HET ROTTERDAMSCH PAROOL Export naar Duitsland is noodzakelijk Doodse stilte in de straten van Cairo Commissie-van-drie bij Gani en de luitenant-G.G. Feestend eiland ontvangt Prinselijk paar Trein uit Gouda overrijdt twee paarden Kwaadwilligheid r' Vrij. onverveerd Sombere rede van minister Mansholt Weerbericht De „Willem Ruys' en de Dom Nu gaat de Lloyd het proberen Flakkee trekt meer belangstelling Bevolking zeer geestdriftig Inlevering' schoenen bonnen in 't spel? Hector McNei! kent 'n Russisch spreekwoord Amsterdam als Europees modecentrum? Poging tot moord met een broodmes STICHTING '40-'45VOORZORGEN! Naar verhoging vaste inkomsten Nederlanders krijgen beheer over Ruhr- mijnen Ked en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 DE SCHIEDAM! I EE Dinsdag 28 October '1947 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdatnsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 251 In de Schouwburg in Utrecht vergaderden Dinsdagmorgen leden van de Neder!. Kamer van Koophandel voor Duitsland. Op deze vergadering, waar het woord werd gevoerd door de voorzitter der Kamer, Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen en Minister Mansholt, trad nog weer eens duidelijk naar voren, welk een belangrijke plaats Duitsland steeds in ons economische leven heeft ingenomen en beide sprekers uitten hun afkeuring over de ge ringe mate van samenwerking, welke men nog steeds van de bezettings- autoriteiten ontvangt. Prof. Gelissen zeide in de kring van de leden der Kamer niet behoe ven te betogen, hoe belangrijk Duits land wel voor Nederland is._ Hij kon niet inzien, waarom het nodig is, dat de daarvoor verantwoordelijke auto riteiten zo lang wachten met het herstellen van normale verhoudin gen. Dit hersteilen moet er naar zijn mening toch van komen, hoe men de zaak ook keert. Niet alleen ten op zichte van Duitsland, maar vooral met betrekking tot de omringende Europese landen is het naar spreker meent, onverantwoord, de tegenwoor dige situatie in Duitsland en de hui dige economische verhouding „van wat dan Duitsland heet" tot de om ringende landen te bestendigen. Spr. wees er verder op, dat herstel van normale Duitse eco nomische verhoudingen ook de Invoering van een gezonde Duit- PAROLCSCOOP Na Kominform Socinform \J OLGENS de Observer zou ra- v dio Warschau Zaterdagavond de oprichting in de naaste toekomst van een internationaal informatie bureau der linkse socialistische par tyen hebben aangekondigd, een Soc inform volgens model van de Kom inform dus. Tot deze organisatie, waarvan het hoofdkwartier in Praag schijnt te zuilen worden ge vestigd, zou in principe besloten, zijn in besprekingen, welke de Pool- Be premier Cyrankicwicz, de Tsje chische vice-premier Fierlinger en de Italiaanse socialistenleider Nen ni in Warschau hebben gehouden in dezelfde tijd, dat daar door de ne gen communistische partijen hun Kominform werd opgericht. Onno dig te zeggen, dat de Socinform een zo nauw mogelijke samenwerking met de haast gelijknamige zuster instelling nastreeft, dat wil dus zeggen, dat de betrokken socialis tische partpen in de verschillende landen voorstanders zijn van een eenheidsfront met de communisten. Van de Poolse socialistische par tij verwondert deze doelstelling ons niets. Niet alleen heeft zij feitelijk dit eenheidsfront reeds lang ge vormd, maar bovendien heeft zij in begin vorige week in een officieuze verklaring haar vofedige instem ming betuigd met het manifest van de Kominform en verklaard, dat zij alle revolutionnaire socialisten zou opwekken tot een samengaan met de communisten. Evenmin verbaast het ons om de Italiaan Nenni onder de initiatief nemers van de nieuwe linkse inter nationale aan. te treffen. Ook hij heeft het manifest van de Komintern reeds toegejuicht. Intussen is er in zijn partij al verzet gevezen tegen wat men daar de verkapte fusie met de communisten noemt. Dit verzet, waarvan de omvang noch de betekenis op het ogenblik te schatten is, is neergelegd in een manifest van vier socia listen, waarvan er twee in ieder geval figuren van formaat in de be weging zijn, n.l. I. M. Lombardo. de man, die maandenlang financiële onderhandelingen voor de regering heeft gevoerd in de Verenigde Sta ten en wat nog belangrijker is Carmagnola, de meest geziene vak verenigingsleider uit heel Noord- I talie. De Italiaanse socialistische bewe ging bevindt zich trouwens in een toestand van voortdurende crisis. Eerst heeft de rechtervleugel van de partij onder Saragat zich afge scheiden, thans horen wij weer van oppositie van Lombardo en Car- niagnola. En intussen doet de ver maarde schrijver Silone met zijp groep ..Europa Socialista" een po ging om in Italië tot een sterke autonome socialistische partij te komen. T j AT ook de Tsjechische soeïa- listenleider Fierlinger onder de initiatiefnemers van de Socin form zou behoren, verwondert ons wel. Niet, dat de Tsjechische so cialisten ook niet reeds een rege- ringsblck met de communisten heb ben gevormd, maar dit wil niet zeggen, dat wij de indruk hadden, dat de verhouding tussen die twee nu zo bijster warm was. Bovendien beeft de Tsjechische socialistische partij een dag of tien geleden een manifest uitgegeven, waarin juist met opvallend grote nadruk wordt verklaard, dat de partij vastbeslo ten is haar zelfstandigheid en onaf hankelijkheid te handhaven. Nu weten wij wel, dat dit laatste niet (formeel zeker niet) in strijd is met de doelstelling van de Socinform, maar wanneer wjj ons de ontwik keling die de Poolse socialisten en de Italiaanse van Nenni de laatste maanden hebben doorgemaakt, voor de geest roenen. dan b^twiifelen wij toch sterk, of de Tsiechische socia listen daar nu wel bij horen. Wanneer het bericht van radio Warschau juist is. dan zijn wrj ge neigd tc constateren, dat met het meedoen van de Tsjechische socia listen aan de a.s. Socinform en met het nota bene vestigen van de zetel ervan in Praag. Tsjochoslowakiic weer een staD, misschien zelfs wel een grote stap, naar achter het ijzeren gordijn heeft gedaan. Weersverwachting tot Woensdagavond. Aanhoudend droog en koud weer met meest matige Oostelijke wind en overdrijvende wolkenvel den. se bclalingsmunt weer mogelük zou maken. Men kan nooii vrede krijgen, zolang men de oorlogsverhoudin gen in stand houdt. Men moet begrijpen, dat de tjjd van zoge naamde volkomen onafhanke lijkheid der Europese landen voorbij is. „Wij moeten losbre ken uit de economische gevan genissen der schijneconomfe, waarin wij ons thans bevinden", aldus spr. Het Marshall-plan acht spr. van zeer groot belang voor de eco nomische reconstructie van Euro pa. De daarvoor in aanmerking komende landen moeten de han den ineen slaan. Pessimistische rede van minister Mansholt Sprekende over de agrarische be trekkingen tussen beide landen, zei- de minister Mansholt o.m,: „Zowel voor als na de oorlog verzorgde en verzorgt de agrarische sector om streeks 50% van de gehele Neder landse export. De agrarische sector is door de economische crisis en de autarkische maatregelen veel sterker getroffen dan de andere sectoren van het eco nomisch leven", welke bewering spreker aan de hand van talrijke cij fers staafde. Vervolgens nam de minister de na oorlogse export-cijfers onder de loupe. „Het totaal-generaal van onze export bedroeg in 1946, 785 miljoen. „De agrarische sector nam daarin, voor wat de export naar alle landen betreft, deel voor 431 millioen. of wel voor 55%. Van de 785 millioen werd voor 52 millioen naar Duits land geëxporteerd. Vijftig millioen of wel 96% bestond uit agrarische pi'Oducten. Dit betekent, dat de agra rische export naar Duitsland 12% van de totale agrarische export naar alle landen bedroeg". Sinds 1938 toen dit percentage 17 bedroeg dus nog steeds een daling. Ook voor 1947 wist de minister in dit verband een daling te voorspellen tot 6%. Ook is het geld van de agrarische export sterk veranderd, vergeleken bij de jaren voor de oorlog en ook het beeld van 1947 verschilt weer van dat van 1948. Zuivel, eieren en- varkensvlees worden in het geheel niet meer naar Duitsland geëxpor teerd. De groenten-export bedroeg in 1946 13 en in 3947 10 millioen gulden. In 1938 was dit bedrag II millioen, maar daar stond een ex port van 40 millioen voor zuivej, eieren cn varkensvlees tegenover. De situatie is dus zo dat onze agra rische export naar Duitsland mo menteel zeer grote moeilijkheden ondervindt, doordat de bezettende mogendheden de gelden er voor be schikbaar moeten stellen. Men im porteert alleen voedsel dat per ca lorie het goedkoopste is. De kwali- teitsfaptor wordt verwaarloosd". Minister Mansholt deed een beroep op de werkkracht, het initiatief en het doorzettingsvermogen van 2ijn toehoorders om de kansen, die er voor ons land zijn, ten volle uit te buiten. „De regering staat bij uw werk. dat onmisbaar is voor de economi sche wederopbouw van ons vader land, met sympathie achter u", aldus- besloot minister Mansholt zijn rede. BIJNA ZO HOOG ALS DE LAU- RENSTOREN. De grootste Rotter damse topkraan, die door de Duit sers werd vernield is hersteld en gisteren op een terrein van de IJselhaven geplaatst. Mettertijd zal de kraan, die 58 m, hoog is naar de Waalhaven worden overgebracht - Karei de Voorlopige In 1945, toen nog tijdelijk staatshoofd, hield De Gaulle eens; een persconferentie. Een van de aanwezige journalisten, die wel eens wat meer wilde weien omtrent de toekomstplan nen van de grote Charles", vroeg de generaal daarnaar. Maar De Gaulle ontweek zijn vraag door philosophisch op te merken: „Ik zit hier maar tijde lijk, Niets duuri zo lang als het voorlopige. A7oemf U mij dus maar Karei de Voorlopige". Het laatste nieuws omtrent de reserveschroef van de „Willem Ruys" is, dat de Rotterdamsche Lloyd nu gaat' proberen wat de heer Ruiten, niet heeft mogen ge lukken, De rederij heeft namelijk besloten, nu de heer Ruiten geen kans meer krijgt de schroef uit Ze venbergen weg te krijgen, zelf een afgezant naar Den Haag te sturen. Vandaag is deze man naar het de partement van verkeer en water-" staat gegaan om te vertellen dat het transport nu al geld genoeg ge kost heeft en op grond daarvan toe stemming te vragen de schroef over de Moerdijkbrug te laten rijden. Dit zal betekenen dat het gevaarte in enkele uren op zijn plaats van be stemming zal zijn en daarmee aan een geschiedenis, die belachelijk dreigt te worden, kort en goed een einde wordt gemaakt. Grote brand in Londen In een opslagplaats van de regering in de Londense voor stad Barking brak Maandag een hevige brand uit. Op het terrein lagen 170.000 vaten hars, rubber en olie, die weldra in lichter laaie stonden. De vlammen bereikten een hoogte van meer dan dertig meter en een dikke zwarte rook. meer dan acht kilometer in de omtrek zichtbaar, hing boven de havenwijk van Oost- Londen. Vaten hars ontploften en de bran dende vloeistof stroomde door de straten. De hitte was zo intens, dat de brandweerlieden, die zuurstof maskers droegen, de vuurhaard slechts op een afstand van ongeveer 40 meter konden benaderen. Er werd niemand gewond. De schade viel niet onmiddellijk te schatten. NIET ALLEEN DE CHOLERA MAAR OOK DE HONGER DREIGT! Cairo zou dezer dagen het bairamfeest vieren, een godsdienstige ge beurtenis, waarbij in andere jaren duizenden Mohammedanen in over belaste karren, getrokken door ezeltjes met versierde tuigen, naar de parken, begraafplaatsen en landgoederen van de rijke Egyptenaren trek ken. Dit jaar heerste evenwel een doodse stilte in de straten, die anders gevuld waren met feestgangers. Alle openbare bijeenkomsten zijn verboden wegens de cholera. Politieagenten en soldaten hiel den op straat toezicht, dat nie- mand het verbod overtrad. In de moskeeën werd gebeden, dat de epidemie toch snel zou mogen eindigen. Als gevolg van het regerings verbod miste men in de dieren tuin, tijdens het bairamfeest ?en geliefd koosde plek om te pick nicken. de gewone scharen vrou wen en kinderen in bun felge kleurde kleren en de mannen in hun beste gestreepte zijden gala- MORGEN NAAR DJOKJAKARTA en Van Zeeland> die gistermiddag in Batavia zijn aange- Komeu, hebben kort na hun aankomst weer vergaderd en. in de loop van oe dag bezoeken gebracht aan dr. Van Mook en dr. Gani. Woensdag zullen zij naar Djogja reizen. Sjarifoeddin heeft reeds zijn kabinet gewijzigd, maar zyn voorstel is nog met aoor Soekarno goedgekeurd. Naar verluidt zóu de Masjoemi niet te vreden zyn met de plaats die Sjarifoeddin voor deze partij heeft ingeruimd. Men meent te weten dat de Mas joemi de portefeuille van voorlich ting is toebedeeld. De P.S.S.I. (Partai Sarekat Islam Indonesia, de Moham medaans? partü die in Mei wèl aan de totstandkoming van het kabinet- Sjarifoeddin heeft meegewerkt) zou de portefeuille van binnenlandse za ken aan de Masjoemi afstaan, en daarvoor in de plaats een vice-pre- mierschap krijgen. Zoals bekend heeft de Masjoemi een vice-premierschap en binnen landse zaken geëist. In de Veiligheidsraad, die gis teravond weer over Indonesië vergaderde, spraken Pïllai (In dia) en Palar. Het consulaire rapport heeft dui delijk gemaakt dat de Nederlanders verantwoordelijk zijn voor het voort zetten van de strijd na de afkondi ging van het bestand, zei Pill ai. In dia hoopt dat de Veiligheidsraad maatregelen zal nemen dat de Neder landse troepen worden teruggetrok ken op hun posities van voor de po litionele actie. Palar in Veiligheidsraad L. N. Palar zei: De feiten van ver nietiging, corruptie, intimidatie en wreedheid, die door beide partijen in de door de Nederlanders bezette gebieden worden begaan, zijn ver schijnselen. die een oorlog vergezel len. De verantwoordelijkheid hier voor ligt in de eerste plaats bij de partij dia de vijandelijkheden begon nen is bij de Nederlanders. Het consulaire rapport bevestigt, dat er voor de invai der Nederland se troepen orde en recht heersten in het Republikeinse gebied. Palar formuleerde de volgende'In donesische" overwegingen: De Repu bliek dringt aan op terugtrekking der troepen op de oude demarcatie lijnen. De republikeinse regering ga randeert veiligheid, vrede en orde in haar gehele gebied. Zij aanvaardt zowel samenwerking met als toe zicht van elk internationaal lichaam. Het is noodzakelijk dat de commis sie van drie bevoegdheden tot arbi trage krijgt. bias, een soort rokgewaad cn sneeuwwitte tulbanden! De deuren van bet Egyptische museum, dat de massieve gouden lijkkist van Toetank hamen her bergt, waren gesloten en het ver keer van en naar de hoofdstad lag vrijwel stil. ïn gewone om standigheden brengen de treinen duizenden bezoekers tijdens dit feest naar Cairo, nu lopen er slechts enkele sneltreinen. Voor de armen bestaat intussen niet alleen de cholera. De Jevensmid- delenprijzen hebben zich verdub beld als gevolg van de transport- beperkingen. Bacillendragers Daar men grote voorraden da dels heeft vernietigd, omdat deze bacillendragers bicken te zijn, is er bijna niet meer aan goedkoop voedsel te komen. Ook keukenzout is om de een of andere reden niet meer te krijgen. Sinds het. begin van de epide mie heeft het Egyptische vaccine laboratorium vijf millioen eenhe den anti-cholera vaccine gemaakt. Op het ogenblik worden er 250.000 eenheden per dag eemiakt De Britse militaire regering te Hamburg heeft een Duits aanbod in overweging genomen om Duit se doktoren, vaccine- en genees middelen naar Egypte te zenden ter bestrijding van de cholera- cp'idemie. De Duitsers willen tien dokto ren en vijf medische assistenten sturen, allen specialisten op het gebied van tropische ziekten- en een niet nader aangeduide hoe veelheid vaccine-stof- \7 LAGGEN van torens, huilen en v hekken, versierde dorpen in een stralende herfstzon, een bevolking, opgetogen van geestdrift en een Prins en Prinses, die op de meest ongedwongen en minzame blijk geven van hun belangstelling voor deze bevolking: dat is eeh feest, dat In de geschiedenis van Flakkee zijn weerga niet vindt. De rondrit, die het Prinselijk Paar gis teren over Gocrec en Overflakkee gemaakt heeft, is dan ook een ware triomftocht geworden! Dertien dorpen hebben de hoge gasten ontvangen in hun eigen, ver.- trouwd milieu. Prins en Prinses ston den daar. waar zijzelf dagelijks ver toeven: bij hun raadhuis, hun plein, hün boerderijen. En eigenlijk was het zo gewoon, zo wars van alle uiterlijk vertoon en zo vol van wel gemeende hartelijkheid, dat het hen overrompelde. Was het wonder, dat de straten de wuivende en juichen de mensen bijna niet konden ber gen? De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland Mr. L. A, Kesper heeft Prinses Juliana en Prins Bern- hard te Hellevoetsluis ontvangen, en na het Haringvliet te zijn overge stoken, begon men de rondrit over het eiland, die bijna twaalf uur duurde. De Flakkeese bevolking heeft haar vreugde over dit Koninklijk bezoek niet onder stoelen of banken gestoken en de hoge gasten een warme ontvangst bereid. Schoolkin deren en muziekverenigingen ver zorgden de muzikale hulde, tal van geschenken werden aangeboden en waar het Prinselijk Paar ook ver scheen. werden zij zingend en jui- '^jglchend begroet. Nog veel wensen De Flakkeese Gemeenschap heeft de gelegenheid benut, de behoeften van de Flakkeese bevolking wat rui mer bekendheid te geven. In de ve le toespraken, die burgemeester en andere notabelen van het eiland hebben gehouden, kwam de wens tot uiting naar een vaste oeverver binding, electrificatie van Oost Flak kee en een beter vervoermiddel. Het belang hiervan werd op velerlei wij zen gedemonstreerd, o.m. door een be zoek aan landbouwbedrijven. Flak kee, is men van mening, verdient de aandacht, die men het meer en meer gaat schenken, daar het jaarlijks 2E0 millioen kg. landbouwproducten le vert. Op innemende en ongedwongen wijze hebben Prins en Prinses zich onder het Flakkeese volk bewogen. Het bezoek heeft dan ook grote in druk gemaakt en het behoeft weinig Goeree en O ver flakkee geboekstaafd betoog, dat het in de annalen, van zal worden als een gebeurtenis van het allergrootste belang. Prinses Juliana en Prins Bernhard in Stad aan 't Haringvliet, waar zij voor de prinsesjes vier Flakkeese poppen ten geschenke kregen. Prins en Prinses mei Jopje, Dirkje, Leun tje en Tannetje in hun armen. Tus sen hen in het diamanten echtpaar Van der MastSwa-tz. Het CDK deelt 'mede, dat schoen handelaren de sehoenenbonneu, ge merkt, in de linkerbovenhoek, met A tm. H of AA tm AH, welke na 15 November niet meer voor het pu bliek geldig zijn, uiterlijk op 30 No vember a>s. bij een fabrikant moeten inleveren. Fabrikanten moeten,deze bonnen voor 16 December op de voor hen vastgestelde dagen inleve ren bij de distribuüedicnst, tenein de een toewijzing voor materiaal ter vervaardiging van schoenen te ver krijgen, Inlevering der bovenbe doelde bonnen moet geschieden op opplak vellen J.ID 107—02, waarop de bonnen per soort moeten worden opgeplakt in veelvouden van 50 stuks. Indien geen vpelvoud van 50 stuks wordt verkregen, dient aan vulling met bonnen van de B of C- serie plaats te hebben. Gisteravond heeft een electrische trein uit Gouda, die om 21.39 uur het seinhuis CPA passeerde,ter hoogte van het Toepad twee paar den overreden die zich op de lijn bevonden. De reizigers voelden eensklaps een schok, waarna de trein sterk afremde en driehonderd meter ver der tot stilstand kwam. De twee paarden waren totaal vermorzeld. De trein zelf was door de botsing defect geraakt, terwijl een wissel en trekd raden van de signalen be schadigd werden. Het treinverkeer stond een uur lang volkomen stil, waarna de dienst met vertraging kon worden voortgezet. De bescha digde trein werd door een locomo tief naar het Maasstation gesleept. Dc paarden waren eigendom van. véehouder H. C. de Brum. Het hek van zijn weiland, dat aan de spoor lijn grenst, stond open. Hierdoor waren dc twee paarden ontsnapt en op de spoorlijn terecht gekomen. De veehouder beweerde dat hij het hek Zaterdag met een grendel en ijzerdraad had afgesloten, zodat hij niet begrijpen kan dat het op de avond van het ongeluk open stond. Er wordt aan kwaadwilligheid ge dacht, maar dit zal nog door de politie worden onderzocht. Vier gesneuvelden, tal van gewonden Het Nederlandse communiqué van Maandag geeft als verliezen op 24. 25. en 26 October geleden, op: vier gesneuvelden, 34 gewonden en 2 ver misten. Schenkingen van de Koningin De Koningin is voornemens door het aanbieden van beplan ti rigs materiaal uit de kwekerijen op Het Loo bij te dragen tot de herbepianting van Walcheren, in overleg met de stichting ..Nieuw Walcheren" zal dit materiaal wor den geplanj bij do tcngevolge'Van de dijkdoorbraak te Westkapeile aldaar ontstane kreek- Een groot gedeelte van het tien hectare gro te bos, dat men daar zat planten, zal uit materiaal van Het Loo l>e* taan. De beplanting za| in 1948 of 1919 kunnen plaatsvinden. De Kon in in heeft een gift van f 20.000 ter beschikking gesteld van de Ni win voor haar kerst pakket len-nctic. Bovendien schonk de Koningin oen gift van f 50.000 voor de hospitaalzorg in Indone sië, vooral bestemd voor de aan koop van materialen voor radio- ïnsfaMatics en voor do arbeids- tberapie in hospitalen. Brand in zeilmakerij Vanmorgen circa half twee is op het dak van dc zeilmakerij yan de firma Hendrik Veder aan de IJsse!- straat 10, brand ontstaan in een hok waarin kapok was opgeslagen. Autospuit 6 van de Keileweg rukte uit en bluste het vuur met enkele stralen op de waterleiding. Een hoeveelheid kapok ging verloren. De wijkraad voor Pernis is in openbare vergadering bijeengeroe pen, op Dinsdag 4 November des avonds 7.30 u. in de hulpsecrctarie. - De christelijk historische kies vereniging te Pernis viert Vrijdag avond 31 October haar vijftig-jarig bestaan. Onder meer za-I als spre ker optreden het lid van do Tweede Kamer, de heer H. W. Tilanus. 1 Skelet van oer-os gevonden In het Overijsselse dorpje Dutten zijn. bij het uitdiepen van een oude wijk (zijvaart in de veenderijen) enige beenderen en een schedel in de grond gevonden, die bij nader onderzoek de overblijfselen bleken te zijn van een oer-os. De wyk waar in dp beenderen gevonden zijn, is vroe'ger een gedeelte geweest van het riviertje de Reest, dat thans nog langs de grens Overijssel-Drente naar het Meppelerdiep stroomt. De voortgezette bespreking van de Russische ontwerp-resolutie tot afkeuring van ooi'Iogsophitsing heeft in de politieke commissie van de UNO tot heftige Russische aanvallen op hun tegenstanders geleid, die door de Franse gedele geerde rondweg vulgair genoemd werden. Tot een resultaat is men nog altijd niet gekomen. Het belangrijkste evenement was een intelligente rede van Mc- Neiil. Hij herinnerde eraan hoe na het Russisch— Dmtse verdrag van 1939 Mobtof de socialistische leiders van Groot-Brittanniè en Frankrijk, die in strijd tegen Duitsland wilden, van „oorlogs ophitsing" beschuldigde. De bete kenis van deze term schijnt bij de Russen te veranderen met het het seizoen, zei Mc Neil. Over de rol van de pers: Ik neet da^ Wisjinsky er van houdt Russische spreekwoorden te cite ren, Ik meen dat in Rusland ook dit spreekwoord bestaat: Er is geen nieuws in de Prawda (De Waarheid) en er is geen waar heid in de Iswestia (Het Nieuws). Wanneer de Nederlanders hun kans waarnemen, zo schrijft de „Journal of Commerce," zal het Europese publiek, dat de mode volgt, in de toekomst naar Amsterdam zien voor de nieuwste snufjes op mode gebied, Weliswaar gaan de ambities der Nederlanders niet zo ver. dat zij beweren de plaats van Parijs als voornaamste modecentrum van Europa te kunnen innemen, doch zij hopen de positie te kunnen overne men, die Berlijn en Wenen voor de oorlog in de Europese kledingindu strie innamen. De meeste duurdere damesmantels, die men momenteel in het welvarende België ziet, zijn van Nederlandse herkomst. De Ne derlandse zakenlieden hopen, dat zij ook in Scandinavië, Frankrijk, Zwit serland en zo mogelijk Groot Brit- tannie de markt zullen, kunnen ver overen. Met een broodmes gewapend ging in de nacht van 28 op 29 Augustus 1946 de 28-jarige W. F. T. te Amster dam de slaapkamer binnen van het echtpaar S. aan de Jacob van Len- nepkade. „Help.... moord.... politie", gilde een vrouw. Na een bloedige worste ling werden aangevallene en aanval, lei- naar het ziekenhuis gebracht, de laatste op het randje van de dood. T. had een verhouding met de vrouw van S. Deze S. verbleef als ex-N.S.B.'er in een kamp. Toen S. vrij kwam liet zijn vrouw aan T. weten, dat hij niet meer kan komen. T. dronk een stevige borrel om zijn lief dessmart te verdrinken. Hij bleek echter een zeer kwade dronk te heb ben. Tien messteken in S. en een klap op zijn eigen hoofd waren er het gevolg van. De rechtbank veroordeelde T. tot zes jaar. Hij ging in beroep; de proc.- generaal bij 't gerechtshof eiste thans 8 jaar. Blijkens de begroting voor 1948 van het ministerie van Binnenland se Zaken verwacht de regering, dat ui dat jaar een bedrag van zes mil lioen gulden nodig zal zijn voor de pensioenen van „deelnemers aan het verzet alsmede van hun nagela ten betrekkingen", op grond van de wet op het buitengewoon pensioen 19401945, die in Augustus van dit jaar door de Staten-Generaal werd aanvaard en op 29 September j,l. in werking trad. De slachtoffers van het verzet uit de jaren 19401945 ontvingen tot dusver hun uitkeringen van de Stichting 19401945, welke haar werkzaamheden ten dele uit Rijks bijdragen en ten dele uit particulie re giften financiert. Voortzetting van de uitkeringen aan zieken en nabestaanden op dezelfde voet als dat momenteel door de Stichting 19401945 geschiedt, betekent een jaarlijkse uitgave van omstreeks 8.300.000.—. Vergelijkt men daarmee de zes millioen die de overheid zich voorstelt in 1948 voor de doel te besteden dan valt te verwachten, dat alleen ai in dat jaar de Stichting meer dan twee millioen u*t particuliere bijdragen zal moeten putten. Dit verschil tussen overheids- en Stichtingsbudget vindt hierin zijn oorsprong: direct na de bevrijding heeft de Stichting op zich genomen de gezinnen, die een man of vader in het verzet verloren, in staat te stellen zich te handhaven in levens omstandigheden overeenkomstig hun sociale milieu. Daarnaast komt de Stichting 19401945 metterdaad op voor een passende vakopleiding der kinderen. En inderdaad wil de pensioenwet deze handhaving van de gezinnen in hun vroegere omstandigheden nastreven. Dat betekent niet dat aan alle wedu wen van verzetsmannen een even- groot pensioen wordt toegekend, ook niet een gelijk pensioen aan we duwen uit hetzelfde milieu, maar dat «et pensioen naar behoefte wordt geregeld. In principe is dit een regeling die overeenkomt met wat de Stichting tot dusver reeds deed. Indien nu ook de pensioenbijdra gen die de wet voor de uitvoering van dit beginsel beschikbaar stelt, in ovex'eenstemming waren met dat gene wat de Stichting tot dusverre deed, dan zou de pensioenwet in dit 0-, opzicht de financiële last geheel ke en Kramer, van de schouders der Stichting ne men. Helaas echter Is dit niet het ge* val, zodat voorzien moet worden, dat do Stichting in de 'toekomst twee lasten, te dragen krijgt een toeslag op do-pensioenen en voor zieningen van studie, vakopleiding enz. van de jeugd. Vandaar 't verschil tussen Rijkst en Stichtings budget. De keus voor de Stichting is: verlaging van uit keringen of verhoging van vaste in komsten. Het eerste wenst zjj niet, dus zal zij alle krachten in het werk: st-ellen om bet laatste te bereiken, een taak uiteraard die alleen door een nationale inspanning vervuld kan worden. Nederlanders, Belgen, Luxembur gers en Fransen kunnen het beheer krijgen over de münen in het Rnhr- gebied, zo hebben Londen en Washington besloten. Dit besluit is genomen om tege moet to komen aan de wensen van deze landen, om weer enigormata zeggenschap tc krijgen in de mijnen die voorheen geheel of gedeeltelijk: m handen waren van hun staats burgers. De overdracht van de mijner» wordt een dezer dagen verwacht. Verdere wijzigingen in het beheer en de productie der Ruhrmijnen kunnen worden tegemoet gezien, zo dra dc gevoerde gedachten wisseling tussen de vier landen enerzijds cn bezettende mogendheden, ander zijds ten einde is. Bananen uit Suriname 1 De plannen om in Suriname op grote schaal de aanplant van ba nanen ter hand te nemen verkeren in een vergevorderd stadium van. voorbereiding. Mochten deze ver wezenlijkt worden dan zouden over drie of vi<^ jaar wekelijks vijftig duizend trossen bananen naar Ne derland verzonden kunnen worden, waardoor niet alleen ruimschoots in onze behoeften zou wojden voor* zien, doch ook een. belangrijke hoeveelheid voor doorvoer ter be schikking zou komen. Van 3 tot en met 11 Januari a.s. wordt hst tiende hoogoven- schaak tournooi gehouden. In de hoofdgroep spelen Prins, van Scliellinga, Cortlever, Hennefcww

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1