Rati en A dm Lange Haven 141, Schiedam Abonnementsprijs kwartaal 4, tel. 69300 per week 3! cent, per losse nummers 0,09 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries Pl. Hoofdredacteur: Th. Hamaker W oensdag 8 October 1947 Zevende jaargang, No. 234 -Vier sprekers hebben Dinsdag in de Veiligheidsraad het *roord gevoerd bij de voortgezette behandeling van de Indone sische kwestie. Vier sprekers - Pillai (India), Katzsuch (Polen), Tsjiang (China) en Palar (Indonesië) - die het allen over een punt eens waren: de laatste rede van Van Kleffens werd door ie een na de ander in min of meer scherpé bewoordingen ver oordeeld. Wanneer het bevel „staakt het vuren" nut wil hebben, aldus be toogde de Indische gedelegeerde, 3an moeten en hierbij sprak hij In de geest van de Russische reso lutie de troepen van beide par- ;yen worden teruggetrokken achter Ie demarcatielijnen van voor het uitbreken van het conflict. De Veiligheidsraad moet zich, zo sprak Pillai, ervan verzekeren, lat het bestandsbevel wordt geëerbiedigd, voordat de verzoe ningscommissie der drie mogendhe den met haar werk begint. De redevoering van de Pool Katzsuchy bestond voornamelijk uit beschuldigingen aan het adres vah Nederland in het algemeen en mr. Van Kleffens in het bijzonder. Van de commissie van drie was naar zijn mening niet veel goeds te ver wachten, omdat de drie leden re geringen vertegenwoordigden die de politionele actie steunden. Katzsuchy drong aan op „krachti ger optreden" maar tot een con creet voorstel kwam het niet, al is de Pool (natuurlijk) voorstander van Gromyko's resolutie naar de demarcatielijnen. terug Een masker af DE Komintern is dood, leve... de Komintern! Ziedaar op zijn kortst samengevat de betekenis van de mededeling, welke de kranten 'van de gehele wereld Maandagin grote opmaak hebben gebracht. Ge heel onverwacht kwam dit „sensa tionele" bericht niet: op het Con gres van de S(ozialistische) E(m- heitspartei) D(eutschland) had de Duitse communistenleider Wilhelm Pieck, volgens, de Neue Zurcher Zeitung van 27 September, reeds -verklapt; dat binnenkort besprekin-. gen zouden beginnen over een nieu we internationale. Verandert er in feite zo heel veel in de wereld door de heroprichting van de communistische internatio nale? Ja, voor degenen, die in de opheffing ervan door Stalin m 194.5 meer hebben gezien dan 'n maoeu- vre, uit de behoeften van de oor logsomstandigheden van het ogen blik geboren (een tactische zet op het politieke schaakbord) en wier illusie hierover in de afgelopen twee jaar niet was verstoord. Neen, voor hen, die van het begin af aan met een flinke dosis scepsis tegenover het overlijdensbericht van de Ko mintern hebben gestaan en in de herrijzenis van deze vogel phoenix uit zijn as dus ook geen wonder kunnen zien. Wie aan klaarheid in de politieke verhoudingen de voorkeur geeft, moet het vallen van dit dodenmas ker zelfs toejuichen. Oppervlakkig geredeneerd zou men zelfs kunnen zeggen, dat de positie van de com munistische partijen in het Westen er moeilijker door zal worden. Zij kunnen nu immers de schijn zo zou men kunnen betogen dat zij nationale partijen zijn niet langer volhouden, nu het de hele wereld duidelijk is, dat zij zich door hun toetreden tot de .nieuwe Komintern scharen in het gelid, dat door Mos kou wordt gecommandeerd. Deze ontdekking moet hun aanhang en hun bijlopers zodanig teleurstellen, dat deze eerder verlopen zal dan toenemen. De lieden, die zo redeneren, tonen daarmee dat zij van de historie van de laatste 25 jaar nog maar weinig hebben begrepen. Want vooreerst over schatten zij de r e d e 1 ij k- h e i d ais de drijfveer van de mens en van het wereldgebeuren even schromelijk als zij en huns gelijken dit in de dagen van de opkomst van het nationaal-socialisme deden. En in de tweede plaats onder schat ten zij het vermogen der ónder scheiden communistische partijen in mimicry en camouflage. Van dit laatste is de rede, welke de Franse communistenleider Tho- rez op 2 October in het tot de nok gevulde Vélodröme d'Hiver te Pa rijs heeft gehouden een recent en daarom des te treffender voorbeeld. Hier beschuldigde hij de regering- Rahiadier in bewoordingen, welke de meest extreme nationalist hem niet verbeterd zou hebben, van ver- raad... niet aan de arbeidersklasse ditmaal, maar aan Frankrijk. „Het is niet langer een kwestie van het handhaven van Frankrijks on afhankelijkheid en soevereiniteit, maar van 't herstellen ervan!" zo riep hij uit. Kan het nationaler? En toch wist op dat moment die zelfde Thorez heel goed, dat hij zich en zijn partij volkomen onder de bevelen van Moskou had geplaatst. Daarom zetten wij boyen deze Spiegel: een masker "gevallen, vvant er blijven nog altijd maskers genoeg over om tegenaan te kijken. Weerbericht Tsjiang (China), die opmerk te dat Van Klefens zijn eigen zaak had verzwakt door te veel accent te leggen op de wreed heden, waarvoor volgens de Chinese gedelegeerde de Repu bliek niet geheel verantwoorde lijk kon worden gesteld, drong er op aan, dat de Raad geen nieuwe stappen zou nemen, voordat het definitieve rapport van de consuls ingediend was. Eenzijdig optreden van de Neder landers, dat was het hoofdthema van de rede van Palar. Lingga- djati hadden de Nederlanders vol gens de Indonesi sche gedelegeerde eenzijdig vastge steld, eenzydig ge ïnterpreteerd, eenzijdig losgela ten en daarna de demarcatielijnen eenzijdig bepaald en tenslotte het L. N. Palar bestandsbevel ge negeerd. En thans nog overwegen zij, ondanks de Veiligheidsraad en de UNO, voortzetting van de mili taire actie. Palar noemde de Ne derlandse legerleiding zo machtig, dat zij beslist, wat de Nederlandse regering moet doen. Anders dan Katzsuchy was de Indonesische af gevaardigde er zeker van dat de le den van de commissie van drie de noodzakelijke garantie boden voor een snelle en rechtvaardige oplos sing. Palar drongt er tenslotte nog by de Veiligheidsraad op aan, dat de arbitrage bindend zou worden ge maakt. Donderdag wordt het debat voortgezet: dan zullen Amerika, België en Nederland spreken. Ook de Sowjet-Unie had een spreek beurt aangevraagd. Graham te New York aangekomen Graham, de Amerikaanse vertegen woordiger in de commissie van drie, is Dinsdag in New York aangekomen. Twee assistenten zullen hem in zijn taak steunen, n.l. Henry P. Brandis Jr., professor in de rechtswetenschappen aan de universiteit van Noord-Carolina, en Joseph W. Scott van het ministerie van buitenlandse zaken, lid van de af deling internationale veiligheid. Het Australische lid yan de com missie van drie, Kirby, is nog niet in New York; Evatt, de minister van buitenlandse za&en, vervangt hem zo lang. Graham was Dinsdag tegenwoor dig bij het debat in de Veiligheids raad. Waarschijnlijk zou Woensdag de commissie van drie voor het eerst vergaderen. Twee gewonden Het Nederlands communiqué maakt melding van 2 gewonden op 6 October aan Nederlandse zijde. Nadat het republikeinse persbu reau Antara reeds had gemeld, dat de Nederlandse militairen vrijgela ten zouden worden, arriveerden op het vliegveld Kemajoran de Ameri kaanse waarnemer Mac Callum en de soldaat Polèy. De laatste, afkom stig uit Zeeland, vertelde aan Aneta, dat alle inzittenden van de Beech- craft direct na de landing in een auto naar het huis van een republi keins kapitein gebracht werden, waar zij een goede behandeling on dervonden. De soldaat 'W. Poley zal waar schijnlijk Donderdag per constella tion naar Nederland vertrekken, omdat zijn vader stervende is. Ook de andere militairen zijn in middels behouden gearriveerd. KLM over oude route Van Vrydag 10 October af zul len K.L.M.rviiegtuigen, die naar Indonesië vliegén, weer de vlieg velden Karachi en Calcutta aan doen. Oude Maas gestremd voor binnenscheepvaart Van 10 t.m. 13 October 1947 zul len militaire oefeningen worden ge houden op de Oude Maas in het pontveer te Puttershoek. De oefeningen zullen bestaan in het bouwen van een pontonbrug. Aan de zeescheepvaart zal tijdens de oefening steeds doorgang worden verleend, terwijl de binnenscheep vaart zal zijn gestremd tijdens het gesloten zijn der brug. Voor de doorvaart door voor noemde brug gelden de voorschrif ten yan het algemeen reglement-van politie voor rivieren en rijkskana- len, vastgesteld bij K.B. van 24 No vember 1919. Engels schip op een mijn Het 1771 ton grote Lon dense vrachtschip „Betty Hindley", is twee mijl uit de kust ter hoogte van Scarborough (Engeland) op een mijn gelopen. Er ontstond een ont ploffing waardoor een der leden van de bemanning werd gedood en verscheidene anderen werden ge wond. Drie der gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. .m s, mm «8 Het Zwitserse telcgraafajrentschap meldt, dat 12 vooraanstaandeleden der communistische arbeiderspartij gearresteerd zijn.' Zij worden er van beschuldigd gelden verdluïsterd te hebben, wel ke door het Zwitserse volk ingeza meld waren voor Poolse ea Russi sche kinderen. Dit is de nieuwe Engelse ambassadeur SIR PHILIP NICHOLS die de aftredende sir Neville Bland zal opvolgen. Vanmorgen cm kwart over vier is een zware brand uitgebroken in de car rosserie- en timmerfabriek van de firma S. van Logchexn en Zn., aan de Rech ter Rot tekade 67 te Bergschenhöek. Ter assistentie van cle autospuit van Berg schenhöek rukte de Rotterdamse brand weer uit met autospuit 9 en gereed schapswagen 2. Met in totaal 6 stralen werd het vuur dat hoog oplaaide uit het fabrieksgebouw en een aangrenzen de noodwoning aangepakt. Ondanks hard werken kon de brand weer niet voorkomen dat het fabrieks gebouw en de woning geheel uitbrand den. Met het gebouw gingen machine- riën, zeven auto's en een partij gezaagd hout verloren. Een op het fabriekster rein gelegen woonhuis en een grote, houtopslagplaats bleven gespaard dank zij de gunstige richting van de wind. Over de oorzaak van de brand staat tot nu toe nog niets vast. Weinig heeft het gescheeld of de weduwe Ronner die de noodwoning be-, woont, was in dc vlammen omgekomen. Buren wekten haar op het laatste nip pertje zodat zij nog door het raam van haar felbrandend huisje kon ontsnap pen. De totale schade van de firma Van Logchem overtreft de verzekering. Pont Kinderdijk uit de vaart De zestig tons veerpont bij Kin derdijk zal, naar de K.N.A.C., ons mededeelt wegens reparatie van 13 t.m. 16 October uit de vaart worden genomen. Een kleinere pont, met be perkte auto ver voers-capaciteit zal gedurende déze dagen voor over tocht zorgen. Het autoverkeer dient met vertraging rekening te houden.? ZO'N BRUG OOK OVER DE MA toekomstige herbouwde Rotterdam door brede en hoge hangbruggen. Z hierboven afgebeelde beroemde bru Francisco met het noordelijk deel v ke brugconstructie maakt het moge te overspannen. De middelste boog Hoogstraat, rij* 1288 meter, terwijl bedr AS? Plannen zijn ontworpen in het de oude Maasbruggen Je vervangen ïj worden dan van het type als de g over de Golden Gate, die San an Califomië verbindt. Een dergelij- lijk een enorme lengte zonder pijlers is beduidend langer dan de vroegere de doorvaarthoogte ongeveer 30 m. aagt De laatste bijzonderheden over de reeds lang verwachte hergroepering in de Britse labourregering vermel den, dat de minister van oorlog, Frederick Beilenger, en de minister van voorziening, John Wilmot, zijn afgetreden. De minister van brand stofvoorziening, Emmanuel Shin- well, wo^dt minister van oorlog, zonder zitting te hebben in het kabinet. Voorts zijn afgetreden: lord In- man, die lord geheimzegelbewaar der was en thans wordt opgevolgd door viscount Addison, die het mi nisterie voor de betrekkingen met het gemenebest verlaat, de minister voor Schotland, Joseph Westwood, en de minister voor de- pensioenen, John Burns Hynd. Philip Noel Baker, tevoren minis ter van luchtvaart, wordt minister voor de betrekkingen met het ge menebest; Arthur Woodburn wordt minister voor Schotland, Arthur Henderson wordt minister van lucht vaart: Hugh Gaitskell neemt Shin- wells plaats in als minister van brandstof voorziening; de nieuwe minister van voorziening is G. R. Strauss en de nieuwe minister voor de pensioenen is George Buchanan. Het kabinet telt thans een lid minder, namelijk achttien in plaats van negentien. In de Engelse pers wordt de re organisatie van het kabinet over het algemeen gunstig ontvangen. De London Star schrijft, volgens A.P ronduit, dat Attlee de onruststoker uit zijn kabinet heeft gestoten, na melijk Shin well. Of de mutaties een koerswijziging tengevolge zal heb ben, is uiteraard nog niet geheel duidelijk, doch cje verwachting, dat er een zwenking naar rechts, zij het ook een geringe, zal komen, licht wel voor de hand. De kabinetswijziging het aftre den van Arthur Greenwood als mi nister zonder portefeuille meege teld heeft ten gevolge gehad, dat zes „senior"-ministers en zes „ju niors-ministers zijn ontslagen. In totaal zullen in de regering on geveer 30 posten door nieuwe men sen bezet worden. MEER WIND Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond: Meest zware bewolking met plaatselijk enige lichte regen. Morgen: geleidelijk toenemende, wind, overwegend tus sen Zuid en Zuid-West Iets minder zacht. 9 Oct.: Zon op ö.52 uur, onder 18.02 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 11.28 uur. Jean Weidt en zijn „Ballets des Arts de Paris" zrjn gisteren in Ne derland aangekomen, een jong, enthousiast troepje ~van_ ongeveer negentien dansers em .danseressen. Naar schatting variëren de leeftij den van 17 "tot 22 jaar. Dat rsijn 'düs de executanten die op het wereld- danscongres te Kopenhagen met de gouden medaille en ereprijs gingen strijken! y Als mén de groep in Breda bijeen ziet, kunnen het ook studenten zijn, maar onmiskenbaar Franse studen ten. De1 dametjes, artistiek en mo dern, slaan bij het zien-van zoveel fietsen en zulke kraakheldere kleu rige huizen dé handen ineen. Zc waren nooit eerder in Nederland en het blijkt toch altijd en ook nu weer dat de eerste indrukken over Nederland zijn onze zindelijk heid en onze welstand, zelfs nu, na de oorlog. Als de eerste enthousiaste ken nismakingen geweest zijn, vertelt Jean Weidt, de marquante leider van het gezelschap, dat er eerst wat gegeten en gewassen en daar na gerepeteerd zal worden. Ogenblikkelijk is de troep vol aandacht en spoedig birjkt dat deze kleine schare gewend is aan een grote discipline. Dezelfde avond zal de Nederlandse première zijn in Breda en de belangstelling is groot. Vol toewijding is Jean Weidt enkele uren later met zijn pupillen bezig en worden de diverse onderdelen van het eerste programma doorge nomen. Wij willen niet vooruitlopen op dit programma. Br^eda was enthou siast, Zondagmiddag zijn Jean Weidt en zijn gezellen in Rotter dam. Wij herinneren er aan, dat, onder auspiciën van ons blad, de „Ballets des Arts de Paris" in de Schouwburg optreden en dat het grootste deel van de beschikbare plaatsen reeds verkocht is. Men doet er goed aan heden nog, of uiterlijk morgen, plaatsen te be spreken op de Schiedamsesingel 42, telefoon 25430. Wij zijn nóg niet verwend voor wat betreft de waar lijk grote kunst .die buiten onze' grenzen wordt betracht. Uit het feit dat Jean Weidt in en buiten Parijs thans staat Tsjecho-Slowa- kije op het programma) met dit ballet zo snel vermaardhe;d kreeg,, moet wel 'opgemaakt worden dat men Zondag kennis kan maken met een ballet van de allereerste groot te. Niemand die zich voor dans kunst van allure interesseert ont- breke daarom Zondag in de Rotter damse Schouwburg. Een moment uit „De aap en het meisjeeen .der dansen van het Ballei des Avis. ZWEEDS VOORSTEL IN ZAKE GRIEKENLAND Na een hartig debat in de poli tieke commissie der UNO, waar bij de Joegoslaaf Bebler het bij de debatten over Griekenland zo bont maakte dat de voorzitter Beek (Lux.) hem tot de orde moest roepen Bebler had o.a. Spaak er van beschuldigd, de conclusies van de commissie on der pressie van zijn regering, (1 Qch tegen zijn eigen zin, te heb ben gesteund, deed dc Zweed Unden een verzoeningsvoorstel: hij. wilde, de schuldvraag in het midden laten en Griekenland verzoeken de normale betrekkin gen met zijn buurstaten te her stellen en het grensprobleem tc regelen. Hij stelde verder voor een neutrale commissie.te vormen om de oorzaken van de huidige toestand te onderzoeken en maat regelen aan te bevelen om het ge schil bij to leggen. Do commissie -zou volledige vrijheid van bewe ging moeten hebben. De commis sie zal vandaag beginnen met de bespreking der verschillende re soluties. De plaatsvervangers van de mi nisters van buitenlandse zaken der grote vier zijn het er over eens ge worden. welke regeringen dienen te worden beschouwd als belang hebbenden met het recht haar in zichten kenbaar te maken ten aan zien van de toekomst der voormali ge Italiaanse koloniën. Men heeft het Russische voorstel aanvaard, dat als belanghebbenden beschouwt die geallieerde en verbonden mo gendheden, die het Italiaanse vre desverdrag hebben getekend, en twee landen,* die territoriale eisen met betrekking tot de Italiaanse ko loniën hebben gesteld, n.l. Italië zelf en Egypte, en het dominion Pa kistan, dat ten tijde van. de onder tekening van het vredesverdrag nog niet zelfstandig Was* In samenwerking met de rijks politie is het de Rotterdamse politie gelukt, de daders op te sporen van een inbraak in een distributiekan toor te Barneveld, waarbij een gro te hoeveelheid distributiebonnen en toewijzingen voor velerlei artikelen werden gestolen. In Augustus van dit jaar leefde een bekende Rotterdamse zware jongen, de 39-jarige keïlner J. W„ met een vrouw j in ScherpenzeeL Hij kwam er van op de hoogte dat in het distributiekantoor te Barneveld de distributiebescheiden wer den uitgegeven voor de bewoners van Barneveld, Scherpenzcel, Woudenberg, Achterberg en Voorthuizen. Rotter dam sprak de kellner daar ééns over met twee vrienden, die wel zin hadden, in Barneveld een kraakje te zetten. Zij hadden zelf niet voldoende kennis van zaken, maar er werd al spoedig een „vakman" gevonden, die mee wilde doen. Deze, een bankwerker, ging de situatie ter plaatse opnemen en toen hij van de kellner een seintje kreeg dat de zaak rijp was en er zich een maximum aantal distributiebescheiden in het kan toor bevond, trok hij er met weer een andere maat, een metselaar, op uit om zijn slag te slaan. De inbraak werd op zeer vakkundige wijze gepleegd, de buit verdween in een jute zak en werd te Rotterdam op een terrein aan de Goudserijweg verdeeld. derde gedeelte: de rest ging naar de tip- oever, de twee bemiddelaars en chauffeur, die voor het vervoer gezorgd had. De bonnen en toewijzingen werden bijna alle verkocht, zodat zij niet meer te achterhalen waren. Van het geld was bij de opheldering van het misdrijf even min veel meer over. De daders en me deplichtigen van deze inbraak die voor de officier van justitie t# Zutfen wer den geleiden waren: AV. S„ bankwer ker,* 56 jaar; H. W. T., metselaar, 33 jaar; J. W., kellner, 39 jaar; H. B.» koopman, 48 jaar; H. C. M., los-werk- man, 44 jaar; H. R., kermis-exploitant» 38 jaar. Ministerieel besluit verwekt oppositie Er dreigt een conflict tussen de regering en de vakgroep Granen en Peulvruchten naar aanleiding van een besluit vaj^ het ministerie van Landbouw waarbij de graanhande laar verplicht wordt, direct te le veren aan het A.V.A. (Aan- en Verkoopbureau van Akkerproduc ten). De oorzaak van het ministerieel besluit moet worden gezocht in het feit, dat de prijs van granen en peulvruchten de laatste tijd boven de vastgestelde richtprijs is geste gen. De telers .bedongen te hoge De twee inbrekers kregen ieder een^DrÖ^eI} waardoor ook in de graan- handel de prijzen opliepen. Overzeese gebiedsdelen niet gesplitst Na wekenlange afwezigheid heeft minister Jonkman Maandag voor het eerst na zijn ziekte weer be zoek gebracht aan het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. De heer Jonkman nam tevens weer deel aan de wekelijkse vergadering van de ministerraad. Verwacht wordt, dat de "minister zijn normale werkzaamheden vol gende week Maandag zal hervatten. In politieke kringen heeft men de indruk dat de besprekingen, die in de afgelopen weken zijn gevoerd over de bezetting van Overzeese Gebiedsdelen, er toe hebben geleid, Jonkman die porte feuille zal blgven beheren. Tot een splitsing van dat ministerie, welke tot gevolg zou hebben, dat minis ter Jonkman zich nog slechts met de reorganisatie van het Koninkrijk zou bemoeien, zal het waarschijn lijk niet komen. Nu het in verband daarmee dus wel zeker is, dat de portefeuille van Overzeese Gebiedsdelen ook niet gedeeltelijk in handen van minister Beel zal overgaan, schijnt in het kabinet weer gedacht te worden aan de vorming van een ministerie van Algemene Zaken, dat dan on der leiding van de minister-presi dent zou komen te staan. Reeds tij dens de formatie van het kabinet- Be el is de vraag opgeworpen, of het ministerie van Algemene Oor logvoering, dat het kabinet-Seher- merhorn van het kabinet-Ger- brandy had overgenomen, kon blij ven voortbestaan, zjj het, in ver band met de gewijzigde omstandig heden, als ministerie van Algemene Zaken. Mede door de omstandigheid, dat minister Beel de portefeuille van Binnenlandse Zaken onder zijn be heer wilde houden, is daar toén van afgezien. Nu Binnenlandse Zaken echter is overgedragen en gebleken is. dat voor. een ministerie van Al gemene Zaken een ruim arbeids veld is overgebleven schijnt men de draad, die men bij de formatie van het huidige kabinet heeft laten vallen toch weer te willen opne men. De handelaars verkochten ten slotte niet meer aan de A.V.A. daar zij dan met verlies moesten werken. Om nu te voorkomen dat de mengvoederindustrie, die haar toewijzingen van de A.V.A. krijgt, te weinig grondstoffen zou ontvan gen, heeft de regering bovenstaand besluit genomen. In een gisteren in de Korenbeurs gehouden vergadering werd beslo ten een telegram aan de Minister te verzenden, waarin gepleit wordt voor intrekking van het besluit. Inmiddels heeft de vakgroep Gra nen een commissie benoejnd die tot taak krijgt een oplossing te zoeken voor de bestaande moeilijkheden. Do datum van de beëdiging van prinses Juliana tot regentes van het Koninkrijk is yastgesteld op 14 October; Prinses Margriet zal niet bij de doopplechtigheid in de Domkerk te Utrecht aanwezig kunnemzijn, daar zij nog niet geheel is hersteld van een middenoorontsteking. De prinselijke auto's, welke mor gen van Soestdijk naar de Dom in Utrecht zullen rijden, waar de doop plechtigheid van prinses Marijke plaats heeft, nemen de volgende route: pakds Soestdijk, Soestdijker- straatweg, rechtuit tot aan overweg Bilthoven, daarover tot De Bilt, dan rechtsaf langs de tramlijn tot Mu- seumbrug Utrecht. Internationale wedstrijd modelzweefvliegtuigen De Haagse Luchtvaartclub organi seert Zondag 12 Oct. tc 31.00 uur v.m. een grote internationale wed strijd met modelzweefvliegtuigen en modelmotorvliegtuigen, op het voor malige vliegveld Óckenburg, nabij Loosduinen. Voor deze wedstrijd hebben ingeschreven Denemarken en België, en een groot aantal Ne derlandse luchtvaartclubs, terwijl vermoedelijk ook Zwitserland en Engeland aan de wedstrijd zullen deelnemen. De gasten uit Denemarken en Bel gië arriveren Vrijdagavond aan het Hollandse spoor te Den Haag en zullen ondergebracht worden bij le den van de Haagse Luchtvaartclub. Zaterdag wordt op Schiphol door de K.L.M. een lunch aangeboden, waarna het vliegveld wordt bezich tigd. Zaterdagavond wordt in het K.L. M.-gebouw aan de Raamweg een Luchtvaartavond gegeven. Zoals wij gisteren meldden zullen de rantsoenen koffie en thee waar van de bonnen Donderdag zullen, bekend gemaakt worden „nog on gewijzigd" zijn. De lezers zullen hebben begrepen dat wij met het noemen van deze grotere hoeveel heden rantsoenen een betreurens waardige vergissing hebben be-* gaan. In de plaats van 250 gram koffie en 125 gram thee moest natuurlijk gelezen wórden resp. 125 en 50 gr. Dordt leent anderhalf millioen In een dezer dagen gehouden ver gadering heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten tot het aan gaan van twee geldleningen, resp. groot 500.000— en 1.000.000.— tenconsolidering van de vlottende schuld der gemeente. Deze lenin gen worden gesloten op onderhand se schulbekentenis en zijn af te los sen in 20 jaarlijkse termijnen. De rente bedraagt drie procent. B. en W. van Dordrecht willen met deze" lening de uitbreiding van de be graafplaats, Bestratingswerken, rio leringswerken, verbetering der gas fabrieken en de grond waterwinning dekken. (Van onze- Haagse redacteur) De besnoeiing in de aankoop van aardolieproducten, waarvan minister Lieftinck onlangs de noodzakelijkheid heeft aangekon digd, zal onvermijdelijk een be perking van het gebruik van ben zine met zich mèë moeten brui- gen. Sinds het afschaffen van de distributie van benzine, is het verbruik van dertig a vijf en der tig duizend ton per maand voort durend gestegen. In ieder geval zal om te beginnen het gebruik dus weer tot dit peil terugge bracht moeten worden. Men on derzoekt thans welke mogelijkhe den er zijn om een beperking van het benzinegebruik te% verkrijgen. Weder invoering van do distribu tie stuit op bezwaren, Geen extra-toeslag voor gepensionneerden Het ligt niet in de bedoeling van de regering aan gepensionneerden een extra-toeslag over het jaar 1947 te verstrekken, zoals ook in 1945 en 1946 heeft plaats gehad, heeft de minister van Binnenlandse Zaken mede naar aanleiding van vragen, die door het Tweede-Kamerlid, de heer Vermeer, waren gesteld, mede gedeeld. Wel zijn twee nieuwe wetsont werpen in voorbereiding betreffen de de herziening van de Pensioen wet 1922 en de verhoging van de pensioenen mét ingang van 1 Janu ari 1947. Engels generaal overleden te Delfzijl a 3Eige Engelsc generaal Arthur G. Matthew, die met drie militairen een reis per jacht door Nederland, België en Noorwegen maakte is te Delftzijl plotseling overleden. Arthur G. Matthew wc* r^e~s 3- _?°rlog commanderend generaal bij de bevrijding van Eind hoven. 3$ «5* O i.O y*v/'A ys/A '/<r. Xv> ■V.v •>V: y*;-v'-: y< yy<<::y.r<*y:w; '•■«yv-i.yO1 WW' 'WA* y.w.-.y: '/■Avfv 'a'X* 1; - r HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vrij, onverveerd Terug de zegt Palar dringt bij Veiligheidsraad aan op bindende arbritage inzake Indonesië PAROLCSCOOP I Vrijgelaten militairen in Batavia V V» V-W.V. - r - a v/.V.Wv, WAV /|VA ■VVV r, •Tl, S. - - 'A« V. - -I ?.V.'AJL wmÊmmmmmm ANVA'.'.V N-'.'.v." e.' Uitslaande brand in Bergschenhöek -» - op til m Dertig -nieuwelingen in regering de Enthousiastme iii Breda Russisch voorstel i.z. Italië's koloniën aanvaard Politie deed goede vangst Rotterdamse inbrekers opereerden in Barneveld Van bonnenen geld niet veel meer over Graanhandel contra regering Minister Jonkman weer op zijn departement Prinses-regentes wordt Dinsdag beëdigd Prinses Margriet niet bij de doop Rectificatie in zake koffie en thee Benzine-gebruik moet beperkt worden r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1