HET ROTTERDAMSCH PAROOL Half Amerika onbekend met plan Marshall r Amerika is nu lang genoeg op Groenland geweest Jean Weidt danst „De Cel" Vrij. onverveerd Denemarken vraagt om ontruiming y Indonesië heden in de Veiligheidsraad Maatregelen tegen ambtenaren Mr. Steenberghen naar Indonesië Scltermerhorn legt zijn mandaat neer Engeland heeft er genoeg van STAKENDE METRO-ARBEIDERS WORDEN GEVORDERD Na een jaar dienst niet meer naar de tropen C.G.T. HANDHAAFT STANDPUNT ALTERNATIEF OP PLAN DER V.S. Oudjes in opstand Zwarte handelaar neergeschoten Openingsfeest Lustrijkra Best geïnformeerde meest voorstanders Zondag matinee in R'dam Zal wereldbank ons opnieuw lenen? Vijftig mille verborgen in oud gewelf Afkomstig van juwelen- handel? Filiaalhouder met zwarte praktijken Nieuwe telefoonkabel Engeland-Nederland Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Vrijdag 17 October 1947 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur.- B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No, 242 Oenemarken wil deze week nog aan. Amerika verzoeken, het sinds 1941 door Amerikaanse^troepen bezette Groenland te doen ontruimen, aldus heeft Rasmussen, de Deense minister van bui tenlandse zaken meegedeeld. Rasmussen vertoeft te Washington, en wil nog voor het eind van de week de kwestie bespreken met zijn Amerikaanse collega Marshall. Bij verdrag van fl April 1941, ge sloten in Washington door de toen malige Deense minister van buiten lactase zaken, Kauffmann, nadat de ze met de onder Duitse dwang staande Deense regering gebroken had, kregen de Amerikanen militaire bases en weerstations op Groenland. - Artikel tien van het verdrag zegt dat het van kracht blijft, totdat het gevaar voor de vrede en de veilig heid van het Amerikaanse continent voorbij is. Wanneer beide verdrags partners het hierover eens zijn, al dus de clausule, zal er onderhandeld worden en binnen een jaar nadien zou Groenland door de Amerikanen zijn verlaten. Rasmussen ontkende elke veron derstelling. als zou zijn stap zijn ge- nomen onder communistische druk. Het is echter bekend, dat bij voortduring van de huidige toestand Denemarken in een moeilijk par ket zou komen te verkeren, daar bij permanente aanwezigheid van Amerikaanse troepen op Groen land, de Russen bijvoorbeeld met de eis tot het vestigen van bases op Born holm zouden kun nen aankomen. Over een eventuele verkoop van Groenland aan de V.S., waarover de afgelopen winter informeel te Ko penhagen is onderhandeld, zei Ras mussen. dat Denemarken onder geen voorwaarde bereid is, dit te overwe gen. Belgisch minister gewond bij auto-ongeluk Elie Troel et, de Belgische minis ter van arbeid, is bij een auto-onge- luk bij Luik ernstig gewond. De minister was op wee^naar Luik, waar hij een a<_tie zou openen ter verbetering van de sociale voor waarden der Belgische mijnwerkers. PAROLOSCQOP Een handige zet SINDS jaar en dag zijn de Ver. Staten en dc Sow jet-Unie het oneens over Korea, zoals de lezer bekend is. Marshall, twijfelend aan de kansen van een oplossing en van mening, zoals hij het in zijn rede in Lake. Success uitdrukte, „dat het feit, dat de twee mogendheden het met eens konden worden, niet langer in de weg mocht staan van de gerecht vaardigde en dringende verlangens van het Koreaanse volk, naar onaf hankelijkheid". heeft de zaak voor de Alg Vergadering der Ver. Naties gebracht, een handelwijze, waarte gen Wisjïnski zijn protest reeds heeft doen horen. Zo lagen de zaken tot de jongste nota, die Molotof aan het State De partment heeft gericht. Hierin doet de Russische minister een nieuw voorstel: „laten de Sow jet-Unie en de Ver. Staten hun troepen gelijktij dig uit Korea terugtrekken, zodat de bevolking van het land zich zelf een regering kan geven'.. Wij beschouwen dit voorstel als een zeer handige zet van Molotof. want zijn Amerikaanse collega wordt daardoor in lelijke perikelen ge bracht. Oppervlakkig beschouwd moet men zeggen: dit is nu iets. wat helemaal in de lijn ligt van de Ame rikaanse politiek en Washington moet het met twee handen aangrij pen. Laten de Koreanen zelfstandig beslissen! Bovendien krijgen de Amerikanen hier zo maar de gele genheid om hun troepen terug te trekken, wat op zichzelf reeds aan genaam moet zijn voor" het State De partment zowel als voor de publieke opinie. l-cEt schuilen echter een paar ad- dertjes onder het gras van dit politiek paradijs. In de eerste plaats is er 90 kans. dat de staat, welke de Koreanen eventueel gaan in rich ten er een zal zijn. waar de commu nisten de macht in handen nemen. De Russische zone van het land is nl. reeds tot een communistische staat georganiseerd met een behoorlijk leger, terwijl in het deel. dat de Ver. Staten tot nu toe bezet houden, van een behoorlijke staatsvorming op democratische grondslag -nog geen sprake is. Er zijn wel aanloopjes toe genomen, maar het resultaat is tot dusver nogal chaotisch, krijgen wij de indruk. Dus spreekt het vanzelf, naar onze mening, dat het Zuiden van Korea om zo te zeggen automa tisch door het Noorden zal worden geannexeerd. Bovendien betekent terugtrekken van de bezettingtroepen iets heel anders voor de Russen dan voor de Amerikanen.' Want eerstgenoemden kunnen van Mandsjoerije uit de ge beurtenissen in Korea van zeer nabij blijven volgen, respectievelijk zelfs zonder veel moeite terugkomen, ter wijl de Amerikanen verder van Ja pan uit over de zee het toekijken hebben. Neen, Marshall kan moeilijk ver rukt zijn over MoIotoFs nota. wat trouwens ook vast niet de bedoeling van zijn Russische collega is. Wij zijn echter zeer benieuwd of en hoe hij zich uit de dwangpositie, waarin h'i gebracht is, zal weten los te ma- -ken. Weerbericht KOUDER Tot Zaterdagavond: Matige, langs de Wad denzee tijdelijk nog krachtige, naar Noord of Noord-Oost draaien de wind. Wisselende be wolking met enkele buien. Kouder. 18 Oct.: Zon op 7 08 uur, onder 17.42 uur. Waterstanden Rotterdam: 3e tij 6.57 uur, 2e ty 18.56 uur. Op verzoek van Sir A icxander Cadogan, de voorzitter van de Vei ligheidsraad, zal de zitting van de Veiligheidsraad, die gisteravond ge houden zou worden, en waarin het Indonesische conflict aan de orde zou zijn, uitgesteld tot vanavond. Sir Alexander is van plan een re solutie in te dienen, om verder op treden uit te stellen, totdat de U.N.O.-commissie, die nu op weg naar Indonesië is, trjd gehad heeft de situatie te bestuderen. Dr. Frank Graham, hei Ameri kaanse lid van de drie landen commissie, is gisteren per vlieg tuig naar Indonesië vertrokken. Graham *al met het Belgische lid van de commissie. Van Zee land, naar Svdney vliegen, voor hun eerste bijeenkomst met het Australische lidrechter Richard Kirbv- De commissie zal haar hoofd kwartier in Singapore vestigen. Slechts V/2 zou met Nederland samenwerken Volgens het republikeinse pers bureau Antara heeft een woord voerder van het republikeinse kabi net verklaard, dat het kabinet een resolutie heeft aangenomen om maatregelen te nemen tegen de niet loyale republikeinse ambtenaren. Er wordt nog aan toegevoegd, dat een officieel onderzoek aanwees, dat tot nog toe slechts U4 percent van alle rangen van de republikein se ambtenaren met de Nederlanders samenwerkt Aan alle ministeries is verzocht opgave' te doen van in door de Nederlanders bezette gebie den geleden schade, als gevolg van de Nederlandse aggressie. Economisch adviseur van dr. Van Mook (Van onze Haagse redacteur) Binnenkort zal zo vernemen wij mr. M. P. L. Steenberghen, die enkele maanden geleden uit Ame rika in Nederland was terugge keerd, naar Indonesië vertrekken, teneinde de luitenant gouverneur- generaal bij de a.s. besprekingen met de consulaire commissie en met de commissie van drie ter zijde te staan, waar het economische vraagstukken betreft, zoals de on langs vertrokken heer Van Vreden- burg dit zal doen, wanneer vraag stukken van internationaal karak ter ter tafel komen. De heer Steen berghen was indertijd aangezocht om als economisch expert zitting tc nemen in de commissie-generaal. Hij heeft dat verzoek echter niet kunnen aannemen en in zijn plaats werd toen prof. Posthuma bereid gevonden. (Van onze Haagse redacteur) Dezer dagen heeft prof. Schermer- horn medegedeeld, dat hij ziin man daat ais lid van de commissie-gene raal ter beschikking van de regering heeft gesteld. Wij vernemen dat de minister van overzeese gebiedsdelen thans aan beide leden van commis sie-generaal eervol ontslag heeft verleend met ingang van 15 Novem ber. Op die datum zal de commissie- generaal ophouden te bestaan. De UNÓ moet het opknappen Dat Engeland beslist 'van plan Js zich uit Palestina terug te trekken is gisteren in de Palestijnse com missie van de U.N.O. nog eens weer nadrukkelijk betoogd door de Britse minister van koloniën Arthur Creech Jones. Het komt de Britse regering juist voor, dat de U.N.O. zowel de aard van de regeling als de te ne men maatregelen vaststelt. Groot- Brittannië kan niet als enige de verantwoording dragen voor het uitvoeren of afdwingen van hetgeen de U.N.O. nodig acht. Alleen als de Arabieren en Joden het eens wor den wil Engeland desgewenst in een korte overgangstijd het bestuur blijven waarnemen. Voorts wil de Britse regering een eventuele uit nodiging om medewerking te ver lenen aan de uitvoering van de maatregelen der U.N.O. nader be studeren. Maar ook dan zal Enge land niet het leeuwendeel der verantwoordelijkheid willen dragen. Ten einde te voorkomen, dat dienstplichtigen voor betrekke lijk korte tijd naar Indonesië worden uitgezonden, heeft de minister van Oorlog bepaald, dat een dienstplichtige, die hetzij aaneengesloten, hetzij -met on derbreking 12 maanden in wer kelijke dienst is geweest, niet meer naar de tropen mag wor den uitgezonden. Een uitzonde ring wordt gemaakt voor hen. die aan de kaderscholen en' de scholen voor reserve-officieren een opleiding hebben genoten. Zeven gewonden in Indonesië Zeven gewonden bedragen de Ne derlandse verliezen van Woensdag, naar in het Nederlandse legercom muniqué van Donderdag wordt medegedeeld. Het Nederlandse le~ gerbericht, dat nooit .melding maakt van de verliezen aan republikeinse zjjde. deelt ditmaal mede, dat onder de republikeinse troepen twee Ja panners gesneuveld zijn, (Van onze correspondent) PARIJS. 17 October. Er komt enig licht ih de duisternis van de Panjse transportstaking. De onaf hankelijke vakbond, die de staking oorspronkelijk begonnen was, de z.g. autonome b#nd van wagenbe stuurders van dè métro heeft gis teren besloten het werk tc hervat ten, daarin terstond gevolgd door de C.F T.C., de katholieke vakorga nisatie. Het normale vervoer is daarmede echter nog geenszins her steld, want de C.G.T., die oorspron kelijk de staking der „autonomen" veroordeeld had. verzet zich thans tegen iedere hervatting van het werk. De verklaring van deze merk waardige ontwikkeling is tc zoeken in de toenemende afkeer onder de arbeiders tegen het politieke karak ter dat de communistische leiding van de C.G.T. aan cle verdediging van de beroepsbeiangen is gaan ge ven. Men heeft het gevoel dat de communisten met deze staking on lusten hebben willen uitlokken in het kader van de nieuwe formele cominform-politiek en het niet- otxnrmin istische deel van de arbei ders weigert aan dergeliike voor de Republiek en de democratie gevaar lijke manoeuvres mede te werken. Uit de woede waarmee de commu nisten op het onverwachte besluit -van de autonomen en de katholie ken gereageerd hpbben. kan men afleiden hoe zeer zij zich m hun greep 00 de arbeidersmassa be dreigd voelen. De grote vraag is thans hoe de socialistische minderheid binnen de C.G.T. zal reageren. De regering tracht zo veel mogelijk transnort- nersonee! aan het werk te knieren. De socialistische nartüoers heeft al le steun aan de stakers ^ten varen. Voelen de communisten zich sterk g°noefr om deze impopulaire sta king voort te zetten of zullen zii uit vrees dat de C G.T. uit elkaar zal ■matten waW in hun wijn doen en het voorbeeld van autonomen en katholieken volgen? Voorlonig zh'u de communisten evenwel nog bii machte vrijwel het gehele métro en aritohnsn^t to verlammen. Tegen over de vijfduizend autonome en ka tholieke arbeiders die weer aan het Brits voorstel in de politieke commissie Engeland is Donderdag in de po litieke commissie der UNO naar voren gekomen met een alternatief op het voorstel van Marshall tot het instellen van een interimcom missie voor vrede en veiligheid („kleine assemblée"). De Britse de legatie stelt voor een tussentijdse commissie van de algemene verga dering te vormen, die blijvend zit ting houdt. De commissie zou kwes ties moeten behandelen op het ge bied van vrede en veiligheid, die mochten rijzen tussen het tijdstip van sluiting van de huidige ert ope ning van de volgende zitting. Het voornaamste verschil van dit voorstel sir Hartley Shawcross zal het Vrijdag toe lichten met het Amerikaan se is, dat de commissie niet ge- machtïgd zou worden om alge mene bevordering van interna- tionale samenwerking op poli tiek terrein te overwegen. Voordat dit door de Britse dele gatie werd medegedeeld, had d( Poolse afgevaardigde Modzelewski, de „pax Americana" afgewezen; het voorstel bracht de TJNO en de vrede in gevaar, zei hij. Grieken land, India, Nederland en Zweden steunden het voorstel in beginsel, Wit-Rusland had bezwaren. Vrijdag zal de discussie gesloten worden. Ongeval aan boord van de Aalsdijk Gisternacht om half twee Is de 38-jarige havenarbeider L. Adl- brecht uit de Spruddelstraat tijdens zijn werk aan boord van cle Aals dijk, liggende aan de Wilhelmina- kadp, met zijn hoofd bekneld ge raakt tussen het boord van het schip en een schild, dat opgetrok ken werd. De man werd met een hersenschudding en een gebroken neusbeen opgenomen in het Haven ziekenhuis. De 47-jarige voormalige agent van politie te Amsterdam Sam Oly, die ook Joden verraadde, is ter dood veroordeeld door het bijzonder gerechtshof te Amsterdam. werk gaan, staan immers 25000 stakende leden van de C.G.T. waar onder het gehele lagere personeel dat onontberlrjk is voor het func- tionneren van het gecompliceerde métro-systeem. De regering die hedenochtend slechts twee métrolijncn en twee autobuslijnen weer wil instellen, heeft dan ook haar toevlucht tot requisitie van een deel van dit per soneel moeten nemen. Men moet nog afwachten wat daarvan de ge volgen zullen zhn. Reeds is hier en daar sabotage in de métro gecon stateerd en dat de stakers zich niet ontzien de Pariise straten te be zaaien met spijkertjes, heb ik als- teren nersoonliik kunnen constate ren toen twee banden van een als autobus geïmproviseerde vracht auto waaron 'k mii had laten laden, vr^wel gelijktijdig leeg lianen. In de haven van Lc Havre kwa men dertien schepen stil te liggen, ne»en Franse vrachtboten en tank schepen. het Nederlandse schip Si mon Stevin, twee Amerikaanse en een Portugees tankschip; alle schepen zoudén blijven liggen tot het einde van de staking. De 24-uursstaking van dc Parijsc taxichauffeurs is Donderdagavond zonder incidenten geëindigd. 1Na een conferentie van twee en een half uur Donderdagavond op het ministerie van openFare'.wer ken tussen woordvoerders van de stakende zeelieden en de regering is gezegd, dat er waarschijnlijk spoedig een accoord zou worden be- reiKt. Lifter overviel arts Hevige vechtpartij om een ijzeren staaf Donderdagnacht is een Haar lemse arts onder Heemstede door een lifter overvallen. De 29-jarige arts keerde terug van een bezoek aan zijn ver loofde te Prinsenhage, toen een lifter bij de Moerdijk hem ver zocht te stoppen onder het voorwendsel een bezoek te wil len brengen aan iemand in Heemstede. Toen de auto stilstond bracht de lifter plotseling een ijzeren staaf te voorschijn, en poogde de arts neer te slaan. Tussen de beide mannen ontstond een hevige vechtpartij, waarbij eerst de dokter erin slaag de de staaf te bemachtigen en. daarna weer moest prijsgeven aan de bandiet, die de onfortuinlijke ge neesheer zeven wonden aan het hoofd toebracht. Toen een andere auto naderbij kwam, nam de aanvaller het ha zenpad. De automobilist verleende de arts eerste hulp en vervoerde hem naar Haarlem. De politie is er nog niet in geslaagd de aanrander aan te houden. Laat de rijken betalen om ons een rustige oude dag te bezorgen" en „Wij oudjes willen niet de rantsoe nen van Ramadier, die ons een „Ramadan" Mohammedaans vasten)'oplegt om ons te laten ver hongeren" stond er op de borden waarmee Parijse oudjes een wel sprekende betoging voor het tl ad- huis hielden om te protesteren te gen de veel te lage ouderdoms pensioenen. Twee hoofdassistenten van dc di recte belastingen hebben te Am sterdam een 24-jarige man aange houden, üie ongê banderollecrde un- portsigaretten clandestien verhan delde. De man sloeg op dc vlucht, waarop een der assistenten zijn re volver trok en een waarschuwings schot loste. De man reageerde hier met op, zodat de ambtenaar een tweede schot afvuurde, dat echter ketste. De vluchteling viel daarop de ambtenaar aan en wierp hem op de grond. De assistent greep zijn arrestant met dc vrije hand weer vast, doch, tijdens de worsteling ging zijn pistool opnieuw af, waar door de aanvaller onder de linker oksel werd getroffen. Hij moest in zeer ernstige toestand naar het Binnengasthuis worden vervoerd. In verband met do opening van de Lustrijkra woidt Zaterdagmiddag een slraatestafette gelopen over een parcours van 4' km. Start om kwart over 2 's middags. Route; Bentincklaan Diergaarde Van Aersscnlaan Stadhouders weg Slaienweg Gordel weg Sclneweg Schepenstraat Statensingel Z.Z. Pactsstraat Bentincklaan. Na aankomst winnaar, opening van tentoonstelling door gen. maj. C. Giebel. A LS beschermheer van de Ne- *ded. Luchtstrijdkrachten Tentoonstelling wil ik gaarne de hoop uitspreken, dat deze ten toonstelling in ruime kring de belangstelling zal genietenwelke zij om iweeeriei reden ten volle verdient Ih de eeiste plaats vormt deze expositie een waardevolle bijdra ge tot het bekend maken van de arbeid van onze L.S.K. Bovendien komt de opbrengst fen goede aan het Van Weerden Poelman-fonds, dat zich ten doel stelt in de meest uitgebreide zin steun te ver/enen aan het perso neel van de Luchtstrijdkrachten en aan hun nabesfaanc/en. Moge de tentoonstelling in beide opzichten een s-ucces blij ken te zijn. BE RNHARD Prins der Nederlanden. „Heeft u gehoord of gelezen over het Marshall-plan?", luidde de vraag, die het Amerikaanse Insti tuut voor de Publieke Opinie aan een representatieve doorsnede van het Amerikaanse volk stelde. 51 Vó had er nog nooit .van gehoord en 19'/o beantwoordde de vraag beves tigend, maar uit de resultaten van een volgende vraag: „Wat is vol gens' u de bedoeling en 'de inhoud van het plan?", bleek wel overdui delijk, dat ook de meerderheid van deze 49Vo maar een heel vaag idee van het plan Marshall had. Slechts één op de vijf ondervraagden, gaf een juiste definitie. Tenslotte werd nog .de vraag ge steld: „Zou U uw steun geven, of zou u cr tegen zijn, wanneer aan Europese landen, zoals Enge land. Frankrijk, Holland en Noor wegen per jaar ongeveer 5 milliard dollars worden geleend, gedurende 3 ft 4 achtereenvolgende jaren, om de algemene toestand in deze lan den te verbeteren en handel en in dustrie daar op gang te' helpen?" Hieronder volgen de meningen der Amerikanen. (Omdat bleek, dat de ondervraagden, die het best met de bedoeling van het plan enerzijds, en de situatie in Europa anderzijds, op de hoogte zijn, het gunstigst antwoorden, werden de ondervraag den in verband - daarmede in ver schillende groepen gescheiden). I ltrIH IV Best geinformeerden 49 34 10 7 pet. Minder goed geinf. 40 41. 14 5 Zo. die slechts een' vaag idee hebben 34 46 13 7 Zij. die nooit van het plan Marshall ge hoord hebben 25 54 10 11 I. Er voor; JX Er tegen: IH Oor deel niet onverd. gunstig; IV Geen oordeel. (Nadruk verboden). Wellicht herscholing voor distributiepersoneel (Van onze Haagse redacteur) Het Rijksarbeidsbureau zal een uitgebreide enquête instellen naar de beroepsantccedenten van het personeel der distributiediensten. In de praktijk is n.l. herhaaldelijk gebleken dat afvloeiend distributie- personeel moeilijk andere betrek kingen kan vindenwegens gebrek aan beraepsgcschiktheicl en vakbe kwaamheid. Speciaal geldt dit ten aanzien van sollicitanten naar ad ministratieve functies, die daar voor de scholing missen. Hoewel nog geen verdere afvloeiing plaats vindt, gaat dc regering na of scho ling van overheidswege hier oplos sing kan brengen. JEAN Weidt heeft geduren de zijn kort verblijf a( lieM wat pennen en tongen in be weging gebracht en ook i" Rotterdam opzien gebaard met zijn enthousiaste Ballets des Arts de Paris. Ongetwij feld zullen daarom velen a;s. Zondagmiddag aanwezig wil len zijn bij de tweede matinee die in de schouwburg wordt gegeven, de tweede die helaas onherroepelijk de laatste moet zijn, want Weidt en zjjn groep gaan op tournee door Luxem burg, Belgie en Zwitserland. Het is vooral één ballet geweest waardoor do Parijse troep eens klaps beroemd werd. winnaar "an de gouden medaille en de eerste prijs te Kopenhagen. Dit was hei ballet ..De cd", in Rotterdam nosr niet uitgevoerd. ..De cel" is een gedanste droom, de. droom van een man die in de gevangenis wordt geworpen omdat hij in op stand geraakte tecen de «sociale en andere misstanden. In zijn angstdi omen trekt rijn leven aan do gevangene toni hij. ITjj wordt omringd door griezelige gemas kerde wezmis die hem belagen. Ook zijn trouw, zijn zoon. een aap, een chan^onnïèrc en een jong mei«jp komen in do droom voor. Volgen6 de per-s die het dan-sfestijn in Kopenhagen be- schreef, was ..De rel" van een ge weldig indringende kracht en «Jat moet ook wel als men weet. flat fieze zeer bijzondere onderschei ding eerder ten deel viel aan lüi**t Jooss. toen hij met 7-'jn „Gaine Tisch" kwam, Dc figuur tan do gewingent? HERMAN BOUBER gehuldigd Komt er een schouwburg voor volkstoneel? De grootste verrassing voor Her man Bouber op zijn jubileumavond in de Amsterdamse Stadsschouwburg was zeker dc mededeling:, dat ge poogd zal worden hem een eigen zaal in Amsterdam xc verschaffen en dat voor dit doel reeds twee ton bijeen gebracht is. Men zal in de hoofdstad pogingen doen om te komen tot de stichting van een theater, dat speciaal be schikbaar zal zijn voor het volksto neel en de volksdans. Ds huldiging van Botïber. na ziin voorstelling van ..De commensaal" droeg een eenvoudig en hartelijk ka rakter. De Amsterdamse burgemeester d'AilI.v voerde het woord namens het gemeentebestuur. Wethouder Van Wijk deed dit namens bet feestco mité en een aantal toneelspelers, met bloemen en geschenken, sloten zich hierbij aan: Marie Hamel, A. Defres- ne. Hans van Meerten, Ben Groene- veld. Hans Tiemeyer, Cor Ruys en enkelen die vroeger onder Boubers leiding gewerkt hadden. Zijn vrouw. Aaf Bouber-ten Hope betrok men eveneens in de hulde. Zij werd tege lijk gefeliciteerd ter gelegenheid van het veertig-jarig huwelijksfeest dat het echtpaar Bouber vandaag viert en met haar verjaardag, die zij mor gen zal vieren. Zelfs dm dollarbehoefte nog niet gedekt (Van onze Haagse redacteur) Hoewel verwacht wordt dat de minister van financiën binnenkort aan zyn ambtgenoten een ontwerp «al overleggen van het nationale plan voor 1948, ligt het, zo verne men wy, in de bedoeling dit voor lopige plan voorshands slechts als leidraad binnenskamers te gebrui ken. Vooral onbekendheid ten aan zien van de hoeveelheid dollars die beschikbaar komt kan als oorzaak van de voorzichtigheid met de ge raamde cijfers worden beschouwd. Dit is tevens de oorzaak van het uitblijven van de reeds .lang in uit zicht gestelde deviezen-beleidsnota van minister Lieftinck. Verwacht wordt dat binnen niet ai te lange tyd Nederland zich op nieuw tot de internationale bank zal wenden. De wereldbank heeft zich immers bereid verklaard in 1948 een tweede lening aan Neder land te overwegen. Het is echter duidelijk dat daar mede onze dollar behoef ten voor het volgend jaar geenszins zijn ge dekt. Aangezien, het voorts waar schijnlijk is dat minister Lieftinck voor het opstellen van de deviezen- beleidsnota het oordeel van de Ka mer over cle begroting wenst te kennen, mag worden verwacht, dat nog geruime tijd zal verlopen alvo rens deze nota en het nationale plan hun definitieve vorm zullen krijgen. Algemene beschouwingen beginnen 11 November (Van onze parlementaire redacteur) Nu het afdelingsondcrzoek van de staatsbegroting in de Tweede Kamer achter dc rug is, zjjn de be grotingscommissies druk bezig met de voorlopige verslagen. Naar ver wacht wordt, zal de behandeling van de begroting op 11 November a.s. met de algemene beschouwin gen over het regeringsbeleid aan vangen. heeft Jean Weidt voor zichzelf gehouden. Francoise Filhaud (de ondergrondse strijdster in „Ode na de storm") vertolkt de rol van cie vrouw. Eydée For tin de aap. VYij herinneren er aan, dat plaatsen voor dit aanstaande bal let-matinee verkregen kunnen worden aan ons kantoor Schie- damsesingel -12. ook telefonisch 25430, De voorstelling begint Zon dag om 2 uur- Een bedrag van f 50.000 in bank biljetten vonden drie controleurs van de C.C.D. in een oud gewelf onder een oud kroegje aan de Mar telaarsgracht in Amsterdam. Naar aanleiding vv.ti een tip waren ze daar eens een kijkje gaan nemen. Zij ontdekten, dat de onderaardse gang uitkwam op 'n eeuwenoud on dergronds schuilhaventje, dat in de Franse tijd vermoedelijk voor smokkeldoeleinden gebruikt is. De rijftig mille was verborgen in een sigarenkistje, dat de café-houder onder een stapel brandhout ver stopt had. De waard vertelde, dit bedrag te hebben verkregen door het wedden op een paard. Toen een pientere rechercheur vroeg hoe dat geluks- paard dan wel heette, wist hij geen antwoord. Daarop vertelde hy, het tc hebben verdiend door zwarte prijzen te vragen voor zijn borrels. De rechercheurs rekenden heul voor dat hij dan 12.000 liter drank in twee jaar moest hebben ver kocht, wat, gezien de grootte van, het kroegje, niet waarschijnlijk leek. De man is kort na de bevryding door de F.R.A. gearresteerd, ver dacht van handel in juwelen met de Duitsers. Uit zijn kelder haalde men toen een partij piano's, accor deons en radio's. Thans heeft de fiscale recherche deze zaak op nieuw in onderzoek genomen. Het schuilhaventje is door ge meentewerken voor onderzoek leeg gepompt. Dit werk heeft echter niets meer opgeleverd. Toen ambtenaren van de C.CJX een contröle instelden by een filiaal van een groot winkelbedrijf in Den Haag, ontdekten zff aanzienlijke te korten op de voorraden, die -er vol gens de distributie-gegevens zouden moeten zijn. Er ontbraken o.m. 3212 rantsoe nen suiker, 521 rantsoenen boter. 946 rantsoenen kaas. De filiaalhou der bekende, dat deze tekorten wa ren ontstaan, doordat hrj een deel van de werkvoorraad zwart ver kocht had. Zo had hij in samenwer-» king met anderen 17.600 rantsoe nen suiker zwart verhandeld tegen prijzen van 8 tot 13 per stuk. Tegen de filiaalhouder en 14 an dere personen, die in deze zwarta affaire waren betrokken, werd pro ces-verbaai opgemaakt. Voor de telefonische verbindingen in het algemeen en voor die met En geland was het gisteren een belang rijke dag. Io samenwerking met Ne derlandse PTT-erg heeft het perso neel van het Engelse kabelsehip „Alert", n.l. het Nederlandse strand- gedcelte van de nieuwe telefoonka bel EngelandNederland aan land gebracht in Domburg. Dit gebeuren is niet alleen van belang omdat de telefoonverbin ding van Nederland met Engeland hierdoor verbeteren zal, maar ook: omdat hef. gehele internationale te lefoonverkeer van de ScandinavU sche landen, Duitsland en de lan- den meer Oostwaarts met Engelan* merkbaar verbeteren zal. Dit brengt voor Nederland het voordeel mee, cl af de gesprekken, die vreemde landen met Engeland over deze ver binding voert onze deviezenpot zul len steunen. Door trein gegrepen Op het station Sauwerd werd da 22-Jarige leerling van de middel bare landbouwschool te Groningen, H. Slopsema te Witzing, die reeds had plaats genomen in de trein naar Groningen en kort voor het vertrek uitstapte om nog iets van het slation te halen, door de uifc Groningen het station Sauwerd bin nenlopende trein gegrepen. "Het slachtoffer werd in zorgwekkende toestand naar het Academische zie- kenhuis^ te Groningen overgebracht, waar hij aan de bekomen verwon dingen overleed. Amerikaans schip aan de grond Het Amerikaanse stoomschip „Ce cil N. Bean", groot 7176 ton, komen de van Charleston, rederij „Fall Ri ver Navigation Company". is aan de grond gelopen op do strjjkdam bij Walsoorden. Het schip is met tij oiet vlot gekomen en sleepboothulp is thans onderweg - Zaterdag 11 October j.l. is een straatcollecte gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de on- en minvermogende T.B.C.- patiënten die' ter verpleging kun nen worden opgenomen in het Ne derlandse sanatorium te Davas. De collecte beliep een bedrag van f 16.413,19, een mooi resultaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1