HET ROTTERDAMSCH PAROOL Australië kondigt amendement aan op Sowjet-resolutie Ook zó is Rotterdam! Arabische liga mobiliseert militaire hulp Franse staatsuitgaven gaan drastisch omlaag Os rook het abattoir en ging aan de haal Kindersterfte moet omlaag Van Kleffens in de verdediging Verdachte nam het hazenpad. I BALKANCOMMISSIE KOMT OP LOSSE SCHROEVEN v -J Fusie A'damse en Incassobank In Rotterdam geen stierenvechters ti.ca. en Aam, Lange Haven 141, Schiedam tel 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Vrijdag 10 October 1947 Vrij, onverveerd Uitgepre Stichting „Hst Parool" Postgiro 39B644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 236 ÜSA WIL RESULTAAT VAN COMMISSIE VOOR INDONESIA AFWACHTEN In de Donderdag gehouden Veiligheidsraadszitting met Indo nesië als onderwerp heeft de Amerikaanse afgevaardigde War ren Austin verklaard, dat zijn land de Sovjetresolutie („troepen terug tot achter de demarcatielijnen") niet zou kunnen steunen en geadviseerd het resultaat van de driemogendhedencommissie af te wachten. Ook van Langenhove (België) sprak in dezelfde geest en daarna was het woord aan mr Van Kleffens. De Nederlandse vertegenwoordi ger bepaalde zich tot een soort ver weer tegen de aanvallen. Dinsdag tegen hem gedaan, en richtte zich. na de Russische resolutie als on aanvaardbaar te hebben bestempeld speciaal tot Palar, „De heer Palar heeft feiten aangehaald" zei Van Kleffens, „die verleden laar in Oost Indonesië zouden zijn gebeurd." Pa lar had, sprekende over wreedhe den, de befaamde kwestie Zuid- Celebes aangeroèrd „met de be doeling een verkeerde indruk te vestigen van het gedrag der Neder landse troepen. Ik weet niet, wat deze buitengewone feiten ziin en beperk mij ep toe, erop te wijzen, dat de beweringen van de heer Pa lar buiten de agenda gaan." Tot de'Chinese afgevaardigde zei Van Kleffens dat hij de republiek Indonesia niet in haar geheel be schuldigd had en verklaarde op nieuw dat „wij" geen onenigheid hebben met de republiek als zoda nig, doch slechts hopen, te kunnen samenwerken met haar op Java, Sumatra en de rest van Indonesië, De heer Van Kleffens gewaagde van twee stromingen in Indonesië: de em. richt zich naar een democra tische regering in Westerse beteke nis en gaat uit van Nederlanders, de andere kant zich tegen koloniale verhouding en is gericht op vrijheid. Deze laatste worden deels door In donesiërs en door Nederlanders ge dragen. „Wij gaven volledig zefbestuur aan Oost-Indonesië en Borneo." al dus Van Kleffens, „Is het dan denk baar dat wij Java en Sumatra zou- PAROLOSCOOP Manioe VANDAAG, 10 October, begint het proces tegen-de-leider van de Boerenpartij in Roemenië, Manioe. Het is weer een van die processen aan de lopende band, welke de laat ste maanden in het Zuidoosten van ons werelddeel worden gehouden, waarin de aanklacht altijd weer on geveer gelijkluidend Is. n.l. hoog verraad, sabotage van de volksdemo cratie, contact met machten uit het Westen, en die allemaal hetzelf de doel hebben: vernietiging van de macht van de boerenpartijen. Want deze, die in de overwegend agrari sche landen van Oost- en Zuidoost- Europa, zo die landen democratieën waren in de zin van het Westen, ver moedelijk de meerderheid van de bevolking achter zich zouden krij gen, zijn daarom alleen al het groot ste gevaar voor de tegenwoordige regimes in die staten. Dat deze processen met ons begrip van recht heel weinig meer te ma- ken hebben, dat het zuiver politieke -irocessen zijn, heeft de ervaring van de laatst*» maanden voldoende ge teerd. Dat ook Manioe schuldig zal worden bevonden aan het meeste, vat hem ten laste wordt gelegd, staat voor ons reeds vast. Open blijven achter twee vragen: zal de Roemeen se boerenleider blijken te hebben bekend en veel belangrijker "raag hoe zal zijn vonnis uitval- 'en? Zal hij het lot delen van zijn Boelgaarse collega Petkof en van de 16 Albanezen, die in de laatste dagen van Sept. ter dood zijn veroordeeld wegens spionnage in opdracht van de Ver. Staten" of zal de uitbarsting van verontwaardiging in de hele we reld buiten het Slavisch-communis tisch blok over de terechtstelling van Petkof voldoende effect hebben cebad om Manioe althans de uiter ste consequentie van deze justitionele terteur te sparen? WIJ wagen het niet op dit ogen blik een keus tussen deze bei de mogelijkheden te doen. Enerzijds immers zou de aggressieve toon en strekking van het Maandag jl. gepu bliceerde nieuwe „Communistische Manivest" ons kunnen doen ver wachten, dat aan het „kapitalistisch- imperialistische" Westen opnieuw de handschoen zal worden toegewor pen, anderzijds ligt daar het feit, dat sindsdien in het proces van de Servische boerenleider Jovanovitsj betrekkelijk milde vonnissen zijn geveld. De Joegoslavische regering heeft de mildheid van deze vonnis sen aan de wereld voorgehouden als een bewijs, dat zij zich sterk genoeg voelt om zachtmoedig te kunnen zijn; die wereld -mocht zich anders eens verbeelden, dat de reactie op Petkofs dood Jovanovitsj ten goede tfas gekomen. Misschien mogen wij nog een stap verder gaan'en de gedachte opperen, dat de uitslag van het proces-Manioe wel eens de toetssteen zou kunnen blijken te zijn voor de verhouding tussen Oost en West. Je zult anders gezegend zijn, wanneer je voor zo'n positie bent uitverkoren! den weigeren, wat wij in die gebie den gebracht hebben?" vroeg hij en besloot met de mededeling dat de com«rissIe van drie kon rekenen op onze grootste medewerking. „Wij raken van de kernkwestie af." Ziedaar de inhoud van de korte rede die Grornvko vervolgens hield. De Sovjetresolutie, zo betoogde hit. betekent slechts een bevel dat een einde wil maken aan do situatie, geschapen door *t niet opvolgen van het bestandsbevel. Hij zei dat onder handelingen via de clrielandencommis- sie Nederland zou den bevoordelen omdat België en Amerika de Ne derlanders aan moedigden bii hun verovering. „De sfeer in de Veilig heidsraad. die niet de moed heeft om te zeggen dat erv GROMYKO één schuldige is, is als een comedie, terwijl er een oor log aan de gang is," aldus de Sov- jetgedele^eerde. volgens wie 't ver werpen van zijn resolutie er op wees, dat de Veiligheidsraad een beslissing uit de weg ging. Zaterdagmiddag zal het debat worden hervat. De Australische af gevaardigde kondigde een amende ment op de Russische resolutie aan en sprak zijn bezorgdheid uit over het onnodige uitstel van het „my thische consulaire rapport". Het bijzonder gerechtshof te 's Hertogenbosch zette de behande ling voort van het drama op de Vloeiweide bij Rijsbergen in 1944, De advocaat-fiscaal mr. Houben deed bij het begin van öe zitting de enigszins sensa tionele ftiededeling,dat een der hoofdschuldigen in de zaak Abertus Johan Zuring uit Arn hem na de dagvaarding uit het kamp te Maastricht is verdwe nen en nog niet is opgespoord. Zijn daad werd bij verstek behan deld. Zuring behoorde tot de voor naamste schuldigen. Tegen hem werd de doodstraf geëist. Hij be stookte vrouwen en kinderen in de kelder met bandgranaten. Tegen vijf andere verdachten werden ei sen gesteld variërende tussen twaalf en. twintig jaar gevangenis straf. Ex-bezitters van vuurwapens, die hun geweren en buksen in 1940 moesten inleveren, kunnen van het bestuur der gemeente, waar zij wo nen. schadevergoeding ontvangen. Aldus een arrest van de Hoge Raad. DISTANCIëRING VAN LINIES? Volgens Aneta houdt het Za terdag in te dienen Australi sche amenderrAt in. dat de troepen van beide partijen moe ten worden teruggetrokken op 5 k.m. van de stellingen, welke zij op 1 Augustus, de datum van het bevel „staakt het vu ren" innamen. De Australiërs znn van mening, dat de geringe afstand Lussen de beide legers in de meeste gevallen oorzaak is van wrijving sedert het be standsbevel en hopen, dat door toevoeging van dit amendement verder bloedvergieten, als ge volg van patrouilleactiviteit en infiltratie, kan worden voor komen. Oost-Sumatra autonoom Verder gaande op de weg van de Malinosatie heeft de It. gouverneur- generaal bij decreet de vorming goedgekeurd van de staatkundige eenheid Oost-Sumatra. Een voor bereidend comité zal worden aan gevuld met vertegenwoordigers van nog onvoldoende vertegen woordigde bevolkingsgroepen en in samenwerking met de regerings commissaris voor Sumatra's Oost kust het statuut en de organisatie van het nieuwe gebiedsdeel tot stand brengen. Nadjamoeddin's stiefbroer gearresteerd Het onderzoek in de corruptie affaire in Oost Indonesië, die de val van ex-premier Nadjamocduin en zijn kabinet ten gevolge nad, heeft thans let het resultaat geleid, dat zijn stiefbroeder Aboed Baeda Daeng Pasoe, de voormi.ige chef van het utpartement voor crimi neel onderzoek in Makassar, gear resteerd is. Aboed wordt besehuid :gd van on- regelmat.gheden in zijn ambt en werd pas ccn maand geiecien tot ridder :n de orde van Oranje Nas- ,au benoemd. sb: JA/ E lopen er zo maar fangs, me- nige Rotterdammer elke dag, doch hoevelen ondergaan de beko ring van het pleintje, dat xve hierbij hebben afgebeeld? De fotograaf draagt hier een-steentje bij om pes simisten, die\ alleen klagen over het verval van Rotterdam, fof inkeer te brengen. Egyptische en Syrische troepenconcentraties De voltallige vergadering van de Arabische Liga heeft met ai- gemene stemmen de resolutie, waarin op de Arabische staten een beroep wordt gedaan alle mogelijke militaire hulp voor Palestina te „mobiliseren" om het hoofd te bieden aan de Jood se bedreiging van de veiligheid van Palestina, aanvaard. Voor 'deze vergadering van de liga was er een geheime zitting geweest van de ministers-president van Sy- Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: In de nacht en ochtend opnieuw op vele plaatsen nevel of mist. Morgen overdag: na het oplossen van de mist overdrijven de wolkenvelden en over wegend droog weer. Ma tige Zuid-Westelijke wind. Weinig verandering van temperatuur. 11 Oct.: Zon op fi.56 uur, onder 17.57 Waterstanden Rotterdam: le tij 2.04 uur, 2 e tij 14:19 uur. WYSJINSKY SLINGERT ZIJN BANVLOEK Wysjinsky heeft Donderdag in de politieke commissie der U, N. O. verklaard, dat hij de voorgestelde Balkancommissie zal boycotten. „Deze commissie is in strijd met de grondbegin selen der U. N. O. en de Sowjet- Unie zal er niet aan deelnemen of meestemmen, bij de verkiezing van haar leden," zei bij. De Joegoslavische afgevaardigde. Bebler, rees onmiddellijk van zijn stoel om Wysjinsky te danken voor „deze vriendelijke geste, die geheel in overeenstemming is met de prin cipes, die de grote Sowjetrussisehe democratie inspireren". Oscar Lange (Polen) verklaarde eveneens, dat zijn land geen deel wil uitmaken van de commisie. De Cubaanse gedelegeerde stelde voor, dat de Grote Vijf geen van alle aan de commissie zullen deelne men. Hij werd gesteund door Ve nezuela en Mexico. De Amerikaanse afgevaardigde verklaarde, dat het hem beter leek, dat de Grote Vijf wel zitting in de commissie nemen, daar deze „een rechtstreeks politiek karakter" heeft. Ook Wit-Rusland, de Oekraïne en Tsjechosiowakije weigerden deel uit te maken van de commissie. De Belgische afgevaardigde Spaak, laakte de Sow jet-groep om haar gebrek aan wil tot sa menwerking. „Gisteren", aldus Spaak, „kregen wij van geen van deze delegaties een amendement of zelfs maar een opbouwend voorstel te horen. Vandaag zeg gen zij, dat de commissie een slechte resolutie heeft goedge keurd en willen zij er geen part of deel aan hebben". Met evenveel sarcasme antwoord de Wysjinsky, dat het onmogelijk is om iets. dat men fundamenteel uit de boze acht, te amenderen. Spaak vroeg daarop Wysjinsky, wat hij wilde, dat de commissie in verband met de boycot zou doen. „Moeten wij nu maar zeggen, dat wij ongelijk hebben?" Spaak drong WYSJINSKY er bij de commissie op aan om zich aan het genomen besluit te houden, hoe onaangenaam de Sowjetrussi sehe boycot ook is. De Amerikaanse afgevaardigde verklaarde, dat de Sowjetrus sisehe houding „ernstige be zorgdheid" wekt, doch dat zij voor de commissie geen beletsel mag be tekenen om haar taak voort te zet ten. De zitting werd verdaagd tot Vrijdag. rie, de LibandS, Irak, Transjordanië en Egypte, waarin, naar de secre taris-generaal van de liga, Azzam Pasja, volgens Reuter mededeelde besloten was „militaire actie" aan tc bevelen in geval de Engelsen uit Palestina zouden terugtrekken. De liga zou het eens geworden zijn over algemene maatregelen en over bepaalde militaire maatregelen, doch de mogelijkheid van economische sancties nog met besproken hebben. Azzam Pasja, heeft voorts ver klaard, dat hij reeds aanbiedingen van vroegere Britse officieren van leger en luchtmacht heeft ontvangen om aan Arabische ziide te vechten. Aan het slot van de vergadering deelde Azzam Pasja een correspon dent van Reuter mee, dat Egyptische en Syrische troepen reeds optrekken naar de Palestijnse grenzen om ge reed te zijn militaire, morele en eco nomische steun aan de Palestijnse Arabieren te verlenen wanneer de Britten zich uit het land terugtrek ken. Een vroeger bericht van Reuter meldde uit Londen, dat volgens een woordvoerder van het Engelse mi nisterie van buitenlandse zaken, T. E. Evans, de Engelse minister voor het Midden-Oosten, op eigen initia tief de regering van de Libanon er van in kennis heeft gesteld, dat het besluit om Hadj Am in el Hoessein, de Moefti van Jeruzalem, in de Liba non toe te laten, geen gelukkige in druk in Engeland heeft gevestigd. Het Engelse ministerie van buiten landse zaken overweegt nog, of bij de Egyptische regering geprotesteerd zal worden tegenhet feit, dat aan de Moefti toestemming is verleend om naar Libanon te reizen. In verband met de invloed van de Moefti op de Arabische liga is het van betekenis, dat de vergadering van de liga werd gehouden in het bergplaatsje Aley, dat in de Libanon ligt. In de UNO Emir Adel Arslan (Syrië) heeft Donderdag in de UNO-commissie voor Palestina de strijd van de Ara bische landen tegen de voorgestelde verdeling van het Heilige Land voortgezet „Degenen, die de Joden willen redden, moeten eerst hun eigen deuren voor hen openzetten", zei hij. 'Hij beschuldigde de Zionis ten van imperialisme cn vroeg, wat de reactie van de USA zou zijn, als Spanje zijn vroegere Amerikaanse koloniën zou gaan heroveren, nadat het daartoe met de Sowjet-Unie een verbond zou hebben gesloten. De Zweedse gedelegeerde, Sand ler, verklaarde het voorgestelde verdelingsplan voor Palestina in grote lijnen te willen steunen. DRIE EN TWINTIG PROCENT BEZUINIGING DOOR RAMADIER AANGEKONDIGD De Franse premier Paul ïtamadier heeft Donderdag in een radiorede meegedeeld, dat do staatsuitgaven met 23 procent zullen worden verlaagd. De tijd is thans gekomen, aldus Ramadier, om inkomsten en uitgaven van dc staat geheel in evenwicht te brengen, Dc uitgaven zullen dit jaar van 900 milliard tot minder dan 700 milliard francs worden teruggebracht. Voorts zal er voortaan slechts een begroting zyn die geheel uit belastingen zal worden gefinancierd. De voorschotten van de Bank van Frankrijk aan de staat, waardoor de bankbiljetten-circulatie elke maand werd verhoogd, zullen, dus eveneens verdwijnen. De „Willem Ruys" 2 Dec. naar Batavia Naar thans officieel is vast gesteld, zal de „Willem Ruys", het nieuwe vlaggeschip van de Rotterdamse Lloyd, op Dins dag 2 December voor z'n „mai dentrip" zee kiezen. Nadat het schip in het begin van. deze week, na zijn eerste aankomst in eigen huis op Zaterdag j.I. in het dok van de werf Wilton-Feyenoord in Schiedam van onderen was ont daan van alle aangroeisels e.d., lag het Donderdagmiddag om I uur weer aan de Lloydkade waar het nu verder afgetimmerd en ingericht zal worden. Verwacht mag worden dat de „Willem Ruys" tijdig gereed zal zijn om 2 December via Southamp ton, Port Said en Singapore de reis naar Batavia te aan vaarden, zodat het schip daar in ieder geval vóór Kerstmis kan wor den verwacht. Het ligt in de bedoeling op 3 Ja nuari 1948 uit Batavia de terugreis aan te vangen waarna de „Willem Ruys" via Singapore, Colombo en Southampton nog diezelfde maand in de Rotterdamse haven zal terug keren. Nieuwe kustvaarder voor gebr. Van Uden Woensdagmiddag is te Water huizen op de werf van G. Pattje het kustvaartuig Rijnhaven, dat ge bouwd wordt voor rekening van de N.V. Gebr. van Uden's scheepvaart en agentuurmaatschappij te Rot terdam, met gunstig gevolg te wa ter gelaten. De Rijnhaven is ruim 60 meter lang, heeft een laadvermogen van 800 ton cn krijgt een Werkspoor motor van 600 pk. Regering wijzigt wet op 't regentschap Volgens voorlopig verslag der Staten Generaal waren bezwaren ge rezen tegen de voorgestelde regeling van het regentschap, liet was niet duidelijk of de re gering beoogt de neerlegging van het gezag slechts, voor éénmaal^mo- gelijk te maken', dan wel een zóda nige regeling te treffen, dat het meermalen zou kunnen geschieden. De regering is tegemoet geko men aan deze bezwaren door een wijziging in Jiet besluit aan te brengen, waarin wordt vast gesteld, dat het regentschap eindigt met ingang van het tijd stip, waarop rlp uitoefening van het Koninklijk gezag hervat vordt. Geen sociaal nadeel voor personeel Directie en commissarissen van de Amsterdamsche Bank N.V. en directie en commissa rissen. van de Incasso Bank N.V. delen mede, dat zij onder voorbehoud van de goedkeuring van de vergaderingen van aan deelhouders, een overeenkomst hebben gesloten, die de samen voeging der beide bedrijven ten doel heeft. Zij zijn tot dit besluit gekomen ojj grond \an de overtuiging, dat oor de handhaving van een re delijke opbrengst mae regelen die non le worden genomen ter berei king van een zo economisch mo gelijk e bedrijfsvoering. De voortdurende stijging van de onkosten heeft de bedrijf suitga- vcn thans reeds opgevoerd tot tner dan het dubbele van het ni veau in 1939. Het sociale nadeel, dat in de regel aan een fusie is ver honden, zoals het overcom pleet worden vin een deel van het personeel is niet te duchten, aangezien de vrijko mende arbeidskrachten die nen om de overbelasting van de andere posten op doeltref fende wijze te bestrijden. De Amsterdamse bank N.V. zal haar geplaatst kapitaal verhogen •met. f 15.000.000 en de Incasso- bank verbindt zich dit te verminderen van f 30.000-000 tot f 15.000.000. Definitief verworpen Nederland en België eisen te veel Een lid van de Britse contróle- commissie heeft volgens het Duitse nieuwsbureau Dana verklaard, dat de Britse corxtröle-commissie gaar ne zou zien dat de Nederlandse ea Belgische regeringen nieuwe voor stellen zouden doen met betrekking tot het gebruik van de havens van Rotterdam en Antwerpen voor do invoer in Duitsland, De overeenkomst die-in Den Haag tussen de Belgische en Nederland-* se regeringen en de Britse en Ame rikaanse militaire besturen tot stand is gekomen is inderdaad de finitief verworpen door generaal Lucius Clay en de Britse generaal Sir Brian Robertson, Deze laatstert zijn van mening dat de door de Ne derlanders en Belgen verlangde be dragen in dollars te groot waren om door het Duitse economische le ven gedragen te kunnen worden. Een vette Ierse os zag gistermid dag, omstreeks vier uur, kans te ontsnappen uit de stallen aan de Veemarkt. Het opgewonden dier rende snuivend door de straten, waar iedereen bij zijn nadering maakte dat hij weg kwam. Hele maal tot het G. W. Burgerplein zet te de os zijn wilde vlucht voort tot dat hij in een tuintje wat ging uit blazen. Twee agenten poogden het dier te vangen cn in een veeauto te laden. Maar de os belette dit door als een echte stier met z'n hoorn te dreigen. Weer zette de os het op een lopen, achtervolgd door de agen ten, die het spoor echter al spoedig kwijt raakten. BETER ZORG VOOR DE GEBOORTE NODIG Talrijke hoogleraren, doktoren, vertegenwoordigers van gezond heidsdiensten, vroedvrouwen, wijkverpleegsters en sociale werksters woonden gistermiddag de opening bij van het Congres voor Praenatale zorg (zorg voor moeder en kind vóór de geboorte), door de Nederlandse Bond tot bescherming van zuigelingen en kleuters in het N.V.-Huis te Utrecht georgsfniseerd. Prof. K. de Snoo, uit Utrecht, voorzitter van de Bond heette in zijn openingswoord de Minister van Sociale Zaken, W. Drees, welkom, die het erevoorzitterschap van dit congres had aanvaard. Ook wethou der Ploeg werd begroet, waarna spreker de doelstellingen van het driedaags congres uiteen zette. „Het is onze plicht te zorgen voor het kind vóór .de geboorte^ te wa ken over de a.s. moeder, door een perfecte gezondheidszorg het cijfer van de kindersterfte terug te bren gen en de overheid onder de aan dacht te brengen, dat ze alle steun en zorg besteedt aan het kiemende leven." In Utrecht is het cijfer van de kindersterfte bijzonder laag, zoals ook ons land vooraan staat dp dit gebied, hoewel in de laatste tijd enkele landen ons zjjn voorbijge streefd. Van de duizend pasgeboren kinderen sterven er tien. Dit cijfer moet worden teruggebracht. Daar om moet men alle factoren Ieren kennen, die het praenatale leven be ïnvloeden. Minister Drees wilde enig ver band zien tussen de doop van prin ses Marijke en dit congjres, daar immers dit jongste prinsenkind een kleine afwijking aan de ogen heeft gehad, ten gevolge van een lichte ziekte bij de moeder. Toen dit be richt bekend werd stond een mo ment de praenatale zorg in het middelpunt van de belangstelling. Toen heeft menigeen begrepen dat vooronderzoek van moeder en kind van het grootste belang was. Ih een goed gezin is de geboorte van een kind een hoogtepunt, doch welk leed treft de ouders, als hun kind dood geboren wordt. Het had de Minister getroffen, dat tijdens de oorlog de kindersterf te was teruggelopen. Vermindering Is dus mogelijk, concludeerde hij. En het zal de taak der geleerden en artsen zijn spoedig dit v ij nieu we wetenschapsterrein te beheersen Het doel van het congres moet dan ook zijn, het verbeteren van de or ganisatie der praenatale zorg en de juiste omlijning van de taken der artsen en vroedvrouwen. Na deze rede hielden verschillen de sprekers referaten, terwijl de dag werd besloten met een kunst avond in de kleine Schouwburgzaal waar Mej. Louise Dentz liederen ten gehore bracht. Op de Goudsesingel zag een poll* tieman de os naderen, achtervolgd door een colonne auto's. De agent trachtte het dier te grijpen maar een beweging van de vervaarlijke hoorn in zijn richting, deed hem schielijk afzien van zijn pogingen. Tenslotte trachtten enkele auto's de os in het nauw te drijven. Dit ge lukte eerst in de Spoorwegstraat, nabij de kolenopslagplaats van do Verenigde Brandstoffenhandel. Daar slaagde een agent er in d« os een touw om de hals te slaan. Maar verder kwam hÜ niet, want eensklaps nam de os zjjn belager op de horens en drukte hem pardoes tegen 'n auto. Toen het dier achter uitliep om een aanloop ie nemen, kon de agent nog juist bijtijds het vege l(jf redden met een zijsprong. Maar zelfs de stierkracht van de ze Ierse os geraakte op 't laatst uit geput. Met man en macht werd het dier tenslotte overmeesterd en per veeaulo naar het abattoir vervoerd. Het was een moedige, maar vergeef se poging, om zich aan het „lot van alle koeien" te onttrekken! Tienduizend Nederlandse kinderen uit Duitsland Naar wij vernemen zijn er op het ministerie van sociale zaken plannen in voorbereiding om ongeveer tien. duizend kinderen van in Duitsland vertoevende Nederlanders voor een periode van drie maanden naar Ne derland over te brengen. De kinderen zullen bij particulie ren worden ondergebracht, hierbij zullen diverse organisaties worden ingeschakeld. Het ligt niet in de bedoeling extra rantsoenen voor deze kinderen te verstrekken, daar onze huidige rant soenen hoog boven, de gemiddelde Duitse uitsteken. Men hoopt op deze manier niet al leen de kinderen physiek wat meer op peil te brengen, doch verwacht ook goede morele resultaten van hun verblijf van drie maanden voor deze kinderen in een Nederlands ge zin. In Duitsland zal de Nederlandss militaire missie in samenwerking met de consulaire vertegenwoordi gers zich met de organisatie belas ten. Wel zal degelijk moeten worden, ondezocht dat alleen kinderen van „goede" Nederlanders het land bin nenkomen. Tot nu geschiedde dit reeds ongeorganiseerd in de grens streek, echter niet zonder gevaar voor de volksgezondheid, daar deze kinderen meestal niet gekeurd wor den,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1