HET ROTTERDAMSCH PAROOL De Gaulle waarschuwt voor communistisch gevaar Komintern weer opgericht Kapt. Van Rietmet militaire eer begraven Alleen productie-verhoging kan ons land redden Vrij, onverveerd BrusselRotterdam te voet Rijnhavens toch gepasseerd? Scheepsramp in de Sont Enige arrestaties bij verkeers-inspectie VS-waarnemers maakten noodlanding op Java Weerbericht Grote belangstelling op Crooswijk De „Walenburgh" op de Garonne gezonken „prijsovertredingen groter kwaad Was het onderzoek onvoldoende Soekarno roept op tot verder verzet Prins Bernhard reikte onderscheidingen uit Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 Maandag 6 October 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393,544 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pi. Directeur: B. de Vrie* PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 232 FRANKRIJK STAAT VOOR FINANCIËLE EN SOCIALE CATASTROPHE Generaal de Gaulle heeft met Het oog: op de komende gemeentewaas- verkiezingen voor de Rassemblement du Peupie Francais Zondagmid dag in het bos van Vincennes voor naar schatting honderd en vijftig duizend Parijzenaars een somber beeld opgehangen van de toestand, waarin Frankryk momenteel verkeert. „Het land siddert aan de rand van een financiële en sociale afgrond en wordt van buitenaf bedreigd door de compacte massa van twee derde deel van Europa, onder recht streekse leiding van dc Sowjet-dictaluur, die voortdurend naar het Westen opdringt". Hij wees op de noodzakelijkheid van een grondwets herziening en becritiseerde scherp de zijns inziens te grote overheids bemoeiing. Zijn rede wordt de belangrijkste in zijn politieke loopbaan tot heden genoemd. Frankrijk moet weer de leiding nemen in West- Europa, was het slot van zijn pakkend betoog. te lang wachten, want alles gaat sne! in deze eeuw. Het heett aan pogingen de bijeen komst in het bos van Vincennes te verhinderen niet ontbroken. Verschil lende wegen waren de nacht tevoren met spijkers bestrooid. Geslaagde wandelmars van de RWV Voor de zesde maal en voor het eerst na de oorlog organiseerde de Rotterdamse Wandelsportvereniging Zaterdag en Zondag de wandelmars BrusselRotterdam, een afstand van 150'K.m Van de 36 deelnemers, waaronder twee Fransen, zyn bij Breda, drie Nederlanders uitgevallen. Het wa ren leden van een Roosendaal se wan delclub,-die niet voldoende getraind waren voor deze monster-wandeling. Do overige 33 arriveerden Zondag avond circa half negen onder grote belangstelling aan het einddoel van de tocht: café Rustburcht aan dc Beycrlandselaan. Hier werden, de kranige wandelaars hartelijk toege sproken door de voorzitter van de R.W.V., de heer G. de Bruyn. Deze overhandigde ieder van hen een mooie beker met inscriptie, Voorts bracht hij dank aan dc leider van de mars, de heer J. van Baarle en de verzorgers, de heer L. Evertse, Jan Leer. A. C. In 't Veld en E. P. van der Valk evenals aan de heren Coppens en Alberts van de E.H.B.O die allen veel hebben bijgedragen tot het welslagen van de mars. De beide Franse wandelaars vol brachten de mars in zeer goede conditie. Een van hen. Viala, heeft reeds 11 maal meegelopen in de Vierdaagse. Oudste deelnemers wa ren de B7-jarige E, J. de Bruin, lid van de sportvereniging van de plaatselijke telefoondienst en de evenoude heer A. V. C. Schram uit Baarn. De 18-jarige J. L. Brem uit Delft was de jongste tippelaar. De 32 Rotterdammers die de zware mars goed volbracht hebben zijn: J. van Baarle, W. Bellaars. J. A. Th. Beerden, G. J. Beniest, J. dc Bruin, P. Fase, P. A. de Groot, J. Huyzcrs, J. van de Kooi, L. C. La- mers, W. Luthart en P. C. van Woenzel. Generaal de Gaulle sprak voor honderd en vijftig duizend Pa rijzenaars. Na zijn rede werd enthousiast de Marseillaise gezongen. De Gaulle was in zijn beschuldi gingen aan het adres van de Franse communisten nog duidelijker dan bij voorgaande gelegenheden. Hij noem de hen altijd in alles ondergeschikt aan de dictators van het Octeten. „Er is geen vrije burger in de wereld, die liet besluit van de Verenigde Sta ten niet toejuicht hun macht te ge bruiken als tegenwicht voor de am bities van de Sow jets." Frankrijk leeft boven zijn stand. De uitgaven moeten met ruim een derde verminderd worden. Alle Fransen moeten zich verenigen het land te be vrijden uit de onvruchtbare greep der partijen. Hij waarschuwde er voor, dat indien het land blijft in de toe- srand van materiële en morele crisis, het spoedig niets meer zal zijn dan een gebroken stuk speelgoed in de banden van buitenlandse concurren ten. Frankrijk produceert niet voldoen de, omdat zijn activiteit wordt ge remd door te grote overheidsbemoei ing. De enige manier F-rankrijk uit de atmosfeer van onverschilligheid en zedenverval te redden is de vestiging van een nieuw gezag, dat onpartijdig is en de wet zonder zwakheid toe- past. De communisten in Frankrijk dringen zich overal in en stichten ver warring. Nog uïet te laat Het is nog niet te laat om te handelen. Frankrijk is nog niet in een stadium gekomen, dat zijn lot alleen maar afhangt van het resultaat van de wedijver tussen anderen. Het moet in West- Europa de leiding nemen bij het herstel van wederopbouw en vrede. Op die wijze zou Frankrijk zijn be langen, vooral niet betrekking tot Duitsland, kunnen verdedigen. Het nationaal besef is reeds bezig te ont waken en de meeste* Fransen zien in wat hen te doen staat. Het komt echter op daden aan degenen te ver slaan, die met verheven spot en ver bazing wekkende onbeschaamdheid zich opwerpen als de voorvechters voor democratie en onafhankelijkheid. De -gemeenteraadsverkiezingen, zo -besloot, de generaal, geven het volk •een kans te laten zien, dat het weet waarom het gaat. Ik ben er van over- .tuigd dat Frankrjjk tenslotte de juiste ;w?g zat kiezen,' maar Iaat het niet Naar Zaterdag te Brussel is bekend gemaakt, hebben de Amerikaanse en Britse regeringen de Belgische en Ne derlandse voorstellen om Antwerpen en Rotterdam als invoerhavens naar Duits land te gebruiken, verworpen. Baron Van der Straaten Maillet, dc Belgische minister voor buitenlandse handel bestudeert thans met behulp van Belgische en Nederlandse experts, de nieuwe situatie, aldus een officieel com muniqué. Autoriteiten van de Amerikaanse militaire regering in Berlijn hebben Za terdag medegedeeld dat zij .,tn de aller naaste toekomst" de onderhandelingen hoopten te openen over de Nederlandse en Belgische voorstellen, om Rotterdam en Antwerpen als importeurs voor Duitsland te gebruiken. Wij wensten de voorstellen niet te verwerpen zei D. R. Neff van de af deling transport bij de militaire regering „Wij wensten enkele fasen van het pro bleem opnieuw te bespreken". Neff zei te hopen, dat er binnen twee weken een conferentie met Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers zou kunnen worden gehouden. Volgens autoriteiten werd het grootste struikel blok bij de onderhandelingen gevormd door de kwestie van de valuta en het bedrag dat Nederland en België vooruit zouden willen storten als een uitgestel de rekening. Op het ogenblik worden de vrachtkosten van de via Hamburg en Bremen verstuurde goederen in rijks marken betaald. Volgens de kust politie van Kopen, hagen heeft Zaterdagavond in de Sont tussen Denemarken en Zweden een aanvaring plaats gehad tussen het Deense S.S. „Jolantha-1 en het Noors motorschip Troll", Beide schepen zonken binnen tien minuten. Zes Deense zeelieden wer den vermist. Het Deense schip dat een beman ning van li) koppen aan boord had, zonk binnen enkele minuten na' de aanvaring, 'drie Denen werden opge pikt door de Troll", die minder dan 10 minuten later in de golven ver dween. De Noorse bemanning van negen koppen en de Deense overlevenden bereikten in twee reddingsbaten de kust, later gevolgd door tien ande ren', de overige zes ontbraken. De posterijen zullen deze maand briefkaarten uitgeven met dc beelte nis van de Koningin. Zij zullen ver krijgbaar zijn in de waarden van vijf cent en als briefkaartcn-met-betaald- antwoord in de waarden 5, 7'/s en 12 Va cent. Hoed af voor deze heer mei baard, die ondanks zijn 57 jaren, de mars BrusselRotterdam poed volbracht liet is de bekende tippelaar A. V. ,C. Schram uif Faam. KLM-lijn misschien naat Teheran (Van. onze Haagse redacteur) Naar wy vernemen zullen de he ren Smiroof en Wydoogen van de K L.M. zich dezer dagen naar Tehe ran begeven, waar zij besprekingen zullen voeren over de mogelijkheid om de ICL.M.-lijn Amsterdam I ydda te verlengen tot de Perzische hoofdstad. Kaartverkoop voor „Ballet des Arts" Wij herinneren onze lezers eraan, dat de kaartverkoop voor de belang rijke kunstgebeurtenis op Zondag middag a.s, in de Rotterdamse Schouwburg (het optreden van de beroemde Parijse dansgroep „Ballet des arts") morgenmiddag een uur begint aan het kantoor van „Het Rot- terdamsch Parool", Schïedamsesingel 42 (tel. 25430). Op last van de officier van Justi tie heeft de politie in Arnhem cn Nymegen enige arrestaties verricht by de Kyksverkecrs-inspectïe. Enke le ambtenaren zouden onregelmatig heden hebben gepleegd. In het uitge breide onderzoek is ook de prysbe- heersing gemengd. Nederlandse militairen vastgehouden Een Beech craft-vl ie tuig met Ame rikaanse militaire waarnemers heeft op Java. ïn Republikeins gebied een noodlanding moeten maken, nadat het toestel in een storm, met benzi- neeebrek te kampen kreeg. Nederlandse vliegtuigen hebben per parachute brandstof uitgewor pen, waarna de Beech craft, weer is opgestegen en naar Batavia terug gevlogen is. echter met'achterlating van drie Nederlandse militairen, die zich aan boord bevonden, en die geen toestemming van de Republikeinen kregen om weer te vertrekken.- Het zijn de majoor Van der Ham. ser geant-majoor Van der Kalken en een soldaat, waarvan de naam niet be kend is. Een der Amerikanen, de ma rine-officier Mccallum is eveneens achter gebleven, daar hij zich per soonlijk verantwoordelijk achtte voor de veiligheid der Nederlanders. De Amerikaanse consul-generaal Walter Foote heeft een radio-bood schap gericht tot Soekarno en Sjari- foeödin, waarin hij op hen een per soonlijk beroep doet de Nederlandse militairen te doen terugkeren. Prof. Planck overleden Uit Hamburg wordt het overlijden gemeld %an Max Planck, voormalig hoogleraar aan diverse Duilse univer siteiten Planck is ncgen-en-tachtig jaar oud geworden. Hi] is verscheidene we ken ziek geweest en werd gedurende die 1yd verpleegd in een sanatorium te GotUngen. GERICHT TEGEN AMERIKAANSE EXPANSIE'' Verscholen achter het ijzeren gordijn hebben afgevaardigden van negen com munistische partijen in Europa (die van jocgo-Slavic, Bulqarijc, Roemenië, Hon garije, Polen, de Sovjet-Unie, Frankrijk, Tsjccho-Slowakije cn Italië) kans gezien om in alle stilte, onopgemerkt een congres tc houden. Op dit congres, is besloten een Inlichtingenbureau te stichten, dat tot taak heeft dc activiteit der verschillende communistische partijen tc coördineren. Het kan dus worden beschouwd als dc eerste internationale organisatie sedert dc ontbinding van de communistische internationale in Juni 1943. Om dc veertien dagen zal dit Bureau een communiqué uitgeve Rector van het Marnix- - gymnasium overleden In de kringen, die belangstelling heb- ben voor het Hoger onderwijs cp Gere formeerde grondslag, is men ten diepste geschokt door de coverwacht-snelle -dood van de nog jonge'rector van het "Marnix-jgymnasium aan het Heaegou- "werplein. In het "weekend was dr. R. van Deemster naar Eudokia vervoerd voor een spocd-ingrijpen maar het mocht niet meer baten. Zondagmorgen is hij over leden, een weduwe en een zeer groot gezin achterlatend. 'Het Marnix-gymnasium is in rouw, Hoe kort was het nog maar geleden, •dat dr Van Deemster rector G. W. van Bleek was opgevolgd. Een humaan, "modern paedagoog van groot gezag is aan Rotterdam ontvallen. Weersverwachting geldig tot Dinsdag avond: Meer bewol king, doch vrijwel overal droog weer. Vannacht plaatselijk vorming van nevel o£ mist en minder koud. Morgen over dag: minder warm, veranderlijke wind. 7 Oct.: Zon op 6.49 uur. onder 18.05 uur. Maan onder 15.27, op 22.32. Laatste Kwartier. Waterstanden Botterdamle tij 8.52 uur, 2e tij 21.31 uur. 6 Oct: Zoh op 6 47 uur, onder 1803 uur. Maan onder 14.26 uur, op 21.26 u. Waterstanden Rotterdam: le ty 8.05 uur, 2e tij 20.33 uur. Volgens een eenstemmig aangenomen verklaring omtrent de internationale toe stand. gisteren voor het eerst gepubli ceerd door het Franse Communistische blad ..l'Humanitc". is cr nieuwe ranq- schikking nodig van dc fundamentele politieke krachten na dc oorlog. ..Aan dc ene züdc staat de poli tiek der Sowjet-LInie en der an dere democratische landen, aan dc andere zijde dc politiek der V.S. cn Ertgekm'd. Aangezien de Sowjet-Unie en de nieuwe democratieën een obstakel voor de'verwerkelijking van dc im perialistische plannen zijn gewor den, is er een kruistocht tegen hen georganiseerd, welke vergezeld gaat van bedreigingen met een nieuwe oorlog. Het plan-Marshall is slechts liet Europese facet van de politiek van expansie, die de V.S. in alle delen der wereld nastreven. Het anti-imperialistische kamp moet zich daarom verenigen. Het Russische officiële blad dc Praw- da. legt er nog een schepje op cn schrijft: Een bijzondere plaats in bet imperialistische „Arsenaal" nemen dc socialisten van de rechtervleugel Ramadier en Blum in Frankrijk, Attlee en Bevin in Engeland. Schumacher in Duitsland, Renner in Oostenrijk en Sa- ragat in Italië worden beschuldigd van „verraderlijk leiderschap", en onderwor penheid aan het Amerikaanse imperia lisme. En dan wordt er nog in de resolutie opgemerkt dat de crisis, waarin het kapitalisme zich bevindt, voortdurend in omvang toeneemt, terwijl de kracht van socialisme en democratie steeds groter wordt... Reactie „Dit is practisch een politieke oor logsverklaring aan de Verenigde Sta ten," zeiden Amerikaanse regeringsper sonen in Washington. De communistische leiders in Enge land zijn er wel een beetje van ge schrokken. Het is allemaal zo zonde: hen afgesproken. Niettemin achten zij dc oprichting van dit „Inlichtingenbu reau" voor de partij het grootste nieuws sedert de ontbinding van de Komintern in 1943. Men dicnc echter met te vergeten, dat voor dc oorlog bij de Komintern communistische partijen uit zestig landen waren aangesloten. hl Engeland wijst men cr verder op dat de deelneming van dc Italiaanse en Franse communistische partijen aan de nieuwe stichting de opheffing van haar politieke zelfstandigheid betekent. Crossman. de bekende „rebel in dc Lnbour-partij", constateerde, dat thans het laatste excuus voor het niet ten uit voer Iqggen van de aaneensluiting der Westerse socialistische partijen was weggevallen. Klein zakenverlof voor dienstplichtigen (Van onze Haagse redacteur) Aan dienstplichtigen van de lich ting 1945 en volgende zal indien twaalf maanden zijn verstreken se dert de datum waarop zij voor de eerste oefening zijn opgekomen, zeer dringende gevallen klein verlof voor zaken worden gegeven. Dit ver lof zal niet om studieredenen worden verleend. Dienstplichtigen die in opleiding zijn voor een rang, die een cursus volgen om bepaalde vakbekwaam, heid te verkryger, die tengevolge van onwilligheid de graad van ge oefendheid nog niet hebben bereikt, welke zij redelijkerwijs hadden kun nen bezitten en dienstplichtigen die in de overzeese gebiedsdelen ver blijven, kunnen dit klein zakenverlof niet in aanmerking komen. Zaterdagmiddag is onder grote be langstelling en met militaire eer op „Crooswijk" ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de reserve- kapitein der infanterie G. C. van Riet, laatstelijk werkzaam op de sociale dienst van het ministerie van Oorlog cn tijdens de bezetting se cretaris van de Raad van Verzet. De heer Van Biet, die 30 Septem ber te 's Gravenhage in de leeftijd van 32 jaar is overleden, was leraar- in de staatshuishoudkunde. In Mei 1940 streed hij als eerste luitenant bij het 15e regiment infanterie. Tij dens de bezetting werkte hij te Amersfoort mede aan de illegale bladen „Ons Verzet" en „De He raut" en werd vervolgens secreta ris van de Baad van Verzet. Na de bevrijding werd hij stafofficier der B.S. by de staf van prins Bernhard voor sociale aangelegenheden. Een groot aantal bloemstukken, onder meer van de sociale dienst van het ministerie van Oorlog, de Raad van Verzet en de prins Bern- hardstichting, dekten de baar. Docr een wachtcompagnie detachement was een erewacht gevormd. Onder orgelspel werd de baar. ge dekt door de Nederlandse driekleur dc aula binnengodragen. Als eerste sprak kolonel \V. J. van Dijk, die uiting gaf aan zijn dankbaarheid voor wat de overledene had gepres teerd. Vervolger - ~ak namens de offi cieren van eh' ocinlc dienst als oud ste onder hen kapitein A. Bos. die om. zcide, dat de ontslapene door zijn verzetswerk wist. wat strijden was. Ondanks vele teleur stellingen streed hij door cn in alle moeilijk heden bood hij steeds hulp. Namens de Raad van Vjrzet sprak mr. Den Daas. die de moeiliiko ja ren uit de oorlog m herinnering bracht. ..Bob", zoals de schuilnaam van de overledene luidde, was een der jongst on in het bestuur, maar bii toonde een man te zijn. Dc heer P. J Bliek sprak namens de oud-collega's van dc binnenland se strijdkrachten. Hij memoreerde Alle opvarenden gtred Zaterdagmorgen is op de Garonne het Franse stoomschip „Cervay" tij dens dikke mist in aanvaring geko men met het Nederlandse motorschip „Walenburgh" dat op weg was vati Port Lyautey (Marokko) naar Bor- cteau.Hét Nederlandse schip werd zodanig beschadigd, dat het zonk. De twaalf leden der bemanning kon den worden gered. Een gedeelte van hen vertrok Zaterdagavond^ nog per trein van Bordeaux en is inmiddels in Rotterdam aangekomen. Nader vernemen wij, dat de aan varing plaats vond op de Gironde, terwijl het Nederlandse schip wegens mist ten anker lag. De „Walenburgh", die geladen was met groenten, lirak in twecen cn zonk binnen twintig minuten. De Franse Cervay is een schip van het Liberty-type. De Wa lenburgh meet "G ton bruto, werd in I93S door de N.V. P. J. Smit ge bouwd en is eigendom van de N.V. Wm H. Muller en Co. te Rotterdam. Dc rederij had nog geen bericht van de gezagvoerder of het mogelijk was de Walenburgh te bergen. Congres P.v.d.A. concludeert DAN FIETSEN STELEN" Het economisch congres van de Partij van de Arbeid, dat Vrijdag en Zaterdag m Amsterdam is gehouden, kwam tot de conclusie, dat blij vend herstel van de Nederlandse welvaart alleen mogelijk is door ver groting van de productie. Dit moet geschieden door inschakeling van meer arbeidskrachten voor productieve doeleinden, vergroting van de prestaties, verbetering van het productie-apparaat door meer investe ringen en door rationalisatie van de distributie, de landbouw, het ver keer en de industrie. Verlaging van de kostprijzen, mogelijk gemaakt door verhoogde arbeidsproductiviteit, moet aanleiding zijn tot verlaging van de winsten, van de consumentenprijzen en de overheidslasten. Eco nomische medezeggenschap der arbeiders moet in uitzicht worden ge steld. zal zfln", zei Deze conclusies zftn vooral ge trokken uit de bijna twee uur lange inleiding, welke het Tweede Ka merlid drs, G. M. Nederhorst Zater dag hield. Deze legde er scherp de nadruk op dat onze, in verhouding tot vele andere landen, vrij welva rende toestand slechts een schijn welvaart is. „Wij moeten ons spie gelen aan Engeland en de dicgen bij hun ware naam durven noe men", zei hy. „Onze regeringspolitiek geeft geen antwoord op de vragen van de toekomst, zfl is er slechts één van de korte ter mijn. Het kernpunt van onze gehele politiek zou moeten zyn de vraag, of er in de naaste toekomst sprake van socialis tische politiek spreker. Nog te hoge winsten Drs. Nederhorst schilderde daar na uitvoerig de economische toe stand van ons land en de verhou ding tot andere landen. Hij conclu deerde uit zijn vrij pessimistische beschouwingen, dat het gros van ons volk de ernst van de toestand blijkbaar niet aanvaarden wil. „Als wij op de arbeiders een beroep doen tot grotere inspanning antwoorden zij: „Er worden nog steeds grote winsten gemaakt, zorgt er eerst voor dat deze in de schatkist vloeien". Drs. Nederhorst bleek dan ook van mening dat een andere in komstenverdeling dringend nood zakelijk is. De loonstop kan niet worden losgemaakt van de belofte, dat drastische prijsverlagingen tot stand zouden worden gebracht. Ondanks tal van verbeteringen, de kinóerbijslagregeling, de vermindering der loonbelasting, zyn er toch spanningen geble ven tussen lonen en prijzen, die ondraaglijk zyn. Dit heeft een gevoel van wrevel en ontevre denheid gekweekt. Scherpe contróle op het#naleven van de prijsvoorschrfften is dan ook hard nodig. Hierby moeten dan ook de arbeiders ingeschakeld worden. „De rechterlijke macht moet leren inzien dat het stelen van een fiets maatschappelijk gezien een kleiner kwaad is dan de prysovertredin- gen", zei drs. Nederhorst. Hij legde er ten slotte de nadruk op dat ons land momenteel een ge controleerde, geen geleide economie heeft, belast met een overmaat van regeringsbureaux. Wil men iets werkelijk duurzaams bereiken dan moet de sociale structuur totaal ge wijzigd worden. Plan-Marshall De minister van Verkeer, ir. H. Vos, hield Vrijdagavond een inlei ding over het plan-Marshall, Als antwoord op de vraag, of de Ver enigde Staten door dit plan invloed willen uitoefenen op de Europese politiek, antwoordde ir. Vos: „Als de Verenigde Staten met het Marshall-plan zouden beogen de toenemende drang naar socialisatie van de productiemiddelen, welke in Europa steeds sterker begint te le ven, tegen te gaan, dan zou dit in druisen tegen onze democratische levensovertuiging. Dg ook door de Amerikanen begeerde democratie drs, G, M. NEDERHORST Is slechts te handhaven als zU uit groeit tot een socialistische demo cratie". Ir. Vos legde er de nadruk op er geen bezwaar tegen te hebben als de Amerikanen van ons vergen dat Europa meer een economische een heid moet worden. H(j achtte een dergelijke ontwikkeling te liggen in de lijn van iedere socialistische po litiek. By de groei naar een econo mische Europese Unie kan Benelux als voorbeeld goede diensten bewij zen. Het merkwaardige van het plan- Marshall vond ir. Vos ook, dat een land, dat ons altijd als het meest kapitalistische wordt voorgesteld, Europa crcdieten wil verlenen om... los te komen van Amerikaanse im port. De V.S. draaien, volgens ir. Vos hierdoor zeker hun export van kolen en staal zelf de nek om. Zaak Zegering Hadders Fel pleidooi van mr. Lind De Amsterdamse advocaat mr. C. H. Lind heeff in een fel pleidooi dc verschuldiging van hulpverlening aan de vijand ontzenuwd, waarvoor zijn cliënt, het Eerste Kamerlid R. Zegering Hadders, vorige week voofc liet Bijzonder Gerechtshof te Assen terecht stond. Volgens mr. Lind had de advocaat fiscaal eerst een grondige instructie moeten instellen naar de aanvaard baarheid der feiten, voot hij de heer Zegering Hadders voor het gerecht daagde, De beklaagde is namelyk zeer kwetsbaar, omdat hij in 's lands politiek een belangrijke rol speelt. „Er is geen sprake van", zei mr. Lind, „dat myn cliënt de Engelse piloot aan opsporing zou hebben blootgesteld, omdat de man reeds in Duitse gevangen schap verkeerde en onmiddellijk na zijn val was geregistreerd. Het doet er weinig toe of hy in een ziekenhuis of in een. kamp was". Mr. Lind, die tevens als verdedi ger optrad van zuster Molenaar, di rectrice van het Emmense Diacones- senhuis, waar de piloot verpleegd werd, vroeg zich af waarom naar haar geestvermogens een onderzoek moet worden ingesteld. „Mocht dit geschieden, dan betekent dit het einde van haar carrière", riep mr. Lind uit. In eci. boodschap aan de Republi keinse strijdkrachten, bij gelegen heid van de tweede verjaardag van de oprichting van het Republikein se leger, heeft president Soekarno een beroep gedaan op alle militairen om voort te gaan met het verzet „te gen de imperialistische en koloniale oorlog van de Nederlanders". Slechts terloops zinspeelde Soekarno op de aanstaande onderhandelingen en verklaarde: „Toen wij op vier Augustus j.I. de order tot het sta ken van de vijandelijkheden uit vaardigden, hebben wjj de weg tot nieuwe onderhandelingen geopend da onvermoeide werklust van overledene. Hierna spraken dr. R. Oort na mens de GHBS in Zutphen en de RHBS in Schiedam en dr. H. Goed hart namens directeur, leraren en leerlingen van de Hilversumse GHBS. In 1941 was de overledene zijn loopbaan als leraar begonnen in Zutphen. Toen in 1943 de officieren zich moesten aanmeldden, behan delde hij in zijn laatste les aan de hand van de wet,, hoe men zich in zo'n geval had te gedragen. Ieder een begreep dan ook. dat de heer Van Riet zou onderduiken. Ook in Hilversum werkte hij tussen 3941 en 1943. Terwyl het orgel het volkslied speelde, werd de kist naar de laatste rustplaats gedragen. Onder een laatste saluutschot van het vuurpe- leton, daalde de kist langzaam in de groeve, waarna een zwager van de overledene voor de belangstelling dankte. Henriëtte Roland Holst ernstig gewond De dichteres Henriëtte Roland Holst Van der Schalk heeft in haar wo ning te Zundert een lelijke val ge maakt. Zij struikelde over een drem pel en brak haar heupbeen. Dr. A. de Weert uit Zundert, heeft haar eerst naar het Diaeonessenhuis te Breda laten vervoeren, maar later heeft hij haar voor een verdere be handeling naar het Prinsengracht- ziekenhuis te Amsterdam laten over brengen. Vijf militaire Willems orden Hedenmorgen heeft prins Bern hard in de Burgertaal van het Ko ninklijk Paleis in Amsterdam aan een groot aantal militairen en zee lieden onderscheidingen uitgereikt. Tot ridders 4e klasse der militaire Willemsorde zijn benoemd: Koninklijke Marine: luit. t. zee le klasse J. F. van Duim; kap. ma riniers A. F. van Vclsen; tijd. korp. mariniers oorlogsvr. A. Hoeben. Koninklijke landmacht: H. Mul der, tijd. res. It. kol, inf., Utrecht; C. F. Overhoff, tyd. res. It kol. inf., Breukelcn. Met de bronzen leeuw zijn begif tigd: Koninklijke Landmacht: G. C. Th. de Bot res. le It. int, Roosendaal; M. L. Falkenburg, tijd. res. kapt. jnf. Den Haag; J% Y. Grolle, dpi. korp. genie,'Dordrecht; X H. van Ha af ten, dpi. sergt., Den Haag; S. Hei den, dpi. korp. genie, Rotterdam; J. van Rhijn, tijd. lt. kol. inf., Breda; J. G. Geval, dpi. sold, genie, Pijn- acker; A van Groen, dpi. sold, inf., Amsterdam; J. Kalf, dpi. korp, ge nie. Den Haag. Overzeese Gebiedsdelen: de off. v. gezondh. le klasse KNIL, dr. J. P. van der Schroeft de res. le luit. in fanterie KNIL, C. J. Overweel; de insp. van pol. le klasse bij de alg. politie Ned. Indie, C. B. Goossem. Koninklijke Marine: tijd. luit, koL mariniers J. G. M. Nass. Bronzen krius (3e maal);'off. ma- rinestoomvaartd. le klasse P. C. Kicpe, Bronzen kruis (ten, tweede male); off. van de marinestoomvaartd. le klasse ir. T. A Vos; rinaj.-mach. D. A. van Dttyn, maj-monteur H. M. C. Terhaar, maj .-monteur A. L. M. den Haan. maj.torpedom. J. J. W. Bom, serg.-mach. C. Peters, serg. telegra fist S. J. J. van Houcke, kwartïerm. H. M. Eberwijn, korp.-mont, P. Klein- schmïdt, korp.-mach. C. J. Zut, kor- por.-konstabel J. Heymans. Verder reikte prins Bernhard een groot aantal bronzen kruisen, krui- 1 sen van verdienste en médailles voor menslievend hulpbetoon uit. De lijst van hen, die daarmee begif tigd xverden, zullen wij morgen in haar geheel publiceren. Geeu OVW-ers meer naar Indonesië (Van onze Haagse redacteur) De minister van oorlog heeft be paald, dat geen oorloge vrijwilligers meer naar Indonesië zullen worden uitgezonden, tenzij zij zich schrif te- lij klif k bereid verklaren gedurende twee jaar in dc tropen te dienen. 2i| die deze verklaring niet wensen af te leggen zullen ook al zyn zij me disch geschikt, niet meer worden uitgezonden. Do minister van oorlog heeft de ze maatregelen genomen omdat hy het niet aanvaardbaar acht de oor logsvrijwilligers, waaronder worden verstaan de oorlogsvrijwilligers met een z.g. lange verbandacte ongelimi teerde verplichtingen op te leggen. De bepaling geldt niet voor oor logsvrijwilligers, die met uitzonde ringsverlof uit Indonesië tijdelijk in Nederland verblyven. Oorlogsvrij willigers die -deze lange verbandactie hebben getekend, komen by hun ont slag uit de militaire dienst in aan merking voor wachtgeld, echter uit sluitend indien zy zich door een Gewestelijk Arbeidsbureau als werk zoekenden hebben'laten inschryven. Dit laatste gold reeds geruime tijd, doch deze mogelijkheid genoot blijk baar niet voldoende bekendheid by" de betrokkenen. OP 18 DECEMBER EEN BON VOOR SPIJSOLIE In December zal wederom een extra rantsoen van 120 gram spijs olie beschikbaar worden gesteld. Op 18 December wordt een bon be kend gemaakt, waarop onmiddellijk gekocht kan worden. Het doorgaan van deze distributie van sla-olie kan in gevaar worden gebracht, doordat te weinig flessen beschikbaar zijn. Publiek en winkelier kunnen door tijdige teruglevering van de ledig» flessen de verstrekking in Decem ber veilig stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1