Scheepsschroef kan z'n draai niet vinden Voorstel der U.S.A.: Oproep tot overleg HET ROTTERDAMSCH PAROOL ht Waterstaat houdt het transport in Zevenbergen tegen Prestige-kwestie Métro rijdt weer; Frankrijk wacht af, wat De Gaulle gaat doen Commissie van drie te Sidney bijeen Rijkseenheid ontsteld Engeland neemt weer dollars op Brinkservies voor prinselijk paar Prinses Marijke krijgt nabehandeling Zes jaren voor Mengelberg Uitspraak centrale ereraad Jan Stender geen bondstrainer meer Uitstel van betaling vermogensbelasting Lage waterstand van Rijn belemmert doorvoerverkeer Wrakken worden opgeruimd De Regentes ontvangt ministers Weerbericht Eed. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam tel 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 Dinsdag 21 October 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Pi- Directeur: B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Bamaker Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 245 (Van onze speciale ve,slaggever) ZEVENBERGEN, Maandagmiddag". De dorpsoudsten, de .één nog wijzer dan de ander, weten het natuurlijk weer veel beter. Had de chauffeur van die mammoeth-traiier met de reservcschroef van de Wil lem Ruys nu maar naar hen geluisterd. Had hij die 24 wielen in dat nauwe straatje niet zó, maar zó gestuurd, eerst een tikkeltje naar rechts en dan direct weer naar links, dan, ja dan...... Och wat hebben ze een praatjes en hoe aandoenlijk is het enthousiasme, waarmee zij de nieuwsgierige vreemdeling een zo uitgebreid mogelijk relaas willen doen van hetgeen zich Zondagmorgen in het hartje van hun dorp heeft afgespeeld. Zij wandelen kleumend rond de trailer of hangen er met de handen diep in de zakken tegen aan. En met hoog boven hen het bijna 25000 kilo wegende bronzen gevaarte lijken hun figuurtjes nog nietiger dan ze toch al reeds zijn. Gesprek van de dag in Zevenbergen De kranten staan er vol van mfjnheer. Foto's ook. Wat zal zo'n ding wel niet kosten. Ze hebben het nou in beslag genomen, 't Ja, hadden ze ook maar een vergun ning moeten hebben. Ik zei nog te gen Willem En Willem knikt wijs en bedacht zaam. Hij maakt aanstalten het be toog van zijn vrind nog eens nader toe te lichten. Een afgesabbeld, dampend pruimpje is reeds met een sierlijke boog op het pleintje gede poneerd. Maar dan luidt aan de overkant de schoolbel De klanken zijn in de frisse herfstlucht nauwe- PAROLOSCOOP Overwinning van de anti-mentaliteit De Gaulle heeft een éclatante overwinning behaald, een over winning, welke zelfs nog groter is dan m het percentage der 40% be haalde stemmen bgt uitgedrukt. In feite mogen wij er bij nog optellen de 30% van het kiezerscorps, die ver stek hebben laten gaan: deze thuis blijvers zijn immers qua politieke mentaliteit typische Gaullisten, om dat zij anti het gebruik van hun stembiljet zijn. En hiermede zitten wrj midden in het probleem. De overwinning van - De Gaulle is in de eerste plaats een overwinning van de anti-gezind heid. Anti-communisme. -anti-Sov jetunie, anti-geleide economie, anti schandalen, anti-stakingen, anti- Ramadier, anti-misère kortom anti- dit en anti-dat hebben de R.P.F. aan hun grote stemmental gehol pen, meer dan de positieve kanten van hun programma. Wij hebben hier te doen met een overwinning van het in de overwegende meer derheid der gevallen irratio nele tegenover het r e d e 1 ij k e vóór. Betekent dit geweldig succes van Do Gaulle nu eert even grote neder laag voor de communisten? Ja, in zover zij gehoopt en misschien, ver wacht hadden, dat de massa van het irrationele anti-element onder de kiezers hun zou toevallen. An derzijds echter mogen zij zich op de bor3t slaan en vol trots uitroe pen: de overwinning van De Gaulle is onze overwinning. Erkend dient, dat Thorez (en Moskou!) er alles op gezet schenen te hebben om de generaal de overwinning te bezor gen. Wij zijn er van overtuigd, dat de communisten, die in hun doctri nairheid alleen in termen van zwart en rood kunnen denken in de over winning van De Gaulle alleen maar een bevestiging kunnen zien van hun theorie: het stervende kapita lisme probeert zich nog eenmaal te redden met de dictatuur en dan is» de beurt aan het communisme. Pre cies hetzelfde dus, wat wij twintig jaar geleden in de Repu bliek van Weimar hebben beleefd, toen Moskou en de leiding van de K.P.D. willens en wetens Hiter aan de macht hebben gebracht. NEEN, naar onze mening" zit de nederlaag van de communisten niet zozeer in de overwinning van De Gaulle dan we! in het feit. dat de socialisten zich niet alleen heb ben weten te handhaven, maar zelfs hier en daar een niet onaanzienlijke vooruitgang- hebben geboekt. Want het communistische parool voor Eurona is: weg met de socialisten. WAT gaat er nu gebeuren in Frankrijk? Het wonderlijke is natuurlijk, dat dit gemeenteraads verkiezingen zijn geweest, dat de verhoudingen in het parlement er niet rechtstreeks door worden veranderd. Maar dit is theorie, de practijk zal anders zijn. De socialis ten mogen zich dan gehandhaafd hebben, maar van de beide andere regeringspartijen is de ene, de radt- cale met pak en zak overgelopen naar De Gaulle en de andere, de M.R.P. getierceerd. tot een derde van zyn aanhang teruggebracht. Daarmee is in feite de positie van het kabinet-Ramadier onhoudbaar geworden. Een combinatie van socialisten, de progressieve vleugel van de M.R.P. en de communisten zou theoretisch mogelijk zijn, wanneerde com munisten zich zelf niet volkomen on mogelijk hadden gemaakt als bond genoot van welke partij dan ook. De ergste fout, die de socialisten op dit ogenblik, ons inziens, zouden kun nen maken is juist: eén bondgenoot schap aangaan met de communisten. Blijft dan als enige oplossing: een kabinet-De Gaulle, waarin socialis ten en M.R.F. de meerderheid vor men. Is deze kanalisatie van de generaal en zijn aanhang in pro gressief democratische richting mo gelijk? Wij weten het niet, maar wij zijn geneigd te zeggen, dat het de moeite waard is het te proberen. Tenslotte is de vormloze massa van de R.P.F. niet fascistisch, noch De Gaulle zonder meer een adspirant- dictator. En een andere bevredi gende oplossing zien wjj niet. lyks verstorven of de schooldeur wordt met veel lawaai open ge smeten. Een woeste horde jeugdige Zevenbergers stort zich naar bui ten, rent naar het gevaarte in het midden van het pleintje en in een ogenblik zitten dertig tot veertig van die knapen er boven op. Dan zwijgen de oudjes maar. Hun woord heeft geen gezag meer, nu regeert de jeugd. Zij groeten beleefd en gaan. En uw verslaggever speurt verder, want eigenlijk weet hij nog niets. c „Duw maar jongens" U weet het: Zondagmorgen liep de schroef vast in een kort, smal straatje bij het marktplein, 't Uiterste puntje van een schroef blad was in de zijgevel van een oud en gedurende de bevrijdingsdagen reeds aardig toegetakeld winkel pand gedrongen. De eigenaar vond het helemaal niet erg. Een her- bouwvergunning kon hij toch niet kragen. Misschien, ja heel mis schien als het héle zaakje In puin zou liggen? Daarom: duw er maar doorheen jongens. De jongens van Ruiten's Transporten N.V. lieten zich dit geen tweemaal zeggen. Ze gaven vol gas en toen het op déze manier niet ging, legden ze het geveltje met breekijzer en pikhou weel helemaal in puin. Heel Zeven bergen was er getuige van. Wat wil men nog meer op* een mooie STAKING BLIJFT Aan belangstelling ontbreekt het de reservcschroef' van de Willem Ruys daar op het Marktplein 4n Zevenbergen niet. Nu is het nog rus Hg, maar straks ais de schoolbel heeft geluid. Dan'pas begint het feest. herfst-Zondag. Zo was dus ook deze laatste hindernis overwonnen. De weg naar Rotterdam, naar de Willem Ruys was vrij. Ja, zo dachten ze. Bijna een week lang hadden ze door Brabant ge zworven. Zelfs in de Betuwe waren ze geweest. Overal hadden ze de neus gestoten. Hier was het een brag, daar een huis en weer ergens anders een laag viaduct, die hun de weg naar de Maasstad had ver sperd. Maar nu toch eindelijk wa ren ze er. Mis, ze waren er nïet. De laatste hindernis moest nog komen. Zjj stond op het marktplein en het was geen versperring, die mei paarde- krachten en breekijzers te lijf kan* norden gegaan. Het is tenminste niet aan te bevelen. Want 't was geen huis, geen brug en ook geen boom, 't was" een politieagent. Een opper, de chef van de rijkspolitie, die in Zevenbergen de scepter zwaait. Gemeentepolitie heeft men daar sinds kort niet meer. Over papieren Deze opper posteerde zich voor de wagen en wilde papieren zien. Geen rijbewijs en ook geen wegen kaart. Nummerbewjjs misschien Nee, ook dè,t geloofde deze Ijverige r% „Duwen jongens" zei de eigenaar van dit oude en door de oorlog reeds zwaar'getroffen winkelpand. „Breek maar af" en de jongens braken af. Toch zal de eigenaar er niets mee winnen, want hij gaf z'n toestemming geheel vrijwillig. en plichtsgetrouwe gezagsdienaar wel. Een heel ander papier, een speciale vergunning van het mi nisterie van Verkeer en Waterstaat voor dit uitzonderlijke transport. Want artikel zó en zóveel'van het wegen-verkeersreglement verbiedt het vervoer van ladingen breder dan 2.40 metèr. -De totale breedte van dit transport is liefst ruim vijf meter. Een speciale vergunning was dus nodig en die had de chauf feur niet. En weer was heel Zeven bergen er getuige van dat zijn po litiechef het transport naar het midden van hetjpleintje dirigeerde, waar het moet Mij ven staan tot dat de vergunning ïs. De ambtelijke önolen werkt lang zaam. En bij pet ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt die molen wel heei langzaam. Want wat de heer Ruiten deze Maandag niet geprobeerd lieeft en in hoevele regeringsgebouwek in Den Haag hij ook is geweest^ een vergunning wa$ er Maandagavond laat nog niet. En of hrj nu óp z'n poot gaat spelen en daarbij zelfs de steun heeft gekregen van de burgemees ter van Zevenbergen en de Officier van Justitie in Breda, die beiden van oordeel zijn dat dit oponthoud zin loos is .en verloren tijd, omdat vergunning of geen-vergunning het transport toch niet tep. eeuwige dage op het marktpftbavan Zeven bergen kan blijven sta&i voor schrift is voorschrKt zegt v, blj&tï^t transput tfua netjes op de plaats'«rust, Vooral de hoofdingenieur in Breda, met wie de heer Ruiten Maandsigaoond nog een onderhoud had, schijnt niet te vermurwen. We hebben de indruk dat het een prestigekwestie'is ge worden. De dorpsouden hebben van- lag een goede dag. Die op- per toch! En nu ook nog een beetje heibel met de burge- meester. Willem trekt vast een dikke trui aan onder zijn versleten duffel en z'n vrindje Kees zal een j extra pruimpje niet vergeten. Als nou die meester die dekselse kwa- I jongens maar een beetje langer laat schoolblijven. Is me dat een herrie! Vervallen postzegels Op 1 Januari 1948 worden de volgende series postzegels buiten gebruik gesteld en verliezen dus hun geldigheid voor frankering: a, oorlogszegels, b. de z.g. nationale hulpzegels 1947, c. prinsessczegels 1946, d. kinderzegcis 1946. De nieuwe resolutie inzake Indonesië, die de Verenigde Staten bij de Veiligheidsraad zullen indienen, is thans bekend gemaakt. Zij bevat een beroep aan Nederlanders en Indonesiërs om met elkaar in overleg te treden over de wijze waarop de resolutie' tot het staken van het .vuren van 1 Augustus volledig kan wor den uitgevoerd. Aan de commissie van drie wordt verzocht de partijen hierbij behulpzaam te zijn. De behandeling van de Indonesische kwestie is Maandag avond echter opnieuw uitgesteld,9 omdat Gromyko bezwaar maakte tegen een vergadering van de Veiligheidsraad op een uur, dat ook de Algemene Vergadering bijeenkwam. De commissie van drie is Maan dag voor het eerst bijeen geweest in een hotel in Blue Mountains bij de Australische havenstad Sidney. De drie leden besloten dat zij allen dezelfde rechten en verantwoorde lijkheden zouden hebben en dat zij niet als arbitraire vertegenwoordi gers van een van beide partijen zou den optreden, maar als een lichaam, handelend in de geest van'zijn doel stellingen en de beginselen der U.N.O, De commissie stelt zich in ver binding met het Nederlands-Indi sche gouvernement en de regering der Republiek. De leden en hun staf, treffen voorbereidingen om naar Indonesië over te steken. Wanneer zrj zullen vertrekken is echter nog niet bekend. Masjoemi stelt eisen De Mohammedaanse Masjoe mi, de grootste partij van de Republiek, die echter geen zit ting heeft in het kabinet van Sjarifoeddin, wenst weer re geringsverantwoordelijkheid op zich te nemen. Zjj wil een vice- premierzetel en de portefeuille van vice-minister van oinnen- landse zaken. In verband met de komende be sprekingen heeft de Masjoemi, aJs voorwaarden voor haar medewer king, de volgende eisen geformu leerd: 1. De facto en de jure er kenning van de Republiek over ge heel Java, Madpera en Sumatra; 2. Een plebisciet op de overige eilan den onder supervisie van de Veilig heidsraad:-' 3. Buitenlandse eigen dommen zullen worden gerespec teerd; schade ten gevolge van de politionele actie valt echtf.r buiten verantwoordelijkheid van de Repu bliek; 4. Geleidelijke terugtrekking der Nederlandse troepen onder.su- meuwe~onderhandelingen. SYDNEY TONEEL VAN OVERLEG Het ligt in de bedoeling dat de besprekingen met de Repu bliek in Sydney zullen worden gehouden. Zoals men weet -is daar de commissie van drjg reeds bijeen gekomen. Minister Jonkman zal thans om tr be ginnen de portefeuille van zifa departement weer overnemen, doch gedurende zijn afwezig heid zal lui opnieuw worden vervangen door minister Be# die dan dc portefeuille weer afl interim kriigt. Na zijn terug keer zal de heer Jonkman deiT- nitief de portefeuille van over zeese gebiedsdelen terugnemen en wei in zijn geheel. De split sing waarvan sprake was zal niet doorgaan. pervisie van de U.N.O., om te be ginnen op de demarcatielijnen vah 20 Juli Volgens het Nederlandse commu niqué worden de „zuiveringsacties'' op Java nog voortgezet. Ten noordwesten van Poerwokerto wer den 280 Chinezen bcvrjjd. De ver biezen van 18 en 19 October bedra gen twee gesneuvelden en vijftien gewonden. Het nationaal comité Handha- ring Rijkseenhcid beeft zich in een telegram tot de minister-pi c- sident gericht. Hierin* wordt o.a. gezegd, dat het comité met diepe ontsteltenis kennis heeil genomen van berichten van de zijde der republiek en van Nederlandse ztj- de. \olgens welke thans door de DREIGEN (Van onze correspondent) PARIJS, 21 Oct. De transport staking is geëindigd. Vandaag zyn metro cn autobussen weer gaan rij den tot grote voldoening van de Pa- i rijzenaars, die een week van tergend i ongemak achter dc rug hebben. Dc 1 regering heeft op alle punten aan dc eisen van dc stakers toegegeven; in strijd met Ramadier's ferme woor den heeft zij onderhandeld terwijl ei nog gestaakt werd. Ook hebben de I stakers gedaan gekregen dat cr tegen I hen geen sancties genomen zullen j worden, terwijl zij itj de gelegenheid I worden gesteld het gederfde loon 1 door overuren of andere toeslagen in te halen. Met deze concessies beeft de regering dus het gevaar van J een algemene staking, althans voor j enkele dagen kunnen afwenden. De unie van Parüsc vakbonden eist echter in afwachting van een herzie ning der lonen op I December een voorlopige toeslag van 15 a 20 De regering zal hierover beraadslagen, terwijl de dreiging van een alge mene staking blijft als stok achter de deur. Ofschoon de resultaten der ge meenteraadsverkiezingen nog lang niet geheel bekend zyn, as. Zondag heeft de tweede ronde plaats voor de kleine gemeenten, bevestigt de nader gepreciseerde uitslag de gisteren weergegeven voorlopige indruk. De overwinning van de RP.F. is alge meen. maar van een werkelijke Ras- semblement du peuple francais mag men toch eigenlijk niet spreken, om dat de socialisten die weliswaar in Parijs stemmen aan de partij van De Gaulle hebben moeten afstaan in dc provincie zulke winsten hebben ge boekt, dat zij over de gehele linie hun positie zelfs enigszins verbeterd hebben. De R.P.F. is de samenbun deling niet van het Parijse volk, maar van de rechterzijde. In Parijs heerst die partij voortaan onbetwist. Een nadere telling heeft haar 52 van de 90 zetels toegewezen. De commu nisten hebben in Parijs een groter verlies geleden dan aanvankelijk werd aangenomen. Zij verloren er tachtig duizend stemmen, d.w.z. 1/5 van hun totaal. De socialisten verloren zestig dui- 0EKRAINE-IND1A WEER REMISE Tsjecho-Slowakije wil niet candidaat zijn De negende, tiende en elfde stem ming over de vacature in de Veilig heidsraad heeft weer geen resul taat opgeleverd. De Oekraïne kreeg bij de laatste stemming 30 stem men, India 25. (Dè vereiste meer derheid is 37), De kan3 op een compromis is veel minder geworden nu Jan Masaryk heeft medege deeld dat Tsjechoslowakiie zich niet candidaat laat stellen. Ook voor de nog opengebleven zetels in de Beheerraad heeft men geen oplossing - gevonden. Bij de zesde stemming kregen de Philip- pgnen 36, Costa Rica 29, Siam 23 en Noorwegen 21 stemmen. Afghanistan verraste ds verga dering door de mededeling dat het zijn tegenstem by de toelating van Pakistan als lid van de U.N.O. in trok. Bij de behandeling van Pakl- stans candidatuur had Afghanistan, als enige tegengestemd in verband met de problemen van de noord westelijke grensprovincie. De kwes tie is echter thans tussen beide landen in bespreking. De Algemene Vergadering keurde eenstemmig het voorgestelde ontwerp voor een nieuwe vlag van'de U.N.O. goed: een lichtblauwe vlag met in wit borduursel het officiële embleem der U.N.O. Opnleinv de Balkan In de politieke commissie werd weer een tot geen enkel resultaat leidend debat gevoerd over de Griekse kwestie, waarbij Wispnsky de instelling van een onderzoek commissie der UNO trachtte tegen te houden. Masaryk (Tsjechoslowa- kijc) steunde de verklaringen van de Sovjetafgevaardigde; Johnson (U.S.A.) beloofde dat de Ameri kaanse politiek slechts gericht is op steun aan de onafhankelijkheid en integriteit van Griekenland. Goudverkoop wordt voortgezet Groot Brittannië heeft opnieuw goud aan Amerika verkocht. In de afgelopen maand bereikten deze goudverkopen een waarde van 30 milliocn pond sterling Verder zyn opnieuw ponden omgezet in 120 mil liocn dollars, door middel van het internationale monetaire fonds. In de aankondiging waarin dit Maandagavond door het Britse mi nisterie van financiën bekendge maakt wordt, wordt gezegd, dat re gelingen getroffen zijn om in de naaste toekomst verscheidene ver schepingen goud met „passende tus senpozen" te doen geschieden. zend stemmen, 3/8 van hun totaal, maar de communisten hebben zich niet, zoals de socialisten, elders voor dit verlies schadeloos kunnen stellen. Het effect van de staking is onmiskenbaar. In Lyon heeft dc ra dicale partij voor het eerst naar ja ren haar eerste plaats aan de R.P.F. moeten afstaan, niettemin is Herriot herkozen, maar hy zal zich alleen als burgemeester kunnen handhaven, indien De Gaulle dat goed vindt. Velen verdiepen zich in be schouwingen of cn hoe De Gaul le van de verkiezingen uitslag zal profiteren om dc regerings macht te veroveren André Mal- raux heeft iets losgelaten over een referendum, maar het is met duidelijk welke oplossing dit zal kunnen brengen. Wel heeft De Gaulle verzekerd dot hij de legale weg niet zal verlaten, maar niemand had verwacht dat hij een staatsgreep zou aankon digen. De gebeurtenissen xran de laatste tijd, zowel de staking als de verkie zingen hebben de reeds zwakke po sitie van het kabinet Kamadicr ver der ondermijnd, maar De Gaulle is nog niet aan de beurt om Ramadier te vervangen. Zijn probleem is: hoe word ik minister-president? Voorlo pig zou men kunnen zeggen is hij nog slechts gekozen tot burgemees ter van Frankrijk. Rozijnen voor twee- tot vijfjarigen Er is een kleine paity rozijnen aangevoerd, (1<C juist toereikend is, om aan dc kinderen van 2jaar (de D-groep) ceu rantsoen van 1UU gram te verstrekken. Voor deze zal in dc bonnenlijst van deze uect een voorinlfveringsbon, tevens koopbon, wot den bekend gemaakt. Naar het A.N.P. verneemt, heeft de Nederlandse regering beslaten aan prinses Elisabeth van Enge land en Philips Mountbatten ter gelegenheid van hun aanstaand hu welijk een geschenk aan te bieden, dat zal bestaan uit een drinkser- vies, speciaal vervaardigd door de N.V. Ned. Glasfabriek Beerdam en uitgevoerd in hoge kwaliteit lood- ltristal. Ook de heer Van Poll wordt geen adviseur Naar verluidt, zou thans evenals prol. Schermerborn dat deed, ook de heer Max van Poll aan de regering hebben laten weten, dat hij niet be reid is, het hem door de regering aangeboden adviseurschap der Ned. Indische regering te aanvaarden. Prinses Marijke is voor een korte nabehandeling in het gasthuis voor ooglyders te Utrecht opgenomen. De centrale ereraad voor de kunst heeft uitspraak gedaan in het ho ger beroep, door prof. dr. Willem Mengelberg ingesteld tegen de uit spraak door dc ereraad voor de muziek d.J. 2 Juli 1945, waarbij hij voor de duur van het leven werd uitgesloten. De centrale ereraad vernietigde deze uitspraak en nnra ten aanzien van hem dc navolgende maatregel: verbod van beroepsuit oefening in het openbaar in iedere vorm, daaronder begrepen het lid maatschap of bestuurslidmaatschap van enige beroepsvereniging voor de tijd van zes jaar, welke gpaeht moet worden *e zijn ingegaan op 1 Juli 1945 en mitsdien zal eindigen op I Juli 1951. Een van de overwegingen waarop deze lagere straf gebaseerd werd, is dat niet bewezen werd geacht, dat Mengelberg bij de capitulatie van Nederland tijdens een interview- door de „Völkischcr Beobachter" een glas champagne heeft gedron ken. Mevrouw Braun zijn opvolgster Het conflict tussen Jan Stender, de bondstrainer van de KNZB ener zijds en het bestuur van do KNZB anderzijds. dat reeds dateerde van vóór dc Europese zwemkampioen- schappcn to Monte Carlo, heeft tot gevolg gehad dat het KNZB-bcstuur dezer dagen heeft besloten de heer Sten der van zijn funrtie als bonds trainer te ontheffen. De bond heeft hiervan aan de vereniging medede ling gedaan en gaf als voornaamste reden op: „Gemis aan paedagogische kwaliteiten bij de training". Aanleiding tot do onenicheden tussen Sten der en het KNZB-be- stuur was het al of niet uitkomen (voor de Europese kampioenschap pen) van de sterke zwemsters Nel van Vliet. Hannic Termcuten en Irma Schuhmacher tegen elkaar, waar Stender zich steeds met kracht tegen heeft verzet. Stender zal de training van de Hilversumse ver eniging „De Robben" op de gewone wijze voortzetten. De mogelijkheid bestaat, dat mevrouw Braun—Voor winde de bondstraining ter hand zal nemen. Degene, die niet of slechts met groot bezwaar zijn vermogens-aan- wasbelasting of vermogensheffing kan betalen, kan bij* de ontvanger der directe belastingen, onder wie zijn aan&lag ressorteert, eert verzoek om uitstel indienen. Bij de indiening van het verzoekschrift krijgt men een ontvangstbewijs, dat als voorlo pig bewijs van uitstel geldt Goederen stapelen zich op in Rotterdam Honderdduizenden guldens scha de lijdon de Roiiordamso haven bedrijven en maatschappijen die zich bezip houden met het ver voer op de Rijn, als navolg van de zeer lage waterstand waaraan maar geen einde schijnt te willen komen. Grote partijen stukgoede ren cn vooral kolon stapelen zich te Rotterdam op, met hot gevolg, dat er oen gebrek aan opslag ruimte dreigt te ontstaan, Zelfs lichters worden hiervoor ge bruikt. Het gevolg is, dat buiten landse maatschappijen hun goe deren niet moer vin Rotterdam verzenden doch via Le H&vre vanwaar zij verder per spoor naar Zwitserland en Frankrijk worden verzonden. ia Rotterdam stelf men alles in liet werk de Iran sport en zoveel mogelijk in beweging ie houden. Indien niaar enigszins mogelijk tracht men de goederen per spoor nnar Zwitserland te verzenden. Het gevolg is, dal er lal van grote Riinslccpholen werkloos aan de wal liggen. Voorlopg ziet men de toestand somber in. Opfmitsten verwach ten begin December verbetering in do waterstand: Pessimisten daarentegen menen dat pas eind December dc Rijn weer bevaar baar zal zijn. Zït gaan af op sta tistieken riic uitwijzen dat er in 1021, ceu erg droog jaar. geduren- Proces-Manioe nog niet begonnen Het politieke proces tegen Ma nioc, de Roemeense boerenleider, dat op 10 October zou beginnen, werd op die datum tor de zeven- tiende verschoven. Op 17 October is het proces echter zonder opgaaf van redenen opnieuw uitgesteld zo verneemt Reuter uit Boekarest. - Von Mackensen overleden Hans Georg - von Mackensen. voormalig Duits ambassadeur te Rome, is 6'. jaar oud te Konstanz overleden. Men verwachtte dat hij licht had kunnen werpen op de be- regering zou zijn besloten tot trekkingen tussen. Duitsland' Italië. In de Zeeuwse wateren is men thans druk bezig de wrakken op te ruimen. Dc drijvende bokken „Be vrijding", Heracles", „Labor" erx „Meeuw" zullen trachten deze week het 2587 ton metende sleepschip „Tristan" te lichten. Het werd in 1943, met grint geladen, door de R.A.F. uit een convooi geschoten en tot zinken gebracht, in het Noorder gat bij Oude Tongc. Prinses Juliana heeft in het pa leis Soestdiik in srehoor ontvangen de ministers van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen en van Fi nanciën. de 3 maanden slagnatie is ge weest als gevolg van dc lage wa- ierstand. Dat was van begin September lot eind December. Op het ogenblik ziet men nog niet. in. waar het water vandaan moet komen. Van het meer van Constant, hei grote wa ter res er- \oir voor de Rim, is niet veel te verwachten. Do stand was daar Vrijdag 2.tif mtr. en het water moet tot 2.S6 mtr. stijgen wil de linn weer behoorlijk vol lopen. Er is weinig smeltwater voor dit meer te verwachten. ILcl ver- keei op dc boven- cn midden-Rijn ligt nog steeds stil: Wat dc Ibene- dcu-Rijn betrefI. kan men slechts .lö procent van de tonnage der schepen gebruiken, wil men niet het risico nemen dat deze averij krijgen. Ook in Antwerpen heeft men, wat de Rijnscheepvaarl betreft met de/elfde moeilijkheden, te kampen als in Rotterdam. De toestand zoals die op het ogenblik is, kost grote bedragen aan deviezen. Brand in de haven Maandagavond is om plin. 20 uur iü brand uitgebroken op do brugkrann SUV 62. liggende Waalhaven Noordzijde, hij Krti' wal. Het vuur werd aangegrepen met negen stralen, van resp. do blushloof. 1 met 2 stralen, 1 schuimstraal cn 1 waterkanon, blusboot IX met 2 stralen, haven dienst'IV met 2 stralen en 1 wa terkanon. Oorzaak vermoedelijk een ge sprongen olie lei ding. De machine kamer is geheel uitgebrand. De schade is aanzienlijk. De leiding van de blussing berustte bii de officier van dienst; mede aanwezig was de heer Lutjens. ZONNIG WEER Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond; Heldere nacht met nog slechts op enkele plaatsen, hoofdzakelijk it* het Oosten van het land, lichte nacht vorst, cn hier cn daar vi ming van nevel- of mist banken. die (n de achtend weer oplossen. Morgen -overdag: over het alge- i meenvrij zonnig droog weer. Tijdelijk matige wjnd nlt Zuidelijke richtingen, in de namid dag vry warm voor de tijd van. het jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1