Q mm couzy C STADSNIEUWS Rantsoenering van gas- en electrieiteit ongewijzigd Klein Industriëlen ÏÏPhJi/ShAvTM J Iets meer verlichting in de etalages Het mïddenstandsplan Middenstanders opgelet Voor liet zwakke kind NOORWEGEN RUIMT 'NERFENISJE VAN DE OORLOG OP Een vrouwencomité opgericht Kemphaantjes in Odeon AGENDA *uXt xVi ^LUQcL W. SCHEEPVAART SCHIEDAM VRIJBANK MEISJE Koeriersters Dinsdag 21 October 1947] Hoewel de moeilijkheden met de kolenvoorziemng enigszins zijn ver- minderd blijft uiterste zinnigheid met gas en electrieiteit nog nood zakelijk, zodat voor ieder het tot dusver geldende rantsoen voor huis houdelijk gebruik gehandhaafd blijft. Voor gebruik van gasgeysers en verwarming kan dan ook "geen toewijzing worden verstrekt. Daar de bestaande toewijzingen Voldoende bekend zijn worden de tot voor kort gebruikelijke rant soenkaartjes niet meer toegezon den. Inlichtingen kan men echter Steeds verkrijgen bij het kantoor der Technische Bedrijven, Dwars straat 42, of telefonisch onder num mer 69047. Alleen betreffende de étalage- Verlichting is er een kleine wijzi ging ten gunste ingetreden. Met ingang van heden wordt deze ver lichting Voor de middag- en avond- Uren vanaf een half uur na zons ondergang tot het tijdstip waarop de verkoop in het betrokken bedrijf wordt beëindigd, toegestaan. Eta lage-verlichting in de ochtenduren blijft ontoelaatbaar. Bij wijze van uitzondering kan Worden toegestaan, dat in de pe riode van 1 tot 5 December en van 22 tot 24 December de étalage-ver lichting tot uiterlijk 22 uur wordt De Schiedamse middenstanders die waren uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst m Musis Sa crum ttr bespreking \an de grootse plannen om van onze stad een winkelcentrum te ma ken, hebben nu niet direct allen getoond op de bres te staan voor de verdediging van hun belan gen als dit nodig is. Degene die wel begrip toonden voor de mo gelijkheden die het nieuwe plan voor de middenstanders hiedt. hebben tijdens de vergadering hun volle medewerking toege zegd. Het is te wensen voor Schie dam en de middenstand hier ter stede dat de vergaderingen van hedenavond en morgen drukker bezocht zullen zijn. De Schiedam- se middenstand late nu toch eens zien dat ook zii vooruitstrevend kan zijn. Wie was de redder? Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur viel de 3-jarige J. v. d. W. uit Hoogstraat tydens bet spelen in de Lange Haven. Een tot dusverre on- bekend gebleven burger die zich di rect gekleed te water begaf wist liet kind op het droge te brengen. De redder wordt dringend verzocht zich zo spoedig mogelijk bekend te ma ken aan de "afdeling recherche: hoofdbureau van politie, Lange Nieuws traat. DRANKWET Bij Burgemeester en "Wethouders zijn ingekomen verzoeken van: Ja.Ca.Ba. Kleinekoort, echtg. van J. L. M- v. d. Boor, alhier, om ver gunning voor de verkoop van ster ke drank in het klem (slijtvergun- ning) voor gebruik elders dan ter* plaatse van verkoop in de beneden- Iinker-achterlokaliteit van het per ceel Vlaardingerdijk 85; J. L. M. van der Boor, alhier, om vergunning voor de verkoop van sterke drank in eht klein (slotver- gunning) voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop in de be- neden-rechter-achterlokaliteit van het perceel Vlaardingerdijk 85. Er wordt aan herinnerd dat bin nen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verlenen van de vergun ning bij het College van B. en W. schriftelijk bezwaren kunnen wor den ingediend. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben bij hun besluit van 14 October 1947 vergunning verleend aan: Pa. A. Scholtc Zoon, alhier, tot oprichting van een lakspuiterjj in het pand Westerkade 8a: Pa. Johs. Vrijmoed Zonen, al hier, tot oprichting van een distil leerderij en likeurstokerij in de panden Bange Haven 54-56; Scheepsreparatiebedrjif ..De Com binatie", alhier, tot oprichting van een timmermanswerkplaats in de panden Bakkersstraat 6-8; C. B. Greve, alhier, tot oprichting van een machinefabriek in het pand Bange Achterweg 24; jST.V. „Schieveem", alhier tot uit breiding van de opslagplaats van plantaardige oliën -en vetten en koopmansgoederen en de kuiperij op het perceel aan de Havenstr. 21; N.V. Constructiewerkplaats v/h J, Dirven Jr., te Rotterdam, tot oprichting van een constructie- en machinewerkulaats op het perceel Schiekade {v.m. Kethel en Spa- land); en W. A, Poot, alhier, tot oprich ting van een vleeswarenfabriek in het pand Westerkade 18, hoek Nas- saulaan. Hedenavond om 8 uur in Musis Sa crum de ZEER BELANGRIJKE BIJ EENKOMST voor de detailhandela ren in gewoonte-artikelen (levens middelen, zuivelproducten, huishou delijke artikelen, sigaren, enz.), Artikelen dus, waarvoor de klant niet speciaal gaat „winkelen". Aannemers, timmerlieden, metse laars, schilders, banket-broodbak kers,'enz. voor is morgenavond In Musis Sacrum om 8 uur ook zo'n BELANGRIJKE BIJEENKOMST ontstoken. Lichtreclames en neon verlichting blijven verboden. Met nadruk wordt er op gewe zen, dat tegen overtreding streng zal worden opgetreden en een scherpe controle zal worden uit; oef end. Zuinigheid bespaart veel moeilykheden. In het gemeenschap pelijk belang wordt op aller mede werking gerekend. Er bestaat in ons land een Cen traal Genootschap voor Kinderher stellingsoorden en Gezondheids kolo nies. Deze organisatie, die vanaf haar oprichting reeds 150.000 kin deren van alle gezindten in haar herstellingsoorden heeft opgeno men, beschikt over elf koloniehui zen, waarin ruim 1200 kinderen kunnen worden verpleegd. Omdat het kinderen van alle gezindten op neemt en prachtige resultaten met haar werk heeft bereikt, groeide deze organisatie van haar oprich ting in 1901 af tot een vereniging met ruim 500 afdelingen. Ook in Schiedam is thans een afdeling van dit Genootschap opgericht. Het bestuur is als volgt samenge steld: Joh. Schiller, voorzitter; Th. v. Woerkom, Graaf Florisstraat 77. secretaris; Mevrouw M. C. Huks- horn-v. d. Wolf. Stadhouderslaan 72 Penmngmeesteresse, mevr, C. A. Bakker-v, d. Hoek. Mevr. M. J. Weergang-Winters; A. v. d. Schaik vertegenwoordigend de Coöperatie D.E.Su B. Kersen, vertegenw. de Schiedamse Bestuurdcrsbond. Getracht zal worden om reeds in het volgende voorjaar met de uit zending van kinderen, voor wie de arts het noodzakelijk vindt, een aanvang te maken. Dit werk ver dient ieders belangstelling, niet al leen omdat het zwakke kind recht heeft op onze steun, maar ook om dat het een volksbelang is, dat de jeugd gezond en sterk opgroeit. In vorige jaren konden tien tallen, kin deren door het reeds bestaande Co mité tot uitzending naar gezond- heidskolonies te Voorthuizen niet uitgezonden worden want uitzen ding kost nu eenmaal veel geld. De plaatselijke afdeling doet een beroep op alle stadgenoten om het werk ten bate van het zwakke kind te steunen. Noteert U vast het adres van de pennïngmeesteresse: Stadhouderslaan 72. Geitenfokkers gaan zich verenigen Zaterdag is hier ter stede opge richt een kring van geitenfokver- enigingen, omvattende Rotterdam, Schiedam, Kelhel en Hillegersberg. In het voorlopig bestuur namen zitting de heren J. v. d. Schaft. Nwe Haven 31a Scb'sdam. voor zitter en B, van Tricht, SchaaTdijk 162, Krahngseveer. secretaris-pen ningmeester. Algemeen secundus wordt de heer A. Schilt, Schiedam- seweg te Kethel. Veilig Verkeer-boekje Het Verbond van Verenigingen vóór Veilig Verkeer heeft dezer dagen haar elfde jaarboekje het licht door zien. Behalve vele interessante en leerzame gegevens voor de wegge bruiken bevat het Verkeersboekje 1947 ook een korte samenvatting van het werk der plaatselijke ver enigingen in 1946. Schiedam slaat hierbij wel een bijzonder goed fi guur want het aantal leden liep hier op van 250 tot 600. Aan het eind van het vorig jaar telde men hier tevens 28 bedrijven als dona teurs. Dank zij de medewerking van het Bureau Onderwijs kon aan de schoolkinderen door middel van platen waarop de voornaamste ver keersknooppunten in de stad waren afgebeeld, verkeersonderwgs wor den gegeven. Met de politie werd voortdurend overleg gepleegd bij het invoeren van verkeersverbete ringen in de bebouwde kom. Het bestuur van de Vereniging voor Veilig Verkeer Schiedam is samengesteld uit de heren G. W. van Bergen Walraven jr., Edw. den Hoed. secretaris en mr. G. M. Ho- vingh, penningmeester. fiV OCD-SCH1EDAM. Menig vreemdeling zal van Broers vest of uit Botcrsiraaf komend verrast een blik hebben geslagen op de prachtige ornament at c gevel van het vroegere Leprozen- of Proveniershuis. Reeds bijna tweehonderd jaar siert het Proveniershuis met zijn pompeuze voorgevel hei stadsbeeld, in zijn beslotenheid een rustpunt biedend i'oor degene die in de stilte van zijn hof een wijle mocht vertoeven. Duits slagschip „Tirpitz graf van duizend zeelieden Noorwegen is begonnen met het opruimen van een erfenis je van de oorlog, ziameljjk het bergen van de uitrusting en an dere bruikbare onderdelen van het Duitse slagschip „Tirpitz", dat in een fjord bjj Tromsö voor een derde deel boven wa ter stekend, op de bodem van de zee rust. Aldus is het eens zo trotse schip van de „Kriegs- marine" terecht gekomen, na dat het ln de oorlog het slacht offer geworden was van een precisie-bombardement van de Royal Air Force, Het afbreken van het wrak, dat door het Noorse Directoraat van vijandelijk eigendom aan een Noor se bergingsmaatschappïj is ver kocht. zal het grootste sloopkarwei zijn, dat ooit in Noorwegen werd uitgevoerd. Hoewel behoorlijk be schadigd, bevat de „Tirpitz" niette min nog voldoende kostbare mate rialen, die het uit elkaar ha'en lo nend zullen maken. Men denkt, on geveer 20.000 ton staal alsmede een grote hoeveelheid machines en uit rustingsstukkon te kunnen oerger, alles van grote waarde Voor de Noorse industrie. Een groot deel van de machines en installaties is door een merkwaardige omstandig heid in uitstekende staat gebleven. Op het water, dat zich in het in wendige van het schip met het tij op en neer beweegt, ligt namelijk een dikke laag olie, 'waardoor twee maal per etmaal alles wat metaal is automatisch er. netjes in het vet wordt gezet! Voorts bevinden zich in het boven water stekend deel van het schip minstens honderd electro- Diefstal Door Van G. werd aangifte ge daan dat uit zijn in de B.K.-]aan ge parkeerde auto Zaterdagavond een plaid wei"d gestolen. Bescherm de watermeter De aandacht van de aangeslote nen op de drinkwaterleiding der gemeente Schiedam wordt geves tigd op de bepaling van de Veror dening op de levering van water, volgens welke de verbruiker ver plicht is de watermeter te bescher men tegen vorst, door afdekking uitsluitend met droge voor de me ter onschadelijke stoffen. Het verdient aanbeveling reeds thans de afsluiter b(j de waterme ter op gangbaarheid en dichtheid te beproeven.. Tevens wordt er met nadruk op gewezen, dat boven dc meterput een luik moet zijn aangebracht: daar vorstschade aan de meters voor rekening van de verbruikers wordt hersteld. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes Martinus, z, v. J. A. Perdaems en C. M. Stuur man, Broersvest 104; Robert, z. v. A. Verwoerd en J. P. van den Broeke, Boerha&velaan 1; Mattheus Maria, z. v. C. Magielsen en A. A. Kloos, Steenstraat 2; Jan Dick, v. J. Molenaar en D. Potasse, J. A. Alb. Thymstraat 26; Adrianus Ma ria, z- v. A. B. Janssen en G. C. Loog, Jan v, Avennestraat 55; Jo hannes Jacobus, z. v. J. J. Rieff en J. C. Saman, Hoofdstraat 149; An na Cornelie, d. v. J. Scldenthuis en H. Zijp, Lange Haven 107; Johan nes Richardus, 2, V. E. P. W. van de Kamp en M. A. J. Sassen, Dr. Noletstraat 1. Overleden: J, C. Arhouw, 51 jr., Lekstraat 112 B; J. de Ronde, 68 jr., Bofcerstraat 77; J. W. Rijke» Sl jr., Dr. Noletstraat 1. Dezer dagen werd op verzoek van de heer P. B. M. Alberts, wet houder van Culturele Zaken, door de afgevaardigden van de Schie damse Vrouwenorganisaties een Cen traal Vrouwencomité gevormd. Dit Comité stelt zich ten doel, de ver schillende plaatselijke belangen ge meenschappelijk te behartigen. Zit ting in het comité namen: Mevr. C. J. E. C. O ort—Vrijdag, voorzitster; Mevr. J. C. van Woer- kemWitte, Graaf Florisstraat 77, (Vrouwengroep van de Party van de Arbeid) Secretaresse; Mevr. J. M. WillemKloppenburg (R.K. Vrou wenbeweging) penningmeester esse; Mevr. A, N. BoterenbroodBlanken (Ned. Ver. van Huisvrouwen); Mevr. G, H, Geurtsen—Warris (Chr. Vrou wenbond): Mevr. J. Huiskesv. d. Sluijs (Bond van Vrouwelijke leden van de Ned. Protestantenbond»; Mevr. A. C. WeberSchouten (Alge mene Vrouwenbeweging). Vrouwenorganisaties, die menen, ook deel te kunnen aemen aan liet werk van dit Comité, werden ver zocht dit te melden aan de secreta resse. motoren, die nooit door het water werden beroerd. Behalve voor de electrisehe uitrusting als motoren, transformatoren en leidingen heeft men ook grote belangstelling voor de drie hoofdstoomturbines van 50.000 pk elk. De moeilijkheid is echter, dat de „Tripitz" met de kiel omhoog ligt, waardoor het niet een voudig zal zyn de zware turbinês. die immers nu tegen het „plafond" zitten, te verwijderen. Even lastig zal het zijn in het inwendige van het schip door te dringen. Men past hier een nieuw systeem van onder- water-snybranden toe, waarmee het ook mogelijk is de pantser platen, die 30 cm, dik zyn cn 40 ton per stuk wegen, te doorboren. Munitie en doden Het openbranden van de romp zal met de grootste voor zichtigheid dienen te geschie den, daar zich op verschillende plaatsen nog opslagplaatsen van tezamen duizenden tonnen granaten en springstoffen be vinden, Het bergingswerk heeft dus een gevaarlijke kant, maar daarnaast ook een zeer lugube- re, AI naar mate men met het slopen voortgang zal maken, venvacht men het overschot te vinden van naar schatting dui zend leden van de Duitse be manning, die met hun „Tirpitz" ten onder zijn gegaan. De ge vonden stoffelijke overschotten zullen aan de Noorse marine worden overgedragen, die voor een passende begrafenis zal zorgdragen. De „Tirpitz", die voordat de En gelsen haar definitief van de kaart veegden, lange tijd in beschadigde toestand in Noorwegen heeft gele gen, was -toen nog in een zodanige goede conditie, dat zy waard was hersteld te worden. Toen de oorlog in hun 'jysdeö bpgon te'verlopen plaatsten de Duitsers verscheidene honderder tonnen springstof in de machinekamers teneinde het schip in de lucht te laten vliegen. Echter om een reden, die ook thans nog niet bekend geworden is, lieten de Duitsers dit plan weer varen en haaiden de springstof uit het schip weg. De RA.F. heeft toen het kar weitje overgenomen. Stijlprijs voor P. Diesen Lest best gold voor de amateur- parttijen, die gisteravond-in Odeon gebokst zijn. Piet Diesen tegen Weissenbom uit Den Helder. Een Iel gevecht, waarbij ons Rotter damse Pietje heel wat moeite had om zich do oudere en ook meer geroutineerde man uit Den Helder van het lijf te hóuden- Maar Diesen kwam er steeds be ter in en toen Weissenbom in de derde ronde wegens een verslagen arm opgaf, stond de jonge veelbe lovende Rotterdammer al aardig op punten voor. Dg stijlprijs van de avond won hij verdiend. Overigens is de jeugd van de amateurs gisteravond aan bod ge weest. Nu en dan laaide het ent housiasme zaal hoog op en aan kemphaantjes onder de jonge spring-in 't velds geen gebrek. Nu en dan kreeg er een de pen op de neus gedrukt, zoals die lange sprielige jongen, die 'er na een bloedneus genoeg van had en op gaf. Nee, dan petje af voor dat jonge Amsterdamse veulentje Kwarten een pupil \an Bis schop dat zich zo helemaal niet geïntimideerd voelde tegen een Kampioen als de Rotterdammer Maas van Moerkerk, die niet de sympathie bad van het publiek voor een paar te Jage klappen, 'maar desondanks toch de me daille van verdienste in de wacht sleepte. De uitslagen luiden; W Doof (Huizenaar)J Diep- blink (A'daraj onbeslist; Schreu- telkamp (Huizenaar) w. o* p, van Adriaause (AMam); A v d Mee- ren (Moerkerk R'clam) \v. door op geven van Diepbrink (A'ciam); Maas (Moerkerk, R'dam); w. o. p. van Kwarten (A'dam); Christen (Huizenaar) verliest van Lin da man (A'dam); Hol (Hujzenaar) de Vries (A'dam) onbeslist; Snoek (Huizenaar) w. o. p- van v. d. SJuys (A'dam). Rodenburg (Hui zenaar) w. door t. o. Maas (Moer kerk); Duiveman (Huizenaar) Janssen (A'dam) onbeslist; Bel- laard (Huizenaar) wint op pun ten van Visser (A'dam); Van Dig gelen (Huizenaar) wint door op geven van Borgelt (A'dam). rinden hlerlt'drhitrj). ELECTRISCHE ORNAMENTEN VOOR ELKE KAMER VOOR ELKE BEURS te Middel lnndsl ra At 72 - Teïef. 303-10-3123.) De Damcompetitie De stand van de hnofdklasse- competitie in de Rotterdamse Dambond is thans als volgt: Constant li Pernis 7 Het Oosten 7 H Z D.C. 7 10 D.D.V. I 6 6 C.D.R G 6 Het Westen 7 B.D.G- 7 Zwijndrecht 6 D.D.V. II 6 TUÏNKALENDER Lelijke val Tijdens het spelen op een meer paal in de Nieuwe Haven kwam de 14-jarige S. zo ongelukkig te vallen dat hij ter observatie naar het ge meenteziekenhuis moest worden overgebracht. Later is de jongen die klaagde over Inwendige pijnen, weer naar'de ouderlijke woning \ervoerd. F i 1 Passage: Da. 2. 79.30 uur. Za. en Zo. 1.45. 4.15. 7 en 9.30 uur: Tar- zan in New York. Op het toneel: Fransky. Monopole: Ma. tm. Vr. 2, 7. en 9 uur. Za. 2. 5, 7, 9 uur. Zo. 3, 5, 7 en 9 uur: De Ridder der Wraak. Vergaderingen: 23 October, R.K. Volksbond. 8 u: Vereniging „Het Mobilisatie- kruis". v 21, 22 October: Musis Sacrum. 8 u.: Bijeenkomsten voor Schie damse middenstanders. 23 October, Verenigingslokaal. 7.45 uur: Gemeente-avond wijk II Declamatie Jac. v. Elsacker. Spreker P. W. v. Vlodder. DISTRIBUTIE-AGENDA Woensdag worden nieuwe bon- kaarten en schoenenbonnen (voor 1 hen, wier stamkaartnummer eindigt op een 1 en voor zover bon 612 zich aan het inlegvel bevindt, alsmede aan kinderen, geboren in Oct.Nov. van de jaren 1932 t.m. 1945 en Dec. *46 en Jan. '47 tegen inneming van inlegveïbon 604) uitgereikt aan de letters Boo t/m Brij. Tweede distributiekaart en titel- strook van de bonkaarten K 711 met de zich daaraan bevindende in- wisselingsbon dienen te worden medegebracht. Het kantoor Broers- vest 95 is geopend van 9 tot 12.30 uur en van 25 uur. Benoeming Bij beschikking ian de minis ter \an justitie is aangewezen als hulpofficier van Justitie ten aan zien van liet voorbereidend onder, zoek naar de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 31 en 32 \an het deviezenbesiuit 1945, zo mede naar andere strafbare fei ten welke daarmee in rechtstreeks ■\erband staan, bij de afdeling douane recherchedienst van de fiscale inlichtingen en opsporings dienst te Rotterdam de heer H. de Jong, verificateur der invoer rechten en accijnzen. WOENSDAG 22 OCTOBER, - Van de vele sooifen Azalea's, die voor de tuinen worden gebruikt, verdienen de zogenaamde Japanse Azalea's ook bijzondere aanbeveling. Deze kenmerken zich door een zeer rijke bloei in ro *e, rode of lila kleu ren. Ze worden niet koog en groeien meer in de breedte dan in de hoog te. Daardoor zijn deze Javanse Aza lea's teer geschikt voor rotsluinen- Doch ook voor aan planting lussen lage, groenblijvende planten komen ze in aanmerking. Ze vragen cen goede, humusrijke grond. Bovendien worden deze winterharde Azalea's ook gebruikt al* bloeiende plant in de kamer. Ze bloeien wel iets later dan de gewone kamer-Azalea's, doch dat hindert niet. Na de bloei kan men ze dan in het voorjaar nog een blijvende plek in de tuin geven* S. I. (Ingezonden mededeling) EN UB/JDTVB/UG Radio-programma (/«j, ezonden Mededeling). Vóór de visite komt, scheer ik me gauw nog even glad mee Philips „PHIHSHAVE zegt Scaaibaard. Al leen de steker in het stopcontact en, terwijl ik lekker in m'n luie stoel blijf zitten, vliegt mijn baacd er af. Laat U door een demonstratie bij Uw handelaar eens persoonlijk over- tuigen, hoe gemakkelijk droogscheren is met STAALBAARD Oök UW Haard vliegt eraf f o I tf Atiof SJu\w«,n«V..v 559, Krijsend van woede over de gulzige struis, die de gouden sleutel voor hun voeten weggegritst had, buitelden de Arabieren over elkaar en probeerden de vogel te grijpen. Maar de struis, die een hekel aan lawaai had en de-grote messen zag, waarmee de woes tijnrovers hem zijn hals af wilde snijden, vond het veiliger zich uit de poten te maken. De rovers slinger den zich op hun paarden en joegen achter de vluch tende vogel aan, die met verdraaide ogen de kogels langs zich heen zag suizen en daardoor nog eens zo hard ging rennen. Baron Adriaan, Daantje en 'jk zagen de hele jachtpart# in de verte achter een stofwolk ver dwijnenWaerde vrienden," sprak de baron: ..Wij zijn van dat woeste volk verlost, dat is een geluk." „Ja," zei ik: „en onze kostbare gouden sleutel sijn we óók kwijt en de struisvogels óók en Flukkie Buksjek óók we hebben niets over!" „Nee," zei Daantje: „dat is niet waar. Mijn zak 2uurtjes heb ik nog en dat..." „Kom mee, Daan," onderbrak ik hem: „Als we hier blijven staan drogen we uit. We zullen de reis door de woestijn verder te voet moeten doen... dat wordt geen pretje," Tja. er zat niets anders op we wenden onze gezichten weer naar het noorden cn begonnen te lopen. De eerste uren peinsden «napraatten we nog over het gebeurde, hoe het met Piukkie Buksjek en Tiboe 2ou gaan en of de rovers de' struisvogel met de kostbare sleutel in zijn hals nog gepakt hadden. Maar al gauw dachten we alleen nog maar aan ons zelf aan onze eigen toe stand, Want de zon brandde fel, moeizaam zwoegden we vooruit door de mulle zandvlakten... het was géén prettige wandeling DINSDAG 21 OCTOBER Avondprogramma HILVERSUM I. 19.00 En nu naar bed; 19,05 Bernard Person; 19.10 Serenade in kamermuz.; 19.45 Ni win; 19.50 Wederopbouw; 20.00 Nieuws; 20.05 Prof. Dr. van Kleef: Offerbe reidheid; 20.15 Bonte Dinsdagavond- trein; 21.30 Contact; 22.15 Buiten lands overzicht; 22.30 Beroemde lied; 23.00 Nieuws; 23.15 Bernard Person; 23-20 Skymasters; 23.50 Zig, melod. HILVERSUM II. 15.00 Nieuws en weer; 19.20 Voordr. Albert Vogel; 19.45 Anatomische les; 20.00 Nieuws; 20.05 Actualiteiten; 20.12 Gewone man; 20.20 Plano; 20.30 Luisterspel: Opstanding CRik'a Hopper)'; 22.00 Piano; 22.15- Gebed; 22.30 Nieuws; 22.45 Oraf. kam. ork.; 23.5 Koorwer ken van Mozart en Brahms. WOENSDAG 22 OCTOBER Ochtend- cn middagprogramma HILVERSUM I, 8.00 Nieuws; 8.18 Musette; 8.50 Voor de huis vrouw; 9,00 Gram. muz.; 10.00 Mor genwijding; 10.20 Onze keuken; 10.35 Deanne Purbin; 10.45 Voordr.; 11.00 Boekbespreking; 11.30 Pop. non-stop progr.; 12.00 Stafmuz. corps; 12.30 Weer, platteland; 13.00 Nieuws; 13.20 Jan Corduwener; 13.45 Dansork.; 14.00 Causerie over Romain Rolland; 14.15 Jeugdconc.; 15.00 Luisterspel: Jelle van Sipke Froukjes; 15.30 Roodborstjes; 15.4& Regenboog 16.15 Vragen staat vrij; 16.45 Het stond in de krant; 17.15 Orgelspel; 17.30 Ned. Volksherstel; 17.35 Ramblers; 18.00 Nieuws; 38.20 Gram. muz.; 18.30 Strijdkrachten. HILVERSUM II. 8.00'Nieuws; 0,00 Ziekenbezoek; 9.30 Waterst.; 9.35 Werken van Mozart en Reger; 10.30 Morgendienst; 11.00 Piano; 11.30 Kam. muz.; 12.15 Sangh en spel; 12 30 Weer; 13.00 Nieuws; 13.15 MandoÜ- nata; 13.45 Musette; 14.00 Jan van Weelden; 14.30 Tuin; 15.00 Rott. Strijkkwartet; 15.45 S».- en Zd. Am. Klanken; 16,00 Boyd Neel Strijkork.; 16.20 Zingende jeugd; 16.45 Voor de jeugd; 17.30 Klanken van Hawaii; 17.45 Rijk over zee; 18.00 Piano-duo; 18.30 R.V.U. Prof. Julius. AANGEKOMEN SCHEPEN TE ROTTERDAM 20 October Normandia Gothenburg Kuyper Dam smeer IJselhaven stukgoed; Echo Du blin Hudig Veder Memehaven stuk góed: Bullfinch Londen v.a m. Merwe- haven stukgoed; Goote Gefle Maunts Dordrecht hout; Tomsk Kopenhagen Ruys Merwehaven stukgoed* Blarntz Harwich Hoek van Holland; Larix Gefle Maurits Dordrecht dwarsliggers. 21 October Gudrtm Duinkerken Herfurth Jobs» haven ledig; Bebo Snodland Mublo Maassluis ledig; Koningshaven Antwer pen Muller Merwehaven stukgoed; Ca- pito Newport Mon Muller Merwehaven stukgoed; Empire Parkeston Harwich Hoek van Holland; Jupiter Stugsund Wambersie Merwehaven hout; Arnhem Harwich Hoek van Holland; Andaman Rangoon Cornelder Lekhaven stukgoed; Hemonv Beira Ruys Schiehaven stuk goed; Makedonia Rouaan Rott. scheep- vaartbedrhf Waalhaven led ie. VERTROKKEN SCHEFEN 20 October Windsor Queen, Londen: Ponza, Em- den: Rane, Stockhom; Export, Lon den; Banadeiros, Teneriffe; Vienna- Harwich; Prague, Harwich; Ida, Go thenburg. 21 October Capella, Heisingfors; Biarritz, Har wich. Wind Z.O.. matige bries, kalme zee. helder. SCHEEPSBEWEGl NGEN Alderamin 16 van Bahia naar Monte- vjdeo; Arak 18 van Tarragona n. Bastia; Alhena thuis 21 van Montevideo. finnda 24 van Norrkoping te Dor drecht venv,; Bebo 21 tan Snodland te Maarssluis; Bclanta, Beaso. Besori en Berombang alien 20 van R'dam te Ba tavia. Coolhaven 18 van R'dam te Newport Mon; Ceram 18 van Sta vanger te Sauda Delftdjjk thuis 19 van Cristobal. 2 Nov. te Liverpool verw. Enga 19 van R'dam te Antwerpen. - Frejo 19 van Shoreham te Gent. Goote 21 van Gefle tc Dordrecht; Glashaven 19 van R'dam te Antwerpen. Heroony 21 van Beira te R'dam. In Orde 18 van Londen te Antwerpen. Japara 18 van Cristobal n. Calcutta. Kainerltngh Onnes 17 te Hampton Roads: Keilehaven 17 van Port Gentll n Las Palmas, Lanx 21 van Gefle te Dordrecht. Meliskcrk 20 te Sydney. Phrontis pass. 20 Gibraltar n. A'dam. Ridderkerk 19 te Shanghai. Strjjpe 21 van Halmstad via Lysekil n. Hellevoctsluis. Veen dam 25 ra. 7 uur van New York te R'dam verwacht. Zeehond (coaster) 18 te Dronthelm. Nagekomen scheepsbcwegtagen Agiena 18 van Norrkpoing n, Dor drecht: AudaCia pass. 17 Holtenau n. Dalsbruck; Aletta 18 van Batavia naar Pajdoe; Algarve 18 te Oporto; Antonia IS van PJadjoe n. Singapore; Abbekerk uitg. 18 van Aleppey n. Colombo; Al derman 13 van Eahta n. Montevideo; Alhena thuis 19 tc Montevideo; Alphard 19 von Victoria Braz n. Amceiro; Adm, de Ruyter 17 te Exmouth; Alk IS te Blyth; An n eg i en a 18 van Antwerpen n. ChnstlanssandAmstelkcrk uitgaand 20 te Antwerpen; Aaldum 18 van Port Soedan n. Mombassa; Arpedijk 18 van New York n. R'dam; Alphacca pass. 10 Ouessant n. Zuid Afrika; Arkeldijk pass 19 Wight n New York; Agamemnon 19 van Port or Spain n. Demerara; Aga tha 18 van Kaapstad n. Curasao; Ary Scheffer pass. 19 Lizard n, Dublin; Al- kaid l 20 te Rio Grande do Sul. Biervliet pass. 18 Holtenau n. Gent; Bill S. 18 van Oporto te Guernsey; Blue Boy 18 te Fuglefjord (Faroer); Brinda 18 van Norrkoping n Dordrecht; Bloemfontein 17 te Beira; Bernina la van Lysekil n. Harjingen; Berkel pass. 19 Ouessant n. WeBt Afrika; Bagatt uit gaand 19 by Aden geankerd; Boissevain IS te Hongkong. Cottica 18 van Paramaribo n. A'dam: Coolhaven pass, 13 Bafry Eiland naar Newport Mon; Congostroom 20 van West Afrika te R'dam; Cornelia B 1® van Ostcnde n. Sundsvalt. Deo Duce 19 van Oddnse n. A'dam; Danae 18 van Napels n. San Feliu; Dui- vendijk uitg, 18 te Seattle; De Eerens uitg. was 19 nog te Aden, zou 20 ver trekken; Delft 19 te Callao. Ebro slbt, 19 van Gibraltar n, Maas sluis: Edam 18 te Baltimore; Echo van Dublin n. R'dam pass. 18 Lizard; Erinna 19 te Miri. Ganges slbt. met het s.s. Randwijk 19 van Brunsbuftel n. R'dam. Hydrea 19 van Antwerpen n. Lissa bon; Hast IV 20 van Parys te Vlissin- gen; Hast III 18 van Sunderland naar Mlddlesbro; Hemouy pass. 19 Ouessant n. R'dam; Hercules pass. 19 Dungeness n. Algiers; Hellevoctsluis 20 te Oslo; Holland 19 van Cuxhaven n. Vlieand; Heena van Chili n. A'dam 19 te Ant werpen: Hast V 19 te Lysekil; Heba Nobel pass. 17 Wight. Ittersurn 18 van Buenos Ayres te Am sterdam Import pass. 18 Holtenau n. Stockholm; Indrapoera 18 van Batavia n. SemBrang. Japara pass. 17 Balboa n, Calcutta; Joost 19 van Zaandm te Antwerpen; John de Witt uitg. 20 van Algiers; Java (coaster) 19 van Dieppe te Antwerpen; Jaarstroom 18 van Lome n. Takoradi; Java (Nederland) thuis 19 te Singapore; Jobshaven uitg. 19 te Laspalmas. Lombok 17 van San Francisco naar Vancouver; Lutterkerk 18 van Londen n. Perzische Golf en pass Dungeness; Linge 13 van Kemi n, R'dam; Leegh- ivater 19 te Bizcrta. Martha 15 te Sunderland; Mulan 18 te Southampton; Marva 18 van A'dam n. Haiden; Marinier 19 van Lissabon n. Oporto; Martini 19 van Petit Couronné n. Oran; Merwede pass. ID St. Vincent c.v, n. Zuid Amerika; Macuba 19 van Port Said n. Bahrein; Mtiiderkerk thuis 20 te Port Soedan. Noordam pass. 10 Scilly n. New York; Nijkerk IB te Mozambique; Nsssauha- veil 20 te Gothenburg; Njord 18 van. Stromstad n. Dordrecht; Nottingham 18 van Harlingeii n. Goole; Nyenburgh 19 van Rouaan te Antwerpen. Odysseus 18 van A'dam n. Tanger: Orpheus 18 te Genua; Orestes 18 van Dublin n. A'dam; Ophir 18 van Macas sar u. Soerabaja; Oranjefontein thui* pass. 19 Lissabon, Pelikaan 18 van Batavia n. Tjilatjap; Plato 16 te La Guayra; Pnns VAIlem II thuis 18 op 450 mijl West van Scilly; Poelau Laut thuis 19 van Marseille; Prins Maunts pass. 19 Land's End naar Montreal: Perna 20 van Houthampton n. Curagao; Parkhaven 20 te Bona. Roepat 20 te Mobile; Romeja 20 te Bergkvara: Rosemarie 18 van Crees- boro n. Garston; Radja thuis 18 van IJmulden n. Hamburg; Eeael 18 van Batavia n. Soerabaja; Rljnkerfk 19 van. Kuweit n, Bader Shahpour. Stuyvesant 19 te Paramaribo; Stad Arnhem 18 van R'dam te Genua: Stad Schiedam 20 van Antwerpen n. Mar seille; Stentor 18 te Haifa; Salataga uit. gaand pass. 20 Finlsterre; Stoter dijk thuis 18 van Singapore; Sambre 19 van Rouaan n. Parijs; Sandenburgh 18 van Bordeaux n. Casablanca; Speedwell 19 te Heisingfors. Saba 19 van R'dam te Grimsby; Sansapor 18 van Soerabaja n. Pontianok; Saroena 18 van Fladjoe n. Miri. Tyro 18 te Dublin; Talang Akar 18 van Priok n. Pladjoe; Telamon 18 van New York n. Curagao; Tiberius 19 te Famagusta; Themisto pass. 18 Ouessant n. Plate River; Tjibadak 18 van Amoy n. Shanghai; Tjisadaoe 18 te Batavia: Triton 18 vn New York n. Port an Prince; Tyne slbt met tlnmolen Sing- kep 19 op 7 N. en 73 O. Utrecht 20 van Batavia n. Seaiarang. Virgo 18 van Newport Mon naar Par* Vaderland 19 van Esbjerg ta Antwer pen. v Winsum 18 van Paramaribo n Trini dad; Westland uitg, 19 te Santos; Wa terland uitg. 19 te Montevideo; Wim pass. 18 Lizard om de West; Westerdam 18 van New York n. R'dam; Witte Eee sltb. met dok 18 op 70 mijl van Plata- rivier. OPENBAAR SLACHTHUIS Vlaardingerdijk 300 Woensdagmiddag 22 Oct. vanaf 2 uur grote voorraad vers en gesteriliseerd rund vlees a f 1.25 per kg. Dubbel rantsoen op alle geldige vleesbonnen. Bouillon 10 et per liter. 2® Hooiddistri- buüestamkaart meebrengen. GEVRAAGD een net v.g.£.v. Aanmelden: de6 avonds tussen 7 en 8.30 uur Mevr. SCHUDDEBEURS Tuinlaan 68b, Schiedam ingrull H'berg, Schie- Wie ruilt ben.w. '4 k.. Woning: dam. badk., keuken voor woning Schiedam. Onversch. waar. Br. onder No, S 2442 bureau van dit blad. Prima schrijfbureau met stoel (en) te koop. Kam, On- neslaan 157 b Schiedam, Te lefoon 67153. Piano of orgel» te koop gevr. Opg. aant. reg. kleur en uiterste pr, a contant. Br. Hazeveld, Westvest 17 Delft. Te huur in Schiedam-West gemeubileerde bovenverdie ping voor 2 personen. Brie ven onder No, S 2440 bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2