I Vierhonderd bontmantels in de Blauwe zaal TIEN JAAR GELEDEN Slikkerveer trok Mussen een veer uit Ouderwets veulentje voor f 60 geveild Breitschwanz werd weer weggehangen Fameus pianospel „Ballets des Arts" bevestigt goede indrukken Paul Dougnac een talentvol danser N V „The Messiah'' Derde en vierde ktassers Wat VOC bezielt weten wij niet HaCitieceiktec WAT IS KINDERVERLAMMING? Ziektekiemen met de beste microscopen niet te onderscheiden DE GELUKSVOGEL ZELDZAME KWAAL Dinsdag 21 October 1947 3 T\7IJ hadden gelezen dat er Vrij- dagmiddag in de Blauwe zaal van de Beurs 400 bonimantels zou den worden geveild. Wij zijn ei heen gegaan om eens ie zien koe lang wii wel zouden moeten sparen voor wij onze dames een fijne jas van edelbonisoort zouden kunnen schenken, in het geval wij ooit tot sparen zouden kunnen komen er. bontjassen cadeau doen. Wij troffen de Blauwe zaal ge heel gevuld met demes en heren, aan tafeltjes gezeten. Door de gangpaden schreden mannequins in fraaie boni jassen, die door de deur waarder geleidelijk werden aange prezen. Ter compensatie van onze man nelijke onkunde op het gebied i*an bont, zochten wij een plaats aan een tafelfie met vier bejaarde dames, die wij enige ratre, ter zake kundige opmerkingen hadden horen maken. Het spel begint Nauwelijks waren wij gezeten of er kwam een mannequin aange- wiegd. Zij droeg een soepele, glan zende donkerbruine jas. Dames en heren, sprak de deur waarder in verrukking kijk nou toch eens wat een schat van een jas. Let op de wijde mouwen en de coupe. Gloednieuw Frans Lapin: f 300.geboden, wie meer? Drie tien, sprak hij verder, toen de dame haar vinger had opgestoken..... drie twintig. Voor f 360.— ging de jas weg. Nu was de mannequin weer ge tooid met een Chinchilla Lapin, drie kwart jasje, nieuw. Bracht ƒ130, op. Maar daar kwam wat anders aan, dat was edel bont, een Persianev. Dames en heren, dit is de kans- van uw leven "juichte de deurwaar der, in die jas loopt u uw leven lang, het beste van het mooiste, echt Per- sianer, wat een jas, wat een coupe! Duizend gulden geboden. Wie meer? Voor 1100,werd de schat ge veild. Nu danste een Hongaarse Chevret Duurdere jeugdconcerten minder bezoek Een lezer, tevens lid van de ge meentelijke kunstcommissie- voor de jeugd, klaagt als insider over het verminderde bezoek aan de jeugd concerten. dat dit jaar te verwach ten is. „Op het eerste' jeugdconcert van. dit seizoen", zo schrijft hij, „leek het alsof de Koninginnekerk vol was, omdat er ook plaatsen op de eerste rijen der drie galerijen wa ren uitgegeven. In werkelijkheid echter was het aantal bezoekers 800 minder dan in vorige jaren." Waaraan is dit toe te schrijven? De gedwongen verhoging van de toegangsprijs van 50 tot 70 cent per concert, is wellicht hiervan de oor zaak. Ook voor de toneelstukken moesten de prijzen niet onaanzien lijk verhoogd worden, en wel omdat de subsidievoorwaarden dit eisten. Wanneer niet een zeker bedrag aan vermakelijkheidsbelasting wordt opgebracht, wordt de zo hoog nodige subsidie verlaagd. Het is te hopen, dat een zodanige, oplossing gevonden zal worden, dat de jeugd hieronder niet zal behoe ven te lijden, temeer, waar het hiei om een betrekkelijk Jilein bedrag gaat. Het streven, de scholieren iets mee te geven, dat in hun gehele ver dere leven zijn waarde zal behouden, n.l. gevoel voor muziek, dient op al le wijzen te worden aangemoedigd. Daarin hebben wij toch geen onge lijk, is 't wel? j.H. Het proces Van Meegeren De heer W. v Bede merkt naar aan leiding van het artikel over het a s. proces-Van Meegeren (R P. 4 Oct ct.) op. dat voor hem geenszins vast staat of van vervalsing mag worden gesproken. Ook hij rakelt de bekende strijdvraag op, waarin in het artikel op gezinspeeld is. Hij (Van M.) schrijft de heer Van Rede heeft niet -gecopieerd. Hij heeft geschilderd, wat de Fransen noe men: genre ancien. Overigens eigen conceptie. Wij bewonderen de 17 e eeuwse meesters, welnu dan kunnen we die bewondering nu op een 20e eeuwer overdragen, die volgens de experts werk leverde, dat aan dat der voorvadren minstens egaal was (isj. Een rueuw gezichtspunt brengt de le zer te berde als hij Schrijft: Verf heeft 'n eigen natuur. Wij zien heden het werk der 17e eeuw: hoe zal de 23e eeuw dit werk der 20e eeuw zien? Hoe zal de verf zich in die dne eeuwen gedragen? Het schrijven vervolgt met een le vendige schildering van de geheimzin nige en wonderlijke manier, waarop een kunstwerk In de handel wordt aange boden en in een handomdraai tegen on gelooflijk hoge prys verkocht. Terzake niet deskundig kunnen we deze beschrijving niet controleren, noch hieraan een generaliserende bete kenis toekennen, hoewel we het be denkelijke in de aankooppolitiek van de ..Verrneers" destijds reeds gesigna leerd hebben. De schrnvende lezer be«imt aldus: Waar is m 't geval van Van Meegeren het bedrog? Men liet prachtige dingen zien A qui Ja faute? Het geheimzinnige speelt hier 'n be langrijke rol de angst: alles naar Dol- larica te zien vertrekken, de eerzucht anderen voor te zijn. Alleen in 't geval van een handteke ning is bewust bedrog duidelijk. waren, zijn er die? Wie plaatste ze? Niet onmogelijk js het, dat vrouwe Justitia met de kunsthandel epn ap peltje te schillen zou kunnen hebben. We tekenen hierbij san, dat ..Emmaüsgangers" gesigneerd was V. Meer IVM in monogram). (Ingezonden Mededeling). kalmeeren zenuwen voorbijƒ600,J3en Russisch veu len kwam aangehuppeld: ƒ500, De dame aan ons tafeltje kreeg trek in een 3/4 Bisam buik: ƒ300,—- geboden. Wie meer 320, 340, 350. 370 werd het. Hè, ik had wel willen bieden, zei de dame. Da's jammer, maai' vooruit maar, als ik hem gehad had, zou m'n dochter hem misschien toch gepikt hebben, Bisam-rug, lachte de deurwaar der weer. Het mooiste van het mooi ste, wie meer dan ƒ1000.Het werd ƒ1050,Een koopje, zeiden de dames naast ons. Als een kalfje kon men er uitzien voor 150, Daar had je weer zo'n fraaie La- pin, hetgeen konijn betekent, maar je zou zweren dat het de huid was van ik weet niet wat voor edel beest: ƒ360, Als wij een vrouw gehad hadden en 160,zouden wjj onze ega een zilvervos hebben kunnen omhangen. Indien -wij ooit nog eens 600, zullen bezitten, zullen we denken aan de Persianer kat die wij er nu voor zouden kunnen kopen. Of een eek- hoornmantel voor ƒ210,Of een donker glanzende seal voor 530, of een Australisch lam voor 2S0, Niemand méér....? Maar die Breitschwanz Persianer hadden wjj zelfs voor ƒ2000,niet gekregen, die werd. weer weggehan gen, omdat niemand hoger bood. Zo ging het ook met de Tijger, die meer dan 100Ö,moest opbrengen, maar het niet deed. Een Angorakatten jas bracht 1000 op en toen kwam er een bont op de proppen, prachtig van kwaliteit en wij herinneren ons nog dat onze moeder die om de'hals droeg, maar nu schijnt dat uit. ie mode te zijn en het pracht-exerrr" aar ging weg voor slechts 401, Nog een Breitschwanz Persianer, maar niet zo mooi als die van over de ƒ2000,bracht het niefc verder dan ƒ700,—. Een zeldzaam koopje had de dame, die een veulen van ouderwets model (met een hoge kraag van vossen bont) pikte voor slechts ƒ60, Wjj hadden het nu wel gezien: als wij ooit een gade zullen hebben, zal zjj eens in het bont wandelen. Bij een gelukkig bod valt er voor te sparen. (Ingezonden mededeling) Fania Chapiro Het Zondagmiddag in Boymans gege ven piano-recital door de pianiste Fania Chapiro kan veel slof bieden voor een muziek -psychologische beschouwing. Niet zozeer, omdat haar spel een vaart, een rhythmische strakheid, een bijna ongekend krachtige, stoere klankpro ductie bezit en zich kenmerkt door een uitermate gave, volkomen ontwikkelde techniek, doch veeleer wijl het hier gaat om een wijze van interpreteren die enerzijds de indruk maakt op vir tuositeit te zijn ingesteld, doch ander zijds om het persoonlijke, frappante karakter immer boeiend Is en zelfs weinig ruimte voor bedenkingen laat Met een felheid, een muzikale harts tocht zet deze Jonge kunstenares zich aan het spelen van de Preludium en Fuga t a kl t) van Bach: daverende forlisbiml. met soms stug toucher, dat merkwaardigerwijs In het piano zijn nates van Beethoven (op. 10 no. 1 en op zelfde karakter behoudt. Dan twee so- flla), evenals Bach met grote klaarheid, hevige klankexplostes. sterke stuwing gespeeld, doch m de lyrische gedeelten ondanks alle verfijning in de dynami sche schakeringen, objectief, ja zelfs zakelijk. En dan doet zich na de pauze het merkwaardige geval voor, dat men een Debussv en Chopin te horen krngt m verschillende opzichten in dezelfde stijl en expressie gespeeld als de werken van Bach en Beethoven, Gebrek aan stijlbegrip? Over deze vraag zou men lang kunnen twisten, want achter deze vertolkingen valt geen vervlakking van uitbeeldingsvermogen noch ook artistieke onmacht te be speuren, doch veeleer een kunstzinnig^ overtuiging van een Jong, machtig ta lent, dat zich spontaan in de klank uit leeft en de hoorder als het ware over rompelt en hem geboeid en met over gave doet luisteren naar dit fameuze pianospel. Herman van Born. Een ensemble, kennelijk geïnspi reerd op' de Russische hoerendracht dat op een show in het Londcnse Mayfair Hotel sterk de aandacht trok. niet hei minst door de bijpas sende hoge schoenen, die achter dichtgeregen worden. Wie niet ven lange broeken hout kan het wijde overkleed als casaque beschouwen en er een niet te korte rok onder dragen. Casaques zijn weer in dc mode De goede indrukken, die het Pa- rjjse „Ballet des Arts'' vorige week in de Rotterdamse Schouwburg wist te wekken zijn Zondag onge twijfeld nog verstevigd. Kwam liet doordat het gezelschap niet, zoals vorige week in Roosendaal, des avonds nog een volledig program ma af te werken had, dat de „Ode na de Storm" en „Abel en zijn broeders" met een zo mogeiyk nog groter élan werden uitgevoerd? De clou van de middag was on getwijfeld het ballet „De Cel", waarmee de groep op het interna tionale balletconcours in Kopenha- gcli de eerste prijs en de gouden medaille heeft behaald. Het is de grote verdienste van Jean Weidt, dat hij aan de figuur van de gevan gene een ontstellende realiteit heeft weten te geven. Terwijl deze op zijn brits in slaap valt, doemt zijn verleden voor hem op in de vorm van de meest griezelige fan tomen. (Goed kwamen hier de mas kers van Haby tot hun recht). Knap is het, zoals de choreograaf Jean Weidt deze nachtmerrie-ge stalten van achter de brits van de gevangene laat te voorschijn ko men en ze, met hun tergend terug keren, langzamerhand tot een ob sessie doet worden. De droom gaat verdereen music hall. Een danseresje wordt geworgd door een als aap vermomde danser. Naar dit Oud is die tijd alweer, le dagbladen vijftig of sluiten met vergaan m zijn magere zestig advertenties le- nieuwsberichten glorie, maar niet verge- zen van ongeveer de ten. Want hoe somber en volgende strekking: moeilijk de vooroorlog- y 0 gro/e, zui. se oren voor velen ook vcre *ontni Ie huur. geheel opgeknapt, ge wit en geschilderd, slechts f 4.50; Hamel- waren, iets uit die voor bije periode zouden we m 1947 toch wel graag terug willen hebben. De heren bij voor beeld hun oude sigaret tenmerken: „Union Club" met het paardje, voor dne stuivers de twintig, „North State" van een kwartje voor de Zaterdagavond en het pakje Lucky" van 35, voor oe Zondag. En de dames f man nen geven daar niet zo om!) verlangen weer heel erg naar de ouder wetse. bonloze bon-* bons van twee ons voor een kwartje enna tuurlijk ook naar die solide kousen van 69 cent het paar, die niet eens zo gauw ladderen als de dure op punten van tegenwoordig. Maar oneindig veel Medio October 1937 straat 55, nabij Zwaans hals; sleutels no. 3Tb. VERHUISKOSTEN WORDEN VER GOEDE' Zie, dat zouden we nu in de eerste plaats te rug willen zien, déze advertentie'^ in de kranten en de bekende witte bordjes met „Te Huur", gespijkerd aan jdH gevels der huizen. Pijnlijker dan de schaar- De heer Schippers van ste aan kledmg, fiets- Volkshuisvesting zou se tabak "dort'z/eïta v„rn missr!li",n wel behaalde m~kraïnap~oïa': m Yer" Jaar va" zijn leven voor kv te Amsterdam jehjkmg met tien jaar .villen geven. Want de «nuBeraam geleden het tekort aan samenwonenden en wo- woonruimte gevoelen, ningzoekenden bezor- Vandaag wonen in Rot- gen hem meer dan grij- terdam 23.000 gezinnen ze haren alleen, bij elkaar in. In 1937 Willen we vandaag. enige anno October 1937: Op het vliegveld nabij Palembang is het K.L. M.-toestel „De Specht", kort na de start neerge stort. Br zijn vier do den te betreuren. Onder de ovenlevenden be vindt zich de beroemde violist Bronislaw Hu- bermann (onlangs over leden. red.) die aan de linkerhand gewond werd. Vittorio Mussolini, de zoon van de Italiaanse Duce. is te Washington in het Witte Huis ont vangen, voor een be zoek aan president Roo sevelt. De meiksl(iter W, F K. uit Landsmeer werd tot een maand gevan genisstraf veroordeeld, omdat luj bij een relle tje een N.SB.-er met een mes had gestoken. Sport: Bij de terrein- kampioenschappen te Utrecht werd de motor- renner Ben Maltha, win naar in de 125 c.c.-klas- Beb \'an Klaveren kor, men dagelijks in ai- onze oyjrp^ingen be.' iSdeBdg" een gemakkelijke overwin ning op de Belg Jamsm. Scheidsrechter Kou- rimsky liet in de vierde ronde de strijd staken, wegens een oogwonde voorbeeld worgt de dromende ge vangene een zangeres, die met op zyn zielige avances ingaat. Op dit moment komen de gevangenbev a- kers binnen. Aan de slap neerhan gende arm van de gevangene be merken zij, dat hij dood is...... Navrante muziek van Emile Ba- mais voldoet hier uitstekend. Resu merend kunnen wij, zonder aan de prestaties van de overige leden van het gezelschap te kort te willen doen, zeggen, dat het Ballet behal ve de bekwame leider, choreograaf en danser Jean Weidt één manne lijke kracht telt van zeer grote be gaafdheid, van wie wij ongetwyfeld meer zullen horen. Wjj bedoelen Paul Dougnac, die alle dans-senti- menten weet te bespelen (frappant was in „De Cel" zijn gelykenis met Barrault uit de film: „Les Enfants du Paradis"). Voorts een talent volle jonge danser, E. Fortm, cn een veelbelovend, nog erg jeugdig danseresje met een soepele bcen- techniek, France Bauvcry. Dat het publiek opgetogen was. bewezen een daverend applaus, een staande ovatie en bloemen aan het slot. Elsie Hooft. Een van de hoogtepunten, wellicht het hoogtepunt in Handel's oeuvre is „The Messiah". Het koor vervult in dit oratorium de belangrijkste taak en is als het ware de drager van de expressie en de handeling. Handel maakte het oratorium los van de kerk. Het werd een vrije kunstuiting cn met het componeren van de aria's hield de meester dan ook rekening met het virtuositeits verlangen der zangers en de muzi kale smaak zijner tijdgenoten. En juist omdat deze kunstuiting on danks haar religieuze ondergrond, nochtans iets werelds, iets concreets beeft, verlangt ze in tegenstelling tot bijvoorbeeld Bach's werken een stra lende, brede, grootse en naar buiten gerichte interpretatie. In de uitvoering die de Christelijke Oratorium Vereniging „Halleluja" onder leiding van Piet v. d. Iïerk- h-off er Vrijdag j.l. in de Konin ginnekerk van gaf. miste men deze muzikale karaktertrekken. Dit lag zeker met aan de technische zijde van dc koorzang Want de klankpro ductie viel zeer te loven: dc poly- phnnie was overal duidelijk, open en uitstekend afgewerkt. Maar men kreeg sterk de indruk, dat de diri gent de melodische lijnen evenals de dynamische schakeringen te strak hield. Dit was het in hoofdzaak wat de glans en het stralende van de klank een min of meer mat. karakter gaf, Ook de solisten verleenden met al tijd die glans aan hun partij, welke nodig is om de virtuose still der aria's tot hun recht te laten komen, hoewel men anderzijds genoeg gele genheid kreeg om de uitstekende stemkwaliteitcn van de sopraan Dora v. Doorn-Lindeman, de alt Annie Hermes en de bas Herman Schev naar waarde te kunnen schat ten. De tenor Jan Schipper was niet tegen de moeilijkheden van zijn par tij opgewassen ZoJvel technisch als muzikaal bleef alles beneden de mid delmaat en bovendien was de into natie vaak verre van correct. De organist Koos Bons en het Fml- harmomsch Orkest zorgden voor een over het geheel genomen goed slui tende begeleiding. H. van Born, i Rising Hope won op eigen terrein t werd gepasseerd Door deze zege van G.D.A. in de 3de kias B met verlaat Pechvogels de laatste plaats, 41. De theemensen openden metdie zy thans aan Maastraat toever- een doelpunt van Hassaart de score, trouwt. N H.S. was de derde Rotter- doch ongeveer een kwartier daarna j dam.-e club, die zegevierde n 1. over bracht de middenvoor van G.D.A. de Esdo, dat met 01 de punten aar. de partyen op geiyke voet (11) Na de pauze had Rising Hope het wind- voordeel en toen is G.D.A. er niet meer aan te pas gekomen. Van Schie vergrootte de voorsprong van de Rotterdammers en achtereenvolgens produceerden Vriezen en Kroon elk nog een doelpunt. V.N.D. heeft het te Slikkereer niet gemakkelijk ge had en keerde dan ook met een nederlaag van 20 huiswaarts. D.H.Z. blijft zich in de bovenste helft handhaven doordat zy Crom- vliet thuis met 13 klopte. Wat V.O.C. in afdeling C bezielt, eten wij niet, doch op eigen terrein kon zy Ona niet in bedwang houden en verloor met 01. In de volgende wedstrijden zal V.O.C. het zonder een van haar beste spelers, n.l. Bal, moeten stellen, die zich niet meer beschikbaar kan stellen. D.C.L. moest zich tegen S.V.V. uitkomend met een winstpunt tevreden stellen door oen gelijk spel van 11. In de 3de klas D zorgde Papendrecht voor eon verrassing door de Musschen, die nog ongeslagen waren, de klem op de neus te zetten en de vogels met een 31 nederlaag naar de Rottestad terug te zenden. E.D.S. deed het tc Lekkerkerk tegen de club van die naam heel wat beter door haar met X2 te verslaan. G.S.V. nam tegen Excelsior '20 geen halve maatregelen. De 42 be tekende voor de Schiedammers een koude douche. F.S.V, Pretoria ent ing het Goudse Olympia, die haar in afd. E door een gelijk spel van 22 een kostbaar punt afsnoepte. Spartaan '20 bleef R.K.A.V.V. met 12 de baas Spartaan '20 sukkelt dit seizoen met geblesseerde spelers. Nog geen enkele wedstrijd in dit sei zoen kon zij met een volledige ploeg in het veld komen. Het m daarom des te meer een prestatie, dat zy het toch nog tot overwinningen weet te brengen. Na een voorsprong van 02 te hebben geboekt (Keehnen scoorde het tweede doelpunt uit een strafschop), scoorde de middenvoor van de thuisclub uit een schermut seling een tegenpuot. H O.V. heeft zich in dc 3de klas F geducht geweerd. Zy bond de stryd aan tegen Blauw Zwart en won met 61, hetgeen voor de Rotterdam mers de vierde overwinning in suc cessie betekent cn voor Blauw Zwart de vierde nederlaag. Leonidas zag ^.ich door Fluks met 12 geslagen. Fluks nam na 20 minuten spelens dc leidihg. Ook al gaf Leonidas in de tweede helft beter partij, toch zag de linksbuiten van de Dordtenaren kans de. voorsprong van Fluks te vergroten, waarna Leonidas uit een strafschop het verdiende tegenpunt fabriceerde. SiodAlblasserdam ein digde in een gclyk spel van 11, hetgeen een succesje voor de Rotter, dammers mag worden genoemd. De vierde Wassers Saturnus viel in afdeling D de eer te beurt Roodenburg haar eerste nederlaag (21) toe te brengen cn Delft haalde het stoute stukje uit de tot voor Zondag ongeslagen B.T.C.- qj's met 31 te kloppen. Florissant verloor te Delft van D.V.C. met 30 en aangezien Schoonhoven het tegen Vogel (23) niet kon bolwerken, komen nu de beide Dclftse clubs boven Florissant en Schoonhoven te etaan, welke laatste de rjj van clubs op de ranglyst afsluiten. Ureua heeft zich In de 4de klas G op de eerste plaats weten te hand haven door Bolnes een nederlaag van 31 toe te brengen. In de wedstrijd Steeds VolhardenHoek van Hol land was weinig sprake van krachts verschil. De verdedigingen domineer den over het algemeen en het maken van doelpunten was dan ook zeer moeilijk. Toch zag de middenvoor van Hoek van Holland ongeveer een kwartier na de hervatting kans zijn club met een goed doelpunt de over winning te bezorgen. Schiedam cn Full Speed deelden in een puntloos spel de punten. Tn afdeling H zyn alle Rotter damse verenigingen aan de winnende hand gebleven, met uitzondering van Steeds Hooger, dat het sterke Flakkee niet van het lijf kon houden en met 2—1 vebloor. Hillcsluis blijft Flakkee op de voet volgen, want in Dordrecht gaf zij met 02 Merwede emi lesje. Beide clubs zijn nog on ge slagen, doch Flakkee heeft een wed strijd meer gespeeld en staat dpr- halvp lx! ven aan de ranglijst. Pech vogels boekte na drie nederlagen haar eerste overwinning en wel op Maastraat, wier doelman driemaal gasten moest laten. Een strijd vol spanning rn enthousiasme hebben het Xoordfn en Hermandad geleverd Na vinnige kamp werd het 3—3 R.D.M "kon in afd. X het voordoet van eigen terrein tegen St. Lode wijk niet uitbuiten cn verloor met 01. In het begin was het een gelyk op gaande stryd met St. Lodewyk iets gevaarlijker. Vier minuten voor de rust werd de doelman van de dok- mensen gepasseerd, doch het moest wegens hands geannuleerd u orden. In de tweede helft kon een doelpunt door R.D.M gemaakt in het oog van de scheidsrechter geen genade vin den. maar eindelijk was het de rechtsbinnen van St. Lode wijk, Baze- Jaar, die uit eer- voorzet van Hnks het enige „goede" doelpunt van de wedstrijd maakte. D.J.S. boekte 'naar eerste punt door tegen Progress met 33 geiyk te spelen cn Hillegcrs- berg maakte met Oud Beverland (4X) korte metten, waardoor zij enige treden op de competiticladder stijgt. Hion zorgde voor een éclatante overwinning van 71 op S-S.W, en le plaatselijke ontmoeting Tran1'- valiaD D C. voerde laatstgenoemde de boventoon (12) en nestelde zich daardoor wat steviger op de eerste plaats. Bloemhof kwam op de laatste plaats terecht doordat zij op eigen i op. zo was hij niet. hij hielp z'n hele terrein met 02 door D.R.L, werd i familie aan vettigheid cn boter, ■eslagen. De officier vond dit geval nog veel Laa* had gekregen, kon i abattoir, er moet on zal een eind aan het van S.F-C. in Schiedam met win- gemaakt %vordcn en wie betrapt nen. S.F.C. s aanvallen waren voor wordt gaat onherroepelijk dc nor in. de rust gevaarlijker dan die van de zo dreigde hij. Naar zijn mening Rotterdammers. Twee doelpunten moest Johannes een maand brom- varen er het gevolg van. Na de rust H1™1- De rechter deed er iets af, maar anc weken zal Johannes toch moe ten zitten. Johannes en ook Leendert van daareven moesten hun straf onmid- dclliik gaan uitzitten. De boom van een parketwachter nam ze weer mee het trapje af naar de cellen. Een naar gezicht. Wij zouden nog liever lawaaisaus over onze aardap pels gieten, dan de kans te lopen met gestolen vet gesnapt te worden pn als een boef de doos in geduwd, zo dachten wij hij het zie» van die twee domme oude mannen. Tóch weer-*» De Politierechter, de officier en de griffier begonnen bij wijze van spre ken de knopen van hun toga's al los te maken voor het lunchuur. toen daar ineens Leendert en Johannes nog binnengebracht werden door een boom van een parketwachter. Het waren al bejaarde mannen, die voorgeleide beklaagden. Zij hadden een slachtersbaantje op het abattoir, en het was weer het oude liedje ge weest Ondanks alle deining van de vori ge week hadden zij het toch niet kunnen laten, vet van het abattoir mee te smokkelen. Leendert. een pensenbewerker, werd gesnapt toen hij 2' kilo vet aan het achter overdrukken was. 't Is toch wel treurig, zei de of ficier gebelgd, dat je zo kort na al de deining die er laatst was over dit vet gappen en die onsympathiekste van alle stakingen, maar weer kalm doorgaat met vet stelen. En jullie krijgen ai zoveel meer dan een an der iedere week 1 kilo pensenvet. 1 pond rund vet cn een pond gehakt extra. Bovendien wist je dat je de doos in zou gaan als je gesnapt werd. 'k Heb niet mee gestaakt, zei Leendert kleintjes, en dat pensenvet gaat toch maiT naar de varkens, dus ik dacht 't §pijt wc wel. zei de officier, maar je wist wat je te wachten stond bii betrapping: 3 weken cjs ik. Leendert kreeg een weck. Bij Johannes was het een beetje anders gegaan. Hij werkte ook op het abattoir en. het was uitgelekt, dat je bij 'm thuis vet kon kopen. Toen men een huls- zoeking deed. werd er flink wat vet gevonden. Johannes bekende, dat hij al ccn jaar lang bij de vrouw van de melkboer het vet tegen boter had geruild. Maar hij at niet alles zelf pakte Aeolus beter aan en uit een hoekschop kopte de linksbinnen keu. ri£ in het doel (2—1). Ofschoon onze stadgenoten flink aanpakten, was S.F.C. in technisch opzicht toch de meerdere van Aeolus en de links buiten van S F.C slaagde er dan ook in de voorsprong van He Schiedam mers tot 31 te vergroten. Onge veer 5 minuten voor tijd verkleinde de linksbinnen van Aeolus de achter stand tot 32. nemen; hij was maar een ongeschoolde peon en. donna-achtige figuur; '3) De twee bandieten zijn schoot dikwijls tekort in hoffelijkheid.... in een hevig mesgevecht met elkaar verwikkeld Ik werd er bijna verlegen van. Hy hield ons en de bedreigde vrouw ontsnapt veilig, toch niet voor de gek? Want inderdaad; IK voel- dri mij als een lompe barbaar tegenover deze een voudige peon. Maar hij sprak in volle ernst. Even eens. toen hij beslist alle betaling weigerde. De senores waren toch zyn gasten! Er op aandrin- tï'J™" JFSÏ seki'enltt l«fcW Weer die inarkan. la naa t j tegenstelling: de grootste nederigheid gepaard 5,-hjifjnrd. De kleine iongen prepareerde de verf Ja. vertelde de bewaker, ik oen nu de enlEe aan een ongelooflijke trots. Maar ik begon nu aan e„ hlolo soms Sok«nlöndtemettot «ohtldeiei inwoner van EI Frogrcso. De anderen konden er Mexico te wennen. Zelfs Zapata, door de inan in Sraêaïl ,vas wridraK5k«mSnR toch niet aarden. Ik trouwens ook niet; nt-t in de pulqueria in Acapulco bezongen - eelts deze seMtere en taviSde 2 £n ons Md? - die mooie huisjes! Ah, fristp. wnnr .T» maai» IfUPOKtrlirlifTo nul,,.,- h-... it. -„7. wi. haler t= eu diivneei ue ce ridii una tatcjijt., JOHN i/AH SHSl L Zelfs in de pulqueria dringt in Mexico het mi rakel binnen. Alle drie werkten tezamen aan de drie tafere len; soms begon de één aan een figuur en een ander maakte haar af. De eigenaar van de pul queria had zelf de huizen op de achtergrond ge- s!Ah.triste senor. Ja7maar bi] tae/SSjdiw «nïcetjï b'eterl. de opening was het leuk! Het dorp was vol. De ^po. Zo was Mexico, no waren de Mexica- todiSen ro K vottSfS! president kwam en de minister van Landbouw nen. en de peones staken hun lachende hoofden uit de Later, toen wij El Progreso achter ons hadden, ramen van de huisjes en werden gefilmd. Si, si, zei graaf Paul: „Zo zie je, Jonska. ie kunt een het was een groot feest. „Manuel". De Indianen- paard wel naar het water brengen, maar je kunt vrouw onderbrak haar man's verhaal. Zij sprak het nictjaten drinken" „Het El Progreso-water beviel het peon-paard niet". Graaf Paul knikte. „Wegen en huizen, hygiëne en scholen het blijft toch alles stenen voor brood.wjj zullen bet anders aanpakken.... bijna verwijtend. Zag hij dan niet dat de senores vermoeid 'varen? Bemerkte hij dan niet al dat de jonge snor te beleefd was om iets te vragen, maar stellig wel trek zou hebben in een paar lekkere vijgen van de boom? De stille Indianen-vrouw, die rustig bezig was Waar denk je aan, Jonska?' met witte kleren naaien, had mij dan toch wel „Ik heb honger "graaf Paul" scherp geobserveerd. Ik had wel met smachtende We zetten onze'vermoeide paarden aan tot een blik naar de rykbeladen boom») gekeken, die schommelende draf. „Wn zullen d*ze avond in vlak voor de hut stond. Maar hoe had ze zo mijn de beschaafde w -eld doorbrengen. Jonska. In gedachten kunnen raden? Ik probeerde nog be- Velez is een pulqueria, als ik me goed herinner Jeefd te weigeren, maar Manuel sprong reeds op. en misschien ook wel een hotelletje", klom in de boom en was in een oogwenk terug Er was een pulqueria in Vélez: er was lekker met een mandje vol van de heerlijke vruchten, eten en goed gezelschap: twee schilders en een Heel handig, zónder het vlezige gedeelte aan te jonge helper waren bezig een van de grote muren len dronken de brandende zure pulque, het ge fermenteerde sap \«m de agave-plant. Dicht bij ons zat een oude gerimpelde vrouw; zij dronk en zong zachtjes in zichzelf; zij had een mand met broodjes en sterk gepeperd vlees bij zich; soms stond zij op en ging de pulqueria rond om haar klanten te voorzien. „Ik geloof dat zij alles wat zij verdient weer opdrinkt", zei ik te gen graaf Paul. Het schouwspel van de pulque ria met zijn kermisachtige drukte boeide me wel; maar het stemde me toch tegelijkertijd treurig. „Waarom drinken dc Mexicanen toch zoveel van dat goedje? Het is toch niet goed voor hen,.., Zo'n oude vrouw. Waarom?" „Vraag het haar maar eens", antwoordde graaf Paul. Zulke dingen kun je in Mexico genist doen. Tk kocht een paar broodjes van de oude vrouw en vroeg het haan „Ach, nino" zei ze, VOIJ e.„._ 0„ik weet raken, trok hij het harde buiten veil et je van de van het café te schilderen: het werd een geweldig wel dat het niet goed voor ons is, maar ach, de dikke vijg af en presenteerde ons de vrucht zo, tableau, dat een mirakuleuse gebeurtenis in drie pulque doet mij mijn verdriet vergeten en maakt sierlijk en lachend. En aldoor zich verontschuldi- taferelen voorstelde. Namelijk.: (1) een vrouw mij warm van binnen, zodat ik weer zingen kan, gend. Wij moesten hem zijn verstrooidheid, zijn wordt door twee bandieten bedreigd op een een- zoal3 vroeger...." gebrek aan goede manieren maar niet kwalijk zame weg; (2) In de wolken verscïiijnt een ma- (Wordt vervolgd). T)E laatste weken versohenen dik- wijl» berichten ln de kranten, waarin melding gemankt wordt van gevallen van kinderverlamming. Daaruit zou kunnen blijken, dat deze zo gevreesde ziekte weer in omvang toeneemt. Gelukkig is dit niet zo; hel is veeleer de in deze ttjrl van het jaar gebruikelijke toeneming van ge vallen. De zomer brengt dikwijls een opflikkeren van de kinderverlam ming, Een herhaling van de zware epidemie van 1343 hebben wij dit jaar niet gehad. De ziekte heet kinderverlamming, omdat zii het meest bij kinderen voorkomt, hoewel ook volwassenen haar ten prooi vallen. Aangenomen •ordt. dat de meeste mensen al in hun jeugd deze ziekte in een zodanig lichte vorm hebben doorgemaakt, dat nauwelijks verschijnselen zicht baar waren. Wie nu de ziekte, al is liet onopgemerkt, heeft doorstaan, is daarvoor ongevoelig, d.i. immuun ge worden rn krijgt op latere leeftijd geen kinderverlamming meer. Dc kinderverlamming is een in fectieziekte van het centrale zenuw stelsel d i. hersenen cn rug gem erg. Zij wordt veroorzaakt door ccn ziek tekiem. die zo klein is, dat wij haar niet eens met on2e beste microsco pen kunnen zien Wij noemci zo'n onzichtbare ziektekiem een invisibcl virus. Hoe weten wij nu, dat deze nooitgezicne ziektekiem de verwek ker van de kinderverlamming is? Deze wetenschap werd door gecom pliceerde experimenten verkregen, waarbij het bloed van de zieke door een filter van uiterste fijnheid is ge perst. De in de filter achtergebleven stof, waarin wij ook met de micro scoop niets kunnen vinden, is bij apen ingespoten, die daarop prompt kinderverlamming kregen. Er was dus iets in de stof. dat de besmet ting overgebracht heeft en dat is het virus. Zn zijn er verschillende soorten van virus, waarvan een het virus der kinderverlamming is. Ik. zie bil het lezen van de laatste regels verschillende men sen het voorhoofd rimpelen en zeggen: „Daar heb je nou weer de dierenkwelling, die arme apen". Dat is het niet, beste le zer, dat zijn noodzakelijke expe rimenten, zonder welke wij nocit een diphtherieserum of pen penicilline verkregen hadden. Ook de zeer enthousiaste dieren beschermer zal wel nooit een djphtherieserum-inspuiting bij zijn zieke kind willen weigeren. TTe ziektekiemen van de kinder- verlamming komen via het neus- slijmvhee in het lichaam. Merk waardig is het. dat de zieke voor jijn omgeving blijkbaar minder be- Om hrt verblijf ln dc ijzeren long wat tc veraangenamen, is een spie gel boven het hoofdje van dit drie- jarig lijdertje aan kinderverlamming opgehangen, zodat hij zijn dierbare vriend Popeye the Sailor {links) zien kan. smritelijk is dan diegene, die %vel de kiemen in zyn neus heeft, maar toch niet ziek js geworden. Zeven, tot tien dagen na de besmetting be gint de 7.ick(e meest, mei.koorts» verkoudheid. Eei :i_ lichte. neksdiRheid- is zeer verdachl i voor kinderver lamming Na 'n c tag of twee ontstaan, dc verlamming** n. meestal aan de benen. Typisch i is het dat kinderen zich 's avonds m sg goed voelden en de volgende mo rgen met een ver lamming wakke; r worden. De dik wijls dodelijke 1 verlamming der bij dc ademhaling betrokken spieren is gelukkig zeldzaam. De meeste ver lammingen verdwijnen weer binnen enkele maanden; wat overblijft is moeilijk herstelbaar. Wij kennen nog geen absoluut werkend genees middel. Er worden behandelingen met serum en andere medicamenten toegepast, maar de beste successen bereikt men met vroegtijdige be handeling. Zijn de verlammingen al uitgebroken, dan maakt men ge bruik van electric ito it massage en tenslotte verschillende orthopaedi- sche operaties. De ademverlammittg wordt door de bekenrj» „ijzeren long" een vernuftige mSchine voor kunstmatige ademhaling, opgevan gen. Hoe kan nu de uitbreiding van de kinderverlamming beperkt worden? Ten eerste in de tijd van een epi demie met kinderen plaatsen, waar veel mensen bijeenkomen, vermij den, zoals bioscooen, schouwburgen, feesten en dergelijke. Tevens elke grote inspanning bij- yoorbeeld vermoeiende sport, sterke afkoeling, maar ook te sterke en te lange zonbestraling uit de weg gaan. Elke iets verdachte verkoudheid moet reden zyn om het kind in huis te houden. De maatregelen door art sen en overheid genomen, stipt op volgen. Tenslotte dient gezegd te worden, dat de kinderverlamming, hoewel een zware ziekte; toch nog vrij zeld zaam is. In het tijdvak van 14—20 September van dit jaar zyn in ge heel Nederland 62 gevallen gemeld. Er bestaat daarom geen reden tot ernstige bezorgdheid. MEDICUS,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3