Het water zakt., de nood in de sleepvaart wast HET ROTTERDAMSCH PARGOL Liquidateurs ym Joods bezit berecht Mensen en zwijnen Lagerhuis hoort nieuwe serie sombere berichten Tussentijdse hulpactie voor Europa goedgekeurd Vrij. onverveerd Geen levende Vreeswijker zag de Lek ooit zo laag Weer vooroorlogs bier op 3 November Aardappelmeel in het bet brood S.S. „Koert" bij Porte au Prince in brand Het wachten duurt te lang Jeeps startten voor monsterrit „SCHROEFKWESTIE" VERKEERT IN EEN WARE IMPASSE De Willem Runs" heeft ook nog een tweede reserveschroef nodig Cripps kondigt wederom beperkingen aan Vier en een half jaar geëist tegen een der verdachten W eerzin wekkende zaken Treinbotsing in mist van Londen Tweehonderd doden in een maand in Indonesië Weerbericht Vliegende koopvaardij vindt geen steun bij regering Onderzoek naar dodelijk ongeval op Rijksweg Grote lading rubber in de „Kota Gede" Had. *n A dm. Lange Haven 141, Schiedam teL «9300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER iVrijtlag 24 October 1947 Uitgave Stichting „Het Parool" Portgiro 398644 Bankier: Arasterdamscbe Bank te Botterdam PL Directeur: B. de Vriqs PL Hoofdredacteur; Th. Eamaker Zevende jaargang, No. 248 t.Zo laag als het water nu in de Lek staat heb ik het nog nooit beleefd," zegt een oude Vreeswijker en hij kijkt met peinzende ogen over de kronkelende rivier, waarop zovele van zijn dorpsgenoten hun brood moeten verdienen. ,,Nu al liggeh de meeste sleepboten stil. Wat moet het worden, als het peil nog lager wordt? De ramp is dan niet te overzien. De peilschaal hier bij de schipbrug, welke alleen ge raadpleegd wordt als het water onder normaal is, staat bijeb helemaal droog. Ja, ja, de vacantie- gangers hebben wel genoten van het heerlijke zonnige zomerweer, maar de slepers hadden toch liever een' beetje meer nattigheid gehad." Vreeswijk, het oude dorpje aan de Lek is vol van de moeilijkheden, welke de aanhoudende droogte mee brengt. Praat met wie U wilt, ieder begint er over. Of het nu de reder Van Loon van „De Harmonie" is, de bedrijfsleider van „De Keulse Vaart", De Jager, de bakenmeester Van der Vlies of de kruidenier en de slager'. „We moeten' meer water hebben, anders oei even we een twee de grote stroo na de strenge winter" Woensdag hingen in het Lekdorpje de vlaggen uit: de commissaris der Koningin was op bezoek en twee be kende \*reeswijkse jongelui stapten in het huwelijksbootje, dat hoDenlijk meer vaarwater zal vinden dan dc vele sleepboten, die nu binnen de sluizen langs de wallen gemeerd lig gen. De luxe rijtuigen, die aan en af rolden, de plechtigheid in stadhuis en kerk en de feestelijke stoet van bruiloftsgasten vrolijkten even de stemming wat op: *s avonds zal men in de meeste gezinnen weer terug- fekeerd zijn tot het onderwerp van e dag: de Lek dreigt droog te ko men. Boten maken brokken Nu nog varen vele slenen door de schipbrug, die de machtige vaste verkeersbrug fslachtoffer van de oorlog) moet vervangen. „Ver varen zij de Rijn niet meer op, want onze hoten maken brokken" zegt reder van Loon. ..Een paar van mijn sche pen verloren hun schroeven of kre gen ernstige beschadiging aan de straalbuis. dat is de installatie, waarbinnen de .schroef.draait .en waardoor de sïeepkracht met onge veer 35 Tfj kan worden verhoogd. Ik heb het zekere maar voor het onze kere genomen, al mlin boten liegen aan de wal. Dat betekent een stron van 250.per weck voor de srote slepers en 20CI.voor de kleine Daarbij zijn niet berekend de verze kering. de sociale lasten en de hy potheek-rente!" Alleen kleine sleepboten kunnen nog de Kijn op tot Ruhrort,'ook en kele grotere du bbel ^chroevers cn vlot gaande schepen komen zo ver. Maar boten met wat meer diepgang sijn tot werkloosheid gedoemd. - Za' bet Rijk bijspringen? „Alle lonen komen thans op onze rekening. U begriiot. dat wordt een ondragelijke last, als de droogte blijft aanhouden. En ik zie er nog geen gat in", klaagt de neer Van' Loon. „Gelukkig heb ik deze week bericht gekregen dat het Cen traal Bureau voor de Riinscheep- vaart een wachtgeldregeling heeft ontworpen, waarbij de werknemers het volle loon wordt gegarandeerd. .Het Rijk zal een deel van deze lasten voor zijn re kening moeten nemen, het schijnt dat Den Haag er niet af wijzend tegenover staat.. Men kan ons toch niet in de steek laten?" Zo denkt de heer De Jager van „De Keulse Vaart" er ook over. hoe wel de meeste boten van zijn maat schappij nog steeds ..in touw" zijn. Maar lang zal dat niet meer duren, de moeilijkheden worden te groot. De „Keulse Vaart 4" ligt al aan de wal, de andere zullen wel spoedig volgen, als Bakenmeester Van der Vlies: ..Tot nu toe was het laagste p 11 van de Lek 31 cm. N.A.P. Holkomen ab normaal in deze tijd van lw* jaar. In de 'winter, bij strenge vorst, komt dat meer voor. omdat dan de boven loop van de Rijn bevriest. Maar in de herfst..geen levende Vrees wijker heeft dat ooit meegemaakt!" Schipper Boksteyn van de „Keulse Vaart 4" loopt zo'n beetje met zijn Bij laas valer staat de peilschaal buiten de Koninginnesluizen in Vreeswijk vrijwel ge heel droog. ziel onder' zijn arm. „Ik ben geen landrot en mijn vrouw ook niet. Va ren is nu eenmaal ons leven, wij zijn met het water helemaal vergroeid" Zijn vrouw mengt zich ook in het gesprek. ..In de oorlog heb ben wij vier jaar aan de wal ge zeten. op een bovenhuis. Niks gedaan, hoor. Een huis is maar ccn dood ding. een boot leeft. En wij leven mee. Bij storm en regen, bij ijsgang en mist, bij stralend zon weer. iedere keer weer beleef je iets anders. Ik wou, dat het wekenlang ging stortregenen, dan konden we weer de rivieren op". „De Keulse Vaart 4 heeft ook al pech gehad met zijn schroef. Dat zit 'm niet alleen in de lage water stand". vertelt Boksteyn. Rijkswa terstaat heeft onmiddellijk na de be vrijding alles gedaan om de rivieren in Nederland weer bevaai'baar te maken. Wrakken zijn opgeruimd, an dere staketsels ook. Maar in Duits land doet men daaraan -niet veel. Loopt een boot op een gezonken schip, men zet er alleen een ton bij en Iaat de zaak verder zoals die-ts. Als je bet mij vraagt, riekt dat sterk naar sabotage. Bewijzen kan je het natuurlijk niet, maar...." Boksteyns [ezicht spreekt boekdelen. „Wat moet het worden ,met de sleepvaart als cr vóór de winter geen regen komt? Ik weet het niet. Als de bovenloop van de Rijn dicht vriest krijgen we geen drup water meer beneden. Dan kunnen we het eerste halfjaar wel inpakken. Ik heb gehoord, dat'sneeuw in Zwitserland, die anders nooit wegdooit, nu ver dwenen is. Geen greintje voorraad dus meer". „Het zal je gebeuren dat je met je boot ergens in Duitsland vast blijft liggen. Langs de Rijn zijn vier zg. missiewinkels: in Ruhrort. Wesselin- gen. Schierstein en Mannhe'im. Daar kunnen de Nederlandse schippers, tegen inlevering van hun bonnen, le vensmiddelenpakketten kopen. Als je pech hebt en je blijft gemeerd bij een plaats, die tussen deze steden ligt, kun je urenlang reizen om je eten op te scharrelen. Enfin. ik. lig binnen, en ik geloof niet voor de winter weer de rivier op te kunnen gaan". „Ik wil water ruiken" „Wat ik zo de hele dag doe? Een beetje rondkeutelen. De ,.4" is een nieuwe boot. hier en daar moeten we nog wat roest afkrabben en het ijzer bijschilderen, ik lees een beetje en loop nu en dan eens naar de werf van „De Wiers". de machinefabriek van onze maatschappij, daar.» aan de overkant. Maar dat is geen leven voor een sleper, die wil water rui ken". „Eén schrale troost heb ik: ik ben niet de enige. In Rotter dam zit 75 procent van alle sleepboten vast. In de Ruhr lig gen 200 aken, die voor Straats burg bestemd zijn; zij kunnen niet verder. Tussen Ruhrort cn Straatsburg zijn rond 300 boten gemeerd, welke stroomafwaarts moeten. Zo is de Rijnvaart op alle mogelijke manieren gedu peerd. -Als U weet, dat ongeveer honderdduizend mensen hun brood verdienen bij de Rijnvaart kunt U begrijpen van hoe groot belang het is dat er regen komt. En snel!" De Lek: bij hoog water, als de vloed het water opstuwt lijkt hij nog wat. bij laag tij is onze trotse rivier een brede sloot. En iedere dag schijnt de zon, iedere dag kijken duizenden slepers en schippers naar de lucht: zou het gaan regenen? Want de nood stijgt snel! a Op 3 November zal er weer bier van vooroorlogs gehalte zijn. De brouwers hebben erop aangedron gen, dat de voorgenomen verlaging van. de accijns zal worden toegepast op de hoeveelheden bier en brouw sels van vooroorlogs gehalte, die op 3 November in de brouwerijen aan wezig zün en daarvan zullen worden vervaardigd/De minister heeft hier in toegestemd. Met ingang van 26 October zal in de broodbloemmelange voor 'het eerst vijf procent aardappelmeel verwerkt worden. Verder bevat deze melange tien procent maisbloem, terwijl dc rest bestaat uil een meng sel van tien procent inlandse tarwe, vijftien procent inlandse rogge en 75 procent buitenlandse tarwe. Over vier a vijf weken zal deze bloemmelange aan de bakkerijen zijn afgeleverd en dus in.het brood ko-, men. Het Nederlandsestoomschip „Koert" staat buiten de haven For te au Prince in brand. De passa giers en de bemanning verlaten het schip, Porte au Prince is de twee haven van het eiland Haïti (Grote Antil len). Collectieve ontslag aanvrage van leraren? 1800 leraren gaan zich beraden in hoeverre het uitblijven van enigerlei verbetering in hun sala riëring aanleiding voor hen vormt het bijltje erbij neer te leggen Op 31 October a.s. komt nl. de Alge mene Vereniging van Leraren bij het middelbaar onderwijs in een bui tengewone algemene vergadering te Utrecht bijeen. De agenda vermeldt, dat men de mogelijkheid zal bespreken van „Actie tot collectief ontslag-aanvra ge in samenwerking met de andere leraren organisaties." Op het stationsplein cn in Hotel „Moonpole" te Amersfoort heerste hedenmorgen een gezellige drukte. De deelnemers voor de door de KNAC uitgeschreven monster wed strijd met jeeps, -die 24 uur zal duren en gedurende welke de deel nemers gebonden zijn aan een ge middelde snelheid van 36 km. per uur, verzamelden zich aldaar voor de start. 160 Deelnemers alleen met jeeps voor twee personen, waaron der enkele hier gelegerde militairen zullen een route afleggen van Amersfoort af over dc Noord-Vclu. we, Overijsel, Betuwe. Alblasser- waard, Brabant en eindpunt Til burg (Krom houtkazerne}. Generaal Kruis, die bij het ver trek van de jeeps aanwezig was startte dc eerste militaire jeen. Burgemeester Molendijk deed dit voor de eerst vertrekkende burger- deelnemer. Het geheel werd opge luisterd door marsmuziek van het corns der Huzaren van Boreel. De Amcrsfoortse verkeerspolitie regelde het verkeer. De republiek Indonesia heeft 200 liter eholeravaceine aan Egypte aangeboden ter bestrijding van de cholera-epidemie. De schroef van de „Willem Ruys" mag: niet over de MoeTdykbrug. Ziedaar het laatste nieuws over het transport, dat sinds enige dag-en veel gemoederen bezig houdt. Den Haag heeft gesproken en daarmee is dc zaak fini, aldus de directeur van de N.V. H. J. van Ruiten's Transporten te Bergschenhoek, met wie het ANP een onderhoud had. Zoals men Weet ligt van Breda af de rij brug aan de linkerkant bij een doorzetten van het transport, bela den gelijk totnutoe, bedroeg de „speling" op de brug slechts 20 c.m. ..Dat is te riskant", had een inge nieur van Waterstaat in Brabant verklaard. „Wanneer u de speling nu een halve meter kunt maken, neem ik er genoegen mee". Eilacie, hij had niet gerekend cp hogere machten De schroef op de truck wer&'Ver- schoven en de speling werd zelfs vijf centimeter meer dan de ge vraagde halve meter, verzekerde de heer Ruiten. Er was zo geen gevaar meer voor beschadiging van de brugkant en dus dacht ik: dat komt voor mekeer. Maar Den Haag be sliste anders. De residentie kwam niet met een fiat over de brug en dus komen wij er ook niet over. „Ik vroeg naar de reden van de wei gering, maar het antwoord bleef uit." Geen zorg Hoe het nu verder gaat? „Ik maak me geen ogenblik bezorgd", lachte de heer Ruiten. „We rijden de schroef naar het haventje, waar vroeger de pont aankwam en ver trok. Eerst dacht Ik eraan de schroef met een bok naar de overkant te varen en daar weer op de truck te laden, maar de beslissing van Den Haag gaat zelfs zover, dat we niet eens meer op de Rijksweg mogen komen. Ik ben derhalve genood zaakt alles via het natte element te doen. Of de bok zal het gevaarte gaan overladen op een schuit, óf ze ,7.3.1 het, hangend aan de ketting zelf helemaal naar Rotterdam vervoe ren." i De vraag is maar, wat er met de tweede reserveschroef moet gebeuren. De „Willem Ruys" is immers een dUbbelschroefschip en het spreekt vanzelf, dat er daarom twee reserve'schroeven zijn. Het tweede exemplaar be- Groot Brittannië zal zijn aankopen in hefc dollargebled erdèr be perken. De aankopen van grondstoffen zullen in het komende jaar met 23 mïllioci» pond sterling worden verminderd. Dit werd Donderdag in het Lagerhuis medegedeeld door Sir Stafford Cripps, de minister van economische zaken, die voorts mededeelde, dat het Engelse suikerrantsocn, dat in Juli was verhoogd^ weer omlaag zal gaan: tof nader order 'zijn bovendien alle aankopen van Amerikaanse tabak gestaakt. vindt zich nog op de fabriek en deze ligt niet aan het wa ter. „Maar wie er ook aan twyfelen mocht, of de tweede editie door het verbod, van de weg gebruik te ma ken, ooit de „Willem Ruys" zal be reiken, ik in ieder geval niet", gaf de heer Ruiten te kennen. „Ook de ze schroef zal nog bijtijds arrive ren". „Is dit karwei geen financiële te genvaller?" „Laat ik er ook 's een keer wat bijleggen", antwoordde de heer Rui ten lachend. „Jc moet altijd sportief blijven. En het valt heus wel mee. Alles heeft immers ook z'n goede zijde. Zo dacht de eigenaar van het huis ook, toen we zijn gevel moes ten slooen. „Ga je gang maar" had hij gezega. „het kost je geen cent en ik heb tenminste een kansje op een bouwvergunning. Totnutoe heb ik daarnaar kunnen fluiten." Minister antwoordt inzake Dordtse tragedie Op de vragen van het Tweede Kamerlid mevrouw Van Den Mui zenberg-Will emse, in. verband met een wanhoopsdaad van een tienjarig meisje in een tehuis voor verwaar loosde jeugd te Dordrecht, heeft de minister van justitie het volgende geantwoord: 1). Het is juist, dat in een tehuis voor verwaaslocsde jeugd te Dor drecht in Mei van dit jaar een tien jarig meisje door ophanging om het leven is gekomen. 2). Hoewel het betreffende te huis niet behoort tot de voor de verpleging van regerings- of voogdijkinderen goedgekeurde ge stichten, was bereids door de in spectie van het rijkstucht- en op voedingswezen van mijn departe ment een onderzoek naar de oor zaak van het gebeurde ingesteld, terwijl mede de politie ter plaatse deze aangelegenheid had onderzocht 3). Uit deze onderzoeken is niet gebleken, dat de oorzaak gelegen is in 't aldaar heersende regime Wel heeft *t eerstbedoelde onderzoek uit gewezen, dat niet uitsluitend aan 'tt wanhoopsdaad behoeft te worden gedacht, daar de mogelijkheid met uitgesloten is, dat een ongeluk in het spel is geweest. De Rotterdamse Kamer van het Byzonder Gerechtshof had vandaag de gehele dag gereserveerd voor een aantal weerzinwekkende collabora tie-zaken die alle betrekking hebben op Joods bezit. De eerste zaak was van de „Omnia" Treuhandler-Gesellschaft, een Duitse firma die zorgde voor de liquidatie van Joodse firma's en Joods kapitaal. Het zijn de 50-jarige tèxtielagent Gerrit Jan Hendrik Koelers te Rot terdam en de 43-jarige Willem Da niël Jozef baron v. d. Feltz, zonder beroep te Epe. Een groot aantal getuigen was in deze zaak opgeroepen. Allereerst verscheen Koelers voor het hekje, die de indruk maakte van een ge temde bruut. Hij hee.ft van April '42 tot October '44 eerst in losse dienst, later als vaste employé bij de „Omnia" 282 Rotterdamse Jood se ondernemingen geliquideerd of ..geariseerd'te-De- netto-opbrengst werd gestort bij LipptnannRosen thal te Amsterdam, De eerste getuige, S. de Wolf. was een van dc slachtoffers ge- De kapitaaluitgaven in Groot Brittannië zullen "oor het komende jaar met 200"millioen pond worden besnoeid. Hierdoor wordt dc bouw van nieuwe fabrieken, industriële installaties en woningen getroffen. Bovendien wordt gemeld dat het Britse kabinet waarschijn lijk za! besluiten distributie van aardappelen in te voeren, een gevol? van de slechte aardap peloogst van dit iaar. Cripps heeft verder opgemerkt dat Engeland volgens het te Parijs opgestelde rapport inzake het plan- Marshall na April a.s. jaarlijks 6 millioen ton steenkool naar Europa zal exporteren. De minister deed in verband met dit noodzakelijke ex- portsurplus een beroep op de mijn werkers. Zelfs de „Allegro", het Wugge „rivierpaard" waarmee onlangs een inzer redacieurer, naar Duitsland mocht reizen is zo lang op sial gezet, totdat er weer genoeg water in de Aijn is. Dan worden de vuren weet opgestookt, gaat „de mees/er" weer achter ..de kar en klautert „Kappie achter het stuurrad om „naar boven'' te gaan. Want er is werk genoeg, voor honderd Allegro's. 100 3aar i>. CTir. (en geen dag eerderde Batavieren trekken in ons land, zo leerden we op de eerste geschiede nisles en wanne e r dan in gezamenlijke dreun de rest van de eerste portie 'historisch voed sel tot en met: Bonifa- cius bij Dpkkum ver moord, Was herkauwd, kwam de beloning. De geschiedenisboek, jes-met-plaut jes wer den rondgedeeld en men gaf ons verlof'dc eerste bladzijde (op 'nieuwsgierig ge/oer in volgende pagina's sfoncf de zwaarste sanctie) op te slaanHet plaatje, dat wij op die eerste bladzijde waarnamen, riep een ongekend en heerlijk superioriteits. gevoel in ons op. Wat zagen wij? On-' der het opschrift: Onze voorvaderenl speelde zich een ruig en .ani maal bedrijf af. In een Dat was in het jaar achtervolging over 25 ■100, W.j lachten wat laat dunkend; zulke aap mensen onze voor ouders? Anno 1947. Door nachtelijk Maastricht kuieren achtwilde zwijnen. Zoiets past niet in een keurige, km. doodgejaagd, In de Achierh'pek werden on langs een wild varken met zes biggen neerge legd. Wij vragen en velen vroegen het ons waarom is er ook bij de gehele vermin:el- de macht van Maas- moderne, zichzelf res- inchtse politie en brandweer geen ogen blik sprake van ge weest dit wild te van gen. Het wild zwijn is een uitstervende dier soort en het Kroon domein of een natuur reservaat kan aanvul ling heel best gebrui. ken. Dierentuinen de R'damse Diergaarde met name) zou jonge exemplaren met open armen on (vangen en als ruilobject zijn de dieren niet zonder waarde peet erende stad. Een J nette jacht wordt ingezet. Het gan se po/i(iecorps, geassi.s» teerddoor brand we er en burgers, drijfi de troep samen in een park tegen 'n muur, een cordon wordt gelegd. Bij het aanbreken van de dag wordt hei hele zaakje geliquideerd. Een varkendat iracht te ontsnappen wordt op de vlucht neergescho ten, Een groentenman waant zich cowboy en lasso't een big, die in de J9fker 'zwemt. Een spelonk boven 'n xvïld man kS>mt gillend van is maar de tneedogcnlo- vlieiende stroom hur- slachtpret met 'n bijl ze manier, waarop men ken in todden gehulde aanhollen. Het biggetje de dieren bestrijdt en vrouwen, die hun baby zweeft nog tussen wa- het volslagen gemis de voeding geven, wel- icr en oever a/s zijn aan gevoel, voor wat ke aan kindermeel schedel doorkliefd des jagers is, geven voorafgaat. Hun harige wor(B- zeer te denken, echtgenoten (althans De rust keert weer 3 Ocfofcer was Die dat namen we voor het terug in de keurige rendag. Bedenken de gemak aan) sloven zich at ad, maar met span- Nimrods die die dag ten aanschouwc der n'ng wordt de volgende poes een exlra schotel dames utt in 'n bloedig ZR'ijnen-invasie af ge- tje melk hebben gege- gevecht met een troep wacht; de Nimrod's ven, dat wilde zwijnen hebben er de smaak van te pakken gekre gen. Bij Helmond lezen we heeft 'n (roep ruifers een hert na een Tot dusver 25 doden Hedenmorgen jqjn in de mist twee elcctrïsehc ïrcinen vol arbeiders, die naar het centrum van de citv reden op elkander gelopen, waarbij min stens een twaalftal personen de dood heeft gevonden. De eerste twee wagons van de ti-cin. welke bovenop een er voor rijdende trein liep. werden in elkan der geschoven. De twee laatste rij tuigen van dc voorste trein werden van de rails gedrukt en versperden de sporen in beide richtingen. Een vijftigtal ambulance-auto's werd onmiddellijk naar de plaats des on- heils gedirigeerd. Commissie-van-drie komt Zondag naar Java De drie-Iandencommissie heeft dr. Van Mook medegedeeld, dat zij op 27 October in Soerabaja aan zal ko men. Dr. V3U Mook werd verzocht voor reisgelegenheid van Soerabaja naar Batavia zorg te dragen. De Nederlandse verliezen tussen 4 Augustus en 9 October bedragen 209 gesneuvelden, 628 gewonden en 16 vermisten. Weersverwachting:, geldlK Zaterdagavond: Toegegeven, dat dit wild niet ongevaarlijk wilde zwijnen. Mèf lompe bijlen gaan de Lombrosotvpen de die ren ie lijf, die reeds mei pijlen en speren doorpriemt/ zijn. ook dieren zijn. Anders moeten we zo heel sterk aan dat geschiedenisboekje- met-plaatjes terugden ken maar zonder lach! Matige, tn het JS'oordcn ran het land later vrij Krachtig? OostcJijhe wind. Plaatselijk nevel bf mist. lichte regen. Daüng van temperatuur. 25 Oct.: Zon op 7.20 uur, onder 17 27 uur Maan onder 3ö uur. op 16.30 uur Waterstanden Rotterdam: ie tij 1.12 uur, 2e tij 1329 uur. De besprekingen die reeds enige lijd tussen de Maatschappij Neder land en de regering gevoerd wer den inzake een deelneming door de scheepvaartmaatschappijen aan het luchtverkeer, hebben geen resultaat opgeleverd. De mogelijkheid bestaat nog dat de advies-commissie tot bestudering van de verhouding luchtverkecr- scheepvaart in Nederland, die wel dra zal worden ingesteld, een rap port zal uitbrengen dat tot een te gengestelde conclusie komt. doch omtrent de aan le nemen beslissing valt natuurlijk nog niets te zeggen. Minister Vos heeft zich indertijd al tegen het voorstel van de Maat schappij Nederland cn Frits Die pens vliegtuigen N.V. tot verlenen van een concessie voor deelneming aan het luehtvaartverkeer ver klaard, omdat hij hierin een concur rentie zag met dc K.L.M. De scheepvaartmaatschappijen zochten naar een mogelijkheid om, nu in de oorlog tal van hun schepen verloren gingen, op andere wijze hun vervoer van passagiers naar In donesië voortgang te kunnen laten vinden. Door de afwijzende houding van de regering zijn deze plannen al thans voorlopig van de baan. Op welke wjjze de motorrijder J. van Zande uit Vlaardingen-Am- bacht Woensdagavond op de Rijks weg onder Overschie dodelijk ver ongelukt is, heeft de politie van het bureau Oostervantstraat nog steeds niet precies kunnen vaststellen. Er heeft zich inmiddels wel een man emeld die beweerde gezien tg heb* ien hoe een zware vrachtauto met aanhangwagen, die hem op de avond van het ongeval bij het via duct passeerde, plotseling iets op wipte, alsof hij over een obstakel was gereden. Dc bestuurder stopte enkele meters verder maar is kort daarna weer doorgereden. De oog getuige heeft echter het nummer van de auto niet opgenomen zodat het moeilijk zal zijn de vracht auto op te sporen. De bestuurder en eventuele ver dere ooggetuigen worden verzocht zich met het bureau Oostervant straat in verbinding te stellen. President Truman heeft het Amerikaanse Congres tegen 17 November in speciale zitting bijeengeroepen, voor de behan deling van het tussentijdse hulpprogramma ten behoeve van Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Het kabinet, dat gisteren, in zijn geheel op het Witte Huis was ontboden, heeft het hulpprogramma goedgekeurd. Truman zal vanavond via de radio de bijzonderheden van het plan bekend maken. weest. ..Zelfs de duivel doet nog wel eens iets godös," zei hri toen hij toe moest geven, dat Koelers hem na de liquidatie van zijn zaak een verhuisvergunning binnen Rotter dam bezorgde zodat hij niet naar het Amsterdamse ghetto hoefde, Getuige Strrjbos was werkzaam bij de Rotterdamse stempelfabriek B, L. v. d. Sluys. een Joodse zaak. en had op verzoek van de eigena resse de zaak op zijn naam geno men. Koelers is gekomen en heeft gezegd dat dgze transactie ongeldig was. Later heeft getuige toen de eigen zaak van de ..Omnia" terug kunnen kopen. Op zijn vraag of de oude naam mocht blijven bestaan, had K. ov een uiterst grove wrize geweigerd. Koelers verontschuldigde zich door te zeggen dat hii gedacht had. technische werkzaamheden te mos ten verrichten. De advocaat-fiscaal, mr. Hollan der, kenschetste de ..Omnia" als een lege N.V. die eerst in Tsjechosiows- kije gediend had om Joods bezit weg te roven en daarna in ons land ..feilloos heeft gewerkt". Verdachte K. heeft in rechtstreekse dienst hand- en spandiensten aan de vij and verleend. Over hem is niet zo heel voel ongunstigs bekend („Koe lers was een nette man"). Met oen schijnbare legaliteit achter zich was hot evenwel niet moeilijk om een schijnbare correctheid tegenover zijn slachtoffers te bewaren. Verdachte is. volgens hem. te vergelijken met hen die vrijwillig in Duitse krijgsdienst traden. ITr) bleef op het thuisfront om tegen „staatvijand no. 1", het Jodendom, te strijden. De adv.-fiscaal eiste 3 iaar <-n 6 maanden met aftrek en on* - |- ting uit de kiesrechten voor .'te üid van tien jaar. (De zitting duurt voort). Donderdagavond kwam het mo torschip „Kota Gede" van dc Rot terdamse Lloyd weer in z'n thuis haven aan, ditmaal met 80 passa giers aan boord. Uit Batavia ver voerde het bovendien nog een ze ventigtal Arabieren naar Malakka. De „Kota Gede" is het eerste schip dat na de oorlog cn de politionele actie dc haven van Chcribon heeft aangelopen en nu vandaar een grote lading rubber en andere In dische producten, die daar jaren lang hebben opgeslagen gelegen naar Nederland brengt. Het betreft hier dus oude voorraden, die ook alle sporen daarvan dragen, doch niettemin voor onze industrie van grote betekenis zijn. Eveneens op weg naar Rotter dam ztfn de ..Kota Baroe", de „Mod- jokerto", de „Slotcrdijk" en de „Kota In ten". De „Kota Baroe" vertrok 9 October met Engelse troepen van Singapore naar Southampton en wordt omstreeks 10 November in Rotterdam ver wacht. De „Modjokcrto", een in 1946 in Engeland gekocht nieuw passagiersvrachtschip van 11.500 ton, vertrok 21 dezer van de Sanggir-eilanden met oen lading copra aan boord voor rekening van het Noorse gouvernement. Via Ma kassar, Soerabaja, Scmarang en Batavia komt het schip naar Rot terdam, waar het 12 Dec. wordt verwacht. De „Sloterdijk" vervoert eveneens Britse troepen van Singa pore naar Engeland en za! om streeks half November thuis varen. Derhalve weer drie grote schepen die ai varende voor ons land zo no dige deviezen verdienen. De „Kota Inten" wordt 6 Novem ber in Rotterdam verwacht met ongeveer 500 passagiers militairen waaronder een aantal zieken en gewonden aan boord. Tenslotte vertrekt ook de „In- drapoera" nog deze maand van Batavia naar z'n thuishaven, ter wijl eveneens de „Weltevreden" na enige tijd in de Pacific in de bui tenlijnen van de Rotterdamse Lloyd te hebben gevaren, binnenkort in Rotterdam zal arriveren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1