Verzoek aan Republiek om contact te zoeken HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ramadier reorganiseert de Franse regering Lords en Tories protesteren tegen regeringsplannen Gani .voert particuliere inleidende besprekingen in Batavia Politie deed een goedé vangst Serie inbraken in bet Gooi opgehelderd Teheran verwerpt olie-accoord Weerbericht Geconcentreerd kabinet zal economische situatie het hoofd bieden Sp Proteststaking in Ruhrgebied Praag protesteert tegen Chili Met jeeps op pad Olieboringen bij Delft E. Graeffe Belgisch ambassadeur Nederland gekozen in verzoeningscommissie Dr. Hulst hoogleraar te Utrecht Slachtoffer van aanrijding? Willem Andriessen zestig jaar Geen nieuws uit Zevenbergen Het wachten is op Waterstaat Nog 100 gram vlees extra Margarine in plaats van boter Brandstoffen voor kantoren Brandstof voor babies Rad. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 Donderdag 23 October 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting «Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te botterdam PI- Directeur; B- de Vries PL Hoofdredacteur: Tb. Ramaker Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 247 EERSTE STAP VAN COMMISSIE-VAN-DRIE De commissie-van-drie heeft haar eerste officiële stap gedaan, In een boodschap aan de regering der Republiek heeft zij ver zocht dat Djogja zich in verbinding zal stellen met de Neder landse autoriteiten, nog voor de commissie in Indonesië zal zijn aangekomen. De boodschap is gericht aan 'dr. Gani, die haar weer aan Djogja heeft doorgegeven. De commissie zal Zaterdag in Batavia arriveren en onmiddellijk inleidende besprekingen voeren met Nederlandse en Indonesische autoriteiten. Het eerste contact tussen de Republiek en het Nederlands- Indische gouvernement is inmiddels reeds gelegd. Dr. Gani heeft de laatste dagen particuliere gesprekken gevoerd met Nederlandse autoriteiten voornamelijk met de secretaris van dr. Van Mook. Het '-Ind-rapport van de consu laire commissie is gisteren bij de U.N.O. binnengekomen. Het is een uitvoerig stuk, waarvan de verme nigvuldiging ten behoeve van de afgevaardigden vier dagen in be slag za! nemen. Op grond van het uittreksel heeft de Veiligheidsraad gisteren op nieuw het Indonesische probleem besproken. De Philippijnse afgevaardigde Romulo diende het voorstel in dat de militaire stafcommissie van de U.N.O. om de com missie-van-drie terzijde zal staan om inzake de be stands-kwestie een oplossing moge lijk te maken die technisch verant woord is. Hij becritïseerde het con sulaire rapport, dat misschien onbedoeld meer welwillendheid voor het Nederlandse standpunt toont dan de onpartijdigheid ver eist. Warren Austin (U.S.A.) verde digde de Amerikaanse ontwerp resolutie en zei dat de bestands kwestie eerst moet worden opge lost, wil de commissic-van-drie haar .werk niet bij het begin al ern stig belemmerd zien. Van Kleffens' critiek Mr. Eelco van Kleffens acht te de Amerikaanse resolutie niet op alle punten aanvaard baar. Het bevel „staakt het vuren", tweemaal door de Veiligheidsraad uitgevaardigd, bleek niet volledig uitvoerbaar. Overleg met de Republiek in deze zou tot niets leiden omdat de Re publikeinse regering eenvoudig de macht mist om de terreur tegen de Chinezen, een der belangrijkste aan leidingen voor Nederlands optre den, te voorkomen. Het zou onjuist zijn om. zoals de Amerikaanse dele gatie wil. zich opnieuw over een oplossing uit te spreken die niet uitvoerbaar is. Ook het Philippijnse voorstel zal geen oplossing kunnen brengen dat is de consulaire commissie wel gebleken. Mr. van Kleffens wist te bereiken dat. ondanks de bezwaren van de Sowjet-Unie, Australië en Colum bia, de debatten werden uitgesteld tot het volledig consulaire rapport voor d" afgevaardigden beschikbaar is. Voortzetting: Maandagmiddag vier uur, Nederlandse tijd. Er is eindelijk meer licht gekomen in de reeks van in braken. die de laatste tijd in het Gooi werden gepleegd. Uit een villa te Bussum werden enkele Perzische kleden, een radiotoestel en een aantal kledingstukken ontvreemd. Bij eeri onmiddellijk door de po litie. ingesteld onderzoek op de Rijksstraatweg werd een auto aangehouden, waarin zich de ver miste goederen bevonden. De bei de inzittenden, uit Den Haag, af komstig. werden aan de tand ge veeld, waarop de politie een on derzoek instelde in dc woning van deze inbrekers. Verschillende goederen van andere inbraken uit het Gnuï werden daar aangetrof fen- Het onderzoek leidde later nog tot de ar-estalies van twee andere inbrekers. Te Cairo verbeterde de Egyp tenaar El Touny het wereldrecord tweehandig drukken, dat sedert 1940 met 120 kg. op naam stond van de Japanner Shuseikiu. El Tou ny bracht het record op 123.500 k.g. Het Perzische parlement heeft een wet aangenomen, waarin nieu we onderhandelingen met de Sowjet Unie worden voorgesteld en de olie overeenkomst tussen Forzië en de Sowjet-Unie van 1946 practisch te niet wordt gedaan. Honderd en twee leden stemden voor, twee tegen. Intussen had de Perzische premier Ghavam Es Soeltaneh, verklaard, dat hij zijn woord ten opzichte van de USSR gestand wenste te doen. Een wet, volgens welke de Perzische olie uitsluitend met Perzisch kapi taal geëxploiteerd zou worden, werd verworpen. AMSTERDAM KOOPT „JOODSE INVALIDE" De gemeenteraad van Amsterdam nam 'zonder hoofdelijke stemming het besluit voor de gemeente onder hands aan te kopen het gebouw „De Joodse Invalide" voor de som van 1.500.000. Enige leden brachten de droeve oorzaak in herinnering, welke het bestuur van wat wethouder W. Schokking „deze Joodse oogappel" noemde, er toe heeft gebracht de stap tot verkoop te doen. Zij uitten overigens hun vreugde dat hiermede de verpleegruimte in Amsterdam aanmerkelijk zal wérden uitgebreid. PLAATSELIJK MIST Weersverwachting, geldig lot Vrijdag- Ir1 '7 avond: In de avond en nacht op vele plaat- .sen vorming van ne vel of mist Overi- gens wisselend be wolkt met voorna melijk in het Zuid westen van het land hier en daar nog een enkel. b.ultje. Z akke tot matige Wind tussen Oost en Zuid. Weinig verandering van temperatuur. 24 Oct.. Zon op 718 uur. onder 17 20 uur Maan onder 40 uur, op 16 14 uur Waterstanden Rotterdam: le tij 12.16- uur. Waarnemingen hedenmorgen te R'dam 8.40 uur: Luchtdruk Z.W 761.02: temp. 10 9: max. temp. 1B.5 (3 40 uur gistermiddag!; min. temp. 10.2 (7 'uur hedenmorgen). \Veersgesteldheidbewolkt. Betere voorlichting in Verenigde Staten Aan het Nederlandse Voorlich tingsbureau in New York zal een speciale afdeling Indonesië wor den verbonden, onder leiding van dr. H. J. Friedericy, tot dusver werkzaam aan het departement tan overzeese gebiedsdelen. Dit besluit werd genomen on- cïtr invloed van de waarnemingen van dr. van Mook en dr. Ozlng» bij hun recent bezoek aan de Verenigde Staten. Luitenant Philip Mountbatten, de verloofde van prinses Elizabeth van Engeland. werd Woensdagavond licht gewond doordat zijn sport-two- seater bij Cirencester (Glouserter- shire) van de weg slipte. Luite nant Mountbatten, die zich alleen in de wagen bevond. liep lichte kneu zingen op en verrekte zijn knie. R o c 1 o r e: landbouw; N a e g fi le n; nationale opvoeding; M o ch economische zaken, publieke wer ken en vervoer; B e c h a r t: staatssecretaris bij de premier en zaakgelastigde voor overzee. (Van onze correspondent) PARIJS, 23 October Mi nister-president Paul Ramadier beeft zijn kabinet hervormd en geconcentreerd. Van de tweede regering-Ramadier, gevormd na het ontslag der communisten in het voorjaar die uit 25 man be stond, blijven er in het derde ministerie-Ramadier slechts 12 De bedoeling van de minister president is een meer effective slag orde te vormen om weerstand te bieden op twee fronten: enerzijds tegen de communisten en. de her nieuwde sociale agitatie, anderzijds tegen de R.P.F, van generaal De Gatille. Hij heeft van deze gelegen heid gebruik gemaakt om enige stenen des aanstoots, zoals zijn par tijgenoten, de ministers van econo mische zaken, Andrc Philip, van landbouw, Tanguy-Prigent en van overzeese gebiedsdelen, Marius Moutet. kwijt te raken. De politieke samenstelling blijft overigens de zelfde. Het kabinet blijft een coali tie van socialisten, M.R.P. en so ciaal-radicalen. Georges Bidault be houdt buitenlandse zaken. Tevens zijn beide kamers van het parlement dat eigenlijk tot 13 No vember op rccès was, tegen a.s. Dinsdag bijeengeroepen. Ramadier za] dan naar men verwacht de kwestie van vertrouwen stellen.'Het is nog volkomen onzeker of deze nieuwe ploeg zijn eerste aanraking met het parlement zal overleven. Het is immers nog niet bekend hoe-' veel radicalen en M.R.P.-afgevaar digden de regering trouw zulten blijven, hetzij uit eigen overtuiging, hetzij op consigne van generaal De Gaulle, aan wie het voornemen wordt toegeschreven om Ramad;cr deze moeilijke winter nog te laten voortsukkelen, en eerst dit voorjaar, als Amerikaanse hulp voelbaar wordt, zijn geluk te beproeven. Uit de stemming zal de houding der communisten die óf zullen tegen stemmen óf zich van stemming zul len onthouden, wellicht beslissend zijn. Reuter geeft de volgende samen- stelling van het nieuwe .kabinet: Ramadier: premier: Y v o n Del bos: minister van staat: Georges Bida uit: buiten landse zaken: De ore us: bin nenlandse zaken: And ré Ma- rie: justitie: Rh. Te it een: strijdkrachten: Schumann: fi nanciën; Daniel Mayer: ar beid en sociale veiligheid: La- cos te: handel en industrie: mi" PAUL RAMADIER StaalarVieiders tegen ontmanteling Te Velbert, in het Rijnland, heb ben 69 arbeiders van de staalfirma tan August Engels, waarvan een gedeelte voor herstelbetaling ont manteld zou worden, „op order van hun vakvereniging", Woensdag ge weigerd aan de ontmanteling te werken. Dit is de eerste aanwijzing, dat de arbeiders van het Ruhrge bied zich actief tegen de ontmante ling zuilen verzetten, zoals onge veer een week geleden was aange kondigd. Waarnemers menen, dat de sta king te Velbert een gevolg is van de berichten, dat het bestuur der vakvereniging in de Britse zone van Duitsland verklaard zou heb ben.'dat de stakers volledige uitbe taling zouden ontvangen, indien zrj wegens staking ontslagen zouden worden. Men verwacht Donderdag op een persconferentie verdere aanwg*zin gen van de vakverenigingen, na een vergadering van drie dagen van delegaties der vakverenigingen uit de vier bezettingszones. Verbreking der relaties „onfatsoenlijk" Het Tsjechoslowaakse ministerie van buitenlandse zakèn heeft de Chileense regering ervan beschul digd, kennelijk denkbeeldige rede nen te hebben aangevoerd voor de verbreking der diplomatieke be trekkingen. De stap wordt „onfat soenlijk" genoemd en draagt, aldus de verklaring, niet bij tot verstevi ging van de vrede. Intussen gaat in Chili de anti communistische actie voort. Meer dan tweehonderd communistische leiders en strijders, onder wie per soneel van het officiële orgaan der communisten, zijn gearresteerd na dat de regering onmiddellijk optre den tegen partijleiders, leden van het parlement en vooraanstaande vakverenigingsmensen had aange kondigd. Oefeurit van de KNAC van 24 uur Morgenochtend zullen te Amers foort een kleine honderd jeeps star ten voor een monster race die 24 uur zal duren en gedurende welke de deelnemers gebonden zijn aan een gemiddelde rijsnelheid van 36 K.M. per uur. Het is een van de eerste I ocfenritten die de KNAC organi seert. Doel is het onëntcrmgsvermo- gen te bevorderen cn het uithou dingsvermogen op dc proef te stel len. Deelgenomen wordt door mili tairen, rijks- cn gemeentepolitic cn door burgers. De deelnemers krijgen pas aan de start te horen welke rout gere den zal worden en langs welke we gen. secundaire wegen en over wel ke terreinen zij moeten gaan om (Zaterdag het eindpunt. Tilburg, te bereiken. De belangstelling voor deze oefeurit is zeer groot. Per jeep worden twee deelnemers verwacht die om beurten rijden dan wel kaartlezen. De route bestaat uit vijf trajecten, waarvan het vijfde traject beschouwd wordt als een klasse mentsproef. Van onze Haagse redacteur) In het kader van het onderzoek, dat de Nederlandse Aardoliemaat- Schappü op het ogenblik in ons land doet naar het voorkomen van aardolie, zal binnenkort een boring worden begonnen aan de Laan van Altena te Delft. Duiveniiefhebber doet dodelijke val De 16-jarige T. Jonkman, een fabrieksarbeider, wonende aan de Korte Twehtstraat in Den Haag, is gisteravond omstreeks zes uur, toen hij bezig was op het dak een duiventil te vervaardi gen, met til en al van zeven me ter hoogte naar beneden gevallen. De jongeman overleed ter plaatse. Vrijwillige beperking van benzineverbruik Naar wij vernemen hebben de gezamenlijke verkeèrs- en ver- voersbonden aan de minister van Economische Zaken eeri construc tief voorstel gedaan, dat beoogt met alle beschikbare middelen een vrijwillige rationalisatie van benzine tot stand te brengen. Men verwacht hiervan een groter ef fect, dan van restrictie of distri butie van deze belangrijke brand stof. BEVOEGDHEDEN VAN HOGERHUIS ZULLEN MAAR WEINIG BEPERKT WORDEN De Britse regering zal bij haar streven naar beknotting van de macht van het Hogerhuis sterke tegenstand ondervinden van de Con servatieven zowel als van de Lords. (In het House of Lords hebben de Conservatieven de meerderheid). De woordvoerders van de Conser vatieven in het Lagerhuis, Church;]' en Eden, hebben bij de debatten _over de Troonrede scherp geprotesteerd tegen de regeringsplannen. Churchill onderbrak Attlee tijdens zijn toelichting op de rede. met de woorden: Dit is een wei-overwogen daad van Sociale agressie. Later voorspelde Churchill dat het land door tweedracht ver scheurd za] worden. Eden zei, dat de regering niet het recht heeft de macht van de Lords aan te tasten. Hij verweet de re gering het voeren van partij-poli tiek, in een tijd waarin de natio nale eendracht meer dan ooit nood zakelijk is. Lord Salisbury, leider van de Conservatieve fractie in het Hoger huis, wees er op dat de Lords wel hebben getracht de door het Lager huis aanvaarde wetsontwerpen te verbeteren, maar nooit obstructie hebben gevoerd. Een verdere beperking van de bevoegdheden van het Hogerhuis, die bij de parlementswet van 1911 reeds zeer beknot waren, zou de invoering van een één-kamerstelsel betekenen, waardoor de laatste be scherming van het Britse volk te gen extreme daden van een meer derheidsregering zou zijn wegge vallen. Attlee heeft, echter meegedeeld, dat de regering niet van plan is de Lords hun wetgevende bevoegdhe den te ontnemen. Thans heeft het Hogerhuis de bevoegdheid om een wetsontwerp dat door het Lager huis is aangenomen twee jaar op te "houden. Men wil deze termijn .be korten tot een jaar. Sommige waarnemers verklaren het voorzichtige karakter van de Troonrede uit het feit dat de rege ring, met een conflict met het Ho gerhuis voor de boeg, niet te veel last aan boord wil nemen. Volgens anderen zou zij de verder gaande nationalisaties eerst aan de orde willen -stellen, wanneer zij zich er van verzekerd heeft dat het Ho gerhuis haar niet te veel meer in de weg kan leggen. Lagerliuislid in actie tegen prinselijk huwelijk Het communistische parlements lid Gallacher heeft Woensdag in het B' tse Lagerhuis opschudding veroorzaakt toen hij protesteerde tegen „de verkwistende uitgaven" die met het huwelijk van prinses Elizabeth en luitenant Mountbat ten zouden zrj" gemoeid. Gallacher verkreeg geen steun van "de andere parlementsleden en zijn commentaar werd begroet met boze uitroepen als „ga zitten". Gal lacher zeide, zinspelend op de vroe gere nationaliteit van de a.s. prins gemaal. riï-e* te kunnen vergeten, dat op de dag, dat de verloving be kend werd gemaakt, duizenden Griekse burger3 in de gevangenis werden geworpen, door de „reac- tionnaire Griekse regering". Tegen het einde van dit jaar is de benoeming te verwachten van de heer E. 'Graeffe' als Bel gisch ambassadeur in Den Haag. Na onderzoek van zijn geloofs brief is mr. G. J. van Heüven-Goed- hart toegelaten als lid van de Eer ste Kamer, Palestina in de UNO De commissie voor Palestina der UNO heeft in de zogenaamde ver- zoenings-subcommissie benoemd. Australië. Siam, IJsland, Neder land en San Salvador. Deze sub-commissie moet het voorstel van San Salvador bestude ren, strekkende tot een verzoening tussen Arabieren en Joden. De com missie had moeite leden te vinden voor de andere twee subcommissies, die voor de veldeling en die voor het geünificeerde Palestina. Ten slotte werd het aanwijzen der leden aan de voorzitter overgelaten. Ook de leden der beide andere sub-commissies zijn aangewezen. In elke commissie ziin negen landen, elk met een persoon vertegenwoor digd verdelingssubcommissie Cana da. Tsiechosiowakije. Guatemala. Polen. Zulrl-Afrlka. Uruguay. Ver. Staten. S.U. en Venezuela: subcom missie voor geünificeerd Palestina: Afghanistan. Columbia. Egypte, Irak, Pakistan. Libanon. SaocdJ- Arabie. Syrië en Yemen. Dr. Evatt. voorzitter der corn* ni'ssie voor Palestina, die de sa menstelling der commissies bekend maakte, verklaarde, dat beide sub commissies mot het oog on de ur gentie der kwestie uiterlük 29 Octo ber rannort aan de commissie voor Palestina moeten hebben uitge bracht. Dc ring daarop komt de commissie weer'hijsen. Tot gewoon -hoogleraar aan dc Rijksuniversiteit te Utrecht om in de faculteit der letteren en wijsbegeerte onderwijs te geven in het Hebreeuws „de Hebreeuwse Oudheidkunde en het Babylonisch-Assyrisch". is be noemd dr. A R. Hulst, secretaris van de vertaalcommissie van het- Neder lands Bijbelgenootschap. i De nieuwe "hoogleraar, Ned.iHerv. predikant met bijzondere opdracht te Baarn, promoveerde in 1938 op het proefschrift „Het karakter van de cultus m Deuteronomium". Hij komt thans nam Utrecht als opvolger van prof. dr. A. Noordtzij. KLAAR VOOR DE START! Woen vhigge.se/iip de „Nieuw Imsierdam logse uitrusting voor ziin cersfc sc/sg 29 October vertrekt Neerlands geheel gerestaureerd in vooroor- reis va» AVW'fd-am naar Amerika Verminkt lijk langs Rijksweg gevonden Op het rijwielpad van de Rijks weg aan dc Zuidzijde \an het viaduct bij Overhelde werd Woensdagavond het zwaar "ver minkte lichaam gebonden van een man. Een licht beschadigd motorrijwiel lag bij hem. De G.G. G.D. kon het lijk door dc ernstige verminkingen niet ver voeren. Het werd per lijkauto naar de begraafplaats Crooswijk overgebracht. Het bleek te zijn dc 69- jarige J. tan Zanden, zon if er beroep, uit de Naci egaal laan in Y1 nardingen-Ambac 111. Vermoede lijk is de man aangereden door een auto waarvan de spatborden kanariegeel zijn. Dc politie van het bureau Oostervan 1st raat ver zoekt de bestuurder van deze auto cn eventueelc getuigen zich daar te metden. Geen feestvertoon rond de „"Wilelm Ruys" Van de directie van de Rotterdam- sche Lloyd vernemen wy, dat het aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen het in de vaart komen van het nieuwe vlaggeschip „Willem Ruy-s" gepaard te doen gaan met enige feestelijkheid, zoals het hou den van proeftochten en het op ruime schaal organiseren van be- "zichtigfngen. Deze voornemens' kun- nen echter helaas niet ten uitvoer worden gelegd en men heeft moeten besluiten af te zien van gebeurtenis sen, zoals voor de oorlog by het in de vaart komen van een schip als de „Willem Ruys" gebruikelijk waren. Noodzakelijkerwijs zal wel een technische proeftocht worden ge houden van 15 tot waarschijnlijk 19 November a.s. De vertrekdatum is thans op 2 December vastgesteld. Door kolendamp onwel geworden Controleur H. A. Koekendorp en zijn vrouw zijn Woensdagavond in hun woning aan de Bonaventura- straat onwel geworden door kolen damp. Nadat zy enige tyd in de buitenlucht waren geweest voelden zy zich weer wat beter. Toch be sloten zy de nacht by familieleden door te brengen. Daar werd de vrouw wederom onwel, waarna de G.G. en G.D. er aan te pas moest komen om haar te behandelen. De pianist "Willem Andriessen viert Zaterdag 25 October zijn 60ste verjaardag. Van zyn vader Nico H. Andriessen, organist van de St. Jo zefkerk in zijn geboorteplaats Haarlem ontving hij zijn eerste mu zieklessen. Als leerling op het Amsterdams Conservatorium studeerde hij piano bij Jean B. dc Pauw en compositie bii Bernard Z wears. Hij werd pianoleraar aan bet Kon. Conservatorium te Den Haag en van 1918 tot 1924 gaf bij les aan de Toonkunstmurickschool te Rot terdam als hoofdleraar voor de ho gere nianoklasse. In 1924 werd hij in dezelfde functie benoemd aan het Amsterdams Conservatorium, waar hij in 1937 Sem Dresden opvolgde als directeur. Bekende musici hebben van Wil lem Andriessen hun opleiding ont vangen: Jan Nieland, Jan van Epenhuyzcn. Andries de Braai. 'Wolfgang Wijdcvcld, Jo van den Eoogert. André Jurres en Hein Jor- dans. Behalve als pacdagoog is Wil lem Andriessen beken r] geworden als pianosolist en verschillende com posities ziin van zijn hand versche nen/ o.m. Ouverture in c (1906). Mu ziek bij het openluchtspel „Willem van Holland" (1013). Mis in es Pianosonate (1938) cn Piano- sonatine (1941). Woensdagavond heeft de jarige in de gemeente concertzaal van zijn geboortestad een pianorecital ge geven. Op 25 October wordt de heer An driessen in besloten kring gehuldigd in de Bachzaal van het Amsterdams Conservatorium. Op Dinsdag 28 Oc tober wordt o.l.v. Hein Jordans tc zijner ere een concert gegeven, waavbjj de jubilaris het vierde en vijfde pianoconcert van Beethoven uitvoert. Het programma opent met de ouverture Prometheus. In. alle zogenaamde krcpecrgeval- Icn in Limburg, voor zover ze in 1946 waren opgegeven, is thans voorzien. Alle betrokkenen hebben een woning gekregen, die nog wel niet in alle opzichten voldoet, maar toch in een redelijke behuizing voorziet. De Zevenbergers mogen niet mopperen. De rcservcschroef van de Willem Buys is nog steeds in hun midden cn het sluat nog he lemaal niet \ast. wat cr tenslotte mee zal gaan gebeuren. Ambte naren van de Rijks-waterstaat hebben de expediteur voorgesteld liet gevaarte naar de Moerdnk- briig te rijden cn liet daar o\er te laden op een schip \oor order vervoer naar Rotterdam. Men is hang dat liet transport op de Moerdi|kbrug zal vastlopen en lmt is te begrijpen, dat dit risico niel zal worden genomen. Nauw keurige metingen hebben uitge wezen. dat de speling tussen de uitstekende schroefbladen en de spijlen van de Mnorriiikbnu 20 centimeter bedraagt.. Waterstaat acht deze speling te gering en eist minstens een halve meter. Personeel van de Ruitens Trans porten X.Y. hebben de schroef nu een eindje gedraaid zodat een behoorlijke speling gewaarborgd is. Intussen is dc expediteur dr nog niet in geslaagd de vereiste vervoert ergtinnïnc te krijgen. Alleen het departement van Ver keer cn Waterstaat is bevoegd hem deze te versti ckkcn en op nieuw is dc heer Ruiten vanmor gen naar Den Haag getogen om tc trachten de noodzakelijke pa- pi eren voor vprdcr transpoit over het Hollands Diep in zijn bezit'te krijgen. De Virgo" op sleeptouw De sleepboot Ganges van L. Smit en Co's internationale sleepdienst, die Woensdagmiddag naar zee ver trok om assistentie te verlenen aan het Zweedse stoomschip Virgo, dat met gebroken schroefas op de Noordzee dreef, heeft het schip nog dezelfde middag bereikt. De „Ganges" heeft het met hout- pulp geladen vaartuig op sleeptouw genomen en koerst er thans mede in de richting van de Nieuwe Water weg. De paar koudere dagen in het begin van deze week hebben het aanbod van slachtvee plotseling doen toenemen. Teneinde het aan gevoerde vlees te- kunnen verwer ken. is het nodig, boven het rantsoen van 500 gram. dat in de bonnen- ljjst van 23 October is opgenomen, nog een rantsoen van 100 gram be schikbaar te stellen voor personen van 5 jaar en ouder. In verband hiermede wordt voor het tijdvak van 24 October Lm. 8 November a,s. op bon q-03 vlees 100 gram. vlees of vleeswaren verkrijgbaar gesteld. De voor deze winter gereserveer de botörvoorraad geeft niet de mo gelijkheid het aandeel boter in het totale vetrantsoen ongewijzigd te handhaven. Een aantal keren zal voor personen van 5 jaar en ouder 125 gram boter in liet veertien daagse rantsoen vervangen moe ten worden door 125 gram marga rine, zodat voor deze groep het rantsoen dan geheel uit margarine en/of vet bestaat. Deze omwisse ling zal voor de eerste maal ge schieden in het rantsoen, dat in de bonnenljjst van 6 November a.s. bekend wordt gemaakt. Het rant soen boter voor kinderen van. 0—3 jaar wordt niet gewijzigd. De bonnen „een eenheid 7e pe* riode" tot en met „een eenheid 12a periode" van de brandstoffenkaar- ten WA 707 zyn elk geldig ver klaard voor het kopen van een eenheid vaste brandstoffen. Voorts zijn de bonnen „vjjf eenheden 7e periode" t.m, „vijf eenheden. 12e periode" van dc brandstoffenkaar- ten WB 707 elk geldig verklaard voor het kopen van vijf eenheden vaste brandstoffen. Van onze Haagse redacteur) Aan gezinnen waarin cp 1 Novem ber of na die datum een baby wordt geboren, zal voor dit seizoen 1 extra eenheid brandstoffen wor den verstrekt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1