Van Meegeren voor de rechter HET ROTTERDAMSCH PAROOL In Franse Earner geen geestdrift voor De Gaulle's partij Churcliill verwijt Labour partij-politiek Leiden is congresstad van ex-poiitieke gevangenen Vrij. onverveerd Tendens naar oprichting van een Franse Partij van de Arbeid" Communisten slaags met politie PAROLOSCOOP Weerbericht Manuela del Rio H> Oppositie amendeert Troonrede GAAT HET OOK! Vier buitenlandse delegaties aanwezig Een bereidwillige bekentenis TENTOONSTELLING IN RECHTZAAL Toch per schip Socialisten winnen in Denemarken Geen geldboete voor jhr. mr. De Geer Communisten in opstand in Bolivia? i W.F.A. Nederland opgericht Staking uitgebroken in Enschede Proces Manioe begint vandaag COMMISSIE VAN DRIE NAAR DJOGJA Cholera in Italië Red. en A dm. Lcmge Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 IDE SCHIEDAM* EE Woensda™ 29 October 1947 Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsehe Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th- Ramaker Zevende jaargang, No. 252 (Van onze correspondent) PARIJS, 29 October Ramadier heeft gisteren'in een rumoe rige zitting van de nationale vergadering de kwestie van ver trouwen gesteld. Ofschoon de communisten niet voor de regering zullen stemmen, maakt de anti-communistische atmosfeer in het parlement, geprovoceerd door een prikkelende en leugenachtige redevoering van Jac. Duclos, het waarschijnlijk, dat Ramadier Donderdag een, zij het kleine, meerderheid zal krijgen. Veel enthousiasme voor de R.P.F. schijnt er noch bij de afgevaardig den van de M.R.P., noch bij de radicalen te hestaan. De verklaring van generaal De Gaulle waarin deze het parlement sommeert zich te ontbinden, heeft ook eerder de tegenstelling uitge werkt. Zelfs in kringen, waar men overigens geneigd is met de gene raal te sympathiseren, heeft men zich aan toon en inhoud van deze verklaring gestoten. De leiding van Eenheid door Democratie? EEN van de weinige positieve punten uit het program van De Gaulle is zijn afkeer van de huidige constitutie van Frankrijk. Die afkeer is zelfs zo groot, dat hü op het ogenblik net doet, alsof die constitutie voor hem niet bestaat. Dat leiden wq tenminste af uit zijn eis. dat de Nationale Vergadering ontbonden dient te worden en dat er nieuwe algemene verkiezingen moeten worden gehouden. Afgezien van liet feit, dat i u r i- d 1 sch gesnroken de uitslag der gemeen t ©raadsverkiezingen ge en invloed heeft op het parlement dat moreel het gezag van de regering en de partijen, waarop zij steunt, ernstig geleden heeft, is na tuurlek buiten kijf laat de Fran se constitutie tot 1 Juni 1918 een ontbinding van het parlement een voudig met toe en na die datum slechts, wanneer de Nationale Ver gadering tweemaal achter elkaar een regering ten val heeft gebracht. Theoretisch zou een- plebisciet natuurlek verandering kunnen brengen In deze bepalingen en daar zal De Gaulle eventueel dan ook wel op aansturen. Wij zien echter niet goed in, hoe hij dit langs wet tige weg van de tegenwoordige Na tionale Vergadering gedaan zou kunnen krijgen, tenzij- de com munisten in hun rol van wegberei ders van De Gaulle zouden blijven volharden. De Vierde Renubliek in haar te genwoordige vorm krijgt dus rede lijkerwijs respijt minstens tot de zomer van het volgend jaar. Maar dit respijt zullen allen, die in De Gaulle en zijn R.P.F. allermeest de dictatoriale en totalitaire tenden- zen aanwezig veronderstellen, dan ook goed dienen te gebruiken. Alle werkelijk democratische partijen en stromingen dienen zich aaneen te sluiten tot een hecht eenheidsfront. Zij dienen een regering te vormen van de bekwaamsten en meest ge zaghebbend en uit hun midden, een regering, die de moed heeft sterk te zijn en krachtig te regeren. De historicus komt hierbij aan stonds de parallel van het jaar 1889 te binnen. Toen heette gene raal De Gaulle generaal Roulanger en toen was het niet op 19 Oct. maar op 27 Januari, dat de leider van de irrationele, vormloze massa der Franse opposanten tegen het regiem zijn overweldigend verkie- zingssucces in Parijs behaalde. Maar toen was het ook, dat die Boulanger geen raad wist met zijn overwinning, een onmiddellijke staatsgreep niet aandurfde en er gedeeltelijk ook niet aan wilde. Toen was het tenslotte ook, dat de ^verdedigers van de Derde Repu bliek verzamelen bliezen, dat de regering leiding gaf en dat... zes maanden later het Boulangistiseh gevaar over was. En nu zullen wij de laatsten zijn, om de situatie van 1889 werkelijk parallel' te achten aan die van heden en wij denken er niet over, om deze parallel tot ln de uiterste consequenties door te trekken, maar toch zit er in het gebeurde van 58 jaar geleden eeu les, die zijn nut lean hebben. FJaaROM verheugt het ons, dat .de Franse socialisten het ini tiatief hebben genomen tot de vor ming van een democratisch afweer- front tegen De Gaulle, neen tegen elke groep, die heel of half dicta toriaal of totalitair is. En wit kun nen slechts hopen, dat zij resultaat zullen hebben, dat in Frankrijk de Eenheid door Democratie tot stand komt. Slechts wie zichzelf verloren geeft, is verloren. De Franse socia listen doen dit niet. En de uitslag van de Zondag gehouden verkiezin gen in de gemeenten onder de 9000 inwoners zijn moedgevend voor alle democraten in Frankrijk. Er is nog gezonde politieke zin 'in Frankrijk over. Als Parijs erf.de grote steden dan van het ene extreme naar het andere zwaaien, laat de democra tische victorie dan. beginnen in het dorp. de M.R.P. is van oordeel dat de stijl van de R.P.F. niet in overeen stemming is .met de republikeinse beginselen. Het zal De Gaulle dan ook niet lirlit vallen om zijn zin door te zet ten, zo lang hij tenminste de wet tige weg biijft bewandelen. De volksvertegenwoordiging is duide lijk niet van plan om op zyn machtswoord harakiri te plegen, noch terstond, hetgeen ongrond wettelijk zou zijn. noch na herzie ning van de grondwet, waartoe on voldoende geneigdheid bestaat. Derde mogelijkheid De houding van de communisten Wijst dan ook veeleer in de richting van die derde mogelijkheid, die ge legen is in een republikeinse groe pering rondom de socialistische party. Er Is dan ook sprake van de oprichting van een „Party van de Arbeid" door de S.F.I.O., tezamen met do democratische elementen en met beproefde anti-Gaullistische radicalen. Voorlopig zal deze groepering, mag men aannemen, de leiding van Ramadier blijven aanvaarden, maar het is mogelijk dat men binnen kort aan een ander hoofd van een soortgelijke centrumregering de voorkeur zal geven. Tn zijn regeringsverklaring heeft Ramadier voornamelijk aandacht gewijd aan economische situaties. Hij wil in overeenstemming met de vakbonden een minimumloon vast stellen, maar een algemene loons verhoging voorkomen, en tevens trachten de prijzen doeltreffender te blokkeren. Duclos beschuldigde de regering er van dat zij het land aan de Amerikanen uitlevert cn dat de Franse spoorwegen aan de Ame rikaanse kapitalisten worden ver kwanseld. Deze beschuldigingen lokten scherpe interrupties van de zijde van de regering uit waarop Duclos, die natuurlijk niet in staat was voor zijn onthullingen, een schijn van bewijs aan te voeren, weinig kon antwoorden. Voor de uiteenzetting van het aanhangen van De Gaulle, over wiens party Ramadier ironisch had opgemerkt, dat wij haar pro gramma wellicht nog eens te horen zullen krygen, bestond vrijwel geen 'belangstelling. Voorzitter Herriot onderbrak de rede van Ramadier eenmaal om te verklaren dat hij de republiek en de grondwet met al zijn macht zou verdedigen. De rede van Duclos eindigde met een heftig incident; toen de communistische leider de rechtse afgevaardigde' Mutter, die voorstelde de communistische par tij te ontbinden, van collaboratie beschuldigde, wilde deze beledigde afgevaardigde de communist te lijf. hetgeen door de bodes verhinderd moest worden. Er ontstond een oorverdovend tumult, maar heftiger nog dan deze incidenten in 's lands vergaderzaal, waren de relletjes die 's avonds op straat plaats hadden. Een nieuw gevormde liga voor de rechten van de door de Sowjets onderdrukte volkeren, had een vergadering be legd, die een t»g en demonstratie van communistische zijde had uit gelokt. De politie had barricaden opgericht om de vergadering van de anti-communisten te heseher- men. maar de communistische mas sa wist enkeje daarvan af te bre ken en raakte toen slaags met de garde mobiJp. De communistische burgemees ter van een Parijse voorstad was getooid met zijn burgemeesters sjerp op een vrachtauto geklom men en vuurde de demonstranten aan. De politie attaqueerde voor namelijk een aantal persfotografen en filmoperateurs, wier apparaten zij met onbegrijpelijke woede ver pletterden. Een aantal hunner werd met de knuppel mishandeld en moest ge wond in een ziekenhuis worden op genomen.-Ook een aantal agenten werd gewond. J. Ah- J ET is met vreugde, dat wij thet optreden aankondigen van de Spaanse danseres Ma nuela del Rio. öeze grote kun stenares, file overat in <le we reld triomfen vierde, '/-al slechts één voorstelling in Rot terdam geven en wel speciaal voor de lezers van „Het Rot ter damsch Parool". Zij wordt geassisteerd door de pianist Tito.Mldelman en de vermaar de guitarist Joaquin Boca. Deze grote kunstgebeurtenl» vind plaats op Woensdag 5 No vember a.s. 's avonds 8 uur ln de Rotterdamse Schouwburg. De kaartverkoop begint Vrij dagmiddag 1 uur aan ons kan toor Schiedamseslngel 42, tele foon 25430. Prijzen der plaatsen: stalles en orkest fauteuil 4.50; par ket f 3.75. Parterre I f 3.—; Parterre II t 2.25, Balcon I f 4.Balcon II f 2.50, Balcon III f 1.25. Plaatsbespreker: en garderobe zijn hierbij inbegre pen. DE DIRECTIE. Weersverwachting tot Donderdagavond. Matige, Jater weer* nu en dan krachtige Ooste lijke wind en meer be wolking. Droog en kond Waterstanden Rotterdam: le tij 4,42, Je ty 16.43. Winston Churchillleider der Britse oppositie, heeft Dinsdag in het Lagerhuis een motie ingediend, die beschouwd wordt als een motie van afkeuring van het regerings beleid. Het betreft hier het o|ficiële amendement van de conservatieven op het antwoord op de troonrede, waarin het toekomstige regerings program wordt uitgestippeld. Het amendement beschuldigt de regering van het voeren van een partij-politiek, verwijt haar gemis aan leider schap, on macht tot regeren en tenslotte, dat zij niet de verzeke ring gege ven heeft, dat maat regelen, ge nomen zul len worden om de eco nomische crisis het hoofd te bieden. Churchill critiseerde voorname lijk de voor genomen nationalisa tie van de ijzer- .en staalindustrie en het plan om een. één-kamerstel- gel in te voeren ter bevordering van de nationale eenheid. Nationa lisatie was volgens Churchill een mislukking gebleken. Het beteken de duurdere levensmiddelen en duurdere kolen en. spoedig ook duurder vervoer. De rede van Cripps, met haar talloze schade lijke bekentenissen stond gelijk met het opbiechten van „een fun damentele dwaling". Een biecht was heilzaam voor de ziel, doch daarop zou boetedoening moeten volgen en geen gebeden, aldus Churchill. Churchill geloofde niet, dat de export kon worden gegrond vest op een kwijnende binnen landse markt. „Deze politiek van verdeling der armoede over allen en het kweken van schaarste moet nog een poosje voortgezet worden om het Britse eiland morsdood te ma ken". Vervolgens critiseerde Churchill de regering wegens verlenging van het verblijf der Britten in Palestina. Churchill besloot met de woor den: „Ik ben er zeker van dat dit parlement niet langer dienst kan doen. De ministers en hun volgelin gen mogen hun functies bekleden tot het laatste restje van hun zelf respect en het laatste restant van onze financiële middelen verdwenen zijn, doch hoe langer zij aanblijven, des te erger zal het zijn voor hun reputaties en ons ongelukkig land". Repliek Herbert Morrison lord-presi dent of the Council noemde Churchill's rede „verschrikkelijk reactionnair" en was van mening, dat zij gedeeltelijk paste in het ka der van het eind der 19e eeuw. In de periode tussen de laatste wereld oorlogen had het stelsel van vrije concurrentie en winstbejag tot eco nomische crises "geleid, aldus Mor rison. Morrison vond het niet lo gisch dat Churchill critiek leverde op het Britse besluit om India en Birma te ontrpimen, terwijl hij nu vroeg, waarom de ontruiming van Palestina werd uitgesteld. Chur chill onderbrak de spreker hier en wees hem erop, dat Palestina eeïi ander geval was, daar het hier een mandaat-gebied betrof. „Dat gaat ook niet op", antwoordde Morrison, die verwees naar Churchill's critiek op de voorlopige overeenkomst met Egypte, dat zelfs geen mandaatge bied i3. Na het antwoord van Morrison werd het debat tot Woensdag ver- jyCclW- M P,sr»RU(üf.(cr Ka 1 ffZ—* Onder grote belangstelling van ex-politieke gevangenen uit alle delen des lands werd gistermiddag te Leiden het congres van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de bezettingstijd, geopend. Door de aanwezigheid van delegaties uit Tsjechoslowakije, Frankrijk, België en Luxemburg draagt het congres een internationaal karakter. Hoe de bvonsgietecij Lips zich voorstelt de tweede reserveschroel van de Willem Rugs" naar Rotterdam te expediëren Onder de aanwezigen bevonden zich verderiricapitein Biihrman als vertegenwoordiger van de Prinses- Regentes; kolonel Thomassen, na mens Prins Bemhard en Mr. K. M. de Vries, namens de minister van Binnenlandse Zaken. Dr. A. Neu- man uit Tsjechoslowakije en de heer A. Canivet uit België kwa men als vertegenwoordigers, resp. van de internationale federatie van ex-politieke gevangenen en de Belgische bond van ex-politieke gevangenen. Na een welkomstwoord van de heer H. van Welzcn, voorzitter van de afdeling Leiden, heeft de lande lijke voorzitter, mr. B. W. Stomps uit Heemstede, de openingsrede uitgesproken, waarin hij allereerst dank bracht voor de vertegenwoor diging van het prinselijk gezin. Spreker wees er op, dat de ver eniging, naast een bestaand recht, tevens een bestaande plicht heeft. Zij is geroepen om ons volk steeds voor ogen te stellen, wat er in de bezettingsjaren is geschied, opdat het dit nimmer zal vergeten. Op dit moment herdenken wij tevens de ohnoemelijk velen, die in de strijd voor vaderland, vorstenhuis en gezin het hoogste offer hebben gebracht. Ter ere van hen, werd Onze speciale verslaggever bij bet proces tegen Van Meege ren meldt ons hierover; Vanmorgén, ruim twee jaar na zijn ongelooflijke bekentenis, moest de schilder Ha^van Meegeren zich voor de Amsterdamse arrondissementsrechtbank verantwoorden. In en bij de rechts zaal heerst een drukte van illustere dames en heren, journalis ten, ook buitenlandse fotografen, zoals men die alleen gewend is bij een vorstelijk bezoek of bij een bijzonder belangrijke inter nationale gebeurtenis. De enscenering van de zitting is indrukwekkend. Gisteravond zijn alle schilderijen, die in het proces ter sprake komen, in de zaal opge hangen. Het fotoportret van de koningin hangt wat flets tussen „Het laatste avondmaal", en „de Emmaüsgangers", waar zoveel mu- seum-Boymans-bezoekers in devdte bewondering voor hebben gezeten. Wij zien „de voetwassing", „de .overspelige vrouw" en het interieur van Pieter de Hooch, dat dr. Bre- dius eens het schoonste werk van die meester noemde en wat nog niet door het publiek gezien kon worden: „Jezus in de tempel", dat hij onder contróle heeft geschilderd. Een schilderijenkabinet is de zaai en voor de aanvang van het proces staan groepjes belangstellenden voor deze geïncrimineerde stukken. Strenge bewaking De zaal en het gehele gebouw staan onder strenge bewaking van politie en parketwachters. Veertig uniformdragers hielden de nachtwacht. Het groepje j.gewone" beklaagden, dat voor deze zitting om kwart voor tien de zaal wordt binnenge leid, voelt zich gevleid door zo veel journalistieke en overige doorluchte belangstelling. In alle hoeken van de zaal snorren de filmcamera's. ..Big stuff", zegt de Amerikaanse collega, die bij het proces te Parijs te gen de massa-moordenaar Pe- tiot is geweest. Kortom wat de entourage betreft kon Van Meegeren h.et zich niet grootser gedroomd hebben. Een Pogingen van de Rotterdamse Lloyd om het ministerie van Ver keer en "Waterstaat alsnog te be wegen toestemming te geven voor het transport over de Moerdijk- brug van de in Zevenbergen ge strande reserveschroef van de „Wil lem Ruys" hebben tot geen resul taat geleid. Een ingenieur van deze rederij, die gisteren naar Den Haag is geweest om op het departement nogmaals te wijzen op de risico's .die aan een overlading in het haventje van Moerdijk zijn ver bonden, kreeg eveneens nul op het request. Het zal er dus toch van komen, dat de schroef naar Moerdijk zal worden gereden waar een bok de schroef van de trailer op een schip zal laden voor verder transport naar Rotterdam. HAN VAN MEEGEREN De eerste uitslagen van de Deen- e pö.rlementsverkiezingen duiden o verlies voor conservatieven, links-radicalen en communisten en op winst voor sociaal-democraten en links-liberalen. De opkomst was minder groot dan bij de voorafgaande verkiezin gen, toen 88.3 nrocent van de stem gerechtigden hun stem uitbrachten. Officiële uitspraak omtrent Mengelberg De centrale ereraad voor de Kunst te 's Gravenhage vernietig de de uitspraak door de ereraad voor muziek op 2 Juli 1945 tegen prof. dr. Willem Mengelberg ge geven en verklaarde hem schuldig aan door schuld tijdens de bezet ting van het rijk in Europa als kunstenaar zich in dienst te heb ben gesteld van de vijandelijke propaganda, het beroep op zodani ge wijze te hebben vervuld, dat mede daardoor nationaal-socialis- tisefte beginselen en denkbeelden ingang zouden hebben kunnen vinden en hulp verlenen aan de vijand en neemt tegen hem de vol gende maatregel: Verbod van beroepsuitoefening in het openbaar in iedere vorm, daar onder begrepen het lidmaatschap of bestuurslidmaatschap van enige beroepsvereniging, voor, de tijd van zes jaar, welke geacht wordt te zijn ingegaan op 1 Juli 1945 en mits-1 dien zal eindigen op 1 Juli 1951. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ Pnjs van f 2.000,1435 Prjjs van f 1.500,13160 Prijs van f 1.500,—: 16679 Prijzen van f 1.000,1474, 6081, 18075. Prgaen van f 400,8713, 14046, 17988 Prijzen van f 200,2197, 5983, 14821 Pryzen van f! 100,3569, 6179, 6225, 6398, 14285, 14601. minuut voor tien komt de zeven tiende ecuwse meesier binnen. Gaarne laat hij zich fotograferen, staande, zittende, met en ?onder bril. Hij ziet er in zijn blauwe pak zeer rustig en gesoigneerd uit, ge zonder zelfs dan op vroegere foto's. Dan zet zich het college achter de groene tafel, „Erkent U het ten laste geleg de?", vraagt de president aan Van Meegeren, als mr. H. A. Wasscn- bergh de dagvaarding heeft voor gelezen. Van Meegeren: „Ja, mijn heer de president". Hierna worden de deskundigen gehoord. De leden van de internationale commissie van experts die de schilderijen van Van Meegeren hebben onderzocht, de Belg Corcmans. de restaurateur A. M. de Wild, dr. W. Froentjes, leggen de eed af. Ook prof. dr. J. J. van Rechte- ren-AJtena die voor de rechter commissaris een rapport heeft op gesteld. De gordijnen voor de vensters, hoog in de zaal, worden gesloten. De orojectielantaarn knipt aan en de heer Coremans geeft bij het scherm een toelichting. Twee vra- gen had de commissie op te lassen: is dit oude of moderne kunst? (Dc zitting duurt voort) De Bijzondere Raad van Cassatie heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen de Minister van Staat, oud-minister-president jhr. mr. D. J. de Geer, tegen wie de 'ad vocaat-fiscaal, prof. Langemeyer had-geëist f 13.300,— boete, subsi diair vier maanden hechtenis met vernietiging van de sententie, tegen hem gewezen door het Byzonder Gerechtshof te Amsterdam. Jhr. de Geer was zelf niet aanwezig. De beide cassatiemiddelen werden ver worpen. Met de door het Hof op gelegde straf kon de Raad zich echter niet geheel verenigen. De Raad vernietigde de sententie doch alleen ten aanzien van de straf en veroordeelde jhr. de Geer tot een gevangenisstraf van 1 jaar voor- waardelyk met een proeftijd van drie jaar en onder voorwaarde, dat hij zich gedurende de proeftijd ge regeld zal moeten ophouden binnen het grondgebied der gemeente zij ner inwoning en zich niet daarbui ten zal mogen begeven, dan met voorkennis en goedvinden van de door de procureur-fiscaal aan te wijzen plaatselijke autoriteit. De anti-communistische ac tie van de regering van Boli via, die onlangs de communis tische partij onwettig heeft verklaard, heeft tot gevolg ge had, dat de communisten de stad Guariara Mirim, aan de Briziliaanse grens, hebben be zet. staande door alle aanwezigen een inuut stilte in acht genomen. Mr. Stomps zette vervolgens de veelom vattende taak van de vereniging inzake de zorg voor de nabestaan den der verzetsslacntoffers uiteen. Tenslotte wees Mr. Stomps er nog op, dat de leden onder alle omstandigheden de in de concen tratiekampen gevonden eenheid dienen te bewaren om deze als vrije burgers in een vrij land uit te dragen. Namens de Internationale Fede ratie sprekend wees dr. Neuman op de nauwe culturele en econo mische relaties, welke Tsjechoslo wakije en Nederland verbinden. Onze beide volken, aldus spreker, zijn groot geworden door hun cul tuur en democratie, -waardoor zij nu en in de toekomst ten voorbeeld kunnen worden gesteld aan de grote wereld-mogendheden. Het is betreurenswaardig dat de ex-poli tieke gevangenen, nauwelijks na de oorlog in hun land teruggekeerd, hebben moeten ervaren, dat de heilige band wan vrije democrati sche volken, uit elkander dreigt te vallen. De heer Canivet sprak na mens de Belgische ex-politieke ge vangenen, waarvan er thans 20.000 in een organisatie verenigd 2ijn. Hij wees op het belang van het be waren van eenheid tussen deze lot genoten in alle landen. Na deze officiële opening werden de con gressisten door het gemeentebe stuur van Leiden ontvangen, waar bij de burgemeester een welkomst woord uitsprak, In de loop van de avond werden kransen gelegd bij het Leidse monument voor de ge vallenen in oorlogstijd. Di schilderijen van Van Meegeren zijn in het gerechtshof ie Amster dam opgehangen. Er is uiteraard veel be1 angst elling voor, maar veertig politie-agenten zorgen goed voor hun veiligheid. Ten overstaan van notaris mr. A. M. Benders ta Amsterdam is op 21 October opgericht de stichting World Friendship Association „Ne derland". De stichters zijn: W. van den Berg» industrieel te Zeist, dr. Chi. P. Gunning; rector lyceum^--Amster dam, J. P, van Nieuwenhuize» arts te Wormerveer, G, van VeeJo, leraar te 's-Gravenhage, M. L. Wiitson, le rares te Enschede, A. C. Willeaasen, burgemeester te lerseke. De nieuwe stichting is een zuiver nationale instelling en zal geheel onafhankelijk komen te werken van de WFA, Londen. Zij zal het werk van de oude WFA-organisatie voort zetten en ook trachten de financiële verplichtingen, die de oude WFA (en opzichte van haar leden heeft, na verloop van tijd af t© wik kelen. De invoering van de nieuwe C.A.O. in de textielnijverheid heeft in Enschedé tot gevolg gehad, dat 60 arbeiders van de N.V. .van Heek Co. als protest, tegen het aftrek ken van 1 gulden ten behoeve van het pensioenfonds, het werk heb ben neergelegd. Hoewel de staking een wild karakter draagt, is de mo gelijkheid niet uitgesloten, dat an dere afdelingen, die van de spin nerij, waar het werk is neergelegd, afhankelijk zijn, ook zullen moeten worden stopgezet. Vandaag zou in Boekarest het pro ces beginnen tegen dr. Julius Ma- moe, en achttien andere leden van de verboden Roemeense boerenpar tij. Manioe werd 21 Juli 1947 gear resteerd, onder beschuldiging van verraad, provocatie tot een anti- Sowjetoorlog en de organisatie van buitenlandse inmenging iQ Roemenië Een week later werd de boerenpar tij verboden en opgeheven. Een aantal advocaten, die waren gekozen om de beschuldigden te verdedigen, hebben geweigerd zulks te doen Sommigen der beschuldigden zullen juridische bijstand van het gerechtshof ontvangen. <We-mogendhoden commissie van de \teremgde Naties is Woens dagmorgen uit Batavia vertrokken -efrsle hezoek te brengen aan Djogjakarta, meldt AJP. Zij wordt vergezeld van de Indonesische premier Gam en van de vice-minis ter van buitenlandse zaken Tamzil, die beiden voor de eerste maal naar ril off]a terugkeerden nadat zij op 21 Juli door de politieactie in Batavia werden verrast De commissie zal sen ontmoeting hebben met Soekar- no. Sjanfoeddin en andere Indonesi sche leiders en wordt Donderdag weer in Batavia terug verwacht. De autoriteiten van de Italiaanse gezondheidsdienst hebben bepalin- Kï "l'Sffaardigd ter bestrijding van de cholera. In Livorno zijn nï. twee gevallen geconstateerd. Langs de gehele Italiaanse grens werden nieuwe voorzorgsmaatrege len genomen. Alle buitenlanders, die uit besmette streken komen zul len worden onderzocht en zo noditf mgeent

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1