, is geweest, „Welke waren, de consequenties daarvan?" „WÜ konden nu buiten het li chaam spierweefsels, been weefsels, klieren cn dergelijke in werking be studeren. Medisch betekende het o.a. dat bij patiënten, die een1 bepaald weefsel missen, nu inplanting daar van mogelijk was. Sinds 1940 hebben de chirurg dr. P. J. K o o r e m a n en ik daaraan gewerkt. In 1865 was de Fransman Paul Bert ons op dat gebied al voorgegaan. Sinds zeven jaar kunnen wy nu bij iemand, die b.V. een bijschildklier mist, wat een ernstige ziekte veroorzaakt, een der gelijke klier inzetten, .Wij kweken die dan eerst een dag of veertien buiten het lichaam van de patiënt, maar in de bloedstoffen van zijn aanstaande gastvrouw of gastheer. Past de klier zich aan, dan volgt overbrenging naar het lichaam. De afmetingen van zo'n klier zijn uiterst klein, de resultaten daaren tegen soms groot. De bijschildklier zit normaal in de buurt van het strottenhoofd, maar wij planten hem in onder de oksel. Dat is geen be zwaar." Prof. Gaillard springt op, veel vlugger dan hij spreekt. „Komt u maar eens mee, dan kunt u iets van onze kweeksels zien." Wij volgen hem naar een ander vertrek in het souterrain van het anatomisch laboratorium, %vaar hij zijn werkgelegenheid heeft. In kas ten liggeft, verpakt in doodgewoon bruin papier, dn verschillende pre paraten. Door een microscoop zien wij het oude. levende weefsel en de fijne, draad-ach tige vertakkingen, die er (buiten het lichaam) tegen aan zijn gegroeid: het nieuwe leven! Met het blote oog is het een stip, die tot een klein vlekje werd. Toch kan met een paar van die vlekjes iemands leven gemoeid zijn, „Gelooft "U, professor, dat het ooit zal gelukken, het leven zelf samen te stellen?" „Hoe bedoelt u dat?" „Zal het ooit aan mensen geluk ken, uit dode stof levende materie te maken?" Het antwoord 1» diep-emiitig. „Ik meen van niet", zegt prof, Gaillard. „Wij zoeken niet naar het leven, maar naar de uitingen van het le ven. Het leven Is de basis. W(j kun nen er wel verschillende verschijn selen van na-maken, maar niet het leven zelf. Dat Is een beperking, die vastzit aan het feit, dat wijzelf le vende mensen zijn. Daar zou een super-individu voor nodig zijn." Wij keren terug naar de practi- sche vraagstukken van alledag. Er moet bij deze onderzoekingen zo veel practisch worden voorbereid en de salarissen zijn van een dusda nige omvang, dat b.v. de artsen, die hier werken, wel heel vast in hun wetenschappelijke schoenen moeten staan, om niet aan een medische praktijk de voorkeur te geven. Prof, Gaillard noemt met eerbied de namen van zijn leermeesters, prof. dr. S. T. Bok, Albert Fischer en dr, J. R; de Bruïne Groeneveld, Hij vertelt, na enige aandrang, over de tonnen levensmiddelen, die hier sinds het begin van 1B44 tot de be vrijding clandestien werden gedis-, tribueerd. Prof. Gaillard is een so ciaal mens, al wil hij het nauwelijks weten. Secretaris van de Ned. Ana- tomenvereniging, voorzitter van de afdeling Leiden'van het Rode Kruis hij zit in besturen, die voor kinde ren en tegen de tuberculose vechten Maar er wordt steeds veelvuldi- ger op zijn deur geklopt het is niet voor ons bestemd, en toch trek ken wij er de consequenties uit. De consuls die met de moeilijke taak belast zijn een onderzoek in Indo nesië in te stellen en een rapport hierover aan de Veiligheidsraad uit te brengen bijeen'V.l.n.r. links beneden: Charles Eaton, Australië; E. T. Lambert, Engeland (nauwelijks zichtbaar); P. v. d, Slichelen, Bel gië; Charles Livengood, U.S.A.; F. H. Shepherd, EngelandTsisttg Chi Tung, China; di. Walter A. Foote, U.S.A.voorzitter van de consulaire missie. OP een bijzonder mooie dag» in een van de mooiste steden van ons land, is het dit jaar eens voor gekomen, dat een schooljongen iets gemeens, iets heel weeds ondernam. Met korstjes broodwaarop vat smeerkaas zat, lokte hij eert troep zeemeeuwen naar de begane grondt liet ze daar smakelijk schrokkenom er plotseling, met een snelle bewe ging, een jutezak overheen te smij ten. Twee sidderende, angstig bij- se tide zilvermeeuwen hield de knaap even later in de wicde handen. Zijn vrindje stond er grinnekciid bij te kijken. En hef was niet vit begeerte naar natuurhistorische kennis, dat het tweetal de fraaie vliegers van nabij wilde aanschouwenZij namen de vogels mee naar een stil plekje en trokken ze de poten uit, om ze daarna weer te laten vliegen! De booswichten zijn voor die euveldaad gestraft. Want er was toch iemand, die hun laf fa vergrijp had gezien. Tekenend voor hef, gedrag van da kinde ren en voor de opvoedkundige talenten hunner ouders, ivas de opmerking, die de vader van een der jongens op het politic- bureau maakte. Die vader TOVENAAR VAN"WALES TUINKALENDER ZATERDAG 4 OCTOBER, Evenals van ander" heesters be staan er ook va» de Viburnum of Sneeuwbal talrijke soorten. De be kendste is hiervan wel de Gewone Sneeuwbal of Gelderse Roos, die eigenlijk Viburnum opulus heet en in het laatst van Mei. en Juni prijkt met haar bekende witte .gelvormi- ge bloemtrossen, die wel aan een sneeuwbal doen denken. Uit deze bloemen ontstaan later de prachtige vuurrode bessen. Deze gewone Sneeuwbal kan als heester wel oen hoogte van 3 a 5 meter bereiken- Een mooi soort, dat ook voor klei nere Tuinen geschikt is, is de Vibur num Carlesi, Deze wordt plm. V/2 meter hoog en bloeit in hef begin van Mei met welriekende rose-whte bloemenVoorts verdient hier ook nog de groenblijvende, wit bloeiende Viburnum Rhytidophylhm vermel ding. S. L- i DE HEER A'. J. SYLVESTER, die dertig jaar lang secretaris was van Da\id Lloyd George, de grote Engelse staatsman, beeft een boek geschreven over het leven van de „tovenaar van Wales", „The Real Lloyd George", waarover Maurice Webb het een en ander vertelt in do „Daily Herald". Sylvester verzekert, dat zijn meester een genie was, de 'merk waardigste man, die hij ocit heeft gekend. Maar hij heeft ook critiek. Lloyd George was volgons hem vaak „gemelijk en kinderachtig". Hij had een merkwaardig gebrek aan physieke moed, hield er van iemand in moeilijkheden te bren gen, vooral als bet slachtoffer een secretaris was en hij concludeert: Er heeft nimmer een groter auto craat geleefd dan hij. Wanneer men L. G. alleen Het, haalde hij alles over hoop. Hij kon zichzelf niet aankleden, zonder alles in do kamer te laten slin geren. Sylvester noemt L. G. een ego centrisch mens. Alles en iedereen moest aan zijn persoonlijke be langen ondergeschikt gemaakt Worde". De schrijver maakt in zijn boek slechts molding van één geval van rebellie. Megan, zijn dochter, werd teen zij eens iaat van een diner terugkeerde, door haar vader met een ijzig stilzwijgen ontvangen. Zü vroeg geprikkeld: „Kan er dan niemand een eigen persoonlijk heid hebben?". Op ieder gebied zou u O. inel een kort „neen" heb ben geantwoord. Hj( was de prima-donna de rest moest op hjar plaats blijven. L. G. kende do publicitcits- waarde van zijn „wapperende witte Jokken" en hij zorgcje er voor dot geen kapper door zorge- mos,knippen hieraan schade deed. Toen een Franse kapper eens wei- Big van dm lokken overliet, moest Sylvester er persoonlijk i oor zor gen, dat de a oorgeschreven gren zen niet werden overschreden. L. G. hield er van. ora half tien naar bed te gaan. Hij sliep met het licht op. niet uit angst voor de duisternis, doch om direct te kun nen lezen, wanneer bjf u akker werd. Hij hiold niet van Chequers, dat hij een museum ïifemde, kon Neville Chamberlain niet zien en vergat altijd zijn brieven te openen, xodat zijn zakken'steeds vol ongelezen brieven waren. Wonderkip Een inwoner van Springs inde nabijheid van Johannesburg heeft een kip met twee koppen en vier poteu De kip groeit als kool, om dat z© tegelijk met de cno bek kan eten en 'met andere drin ken. Frankrijk heeft in ons land 5000 paarden besteld, 3000 zullen voor het eind yan het jaar vertrekken. De Nederlands exporteurs krijgen 1250 per paard. ~N Minister Wilson voor korte rokken In Engeland is het gesprek van de dag in de modesalons: lange of korte rokken? De mode schrijft lange rokken voor, maar do tcxtielschaarste dwingt <ie vrouwen zich bij de korte rok- ken te houden. Nu heeft men de nieuwe En gelse minister van Handel, Wil son, gevraagd, wat hij van deze ..urgente" kwestie denkt. „Voor zover het mijn huishouding be treft, blijven de rokken kort. Als je een kind van drie jaar hebt, zoals ik, heb jc geen punten om de nieuwe mode te volgen," was zijn antwoord. sprak: Vindt U dut nou zo erg?" Uitvoerig zouden we nog kinnen vertellenvan wat er nog meer uit rapporten van dierenbeschermers is gebleken. Hoe in andere mooie ste den en dorpen van ons land jonge, ■weerloze honden en katjes levend in vuilnisbakken werden geworpen: hoe iemand een geii om het leven bracht, door het dier te dwingen, zoutzuur te drinken; hoe een ander een afgeleefde trekhond, als dank voor hei, werken, levend heeft be- gt a ven. Liever dgen wij echter een beroep op alle welfafikende land- en stad genoten, om er op toe te zien, dat dergelijke, meer dan ergerlijke ge vallen van dierenmishandeling zich niet herhalen. Morgen, 4'October, is het Dieren dag; de dag, waarop wij onze huis dieren een extra lekker hapje ple gen voor te zetten en ze pen kleurig Hnf ja om bindenDoch daarmee heeft de dicrehwci eld haar strijd niet gewonnenUier wil men zich niet één dag, maar 365 dagen van het joar een dier waar dig" bestaan v& schaffen, ÏF»y mensen kunnen daar allemaal aan meehelpen. Wg opvoeders, wij honden-, katten-, pa pegaaien- en maanvhhoitdcrsx U'i) veeboeren en koetsiers! Zoal* gemeld zal de KLM Maan dag G October o.a, de nieuwe recht- stieelfp luditi er binding Amster damMarseille in gebruik nemen. De eer&tp a lucht ^ordt gmaakt met genodigden o.w. de heer F. H. C. v. Wijk en Joh. Meertcus regp. u ethou- der van Amsterdam cn Rotterdam, dio als crtegenwQordigers der bur gemeesters a an deze steden mee gaan Voorts maken de heren Iludig, commissaris van de IvXdM te A'dam en Kroe/c \an Van Ommeren te Rotterdam de lucht moe, evenals twee Zweedse en vijf Nederlandse Journal is ten. Het gezelschap zal op 7 October de sast zijn van de burge meester van Marseille. Op S October zal de burgemeester van Nice de genodigden voor deze vlucht ont vangen. Dilettantentoneel RotterdamBrussel Naar wij vernemen zal ter gele genheid van het 15-jarig bestaan van jiet Ervea Toneel, Ensemble-afd. van de Personeel- en Sportvereniging Ervea, bestaande uit leden van het personeel van de Raad van Arbeid te R'dam, op 18 October a.s. in het gebouw Palace door de toneelkring „De Bijenkorf" uit Brussel, bestaan de uit leden van het personeel van de Alg. Spaar- en Lijfrentekas al daar een toneelvoorstelling worden gegeven. Opgevoerd zal worden Willy's Vrouw", Als tegenprestatie zal het Ervea Toneel in Januari 1948 te Brussel een voorstelling geven van het blij spel „Je kunt het toch niet mee nemen". EEN glimmend opgepoetste en met vlaggen versierde el«ctriseh« stroomlfjntrein daverde gistermiddag om 16.23 bet station Hofplein bin nen. De feestelijke openingsrit op het opnieuw geëleetrifieeerde baanvak Den Haag'Hofplein was hiermee volbracht. Als een der eersten verliet de president-directeur van de N.S., ir, F. Q. den Hollander 'de trein, ge volgd door een groot aantal spoorwegautoriteiten, journalisten en pers fotografen. Zy allen waren getuige geweest \an het hier en daar zelfs uitbundig enthousiasme waarmee de feesttrein langs de route wenl be groet, wrl een bewijs hoezeer naar het herstel van de decrlsclie verbin ding door velen werd verlangd. Vertrek uit den Haag Een gewone trein bracht ons gis termiddag naar Den Haag waar op het eerste perron van station H.S. de feesttrein op ons wachte Tjonge, wat zag die er keurig uit!Het leek wel alsof men hem in een Zondags „pakkie" had ge stoken. felrode neus, glasheldere kijkers, lichtgroene jas zonder één smetje en „een bloem in het knoops gat." Op het perron de genodigden o.w. in de eerste plaats de preatdent-ch- recteur van de spoorwegen. De bloem van de N.S. was met hem meegekomen om deze feestrit bij te wonen. Wij zagen er o.m, dr. Post humus Mèyjes, welbekend als radio commentator, sportief in plusfour en de heer Aghiena, perschef van de N.S, Onder de nict-officiëlc personen merkten wü een jongen op, die vrij moedig op de heer Aghiena toe- stapte en hem vroeg of hij alsje blieft mocht meerijden. Ho. beweer de zo'n grote belangstelling te heb ben voor alles wat met spoorwegen te maken had. dat deze rit een hele eer voor hem zou zijn. De toestem ming werd verleend maar als te genprestatie moest hij beloven een opstel over de feestrit tc schrflven, dat m het personeelsblad van de N.S, zou worden afgedrukt. Zo stapte Jan Hornstra, H.B.S,-er uit Delft met ons in de trein. 'Wacht, bijna zouden wij een „ouwe moeke" vergeten, die het stoom treintje naar Pijnacker had gemist. Hijgend kwam ze kort voor het vertrek van onze trein aanlopen. Ook zij kreeg een plaatsje, zodat het officiële ge zelschap met twee „gewone" passa giers vermeerderd, om precies half vier vertrok. Schoolkinderen juichen Knetterend spatten de vonken van de bovenleiding onder het rij den. Nauwelijks zaten wij op de keurig nieuw overtrokken kussens of station Leidschendam—Voorburg was reeds bereikt. Enkele vlaggen en wat glundere gezichten langs dc trom maar in Pynacker merkten we eerst goed. dat wy in een bij zondere trein gezeten waren. Honderden .juichende snhoolldn- tleren., die vrijaf gekregen hadden, verdrongen y.ieh op het perron. Ze begaapten ons en de trein alsof we regelrecht van. de maan kw amen- De conducteurs en onderwijzers hadden de grootste moeite om dit enthousiaste volkje in toom te hou den. Voort ging het weer langs groe ne, zonovergoten Hollandse dreven. Een toom biggetjes de blanke lijven glanzend in het zonlicht, zette het bij de nadering van de trein op een loper.; koeien staken nieuwsgierig haar koppen op, boeren staarden en wuifden traag naar ons, met de hand de ogen beschuttend voor het felle zonlicht. Van een eenzame seinhuispost maakte de wachter zo waar een buiging voor het hoge N.S. gezelschap, dat hp in de trein aanwezig wist. Een bouquet oranjebloem<m werd op het station Berkel door een 1on- ge moeder aan de bestuurder van de trein, C. Zevenbergen, overhan digd, die de bloemen prompt in zjjn venster plantte. Berkel, Rodenrijs, Wilgenpias, Schiebroek, overal zwaaiende en juichende kinderen, iachende ouderen en vlaggen van stationsgebouwen en. woningen. Maar enthousiaster nog was de begroeting van de bewoners van het Bergxveg-kwartier. Vóórdat de trein de halte bereikte, reden w|i langs be vlagde huizenrijen waar zich hon derden wuivende mensen in de ra men verdrongen. Zelfs van de daken werd ons een hartelijk welkom toe gewuifd, Oók op de Bergweg, dilcht bii do halte, stond een massa volk. De spoorweg-élite toonde zich ver rast over de^e Rotterdamse ont vangst. Jammer, dat het bij aan komst op het Hofplein-station zo opvallend stil was. Iets meer feest- vertoon was hier stellig op zijn plaats geweest. De stationschef, de heer F. Mie- do ma (dezr is weer op zjjn pos»*, te ruggekeerd). ontving 't gezelschap dat zich na bezichtiging van het keurig opgeschilderde en herstelde stationsgebouw naar restaurant- Loos begaf waar verversingen wer den rondgediend. Toespraak ir. Hollander De president-directeur van de N.S, gaf in een toespraak uiting aan zjjn vreugde over het herstel van de elcctrischc verbinding waar van het spoor zo spoedig mogelijk verdubbeld zal worden. Tevens me moreerde hij het feit, dat van de 700 electrische rijtuigen waarover de N.S. in 1939 beschikte er thans nog slechts 412 in dienst zijn. Ir. 'Den Hollander gaf echter da ver zekering, dat aan de nieuwbouw in Nederlandse fabrieken hard ge werkt wordt, zodat medio 1948 de eerste nieuwe stroomlynwagens af geleverd kunnen worden. Hierdoor zal een geleidelijke verbetering en uitbreiding van de diensten moge lijk worden. De noodzakelijke ver nieuwing van de spoorwegwerken in Raar span Een vrouw ora haar schoonheid en aantrekkelijkheid te pry zen is even dom en ongepast ais je vro lijk te maken over een „lelijk eend je". -Maar als we dan horen dat deze Aaltje, dat wel bijzonder on aanzienlijke, armetierige vrouw mensje van een dikke twintig, eerst met een Italiaan getrouwd is ge weest en daarna met een Frans man, vindt u het dan gek dat wjj verzuchtten: „Hoe bestaat het!" Zo'n Italiaan zag daar in zijn mooie land alle donkerogige schone signonta'a zo maar over 't hoofd en reisde naar ons landie om daar Aaitje te verheffen tot prinses van zijn hart! Duister lijken ook de wegen der liefde die de Fransoos bewandelde toen hij, de kittige Franqaiscs ne gérende, regelrecht in de armen van Aaltje belandde. Aaltje staat voor het hekje naast haar vriendin Griet, een zielsver wante blykbaar, want behalve dat ze dezelfde '-zaken als Aaltje ach terover heeft gedrukt, is ze ook al met een buitenlander gehuwd ge weest, een Surinamer. Dit zonderlinge span-voor-eea- bokkewagen was serveerster in het trancit-camp te Hoek van Holland. Aaltje en Griet vonden dat wel een aardig baantje. Op een droogje hoefde jc niet vaak te zitten en die Engelsen 2i}n met de piraatjes ook niet gierig. Nu kun je die Virgi nia's wb! opsparen en ze dan. voor goed geld van de hand doen, maar als je een paar sloffen meeneemt naar huis loopt het meer op en het gaat vlugger ook. Maar als je dan pech hebt, loopt het mis en dan ziet het er heel slecht voor jc uit. Met de gapperlj van de dames ging het al gauw fout, want bii een controle in de trem bicken ze maar eventjes 1000 sigaretten twee pakken vol b\zich te hebben, wèg sigaretten, wég baantje, want zulke hulpjes kun je genoeg krij gen, cn nu scheelde het hier bö de rechter maar een haar of ze waren de cel ingegaan. Maar men wilde de dames dan nog wel een kans geven met twee maanden voorwaardelijk, doch dan moesten zij zich onder toezicht stellen van. de reclassering. Meer dan het hoognodige zeiden de vrouwen niet en. tameliik onver schillig verdwenen ze weer zoals ze gekomen waren een raar span. Rotterdam, zo zcide hij, heeft de grootste aandacht van de spoorwe gen. In het volgend jaar hoopt men met de nieuwbouw van net station D.P, te kunnen beginnen. Om 17.12 vertrok de feesttrein met dc autoriteiten weer naar Den Haag. Zondag 5 October wordt de nieuwe dienst voer tet publiek opengesteld." Voor het najaar worden veel kleine hgedjes gebracht, zoals b.v. dit exemplaar van beige vilt. Het werd gegarneerd met zwarte /overfjes' terwijl ook dc voile zwart is FEUtL t£ TON VA/v Sa/£-cl£/V3^JSC de benzinekannen van mij over. „Ik dank II van. ken. Zwendasky zei: „De zaken? Laten we die uw auto te hebben mogen gebruik maken, senor maar ais gedaan beschouwen. Ik ga met Uw con- Zwendasky", zei hij met bijtende beleefdheid, dities accoovd. Een half millioen op 10 Als II „Ik kan geen andere condities overwegen; zodra terugkomt ligt de chèque te wachten", het voorschot betaald is, mogen uw experts expe- Graaf Paul' schoof achter het stuur. „Geen rimentersn naar hartelust. Gaat U daar niet mee chèque, senor. Amerikaans geld. Grote biljetten, accoora? Er zijn anderen...." E-.i gedeelte in pesos. Gaat dat?" Zwenaasky's gelaat had gewoonlijk een blauw- Zwepdasky slikte deze laatste eis van het „ex- achtig-zwarte teint, zelfs al was hij pas geschoren; centrieke genie" met een. zekere gratie. „Morgen- nu was hij doodsbleek onder dit blauwzwart en ochtend heeft U het. Ik hoop dat U zich amu- (jraai Paul roerde afwezig in de sterke koffie, het gaf hem een vreemde kleur, als van een seert". die hij besteld had, „Een half millioen", viel hem slechte pudding. Met moeite beheerste hij zich: De auto schoot weg; graaf Paul wuifde mjj nog van de lippen, op een toon alsof hij een halve me- komt hier dus op neer, dat ik U in alles even toe. loen voor dessert had besteld. moet vertrouwen, maar U vertrouwt mij voor Het wsc laat dir» avond voor ik hem weer term? War7nndofenZ?£vSfö!' HH fcS P8'! n C°nt", Ik tad nog sïon Zg to8%d»an Toen ik S JraL- iJm» wwi w iiit wrcde„ waarheid, senor Zwendasky", ant- hoorde binnen komen, liep ik in mijn pyama de lij tin mil- Tonltn i™. woorde graaf Paul, en hij stak een pijp op. Dit kamer binnen. Graaf Paul's kleren waren stoffig; ïw mSi wMo*1eon overeePgekomen signaal en ik kwam er vlekken zaten op zijn hemd en broek. „Als ze die pen benzine, we zullen even aftap- nu tussen en zei: „Graaf Paul, U vergeet het toch in de lobby maar niet gezien hebben", bromde vL ""vÏLwi4 t G,raa^ Faul uitte een verwensing, Sprong op. j.Ts alles goed gegaan, graaf Paul?" vroeg ik. u?' -o "i? k zijn horloge. Woedend zag hij Zwendasky „Allesbehalve. We moeten die Zwendasky niet ik zwendasky nog zeggen. „PesosEn graaf aan. „Jij met je gezeur ook. Als ik die afspraak onderschatten. Ik kon niet meer terug naar An- pesos, nee, mis, wil ik je gezicht nooit meer zien". tonio's garage. Soldaten bij de rivier. Ze zeggen naruurnjK mei. Dollars'Doodstil stond Zwendasky. Er was een atmos- dat er een revolutie op touw is. Uit nieuwsgierlg- Ik repte my om met de benzine terug te ko- fcer als zou er het volgend ogenblik een donder- heid ben ik ook even op de weg naar Coyuca men. Toen ik terug kwam, zat graaf Paul Juste- slag boven ons losbarsten. De gedachten van gaan kijken het zelfde verhaal. Alles is afge- looa m een tydschriit te bladeren. Zwendasky Zwendasky moesten nu wel fantastisch snel wer- sloten. Zwendasky'a maatregelen natuurlijk. Hij nep om het tafeltje heen en nu voor t eerst zag ken: in een paar seconden stond zijn besluit vast. zal ons wel het geld geven, maar maakt, dat de ik nera iets van zijn zeltbeheersmg verliezen. Zyn Hy veegde met een zijden zakdoek over zijn vogels er niet mee vandoor kunnen gaan", stem klonk schor; zweet parelde in zyn gezicht, hoofd. „Die vervloekte hitte! Die maakt een mens „En het karweitje, graaf Paul?" ..Ongehoord!" stiet hij uit. .,'t Is te gek. Ik ga ac- gek. U komt natuurlijk op tijd. U neemt mijn „Alles in orde. hoor. De originele benzinemeter: coord met een fabuleus bedrag: goed een half auto toch. Moet U ver?" Hy grijnsde of glimlach- het buisje uit de tank. Het was me een toer.' Ik millioeni m contanten. Maar wat krijg ik ervoor tc het was maar hoe je 't bekeek. durfde geen licht te maken; moest alles in 't pik- terug? Zelfs mijn experts mogen met eerst b*t Graaf Paul scheen nu ook gekalmeerd te zijn. donker, tussen de cactussen doen. Nu, in ieder mengsel beproeven. Wie weet of het voor de ban- „Dank U", zei hij. „Ik zal van uw aanbod gebruik geval, uit dié richting hebben we niets te vrezen, ,del geschikt is? Wie weet of het er zich toe leent maken. Neemt U mijn uitbarsting niet kwalijk. Ga nu lekker slapen. Jonska. We hebben een grote kwanta te worden gemaakt?Neen, Het betekent niets. Later bespreken we de zaken half millioen voor 't ontbijt. Geen slechte dag, dit is al te gek". nog wel eens". wat?" Graaf Paul zag mij aankomen en nam een van We vulden de benzine-tank met de twee blik- (Wordt vervolgd). thans met spanning 'uitgezien.^Het bevindt zich op liet ogen bik bij de minister van O., K. cn "W., die er zijn flat aan moet hechten. Hoe lang dit nog zal dnren, is niet te zeggen. Het Xooidon, Rct Oosten en het Zuiden vachten met begrij pelijke belangstel!mg nf, of het rap por J misschien zal adviseren een gedeelte van de T.H.S. naar één van deze wind rij eken over to bren gen. Men hoort fluisterend d& na men Gronïnigan, Enschede, Arn hem, Eindhoven en Tilburg noemen, Daarnaari is, per 1 September, onder leiding van ir. IT. Alting een planbureau van het college vnn cu ratoren van de T.ÏI.R. ingesteld. Dit bureau onderzoekt, hoe dc in genieurs-opleiding zo efficiënt mo gelijk kan worden gemaakt. De toekomstige behoefte aan ingenieurs verdeeld naar do studie-richtingen, zal worden onderzocht. Verder: de grootte van do staf van docenten, de iniiehtimr van gebouwen en la boratoria, enz. enz, In de practijk vond op een enkel punt reeds reorganisatie plaats. Er zijn instructeurs aangesteld font- trokken aan liet repilg voel. to klei ne leia«uCOrps!), die met de stu denten in kleine groepen de wis kunde beoefenen, in aansluiting op 1 do colleges. Op advies van de in structeur] zal een student geheel of gedeeltelijk vrijstelling van het pro- paedeutischc examen in dc wiskun de kunnen krijgen. Specialisatie - Ten einde tegemoet tc komen aan th steeds verder gaande spe- rinnaatie van hot maatschappelijke lp ven, zijn verder in het program ma voor 1917—'48 bij do opleiding \oor wpiktuïgkundïg, scheeps bouwkundig en viiegtiiigbouwkun- dig ingenieur drie richtingen onder scheiden: do constmctifvc, do be- drijfptechnische en de theoretische (de, roseaiVh"-ingenieur). Do duur van deze studie blijft vijf jaar; men specialiseert zich In een van dc diio lichtingen na het derde jaar. Voor electro-technisch ingenieur is de opleiding tot vier en een half jaar verkort. Men kan echter op zijn diploma een aantekening krij gen, waaruit blijkt, dat men zich in de researeh-richting heeft be kwaamd. Hiervoor is een tcnuijn van anderhalf jaar vastgesteld. Een goed Nederlands woord voor „re search" ia „speurwerk7'» Het be zwaar van dit laatste woord is echter, dat niemand het gebruikt. Dit zijn enkele der moeilijkheden van het nict-grote, nict-drukke Delft, waar niettemin het centrale zenuwstelsel van do Nederlandse industrie, namelijk do Technische Hoge&chno], te vinden is. Wij vroe- en Cr de reetor-cnagnificus prof. dr. ir. H. I, Waterman, naar zijn meping over pl deze proble men. Zijn antwoord was filosofisch, bescheiden en diplomatiek. „Och, wat bereikt u daarmee?" zei prof. Waterman, „liet enige wat u er mee bereikt is. dat u er wéér een mening hij hebt. Rector magni ficus wordt iedereen op zijn beurt; dat is een kwestio van anciënni teit. Maar het zijn belangriiko pro blemen. De grote pers heeFt er tot nu toe veel te weinig aandacht aan geschonken.,.," Voor industrialisatie ingenieurs nodig! (Van onze onderwijs-redacteur) Er studeren in Delft vijfduizend studenten, terwij! er plaats is voor drieduizend en terwijl het er zes duizend zouden_ moeten zijn. Dit is een gemakkelijk neergeschreven Vin; men kan het ook een probleem noemen. Er zijn meer problemen In Neder- land. Op het ogenblik telt ons land ongeveer negen millioen inwoners. Bedriegen de voortekenen niet. dan zyn het er over twintig jaar elf mil lioen. Hoe moeten die twee millioen méér aan de kost komen? In de let terlijke zin: waar moet het eten vandaarf komen, dat zij zullen ge bruiken? ïn de figuurlijke beteke nis: door welke arbeid zullen zij het eten, de kleding en de rest verdie nen. zonder welke zij niet kunnen leveit? Dc oplocpinir is op papier gemak kelijk to vinden: wij zullen bier, binnen onze grenzen, zoveel moge lijk zélf moeten maken: om het zelf te gebitiiken èn om het uit te voe ren in ruil voor grondstoffen cn voedsel *Dit 7elf-mnken betekent: Indus trialisatie. In il u'■trial i sa tie zonder ingenieurs is onmogelijk. Va0 de ze venduizend ingeniem1!, die Neder land op bet ojrcnhlik telt, zijn er slechts tweeduizend in de indu&tue werkzaam, hetgeen betekent één ingenieur op de vieihonderdvjjftig h vijfbondci 1 employe's. Vergele ken met andere lanilen is dit een ongunslig laag percentage. Hier komt -bij, dat niemvo industrieën meer ingenieurs nodig hebben dan oude. geroutineerde bedrijven. Phi lips is geen nieuw bedrijf en toch werkt daar een academicus op dc vijfenveertig employe's. Er zijn in Amerika fabrieken, waar d° ver- houding zelfs één op tien is! In dustrialisatie, dat wil zeggen uit- lueiJing van liet aantal industrieën, zal dus in ieder go val een snelle stijging v.m het vereiste aantal in genieurs .betokonen. Van deskundige zijde heeft raon uitgerekend, dat wij tot -een getal van vijftienduizend ingenieurs zul len moeten komen. Om dit te berei ken zal Dei ft zesduizend studenten moeten hevatten, van wie er veer tienhonderd eerstejaars dienen te zijn. (7dot op het percentage, dat afstudeert, zal Nederland dan do onontbeerlijke dtiizcn.1 ingenieurs per jaar rijker worden. Maar hoe kat: dit. in een Tech nische Hogeschool, die aan de helft van dit aantal eigenlijk al te veel heeft? Waar zijn de laboratoria, de docenten, waar de huizen? Het komt nu reeds voor, dat twintig studen ten bij elkaar op een zolder in bet stroo „wonen"! In het begin van dit jaar is on der voorzitterschap van prof. dr. Ifoiat een commissie ingesteld, die onderzoekt „in hoeverre en op wel ke wyze maatregelen kunnen wor den getioffpn om to voorzien in het dreigende tekort aan wetenschap pelijke werkers, in het bijzonder aan goed onderlegde, ingenieurs, voor de industrialisatie". Naar het rap port van deze commissie worat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3