HET ROTTERDAMSCH PAROOL Rotterdam krijgtdrijvend' hotel als Den Haag maar deviezen geeft Contactcommissie gevormd te Batavia BAAD VERWERPT AUSTRALISCHE EN RUSSISCHE RESOLUTIES Palestina verdeeld en vrij op 1 Juli 1948 Vrij. onverveerd B. en W. gaven toestemming voor ligplaats in Parkhaven Voorjaar 1948 kan met om tescm'",t te komc"ann-hct exploitatie worden begonnen Verliezen Nederlandse strijdkrachten Weerbericht Gëneraal Spoor komt naar Nederland Voor besprekingen met Commissie van Drie Van Kleffens: Wij handhaven programma van Linggadjati Wat is dat? vraagt Palar Filmprij swinnar es enthousiast over liaar radio Motorschip „Brast agi" op koraalrif gelopen Ook de „Aldabi" aan de grond Onderzeeboten terug uit de West Dodelijk ongeval in de haven De prix de Rome isea. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal loss® nummers 0,09 Zaterdag 1 November 1947 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pi. Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 255 Er zijn plannen om binnen afzienbare tijd in Rotterdam een „drij vend" hotel te vestigen, dat 400 gasten zal kunnen berbergen. Er is vooral In Rotterdam een ontstellend gebrek aan logiesgelegenhcid, waardoor een rijkvloeiendc deviezenbron is teruggebracht tot een spaar zaam vloeiend stroompje. Het gemeentebestuur heeft met enthousiasme bet plan begroet om een schip als hotel in de Parkhaven te stationneren en aan de Initiatief nemers is de volledige gemeenelijke medewerking toegezegd. Of bet plan lukken zal? Ja, in dienDen Haag op zeer korte termijn, de vergunning geeft tot aankoop van een Amerikaans pas sagiersschip, dat op eigen kracht naar Rotterdam kan stomen, dat niet verbouwd'behoeft te worden, maar direct na aankomst in ons land als hotel in gebruik kan wor den genomen. De besprekingen met Den Haag zijn reeds in een verge vorderd stadium. In totaal zal met de aankoop van dit Amerikaanse schip een bedrag van 150.000 dollar (on geveer f 400.000,—) gemoeid zijn, waarbij de zekerheid be staat dat aan 400 buitenlan ders en congresgangers deviezenkwekers bij uitstek permanent onderdak geboden, kan worden. De Rotterdamse Bankvereniging interesseert zich voor deze plannen, het gemeentebestuur bleef niet achter. Er mag dus met reden een warm beroep op Den Haag worden gedaan om de nodige deviezen hiervoor op korte termijn uit te trekken. Het schip Wat het schip betreft. Het is een driedekker, 324 voet lang en 65 voet breed, 2866 ton metend. De machines zijn in „running condi- ton" zowel voor stuwkracht als voor opwekking van electriciteit, verwarming enz. enz. De bovenste dekken zijn geheel voor passagiers-accommodatie, het onderste dek is gedeeltelijk voor passagiers, gedeeltelijk voor dienst vertrekken en vracht. Dit geeft aanleiding om het schip eventueel ook voor „cruises" in te schakelen. Voorts zijn er 140 state-rooms, variërend van hutten met twee en drie bedden tot grote luxe hutten, alle voorzien van wascommodes met stromend^,water. Thans zijn er 400 gasten onder te brengen, doch op het onderdek kunnen zo nodig ook hutten bijgebouwd worden. Daarnaast bestaat de mogelijk heid een dancing of café op de bo venbouw te maken, aan ruim 300 personen plaats biedend. Versobering Natuurlijk hebben de initiatief nemers ook gedacht aan tijden, van grote versobering, eventueel aan stopzetten van het toeristenverkeer. In dat geval schakelt men over tot „drijvend" pension, waardoor het zeker 15 jaar in Rotterdam renda bel gemaakt kan worden. Men ziet het: hier is een gezond De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen zijn gerapporteerd in de afgelopen weck: Koninklijke Marine: Korp. mar. J. Bijdemast uit Amsterdam; Mar. lste kl. o.v.w. M, H. Smit uit Bad hoevedorp; Mar. 3de ld. P. K. Stam uit Delft. Koninklijke Landmacht: L. A. Th. Allard uit 's-Gravenhage; C. J. van Spronsen uit 's Gravenzande; M. Volwerk. uit Eemnes (Utr.); lste It. A. van der Hoeven, uit Oostvoorne; J. Hofman, uit Gouda; G. de Jong. uit Midwoud (N.H.); F. J. G. M. Knaapen. uit 's-Gra- venhage; H. Kroezen, uit Hooge- veen; J. Luïnstra, uit Leeuwarden; Serg. J. Morrem, uit Amersfoort; S. van Es, uit Den Helder; A, Ver snel, uit Rotterdam. Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger: A. van Zuuren, uit 's-Gra- venhage. Overleden aan bekomen verwondingen 25 October 1947 te Semarang; Jav. korp. inf. Rach- mat. DRIE GESNEUVELDEN, ZES GEWONDEN Van officiële zyde wordt mede gedeeld, dat de Nederlandse verlie zen in Indonesië Donderdag bedroe gen 3 gsneuvelclsn en 6 gewonden. Meest zwaar bewolkt met in de nacht opnieuw op vele plaatsen vorming van nevel of .mast. Zwak ke, later matige naar Zui delijke richtingen draaien de wind cn Iets zachter. Overwegend droog weer. Waterstanden. "Rotterdam: le tij 6.25. 2e tij 18.45, Waterstanden Rotterdam: Ie tij 7.05, 2e tij 19.37. gebrek aan logiessgelegenheid. Wie weet, dat Rotterdam het bij een vooroorlogs aantal vim 10Oö bed den nu met 250 moet doen, zal beamen dat het plan steun ver dient, omdat juist in 1948 een stroom touristen verwacht kan wor den. in verband met het regerings jubileum van H.M. de Koningin en in het vooruitzicht van vele con gressen. Spijkers met koppen Het schip het:eerste „drij vende" hotel is er, al zal men om de optie niet te verliezen thans spijkers met koppen dienen te slaan. Reeds in 't voorjaar van '48 kan men het in de Parkhaven in Rotterdam nabij de Maastun nel zien liggen, mits allen die hierbij een stem in 't kapittel heb ben dus in. de eerste plaats de instantie, die de deviezen, moet verlenen zich het grote belang van het slagen bewust zijn. liet Amerikaanse schip, waarop een Nederlandse combinatie optie heeft en dat men in 1948 als „drijvend" hotel in Rotter dam in de Parkhaven hoopt te exploiteren. Wie er zich rekenschap van geeft dat in Augustus 1947 een groep van 1000 Amerikanen van België uit een tour naar Nederland heeft gemaakt, maar dezelfde dag terug moest, om dat er geen hotelruimte was, waardoor ongeveer 10.000 dol lar aan deviezen gederfd werd, wie bedenkt, dat het secreta riaat van het tweede Interna tionale Congres voor Grond mechanica en Ondergrondse Stedenbouw dat in 1948 in Rotterdam zal worden gehou den, nu reeds de bedden van het „drijvend" hotel van 20 tot en mqt 30 Juni 1948 voor gas ten uit de gehele wereld wil reserveren, zal volledig be amen, dat de uitgave van 150.000 dollars in luttele maan den goedgemaakt kan worden! En voor Rotterdam geldt, dat het „drijvende" hotel In de toekomst vervangen kan worden door een gebouw in de stad, waardoor wel licht de hotelcapacitcit op vooroor logs peil gebracht kan worden. De komende week wordt de over komst van generaal Spoor naar Nederland verwacht De Helderse Courant weet mede te delen, dat generaal Spoor zich ernstig zal hebben te verantwoorden voor zijn optreden dat zich o.a,- heeft geuit in een interview' aan de correspon dent van het Limburgse Dagblad, waarin hij kennelijk klaagde over zekere machteloosheid, zijns in ziens ontstaan door het politiek in grijpen in Den Haag, ten aanzien 4an de politionele actie. Hij wees bedoelde correspondent op de. nog wel bestaande goede stemming in het leger, doch voegde er b« dat de manschappen niet beschouwd moeten worden als loden soldaatjes, die men maar naar believen kan verzetten en omver kogelen. Het bezoek van Attlee De Engelse minister president, die ter gelegenheid van de boomplant- dag op Walcheren vergezeld van. zijn vrouw Nederland zal bezoeken, zal Maandagavond op Schiphol arrive ren. Het echtpaar brengt de nacht door bij de Britse gezant te Den Haag, vanwaar hij per speciale trein, waarmee ook de Nederlandse autori teiten zullen reizen, zich naar VIïs- cingen zal begeven. ïn het Bellamy- park is een herdenkingsplechtigheid daarna een kerkdienst, bezoek aan. de dijk van Westkapclle, planting bij het Seisbolwerk te Middelburg. Ook Prins Bemhard cn Prinses Ju liana zullen hierbij tegenwoordig zijn. Dinsdagavond zullen de heer en mevrouw Attlee aanzitten aan een banket in Den Haag; Woensdagmor gen vertrekken zij per vliegtuig naar Engeland. Officieel wordt «it Batavia ge meld, dat de handelend namens de Nederlandse regering, een voorlopige commissie van ver tegenwoordigers van het Konink rijk heeft aangewezen om op te treden bij besprekingen met de Commissie-van-Drie. Het contactlicbaam bestaat uit Raden Abdoelkadir', die benoemd is tot Directeur-Generaal van Al gemene Zaken en mede optreedt als vertegenwoordiger van de niet- republikeinse bevolking van Java, jhr. mr. H. L. F. G, van Vreden- burgh, Soumokil, minister van Jus titie van* Oost-Indonesiè, jhr. mr. Bij de stemming in de Veiligheidsraad over de Indonesische kwestie zijn. Vrijdag de Australische en. Russische resoluties ver worpen. Op voorstel van Warren Austin (V.S.) werd daarna een subcommissie ingesteld, die de verscKiUen.de amendementen op de Amerikaanse resolutie met elkaar in overeenstemming moet brengen. Deze commissie, waarin België, China, Australië en Amerika zitting namen, zou Zaterdagmorgen vergaderen. De Veiligheidsraad zelf zou Zaterdagmiddag om vier uur doorgaan met de behandeling van de Indonesische kwestie. Van Kleffens, de Nederlandse vertegenwoordiger, hield een zeer lange redevoering waarin hij diep inging op alle détailkwesties van de zaak en zich uitvoerig bezig hield met een tegenspraak op de beschuldigingen die door sommige afgevaardigden in de Raad tegen zijn regering waren geuit. „De vertegenwoordiger van de Republiek en van Polen ver klaarden dat wij het program ma van Linggadjati hebben verworpen; ik heb mjjn re gering uitdrukkelijk gevraagd om inlichtingen om mij ervan te vergewissen dat zij dit pro gramma nog steeds handhaaft. Het antwoord was een ondub belzinnig ja. De Nederlandse regering blijft dit programma als een vaste grondslag voor haar politiek beschouwen en handhaaft ook thans nog dit standpunt". Twee directe vragen Deze tirade uit Van Kleffens rede was voor de Indonesische ver tegenwoordiger Palar aanleiding om de' spreker op de man af te vragen: Heeft Nederland Lingga djati ongeldig verklaard, ja of neen? De door Van Kleffens ge bruikte uitdrukking Llnggadjati- programma betekent slechts „de door Nederland eenzijdig vastge stelde interpretatie van de overeen komst", aldus de Indonesiër. Ook Katzsuchy (Polen) kwam met een directe vraag: „Heeft dr. Van Mooie op 20 Juli tegenover vertegenwoordigers van de Repu bliek verklaard, dat de Nederland se regering zich niet meer gebon den acht, aan Linggadjati, ja of neen?" Wanneer hij de Nederlandse re gering hierover had ondervraagd, zou mr. Van Kleffens, zo beloofde hij, een antwoord geven op deze beide vragen. De Russische resolu tie, zèi hij verder, zou hij alleen steunen indien tevoren waarborgen gegeven zouden worden, dat de te rugtrekking van de Nederlandse troepen geen verslechtering van de toestand tengevolge zou hebben. De heer Van Kleffens belichtte in zijn rede ook nog de Amerikaanse resolutie, waarvan hij de bedoelin gen 1 ten voile onderschreef, doch. die naar zijn mening in haar for mulering te kort schoot in duide lijkheid. Nadat Cadogan (Engeland), Mu- niz (Brazilië), Lopez (Columbia), Hodgson (Australië) en Gromyko (S.tL) nog het woord hadden ge voerd over de verschillende resolu ties en de amendementen er op in gediend, werd het reeds genoemde besluit genomen tot instelling van een subcommissie. Nieuwe bonnen voor fietsbanwén Tot en met 31 December a.s. is op de bonnen C 32 en C 33 van de inschrijvingsbe wijzen voor ver vanging van fietsbanden B.I. 612 resp. B.I. 701 een toerbuïtenband verkrijgbaar. De bon D 43 en D 44 van de inschrijvingsbewijzen voor fietsbanden B.I. 610 resp. B.I. 611 zijn t.m. genoemde datum geldig voor een binnenband. Verder is eveneens tot genoemde datum op bon A 08 van het inschryvingsbe- wijs voor eerste montage een bui tenband en op bon B 08 een bin nenband verkrijgbaar. Ch. V. de Villeneuve, waarnemend directeur van het Kabinet van de lt.-G.-G.. Pangeran Kartanegara, waarnemend voorzitter van de raad van zelfbestuurders van Oost- Borneo en mr. T. Dzoelkarnain, lid van de voorlopige raad van de daerah Oost-Sumatra. Secretaris is jhr. A. Th. Baud. Voor de benoeming van een Ne derlandse delegatie bestaat geen aanleiding, zolang geen onderhan delingen worden gevoerd. Daarvan zal dus eerst sprake zijn, wanney het werk der Commissie van Drie er eventueel toe zou leiden, dat een basis zou worden gevonden voor onderhandelingen met de Repu bliek, aldus de officiële mededeling. Vrijdagavond is in de eerste ver gadering met de Contactcommissie overlegd waar de voornaamste be sprekingen konden worden ge voerd. De Partai Nasional Indonesia heeft op een vergadering te Djogja, waarbij ook de vice-premier en minister van economische zaken, tjr. A. K. Gani, aanwezig was, be sloten de functie van eerste vice- premier, welke door Gani bekleed wordt, op te geven, om de eisen van de Masjoemi in te willigen en aldus het nationaal front te ver sterken. Antara verneemt tevens, dat de socialistische partij de porte feuille van voorlichting, welke thans bekleed wordt door Setyad- 3 it, zal laten vallen ten gunste van de Masjoemi. Antara deelt echter mede, dat thans weer pieuwe moei lijkheden zijn gerezen, omdat de Masjoemi ook de portefeuille van godsdienstzaken voor zich opeist Vriendschapstr ein met voedsel voor Europa Op zeven November vertrekt uit Los Angeles een trein met aebt wa gons beladen met voedsel voor Eu ropa. Op weg naar Xcw York zul len meer wagons aangekoppeld wor den, zodat gesproken kan worden van ecu sneeuwbal trein. „Vrouw, kijk is wat erin 't Pa rool staat" riep mijn man, enthou siast zwaaiend roet de krant, „je hebt de radio gewonnen." We zitten tegenover de jeugdige mevrouw J. HonijkKórbijn in de Kokerstraat, die de gelukkige be zitster is geworden van het Phi- let te-radiotoestel, de hoofdprijs van de filmprij svraag, uitgeschreven door „Het Rotterdamsch Parool" cn het filmverhuurkantoor „Neder land". In het jonge gezin was nog geen radiotoestel, ,,'t Is een dure tijd en er is nog zoveel nodig", zegt oma, die zich in het gesprek rrengt. Toevallig was ook de heer Konijk, werkzaam in de bouwvak ken, thuis. Dolgelukkig luistert de familie naar de vrolijke klanken dit uit het mooie toestelletje ko men. Op onze vraag of de fout in de tekst gemakkelijk te vinden was, antwoordde mevrouw Honijk: „Toen ik las dat er een „taxi" ge nomen moest worden, gaf ik mijn man een por. Ik fluisterde jo, dat is de fout. M'n man had nog an dere foutjes ontdekt, maar ik hield Het motorschip „Brastagi" van de Rotterdamse Lloyd dat op 28 October van de Zuid-Afrikaanse haven Lorenzo Marques naar Calcutta was vertrokken is Vrij dag op een afstand van 750 mjjl van deze haven bij het eiland- Caldeira een van de reeks eiland jes voor de kust van Portugees Oost-Afrika aan de grond ge lopen. De „Brastagi" zit met het midden schip muurvast op een koraalrif ter wijl het achterschip vlot is. ,De eerste stuurman heeft ver klaard dat bij slechter wordend weer er gevaar bestaat dat het schip door de deining in tweeën breekt. Reuter meldt, nader, dat de zich aan boord bevindende passagiers in veiligheid zijn. De „Brastagi" is een motorvracht- cn passagiersschip dat met de Ban tam, Japara en Weltevreden tot de zogenaamde Bantamklasse van de rederij behoort. Het meet 9.246 ton bruto en werd in 1937 door de Kon. Maatschappij „De Schelde" te gis singen gebouwd. Naar de Rotterdamsche Lloyd van haar agent in Durban heeft Pax-tabak zonder bon Van 1 November a.s. af z£l tabak van het merk „Fax" in veertig grams-verpakking zonder inleve ring van bonnen mogen worden ver kocht. Dit geldt zowel voor Pax-ta bak als voor Pax-shag- cn pruimta bak, benevens Rax-pruimrollen. Ook kunnen van 1 November a.s. qf sigaretten, vervaardigd van Zuid- Amerikaanse tabak (hetgeen op de verpakking is vermeld) vrij ver kocht worden. AMERIKAANS VOORSTEL IN SUB-COMMISSIE: Herschel Johnson, Amerikaans afgevaardigde bij de U.N.O., heeft in de subcommissie voor de verdeling van Palestina een gedetailleerd Amerikaans plan bekend gemaakt. De Verenigde Staten stellen als eind datum voor de verdeling en ontruiming van Palestina 1 Juli 1948 vooe. Gedurende de overgangsperiode zouden de Arabische en de Joodse staat terstond de beschikking mogen hebben over politie-troepen. De voorlo pige regeringen zouden zonder toezicht van de Algemene Vergadering mbeten staan. (De Sowjet-Unie wil het toezicht aan de Veiligheidsraad geven). f vernomen heeft kapitein G. C. Voorrips van de Brastagi hem ge seind, dat zijn schip enig Water •naakt in ruim II. Hij* heeft echter goede hoop dat het schip bij hoog water op eigen kracht vlot kan ko men. Niettemin heeft de kapitein om sleepboothulp gevraagd. Op dit verzoek om assistentie zijn drie sleepboten, waarvan een met een sterke pompinstallatie, naar de strandingsplaats vertrokken. Het motorvracht- en passagierschïp Aldabi, 7258 ton bruto groot van de rederij van Nievelt, Goudriaan cn Co. te Rotterdam dat Vrijdagmorgen van Antwerpen naar Rio de Janeiro vertrok is op de Schelde ter hoogte van Bath bij laag water aan de grond gevaren. Naar de rederij ons mededeelt zit het schip niet gevaar lijk en zal het waarschijnlijk in de loop van vandaag wanneer het tij gunstig is lukken met een aantal sleepboten het vaartuig weer in vlot water te brengen. Na een tocht van drie weken dwars over de Atlantische Oceaan draaiden Vrijdagmiddag om vijf uur de onder zeeboten fis. Ms. O 23 en fis. Ms, West achter en wordt begin Decem ber in Nederland terugverwacht. Schout-bij-nacht Van Willige, com- mandant zeemacht, en de comman- Zwaardvisch Je Waalhaven binnen. d üan O.Z.D. Waalhaven, lm- Terwijl Je seinlamp van de 0 23 haar (jr Jtr ecrsh iel licht over hel water deed flitsen, „nmid<lcWjt he, schoven de beide grijze onderzeeers meren aan boortJ 0m de opvarenden langzaam naar de smalle aan legs ei- begroeten. Toen was ook het lang Her, waarop talrijke familieleden va. MrbMe ot!nbuk aaniebrahen dat ders en moedersvrouwen, kinderen ongeveer 120 marinemannen plus en oerloofden bijeen stonden gepa p00jsc/£ de scheepshond van de Tezamen met Hs. Ms. Van Ktnsber- Zwaardvisch, de wal op konden gaan, gen waren de iwee oorlogsbodems op waar vrouwen werden omhelsd en 23 Juli van dit jaar utt Rotterdam kindercn ^knuffeld. Het leek ons het vertrokken voor een bezoek aan de bcsfe maaf beschsidcn te West-Indische havens. Behalve dan ver(jwijnen^ pootschi, de scheeps- dat het vooral aan boord snikheet &eslokcn in een warm blauw was geweest hebben de Janmaats tn :QSjp vergezelde ons een eind weegs de West een prettige tijd gehad. Op 13 October werd de terugreis uit liij genoot uitbundig van zijn vnj- Curacao aanvaard met slechts en keid, rolde uilgelaten door een gras- aanloophaven nl. Ponta Delgada op perk en kwam even tot rust om op de Z. Azoren, voor het innemen van z'n gemak le doen wat des honds stookolie. is - Zo lang een dergelijk comfort De Van Kinsöergen bleef in de te moeten ontberenf Kraan bij Swarttouw omgevallen Vanmorgen omstreeks half 12 is op het terrein van de N.V. Stu wadoors Mij. Corn. Swarttouw aan de Merwehaven door tot nu toe onbekende oorzaak een tien- tons rups-kraan omgevallen. De machinist die zich in de kraan be vond kwam met het gevaarte naar beneden en raakte klem tussen de brokstukken. De man werd vrijwel op slag gedood. De politie stelt een onder zoek in naar de oorzaak van het ongeval. De kraan werd zeer zwaar beschadigd. MANÜELA DEL RIO IN ONS LAND Spaans tot en met Manuela del Rio is in ons land aangekomen, met haar beide bege leiders, een pianist en een guitarist, met haar mascotte Bali (een drifti ge Pelcingecs) en met een wagon lading „werkkleding". Ze spreekt Frans, Engels, alles met een Spaans accent en ze maakt de Nederlandse journalisten, die aan haar lippen hangen, stuk voor stuk nerveus, doordat zij elk van hen afzonderlijk snel cn doordrin gend wil inlichten over de beteke nis van de Spaanse dans, de mo derne, levende componisten in Spanje, het verschil tussen de zo genaamde populaires, zoals die ge danst worden in Toledo dan wel in SeviUa of Valencia, het dansen -met castagnetten, -waarvan ook een Ara bische soort bestaat, enz. enz. Een levendige, nog jonge vrouw, die zelfs haar leeftijd durft noe men, enthousiast vertellend, bon ten en voiles, die haar toque en gitzwarte haarwrong omsluieren,- schikkend en coquetterend met haar internationale faam. Over de tafels slingeren recen sies uit alle delen van de wereld met bijna levensgrote afbeeldingen en in haar optreden wordt die in ternationale sfeer belichaamd. Zc heeft weinig tijd voor Holland. Een enkele keer treedt ze op in Amster dam, Den Haag, Apeldoorn en Heerlen en dan natuurlijk ook in Rotterdam. Ze vindt het heerlijk, dat ons blad zo'n grote belangstel ling toont voor haar kunst, dat wij haar optreden reserveerden. Holland ja in Batavia trad zij op voor de kunstkring en in 1939 te Scheveningen een keer. Tussentijds in New York, waar op muziek van Van Albeniz de pre mière ging" van El Puerto. Die zal zij in Rotterdam ook geven. Wij hebben met veel moeite leren zeg gen „tot Woensdag". Dat is de dag waarop wij deze begenadigde kunstenares in ons midden verwachten. In de Rotter damse schouwburg. Tot Woensdag Manuela! Het Nederlandse stoomschip „Aldadl", groot 7258 ton, van de rederij Nievelt Goudriaan te Rot terdam, komende van Antwerpen, is bij Baths op de Westerschelde aan de grond gevaren en vraagt sicepboot-assistentie. Sleepboten van Antwerpen en VIissingen zijn ter assistentie vertrokken. vast aan het woord „taxi". Dat kon immers niet, want er waren toen helemaal nog geen auto's." Nadat wij nog een vriendelijk aangeboden kopje koffie hadden gedronken en veel loffelijks had den gehoord over 't Parool namen wij afscheid" van de familie, waar de gewonnen prijs zo uitstekend op z'n plaats is en zo erg wordt ge waardeerd. M.R.P. IN KIELZOG VAN DE GAULLE? Beiden geporteerd voor grondwetsherziening Volgens sommige kringen, die een nieuw contact met dc republi keinse volksbeweging onderhouden, zou een belangrijk deel dezer groep, die zich de Franse Christelijke partij noemt, neiging vertonen om zich bjj generaal De Gaulle aan te sluiten met het oog op de door deze geëiste grondwetsherziening van de vierde Republiek. Er zou binnenkort een belangrijke verklaring hieromtrent te verwach ten zijn, die door verscheidene oprichters van de MEP ondertekend wordt. Deze verklaring zou behel zen, dat zij, hoewel met de generaal van mening verschillend omtrent de kwestie van tijd cn werkwijze, zij het in hoofdzaak met hem eens zijn dat een herziening van de grondwet alsmede die van de kieswet nodig zijn om tot regeringsstabiliteit te komen. „Geen bedenking" In'politieke kringen vestigt meri dc aandacht op de rede van de woordvoerder van de MRP in de nationale vergadering van 30 Octo ber gehouden waarin hij o.m. ver klaarde dat de republiek 2ich moest verdedigen binnen het kader van de republikeinse instellingen en hij zeide daarbij te vrezen, dat de partij van de Gaulle, de RPF, wegens haar onverzoenlijke houding Frankrijk naar een avontuur zou leiden, hoe wel hij geen woorden van lof kon vinden voor de huidige grondwet. Tijdens een dezer dagen gehouden bijeenkomst van leden der MEP verklaarden verscheidene leden, dat zij geen bedenking hadden tegen sommige voorstellen van de gene raal met betrekking -tot grondwets herziening, doch dat deze behoorde te geschieden door de tegenwoordige Franse kamer en binnen het kader van hun partij. Zij waren voorts van mening dat waar de groep-De Gaulle blijkens de gehouden kamer zitting maar weinig vertrouwen in boezemde. zij met een aantal van 160 leden een belangrijke actie konden voeren. De directeur der Rijksacademie voor beeldende kunsten, prof. Wil lem van den Berg heeft gisteren mededeling gedaan van de uitsla gen om de Prix de Rome voor mo numentale en versierende schilder kunst en voor monumentale en ver sierende beeldhouwkunst. De 32-ja- rige Marius de Leeuw uit Den Bosch ontving de gouden medaille voor de schilderkunst waarvoor de opdracht luidde: een glas-in-lood raam in de herdenkingsruimte op een erebe graafplaats. een allegorische voor stelling gevende van onderdrukking, verzet en bevrijding. Voor de uitvoering van de op dracht: een klein model, voorstellen de de geboorte van Venus cn twee relicts van lentemotieven, uitge voerd in steen als versiering boven de hoofdingang van de Academie won Cornelia Hund te Amsterdam de gouden medaille, voor de beeld houwkunst. De zilveren Prix de Ro« me-mcdaille voor beeldhouwkunst werd toegekend aan Nico Onken- hout te Amsterdam., Deze werd na dc prijsuitreiking zo door emotie be van ren. dat hij bewusteloos neer viel. Een glas water knapte hem weer spoedig op doch hij trok zich snel terug cn wenste de plechtigheid niet verder bij te wonen. De eerste prijswinnaars zullen het aan de Prix dc Rome verbonden stipendium ont- vangrn en in de gelegenheid worden gesteld in het buitenland hun stu die voort te zetten. Aalmoezenier gesneuveld Blijkens het legerberlcht is op 19 October j.l. de aalmoezenier van het 7e regiment stoottroepen, L. A. T. Allard, (pater Johannes van de paters van de H.H. Harten) afkom stig uit Den Haag, nabij Pagardc- wa in de sector van Palembang ge sneuveld. Pater Allard is de twee de aalmoezenier van dit regiment, die bij de gevechtshandelingen sneuvelde. De eerste was pater Hu- bertus Verboeten, van de Augus tijner-orde, die bij de landing onzer troepen op Banka het leven liet. In het geheel zijn sedert dc mobilisatie reeds een tiental aalmoezeniers om gekomen, waarvan er twee in Duit se concentratiekampen stierven, drie door auto-ongevallen en de overigen in Japanse karaoen-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1