Frankrijk door De Gaulle's R.P.F. overrompeld HET ROTTERDAMSCH PAROOL KGSÉjK Amerika heeft nieuw plan inzake Indonesië Grootste partij van het land; in Parijs absolute meerderheid Mackenzie King zal Nederland bezoeken Wereldregering binnen twee jaar? Een optimistisch geluid... VLIEGRAMP EIST 41 DODEN Commissieleden in Sydney aangekomen Truck met scheepsschroef door de politie in beslag genomen Vervoer per boot lukte niet Sjahrir Mar Parijs Lustri j kr a geopend Ministerraad was bijeen Zwijnen zorgen voor sensatie Jongeman werd achter volgd Ook nieuwe auto's op zwarte markt Stagnatie treinverkeer Minister Mansholt vergiste zich V olkshogeschooi werk op 'Olaertsduyn Vooral voor jongeren Red. ea Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 IDE SCHIEDAMMER Maandag 20 October 1947 Vrij. onverveerd Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Am sterdam sche Bank te Botterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 244 (Van onze correspondent) PARIJS, 20 Oct. De gisteren gehouden gemeenteraadsver kiezingen hebben het politieke gezicht van Frankrijk ingrijpend gewijzigd. De R.P.F. van De Gaulle heeft een aanzienlijk succes geboekt door in Parijs meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen op zich te verenigen, terwijl in heel Frankrijk deze nieuwe partij ongeveer 40 pet van de stemmen heeft weten te veroveren. Het Gaullistische verkiezingscorps bestaat uit alle partijen van rechts, waaronder de P.R.L. (Partij van de Vrij heid, vrijwel het gehele Rassemblemerit des Gauches (waarin de sociaal-radicalen het belangrijkste element vormen) en onge veer 2/3 van de katholieke M.R.P, De communisten die in de pro vincie hier en daar verliezen hebben geleden, hebben zich in de grote steden weten te handhaven, zodat hun positie vrijwel dezelfde is" ge bleven, De socialistische partij (S.F. X.O.) die tegenover verliezen in sommige plaatsen winsten heeft kunnen boeken, komt niet of wei nis: gehavend uit de strijd. Van de M.R.P, is echter slechts ongeveer een derde deel overgebleven. De rechtse elementen zijn afgeschud en het progressieve deel is ongeveer gelijk aan dat van de vorige oor log. De christelijk-democratische partij is gebleven. De eveneens zo machtige radicaal-socialisten zijn verdwenen. Het is op dit ogenblik nog twijfelachtig of de oude leider Herriot in Lyon, waar hij sinds mensenheugenis burgemeester is, zal zijn herkozen. In de Parijse gemeenteraad zal de R.P.F. voortaan met 18 van de 90 leden de lakens kunnen uitde len. Evenals by het laatste referen dum over de grondwet heeft <Ie meerderheid in de hoofdstad de roepstem van generaal De GauUe gevolgd. Het oude adagium dat Frankrijk stemt zoals Parijs stemt gaat ech ter niet meer op sinds het grootste deel der arbeidersbevolking in de ParQse voorsteden woont. Daar is van een meerderheid van De Gaulle dan ook geen sprake, maar daar vormen de communisten, nog steeds de grootste party. De politieke murwheid van het Franse volk kan men afleiden uit het grote aantal onthoudingen. In de provincie meer dan 30 pet., in Parijs 25 pet. Het algemene politieke beeld dat 'Frank rijk nu te zien geeft wordt geken merkt door het inkrimpen van het centrum ten koste van rechts. Glo baal is de politieke verdeling nu als volgt: 40 pet. R.P.F., 30 pc£. com munisten, 20 pet. socialisten, 10 pet M.R.P. Het centrum (socialisten en M.R P.staat dus met 30 pet. tegenover een linkerzijde van 30 pet. en een rechter zijde van 40 pet. Ook in dien de S.F.I.O. er in zou slagen met de resten van de M.R.P. en i radicalen een soort van Partij «van i de Arbeid te vormen, waarop gis- terochtend een blad als Combat aandringt zou deze verdeling in drieën ongeveer dezelfde blijven. REGERINGSPOSITIE PRECAIR Wat de invloed van deze ver kiezingenuitslag op de regering betreft, kan men zeggen dat het voortbestaan van het kabi- net-Ramadier uiterst précair is geworden; als het parlement in November weer bijeenkomt zul len cle naar de R.P.F. overge lopen radicaal-socialisten, die thans nog regeringspartij zijn, een kabinetscrisis^ kunnen uit lokken indien tenminste Rama- dier niet op eigen initiatief heen gaat. De samenstelling van de asscm- blée is door de gisteren 'gehouden cc vallen. De ANWB heeft zich in verkiezingen niet gebleken, maar J'verban.J hiermede met scherp om. GENERAAL DE GAULLE Overwinnaar Métro-staking wordt voortgezet Naar U.P. mededeelt zal de staking van het Parij.se métro- en busdienst personeel worden voortgezet. Van morgen hebben de 2500 stakers be sloten het vredesaanbod van de re gering van de hand te wijzen. De Canadese premier .Mackenzie King, zal midden-November een be zoek brengen aan Nederland aan sluitend aan zijn verblijf in Engeland omstreeks die tijd. Menullin heiirouwd Zondagfnorgen is tc Chelsea in alle stilte het huwelijk voltrokken tussen de beroemde violist Yehudi Menuhin en de 34-jarige actrice en danseres Diana Gould, de dochter van vice-adiniraal Cecil Harcourt. Gevaarlijke*viersprong bij Bergschenhoek De ongevallen welke op de vier sprong bij Bergschenhoek, kruis punt van wegen naar Berkel. Bergschenhoek, Blciswijk en Hil- lesiersbcrg hebben plaatsgevonden waren voor de ANWB aanleiding tkze viersprong aan een onder zoek te onderwerpen. De bond is daarbij tot de con clusie gekomen dat de situatie ter p'aalsc mede aanleiding is ge weest tol hot ontstaan van de on- Binnen twee jaar zal een wereld regering worden gevormd, verklaar de Jean Larmeroux, president van de wereld heweging voor een federa le wereldregering, nogal optimis tisch op een ^Amsterdam gehouden persconferentie. In alle landen wordt contact gezocht met rege ringspersonen om deze te winnen voor de ideeën van een wereldrege ring. In Juli 1948 zal in het paleis Versailles een groot internationaal congres gehouden worden. In October daaraan volgend zul len de gedelegeerden, onder wie vele parlementsleden gelijktijdig mo ties indienen bij hun volksvertegen woordigingen, waarin wordt aange drongen een politiek 'te volgen, die het mogelijk zal maken zich aan te sluiten bij de wereldregering. Sprekend over de Sovjet-Unie, zei de beer Larmeroux, dat dit land ze ker niet afkerig is van een wereld regering. In Geleen hebben zich de laat ste dagen tien gevallen van typhus voor gedaan. Frans toestel stortte in Middellandse Zee Een en veertig personen zjjn ge dood toen een Frans vliegtuig, dat achtendertig passagiers en een be manning, van vijf koppen aan boord Vrijdag in de Middelland se Zee Is gestort. Aanvankelijk werd gemeld, dat alle Inzittenden gered waren, doch dit bleek later slechts met 2 van hen, de navigator en een pas sagier hét geval te zjjn. Deze, de heer M. Huyhgc, gaf een ooggetuigeverslag van het ongeluk toen hij Zaterdagavond aan boord van een reddingsvaartuig in Oran aankwam. Hij vertelde, dat er zich zeven mensen aan het wrak van het vlieg tuig had des vastgeklampt. Vijf zak ten de een na de ander weg. op het moment, waarop hun krachten hen begaven, aldus M. Huyghe, een der twee overlevenden. Wij waren- met zijn zevenen en spraken elkaar toen de nacht kwam moed in, doch onze groep werd door uitputting h<ie" langer hoe kleiner. Xk herinner nil. gezien te hebben, hoe een van ons het kruisteken maakte en wegzonk. Hij vertelde verder hoe hij.met Romy de tweede overledene, in een rubber reddings boot had gezeten, die langzaam leeg liep en ieder jjgenblik opgepompt moest worden,?*- Wij bcseften?,dat het vliegtuig in moeilijkheden verkeerde, doch er ontstond geen '.paniek, toen het vliegtuig naari! het zeeoppervlak dook. Het toestel is waarschijnlijk uit elkaar gespsfengen, toen hgt de zee bereikte, 7M Huyghe, maar ik herinner me dasu niets van. Warren Austin, de Amerikaanse vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, zal Maandag bij de hervatting van het debat over Indonesië een nieuwe resolutie indienen. De mhoud wordt strikt geheim gehouden, doch volgens ANP is de Nederlandse delegatie op de hoogte gesteld. Van Zeeland en Graham, de Belgische en de Australische vertegenwoordigers in de UNO-commissie van drie|voor Indo nesië, zijn te Sydney aangekomen. Graham zegdcieen snelle beslissing toe; de een aantal vertegenwoordigers van de M.R.P. en radicalen zal de reeds bestaande z.g. in ter-groep van de 5.onn,j;, R F.F. wel komen aanvullen. Even- 1 wel zelfs indien de Assembléc de nieuwe groepering der kiezers zal weerspiegelen is het moeilijk te zeggen hoe een nieuwe regering zal moeten worden samengesteld. Het centrum, d.w.z. de S.F.I.O., zit op de wip. Zowel De Gaulle als de communisten hebben het centrum nodig om' een meerderheid te vor men. dat de socialisten en de JCRF de hand zouden reiken aan de com munisten is echter onder de tegen woordige - omstandigheden even moeilijk denkbaar als dat zij zich zouden onderwerpen aan het régime van De Gaulle. In Parijs blijft de situatie gespannen. De metro-sta king die ongetwijfeld stemmen aan de R.P.F. heeft bezorgd, duurt voort. Vanochtend ^zullen de arbei ders over de nieuwe regeringsvoor stellen beslissen en van middag-ver gadert de Unie van Pariise vakbon den ovex nieuwe looneisen en de actie die daarvoor zal worden ge voerd. lijmie voorstellen tot de bevoegde autoritpïten gewend teneinde de verbetering te verkrij gen. commissie koestert geen eenzijdige sympa^ thie voor Nederland of de Re publiek, zei hij. Volgens A.P. beoogt het Ameri kaanse voorstel de autoriteit van de commissie van drie te vergroten. Op het ogenblik kan zii slechts on derhandelen over de politieke rege ling, wanneer het Amerikaanse voorstel aangenomen wordt, zou een militaire regeling mogelijk wor den. West Java's status Op West Java is Zondag de ronde tafelconferentie geëindigd. De ver gadering overwoog, dat in verband met de politieke toestand in .Indo nesië de tijd voor definitieve rege ling van de status van' West Java nog niet gekomen was. Derhalve werd aan de algemene overheid ver zocht een conferentie bijeen te roe pen van alle delen van West Java, om een voorlopige eigen bestuurs organisatie in te stellen. De permanente contactcommissie, een advieslichaam voor de Recomba kreeg opdracht, deze conferentie voor te bereiden en voorstellen te formuleren die aan de regering zul len worden voorgelegd. Diplomatieke wisselingen Walter Foote, de afgetreden Ame rikaanse^ consul-generaal, heeft Indonesië voorgoed verlaten. Via Soerabaja reist hij naar de V.S. De All India Association gaf Zondag in Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond: Heldere nacht, met op vele plaatsen lich te en op tegen de wind beschutte plaat sen hier en daar zware nachtvorst. Overdag: Over het algemepn zonnig weer. Tijdelijk matige win a tussen Oost n Zuid. Ongeveer deselfde temperatuur als vandaag. 21 OctZor- op 7 13 uur. onder 17 36 uur Waterstanden Rotterdam: le tij 8.41 uur, tweede tij 2Ï.10 uur. Waarnemingen te Rotterdam (heden morgen 840 uur): Luchtdruk 772 0; wind Z Z O. 3: temt». 4 3; max. temp. 13 Q (gistermiddag'1.40); min. temp. 2 8 (6 uur hedenmorgen). Weersgesteldheid: liahfc bewolkt. Zoals wij Zaterdag hebben ge meld zou geprobeerd'worden de 23 ion wegende schroef van de „Willem Ruys" waarvoor door de firma Ruiten een tanklruck wordt gebruikt om haar van Dru ilen naar Rollcrdam te brengen te Breda urm boord van een Jnns- senhool tp brongen. Tiet is echter niet mogelijk gebleken het ge vaarte hit de waterkant onder de hijskraan te brengen zodat er niets anders opzat, te trachten por truck nu via de Moerdijk- imiggcn en Dordrecht naar Rot terdam te kotnen. De reis van Breda verliep goed totdat Zondagmorgen om negen uur in de Dijkstraat te Zeven her gen de schroef bekneld raakte. De gevel van ren li nis moest ge- deel leliik worden weggebroken om de ?»*V>eos5chrofcf te kunnen bevrijden, Hiermee waren de moeilijkheden echter nog niet ten einde, want de politie te Zeven- hergen die blijkbaar nog moer moeilijkheden met het gevaarte voorzag heeft de truck in beslag Bcno-men. met het motief dat de firma Ruiten uit Rotterdam, van wie de Irtick het eigendom is geen speciale vergunning had aangevraagd.^voor dit vervoer bil het ministerie van verkeer en Waterstaat. Truck en schroef staan thans op een plein in Ze- „Zwart" gymnastieklokaal op Nijenrode... Dezer dagen kreeg de afdeling opsporing van het ministerie van wederopbouw een vermoeden, dat in kasteel Nijenrode te B reukei en waar het N.O.I.B. {Opleidingsinsti tuut voor het buitenland) gevestigd een „Zwart gymnastieklokaal" erd gebouwd. Ree b'eck, dat de vermoedens juist waren. Ilert werk werd stil gelegd en men maakte proces verbaal op De kosten van door een nieuwe vervangen moestdeze gymnastiekzaal, die reeds bijna worden. klaar was, bedroegen 38.000. venbergen. Voorts vernemen wij nog dat het ioch de bedoeling was de gevel, die thans tegen de grond gehaald is, te slopen. Door de oorlogshandelingen had de \oorgcvci zoveel geleden dat hij Soetan Sjahrir Vrijdag avond uit Londen iaar Parijs vertrokken, zonder tjjdens zijn verblijf in de Engels* hoofdstad contact te hebben gehad niet de Nederlandse ambagpaie De mo gelijkheid schijnt te bestaan, dat Sjahrir na zijn beioek aan Parijs nog in Londen xal terug keren. „Ü/i VREUE'\ onderdeel van de beeldengroep, dat l'rijdag op het dak van de Robaver aan de Ccolsingel is aangebracht, liet ontwerp, dat is uitgevoerd in Zweeds graniet, is van de jonge Rotierdammer Gerard Heeman Batavia een receptie ter ere van de heer Raghavan, de nieuwe Indische con sul-gene raai. Van Nederlandse zijde waren o.m. aanwezig dr. Iden- burg en generaal Spoor. Nederlandse verliezen Twee doden, zeven gewonden en een vermiste zijn de Nederlandse verliezen, op 1? October geleden, aldus vermeldt het Nederlandse legerbericht van Zaterdag. Gedeh werkt weer Dc Gcdeh, West-Java's machtig ste vulkaan, is Vrijda^ voor de tweede keer in deze maand tot uitbarsting gekomen. Het regende witte as over een kilometers groot gebied, o.a. op de stad Soekaboemi. Ér vielen geen slachtoffers, want de bevolking heeft reeds voor dc eerste eruptie het bedreigde-"gebied erlaten. Pleidooi voor Rotterdams eigen vliegveld „Lustrijkra '47 begint haar rond reis door de provincies in Rotter dam. omdat Rotterdam door .het vliegveld-vraagstuk hier ter stede nauw betrokken is bij dc lucht vaart", zei Generaal-majoor C. Giebel bij de opening van de ten toonstelling in Diergaarde Blijdorp. Even tevoren had Burgemeester Oud de gelegenheid benut, nog eens een pleidooi te voeren a'oor een luchthaven voor Rotterdam. Het zal de daar aanwezige Rotterdam mers goed in de oren geklonken hebben, zeker, omdat ook de Minis ter van Oorlog, Lt. Rol. A. H. J. L. Ficvcz, de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, rar. A. L, Kesper cn de Chef van dc Gene rale Staf, Generaal "Kruis, erbij te genwoordig waren. Voorts gaven tal van vooraanstaanden uit mili taire en burgerlijke kringen, w.o. enkele wethouders, de gemeentese cretaris cn de hoofdcommissaris van politie blijk van hun belangstelling. De voorzitter van de Raad van Beheer der tentoonstelling, de heer B. C. D. Ilanegraaf, sprak woorden van dank aan organisatoren cn me dewerker1» van dc expositie. Bur gemeester Oud gewaagde van de er kentelijkheid var het gemeentebe stuur voor het feit, dat R'danj als eerste stad in den lande kon kennis maken met wat dc Nederlandse luchtstrijdkrachten presteren, om dat het tuist Rotterdam is, die weet, wat een luchtmacht in tijd van oorlog, maar ook in tiid van vrede voor een stad kan zijn. Gcncraal-Majoor Giebel gaf een beeld van de geschiedenis van de Nederlandse luchtstrijdkrachten sinds '40. weidde uit over de bete kenis van dc tentoonstelling cn knipte vervolgens het lintje door met een schaar, die hem werd over handigd door de eerstaangekomene van de estafetteloop door Rotter dam. De plechtigheid werd opgeluisterd door marsmuziek van de muziek kapel van dc L.S.K., terwijl een formatie van drie militaire vliegtui gen boven het terrein ronkte. Samenstelling Nederlandse delegatie besproken (Van onze Haagse redacteur) Maandagmorgen is de voltal lige ministerraad bijeengekomen om een beslissing te nemen ten aanzien van zeer belangrijke vraagstukken inzake de Indone sische politiek. Verwacht wordt, dat als belangrijkste van deze punten op de agenda staat de samenstelling van een Neder landse delegatie die de nieuwe besprekingen, die, naar men verwacht onder auspiciën van de commissie van drie tot stand zullen komen, nog zal gaan voe ren met dc Republiek. Reeds hebben wij vermeld dat dc luiteant-gouvcrneur-generaal bij de nieuwe besprekingen ter zijde zal wor den gestaan -door mr. Stcenberghe en jhr, vim Vredenburch. Men neemt thans in Der, Haag aan dat de ministerraad een plan krijgt voorgelegd volgens het welk minister Jonkman, althans in het eerste stadium als hoold van de delega tie op za! treden, terwijl met hem mi nister Nch?r dan naar Indonesië zal gaan die als plaatsvervangend leider van dê delegatie zal optreden en„.che de leiding zal overnemen als minister Jonk man naar Nederland terugkeert. Hierin ligt de verklaring van het feit dat dc heer Jonkman die reeds de vorige weck weer normaal ten departcmente ver schenen is nog steeds de portefeuille van overzeese gebiedsdelen met van dr. Beel heeft overgenomen. Terwjji de jagers over het algemeen nog weinig succes hebben met de jacht op wilde varkens, had de sluiswachter van Sluis VII aan de .Zuid- Willemsvaart meer geluk. Ter wijl hij in de avondlijke uren zat te lezen werd hij plotse ling opgeschrikt door een luide plons in de sluis, die bij nader onderzoek veroorzaakt bleek te zijn door een wild varken, dat zo onfortuinlijk was geweest om tijdens zijn nachtelijke om zwervingen in de sluiskolk te recht te komen. Het beest trachtte wanhopig zich uit zijn netelige positie te redden, maar slaagde er niet in. De sluis wachter wierp als een volleerde cowboy een lasso om het varken. Na een uur ingespannen werken slaagde hij er in om het ongewone „visje" van circa 80 kg. met be hulp van enige toeschouwers op het droge te trekken, waar het met een paar welgemikte slagen naar de eeuwige jachtvelden werd gezon den. Bij Baarlo werd een jongeman, die het ongenoegen van een wild zwijn had opgewekt, achtervolgd. Hij zocht zijn toevlucht op een stro- mjjt ©n rieP luidkeels om hulp toen het varken ook pogingen deed de mijt op te klauteren. Toen er voor bijgangers kwamen opdagen, koos de ever het hazenpad. Ook'brj Affcrden zijn in de bos sen vnn Blcyenbeek thans wilde zwijnen gesignaleerd. En volgens een der sterkste ver halen, die thans in Noord-Limburg circuleren, heeft een onbewapende toeschouwer, die met twee jagers een nachtelijke actie heeft onder nomen in de bossen «van Beesel een half uur lang in doodsschrik geze ten, toen gedurende al die tijd een wild varken op slechts een meter afstand achter hem in het hout heeft gezeten, zonder dat het door de jager3 werd opgemerkt. „Mijnheer" wil wel verkopen Opsporingsambtenaren van de prijsbeheersing zijn een wijdvertakte zwarte handel in nieuwe automobie len, geïmporteerd in de jaren 1946 en 1947, op het spoor gekomen. Met deze handel hield zich een complot van naar schatting honderd personen bezig. Enkele huitenlandse vertegen woordigers zijn eveneens in de zaak betrokken. De auto's werden verhan deld tegen prijzen, variërend van 15.000 tot 23.000 gulden. Op een vijftal wagens is beslag gelegd. Tegen achttien personen werd proces verbaal opgemaakt. Het onderzoek is voorlopig nog niet geëindigd, meldt de Volkskrant. De opkopers van de nieuwe wagens opereerden in Amsterdam, Den Haag en Hilversum. Zij legden hun contacten in bars en restaurants. Niet zelden boden met verlof in Nederland vertoevende Amerikanen hun wagen aan, om de aldus ver kregen contanten langs clandestiene wegen om te zetten in dollars. Een deel van de nieuwe wagens werd aangeboden door buitenlandse ver tegenwoordigers. Eén van hen ver kocht «zelfs drie automobielen, waar van één op'3 Juli 1947 werd ge ïmporteerd en nog in dezelfde maand verkocht, De opkopers-werkten samen met lieden, die over een uitstekende talenkennis beschikken. Deze per sonen werden in de kring van inge wijden „commisrionnairs" genoemd. Zy legden in hoofdzaak de contacten, Dikwjjls gaf een chauffeur de tip, dat „mijnheer" zijn wagen wel tegen een zwarte prijs «wilde verkopen. De „commissionnairs" namen in derge lijke gevallen het contact op met de eigenaar en lieten de afwikkeling van de zaak over aan de belangheb benden, terwijl zij zelf verder alleen maar hun proeentengeld opstreken. Op een z.g. inhaalspoor bij Zwijndrecht zijn hedenmorgen om zeven uur twee kolenwagens ont spoord waardoo. ook de twee hoofdsporen versperd werden. Om streeks elf uur was dc stagnatie op geheven. De sneltrein van Amster dam naar Belgic moest over Utrecht worden geleid. Op het ge stoorde traject werd met autobus sen de dienst onderhouden. Compressor uit elkaar gesprongen In een lakspuiterij aan de St. Aga- thastraat is Zaterdagmorgen een luchtcompressor van een spuit appa raat, aangesloten op een motor uit elkaar gesprongen. De ruiten van de ramen aan de voor- en achterzijde van de kelder verdieping werden vernield terwijl de trap naar de belétage versplin terd werd. Tevens ging een hoeveelheid lak- verf verloren. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, daar er zich niemand in de inrichting bevond. De „Thames" op haar bestemming Vrachtauto met stenen en-.- smokkelwaar Een onschuldig uitziende vracht auto met stenen werd by Vianen aan een nauwkeurig onderzoek onder worpen, waarbij twee grote zakken mét smokkelwaar uit België voor de dag kwamen. Een boerderij bij Baarle Nassau diende als basis. Ook hier werd smokkelwaar in beslag genomen. De eleepboort Thames met de tin baggermolen „Mendanau" op sleep touw is Zondag na een voorspoedige reis van 65 dagen op het eiland Singkep in Indonesië aangekomen. De sleepboot Zwarte Zee die de tin- molen „Maras" achter zich heeft, kwam Zaterdag in Sabang aan. Ook de sleepboot Tyne met de tinmolen Singkep op sleeptouw, is nu dicht bij haar eindbestemming. De passagierslijsten van de motorschepen „Kota Gede" en „Kota Inten" die resp, 24 October en 6 of 7 November uit Batavia tet Rotter dam worden verwacht, liggen op ons kantoor, Scliiedamsc Sinkel 42, ter inzage. KPM-schepen te water gelaten Met schuimende champagne op de boeg en onder het geiüich van honderden .genodigden, belangstel lenden en arbeiders gleden Zater dagmiddag vlak na .elkaar twee nieuwe motor-vracht- en passa giersschepen op de werf van de Nederlandse dok- en scheepsbouw maatschappij te Amsterdam in het water van het IJ. Het waren de Karaton" en de „Karossa", twee lingschepen van ieder 3620 ton, in aanvouw voor het ministerie Van Verkeer en Waterstaat en bestemd voor de K.P.M. Er komt normale distribu tie van peulvruchten Tijdens het debat over de inter pellatie-Wagenaar heeft minister Mantholt dezer degen in de Tweede Kamer medegedeeld, dat distributie van peulvruchten onmogelijk is, om dat slechts één pond voor ieder lid der bevolking beschikbaar zou zijn. Wij hebben te dezer zake een on derzoek ingesteld en zijn tot de con clusie gekomen, dat de minister van Landbouw zich ten deze vergist heeft. De feiten zijn, dat er van z.g. fijne peulvruchten slechts inderdaad een zo geringe voorraad is, dat een distributie zou neerkomen op een pond per persoon. De voorraad erw ten is echter normaal en derhalve zal de distributie van peulvruchten ge woon doorgang vinden. Voor het pessimisme, dat uit de rede van de minister sprak, is geen enkele grond aanwezig. Van het stationnetje te Oost- voorne ai is het nog een hele tippel naar .Olaertsduyi.'. Het oude jacht huis ligt, omringd door bossen en bij prachtig duingebied, wat ver uit de bebouwde kommen van Oost voorn c cn Roekan je. Maar nie mand, die er een bezoek bracht, ziet hierin een bezwaar. Deze af zondering kan bet volkshogesehool- werk, dat er wordt gedreven, slechts ten goede komen, is het niet juist de bedoeling van dit werk, dut men zich \oor enige tijd terugtrekt uit de dagelijkse dingen, afstand neemt van het gewone leven, om zich be ter te kunnen bezinnen op dit leven van alle dag? Het is_ goed toeven op .Olaerts- duyn'. Niet alleen om het natuur schoon, waaraan deze streek zo rijk is, evenmin uitsluitend om het huia niet zijn sportieve sfeer en zijn ge zelligheid; maar vooral om wat er nagestreefd wordt. De volkshoge school is het instituut, waar jonge mensen uit alle standen, van stad en platteland samen werken cn sa men leren. Zij ontwikkelen een ge in een schap sgcdach te, zij ontwikke len zichzelf. Zij horen van zaken, die men op school niet leert, zy komen in conatct met mensen, die zij anders nooit zouden ontmoeten. Daarom is het volkshogeschool werk van groot "belang voor de vorming van jonge mensen. Van 27 October8 November wordt in .Olaertsduyn' een cursus gegeven over „De positie van Ne derland in de wereld", economisch, sociaal, cultureel en politiek. Men verwacht hier jonge mannen van tenminste 18 jaar studenten en in- d us triearbeiders, maar ook mensen van het platteland. Het week-end van 8-9 November is gewijd aan de kunst, waarbij vra gen aan de orde zullen worden ge steld als: Wat is mooi en lelijk, wat is de sociale taak van dc kunste naar, op welke wijze kan de kunst in de woning binnentreden e.d. Op 15 cn 16 November gaat men praten over „De toekomst van de jeugd in Europa", waarbij men alle gelegenheid zal hebben, zich te be zinnen op het jeugdprobleem, dat na de tweede wereldoorlog wel zeer urgent geworden is. Aanmeldingen adressere men; Aan de leiding van de Volkshoge school Olaertsduyn' te Rockanje, Boetes voor te hoge prijzen De tuchtrechter voor de prijzen te Rotterdam heeft verscheidene winkeliers, grossiers en handelson dernemingen flinke boetes opgelegd wegens hst berekenen van te hoge prijzen. De winkelier W. werd be straft met f 100.boete daar hij koppen en schotcis, dessert-, platte en diepe borden tegen te hoge prij zen verkocht. De verkoop tegen te hoge prijzen van schuurpapier kost te de handelsonderneming T. een boete van f 300,De grossier K, die nagelvylen cn nagelschaartjes aan winkeliers had verkocht voor f 1.per stuk hetgeen te duur is - kwam er met f 25.boete af maar 191 nagelvijlen cn 149 nagelschaar tjes werden verbeurd verklaard. De N.V. V, kreeg f 100,boete voor het te duur verkopen van por- tcmonnaics. Twee portefeuilles en. twee plastic horlogebandjes werden in beslag genomen. Ook een geval van te duur in kopen werd bestraft. De horlogema ker J. E. van R. en dc marktkoop man J. van R. kochten polshorloges a f 22,50, terwijl zij wisten dat de prjjs tc hoog was. zij kregen hier voor ieder f 50.boete, terwijl 106 polshorloges verbeurd verklaard werden. Lunshof in hoger beroep De journalist H. A. Lunshof, die Woensdag jl. door de Amsterdamse arrondissementsrechtbank tot 10 boete of tien dagen hechtenis werd veroordeeld, omdat hij geweigerd bad denaam te noemen van degene die hem een deel van de geheime no tulen van Linggadjati had verstrekt, heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. STAATSLOTERIJ 502e Staatsloterij, le klasse, le lijst. 2000.16047 f 1500.—: 4033, 7244 f 1000.—: 13655, 21160 f 400.—: 3511, 7078, 10289, 11093, 11438, 16376, 18073, 19777. f 100.—: 1743, 4364, 6653, 7175, 9507, 17763, 20579.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1