PRINS BERNHARD HIELD PRINSES MARIJKE TEN DOOP HET ROTTERDAMSCH PARCDL Twaalfhonderd aanwezigen bi] de plechtigheid in de Domkerk r Vrij. onverveerd UTRECHT EEN VLAGGENZEE V_, MARIA CHRISTINA Symbolische namen Bij de doop van de Prinses Niet alle P.D.'s terug naar de mijnen Ochtendstemming rondom de Dom Een dode en drie zwaargewonden Losse textielbonnen nu ook geldig Weerschip „Cirrus" terug van haar eerste Atlantische wacht Weer- en radiodienst GESCHENK AAN DE PRINSES Graanhandel contra regering werkten prima LINKS COMPLOT IN CHILI Weerbericht köd. en Aiim. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 Donderdag 9 October 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsehe Bank te Botterdam PI. Directeur: B. de Vries F3. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 235 In de vlaggende oude Domstad heerste vanmorgen een feeste lijke stemming. De bewoners voelen het als een uitverkiezing, dat Utrecht de stad voor de doopplechtigheid van. het jongste prinselijke telgje is geworden. Evenals met de geboorte van prinses Marijke hebben ook nu de schoolkinderen vrijaf en natuurlijk vult de jeugd de straten der binnenstad met haar gerucht. De burgerij en de vele vreem delingen doen^het wat rustiger aan. Langs de weg, die de koninklijke stoet straks zal volgen, staat om de drie meter een soldaat, militairen van het Utrechtse garni zoen, aangevuld met eenheden van de marine en de luchtstrijd krachten. Bij de Domkerk* is het een aan- en afrijden van auto's met genodigden. Rechts van de ingang staat de erewacht der studen tenweerbaarheid in de groene uniformen met witte slobkoilsen. In de tweede auto volgen prins Felix van Luxemburg en prinses Armgard; In ioP de derde de Zweedse gezant bij het Nederlandse hof. de heer Lagerberg en Mary Church ijl: in de vierde me vrouw RoëlI—Feith en prins Aschwin; in de vijfde mevrouw Post—Salomons en de heer A. J. Andrée Wiltens; in de zesde de prinses res Beatrix en Irene met mevrouw Pennink en in de zevende prinses Juliana en prins Bernhard met prinses Marijke. De stoet ham in de stad dezelfde route, waarlangs de ko ninklijke familie zich vorig jaar naar dit gebouw begaf voor de erepromotie van prins Bernhard. De peten Als peten waren uitgenodigd de Groothertogin van Luxemburg, de kroon prins van Zweden, mr Winston Chur chill, mevrouw Roëll—Feith, mevrouw J. Post—Salomons en de heer A, J, An drée Wiltens. De Zweedse kroonprins kon niet aan wezig zijn in verband toet het bezoek, dat de koning van Denemarken aan Zweden brengt. Hij werd vertegen woordigd door de Zweedse gezant. Churchill was wegens zijn drukke •werkzaamheden verhinderd; Mary Churchill woonde de plechtigheid ech ter wel bij. Groothertogin Charlotte van Luxem burg was met prins Felix gekomen, ora de doop van haar petekind bij te wo nen. Zoals men weet is de groother togin een nicht van koningin Wühel- mina. gevolgd door gebed, h'eld ds. Berkel zijn prediking. Groof ogenblik De hofprediker had tot tekst geno men: Jes. 431 b. „Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne". Na de preek werd gezongen gezang 201. Nu naderde het gro(e ogenblik van deze kerkdienst. Het formulier van de Heilige Doop werd gelezen, waarna aan de ouders van de dopelmgc de gebruikelijke vragen gesteld werden. Deze werden door. prins Bernhard en prinses Juliana met „ja beantwoord. Hierop weer klonk het eerste deel van gezang 94. Ds. Berkel had inmiddels zijn plaats bij dc doopvont ingenomen om de H. Doop te bedienen in tegenwoordig heid van de oudste ouderlingen. Prins De prediking van ds, Berkel luidde als volgt: A Is psalm 23 zegt: „de Heer is mijn Herder" is het een ant woord op hei gezocht zijn door God. De schapen zoeken de her der niet, de herder zoekt het schaap. Heel de bijbel is vol van dat zoeken van God. In Jesaja's profetie wordt Israel getekend als een beroofd en geplunderd volk; maar God roept hei: Gij zijt van Mij. In Jezus Christus komt God tot de mensen, wordt God mens, om mensen die niet tot God kunnen komen. Zijn eigendom te maken Daarom heeft Christus het bevel gegeven te dopen. Oorspronke lijk tv. s dit onder water houden, hef symbool van het afwassen van alle onreinheid. Dat zegt nog de besprenkeling: wij deugen met voor Godmaar God neemt hef kwaad zelf weg. Dan horen we toch bij God; Zijn eigendom zijn we. Hel doopformulier zegt ook niet: dit kind, maar dit Uw kirroDe doop is persoonlijk. In het Oosten duidde de naam het wezen aan. God roept ons bij de naam, dat is, net zoals we zijn. Dat is een reuze troost, ook een eis want we moeien horen, ge hoorzamen. Een kind kan alle in horen, als het op Jezus gewezen wordt. De taak der opvoeding is. het kind tot de Heiland te lei den. fiet kind moet zich bewust worden, bij name geroepen te zijn als eigendom van God. Het prinsesje draagt twee namenMaria, zo heette de moeder van Jezus, die iuisierde, anderen tot gehoorzaamheid aan Christus drong, en voor wie hzus nog zorgde toen Hij aan 't kruts hing. Maria heette de vrouw, die zittend aan Jezus' voeten, zijn woord hoorde. Maria heette de Magdalcense, we anderen de boodschap brachtdat Jezus leefde. En het prinsesje heet ^hdafina. In deze naam horen we Christin, bij Christus zijnde. De twee namen zijn symbo lisch. Moge zij zijn een Christin, die luistertGe zijt van Mij, spreekt God, Maar zoals God deze dopelinge roept roepi Hii ons allen. Pas dan. als we ge. hoorzamen, kunnen we antwoor den: de Heer is mijn Herder. kunnen we er bijvoegen: al ging ik ook in een dal der schaduw des dcods. dan nog is God mijn beschermer. HET PLECHTIGE OGENBLIK is aangebroken. Op de arm van Prins Bernhard wordt de kleine dopeling binnengedragen. Mevrouw Ro&ll—Feith heeft acht ja ren voor de kleine prihsesjes gezorgd en was bovendien een persoonlijke vriendin van prinses Juliana. Mevrouw J. Post—Salomons te Rijnsburg is de weduwe van „Johannes", een der lan delijke hoofdfiguren van de K.P. Johan nes Post is in Juli 3944 in Santpoort vermoord na de door verraad mislukte overval op de gevangenis aan de Wete ringschans te Amsterdam. De heer A. J. Andrée Wiltens is de vertegenwoordiger van de studenten- groeperingen, die bij het verzet betrok ken waren. In dc kerk In de kerk is op uitdrukkelijke wens van het prinselijk paar geen bloemen versiering aangebracht. Voor het doop hek is de doopvont geplaatst, op welker rand wij deze tekst lezen: „Sta op en Iaat u docpen en uwe zonden afwas- schen, aanroepende den naam des Heeren". Ter weerszijden van de ruimte'tegen over de preekstoel, waar de koninklijke familie en haar gasten aanstonds zullen plaats nemen, zijn de banken ingeno men door de leden van het kabinet, dat nagenoeg geheel aanwezig is, door de leden van het diplomatieke corps, van het Internationale gerechtshof, de voorzitter van de Hooge Raad der Ne derlanden, de commissarissen der Ko ningin, de burgemeesters der hoofd steden, vrienden en bekenden van het prinselijk paar, bevriende relaties ook uit de illegaliteit. In totaal wonen omstreeks 1200 personen deze plechtig heid bij. Alle genodigden hadden hun plaatsen ingenomen, toen de stoet aan de kerk ingang aan de Domstraat arriveerde. Aan de ingang werd de koninklijke famtlie ontvangen door twee leden van de kerkvoogdij, n.l. de president4nr. C. Veen en jhr. mr. B. de Jonge van Elle- tneet en door de voorzitter en de scriba van de kerkeraad, de heren ds A. J. Brinkman en D. J. B, Groenewegen. Deze commissie geleidde de vorstelijke personen naar de sacristie, waar de stoet werd opgesteld. Kort daarop schreed deze langzaam de kerk binnen. De organist der Domkerk, de heer Stoffel van Viegen, had van half elf af orgelspel ten gehore gebracht. Toen de hofprediker ds. J. F. Berkel de kansel bestegen had viel een stilte voor een persoonlijk gebed. Na het votum sprak de piedikant de zegen uit. Hierop verzocht hij de ge meente het eerste vers van gezang 112 te zingen; na voorlezing van psalm 23, De koster van de Domkerk, de heer Kormeiink. plaatst 't doop bekken op zijn voetstuk. Bernhard droeg nu prinses Marijke naar het doopvont, prinses Juliana stond aan zijn zijde. Het water op het voorhoofd van bet prinsesje sprenkelend sprak de hofprediker daarop: „Maria Christina, ik doop u in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes", de Oranjetelg zo voerend binnen dc ge meenschap der kerk. Staande zongen degenen, die deze ontroerende plechtigheid mochten aan schouwen, het slot van gezang 94. Middelerwijl bad prinses Juliana met haar kostbare last in de armen haar zetel weer ingenomen. Na een dankge bed werd staande gezongen het vierde vers van gezang 93. Tot slot sprak ds. Berkel de zegen uit. Geschenken Na afloop van de kerkdienst begaf de koninklijke familie zich naar de sacristie, waar haar gasten gelegenheid hadden tot feliciteren, Ds. Berkel over handigde hier aan prinses Juliana en prins Bernhard een oorkonde, welke ge tekend is door de Utrechtse calligraaf Haalboom. Dc president-kerkvoogd bood een verkleind model van het doopbekken* in ■zilver aan. Op de bodera is een afbeel ding van de Domkerk aangebracht en op de achterzijde het kerkelijk zegel met de woorden ..Aangeboden door de kerkvoogden - 9 October 1947". Namens de kerkeraad bood de voor- :itter ds. A. J. Brinkman een bijbeltje met opdracht aan. Kort daarop verlieten de koninklijke familie cn haar gasten het kerkgebouw ora dc terugtocht naar het paleis Soest- dijk te aanvaarden, hartelijk toegejuicht door de velen, die zich langs de straten verzameld hadden. Nu hert Nederland kerkelijk of met-kerkelijk en reien het billen- Jand hun belangstelling richten op de Doop van Prinses Marijke, zuilen ver- scheidenen, zich eigen gedoopt-rrm tc binnen brengend, vragen naar de be tekenis, de geestelijke achtergrond van deze kerkelijke handeling Meestal bui ten hun welen op een leeftijd, die nog voor het bereik van het geheugen werd dit Sacrament aan hen bediend. Op gezag van het doopbewijs waarop de handtekeningen staan van predikant en ouderling, meer nog door de over levering en opvoeding der ouders wordt de Doop aanvankelijk erkend om by het afleggen van dc openbare geloofs belijdenis, bij de bevestiging m de Ge meente pas bewust cn persoonlijk aan vaard te worden. De geschiedenis van het verschijnsel dat Doop heet laten v.ij rusten Wat verstaat de Hervormde Kerk waarin het Prinsesje gedoopt wordt onder dit Sa crament? Wat gebeurt er? De mens. als man en vrouw, erkent ook voor zijn kind, tegenover God zijn ellendigheid, zelfs zijn verlorenheid t e n z ij er van eiders redding komt. De Doop stelt uitdrukkelijk vast. dat die redding uit de ellende „de afwassing der zonde" er is; dank zy de Redder. Jezus Christus. Dit innerJyk, geestelijk feit wordt door het uiterlijk teken van water, gesprenkeld, op het voorhoofd van de dopeling, bekrachtigd. Van magie is geen sprake Het doop water is gewoon water. Voor bijgelovig heid is hier geen plaats In deze sobere, stellig plechtige handeling, mogen men den bezegelen wat van Godswege reeds vaststaat. Wanneer man en vrouw elkaar de gouden ring aan de vinger schuiven a's onderpand van hun liefde en trouw dan is die ring geen magisch amulet, met een middel om de liefde te be zweren. De liefde is de bron. omdat die er al was geven zy elkaar dit zicht baar teken als bezegeling Zo is de Doop het vaststellen van een door God reeds genomen initiatief in de levende ter- houding tot ons mensen. Voordat wij het kunnen bevatten of beantwoorden, heeft God a! beslag op ons getegd Htl heeft ons lief. Hij vergeeft de schuld. Hu schrijft ons in m een duurzamer register dan dat van de Burgerlijke Stand. Dat is de betekenis van de Doop formule: „Maria Chnrtina ik doop u in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes". God richt een eeuwig verbond der genade met ons op Hij adopteert ons in Christus als de Zijnen, als Zyn erfgenamen Hu ver nieuwt ons door Zijn geest, m de dage lijkse stryd van het leven De mens die dat beseft, die dat ge- ióoft, leeft in een durende dankbaar heid en heeft 'met hart en ziel zijn Redder Ifef. Dat uit zich m zijn leven Ook als het misloopt en hu zijn stujd verliest. Dan blijft hij met geslagen liggen maar veert weer op, omdat ho zich herinnert dat de relatie met God niet breken kon, omdat het initiatief bij God ligt en-Giet verbond welis waar eenzijdig opgezegd door God voor eeuwig gesloten is. Een koningskind is met anders dan elk ander mensertfond van God Maar zy moeten het allen weten Daarom vormen degenen die in Christus gelo ven allen tezamen de Gemeente Door de Doop, met door geboorte, bloed of ras wordt het kind m de Gemeente opgenomen. Daarom wordt het de Kerk ingedragen en geschjedt de Doop met ten paleizc maar juist „tn het midden der Gemeente." En de ouders zullen ge houden zijn hun'kinderen by het op groeien in deze dingen breder te onder wijzen. De Doop van de Prinsedochter is geen toegeven aan een goede oude gewoon te, ook geen Society-gebeurtenis, maar de blijde belijdenis van deze twee ouders: „dit kind van ons is óók eert kind van God." OBERMAN (Van onze Haagse redacteur) 'Naar wtf vernemen ligt het niet in het voornemen om alle politieke delinquenten, ongeveer elf honderd, die als gevolg van werkweigering uit de mijnstreek verwijderd wer den, weer naar de mijnen terug te voeren. Ongeveer vijf honderd van hen zouden daarvoor slechts in aan merking komen. Gedurende de af wezigheid der politieke delinquen ten is de productie der mijnen toe genomen. Dit is een gevolg van het feit, dat men het onderhoudswerk tijdelijk heeft stopgezet en alle ar beiders voor de directe kolenpro- ductie heeft ingezet. De Kontngtn ging, vergezeld van de Groothertogin van Luxemburg naar de doop plechtigheid. „Ziezo, knap is'iedie me hier weg krijgt." Energiek klapte ze haar stoeltje open, ging zitten, rommel de wat in haar machtige tas, nam haar breiwerk en fikke lik, tik. tik. tikke tik...... De Dom dreunde ze ven slagen..,. In de ochtendmist, die in de straten en op de pleinen hing, doemden anderen op, ook met klapstoeltjes, gingen naast haar zit ten. „Heb U dat effen goed uitge zocht? Ik kom naast U zitten" ook breiwerk... Aflengs groeide het aantal belangstellenden, voorname lijk vrouwen en om acht uur was het al moeilijk om van de Dom straat mt, over het froffoir, op het Domplein te komen. Vóór elf uur konden ze nog een mooi stukje breien aan hun jumper, tjes en camisooltjes. De „drukte" van rustig wachten de mensen concentreerde zich voor al in de Domstraat en dijde langza merhand uit tot in de Lange Jans- siraat en verder i'n de richting van waar de Koninklijke stoet door de stad naar de eerbiedwaardige Dom zou rijden. Steeds meer vlaggen worden uit gestoken. Eerst hangen ze nog lauw en mat in de vochtige nevel, doch bij het optrekken der mist kleurden zij vro lijk en pit fig in het morgenlicht het straatbeeld. Op het Domplein bleef het lang rustig. Even scheen het of de bron zen voorzaat, Jan van Nassau, die onverstoorbaar voor zich pleegt ie staren, het hoofd wendde naar een peloton politiemannen, dat daar stond in geduldig afwachten van in structies. alsof hij zich afvraagt: „wat gebeurt er nu weer?" Vandaag zou het Domplein slechts voor hoogwaardigheidsbekle ders gereserveerd blijven. De politiemannen namen hun pos ten in en om half negen was het Domplein stiller dan ooit: niemand mocht er meer op of over. En toch was het vol spanning in afwachting van de grote gebeurtenis. Hoogleraren voor zevende faculteit in Amsterdam B. en W. van Amsteirlam heb ben de gemeenteraad een aanbe veling tan curatoren der Univer siteit n\ ergel egd ter benoeming tan drie gewone hoogleraren en tuee buitengewone hoogleraren: tooi- gewoon hoogleraar m de we tenschap der politick: dt\ 3. Suvs te Amsterdam, voor gewoon hoog leraar jn de beginselen der econo mie en de economische en sociale politiek: dr. S. Kieerekoper te Amsterdam oor bu i t e n gewoon hoogleraar in de geschiedenis \an de nieuwste tijd: dr. .T. Presser. lector aan de universiteit van A ms terd am, vo or buitenpcwoo n hoogleraar in de leer van pers, openbare mening en propaganda: dr. K. Baschwitz lector aan„de universiteit tan Amsterdam, en voor gewoon hoogleiaar in de oogheelkunde het dubbejtal dr. A. Bakker te Groningen dr. M. C. Colenbrander te Delft. Na munitie-explosie in Soerense bossen Bij het opruimen van oude Duitse munitie in de Soerense bossen bij Apeldoorn, door man schappen van. de ie compagnie van de opruimings- en bergings- dienst der kon. landmacht uit Hoog-Soeren, is een ernstig on geluk gebeurd, dat de chauf feur-korporaal W. Mulder uit Hattum het leven heeft gekost« Drie andere militairen, ser* geant-majoor C. A. v. d. Bolt uit Soest, soldaat le klas A. Duistermaat uit Zutphen en sol daat A. Cremer uit Coevorden werden zwaar gewond. Zij zijn naar het Juliana zieken huis in Apeldoorn overgebracht en men vreest voor hun leven. Daar de toestand zo ernstig is en zij op het ogenblik niet verhoord kunnen worden, tasten de militaire autori teiten over de oorzaak van de ont ploffing nog volkomen in het duis ter. De bepaling, dat losse textielbon nen ongeldig zijn, is komen te ver vallen. Het wordt hierdoor moge lijk bij het doen van textiel-inkopen een beperkt aantal bonnen mee te nemen. 9e technische dienst van de PTT is in overleg met het gemeen tebestuur van Roosendaal een plan aan het ontwerpen in deze stad een geheel nieuw net voor de radiodts- tributie aan te leggen, dat hoofdza kelijk ondergronds zal komen te liggen. Een taart van 100 kilo voor Prinses Elisabeth Te Londen is een taart van 100 kilo aangekomen, die een huwelijks geschenk van Australië is aan Prin ses Elisabeth van Engeland, De taart is in verschillende stuk ken aangekomen, die alle in speciale dozen zijn verpakt. Op de dag van het huwelijk zul len de stukken uit de dozen geno men en in elkaar worden gezet. De doopvont, waarvan bii d-a een. der leden van zijn gezin de plechtigheid in de Dom. gebruik is vraag, waarom hjj nog nooit een gemaakt, is, zoals wij reeds schre* opdracht had ontvangen van het ven, een zilveren bekken, dat da- Koninklijk Huis. Het antwoord luicl- teert van 1871 en lange tijd dienst de: „Wacht maar, ie kunt nooit heeft gedaan in de Geertekerk, die weten," Een. paar dagen later werd in de tweede helft van de negen- hem het verzoek gedaan dit drrjf- tiende en ook nog in het begin werk uit te voeren. Hij deed het van deze eeuw, bi zonder geliefd was als doopkerk - waarschijn lijk van wege haar intimi teit. Het bekken is eenvoudig en sierlijk van vórm en heeft een middellijn van 27 c.ra. Een verkleinde copie (20 c.m. mid dellijn) van dit doopbekken, even eens in zilver gedre ven. werd de Prin ses aangeboden als herinnering aan de ze plechtigheid. De bedoeling is, dat dit geschenk als sier- schaal dienst kan doen. De Utrechtse fir ma Mandersloot heeft dit voorwerp vervaardigd. In de bodem is een afbeelding van de met een roerende toewijding, hoewel Domkerk gedreven, gezien van af nij zich toen al ziek voelde en door en*?rooc „by ernstige pijnen werd gekweld. Zijn c.M. Dit knappe, fiin gedétailleerde aandeel was voltooid, toen hij opge- drijfwerk, getuigend van een goed nomen moest worden in het zieken- vakmimschap is uitgevoerd door de huis. De schaal moest toen nog ge- heer W. Marchal, die tragischs bruineerd worden, terwijl aan de bizonderheid dezer dagenover- achterzijde het zegel van de Dom- leed. Er zyn weinig mensen in ons kerk werd gegraveerd: bestaande Öie hel ra dit vak zover ge- ult ecn ark, drijvend op het water: land,' bracht hebben als hij. Enkele maanden geleden Er dreigt een conflict tussen de --regering en de vakgroep Granen en Peulvruchten naar aanleiding van een besluit van het ministerie van Landbouw waarbij de graanhande laar verplicht wordt, direct te le veren aan het A.V.A. (Aan- en Verkoopbureau van Akkerproduc ten), De oorzaak van het ministerieel besluit moet worden gezocht in het feit, dat de prijs van granen en peulvruchten de laatste tijd boven. de vastgestelde richtprijs is geste gen. De telers bedongen te hoge prijzen waardoor ook in de graan handel de prijzen opliepen. De handelaars verkochten ten slotte niet meer aan de A.V.A, daar zij dan met verlies moesten werken. Om nu te voorkomen dat de mengvoederindustrie, die haar toewijzingen van de A.V.A. kriifft, te weinig grondstoffen zou ontvan gen, heeft de regering bovenstaand besluit genomen. Inmiddels heeft de vakgroep Gra- op het dak een duif met palmtak in nen een commissie benoemd die tot stelde de snavel. taak krijgt een oplossing-te zoeken Bij een zeetje zo glad als de Ka- gerpïassen is het eigenlijk een pruts- karweitje geweest voor een zeeman om drie weken lang op een lapje water van tien bij tien mijl rond te varen of liever rond te drijven. Maar, aldus verzekerde ons de „stuur" van het weersebïp „Cirrus", dat Dinsdagmiddag van haar eerste weeröiensttrip op de Atlantische Oceaan in Rotterdam terugkeerde, de volgende reis over twee cn een halve week konden we wel eens minder mooi weer treffen en dan zal er voor ons genoeg te doen zijn het schip behoorlijk op haar station te houden. Het mooie weer uitzonderlijk in deze tijd m de Golf van Biscaye! betekende niet alleen, dat de be manning rustig de tijd heeft gehad het schip van onder tot boven keurig in de verf te zetten, maar ook. dat de radiotelegrafisten van de Rijks luchtvaartdienst en de waarnemers van het K.N.M I. te De Bilt zich on gehinderd aan hun verantwoor delijke taak hebben kunnen wjjdcn. Zy waren volkomen tevreden, daar alles uitstekend had gefunction- neerd. Schiphol kreeg regelmatig de weerberichten, zowel afkomstig van eigon waarnemingen als van an dere schepen op de Oceaan. Die ge gevens waren zowel voor Schiphol als voor Dc Bilt van groot belang voor het samenstellen der dagelijkse weerkaarten. Had men geen wacht, dan wijdde men zich aan zonnebaden, eten of slapen. Verder was er natuurlijk weinig vertier aan boord, zodat hot dagelijks passeren van schepen, die met de seinlamp werden gepraaid, een welkome afleiding vormde. Zondag was de dag, waarop het Belgische weerschip de „Cirrus" zou aflossen. Prompt op tijd. 's morgens om zeven uur kwam de Belgische collega, het weerschip „Luitenant ter zee Victor Billet", in zicht. Dank zij de, kalme zee was het zelfs mo gelijk,' dat de Belg langszij de „Cir rus" kwam liggen en over en weer bezoeken konden worden afgelegd. Op de eerste reis van de „Cirrus'* is gebleken, dat de inrichting van dit Amerikaanse oorlogsschip nog niet in alle opzichten voldoet. Daarom zal het zusterschip „Cumulus", dat thans van New Orleans naar- Neder land onderweg is, na aankomst te Rotterdam eerst worden verbouwd. De verblijven der opvarenden zullen, worden verbeterd, terwijl ook aan een betere opstelling der radiozen ders is gedacht. Wanneer de „Cumu lus" gereed is voor de dienst, zal ook de „Cirrus" onder handen wor den genomen. Regering beschuldigt Joegoslavië De Chileense regering heeft gis teravond Iaat een communiqué ge publiceerd, waarin wordt verklaard, dat de Joegoslavische regering In Zuid-Amerika „een reusachtige communistische spionnage- en 6a* botage-organisatie" heeft gevormd. De organisatie zou door diploma tieke vertegenwoordigers van Joe goslavië in Argentinië opgebouwd zijn. Het hoofdkwartier van de orga nisatie zou volgens het commu niqué in Rosario (Argentinië) ge vestigd en opgericht zijn door ge neraal Lubomir Ilic, die in Novem ber 2946 als speciale afgezant van maarschalk Tito bij de installatie van president Gonzalez Videla in Chili was aangekomen. De organisatie zou ten doel heb ben: 1) Een verzetsorganisatie in Zuid-Amerika te vormen tegen de V.S. 2) Het opbouwen van communis tische cellen in Zuid-Amerika, die officieel verenigingen van „de vrienden van Joegoslavië" genoemd zouden worden. 3) Het organiseren van stakin gen e.d. in Zuidamerikaan.se indu strieën, die van belang zijn voor de V.S. „De Chileense regering", zo be* sluit het communiqué, „kan bewij zen dat er nauw contact bestaat tussen de organisatie te Rosario en Belgrado. Talrijke communistische agenten zijn tijdens Ilic's bezoek Chili binnengekomen. Het waren merendeels Joegoslaven die door de organisatie te Rosario van valse paspoorten voorzien werden". JETS KOELERE NACHT Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond; In de nacht en vroege ochtend op vele plaatsen nevel of mist en iets la gere temperatuur. £forgm overdag: na het oplossen van dc mist enkele over drijvende wolkenvelden, maar vrijwel overal droog weer. Zwakke tot matige, overwegend Zuidweste lijke wmd. Ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur: luchtdruk 0 763.7; wind Z.W. 2: temp. 13 8; max. 16.4 (gistermiddag 2 uur);' min. temp. 13.0 (hedenmorgen 8 uur). Weersgesteldheid: zwaar bewolkt. 10 Oct Zon op 6 54 uur. onder 18 00 uur 1 Waterstanden Rotterdam; le tü 0 34 uur, 2e tij 33.11 uur. y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1