m S HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Twee en vijftig doden bij vliegramp in Amerika Liquidateurs van Joodse slagerijen berecht r MANUELA DEL RIO komt in Rotterdam r Honderdyijftig jeeps toeren dwars door Nederland Vrij, onverveerd Noodlanding mislukte, Douglas DC-6 ging in vlammen op Alles gereed voor de besprekingen Weerbericht Ontploffing eist dertien doden Arrestatie employé beheersinstituut Drie en een half jaar geëist tegen karakterloze Treuhandlerin Onbekommerde AANTAL DODEN TE LONDEN TOT BOVEN 30 GESTEGEN laatste twee jaar Rika Hopper geridderd Verliezen Nederlandse strijdkrachten Danseres van groot formaat in een zuiver Spaans programma Onder auspiciën van Het Rotterdamsch Parool Kanselboodschap Over woning schaarste Beroepsmilitair krijgt tien jaar Prestatierit der K.N.A.C. levert grote puzzles op Grootste kunst is in de jeep te blijven EedL en Adxn. Long* HaTen J4f, Schiedam 1«L 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal Ir-,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Zaterdag 25 October 1947 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. DirecteurB. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 249 Eert fofo van een Douglas DC-6, I een toestel van: het zelfde type als de Vrijdag in Utah verongelukte machine. Achtenveertig passagiers, onder wie twee babies, en de gehele vier hoppen tellende bemanning van een Amerikaans vliegtuig zHn in de vlammen omgekomen, toen <lit toestel, waarvan onder het vliegen de staart in brand was geraakt. Vrijdagavond een noodlanding moest maken doch daarbU neerstortte en gchco! verbrandde. Het ongeluk ge beurde In een bergkloof In het Zuiden van de Amerikaanse staat Utah* het vliegtuig was op tveg van Los Angeles naar Denver, Kort voor het ongieluk gebeurde ontving het kantoor van de United Airlines in Chicago, de maatschap pij waartoe het vliegtuig behoorde, nog enige telegrammen van de marconist van het? toestel. Da staart stond toen in tirand en men was van plan een noodlanding te maken. Toen het vuutr scheen te verminderen, seinde; het toestel: „Wij trachten een noodlanding te maken. Misschien ltflït het ons, misschien niet". -Even voor half acht werd het volgende telegram opgevangen: „We halen het mis schien". Daarna stuurde de gezag voerder nog een radioboodschap de lucht in: „De staart van mijn toe stel is weg" en dit ;Is het laatste bericht geweest. Kort daarop Is de machine neergestort in de Bryce Canyon, 400 1cm ten. Zuiden van Salt Lake City, Aanvankelijk gaf de United Air lines vtfftig slachtoffers op, doch dit aantal moest nog met twee worden vermeerderd, toen bleek dat.er zich onder de passagiers ook nog twee kleine kinderen hadden bevonden. Het toestel was een viermotorige Douglas, type D.C. 6 en dit is het eerste ongeval, dat met- een derge lijke machine is gebeurd. De brand schijnt te zjjn ontstaan in de'baga geruimte dit vermoeden baseert men op de eerste telegrammen die het toestel de lucht in zond het volledig onderzoek zal uiteraard moeten uitwazen of dit juist is. Maandagmorgen komt 'de Commissie-van-drie j De Republikeinse regering hf>eft rechter Kirby, voorzitter vaiy de enmmhwie-van-drle, doen weten, dat *ij bereid U deel te nemen afcm de Inleidende besprekingen. Het Nederlands-Indische gou vernement heeft Abdoelkadir, Jhr. mr. Ch. V. de Villeneuwe en jhr. mr. Van Vredenburg aan gewezen als vertegenwoordigers voor het eerste contact met de commissie-van-drie. De commissie wordt Maandag om streeks elf uur in Soerabaja ver wacht. Rechter Kirby heeft de luitenant gouverneur-generaal om vervoers- gelegenheid naar Batavia verzocht. Hetgezelschap bestaat uit zes personen, n.l. de commissieleden Frank Graham, Paul van Zeeland en rechter Kirby, en verder mevr. Kirby, een adviseur van Graham •n de secretaresse van Van. Zeeland. Negen leden van de staf zullen regelrecht, met een' Dakota van de RAF naar Batavia vliegen, waar zij Zondagmiddag omstreeks 3 uur worden verwacht. Twee leden van de Amerikaanse delegatie zullen Donderdag naar Batavia vliegen. Het is nog niet bekend, hoe lang de commissie in Batavia zgl blijven. Volgens de tot dusverre ontvan gen berichten waren de Nederland se verliezen op 23 October 3 ge sneuvelden en 7 gewonden. Ook Masjoemi in kabinet der Republiek Naac A.P. meldt, bereidt Sjarifoed- Üin een reconstructie van xljn kabinet voor waarin ook de Mohammedaanse partij Masjoemi'zal worden opgenomen. Verwacht wordt dat dr, Mohammed Roem in dat geval candidaat zou zijn voor het vice-premierschap, Purmerend's bezoek aan Rotterdam en W. van Purmerend,verge zeld van leden van de gemeente- 111 Dr^htfn Vrijdag een bezoek «filt ?Uer?am waar zij de vee markt bezichtigd hebben. ÏÏAF-Mosquito stort neer; piloot gedood "V rijdag is in de omgeving van.» Rochester.^ (Engeland) een Mos- quita-bommenwerpcr van de RAF neergestort. De pïioot werd ge wond en de navigator gewond. KOUD Weersverwachting, geldig tot Zondagavond: In hel' Noordelijk gedeelte van het- land krachtige, In' R$t overige gedeelte meest matige wind uit Oostelijke richtingen. In de nacht op vele plaatsen zware nachtvorst. Morgen overdag: Afgezien van enkele overdrijvende wol kenvelden. zonnig ,docb koud en droog weer, Zon op 7,22 uur, onder 17.25 uur. Maan ónder 2.53 uur, op 16.43 uur. 27 Oct.:'Zon op 7.24 uur. onder 17.23 uur. Maan onder 4.07 uur, op 16.55 uur.- Chemische fabriek in Pilsen verwoest Bij een explosie in de Trylc che mische fabriek in Pilsen. zijn der tien employé's gedood. De explosiewerd veroorzaakt doordat een-vrouw, wier kleren in brand gevlogen waren, een zaal binnenrende," .waar arbeidersbezig- waren -vuurwerk tevervaardigen! voor dé Kerstviering. De fabriek werd totaal in de "as gelegd. - De autoriteiten, die een onder zoek instelden, deelden.mede,'dat de. kleren van de vrouw vlam gevat, hadden, toen zij -neerhurkte- bijeen. klein open vuur. Ze was schreeu wend naar een aangrenzende aide-' ling gerend, waar de' arbeiders kruit verwerkten. Ditontplofte en de. vrouw kwam om - het. leven, teza men met minstens twaalf van. de arbeiders. Het-onderzoek dat inzake de mal-, versaties bij het Beheersinstituut te Amersfoortgaande -is heeft'-'geleid tot'de arrestatie-van een zekere B. Deze employe.van,het.Instituut is inmiddels voor de Officier van Jus-., title te «Utrecht geleid. Kommertje Ergste treinramp van De straten i'lnMoskou, waar se dert gistermiddag sneeuw was ge vallen, waren' vanochtend bedekt met, een-dun'laagje ijs. c Volgens de Vrijdagavond bekende gegevens over de botsing van twee treinen, 's morgens in de mist bij het station' Croydon in Londen, "zijn er «én en dertig personen gedood, ter wijl hét aantal gewonden drie en zestig bedraagt. Onder de laatstge noemden'Verkeren er nog Velen in levensgevaar; zodat het aantal slachtoffers mogelijk nog zal stijgen. Het. was'de ergste treinramp die' in de laatste twee. jaar in Engeland is gebeurd. Een van de Twee treinen, een forensen- ,en schoolkinderen - trein- waar in dé mensen als sardines stonden opgepakt, had 'zijn vaart;in verband met de' mist verminderd, toen de tweedetrein, er op inreed. Dé eerste twee rijtuigen van de tweede trein werden in elkaar ge drukt en hetdak van de rijtuigen opengescheurd met.'het gevolg, dat dé passagiers hierdoor naar buiten gesl inger.d - werd en. Eén van 'dé. vrouwelijke' slachtof fers er'bevinden zich op zijn minst-negen «vrouwen onder de slachtoffers werd. onder de'wié- ienvan'een andere «trein geslingerd. Sommige lijken werden zwaar; ver minkt en acht "uur na dé 'ramp-wa ren nog'-sléchts 19 van de doden ge ïdentificeerd. - - Vijftig ambulahceautb's, een: iaan- Overzicht van de ravage, aangericht tóen Vrijdag in Londen twee treinen 5 op'elkaar reden. tal politieauto's en meer dan 100 brandweerlieden arriveerden' met spoed op de plaats des onheiis waar de reddingsploegen in koortsachtige' yver met zuurstofbranders en bijlen aan de gang waren, de gillende slachtoffers uit hun benarde posities te bevrijden. Verschillende straten werden voor het verkeer afgezet om plaats te ma ken voor ambulancewagens, die on ophoudelijk aan en af naar de twee ziekenhuizen in de buurt reden. In een compartiment werden tien van de inzittenden gedood. Het gedrag van de reizigers was voorbeeldig. Een oude man, wiens ■arm gebroken was, wilde eerst ge- helpen worden, nadat de ergste passagiers behafideld waren. Reizigers, die slechts snijwonden van mindere aard hadden opgelopen verbonden hun eigen wonden en be gonnen onmiddellijk te helpen bij het reddingswerk. De zeventigste verjaardag; tevens vijftig-jarig jubileum, van Rika Hopper is gisteravond na de voor stelling van „Het glazen paleis" met een groot aantal redevoeringen, een rijke collectie bloemen en geschen ken, door een, lot de laatste plaats gevulde stadsschouwburg in Am sterdam,, gevierd. Namens* de regering kwam. mr. H. J. Reinink de jarige de onderscheiding van officier - in de orde van. Oranje Nassau op r de borst spsldfel Burgemeester d'Ailly vertolkte de - gevoelens van het gemeentebestuur en de bewoners van de hoofdstad. Hij bood een door Lizzy Ansingh 1 getekend portret aan. voorstellende Rika Hopper in de rol van-Katusch- ka m „Opstanding", dat een plaats in de schouwburg zal krijgen. De regering- maakt bekend, dat tot haar le,edwezen. in. de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Nederlandse land macht: P. van Duuren uit Breda; A. B. Peppelenbosch uit Zutphen; A. H. A. Kolen uitTilburg; C. Schilder uit Volendam; J. P. Vis sers uit Dinteloord; korp. j. L, van Aérdè uit Den Haag; F. Hoekstra uitLeeuwarden; H. Visscher uit Zwartesluis; Serg. M. Leloux uit Den Haag; korp. A. Kranenburg uit R'dam; A, Sanders uit Zweelo; D. Veenkamp uit Groningen: H. de Vos uit Stayenisse; It. D. 'N. van Wijk uit Haarlem. Koninklijk Nederlands-Indisch leger: Chinees sold. 2de' kl. Thio Seng Tjoa. Kon, Ned, landmacht; L. van Mulligen uit Voorschoten. Poeloe Lavet komt aan Het m.a. „Poeloe Laoet"'met re- patrierenden aan boord wordt Zon dagmorgen 26 October in de vroege morgenuren te IJmüidën verwacht. De ontscheping zal om 10 uur in Amsterdam plaats vinden. 2s Oct.: EEN DANSERES van wereldfor maat. komt binnenkort, op 5 November, in Rotterdam en zal daar, onder auspiciën van Het Rot terdamsch Parool, een enkele voor stelling geven. Mariuela del Rio kan met recht wereldberoemd worden genoemd, want gedurende de laat ste, tien jaar heeft zij triomfen ge vierd in eigen land, in Londen, Rome, Riga, New York, Singapore, Shanghai, Batavia, Weenen, Hel- singfors, Zagreb, Tokio, Tel Aviv en... Scheveningen. .waarmee wij op geen stukken na haar route hebben bepaald. En waér Manuela ook kwam. overal roemde men haar ais een van de grootste danseressen die Spanje ooit heeft voortgebracht. Dc Pariise danscriticus Pierre MANUELA DEL RIO, Blois schreef destijds in 1 Euro- cn bewonderenswaardige en péen, dat z;i simpel en charmant, unieke vrouw maar vol waardigheid tegelijk danste en dat haar triomf is toe te tekort wordt gedaan aan char- schrijven aan haar complete dans, me, schoonheid en natuurlijkheid, aan perfecte beheersing van de Een bewonderenswaardige unieke techniek, gemengd met fantasie en vrouw, schreef hij. stijlbegrip, zonder dat ooit iets Manuela beschikt over boeken De Reroerode Spaanse danseres Manuela del Riocdle op 5 Novem ber onder auspiciën van Het Rot- teTdanaséh Parool zal optreden ln de Rotterdamse Schouwburg, zal door de bekende pianist Tlto Mi- delman worden begeleid. De ver maarde Spaanse guitarist Joaquin Roca zal,.de dansen accompagne ren, die speciaal de begeleiding van een guitaar vragen. Manuela del "Rio ontwerpt haar dansen zelf. Zij zal in Nederland met enkele nieuwe dansen komen, die nooit voor het voetlicht zijn gebracht o.m met één, waarvan Joaquin Rodrlgo de muziek aan haar opdroeg, hij noemde deze dans Calcccras. vol criticken, die haar vrijwel zon der uitzondering prijzenzij is haar eigen weg gegaan en met telkens wisselende repertoires heeft zij, speciaal op het gebied van de Spaar.sc dans, een ongenaakbare positie verkregen temidden van de vele danseressen die de Spaanse dar.s tot haar specialiteit maakten. In het repertoire dat ons straks zal worden voorgezet, vinden wij dansen op muziek o.a. van Albeniz, De Falla, Granados, Halfftcr, Ro- drigo. Turina, Munoz Molleda en verscheidene Spaanse volksmelo dieën. Manuela del Rio heeft ook befaamdheid verkregen door haar castagnettenspel en door haar dan sen bü dc guitaar. Zonder twijfel zal deze Spaanse danseres in Rotterdam de belang stelling vinden die haar kunst ver dient. De Rotterdamse Kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof ging Vrijdagmiddag vóórt met de berechting van Rotterdamse collaboraticzaken,' die betrekking hebben op Joods bezit. In ons verslag van de ochtendzitting zijn, zoals de lezer wellicht begrepen heeft, enkele woorden weggevallen. De daar in behandelde-zaak ging niet tegen de Omnia Treuhandg'esellschaft als zoda nig maar tegen twee harer vertegen woordigers, Koelers en baron v. d. Feit- De volgende zaak. die' aan de orde kwam, was die tegen de gebroeders Jansen. De 42-jarige Leo J. A.' H. Jan sen hééft in opdracht van de Zentrale Auftragstelle in den Haag geheel vrij willig de inventaris van tientallen Jood se slagerijen in Rotterdam. Den Haag', Amsterdam. Zwolle, de Achterhoek en elders getaxeerd efi in de getaxeerde goederen handel gedreven. Hij sloeg deze goederen óp bij zijn broer, de 38- jarige Gregorius A. H. J. Jansen, eige1 naar van de metaalwaren fabriek „Le- gro". Deze* fabriek stond er bij het uit breken van de oorlog niet al te best voor en de mannen wilden,er op deze wijze wat bijverdienen. Zij hadden een vaste verhuizer, die hen bij het leeg halen der slagerijen behulpzaam was. De broers hebben niet geschroomd in de vroegere plaats hunner inwoning, Dinxperlo, een Joods huis te kopen, of schoon dit in een dergelijke kleine ge meente onmiddellijk moest uitlekken. Mr. Hollander noemde de verdach ten piraten, handelslui met een diep ge zonken moraal, die er niet tegen opza gen, van de ellende van anderen tc pro fiteren, De broers zijn van Duits origine doch statenloos, en zij zullen ongetwij feld alles in het werk stellen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Daarom verzocht hij het Hof. de ver dachten bij voorbaat de beide kiesrech ten te ontzeggen voor de tijd van tien jaar. Tegen Leo, de taxateur en ver koper. eiste hij een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek, tegen Grego rius, die de goederen opsloeg, een boete van 10.000. Deze laatste is niet ge detineerd. Het verzoek van.de beide raadslieden tot vrijspraak en onmiddel lijke 'invrijheidstelling van Leo werd na overleg in raadkamer afgewezen. Uit- 'spt aak - over -twec'weken,1 -1- Onbekommerd Kommertje - Tegen de verdachte, die vervolgens welgedaan en onbekommerd de rechts zaal binnenstapte, de 49-jarige café- houdster Kommertje Groenewegen, voer de president mr. van Vollenhoven, on gewoon heftig uit en het was moeilijk' hem ongelijk te geven. Twee vrouwe-" lijke getuigen komen een verklaring af leggen van haar weerzinwekkend ge drag. 'Allereerst mevrouw B., eigenares van de „American Bar" aan de.Heem- raadssingèl. Haar Joodse echtgenoot was in 1941 ondergedoken. Op zekere dag in '42 kwam Kommertje op bezoek in gezelschap van haar Duitse man Rod aks en een andere Duitser, welke' laatste mededeelde, da.t de zaak als Joods werd beschouwd en van nu af aan Kommertje en echtgenoot toebe hoorde. Het personeel had in dienst te blijven,, en het bovenhuis moest mevr. B. ontruimen, want dit werd „Dienst- stelle". De gedupeerde ontving in het geheel van Lippmann en Rosenthal 3186 uit de likwidatie. Haar man is later gearresteerd en in Duitsland om gekomen/zijzelf beeft lange tijd in di verse kampen doorgebracht omdat zi' getracht heeft hem voedsel toe te stop pen Dc tweede getuige, 'mevrouw S.-Q., exploitante van een rusthuis in de Vos- iusstr. te Amsterdam, was eveneens ge- igd gehuwd, In '42 werd- haar man Naar wij vernemen zal er binnen kort van de kansels der kerken, welke aangesloten zijn bij het inter kerkelijk overleg (I.K.O.) een bood schap worden voorgelezen, waarin op het Nederlandse volk eert beroep wordt gedaan," daadwerkelijk mede te arbeiden aan de bestrijding der "e.volgen, ontstaan door de woning- qedwonqen de woninq te verlaten, zij- j - Llf mocht blijver,, totKommertje ^haarste. Ieder, die m z„n wenrnz ook hier ten tonele verscheen, een van «Oir wat Ifiimte over heeft of ruim- dc inwonende meisjes, die NSB-oeigin- gen had. tot directrice bombardeerde, en met de Griine dreigde, indien siera den of geld werden achtergehouden of men zou trachten, iets tegen haar, Kom mertje. te ondernemen. Op de vraag van de president hoi* verdachte ertoe kwam, de Wirtschafts- pröfstelle te verzoeken om een aanstel ling als Treuhandlerin in deze zaken, geeft Kommertje haar man de schuld. Hij heeft de brief geschreven, zijzelf is nooit in het rusthuis geweest dat is ge logen. O ja. toch. eenmaal per maand. Na een reprimande "wórdt het eenmaal per twee weken, per week, en tenslotte dagelijks. Zij heeft goed vóór dé oude mensen gezorgd, „van alles in hun lichaam laten gaan," Pres: „Maar ook wel in uw eigen lichaam" (gelach). Verd.: „Tenslotte heb ik de oude mensen, drie weken van te vQten „fat soenlijk" opgezegd." Pres: „Nu moet u roet uw. dikke wel gedane gezicht niet staan te kijken of u onschuldig bent. Die oude mensen van tachtig jaar er uit te knikkeren en ïn die tijdMaar wèl bijdragen aan de Winterhulp en reisjes als kinderbe geleidster naar Duitsland" Adv.fiscaal: „Waarom bent u daar niet gebleven?" Verd; „Hier is mijn vaderland. Ik.ben Nederlandse in hart en nieren" (gelach) Adv.fis.: „U bent aan het scheiden van uw' Duitse man. is het niet?" Pres.: „O, dan begrijp ik, waarom die man de schuld van alles krijgt" (ge lach). (De man, die als ongunstig be kend staat, heeft de benen genomen naar Duitsland). De advocaat-fiscaal noemt dit geval een toonbeeld van volstrekte harteloos heid en gevoelloosheid en eist 3 jaar en 6 maanden met ontzetting uit de kies-: rechten voor het leven. (Door haar scheiding wordt verdachte mettertijd automatisch weer Nederlandse en zou dan dé kiesrechten weer kannen uit oefenen). Uitspraak over twee weken. te maken kan,' wórdt.er op aange- drongen deze ruimte vrijwillig be- schikbaar te stellen eü mensen bif zich in huis te nemen. Communistische successen in China Het verkeer over de voornaam ste Chinese waterweg, de Jangtse Kiang, is thans door de commu nistische- troepen tussen Kioe Kiang en Hankow afgesneden. De haven Woe Sjioeh op onge veer 150 km-, ten Zuid-Oosten van Hankow is door de,communisten veroverd,, doch kanonneerboten van dé regering zijn er met steun van gevechtsvliegtuigen in ge slaagd de communisten de over tocht van de rivier naar het Zui den te beletten. Maquette Coólsingel in het Raadhuis Zoals wij reeds eerder schreven zal het plan tot wederopbouw van de Coolsingel Donderdag 30 Octo ber, ln.de gemeenteraad behandeld worden. Ter oriëntering van' de gemeente raadsleden is de maquette welke al verschillende malen tentoongesteld werd, naast de raadszaal langs do balustrade opgesteld. De Rotterdamse Kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof veroor deelde Vrijdagmiddag de 29-jarige be roepsmilitair Jan y. d. Steen tot 10 jaar gevangenisstraf met aftrek en recht: tot cassatie. V. d. Steen was in Duitse krijgsdienst getreden en beeft in oo* land .tegen .de- geallieerden gevochten. De eis was 12 jaar met aftrek. Nieuwe medicijn voor Egypte Dr. Harry T. Seneca, van de Co lumbia-Universiteit te New York, is naar Cairo vertrokken met oon nieuw- geneesmiddel tegen cholera. De medicijn is ontdekt door dr. Henderson en de laboratoriumproe ven hebben succes gehad. Het mid del zal nu op choleralijders be proefd worden. Oprichting nationale hioscoopondernemingen Door de Rotterdamse Eankver- eniging, de Fa. Heldring en Pierson in Den Haag en een gemachtigde van de Motion Picture Export Cor poration for the Netherlands is op gericht de N.V. Nationale Bioscoop Ondernemingen te Rotterdam met 'n kapitaal van 5.000.000 waarvan geplaatst en volgestort 1.600.000. Er zijn 10 prioritcitsaandelen uit gegeven en voor de eerste maal zijn tot leden van de directie benoemd de heren A. C. Childhouse, vice- president van de M.P.E.C. (Nether lands) Inc. en mr. H. N. Wakkie, secretaris van de Robaver-directie, De vennootschap heeft ten doel een of meer Nederlandse bioscoopthea ters té1' exploiteren (hetgeen reeds het geval is. met het Haagse Asta) waarbij het "standpunt wordt inge nomen dat de voorstellingen een cultureel doel dienen cn dat oen behoorlijke plaats moet worden in geruimd aan uitingen van meer specifiek Nederlandse cultuur. De Virgo" binnen Vrijdagmiddag is de sleepboot ganges met het beschadigde Zweedse stoomschip „Virgo" op .sleeptouw, in de Nieuwe Waterweg aangekomen. Geassisteerd door - dc sleep boot Borneo heeft de Ganges het schip naar de IJselhaven te Rotter dam gebracht, waar dc lading hout zal worden gelost. (Van een eigen verslaggever) 'Wij hebben aan het eind van de vierentwintig-uur 'jeëprace,die de KNA.C. van Vrijdag op Zaterdag organiseerde grote behoefte onze racepet af te zetten voor tal van woeste en wijze Nederlanders. In de eerste plaats voor de sport en aanverwante commissies van de Koninklijke Nederlandse Automo- .biel Club. die in ons toch zo kleine landje een geraffineerde .route wis ten uit te stippelendoor schier on ontgonnen streken, prachtig en vol najaarskleuren, maar met wegen er langs waar geen enkel voertuig zou kunnen gaan en waar een paard zich de, benen zou-breken. Deze commissies wisten echter, dat de jeep zich op onbegaanbare wegen lekker gaat voelen; De jeep doet het altijd wel; maar natuurlijk •moet de berijder precies op tijd de voor- of achterwiel aandrijving in werking-stellen. Verder moet de be rijder, als zijn - jeep opgeruimd In kuilen van een meter duikt, niet door de voorruit of over zijn deurtje heen vliegen en ook voorkomen, dat de welwillende jeep op zijn kop komt te staan, want daar zitten geen wielen aan. Wij zetten dan ook in de tweede plaats ons racepetje af voor berijders, evenzeer als voor de naast- zittende kaartlezers van de honderd vijftig jeeps, die Vrijdagochtend om de minuut uit. Amersfoort vertrok ken: militairen, politiemannen en gewone burgers. Zo begon het Toen generaal Kruis om elf uur voor de militairen cn Amersfoorts burgervader even later voor de bur gers plechtig de Oranjevlag hieven en gedurende elke volgende minuut van verscheidene uren jeep na jeep "Startte, toen wisten de deelnemers nog niet, wat hun boven het rij- vaardige hoofd hing. Zij beschikten over een routeaanduiding, die sprak van: bij IJ. bondswegwjjzer 24SS richting Soest, X. onbewaakte over weg, na 100 meter links harde weg langs spoorlijn blijven volgen. Nog nauwelijks waren wij van de harde weg of daar begon de jeep een volmaakte galop, waarbij sche del, rug en strottenhoofd van de be rijder aan de eerste proef werden onderworpen, terwijl de dansende, hotsende kaartlezer wanhopig zocht naar paddestoel 58 of 83. waarbij dan weer een ander onbegaanbaar pad werd gevonden-naar de volgen de tijdcontróle. Uren ging dat zo door, waary alle mannelijke eigenschappen van be hendigheid tot intuïtie, van schran derheid tot moed naar voren moes ten komen. De eerlijkheid gebiedt te vermelden, dat niet alleenmannen deze krachtprestatie leverden. Ook de dames Puyenhoèk en Engelen za ten in een deelnemende jeep, doch die behoorden dan ook bij haar echtgenoten aan het stuur. Sterren Er waren tal van- sterren op auto gebied ónder de deelnemers, zoals Kruit;-bekend geworden door de A1-- penrit, die hij naar verluidt zelfs zonder licht uitreed. Er waren ook andere sterren, zoals twee man nen, wier jeep 'met een A was ge merkt. dus uit Groningen, die het gaspedaal van hun landboqwjeep met de klomp aanvoelden en èr wa ren in alle bescheidenheid gezegd ook twee onfortuinlijke journalisten; Maar het opvallendst waren de rustige, bescheiden afvaardigingen van de" verkeerspolitie uit Amster dam, Den Haag en Rotterdam in het leer, keurig gepoetste jeeps, correct in het"rijden en formidabel .in het gebruik van hun voertuigen.; - En route Hoe die wilde route dan ging, zul len de lezers willen .weten. Over Den Dalder en Doorn, ovér Maaxs- bergen co Scherpenzeel over Ame- rongen en De Klomp, over Lunteren en Otterlo, over Nieuw Millïngen en Katervecr naar Zwolle. Dat was het eerste stukje van de achthonderd kilometer en men had van de stadjes en. steden nagenoeg niets gezien. Tóen ging het, al half in het donker, verder langs Dalsen en Vasse, langs Enschede en Haaks bergen, vja Holten naar Apeldoorn. Middernacht, één uur, twee uur, drie uur in de nacht naar Hotel Bloemink, waar koks en kellnèrs, jongmaatjes en kamermeisjes opge bleven waren om de jeephelden te zien en telaven. Een uur rust en weer verderj door de koele nacht in de opei jeeps, langs paden en weggetja Steeds moeilijker werden nu de 1 wegingen, zoals; op viersprong i eik rechtsaf, of:, bij rhododend' struik schuin links. In dit. duj doolhof zijn vele jeeprijders v goede pad afgeraakt of afgekl Ook in de prille morgen voort totdat tegen de midd^ Drunerheide de kracht: begon. Daar midden bevindt zich een woest dil schap, lieflijk om. te zien; af J lijk om te berijden. Daar wera laatste restjes energie van de s rijders op de proef gesteld en i de allerzekersten wisten zich de duintoppen te slingeren en kuilen te nemen. Slechts weinigeil konden daar alle. geheime contróle*, posten vinden,om ten slotte, zuch tend maar voldaan het eindpunt Tilburg te bereiken. Resultaten? Voor wat- Rotterdam betreft: Twee vrolijke knapen M. C. de Jong en J. Hooft, die in Apeldoorn zonder een strafpunt gelijk binnen vielen raèt de eerste groep van drie jeeps: de mannen van de verkeers politie, hoofdagent Westra met agent Klaasen, die punctueel even gemakkelijk als bi} een ritje over de Coolsingel hun doel in Apeldoorn bef eikten: hoofdagent Bontebal en agent Andeveg, die zoals zij dat noemden, twee "controles misge kleund hadden, maar die kennelijk niet van plan waren het er btf 'té laten liggen. De uitslagen werden vandaag nog niet. bekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1