MËm c HET ROTTERDAMSCH PARCDL mm U.N.O. - COMMISSIE ZOEKT CONTACT MET DE REPUBLIEK Samenwerking met PvdA gaf goede resultaten" Mikolajczyk heimelijk naar buitenland vertrokken De Gaulle wil ontbinding van het parlement Vrij. onverveerd Onderhandelingen met Indonesië op neutrale plaats „Gij bedreigt onze vrijheid" Weerbericht Het hielp niet... Weer treinongeluk in Engeland Wm KINDEREN OORDELEN OVER DE SCHILDERKUNST ROTTERDAMSE JEEP KWAM 4LS EERSTE AAN J. Kreisel jr. en B. Schmitz enthousiast over de tocht Bij Alblasserwaard in de knoei Lips protesteert Posthume hulde aan Henri Polak Autorijden op Zondag niet strafbaar Brand in textielfabriek Achterlichtjes op rijwielen aed en Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week - cent, per Wartaal 4,—, losse nummers 0,09 SCHI Ï.DR MMEE Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 396644 Bankier; Arasterdarosche Bank te Rotterdam PL Directeurs B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Maandag 27 October 1947 Zevende jaargang, No. 250 Edelweiss-piraten in Sovjet-zone De UN O-c om missie van drie voor Indonesië heeft telegra fisch de Veiligheidsraad medegedeeld, dat de Republiek bereid is mede te werken en de commissie zo spoedig mogelijk te ont moeten. Ter vermijding van moeilijkheden met de verbindingen heeft de commissie de republikeinse regering voorgesteld om in Djogja of iedere andere geschikte plaats te confereren over het vaststellen van een neutrale plaats, aanvaardbaar voor beide partijen, waar de kernbesprekingen kunnen worden gehouden. De commissie gaat ermee accoord dat deze buiten de door de Nederlanders bezette gebieden gehouden zullen worden. Vandaag zou de commissie in Ba tavia aankomen negen stafleden van de commissie zijn Zondag al ge arriveerd en vandaar doorrreizen naar Djogja of een andere door de republikeinse regering voor te stel len plaats om de inleidende bespre kingen met de Republiek te voeren. De Republikeinse regering heeft in tussen in een boodschap aan de com missie van drie, deze welkom gehe ten te Djogja „of op elke andere plaats welke zy verkiest". Alvorens daarheen te vertrekken, zou de commissie te Batavia nog be sprekingen voeren met de Neder landse autoriteiten over de vast stelling van de procedure voor de komende onderhandelingen. Naar A.P. meldt, bereidt Sjarifoed- din een reconstructie van zijn kabinet voor waarin ook de Mohammedaanse partij Masjoemi zal worden opgenomen. Verwacht wordt dat dr. Mohammed Roem in dat geval candidaal zou zijn voor het vice-premier schap. Royale geste Zeventien officieren van de TNI, het republikeinse leger, die sinds het uitbreken van de vijandelijkheden te Batavia waren vastgehouden, zul len in vrijheid worden gesteld. Dit besluit van de Nederlandse autori teiten te Batavia is per radio aan de Republikeinse regering medege deeld. Indien de Republikeinse rege ring toestemming zou geven voor een landing te Djogja zouden de of ficieren Maandag per vliegtuig naar de hoofdstad der Republiek vervoerd worden. Volgens AFP meent de Re publikeinse regering dat het landen van Nederlandse vliegtuigen mo menteel niet gewenst is en geeft zij de voorkeur aan het transport door een internationale organisatie, bij voorbeeld het Rode Kruis, daar het hier krijgsgevangenen betreft. Wel schijnt overigens deze maat regel door Republikeinse kringen gunstig te zijn ontvangen. Zij be schouwen haar, aldus het Franse persagentschap, als een gelukkig blijk van de wens tot verzoening voor de hervatting van de Neder landsIndonesische besprekingen. Om 14.15 Javaanse tijd is de der de mogendheden-commlssle van middag op het vliegveld Kamajoran bij Batavia geland, meldt TJ.P. na der. De republikeinse vice-premier Gani, luitenant-gouverneur-gene- raaL Van Mook en andere Indonesi sche en Nederlandse autoriteiten, benevens de Amerikaanse consul- generaal Livengood, waren op het vliegveld ter begroeting aanwezig. Dr. Van Mook sprak de commissie namens de Nederlandse regering toe. Vakverbond in Z.-Amerika beschuldigt V.S. In de heftigste aanval, die hij tot nog toe tegen de V.S. heeft gericht, heeft Vicente Lombar de Toledano, voorzitter van het vakverbond van Latijns Amerika (CTAL). de V.S. er van beschuldigd, dat zij een imperia listische politiek vceren, die gevaar lek is voor de onafhankelijkheid van Latijns Amerika, en onder voor wendsel van te strijden tegen het communisme, de ontwikkeling van de regeringen der Latijns-Ameri kaanse landen 5n anti-democratische zin voorstaan. Deze beschuldiging is vervat in een lang document, dat aan alle bij de CTAL aangesloten vakverenigin gen is gericht, Toledano veroordeelt hierin de versterking van de econo mische en politieke druk, die de V.S. op de regeringen in Latijns-Amerika uitoefent. Het document sluit met de verze kering. dat de CTAL nocht de Sow- jet-Unie. noch de V.S. noch Enge land, noch enige andere mogendheid dient, doch alleen de arbeiders van Latijns Amerika. Het doet een be roep op de arbeiders om het pro gramma van de CTAL te verwerke lijken, „een programma van voor uitgang en vrijheid, van strijd voor ae vrede en tegen de aanstokers van een nieuwe wereldoorlog* De voetbalwedstrijd tussen do militaire ploegen van België en Noorwegen, eindigde in een 5—1 overwinning der Belgen, na dat dn Relden met rust een tl0 BEI BLIJ F t KOUL VieeisvefivactiUng lol Dinsdagavond, Matige, nu en dan nog vrij Krachtige Oostelijke wind. Droog en koud weer met enkele overdrijvende wolkenvelden. Vannacht op verscheidene plaatsen weer nachtvorst, echter voornamelijk In het Midden en Zuiden van het land. Twee jeugdige filmaspiranten die bif hun sollicitaties nul op het request hadden gekregen hebben onlangs een nieuwe me thode geprobeerd om bif de film te komen Zif vlogen over de studio's van Hollywood en lieten pamfletten vallen, waarop te lezen stond: „Opgelet, filmstudios, A ften- He, chefs t al eni af delingen. Hier zijn Pope en Griswold, wij wil len een jilmccntract. Geef ons een kans, toe." Het heeft niet geholpen. Een-en-twintig doden, 71 gewonden Een-cn-twintlg- personen werden gedood en 71 gewond by een tweede spoorwegongeluk in Engeland, dit maal op de lijn EdinburgLonden. De locomotief is bij Berwick on Tweed uit de rails gelopen; drie wa gons zijn van de spoordijk gestort. Een goLLcïubhuis is als eerste- hulpcentrum ingericht. Het zieken huis te Berwick is dermate in beslag genomen, dat de telefoon door een der lichtgewonde treinpassagiers werd bediend, omdat er niemand an ders beschikbaar was. Te Wertgerodö in de Sowjel- zöne van Duitsland zijn leden van ren gewapende Duitse nazi- groep. die zich ,.E de iweiss-pi ra ten" noemen, gearresteerd. Leden van déze groep waren in het bezit van wapenen en explosi- va. Aan het hoofd stond oen ze kere Hoffman, voormalig officier bij de Luftwaffe. Sovjetambassadeur in Washington benoemd De Sovjetambassadeur in de Ver enigde Staten Novikoff is ontheven van zijn functie. Zijn opvolger is Alexander S. Panjeisikin Panjoesjkin was vroeger ambas sadeur in China. (Van onze Amsterdamse correspondent „We veronderstellen veel, maar weten weinig". De voorzitter van de I gaan nu een tentoonstelling speciaal voor kinderen inrichten. Ik zal vijf of zes onderwerpen b.v. interieur, landschap en stilleven uitkiezen en weten weinig'. JJe voorzuier van oe i ^ede/tijdperk enige schilderijen Amsterdamse ™d®ri®*4aa1dedez- met dte onderwerpen ophangen; A. J. J. van ooo! ne. naaide aez- W(,i.pn pikaar gaan de hoog- Jack West (geheel ree hts op de foto), een bekend renner van de T .T races, is thans verkoop/cider van een Londense molorfietsenfabriek. Hij draagt als zodanig een steentje bij aan Engelands inspanning meer pro ducten ook motorfietsen!) te exporteren Prof - Romme op KVP-congres: ?T BELANGRIJKSTE TAAK VOOR DE TOEKOMST: RECHTVAARDIGE BEZITSSPREIDING „Ik heb er nog geen moment spijt van dat de Katholieke Volkspartij vorig jaar het besluit nam de regering-Beei te steunen", zei prof. mr. C. P. Romme in een boeiende rede, welke hij Zondag hield op het K.V.P.- c on gres dat Zaterdag in Utrecht geopend was met een rede van de heer J. W. Andriessen. Constaterend, dat de beide regeringspartners, IL.V.P. en Partij van de Arbeid, handelen uit verschillende beginselen, waaruit natuurlijk wel eens moeilijkheden voortspruiten, meende hij toch zijn vreugde te kunnen uitspreken over de resultaten van de samenwerking. Prof. Romme legde er sterk de nadruk op dat de K.V.P. een_ min derheid, zij het de grootste5 uit ons volk vertegenwoordigt. Zonder sa menwerking met andere groepen is geen enkele Nederlandse partij in staat een regering te vormen, dus constructief werk te verrichten. Minstens twee politieke constella ties zyn daarvoor nodig. Hoewel dus verheugd over de bereikte resultaten zou prof. Romme het toejuichen indien de basis van het kabinet VREESDE VOOR HET LOT VAN PETKOF Mikolajczyk, de leider van de Polske Stronistvo Ludove (Poolse Boerenpartij), is met drie van zijn medewerkers en hun echtgenoten in het geheim naar het buitenland vertrokken. Dit is meegedeeld door de vice-president en de secretaris-generaal van de partij, nadat Poolse autoriteiten een onderzoek naar Mikolajczyks verblijfplaats hadden gelast. Buitenlanders, die kort geleden Mikolajczyk hebben ontmoet, achten het waarschijnlijk, dat hij persoonlij!" van mening was dat er maatregelen tegen hem op handen waren. Zijn vlucht zou beïnvloed zijn door de executie van de Bulgaarse oppositieleider Petkof. De P.S.L. -was de enige oppositie partij in Polen. Zy was bij de laatste onder sterke politieke druk gehou den, verkiezingen verslagen. Het is met do P.S.L. gegaan zo als met vele van dergelijke partijen in Oost-Europa; haar verleden was in democratisch opzicht niet smet teloos en in haar gevolg drongen de reactionnaire, heel- en half-fas- cistisehe elementen samen, die bij gebrek aan mogelijkheden voor een eigen politiek, in de oppositiepar- tijgn vaste grond onder de voeten trachten te krijgen. Hoe groot deze invloed is kan moeilijk worden nagegaan, maar zij was in elk geval voldoende om zich de beschuldigingen op de hals te halen een staatsgreep voor te be reiden en zich aan vervolging bloot te stellen. De P.S.L. was in zjjn mogelijkheden zeer beperkt; haar orgaan was onderworpen aan cen suur en zij had geen eigen drukke rij- Interne oppositie De laatste tijd had Mikolajczyk ook met oppositie in zyn eigen partij te kampen. Tweehonderd partijleden hadden onlangs zelfs een resolutie ingediend waarin zijn ontzettnng uit het leider schap werd geëist. Als de medewerkers die met Mi kolajczyk zijn gevlucht worden ge noemd: Baginski, hoofd van het partubureau voor publiciteit en. de vroegere parlementsleden Bryja en Korbonski. Baginski was in Mei 1945 gear resteerd wegens „activiteit achter het front van het Rode Leger" en tot een jaar gevangenisstraf ver oordeeld. De Warschause bladen brengen het nieuws van Mikolajczyks ver trek op de voorpagina's. Dc Gazeta Ludowa, die tot dusver als een blad van de Boerenpartij beschouwd werd, schrijft dat Mikolajczyk met zijn vlucht zijn medewerkers heeft bedrogen. Distilleerderijen in V.S. sluiten 60 dagen Ongeveer 140 distilleerderijen, die meer dan 95 pet. van de totale hoe veelheid whiskey en industriële al cohol in de V.S. kunnen produce ren, hebben m ingang van Zon dagnacht voor 60 dagen het bedriif stop gezet in bet kader van de ac tie om voedsel voor Europa te spa ren. De hoeveelheid tarwegraan en andere granen, die door deze slui ting zal worden uitgespaard, wordt op 10 tot 12 millioen schepels ge schat. Men verwacht geen tekort aan likeuren of prijsstijging, daar een grote voorraad aanwezig is. Men neemt aan dat Mikolajczyk zich naar Engeland heeft begeven, Zjjn vrouw woont reeds enige tijd in Middlesex en zyn zoon studeert in Cambridge. verbreed kon worden, omdat hrj de huidige politieke taak te zwaar acht voor twee partijen. Versmalling van de basis zou hij zeer betreuren.. Prof. Romme besprak uitvoerig de resultaten van de regeringspoli- tiek, waarbij hij gelegenheid vond van zijn instemming en critiek blijk te geven. Naast hulde aan de ka tholieke ministers sprak hij, onder levendige instemming van het con gres, zij'n bewondering uit voor de arbeid van minister Drees, in het bijzonder voor wat deze bewinds man deed voor de ouden van d; Ergste wantoestand De belangrijkste wens voor de toekomst achtte hjj: recht vaardige spreiding van het be zit. „De bezitloosheid der grote massa vind ik één der ergste wantoestanden in onze maat schappij", riep hij uit. Hij bleek dan ook uitermate verheugd dat de regering een commissie heeft benoemd welke een op lossing voor dit probleem moet zoeken. Sprekend over Indonesië richtte prof. Romme zich over het congres heen tot het Nederlandse volk, het toeroepend, bereid te willen zijn of fers te brengen om de opbouw in de overzeese gebiedsdelen mogelijk te maken. „Iedere burger draagt uit eindelijk de verantwoordelijkheid voor of wij in de toekomst in duur zame samenwerking met Indonesië groot werk kunnen verrichten. Glaspositie verbetert (Van onze Haagse redacteur) Er is een grote verbetering ge komen in de ^lasvoorziening. Bijna alle aanvragen kunnen op bet ogen blik worden gehonoreerd. Men is thans doende d,e groothandel en de schilders ruim te bevoorraden om indien de aanvoer uit het buiten land mocht stagneren, deze stagna tie te kunnen opvangen. De import uit België en Tsjechoslowakye ver loopt tot heden zeer regelmatig en het zou zelfs mogelijk zjjn he1" glas vrij van distributie te geven indien men er zeker van was dat dit zo blijven zou. Ameland geïsoleerd door Oostenwind Twee dagen oostenwind en Ame land is alweer geïsoleerd. Vrijdag avond vertrok de postboot „Brak- zand" van de Nes met 60 passa giers, maar tengevolge van de zeer lage waterstand op de Waddenzee, 12 cm A.P. kon de boot de 'astwal niet'bereiken en hebben de passagiers d nacht op de Wadden zee moeten doorbrengen. Zij keer den Zaterdag onverrichterzake op het eiland terug. Het op 10 October uit Batavia vertrokken motorschip „Johan van Oldenbarnevelt" zal vermoedelijk op 4 November a.s. te Amsterdam aankomen. Het motorschip „Java", dat 17 October uit Batavia vertrok, zal waarschijnlijk 20 November a.s. te Amsterdam arriveren. constatering enige keren in ons ge sprek over het experiment, dat hu genomen heeft met steun van de wethouder van de kunstzaken om kinderen beeldende kunst te doen genieten. Met leerlingen uit de hoog ste klasse van 12 scholen uit ver schillende wijken van de hoofdstad heeft hij de tentoonstelling „Vijf Generaties" m het Stedelijk Museum bezocht. Hij heeft ze in zeer eenvou dige bewoordingen, die hun begrips- vermogen kunnen bevatten, rondge leid langs de collectie schilderijen, die niet speciaal voor kinderen was ingericht. En het resultaat? ,IK heb. zegt hij. hun de vrijheid gegeven een opstel over dit bezoex te maken. Veel kinderen waren nog nooit in een museum geweest. Uit hun opmerkingen en hun briefjes bleek, dat hun belangstelling groot was Hun beoordeling werd het meest door het onderwerp bepaald Daardoor werd de periode van 1800 3840 't meest gewaardeerd. Een woelige zee van Jacob Maris werd vaak ..te ruw" of „echt woest" ge vonden De Franse realisten waren ..te donker" naar hun smaak Breit- r.er was „afschuwelijk donker". De lichte -en primaire kleur van Schu macher. Willink en Charley Toorop vonden meer genade in hun ogen. Doeken, die niet iets bepaalds voor stelden. als die van Picasso en Braque vonden ze dikwijls geen schilderij. Verbuigingen van kleur en vorm werden „geklodder" en. „kin derachtig" genoemd". „Wat ik beoog" zegt de heer Van Gooi. is de kinderen kunst te leren genieten De binnengekomen briefjes zijn op het ogenblik in handen van de gemeentelijke psycholoog Dr. A. Querido, die ze ook voor hem van belang achtte. Begin van een groot plan ..De eerste ploefneming zal door een nieuwe gevolgd worden. We De Gaulle heeft de onmiddellijke ontbinding van het Franse parlement geëist, omdat de huidige zetelverde ling niet meer in overeenstemming is met de wil van het Franse volk. zoals die bij de gemeenteraadsverkie zingen tot uiting is gekomen. De gebeurtenisseri" zijn te dreigend om uitstel te gedogen, zo wordt in De Gaulle's verklaring gezegd: „leder weet dat de staat, zoals hij. thans is samengesteld "en gèlefef wordt, gevaar loopt in een te storten en tot anarchie te vervallen". De Gaulle wenst een eenvoudig systeem van stemming bij meer derheid, in plaats van de huidige evenredige vertegen woordiging. Het tweede deel van gemeenteraadsverkiezingen (voornamelijk herstemming in de districten, waar de eerste stemming geen meerderheid voor een der partijen had opgeleverd) heeft een belangrijke nederlaag voor de communisten gebracht. Deze uitslag is zoveel opval lender, waar de communisten een intensieve campagne hadden gevoerd. Twee Rotterdammers, de heren J. Kreisel Jr. en B. Schmitz, zijn bij de 24-uurs-rït voor jeeps door Nederland als eersten te Tilburg, het eindpunt aangekomen. Vanochtend, toen ze eindelijk weer een beetje waren bij gekomen, hebben we het tweetal enkele ervaringen over hun reis horen vertellen. hoorlijk in de knoei, vertelde de heer Kreisel en zjjn we, aangezien het parcours heel moeilijk te vinden was, uit de koers geraakt. En in de Druner duinen? Dat ging als de gesmeerde blik sem. We lagen toen ongeveer gel ijk met Gafcsonides, de beroemde Haar lemmer en ik moet zeggen, daar had de KNAC het extra moeilijk ge maakt. U moet echter niet denken dat wy winnaars van de tocht zijn. We zijn als nummer 2 In Amersfoort gestart en zijn als eersten op het eindpunt aangekomen, doordat num mer 1 uitgevallen was. Het kan ech ter evengoed zyn dat nummer laatst tenslotte als winnaar uit de bus komt, want het komt er tenslotte op aan wie de minste straf punt en heeft gekregen. Het spreekt immers van zelf, dat alles op tijd werd gereden. Hebt U strafpunten opgelopen Ik denk van wel, waarschijnlijk 60, doordat we te vroeg by een van de controleposten aangekomen zijn, maar het kan natuurlijk wel zijn dat er meer fouten gemaakt zijn. Erg vermoeid geweest? Neen, niet dadelijk. We zijn, na de aankomst in Tilburg, zelfs nog te ruggegaan naar de Druner duinen, Kreisel heeft de hoofdrol gespeeld in ons speelplan. Hij heeft vroeger in de Ballye de Monte Carlo meege reden en bovendien verleden jaar als een van de weinige burgers ook deel genomen aan een militaire tocht voor jeeps door Nederland, aldus vertelt ons de heer Schmitz, en zo gaat hij voort daarom heeft hij ook de moeilijkste stukken gereden en ik alleen de grote wegen. Ik zelf heb weinig ervaring van het rijden met jeeps. Zonder hem waren we er trouwens nooit uitgekomen, want in de buurt van Zwolle, toen onze olie druk plotseling achteruit liep, ont dekte hij, dat dit alleen aan het over- drukventiel van de oliemeter kon liggen. We hebben toen geleidelijk, bij elk rustpuntje schroeven en bóu ten om de uitlaatpijp demonterend, het euvel hersteld door een vuiltje in het ventiel te verwijderen. Kreisel is trouwens vakman en het kwam er in de practijk wel op neer, dat vaklieden het fyne werk moes ten doen. Bij Alblasserwaard raakten we be- Het verlies van de communisten kwam voor een groot deel ten goede aan de socialisten. De socialisten ver loren echter aan de RPF. Dit wordt verklaard door het feit dat in distric ten waar een socialistische candidaat kans maakte op een overwinning, hij dikwijls door de RPF werd gesteund, en dat in het omgekeerde geval de SFIO zijn steun gaf aan De Gaulle's candidaat. Twee incidenten Over het algemeen zijn de verkie zingen rustig verlopen. Uit Orly <bij Parfjs) wordt echter een inci dent gemeld bij de bekendmaking van het herverkiezen van de socia listische burgemeester. Tweehonderd communisten, die zich twee uur te voren bij het gemeentehuis hadden verzameld, doorbraken het politie- cordon en trachtten de burgemeester te verhinderen het gebouw te verla ten. De socialistische burgemeester van Choisy Ie Roi (eveneens bij Parijs) werd, nadat zijn verkiezing was bekend gemaakt, naar een tele foontoestel in een leeg kantoor van het stadhuis gelokt, waar hij door omdat we nog eens wilden kijken of we het beter hadden kunnen doen. Maar 's avonds waren we zeer ver moeid en hebben we de verloren nachtrust dubbel en dwars inge haald. Ons respect voor de beide Rotter dammers, die met rekenliniaa! para chute-uniform, doch bovenal met taaie volharding en door een onver slaanbaar optimisme de zware tocht van de KNAC met zooveel succes vol brachten. een groep mannen, die communisten genoemd werden, werd vastgegre pen en mishandeld. De politie voer de een charge uit en bevrijdde de burgemeester. André Mutter, een der extli rechtse leiders in het parlement, heeft een resolutie ingediend, waar in de regering wordt verzocht de communistische partij op te heffen. Herriot is herkozen als burge meester van Lyon, Ramadier als burgemeester van Decazeville. Werkte Wilton-Fyenoord voor W ehrm a cht (Van onze Haagse redacteur) Het wederom arresteren van de voormalige directeuren van de werf Wilton-Fyenoord, de heeren T. en Mis geschied op last van de advo caat-fiscaal van het bijzonder ge rechtshof te Den Haag, omdat geble ken zou zijn dat de werf Wilton- Fyenoord zich in de bezettingstijd vrijwillig zou hebben belast met het maken en monteren van geschut voor de Duitsers. In Juni 1940 Was echter bij onder handelingen tussen generaal Winkel man en de Duitse bezettingsautori tei ten. waarbij ook de heer Tesch- macher aanwezig was. komen vast te staan, dat de Nederlandse scheeps werven geen geschut zouden behoe ven te vervaardigen voor de Duitse oorlogsvoering. De meeste Neder landse scheepswerven hebben zich daar dan ook niet mee ingelaten, doch uit onlangs onderzochte corres pondentie zou zijn gebleken dat de werf Wilton-Fyenoord zich op uitge sproken wijze met het vervaardigen van geschut had belast. De heer T. was in oorlogstijd de leidende figuur op genoemde werf. de heer Muller was chef van de afdeling geschut. Tegen overlading van schroef bij Moerdijk Het gaat hard tegen hard in de kwestie over het transport van de reserveschroef van de „Willem Ruys", die nog steeds op het markt plein van het Brabantse plaatsje Ze venbergen staat. Het laatste nieuws dat van Vrij dag was de mededeling, dat het ministerie van Verkeer en Water staat verder transport over de we gen heeft verboden, in zoverre, dat de expediteur het gevaarte maar naar het haventje van Moerdijk moest rijden om het daar over te Ia- den op een schip. De kwestie scheen hiermee van de baan te zyn. Nee zegt de directie van Lips bronsgieteryen in Drunen, die de schroef in opdracht van de Rotter- damsche Lloyd heeft gemaakt dat gaat zo maar niet. Voor wie zijn de risico's van deze overlading? Het haventje biedt voor een derge lijk karwei onvoldoende accomodatie en stel je voor als er wat gebeurt, als bijvoorbeeld een schroefblad een flinke duw zou krijgen of in het ergste geval zou breken. Dan moet de hele schroef opnieuw wor den gegoten en de „Willem Ruys" zou zonder reserveschroeven moeten vertrekken. Genoemde directie heeft de expe diteur een brief geschreven, waarin zy haar bezwaren tegen deze overla-1 ding kenbaar maakt en verder op merkt, dat alle risico's voor het mi. nisterie van Verkeer en Waterstaat zijn. Wy vernemen verder, dat de expe diteur, de heerRuiten, zich vanoch tend in verbinding heeft gesteld met de directie van de Rotterdamsche Lloyd. Alleen in het geval, dat de rederij hem de schriftelijke opdracht geeft de schroef naar het haventje van Moerdijk te ryden en het daar over te laden op een schip, zal hy de hier voor nodige maatreegelen treffen. En als ook de directie van de Lloyd dit risico niet aandurft? We weten het nog niet en wachten met belangstelling de verdere ont wikkeling der gebeurtenissen af» enige weken na elkaar gaan de hoog ste klassen van drie scholen uit ver schillende buurten daar naar toe. Dat is het slot van mijn experimenten. Om alle scholteren van de hoogste klas in Amsterdam ten minste een maal in een museum te brengen, zal het gedeelte in de rechtervleugel van h'et Stedelijk Museum waar ntt nog de oude apotheek en de Kamer, die een beeld geeft van de krank zinnigenverpleging in vroeger tijden als tentoonstellingszalen ingericht worden. In de ene zaal zullen kinde ren. rustig de schilderijen kunneo bekyken, in de andere mogen ze zich vrij bewegen", De heer Van Gooi haalt de brieven van regering, gemeentebesturen en directeuren van musea voor de dag, die hy na zijn uitvoerige mededelin gen van zijn eerste uitkomsten ont vangen heeft. Het voorbeeld dat Am sterdam geeft zal men zich elders Rotterdam spreekt bv. van eige» plannen ten nutte maken. In vakverenigingsleven een pionier (Van onze correspondent) Op de begraafplaats Muiderberg in Zondagmiddag een gedenksteen, onthuld op het graf van Dr. Herni Polak, overleden in Februari 1943 en destijds hier in alle stilte te rust? gelegd. De heer Koos Vorrink, voor zitter van de Partij van de Arbeid schetst de ontslapene als een huma nist, begiftigd met diepe liefde tot het leven van de mens en voor zijn land; zyn scherp politiek inzicht noopte zijn stem waarschuwend te laten horen tegen het groeiend ge vaar van het nationaal socialisme, lang voordat de wereld op deze waarschuwing acht zou slaan. Thans is het politieke lichaam, waarin *t nationaal-socialisme zich uitte, vernietigd, doch de verschrik kelijke infectie, die het de wereld heeft gegeven is nog lang niet ver dwenen. Bewogen Klonken hierna de woor den van een bejaard mede-strijder en huisvriend van Dr. Henri Polak de heer Jan van Zutphen. De heer P. van Muyden. mede sprekend namens het N.V.V., herin nerde aan- Dr. Henri Polak's pio nierswerk op het terrein-van het vakverenigingsleven. Terecht heeft de familie van d© overledene van de vele functies die hij heeft gehad er een uitgekozen om op deze steen te laten uitbeite len: voorzitter van de Nederlandse Diamantbewerkersbond. Het graf was met bloemen en kransen bedekt. De Groningse advocaat mr. J. N. Polak heeft in verband met het feit, dat er twijfel bestaat over de rechtsgeldigheid van ver bod om op Zondag te rijden, deze aangelegenheid principieel aan te kantonrechter te Groningen voorgelegd. Mt. Polak heeft zich met opzet laten bekeuren toen hij op Zon dag met een auto reed. De ambte naar van het openbaar ministerie eiste hiervoor zes gulden boete. Mr Polak was echter van mening dat een veroordeling niet kon volgen omdat overtreding van de voorwaarden, die aan de verkrij ging ener rijvergunning verbon den zijn bij de wet niet strafbaar zijn gesteld. De kantonrechter achtte het ten laste gelegde feit bewezen doch was van oordeel dat dit niet strafbaar was. De heer Polak werd dan ook ontsla gen van rechtsvervolging. In de kunstzijdeweverij van de N.V. Raymakers textielfabrieken te Helmond brak Zaterdagavond door tot op heden onbekende oorzaak brand uit. Zowel de opslagplaats van. grondstoffen en de voorberei dingsafdeling van de kunstzijde- weverij met verscheidene machines is geheel uitgebrand. Een zeer gro te partij grondstoffen, waaronder de gehele vooraad garens, is ver* loren gegaan. De productie zal hier door aanzienlijke vertraging onder vinden. Voorschot op uitkering aan invalide zeelieden Met de totstandkoming van de wefc tot invoering van een buitengewoon pensioen voor zeelieden-oorlogs slachtoffers en voor hun nagelaten betrekkingen is nog geruime tyd ge moeid. In dringende gevallen, ter beoor deling van de minister van Verkeer en Waterstaat, kan echter een voor lopige uitkering worden toegekend aan invalide zeelieden en aan nage laten betrekkingen van omgekomen zeelieden, als voorschot op het bui tengewoon pensioen. Het bedrag van de voorlopige uitkering zal niet ho ger zijn dan 75 van het pensioen. Naar de verkeerspolitie ons mede deelt is een rood-brandend achter licht verplicht wanneer op de fiets een dynamo voor voorverlichting is aangebracht. Wanneer het rijwiel op andere wijze verlicht wordt dient de achterverlichting te bestaan uit een rode reflector en een witgeschilderd achter spatbord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1