1 Bestandsbevel strandde op tweeërlei interpretatie HET ROTTERDAMSCH PAROL Koek, beschuit en biscuits misschien op de bon Parijs straten volgepropt met wandelaars Eedsaflegging: een korte plechtigheid Vrij, onverveerd T B Conclusie der consuls te Batavia: GEEN VAN DE PARTIJEN DEED POGING TOT ACCOORD P A R O L O S C O O P Arabische liga Onderhoud Oud-Stikker Passagiers van de vliegboot gered Wanorde door métro-staking koren op de molen van De Gaulle Parlement maakte meer toilet dan op 16 September N ederland-Zweden op 9 Juni Gevolgen banken- fusie A'damscRe en Incasso- bank Yvon Baarspul wordt dirigent in Batavia STRIJD OM „KLEINE ASSEMBLéE" BEGONNEN Wusjinsky fulmineert tegen Dulles Jacky Buiterman in vrijheid gesteld Weerbericht 'aed en Adm, lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4(—losse nummers 0.09 Woensdag 15 October 1947 DIE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 399644 Bankier: Amsterdamscbe Bank te Botterdam Pl. Directeur: B. de Vries Pi. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 240 In de Veiligheidsraad is Dinsdag de discussie over de Indo nesische kwestie hervat met de voorlezing van een telegram van de consulaire commissie, waarin het rapport der consuls, dat zo spoedig mogelijk zal worden uitgebracht, is samengevat. Het telegram werd voorgelezen door Cadogan. Het zegt o.m. dat de orders om het vuren te staken naar behoren zijn gegeven, maar dat er geen vertrouwen, bij Nederlanders en Indo nesiërs bestond, dat de wederpartij die orders zou uitvoeren. Geen der partijen. zo gaat het telegram verder, heeft een poging gedaan om een overeenkomst te be reiken over de middelen om het be vel uit te voeren. Terxv'ül de republikeinse regering haar troepen bevel gaf in hun po sities te bleven en de vijandelijk- rjE pessimisten, die van mening waren, dat de Palestijnse kwes tie de uitbarsting zou brengen in wat men met een nieuwbakken term „de tweede oorlog" tussen de Ver. Staten en de Sowjet-Unie noemt, hebben ongelijk gekregen. De beide Grootsten hebben zich ten langen leste ook uitgesproken over de op lossing van het probleem en, wonder fcoven wonder, komt hun opvatting S> hetzelfde neer. Beiden hebben eh verklaard voor aanvaarding van het rapport van de meerderheid der Unocommissie, dat wil dus zeggen voor de verdeling van Palestina in een Joodse en een Arabische staat. Hiermede is het pleit, althans in de Alg. Vergadering der Ver. Naties, practisch beslist. Voor de Arabische Liga zal het een schok zyn, dat Was hington en Moskou elkaar nu net over deze kwestie hebben gevonden. Voor ons lijdt het geen twijfel, dat de Moefti cn de fanatieke secretaris van de Liga, Azzam Pasji, in de jongste vergadering van de Liga, al les op die ene kaart: de als onover brugbaar 'beschouwde tegenstelling tussen de Sowjet-Unie en de Ver. Staten hebben gezet. Het zoveelste bewijs, hoe gevaarlijk het is om in de internationale politiek uit te gaan van zgn. vaststaande praemisscn en hoe gemakkelijk degene, die'zulks1 doet, tussen 2 stoelen kan komen te ziften. Het zou ons zelfs niet ver wonderen, wanneer het feit, dat de Liga zich de luxe van een bedreiging met oorlog meende te moeten per mitteren er tenslotte meer dan iets anders toe heeft bijgedragen om Washington en Moskou in véen gelid te brengen. Chantage en in het bij zonder chantage naar twee kanten is en blijft een gevaarlijke tactiek. Wil dit .nu zeggen, dat hgt oorlogs- gevaar over Palestina geweken is? Eerlijk gezegd vinden wij de be schouwingen, die' wij hierover tot dusver in de Nederlandse pers heb ben gelezen, niet vrij van een licht vaardig optimisme. Het zou niet de eerste keer zijn, dat iemand, die chantage pleegt, de kop verloor en tot geweld zijn toevlucht nam, noch dat een tovenaar de opgeroepen gees- ten niet meer bleek baas te kunnen. Wij weten tenslotte niet, in hoever de Arabische Liga het opgezweepte fanatisme nog in bedwang heeft en evenmin in hoever de regeringen der onderscheiden Arabische staten het tegenover hun eigen volken aan kunnen om terug te krabbelen. EEN-kwestie op zichzelf is nog, of de Liga ooit werkelijk een open lijke oorlog heeft gewild of dat zij veeleer van het begin de bedoeling heeft gehad van Palestina een twee de Spanje model - 1936—*38 of een tweedt Griekenland model '4? te ma ken? Eerlijk gezegd komt dit laatste ons, ondanks de bluf met de grote getallen soldaten en het gebral over uiteindelijke overwinningen na ver loren eerste slagen het meest waar schijnlijk >oor. Maar als dat zo is, dan zien wij niet in. waarom de Liga haar snode plannen zou opgeven. Zij heeft dan toch altijcj-de grote kans,- dat de be trekkelijke eensgezindheid In de Alg. Vergadering en met name die tussen Washington _en Moskou slechts van korte duur is en dat, zij binnenkort weer in troebel water kan vissen. Neen, wij zijn er niet helemaal ge rust op. Natuurlijk is er één mogelijkheid, ■dat het anders loopt: wanneer de Ver. Naties 'n resolute en consequente politiek ip dezen voeren en geen twijfel laten aan hun eensgezinde wil om de door hen aanvaarde op lossing ook werkelijk door te voe ren. Zelfs het meest fanatieke Ara bische nationalisme zal zich zo mogen wij redeneren wel wachten om de hele wereld te trotseren. He laas kunnen wij er niet zeker van zijn, dat de Ver. Naties zo en niet anders zullen handelen, de ervarin gen van de laatste tijd geven inte gendeel eeider voedsel aan een ster ke twijfel.. Tenslotte is er nog een andere kant aan de zaak. Wellicht zijn de regeringen' der Arabische staten al lang blij. wanneer' zij tenminste hun figuur kunnen redden. Dit zou b.v. kunnen gebeuren door hun in het verdelingsplan kleinere of grotere concessies te doen. De V.S. hebben hierop reeds gezinspeeld door de mogelijkheid te opperen, dat de ha venstad Jaffa aan het Ai'abische deel van Palestina zou worden toegewe zen. Een concessie, die ons persoon lijk zeer billijk voorkomt, wij heb ben er ons zelfs over verwonderd, dat dit niet in het rapport der Com missie is voorgesteld. Wij ontveinzen ons echter alles - behalve, dat men met het doen van concessies, wan neer eenmaal dreigementen zyn ge bruikt van de 2ijde der wederpartij, gemakkelijk op een gevaarlijke hel ling komt. De lust tot chantage wordt er eventueel door aangewak kerd. Slotsom: de spanning moge dan wat verminderd zijn, verdwenen is zij zeker niet. heden te staken, achtte de Neder landse regering het haar plicht bin nen zekere grenzen voort te gaan met het herstel van recht cj orde overeenkomstig de door haar aan gegeven richtlijnen. De snelle Ne derlandse opmars had aanzienlijke republikeinse strijdkrachten achter zich gelaten. Deze troepen bleven, \Vaar zij waren, overeenkomstig het republikeinse bevel „staakt het vu ren'' en werden het doelwit van zul- veringsoperaties door troepen onder Nederlands commando In overeen stemming met de Nederlandse uit leg van de order. De uiteenlopende interpretaties van het „staakt het vuren" heeft uitvoering van het be vel onmogelijk gemaakt. Het telegram meldt verder dat roof, moord en brandstichting nog door ongeregelde benden worden gepleegd. Vóór de „politionele ac tie" heeft de bevolking ernstig door het banditisme geleden en vooral de Chinezen waren het slachtoffer. Noodmaatregelen Bestuur en bodembewerking vin den in de vorm van noodmaatrege len zowel op Nederlands als op re publikeins gebied voortgang. De voedselpositie in de meeste republi keinse gebieden is nog goed. maar zou over enige maanden achteruit kunnen gaan. Tenslotte zegt het telegram, dat er een invloedrijke klasse van Indonesiërs is. die niet meer dan vyf procent van de be volking bedraagt en die practisch geheel uit nationalisten bestaat, die de een of andere vorm van onaf hankelijkheid wensen, hetgeen nog niet wil zeggen, dat zo de huidige republiek steunen. Er bestaat wei nig haat jegens de Nederlanders, wfer hulp voor het bestuur des lands als wezenlijk erkend wordt. Debatten Bjj de debatten verklaarde de Chinese afgevaardigde Tsjiang, dat hij vóór de Sovjetresolutie zou stemmen, ais hij zeker wist, dat de situatie na terugtrekking, der troe pen niet zou verslechteren, „want ik steun de Indonesische Republiek, maar ik kan mijn stem niet geven aan het pieren van gruweldaden. Daarom kan ik mijn stem niet uit brengen, alvorens de consequenties ervan te trekken." Gromvko (S.U.) trok met het consulaire rapport als basis, van leer teen het oo eigen wijze inter preteren door Nederland van het bestandsbevel, waardoor zij het ge zag van de Veiligheidsraad ernstig had benadeeld. Als sommige le den van de Raad echter geen beslis singen wensen, die niet in overeen stemming zijn met de Nederlandse belangen, aldus de Sovjetiredele- geerde, kunnen wij de kwestie even goed helemaal aan Nederland over laten zoals Van Kleffens wil. „De Sovjetvoorstellen vormen de enig mogelijke oplossing." De Pool Katzsuchv kantte zich tegen het feit dat de consuls In hun rapport de term „politionele actie" hadden overgenomen, hetgeen zou aantonen, dat zij de zaak als een interne kwestie beschouwen. „Ik heb de consuls niet om enige poli tieke opinie gevraagd," zei hij, en vroeg zich ar, of dit geen reden zou zijn voor een onmiddellijke terug roeping der commissie. Voordat de Syriër Faris al Chou- ry, die de Sovjetresolutie steunde, tenslotte aan het woord was ge weest h|j stelde vrijlating van gijzelaars en algemene amnestie aan beide kanten voor heeft Lo pez, de Columbiaanse afgevaardig de nog een amendement voorgesteld zowel op de Russische als de Austra lïsche resolutie. Daarin wordt op beide partijen een beroep gedaan om met elkaar in contact te tre den. Lopez verwees hierbij naar de opdracht van de Nederlandse rege ring aan dr. Van Mook om met de republikeinen in contact te trede». Minister Mansholt kondigt aan: INTERPELLATIE-WAGENAAR GESTRAND (Van onze parlementaire redacteur) Gezien de internationale voedselpositie en het algemeen bekende feit, dat Nederland wat de rantsoenering van de levensbehoeften betreft in Europa geen plecht figuur slaat, was er in feite geen enkele reden om de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te inter pelleren over de verlaging van de rantsoenen van brood, melk en kaas. En de overbodigheid van de interpellatie werd door de heer Wagenaar (C.P.N.).-.die haar gistermiddag in de Tweede Kamer hield, zelf duidelijk aangetoond. Het internationale voedselpro- bleem, dat mede de toestand in ons land beheerst, liet hg wijselijk bui ten beschouwing, hg bepaalde zich tot een serie algemeenheden, die misschien in een volksvergadering op waarde geschat worden, doch in het parlement, waar men met argumenten en feiten rekent, min der op haar plaats waren. Volgens de communistische spre ker heeft een regering, die de rant soenen verlaagt op de wijze als is geschied, geen vertrouwen meer van het volk. Men minacht haar zelfs, omdat zij kanonnen boven bo ter stelt en wapens koopt in plaats van broodgraan. ;,Wil de regering een hogere productie, dan moeten, de werkers spek en eieren hebben", riep de heer Wagenaar uit, „doch die krijgen zg niet. Zij hebben zelfs geen brood genoeg". Hij concludeerde, dat er van een gelijkmatige" verdeling van de ar-- moede in ons land geen sprake is en dat om die reden de bonvrije ar tikelen weer in distributie moeten warden gebracht, de patentbloem dient te worden verwerkt in het grote brood ih plaats van tot kleine broodjes. Geen broodgraan genoeg Minister Mansholt heeft nog eens duidelijk vastgesteld, dat niet uit financiële overwegingen de in voer van broodgraan beperkt is. Er is buiten de internationale verde ling eenvoudig geen broodgraan te krijgen en Nederland moet met zijn aandeel genoegen nemen. Het weer ongedaan maken der rantsoenbe- perlting, door de heer Wagenaar verlangd, wees hjj af. De grond stoffen zijn 'er niet Hij wees er ver. de*1 op, naar aanleiding van het ful mineren van de communistische spreker tegen de restaurants, dat van de totale hoeveelheid brood slechts 0.2'procent wordt toegewe zen aan de Höreca-bedrgven. Als het moeilijker mocht worden met de voorziening, zal het opnieuw in distributie brengen van koek, beschuit en biscuits worden overwogen. Distributie van peulvruchten is onmogelijk. Er is totaal slechts dén pond voor ieder lid der bevolking beschikbaar. Het mengen van patentbloem door het broodmeei brengt geen grotere hoeveelheid brood. Bo vendien worden de kleine broodjes in vrgwel alle kringen der bevolking op prijs gesteld. Na de repliek van de heer Wage naar, die nog overbodiger was dan zijn interpellatie, bleken geen spre kers bereid om aan deze vermor sing van nationale tijd mede fe doen, zodat na nog een enkel woord van de minister deze vertoning snel tot haar einde kwam. Zonder discussie of hoofdelijke stemming werden daarna een aan tal wetsontwerpen aangenomen, o.a. het wetsontwerp tot regeling van verzekeringen van in Indone sië verblijvende militairen. Wij vernemen dat mr. Oud ais voorzitter van het comité ter op richting van een „Democratische Volkspartij" een onderhoud heeft gehad met inr. Stikker, voorzit ter van de Partij van de Vrij heid. In kringen van de vroegere bond van Jong Liberalen meent men dat tijdens dit onderhoud de mogelijkheid is besproken tot het vormen van een basis voor een gemeenschappelijke partij, met uitsluiting van de conserva tieve elementen in de Partij .van de Vrijheid. Omtrent de Amerikaanse vlieg boot, die gisteren in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan een noodlanding heeft moeten ma ken, wordt nader gemeld, dat de 69 passagiers en de bemanning door een in de nabijheid opererend ob servatieschip aan boord zrjn geno men, Op de vrij woeste zee ging dit met veel moeilijkheden gepaard. De vliegboot is vergaan. PARIJS, 15 October. De sta king van metro en autobussen die gisteren in Parijs is uitgebroken heeft een onbeschrijfelijke verwar ring gesticht en het léven van deze grote stad gedeeltelijk verlamd. In dien men weet dat zich dagelijks in Parijs evenveel mensen onder als boven de grond plegen te bevinden, kan men zich wellicht de indruk van de Farijse straten voorstellen die thans tweemaal zoveel mensen 'te verwerken ltrygen als gewoon lijk, terwijl deze meneen bovendien voor het merendeel te voet langer op straat moeten-zyn dan anders. Het resultaat is/dan ook dat Pa rijs propvol is mif"grote menigten wandelende lieden, dat de binnen stad volkomen verstopt is met ein deloze rijen auto's en in allerijl ge vorderde touringcars. Te voet komt men, zij het langzaam, nog wel vooruit. Per auto vordert men in 't centrum vrijwel niet. Het verkeer wordt bovendien gecompliceerd door de talrijke fietsen, motorfiet sen en andere geïmproviseerde ve hikels. die de Parij zen aren uit al lerlei hoeken en gaten te voorschijn hebben gehaald De stemming van al deze mensen die door de mistige herfst vaak uren lang moeten lo pen om op bun werk of thuis te komen is daarbij wonderlijk. Maar men weet niet of dit* lang duren kan. De politieke betekenis van deze staking verbijstert de meeste waarnemers. De beweging is op overeenkomstige wijze uitgebroken als de staking in het voorjaar bij Renault en bij de spoorwegen. Ge lanceerd door de onafhankelijke or ganisaties van anarchistische en Trotzkystische signatuur, is zij eerst door de C.G.T., waarin de communisten domineren, gedesa voueerd en vervolgens over geno men en algemeen gemaakt. Dat de communisten hier gehan deld hebben met het oog op de ge meenteraadsverkiezingen die voor de deur staan is moeilijk aan te ne men. Het is onvermijdelgk dat het geïrriteerde publiek op een derge lijke staking reageert met een zwenking naar rechts. Voorlopig kan men deze nieuwe wanorde moeilijk anders zien dan als koren op de molen van generaal De Gaulle. Da veronderstelling wordt dan ook geuit dat provocateurs van de R.P.F. {de partij van De Gaulle) aan het uitbreken van de staking in de onafhankelijke vak organisaties niet vreemd zouden zijn en dat .de communisten, be vreesd voor concurrentie, zich ge dwongen zagen om het roer weer in handen te nemen van een agita tie die door een zeer begrijpelijke ontevredenheid van de arbeiders wordt gevoerd. De werkelijke oor zaak van de staking moet men niet zoeken in de politiek, maar in de misère van de lage lonen en het dure leven en in vrees voor de ont beringen van de winter, Hoe dit ook zij, de politieke exploitatie van stakingen als deze is gevaarlijk en besmettelijk. Reeds is voor Donder dag een algemene staking van manschappen en officieren van de Franse handelsvloot aangekondigd. De taxichauffeurs in Parijs zullen van de situatie profiteren door Donderdag voor 24 uur te staken om te protesteren tegen de lage benzinetoewijzingen. Bij Renault is al weer in enkele afdelingen het werk neergelegd, terwijl de arbei ders bij gas- en elcctriciteit, bij de spoorwegen en andere publieke diensten nog beraadslagen, Rama- dier heeft gezegd dat de regering niet zal toegeven, maar zoals de kaarten nu liggen, is het niet waar. schijnlijk dat hij zijn woord gestand za! kunnen doen. (Van onze parlementaire redacteur) P)E volks vertegenwoor- J-^ diging- had gisteren meer toilet gemaakt dan op de traditionele derde Dinsdag in September, toen de minister-president in naam van de Koningin de Troonrede voorlas. Er was meer plechtigheid en meer gespannen verwach ting in het halve uur, dat verliep tussen de inneming van de voorzitterszetel door prof. Kranenburg en de binnenkomst van de Prinses, die door de sten torstem van de tweede -ommies-STiffier van de Tweede Kamer al reeds als de Regentes werd aan gekondigd alvorens zij de eed had afgelegd. Een bijzondere noot was de aanwezigheid van kar dinaal De Jong, die achter de stemmige rij der mi nisters (zonder de heren Hugsmans en Schagen van Leeuwen) en de nóg stem- i miger rfl van leden van Kesm* de Raad van State, een erezetel inham, vóór de vertegenwoordigers van Oost en West.- van wie sultan Hamid H van Pon- tianak Nederlands uni form droeg, evenals zijn adjudant, die de secretaris van de kardinaal naast zich had. Het viel op, dat de gou verneur van Curasao, dr. P. Kasteel, niet in het of ficiële gedeelte tegenover de troonzetel had plaats genomen, gelijk was aan gekondigd. doch dat hij een zetel had gevonden naast de heer Kesper, de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, met wie hij ongetwijfeld oude her inneringen heeft opge haald uit de tijd, toen mr. Op de laatste gehouden bonds vergadering van de K.N.V.B. m Den Haag is het besluit genomen, dat het Nederlandse elftal op 9 Juni 1948 een wedstrijd zal spelen tegen Zweden. Voorts is besloten, dat de gouden onafhankelijkheids- beker dit jaar niet op Zondag maar op Zaterdag 15 November zal wor den verspeeld. Ten slotte is bepaald dat van 15 Juni tot 15 Augustus het voetbal seizoen gesloten zal zijn voor com petitie-, beker- en dergelijke wed strijden. Ook mogen geen vriend schappelijke wedstr'gdcn worden gespeeld op dagen, dat de zomer sport nog de aandacht vraagt. Naar wij uit betrouwbare bron vernemen heeft de aanstaande fusie van de Amsterdamse en Incassobank tot gevolg, dat het in aanbouw zijnde gebouw van de Incassobank aan de Blaak hoogstwaarschijnlijk een an dere bestemming zal krijgen. Het staat namelijk vrijwel vast, dat het bedrijf van de gefuseerde banken in het nieuwe pand van de Amster damse bank aan de Coolsingel. hoek Aart van Nesstraat, zal worden uit geoefend. Dit besluit zou, zijn genomen met het oog op de ruimte van het pand ran de Cool singel, die groter is dan die van het nieuwe gebouw van de Incassobank aan dp Blaak. De bouw van dit pand gaat in ieder geval door. maar omtrent de bestemming van het gebouw is nog geen beslis sing genomen. ,Jk zweer trouw aart de Koning". Prinses Juliana legt de eed af op hef regentschap. Met gespannen aandacht luis teren ministers, ka merleden en andere vooraanstaande Nederlanders naar de plechtige woorden van de eedsformule. Yvon Baarspul, directeur van da Koninklijke Christelijke Oratorium vereniging „Excelsior" te Amster dam en van de Utrechtse Orato rium vereniging, vertrok hedenmor gen met een KLM-Constellation naar Batavia, waar hij benoemd is tot eerste dirigent van het nieuwe radio-philharmonisch orkest. Voor de Zondagavondconcerten die dit 30 man tellende orkest se dert Januari 1946 in de Stads schouwburg geeft, bestaat een sta gende belangstelling. Gezien de grote behoefte aan serieuze muziek werd besloten dit orkest te reorga niseren en uit te breiden tot onge veer 60 man. Met deze taak is Yvon Baarspul belast. Hij gaat zich thans oriënteren in' Batavia en keert binnenkort naar Nederland terug voor het engageren van Ne derlandse musici, het verkrijgen van partituren en orkestmateriaal en het aanschaffen van Instrumen ten. De heer Baarspul stelt zich voor, binnen afzienbare tijd een orato- riumvereniging en een conservato rium te Batavia op te richten. H.M. BANCKERT BESCHOTEN De Nederlandse torpedoboofjager Banckert heeft Lho Weumaweh op de Noordkust van Sumatra gisteren beschoten, nadat de republikeinen met mortieren op het voor anker lig gende oorlogschip het vuur hadden geopend, meldt A.P. Volgens het communiqué van de marine voorlichtingsdienst werden, dc batterijen tot zwijgen gebracht. H.M. Banckert heeft geen verliezen geleden. Na de plechtige 6ijeenfcoms( in de Ridderzaal verlaten prinses Juliana en prins Bern hard hei oude gebouw. de foon te verwarren, dat dit Tweeds Kamer was en instrument van de voor de heer Kasteel parle- zitterstafel naar beneden mentair redacteur van „De Maasbode". Het was overigens in het arrange ment van de genodigde autoriteiten zeer gerust stellend, dat prof. Ger- brandv een plaats had ge kregen. waar hii voortdu rend de oud-leden van de Commissie-Generaal, prof. Schermerhorn en de heer Van Poll. ingeklemd tus sen prof. AaSberss? en prof. Donner, onder observatie kon houden. AA INDER geruststellend iV-* was. dat één der ve len, die de Voorzitter der Verenigde Vergadering kwam begroeten, erin slaagde zrjn voet zodanig In het snoer van de micro- duikelde en buiten dienst geraakte. Precies één mi nuut voordat dc Prinses binnentrad was men er in geslaagd een nieuwe mi crofoon te monteren, zo- lichter toon werd gebro ken. Het zou ook heel moeilijk geweest zijn een keuze te doen tussen het bordeaux-rood van mej. Corrie Tendeloo en het hei zeegroen van het nieuwe Katholieke vrouwelijke Kamerlid mej. De Vink. Toen dc vier rijen van drie volksvertegenwoordi gers zich in het midden- 1 pad in beweging zetten om prinses Juliana en prins Bernhard vooraf te gaan, verhieven alle aan wezigen zich van hun ze tels en waren zich daarbij bewust van de bijzondere plechtigheid, die zij bij woonden. De prinses had mr. Van. Schalk aan haar zijde, met wie zij op haar bekende eenvoudige en hartelijke wijze' enige woorden wisselde. Zii 1 droeg een pauw blauw eorpplet met een vos, waarmede de licht blauwe struisveer op de irotc. aan één kant neer geslagen hoed een smaak vol geheel vormde. Naast prins Bernhard. die de uniform van generaal der Gele Rïidprs droeg schreed dc-heer Van de Kieft. D* plechtigheid zolf duurde, nadat de prinses en de prins in de voor ben bestemde zetels had dén dat de stem van de Voor- maats mmomep." slechts zitter in alle delen van de Ridderzaal verstaanbaar kon zijn. Er waren ditmaal geen vrouwelijke Kamerleden in de commissie van in- en uitgeleide, zodat de stem migheid der veertien man nen (er zijn in dc Eerste en Tweede Kamer samen dertien fractievoorzitter», doch de Tweede Kamer voorzitter mr. Van SchaiK was als voorzitter aan hen toegevoegd) door geen kort. Met heldere sten le-'de de regentes-de eed af. waardoor zil Sn h^ar nieuwe f«ooije werd h?- vertjed. Nadat prof. K>*- ïiepburg de-«ven« had uit- "esproken, dat de t«"pu- foa k"rht, en vRriiejd ■n-nrfi*»»n vpr'1-" cmw'hivi. 1r«n ende- GoH-, 7-^n vion hii" l>Vo ri« m-TA"- tes". wwfmoT» door d» x-pi bs'*er t e<ren v/oo'-d 5 ge drie hoera's werden aan geheven. John Foster Dulles, de Amerikaanse afgevaardigde in de politieke commissie der U.N.O., heeft Dinsdag het debat geopend inzake het plan van Marshall tot het in het leven roepen van een permanent® interimcommissii- ioor vrede cn veiligheid, waarin de 57 UNO-leden zit ting zouden hebben, een zogenaamde „kleine assemWêc". Er heerste naar hij zei wijdverbreide teleurstelling over de vorderingen der UNO. Het \oorstel van Marshall streefde naar een oplossing daarvoor. „Wy juichen ieder constructief voorstel voor de verbetering van ons Idee toe" be sloot hij. lighcidsraarl en hij noemde dit onaanvaard baar. Dr. H. V. Evatt (Australië) ver klaarde, dat er geen kwestie was van een overbelaste agenda, zoals Wysjinsky gezegd had, maar of er iets gedaan zou kunnen worden ter verbetering van een toestand, ont staan door dc herhaalde veto's in dc Veiligheidsraad. Het debat werd verdaagd tot Woensdag. liet flilversumsc Tribunaal heeft Jack Buiterman, trompettist van de Ramblers, die ertan beschuldigd werd in bezettingstijd Duitsers in huis te hebben ontvangen, veroor deeld tot f 500 boete en vier weke» in tern er i nth die inmiddels zijn ver streken. Mij js thans in vrijhaid ge steld. Ter zitting, bleek, dat Bulter- man's Duitse vrouw meer schuld had aan de ontvangst van Duitsers dan hij. DROOG WEER Wysjinsky ging op de uitnodi ging in cn lanceerde meteen een scherpe persoonlijke aanval op dc „oovlogsophitser", zoals hy Dulles onlangs heeft genoemd. Hij zei. dat dc oorlogsmaniak ken niet dc enige waren, die met vuur speelden, want dat ook in vloedrijke perso nages aan dat snelletje meede den. Daar had de heer Dulles aai moeten denken, zei Wysjinsky, De Rus voor spelde. dat het Amerikaanse voorstel niet slechts zou na laten de zaak van de U.N.C. te dienen, doch naar al le waarsch yn- hjkheid een omgekeerde uitwerking zou hebben. Het Amerikaanse plan Z3l de mensen tot nog meer leugens en nog moer propaganda inspireren en de oorlogsdrijvcrs en oorlogspropa gandisten npg meer aanmoedigen, zei hij. Wysjinsky beschuldigde de Ame rikaanse delegatie ervan te trach ten liet er mot alle geweld door tc drukken, zonder de werkelijke be doelingen ervan kenbaar te maken. „Onaanvaardbaar" Verwijzend naar een onder deel van het Amerikaanse plan, waarbij aan de kleine assem- ,blée bevoegdheden gegeven zouden worrlen. om internatio nale ceschiilnn te onderzoeken, zei Wysjinsky, dat dit het nieuwe lichaam een concurrent zou doen worden van de Vci- John Foster Dulles Weersverwachting, gel dig lot Donderdag avond.' Overdrijvende wolken-' velden, maar overwe gend droog weer, Meest matige wind uit "Weste lijke richtingen. Weinig verandering van teiope- ratuuc. Waterstanden Rotterdam: le üi Sta uur. 2e ty 1T.4-* uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1