m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Wet op het regentschap ingediend r Democratische volkspartij in oprichting Initiatief van Status van West-Java komt op 12 October ter sprake Het eerste pdgrimsscliip na de oorlog PAROLOSCOOP Mr. P. J. Oud Donderdag koffie en thee Grote belangstelling te Westerveld AANVAARDINGPLAN-MARSHALL VERGEMAKKELIJKT Washington noemt heroprichting Komintern oorlogsverklaring aan Amerika PRINSES GAAT HUWEN Ik zal gehoorzamen, zal zij zeggen De „Walenburgh" nog' te bergen? Gevangen militairen vrijgelaten Aanslag op Ramadier mislukt Somber perspectief MOSKOU ACCOORD MET UITSTEL Centraal bestuur voor Westelijke zone? «ed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 Dinsdag 7 October 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeurs B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 233 „MOGEN HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN SPOEDIG TOT HET VERLEDEN BEHOREN" Bij de Tweede Kamer is thans ingediend het wetsontwerp met betrekking tot het tijdelijk overdragen van de Koninklijke Macht door de Koningin. Het bevat twee artikelen: Artikel 1 luidt: 1. Wanneer Onze gezondheid naar Ons oordeel daartoe aanleiding geeft, leggen wij de uitoefening van het Koninklijk Gezag tijdelijk neer; 2. Wij bepalen het tijdstip, waarop Wij krachtens het eerste lid van dit artikel de uitoefening van. het Koninklijk Gezag neerleggen, alsmede het tijdstip, waarop Wij deze zullen hervatten; 3. De in het tweede lid bedoelde tijdstippen worden bekend gemaakt door plaatsing van Onze desbetreffende besluiten in het Staatsblad. Artikel 2 luidt: N Voor de gevallen, waarin wy krachtens artikel 1 de uitoefening van het Koninklijk Gezag tijdelijk neerleggen, wordt mits deze Onze beminde dochter prinses Juliana der Nederlanden tot regentes van het Koninkrijk benoemd. Het wetsontwerp is vergezeld van de volgende toelichting: De Koningin ziet zich genoopt te bevorderen, dat Haar de mogelijk heid wordt geboden om, wanneer Driemanschap DE lang verwachte, veel bespro- 'ken reorganisatie van het ka binet Attlee heeft dan toch eindelijk plaats gevonden. Hoewel zij slechts énkele departementen en persoon lijkheden betreft, kan daaruit toch allerminst worden geconcludeerd, dat zij -niet belangrijk zou zijn. Sir Stafford Cripps heeft de lei ding gekregen van de gehele eco nomische politiek, de ministers van verschillende desbetreffende depar tementen zijn principieel aan hem ondergeschikt gemaakt. Hiermede heeft Attlee een einde gemaakt aan wat al maandenlang als een van de grootste euvels werd gevoeld, n.l. dat het zo'n toer was om de Alge mene directivcn ook werkelijk door de afzonderlijke departementen uit gevoerd te krijgen. Dit te bereiken zal de prime-minister niet gemak kelijk gevallen zijn. Want hiervoor diende Herbert Morrison de ene helft van zijn functie op te geven en wij kunnen veilig aannemen, dat het niet eenvoudig is geweest om nem daartoe te krijgen. Öp zichzelf lijkt het ons logisch, dat het hiertoe is gekomen; immers de taak van leider van het Lagerhuis en tegelijk van coördinator van het economi sche leven was zelfs voor een Mor rison te zwaar. Te meer omdat de vefhoudingen in de Labourfractie dit is de afgelopen maanden wel gebleken de voortdurende aan wezigheid van een krachtige, doel bewuste leiding wel noodzakelijk maken. De zgn. „Backbenchers" zijn al meer dan eenmaal erg lastig geweest. Het feit, dat juist Cripps de lei der van de economische politiek is geworden, is op zichzelf merkwaar dig. Een paar maanden geleden werd er immers algemeen beweerd, dat Cripps in deze functie niet aan vaardbaar zou zijn voor het T.U.C., het machtige congres der vakver enigingen. Toen werd Bevin ge noemd als de enig mogelijke man voor deze plaats en men fluisterde dan ook, dat Attlee de oplossing in deze richting zocht, daarbij twee vliegen in één klap slaande, aange zien Bevins heengaan van het Fo reign Office tegemoet zou komen aan de bezwaren, welke de „rebel len" van de linkervleugel tegen de buitenlandse politiek van het La- bourkabinet hadden. Wij kunnen ons echter voorstellen, dat Attlee, afgezien nog van de omstandigheid, dat het oordeel van de rebellen over Bevins politiek de nodige wijziging heeft ondergaan, het tegenwoordige ogenblik in de situatie van de we reld wel het meest ongeschikt ge oordeeld heeft om van minister van buitenlandse zaken te veranderen. WIE wel is heengegaan is Arthur Graemvood, een van de oude getrouwen, dié, zoals de New Sta tesman and Nation hef uitdrukt, „alle lof verdient, omdat hij gewei gerd heeft zich naar een andere plaats te laten promoveren." Zijn plaats in het kabinet wordt inge nomen door Harold Witson als mi nister van handel. Dit is een van de jongeren in de partij, van wie al gemeen veel wordt verwacht; hem was o:a. laatstelijk de leiding van de besprekingen over een handels verdrag met de Sovjet Unie toe vertrouwd. Natuurlijk vraagt men zich in Engeland 'af: is de zaak hiermee bekeken, of zullen er in de komende weken nog meer veranderingen plaats hebben. Heel in het algemeen verwacht men, dat Attlee nog ver- 'der zal gaan op de weg van de verjonging van zijn team. De reeds geciteerde New Statesman and Na tion is van mening, dat Cripps zijn plannen alleen zal kunnen uitvoeren wanneer op de militaire verplichtin gen van Engeland drastisch wordt bezuinigd. Het blad voorziet dan ook (in z!jn ogen noodzakelijke) wijziginsren in functionarissen aan dc onderscheiden departementen van defensie. En Attlee zelf In Augustus werd nog weer,eens het bericht gelan ceerd, dat hij de eerste zou zijn om te verdwijnen. Erkend dient, dat Attlee bij al gijn voortreffelijke eigenschappen zeker niet een figuur is, die tot de verbeelding van het Engelse volk spreekt. Zijn redevoe ringen b.v. elee triseren de massa zeker niet. Daarom laat het zich begrijpen, dat er velen in Engeland zijn. die zouden wensen, dat deze tweede slag om Engeland onder een andere leider zou worden gestreden en iemand als Bevin in de plaats van Attlee zouden willen zien.. Attlee heeft nu echter een andere oplossing gekozen," die van het drie manschap: naast en met hem be heersen nu Bevin en Cripps het Engelse kabinet. Haar gezondheid daartoe naar haar oordeel aanleiding geeft, door het nemen van rust herstel van gezond heid te zoeken en zich alsdan tijde lijk ontheven te weten van de zor gen voor de zaken van de staat. Het wetsontwerp heeft de strek king te dien einde toepassing te geven aan artikel 43 der Grondwet Daardoor zal de Koningin in de gelegenheid worden gesteld, naar gelang de omstandigheden naar Haar oorde"1 daartoe aanleiding mochten geven, de uitoefening van het Koninklijk Gezag tijdelijk neer te leggen. Het ontwerp, dat volgens even genoemd artikel mede in de benoe ming van een regent dient te voor zien, beoogt prinses Juliana in die gevallen met deze hoge waardig heid te bekleden. Het is de vurige wens, dat de omstandigheden, welke tot indie ning van het ontwerp leiden, spoe dig tot het verleden zullen mogen behoren. Oeze winter zullen evenals vorig jaar op beperkte schaal sinaasappe len worden gedistribueerd. Hierin zullen ook Surinaamse sinaasappe len worden opgenomen. Plechtige uitreiking van onderscheidingen door Z-.K.ll, Prins Bern hard in de Buigerzaal van het paleis op de Dam te Amsterdam aan leder. van de Kon. Landmacht en Zeemacht.' De res. luitenant-kolonel der Infanterie, H, Mulder, ontvangt de Militaire Willemsroed uit handen van Z.K.H. Nog vier anderen ontvingen de Militaire Willemsorde en velen ontvingen andere milifaire onderscheidingen. Krijt te Diepenveen, D. van Leeu wen, te Vlissingen, G. A. Mulder te Ginneken -H. R. Mulder te Deven ter, ds. W. M. Nooten te'Mcppel, E. F. A. Wiesell te Amsterdam. Als secretaris zal optreden mr. J. G. Bettink, Staten Bolwerk 26 te haarlcm. Ket comité staat open voor verdere toetreding van leden. In aansluiting op bovenstaand gekomen. Na* een* idtvóêrige gë- i communiqué vernemen wij nog dat tiaqhtewisseling werd besloten tot md. Oud m de vergadering van 4 de vorming van een comité tot October te utrecht zijn mede- voorbereiding van, tie oprichting j comitéledeu in overweging heeft van een democratische volkspartij. 1 gegeven Op uitnodiging van Mr. P. J. Oud zijn een aantal niet-sociaüstische democraten op Zaterdag 4 October te Utrecht in vergadering bijecn- Alle aanwezigen ten getale van tweeënzeventig personen traden tot het lidmaatschap van het comité toe. Het bestuur werd samengesteld uit mr. P. J. Oud te Rotterdam, H. B. Berghuys te Utrecht, T. de Boer te Nijmegen, mr. K. Bijlsma te Franeker, mr. P. W. J. H. Cort van' der Linden,' te Gronïngeno, dr. S.' Elzinga, .'te Haarlem, J. J. G. S. Falk^ma té Heerenveen, J. J. Fe rm ga te Alkmaar, mevrouw Gouds waard—Knipscheer te Gorsel, B. PROF. LOGEMANN MAANT TOT VOORZICHTIGHEID (Van onze Haagse ïedacteur) Op dc ronde-tafelconferentie die 12 October in Bandoeng zal begin nen, zal volgens de berichten vrelke ons uit Batavia bereiken, de toekom stige status van West-Java aan de orde worden gesteld. Enkele dagen geleden heeft dr. Van Mook in Medan besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de bevolking van Sumatra's Oost kust. Deze besprekingen hebben er toe geleid dat aan Sumatra's Oost kust de status van een ..daerah iste- mewa" een bijzonder .gebiedsdeel is gegeven. Deskundige en criti- sche waarnemers hebben dc indruk dat daarmee niet is vooruitgelopen op de regeling van het conflict tus sen Nederland cn de Republiek. Niet gerust echter is men wat dit betreft ten aanzien van de plannen die met betrekking tot de Soenda-landen bestaan. De vrees schijnt gerechtvaardigd dat op de ronde-tafelconferentie te Bandoeng West-Java de gele genheid zal krijgen zich van de Republiek los te maken. In verband hiermede hebben wij mede met het oog op de resolutie die het congres van de P.v.d.A. in Augustus heeft aangenomen, ons ge wend tot prof. Logemann. een der leiders van de Indonesische politiek van deze partij om hem zijn stand punt ten aanzien van een dergelijke ontwikkeling te vragen. In ant woord op deze vragen zeide prof. Logemann het vanzelfsprekend te achten dat m de door de Nederland se troepen bezette gebieden het be stuur wordt georganiseerd: indien daarbij aan de democratische begin selen wordt vastgehouden en de vol keren van die gebieden worden in geschakeld kan dat slechts worden gewaardeerd. Dc heer Logemann meende te ■hunnen vaststellen, dat men ten aan zien van Sumatra's Oostkust niet verder was gegaan. Minder gerust was hu echter over de aangekondig de reorganisatie van West-Java. De berichten die daarover in Nederland zijn ontvangen hadden prof. Loge mann de indruk gegeven, dat daar aan hC£ w!rk <he van de huidige verhoudingen gebruik trachten te maken om West-Java van de Republiek los te maken. Een dergelijke gang van zaken zou hij zeer betreuren. Naar zijn mening behoort een toe- cassing van de artikelen 3 en 4 van de overeenkomst van Linggadjati in het huidige stadium volstrekt ach terwege te blijven. Hangende het on derzoek van de commissie der Ver enigde Naties zou het volkomen on juist zijn indien Nederland deze ar tikelen van Linggadjati eenzijdig zou gaan uitwerken, ten eerste om dat dit niet opportuun is en vervol gens omdat het in de huidige krachtsverhoudingen unfair zou zijn. Het organiseren van het bestuur in de drcr Nederland bezette gebie den in democratische geest kan al dus prof. Logemann zeer wel ge schieden zonder die maatregelen reeds te binden aan de artikelen 3 en 4 van het Linggadjati accoord. Prof. Logemann bracht voorts tot uiting dat hij grote voorzichtigheid met betrekking tot verschillende fi guren uit de Pasoendan-beweging dringend geboden acht. eerst contact te zoeken mét de voorzitter van de Partij van de Vrijheid, mr. Stikker, met dé be doeling te trachten een basis te vinden voor een gemeenschappe lijke partij met dien verstande dat <$0 conservatieve, reactionnaire groeperingen in de partij van de Vrijheid hier geen plaats zouden kunnen vinden. Zijn we wel inge licht dan heeft dit dekbeeld in de vergadering geen instemming ge vonden. Men zal nu de reactie in de kringen van. de Party van de Vrij heid afwachten. Rantsoen.nog ongewijzigd Dondcrdag^Mt" één boii voor 250 gram koffie en een voor 125 gram theo bekend remaaïit worden. Dc mededelingen van minister Licftinek aangaande de rantsoenen van koffie, theo en cacao hebben de mening verbreid dat een rant- socnverlaging aanstaande is. De minister heeft evenwel gezegd dat een verlaging met het oog op onze dcviezenpositie noodzakelijk zou kunnen blijken. Van enige zeker heid hieromtrent is dus geen spra- «e. Wanneer het mogelijk zal zijn onze deviezenpositie tijdig te ver sterken zal aan eon verlaging van de koffie-, thee- en cacaorantsoe- nen stellig niet gedacht worden. Voorlopig kunnen wij ons dus nog vleien met de hoop, dat wy ons „bakje troost" zonder al te veel bijmengsels kunnen genieten! Ds. Aris gecremeerd (Van een eigen verslaggever) Vele honderden waren gistermid dag' naar het crematorium te Wes terveld getogen om ds. B. J. Aris uitgeleide te doen. In de rouwstoet werden o-a. opgemerkt prof. ir. W. Scheimerhorn, het bestuur van de V.P.R.O. en van de Vereniging van vrijzinnig hervormden te Amster dam, vertegenwoordigers van de Kerkeraad te Amsterdam en van Het Parool, alsmede vele predikan ten uit verschillende delen van het land. In de aula sprak ds, J. M. de Jong uit Stompetoren in sobere en welgekozen woorden naar aanlei ding van Romeinen VIII. Hij her dacht hem die uit ons midden was gegaan in de handen van God. Zijn vete werken, zijn hartelijke persoon, zijn nuchtere en vrome geloof wer den in herinnering gebracht. Hij schetste hoe moeilijk het zal vallen hem los te laten, doch, zo zei hij, zijn verziende visie op leven, kerk en volk mag niet worden losgela ten. Terwijl het orgel: ..Blijf bij mij, Heer", ten gehore bracht, daalde de kist onder diepe ontroering aanwezigen. J Namens de sprak ir. D. woord. der familie J.' Aris een kort ant- Een vrouwelijke rechter te Rotterdam Mcj, mr. dr. J. C. Hudigr uit Rot terdam maakt kans te worden be noemd tot rechter by de arrondisse- ments rechtbank te Rotterdam. Zy staat nl. als nr. 1 op de lijst van aanbeveling ter vervulling van een vacature als rechter bij genoem de rechtbank. Op de aanbevelings lijst komen verder voor de namen van mr. P. J. C. Schipper, substituut griffier bij de arrondissementsrecht bank te Rotterdam en mr. R. Chr. Schlingcmann. advocaat en procu reur te Enschede. Op het besluit van de negen Europese communistische partijen tot heroprichting van een communistische internationale hebben officieuze kringen in Washington de mening te kennen gegeven, dat de proclamatie van Belgrado de aanvaarding van het plan- Marshall door het Congres zal vergemakkelijken. Men acht te Washington de proclamatie een oorlogsverklaring aan ae Amerikaanse politiek jegens Europa en verwacht een verslechtering in de Amcrikaans-Sowjetrussïsche betrekkingen. In sommige UNO-kringcn te Lake Success sprak men van „een Sowjetrussische stap tegen de V.S.". De Franse socialistische partij laakt dc Sowjct-Unie wegens haar houding, die „te kennen geeft dat een conflict tussen Oost cn West on vermijdelijk is" en die dc communis tische partijen in de andere landen verder aan zjch onderwerpt. Een dergelijk geluid laat de Manchester Guardian in zijn commentaar horen. Dit Engelse liberale blad schrijft, dat de vredeskansen in Europa door de heroprichting van de Komintern niet verbeterd zijn ..Een directe slag. aan de UNO toe gebracht", zo wordt de proclamatie van Belgrado betiteld door Le Mon de, het Parijse blad, dat dikwijls de mening van do Quai d'Orsay weer geeft. Le Monde vraagt zich af, of een internationale organisatie be doeld is kennelijk de UNO wel reden van bestaan heeft, als een van haar belangrijkste leden plus zijn volgelingen verkondigen dat er „twee kampen in de wereld zijn". Zilliacus, het bekende Britse par lementslid uit dc linkervleugel der Labourparty, vertoeft momenteel in Joegoslavië. Hij heeft gezegd, dat de verklaring van de communisten, waar zij de Labourparty en dc com munisten ca de Franse socialisten aanvalt, „een niet ongetrouw" beeld geeft van de huidige toestand. De politiek van de Britse Labourleiders, zei hij. heeft de socialistische partijen in Europa, die naar dc raad van La bour hebben geluisterd, nagenoeg Gistermiddag is de „Kota Agoeng" van de Rotterdamscbe Lloyd met de quarantinevlag in top ïe Rotter dam aangekomen. Onder de passa giers bevonden zich 13 rep a tri éren- den. I-Iet'schip voerde de quarantai ne vlag omdat tg Port éaid, nclke haven het heelt aangedaan, cholera was uitgebroken. Vermoedelijk zal dus ook van de volgende schepen welke Port Said aandoen de quaran taine vlag wapperen, Nadat een ha venarts aan boord was gewecs en geconsaeerd had dai er ere en ziekte en allen aan boord varen werd de Kot a Ago eng vrijgegeven. De „Kota Agoeng" heeft voor het eerst na de oorlog weer een groot aantal Mekka gangers van Indonesië naar Djeddnh vervoerd. Niel min der dan 1270 personc-n namen aan deze pelgrimstocht deel, onder wie enkele inlandse vorsten. Alle passagiers huizen in de rui men die speciaal voor dit doel wit gekalkt zijn maar overigens volko men leeg moeten zijn, uitgezonderd dan eon aantal zwemvesten dat een Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Vannacht cn morgenoch tend weer op vele plaat sen nevel of mist. Overi gens droog weer met enkele overdrijvende wol kenvelden in de hogere nlveaux. Veranderlijke wind. Weinig verandering van temperatuur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur: 764.0; W.z.W. 2; 12 2 luchtdruk; min. temp. 1D.3 (3 uur gistermiddag); max. temp. 10.6 (6.4Ö uur hedenmorgen). Zwaar bewolkt. 8 Oct.: Zon op 6.51 uur, onder 18.04 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 9.53 uur, 2e tij 22.54 uur. Om lijd ens de huwelijksplechtig heid van prinses Elisabeth van Engeland alles veilig te doen verlo pen, worden de paarden van de trouwkoetsen nu reeds aan het ge luid van muziekinstrumenten ge wend. In de Koninklijke stallen luisteren de dieren naar een gramo- phoon, die luidklinkcnde fanfares ten gehore brengt. Onder.* Jacques Griff, de bekende mode-ontwerper uit Parijs, is bezig, een costuurn te ontwerpen voor de bruid. Ofschoon de Engelse kroon prinses Elisabeth menselijkerwijs gesproken bestemd is, de eerste van het land te worden, zal zij toch nog aan iemand gehoor zaamheid verschuldigd zijn. Zij zal namelijk bij de inzegening van haar huwelijk met luitenant Philip Mountbatten, beloven haar bruidegom „lief te hebben, te verzorgen en te gehoorza men". Deze formule staat zo in de oude versie van het Engelse gebedenboek. In 1928 is deze versie veranderd hEt woord „gehoorzamen" werd toen vervangen door een andere vorm maar hoewel de bisschoppen er hun goedkeuring aan deze wijziging heb ben gehecht, ïs de wet nooit door het Parlement aangenomen en nooit ko ninklijk erkend. Elisabeth zal dus de zelfde formule uitspreken die in iÜn3hCTt huwelijk tus- tegenwoordigers van de Deense ko- goed als zeker beschouwd, dat de L ninklijke familie. - premiers van Australië, Nieuw-Zee- vpIp vnrififiiikif Z1 Koning Paul van Griekenland, een land cn Canada ook aanwezig zuilen per-sonf^ worden bij- neef van lt. Philip Mounlbattek is zijn. 7^„r^nh,®s Gustaaf Adolf ook uitgenodigd. Het is echter moge- Het is hoogstwaarschijnlijk, dat de V?£ zlï £0,?J™n?£inSes .Louiie Kik. dat hij in verband met de toe- huwelijksreis tot Groot-Brittannië Zfïl ^eden hedden als eersten de stand in Griekenland evenwel niet «itnnd.oinp nm „«i- T.nrtriow t,- aanwezig zal kunnen zijn. uitnodiging om naar Londen te ko men, aanvaard. „.a j 4. i--i In totaal zullen er 1.5Ö0 uitnodiein- •'Andere vorstelijke personen, die gen verstuurd worden. noo,»m beperkt zal blijven en dat later als de econimische moeilijkheden in En geland rrfinder groot zullen zijn het paar een overzeese reis zal maken. Men is geneigd aan te nemen, dat waarschijnlijk de plechtigheden sul- Van de eerste minister van de do- r>"=» 's genojgn irins BiSJlrii JSÏfS.rS- K-a 01I ;rlnl?ns hcc2 ?]Iocn veldmaarschalk Phiiip Mounlbalt 1 bij' zijn huwelijk uSS J™ P™5"4?5?4 KaFeI Smuts van Zuid-Afrika te kennen de titel zal kn '.i van Hertog van van Beigie, Uoonpnr.s Olaf en prin- gegeven, dat hij de uitnodiging zal Edinburgh!' ses Martha van Moorwegen en ver- aanvaarden. Maar het wordt als zo Ipaatsje krijgt. Ieder heeft ander halve vierkante meter tot zijn be schikking. De Iciliyre ruimen wordt door de pelgrims zelf aangekleed cn versierd met sarongs cn kleden. Dit heeft tot gevolg dat de luchtverver sing in het gedrang komt cn de tem peratuur onhoudbaar dreigt te Mor den. Tweemaa] per dag wordt cc dan ook inspectie gehouden en alles verwijderd dat d<> verse lucht kan belemmeren binnen to komen. Maar iedere avond de versiering weer in haar oude glorie hersteld. Vijf per dag \errichtcn de pelgrims hun geileden op een matje, het gelaat naar Mekka gekeerd. Dit bidden ge schiedt in allerlei houdingen die ge lijkmatig veranderen. De pelgrims behoren allerminst tot de armen het geen we! hieruit, blijkt dat behalve de reiskosten nog per persoon f 1(100 moet worden gestort voor verblijf kosten te Djediiali cn Mekka. De kleren van de ruim drie maanden onderweg zijnde pelgrims schitteren \aak van hel goud. Op 25 October vertrekt dn „Kota Agoeng" weer om dp Mokka gangers tc halen cn naar Indonesië te vervoeren. Het motorschip „Walenburgh" dat Zaterdag na een aanvaring op de Garonne dicht bij Bordeaux is gezonken ligt in ondiep water. Bij lage waterstand steekt het boven, water uit. Wanneer dus de schade niet a! te ernstig is bestaat er een goede kans dat het schip geborgen kan worden. Hierover kon de rede- rtf ons echter nog geen definitieve mededeling doen. Het mag een groot geluk heten, dat de twaalf koppige bemanning geheel onge deerd is. De „WaJenburgh" Jag wegens mist voor anker en werd onverwachts door het Franse Li berty schip Cervay als het ware overvaren. Student doodgeschoten Zondagavond heeft een Leidse po litic-agent, tijdens een vechtpartij met een aantal wandelaars, een 26- jarigc student doodgeschoten. Deze was dronken cn maakte het ver scheidene wandelaars lastig door hen de hoeden van het hoofd te slaan. Toen twee politic-agenten hem wilden arresteren koos een aantal nieuwsgierigen partij voor de student. Bij de hierop volgende vechtpartij waren de agenten eerst gedwongen in de lucht te schieten, later moesten zjj uit zelfverdedi ging hun wapens op het publiek richten. Het gevolg was, dat de dronken student in dc buik werd getroffen. Zondagnacht is de man in het Academisch ziekenhuis over leden. Een der agenten moest zich daar laten verbinden. De republikeinse regering heeft besloten de drie Nederlandse mili tairen, die gevangen werden geno men, nadat een Amerikaans vlieg tuig, waarin zij tezamen met Ameri kaanse waarnemers werden ver voerd, een noodlanding had ge maakt, vrij te laten. Een gewonde in Indonesië De Nederlandse verliezen in In donesië bedroegen op 6 October een gewonde, aldus deelt het Nederland se legercommuniqué van die datum mede. vernietigd. Hij hoopte dat de op richting van de nieuwe Komintern de massa der Britse arbeiders door dringen zou van dc noodzakelijkheid, var, internationale eenheid op poli tieke grondslag. In de nacht van Zondag op Maandag is een aanslag ge pleegd op het woonhui? van de Franse premier Ramadier te Decazeville, De premier, die tevens burge meester van deze plaats is, had da Zondag in zijn geboortestad deur- gebracht, maar was versche'Jene uren voor de gebrekkig geconstru eerde bom ontplofte, naar Parijs vertrokken. De ontploffing richtte maar weinig schade aan. Zondagavond is in Decazeville een nogal rumoerige vergadering van communisten gchovden, waarin een socialist, naaste medewerker van. Ramadier, in debat is getreden. De politie meent nu, dat een. strijdlustig comn unist ergens een afgedankt explosief heeft gevonden en dat in Ramaiier's tuin depo neerde. Honger eist zwaarder tol dan enig oorlogsjaar Sir John Boyd Orr, de directeur- generaal van de organisatie voor voedselvoorziening en landbouw (F AO), heeft in de economische com missie van de UNO verklaard, dat er in Europa en Azië de komende 12 maanden meer mensen van do honger en zijn gevolgen zullen ster- ven dan door-gevechten en bombar dementen in enig jaar van de oorlog ge Vallen zijn. Hij zeide, dat de voedselschaarste nog vele jaren zou aanhouden, wat dc landen de gelegenheid bood zich minder bezig te houden met de poli tieke problemen, die strijd en mis verstand verwekken en meer met de tastbare problemen, waarover geen us verst ana kan bestaan. Rekening houdende met de ver^ wacht e toename van de wereldbe volking zeide sir John, dat de we- reldvotdselproductie in de komende 2d jaar met 110 zal moeten worden verhoogd. Ook plaatsvervangers beginnen later i Dc Sovjet-Unie heeft 25 Novem ber als begindatum voor de confe rentie van ministers van buitenland se zaken der Grote Vier te Londen aanvaard. Dit heeft dc Sovjetregering mede gedeeld aan do Franse regering. Ook heeft dc Sovjet-Unie geen bp- zwaar tegen uitstel van do confe rentie der plaatsvervangers. Als be gindatum prefereert zij G Novem ber. De Verenigde Staten zullen op da Engels-A tn erik aan se co nf eren tie over de Westelijke zóne van Duits land, die Woensdag te Washington zal beginnen, waarschijnlijk voor stellen indienen een geheel gecen traliseerd bestuur van dc Zóne in te stellen. Engeland zou in het vervolg slechts twintig procent van de be- zeltingskostcn der Engels-Ameri kaanse zóne willen betalen, terwijl de Verenigde Staten dc resterende tachtig procent in dollars zouden "moeten betalen. PAUL VAN ZEELAND TE NEW YORK Paul van Zeeland, hot Belgische lid van de UNO-c om missie van drie voor Indonesië, is te New York aan gekomen cn heeft zich optimistisch uitgelaten over de werkzaamheden van de commissie. De leden ervan zouden misschien spoedig kunnen vertrokken, zei hij, doch voegdo er niet aan toe, waarheen. Geen serum voor Egypte Nadat de V.S. 1 msllioen eenheden choleraserum naar Egypte hebben gezonden,N zijn de voorraden uitge put. Men betwijfelt of men zal kun nen voldoen aan het Egyptische verzoek, nogmaals een millioen een heden te zenden Het Zuid-Afrikaanse instituut voor ?nn nno ondc™oekingen zendt 100.000 c.ises anti-cholera vaccin# naar Egjote. Ook naar Pakistan zal zon hoeveelheid gezonden worden. Naar A dei en Mauritius wordt vac- cme gestuurd voor preventieve iaën-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1