i mis WEER 9101 vtPTI^iKftc uuifcit -uit a ^a." C D Lerares STADSNIEUWS Culturele manifestaties in komende seizoen Grote plannen voor bouw van woningen n/ Prof. Henri Ravos MAMELUKE KRACHT Kennis van Effecten Programma's van SVU, Kath. kring en K.C, Genootschap Willy Hubert Een boek over een Schiedamse jongen Gemeenteraad Inenting tegen pokken Directeur PenT-kantooi nam afscheid Passage „De Lafaard" AGENDA Vlaardingen Monopole „Tahia, de eiland prinses" Flats voor O. v. Dagen in Nieuwland Medische Zondagdienst Predikbeurten SCHEEPVAART ^otv: Telepaath r—— Koeriersters I Zaterdag November 1947 reeds eerd^r koDden melden, ral ook de Schiedam#* Volks- KlinJ tn t fT5 at.h?ltek Cultureel Genootschap en de Katholieke Krtns, in het komende winterseizoen weer culturele avonden geven. De rtlsa3t!en met d0 Volksuniversiteit te Rotterdam, tertrijl de twee katholieke culturele organisaties eveneens bil de door hen te nonden avonden tot samenwerking z^Jn overgegaan, De S.V.U. heeft voorlopig twee voordrachtavonden vastgesteld in Musis Sacrum, op 11 November en 9 December. De eerste avond komt Jac. van. Elsfccker met „De Kell- ner" van Schmeyon en Jan Musch draagt de tweede avond o.a. voor de Forum-scène uit Julius Caesar van Wtlliam Shakespeare, twee sprookjes van Andersen en een fragment uit „Nathan de Wijze" van Lessing. De Kath. Kring en K. C. Genoot schap stelden ten dele gezamenlijk het volledige winterprogramma tot eind 1947 vast. dat er wel zeer ver zorgd uitziet. Allereerst heeft men hier het bekende Parijse ..Ballet des Arts" van Jean Weidt, dat 4 No vember in de R.K. Volksbond op treedt. Jo Vincent houdt 24 No vember in Musis Sacrum een lie- derenavond. De bekende chanson- mère Georgette Hagedoorn, die we vorig jaar met zoveel succes voor het Kath. Cultureel Genootschap zagen optreden, brengt 30 Decem ber een speciaal Kerstprogramma. Voor leden van de Katholieke Kring speelt het Rooms Toneel het bekende „Arsenicum en oude Kant" op 13 November. Het zjjn echter niet alleen deze toneel-, dans- en cabaretavonden die men organiseert. De twintigste van deze maand spreekt dr. L. J. Rogier over het „Katholicisme in de 16e en 17e eeuw" en over de film vertelt de heer A. van Dom burg. De natuurvorser Jan P. Stry- bos komt zijn, wegens ziekte uitge stelde causerie over de walvis vangst, thans houden op 28 Januari 194S. Behalve de twee reeds vastge stelde avonden zet Miss J. Irwin Brown voor de leden van R.V.XJ. en S.V.U. haar cursussen Engels voor begirmenden en de Engelse conversatielessen weer voort, thans in gebouw Irene. Voor belangstel lenden zij er nog op gewezen dat nieuwe leden, van de S.V.U. zich Een bekende schryver van jon- ^yensboeken, die meestal een hoog tepunt uit onze vaderlandse ge schiedenis als achtergrond hebben, is H. Lourense. Van zijn hand ver scheen dezer dagen een verhaal Uit de Franse tijd, dat zich voor een groot deel afspeelt in Schiedam. Het is de geschiedenis van Jan Mak, zoon van een vurig Oranjege zinde iijnbaanknecht, een slachtof fer van het verraad, dat ook ty- dens de stille strijd tussen Patriot ten en Oranjegezinden welig tierde. We zien Jan met zijn vriend Kees v. cL Brink en. Dirk Geurtsz, zoon van de patriottische bakker op de hoek van Kerkstraat en Grote Markt, naar de ruïne van het slot Spangen trekken, waar zij een grote entdekking doen. De wegen van de vrienden lopen later ver uit een, maar de slag bij Waterloo her enigt allen. Wat dit jongensboek voor ons vooral zo bekoorlijk maakt is wel de beschrijving van het Schiedamse milieu, met zijn oude straten en grachten als Baansloot, Spinhuis pad, Eilandse Brug en Kreupel- haven. Deverhouding Patriot- Oranjegezind is o.i. wel eens wat te -scherp getekend, doch dit vermag de goede indruk van dit Schie damse jongensboek niet weg te ne men. Rie Reinderhoff tekende enkele grote platen tussen de tekst en ver zorgde de omslag van het keurig uitgevoerde boek. „Jan Mak, een Schiedamse Jongen uit de Franse tyd". Uitgave A. Voorhoeve, Rotterdam. (Geb. 1 2.90). De gemeenteraad is door de burgemeester bijeengeroepen voor vergadering op Vrijdag, Novem ber, 's avonds half acht. De agen da vermeldt o.a. her voorstel tot benoeming van de heer J. Oö£t- lander als directeur van de ge meentelijke Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon. Door B. en W. wordt aanbevo len ter benoeming als keurings veearts en plv. directeur van het Openbaar Slachthuis, de heer J- C A. v. d. Maas. dierenarts te Oud-Vossemeer en als leraar Duits aan het Stedelijk Gymna sium de heer dr. H. Werner. Voorgesteld wordt, op gedane verzoeken, eervol ontslag te ver lenen aan de heer P. van _Scha- gen. leraar aan de Gem.f Nijver- heidsavondschool, mej. W. Hoov- kaas te Rotterdam, als tijdelijk lerares Duits aan_ het Stedelijk Gymnasium en mej. Z. G. Mar tens, onderwijzeres aan O. L- School G 2. Klaverjascompetitie De uitslagen van de dezer dagen voor de Schiedamse Klaverjascom petitie gespeelde wedstrijden lui den: Ons Thuis 16179—Excelsior 17047; Altijd Troef 17177—Tivoli 16126: Ons Huis 16184—Eureka 162327; Sport 17389—Kajuit 16947; Kleine Confiance 15102—De Dam 17453: Bruinvis 16189-Karsseboom 16969; Schiezicbt 16748—Monopole 15593. kunnen aanmelden by de R.V.U. te Rotterdam, hedenavond van 6—' uur in gebouw „Irene", of Maan dag. Donderdag en Maandag, 10 November, iedere avond van 8—9 uur op dezelfde plaats. Wanneer we by deze culturele manifestaties dan nog voegen de toneelavonden van de Kunstkring en de Toneelkring, dan mogen wc op het gebied van het culturele le ven in onze stad toch een grote vooruitgang constateren, die het beste voor de toekomst belooft. Dinsdac 4 November 's middags 2 uur, zal er gelegenheid zijn voor kosteloze inenting tesren pokken in bet gebouw van de G.G.D., Tninlaan IS door de gemeente geneesheer, de heer A. D. tie Leeuw. Op elke eerste Dinsdag van de maand zal in het vervolg deze gelegenheid worden gegeven. Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen die nen te worden medegebracht. Zij. die nun kind niet laten in enten. dienen een verklaring in te vullen op een formulier, dat kosteloos ter gemeentesecretarie. Nieuw straat 26, loket 1. geopend van No012 en 13.3011.30 uur, verkrijgbaar is. Op de naleving van de bepalin gen der Inentingswet 1939 zai in het vervolg streng worden toege zien. Wegens hef bereiken van.de pen sioengerechtigde leeftijd nam de heer A. B, Kelder afscheid als di recteur van het post- en telegraaf kantoor te Vlaardingen. Hierbij wa ren ondermeer tegenwoordig de di recteur-generaal, de h.'T Van Hou- welingen en echtgenote, de heer Smid- inspecteur in al£TpmPDp dienst, de heer Winkel, inspecteur hoofdbe stuur F. en T. en de heer Meyer Drees, directeur telefoondistrict Rot terdam. De Vlaardingse directeur vprlaat P. en T. na 45 jaar in dienst var dit staatsbedrijf te zjjn geweest. We gens zijn bijzondere diensten bood spr. hem namens de directeur-gene raal een gedenkpenning aan. De heer Pul schetste de hoedanigheden van zsjn directeur en gewaagde van de goede verstandhouding tussen per soneel en directie. Hij bood de heer Kelder een lamp en boeken aan. De heer Meyer Drees gewaagde van de werklast en nauwgezetheid van zijn ambtgenoot en noemde het postale contact zeer hartelijk. Voor het bestellend personeel sprak dp heer 0. Bos als oudste epn har telijk afscheidswoord. De heer Kel der dankte tenslotte voor de huldi- lX'illy Huberi-Luchtbcnsatic. Inderdaad ccn luchtsensatie, want deze Hongaarse (door haar hu welijk, werd zij Hollandse) bezorgt het publiek deze week koude rillingen met haar toeren aan dc tarapeze hoog boven in het toneel van het Passage-theater. Zij is dc enige dame in de wereld, die een doodgewone keukenstoel in balans op trapeze zei (zie foto), lustig schommelt en dan in vliegen de vaarf mei eennee, dat mogen wij niet verklappenDat moet V zien. Verder demonsireert Willy Hubert het z.g. lusscnlopen, en touwzwaaien, en met al deze fries brengt zij V een kwartiertje in de ware en gezellige circus-sfeer. Zondag-en Maandagavond brengt de Nèd, Theater Combinatie in Mu sis Sacrum ten tonele „Als Moeder teveel is". O.a. speelt in dit ge7.el- sehap mede de bekende toneelspeel ster mevp. Erfmann-Sasbach. die een der hoofdrollen ia dit stuk vervult. Toneel: 1 November: R.K. Volksbond, 8 uur; „Amigo" met „Amor in de mosterd." 2 en 3 November, Musis Sa crum, 8 uur: Ned. Toneel Com binatie met „Als Moeder te veel is". Concerten: 1 November, Juiianakerk, 8 u.: orgelconcert, W. A. Houtnï&n, m.m.v. Nelly v. d. Wetermg, zang. Films: Monopole: Zo. 3, 5, 7, 9 üur: j Ma. 2, 7, 9 uur: Tahia, de eilandprinses. Passage: Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.15 uur: Ma. 2, 7, 9.S0 uur: De Laf aard. Op het toneel: Willy Hu- bert. DISTRIBUTIE-AGENDA Maandag worden nieuwe bon kaarten en schoenenbonnen (voor hen, wier stamkaartnumxner eindigt op een. 1 en voor zover bon 612 zich aan het inlegvel bevindt, alsmede aan kinderen, geboren in Oct,Nov. van de jaren 1932 t.m. 1945 en Dec, '46 en Jan. '47 tegen inneming van inlegvelbon 604) uitgereikt aan de letters Kers t.m. Kom. Tweede distributiekaart en Utei- strook van de bonkaarten K 711 met de zich daaraan bevindende in- wisselingsbon dienen te worden medegebracht. Het kantoor Broers- vest 95 is geopend van 9 tot 12.30 en van 2 tot 5 uur. Wie een liefhebber is van Zuid zeegeschiedenissen en dan liefst nog in Technicolor, zal deze week zeker het theater aan de Hoog straat bezoeken waar Tahia, de eilandprinses, te zien is. Niet alleen de sprookjesachtige sfeer, doch ook de spanning van het verhaal, dat zich afspeelt op een mysterieus eiland in de Stille Zuidzee, zal de toeschouwer zeker boeien. - Kosten noch moeite schijnen ge spaard om Jon Hall. Saba en Ma ria Montez zo voordelig mogelijk te laten uitkomen in hun liefdesaffai re en de strijd tegen een groepje misdadigers, die met minder mooie bedoelingen dan Jon Hall naar het eiland zijn gekomen en het er na tuurlijk ook slechter afbrengen Onder de vreselijke bedreiging van foltering vertelt een jonge ge vangene zyn levensgeschiedenis, de wederwaardigheden van iemand, die het leven niet aandorst en wel een lafaard moest warden in de ogen van allen met wie hij in aan raking kwam. „De Lafaard" speelt m het Engeland van een paar I dan hij, eeuwen terug en de sfeer van deze Vooraf draait er nog een aller- tijd, die in de film zeer goed is aardigst tekenfilmpje, ook al in weergegeven, is uiterst geschikt als j kleuren, en een show-film met achtergrond van dit verhaal van een keus van cabaret-sterren, een mens. die eerst na veel ont- kenmngen tegenover hét harde leven van alledag zichzelf vond, toen het te laat was om een vriend te redden. Een kostschooljongen zien we door de dood van zijn vader plot seling aan boord van een sxnokkel- schip komen, waar hij door zijn schuchterheid het mikpunt wordt van de andere schepelingen, hier ligt ook de bron van zijn lotsge- vallen nadat hij op de vlucht-ging. Uiterst beklemmend is wel de vlucht van de jongen in het bos, waar de mist hem iedere oriëntatie onmogelijk maakt en het vermeen de fluitspel van zijn achtervolgers hem tot een obsessie dreigt te wor den. De film biedt meer van der gelijke momenten waarin de regie op oewonderenswaaröige wijze de natuur heeft weten in te schake len. ,De Lafaard" zal zeer zeker door het publiek worden gewaar deerd en verdient dit ook volko men. De spanning is een zo voor naam element in deze film, dat het niet juist zou zijn hierover op deze plaatfe meer te vertellen. Een dwaas tekenfilmpje met prachtige kleuren draait in het voorprogramm a Door B. en W. wordt aan de ge meenteraad voorgesteld om definitief te besluiten tot de bouw van 140 arbeiderswoningen aan Bell-, Ful ton-, Dieselstraat. Buys Ballotsingel, Boyle- en Leibnitzstraat en hiervoor een bouwvaorschot van f 2.042300 uit 's Rijks kas te aanvaarden. Verder willen B. en W. in beginsel besluiten tot de bouw van 372 in- plaats van 216 geme antewoningen en 8 winkels in de Klein-Bakkerspojder (strokenbouw). Eenzelfde voorste» is er ook voor de bouw van 318 ge meentewoningen aan de Hogeban- weg en de Lorentzlaan. terwijl men in Nieuwland plannen heeft voor de bouw van twee flats voor bejaarden in gezinsverband. In hun toelichting op dit laatste plan schrijven B. en W. dat deze fiats met in totaal 168 woningen, voorzien van 6 liften, zullen verrij zen aan de Vlaardingerdijk tussen R.K Begraafplaats en Damlaan, De flats zijn geprojecteerd in een strook groen, waar gelegenheid zal zijn tot wandelen. Voor ieder gezin zal aan wezig zijn een kamer, slaapkamer, keuken, W.C. en badcel. In de hal zijn banken aangebracht en op de bordessen .keuvelhoekjes". Om Nieuwstad te ontsluiten zul len straten moeten worden aange legd. Allereerst is hiervoor een weg geprojecteerd van Rembrandtlaan naar Damlaan. die als* verbindings weg moet worden beschouwd. De Burgerlijke Stand Geboren: Maria J, d. v, F, W. v Krugten en M. C. v. d. Akker, West- fcankel.str. 57: Dirk z. v. D Kers en E. E. Vermeer, Nassaulaan 13; Jo hannes A. K. z. v. J. Metaal en M. A. v, d. Velden. Voltastr. 25; Corne lls L, z. v P. C. Campen en H J. Koudstaal, Wm. Brouwerstr 25; Hendrik z. v. D. v. d. Hoek en J. M, C. de Bruin. Nassaulaan 75: Jozef A. J.'z. v. J. W. Versteeg en C. L de Gier. St Liduinastr. 75; Cornelia J. d. v. D v. d. Gaag en C, J. de Ko ning. Nwe Maasstr. 75; Anna M. d. vm N. v. Aalst en M, Zwart. Boer- havelaan 1 Overleden: J. Waardenburg, 69 vt. v. A den Boer, Nassaulaan. 75, - straten zullen ca. 80 cm. boven het tegenwoordige maaiveld komen te liggen. Voor al deze voorbereidende werkzaamheden is een bedrag van. f 880.000 benodigd, waarbij f 49.000 is inbegrepen voor de bouw van een tijdelijk rioolgemaal!je. Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door dr J. A. H. v. d. Berg, L. Nieuwstraat 175, tel. 68831' mevr. dr C. Duyster—Jamin, B.K.-Laan 150, tel. 69991 en dr A. L. Kunze, Singel 70. tel. 67760. Geopend is de Rembrandt-apotheek, Rembrandtlaan 5. Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk, 9 en 1030 uur ds. D Boers (H. Doop). 5 uur ds«. J. J. Hietkamp. Detfshaven. Nieuwe Kerk: 10 u'jr ds. A, M. Knott- nerus. Oegstgeest. 5 ui» ds. A. Hoffman. Westerkerk: 9 en 10.30 uur ds. K. de Bel, 4 45 uur ractïo-lulster-kerkdlenst voor de Jonke Kerk. Vredeskerk: 9 en 10 30 uur ds. A. Hoffman. Jeugdkerk. gebouw Irene, Nwe Haven 155: 10 Uur de heer E. Aleman. Jeugdkerk. Wijk- oka al Nieuwe Maasstraat: 10 uur de heer H. IJsSelstein. Ned. Prof. Bond, kerk Westvest: 10.30 uur mei da. H, Meyer. Rotterdam en dr H. Faber, Doopsbediening; 7 uur W. Hen ge vei Jeugddienst. Evans. Lu Ui. Gemeente, kerk L. Nieuwstraat: 10 uur v.m. ds. J. van Leeuwen. Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande: 9 uur ds. J. Tamminga van Rotterdam- C5 uur ieesdienst. Woensdag, 5 No vember, n.m. 3 uur ds. D. Driessen van Vlaardingen, Dankdag v. h. gewas, 7-30 uur idem. Oud-Katholieke kerk, kerk Dam: 10 uur toediening v. h. H. Vormsel, 4 uur Vesper van Allerheiligen, Maandag, 3 November, 8 uur gedachtenis van Aller zielen. Vrije Evangel. Gemeente, Harmonie. Nieuwstraat: 10 uur vm. dhr J. Segaar, Verenigingslokaal 7 uur dhr. J. Segaar. Outl-Geref. Gemeente, Jeugdhuis, Lange Haven: 10 en 5 uur ds. W. Roos. Leger des KeÜs, gebouw Lange Ha ven: 10 uur Heiligmgsdienst, 6 uur Openluchtsamenkomst, 7 uur Verlos- smgssamenkomst. Ned. Herv. Evangelisatie, Tivoli, Nw. Haven: 10 en 4 uur dhr Middelkoop. Stadsevangelisatie „Je2Uét", Lange Kerkstraat 70: 10 uur Samenkomsten. Geref. Kerk: Oosterkerk v.m. 10 uur ds. W. de Graaf, n.m. 5 uur ds. J. Bijle- veld, van Aduard. Plantagekerk v.m. 10 uur dr. J. L. Koole; n.m. 5 uur ds. W. de Graaf, Woensdagavond 8 uur dr. J. L. Koole. Dankstond v. h, gewas. Juiianakerk v.m. 10 uur ds. J. Bij leveld, n.m. 5 uur dr. J. L. Koole. Kethel v.m. 10 uur ds. J. M. van Krimpen, van R'dam, n.m, 5 uur Ieesdienst. UITSPRAKEN TRIBUNAAL Het Tribunaal te Vlaardingen deed gistermorgen de volgende uit spraken: R, v. d. Berg internering tot 1 Januari 1948, ontzetting uit de kiesrechten en verbeurdverklaring van radiotoestel en vermogen tot f 10.000.J. Kollenberg interne ring tot 1 November 1948 en ont zetting uit de kiesrechten. Mej. A. Kerkhof internering tot 9 maanden en ontzetting uit de kiesrechten. Rïej. M. C. v. d. Sman, Wateringen, internering 15 maanden en ont zetting uit de kiesrechten, PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk Zaterdagavond 8 uur „Verle den en toekomst". In alle diensten extra collecte voor de Diaconie. 10 uur Ds. Grootjans, herdenking kerkhervorming, 5 uur Ds. Van Noort, Zondag 38, Nieuwe Kerk. 10 uur Ds. Schou ten, herd. Kerkhervorming, 5 uur D. Smoch, jeugdpred. te Rotter dam. Bethelkerk 10 uur Ds. Warmolts, herd. Kerkhervorming, coll. Wezen 5 uur Ds. v. d. Vloed, Zondag 38. Westerkerk 10.45 uur Ds. Van Noort. Gereformeerde Kerk. Oosterkerk 10 uur Ds. Mulder, 5 uur Ds. Ha genbeek, Zondag II. Landstraatkerk 10 uur Ds. Ha genbeek, 5 uur Ds. Mulder, Zon dag 11, Kuiperstraatkerk 10 uur Dr. Kraan, 5 uur Ds. Van Andel, Zondag 10. Mr. Terpstraschool 10 uur Ds. Van Andel, 5 uur Dr. Kraan, Zon dag 10. DOKTERSDIENSTEN Van Zaterdagavond 7 uur tot Zondagavond 11 uur zullen in bij zondere gevallen dienst doen de geneesheren Dr. E. J, Linzel, Hof- laan 15, tel. 2312 en Dr. J. van den Pol, Hofsingel 13, telefoon 3370. Geopend Westerapotheek, Voor straat 53, tel. 2683. Aangekomen schepen te Rotterdam 1 November E. M, Daigas, Velzen Anth. Veder Schiedam, ledig; Habicht. A'dam Hudig Veder Merfvchaven. ledig, per sleep boot Ebro; Le Robuste, sleepboot, Frankrijk naar Pernis met twee bak ken Sambre. Parys Muller Parkhaven, stukgoed; Necton. Hernosand Dam mers v. d. Heiden Jobshaven, hout; Frey. Stockholm Burger IJseihaven. stukgoed; Nottingham, Gooie S.S M, Merwehaven. ledig; Harold L. Wlnslow Longbeach Lenders Maashaven, stuk goed Vienna, Harwich Hoek van Hol land Arnhem. Harwich Hoek van Holland; Sheringham, Harwich Hudig Pleters Lekhaven, stukgoed; Zorro, Mar.tyluoto Burger IJseihaven, stuk goed; Import. Helsinki naar Bristol Müller bunkeren VlaardingenBlit S„ Cork R.K.C. bunkeren Vlaardingen Marlt Maersk, Philadelphia Van Om meren, Merwehaven, stukgoed; Swan- polnt, West Hartlepool Hudlg Pieters Waalhaven, ledig. S C HEEPS BEWEGIN GEN Alhena, thuis, 31 te BahiaArak. van Bastia naar pass. 31 Gibraltar; Aï- dabl. van Antwerpen naar Rio de Ja neiro. 31 bij Bath op de Schelde aan de grond; Alpherat, 30 van Singapore naar Shanghai; Aktjo. 29 van Menstad naar Struer; Arbo, 31 van Colchester naar Lemmer: Aöinda, 23 van Tarakan naar Singapore; Alamak, 31 van Buenos Ayr es te R'dam; Agiena, 1 van R'dam naar Hamburg. Barendsz. 30 van Lysekll naar Norr- koping; Bree-helle, 30 van Dublin naar Stomoway; Brastagi, 31 op 750 mul Noord van Lorenzo Marques gestrand Borelli, 28 van Middlesbro naar Kings- lymx; Boschfontein, thuis. 29 te Dar es Salaam- Bill S., van Cork naar Kotka, 1 te vlaardingen. Elisabeth (Vermaas). 31 van R'dam te Venlo; Europa, 30 van Hamburg naar Strood; Eiisabeth (R.K.C.)31 te Delf zijl; Eban, 28 van Tteignmouth naar Helsinki. Farmsum. pass. 30 Prawlepoint naar Hampton Roads; Frejo. 31 van Lorient te Vlaardingen. Hcendiep, 30 van IJmuiden naar Oslo; Hebe Nobel. 28 van Grangemouth naar Blyth; Habicht. 1 van A'dam te Wdam per sleepboot Ebro. Inspecteur Mellema, 31 van Antwer pen naar Helsinki; Import, van Helsinki naar Bristol. 1 te Vlaardingen. Johan van Oldenbarnevelt, thuis, pass. 31 Gibraltar: Junior, 29 van Lon den naar Middlesbro. Kuwi, 30 van Lissabon naar A'dam: Kota Agoeng. vertrekt 3 van Londen iraar Batavia (nader bericht). Leopoldskerk, vertrekt 4 van Antwer pen naar Shanghai: Limburg (coaster), 28 te Waterford. Marlekerk, 30 van R'dam te Karachi; Majori. 31 van Antwerpen naar Esb- jerg; Macoma, 30 fe Miri; Muron, 28 van Gravesend naar Paimboef; Mado. 28 van Poole naar Fowey; Martha, 29 Ingezonden mededeling) 569. De tweelingbroers Ali-Ben-Hoki en -Poki verknoeiden geen kostbare tijd met redekavelen; uit een duister schuurtje trokken ze hun enigste bezit: een rimpelig ezeltje, gristen een bijl en een r 'k «meer moe en galoppeerden weg op hun rij dier. Ze zochten de kortste weg door nauwe straat jes over de tafeltjes en waren van schreeuwende kooplieden, trapten een oude kip plat en een hond op zijn staart, maar kwamen nog juist op tijd bui ten de stad om in de verte ons struisvogelkarretje te zien verdwijnen. „Achterrrna". gilde Ali-Ben- Hoki: „Witmanne gaan goudschat zoeks bij pyra- mide wij afpakke als zij denke zij rrijk zijn net als belastingambtenare!'' Ondertussen bereik ten mijn vrienden en ik in een rustig vaartje met de struisvogelkar de eerste pyramide we zou den zeker niet zo kalm en gerust zijn als we ge weten hadden van de bloeddorstige plannen, die onze bruine achtervolgers smeedden.... „Baron", zei ik, toen we een poosje tussen de machtige pyramiden gedwaald hadden: „Volgens de kaart van ridder Dagobert moet in déze zijn schat verborgen zijn, laten we uitstappen en het onderzoeken. We werden allemaal even stil van spanning, nu zou het blijken of we niet voor niets alle gevaren getrotseerd.hadden, nu kwam het gro te ogenblik. „Oeigoei", fluisterde Plukkie: „Hart gaan van rikketik, ik nu rijk nikker of groot veel doodarm!" Ik begon langs de steile steenmassa te zoeken en telde nauwkeurig de gleuven en vak ken. „Dc zevende steen van de zuidelijke hoek", mompelde ik: „Ja, dit is hem. Vrienden, onder de ze steen moeten we gravenals ridder Dago bert ons niet bedrogen heeft weten we over een paar minuten hoe zijn schatten eruit zien. „Tjonge",, mompelde Daantje: „Misschien zijn het wel koek jes of een roomtaart met krenten." „Baron Adriaan trok een ernstig gezicht en 'sprak: „Graven, vrien den, wij moeten de kostbaarheden aan de verge telheid ontrukken. Aan de slag!" van Fort Talbot naar "Weston Point: Mr. Linthorst Homan, 27 te Hartlepool: Marpessa, 28 te Havre; Manto, 27 van Pin Gunyra naar Curacao. Nieuw Amsterdam, pass, 31 Scllly nr. New Work; Noordkaap 30 van Herocn naar Struer; Hartval 27 van Mary port naar Bideford: Necton 1 van Hernosand te Rotterdam. Oranje vertrekt 3 van Batavia naar Amsterdam Prins Alexander, thuis 30 op 420 mijl Oost van Sable Island: Prins Maurits, 30 van R'dam te Montreal: Pascholl, 29 van A'dam te Westervik. Ridderkerk, 29 van Hongkong naar Rêdam: Reiger 28 te Kingslynn; Ruys. 27 bU Belra geankerd: Rolf 31 van Rot terdam naar Kopenhagen. Stad Schiedam uitgaand 30 te Genua; Sumatra uitgaand 30 tc Singapore; Su matra (soastcr) 29 te Honllcur; Soemba 31 van Londen te R'dam; Sambre 1 van Parijs te R'dam. Triantha 29 van Stornowav naar Vlie land; Tuko 28 te Tcignmouth: Rwln 28 van Rouaan naar Treport: Talisse. thuis, 29 te Port Swcttenham Talnng Akar. 26 van Pulo Samboe naar Fladjoc; Tlbla, 1 van R'dam naar Curacao. Uni S. 29 te Tcignmouth. Venus, 30 van Panderma naar Mar mora, Viking 28 te Par; Willem Ba rendsz (walvisvaarder) 1 van A'dam te Kaapstad; Wtckcnburgh' 31 van R'dam naar Casablanca: Willem Barendsz (coaster) 28 te Genua; West Ja an 29 ie Liverpool: Weltevreden VII 28 van Bnghtlmgsca naar Huil: Weltevreden (Rott. Lloijd) thuis pass 31 Kaap del Arml: Zwarte Zee slbt. 2D van Muntok naar Aden. NAGEKOMEN SCHEEPSBEWEGINGEN Alk. 1 van Antwerpen te R'dam: Al- gemb, pass 31 VlissinVïcn naar Bra- bilie; Aletta, 31 van Nlin te Plad]oe; Abbedyk, thuis, pass 31 Land's End Adinda. 31 van Singapore naar Pladjoe- Aldcbarén. 10 van R dam te Baltimore verwacht, Amstelstad, l van Dakar naar Havre:'Amigo, 31 van Colchester te A'dam: Amsteldiep, 1 van A'dam te Antwerpen. Bantam, 'l van R'dam te Batavia, Ceres, 31 van A'dam naar Odense; Corilla, 11 Nov. ts R'dam gereed met dokken: Cleodora, 31 te Gcraldton: Crccendo, 31 van Norrkoping naar Dordrecht: Cumulus (weerschip). 1 nam. van Charleston te R'dam ver wacht: Celebes. 30 van Colombo naar Port Said. D.inae. pass. 30 Ouessant naar A'dam, Ëtrema. eind November te A'dam ge reed met dokken Fran ka. 31 te Leith. Gaasterkerk. 31 van Port Kembla naar Port LincolnGanges, sleepboot met een tinmolen, 31 van Leith naar Lissabon. Helder. 1 van Antwerpen naar Ma deira: Hollandia. 1 van Gothenburg te IJmuiden. Julieta. midden November te Birken head gereed met dokken; Java (Neder land). thuis, 1 nam. 10 uur te Aden: Jaarstroom. 29 van Freetown naar Cape Mount; Juno, 31 te Faro Kuwi, 1 van Londen te A'dam. Liberty. 31 van Par te Antwerpen La ren berg. pass. 31 Gibraltar naar BuenosAyes; Leeahtvater. thuis, 31 van Genua naar Marseille; Lawak, 30 van Algiers naar Port Said; Lopper- sum. 31 van Montevideo naar Sn Lo- Merwede. 31 vhn Rio de Janeiro naar Santos; Mulan. 1 van Dordrecht naar Londen; Mvsrena. 27 te Curacao. Noord wijk, pass 31 Finlsterre naar A'dam: Nautilus, 31 van Zaandam naar Wismar: Nigerstroom, 31 tc Lobito: Niobe, 31 van Umutden naar Hango, NUkerk. thuis, 31 te Durban Omiandia, 30 'van Lissabon naar R'dam; Odysseus, 31 van Barcelona naar Turns. Poolzee. sleepboot met timolen Kal- moa, 31 te Manggar (op MiUiton)Pri ma. 31 van Gothenburg naar' A'dam, Pygmalion, 31 van New York naar West-Indlë; Ponto, 1 van A'dam naar Helsinki. Rondo, 30 van Baltimore naar New York. Tuko, 31 van Teignmouth te Antwer pen: Tarla. 10 Nov te Singapore ge reed met dokkenTamo, 31 tc Monte- (Ingezonden mededeling 0^c vt\ V* l 0et° v\ 0°V vidtri: Taurus, 31 van Par naar Snod- land- Tegelberg, 30 van Singapore naar Rio de Janeiro; Triton, 3ö te Curacao, Tnjsadanc. 1 te SocrabajaTheseus, 31 van A'dam naar Tangcr; Tabinta. uit gaand. 31 te Port Said. SCHEEPSBEWEGINGEN NIEUWE WATERWEG Gedurende de maand October zijn Ui de Nieuwe Waterweg aangekomen 582 schepn mtende 916.049 nrt. In October 1946: 464 schepen metende 598.077 nrt Sedert 1 Januari 1947 zijn aangekomen 5384 =chepen metende 8,727 308 nrt. (in 1946 3882 schepen metende 5.26D.138 nrt 1 RIJNVAART Lobith gepasseerd 30 Oct. stroomaf waarts' Cicscondo 3, Beta, Philippevllle C F R. 512, Konakrij, Rotondo, Alphina 1, Vevey, Rhöneland. Johanna, alle Rot ter dam; Johanna Westervoort: Result. Nenuphar, Sema alle Deventer. Johan na, Leiden; Odervvald, Rotterdam: Arne IJmmdcn; Rtka, Culemborg; Avontuur. Leiden: Isola 4. Den Haag: Ros-Nova. Hoorn; Spes, Arnhem: Jodt. Weurt, Vertrouwen. Dordt: Christina,. Breda, Rijöllna. Hendrik. Frazo. Emahc. Mar-r tha, Jeanne, Irenee Maria, Holland. Rynsehclde 15. Rijnschelde 18. Leine, Rheinunion 25, Mathilde. Vela, Alpina 2. Srlvaplana, Anna Yvonne, Carlos, Rachel 2. Lizzlj, Maria Cesar. Pelgor. Wdiane. Tr on deur. Jeanette, Cobag 10. Constance, Antoinette. Theodorus Joh Cing Stiers, Reniassane, alle België. Lobith gepasseerd 30 October stroom opwaarts, Gerta, Rival. Rheinunion 3. Eglisau. Roelofjc. Spes, Nassau, Maria Wilhelm. Paul, Hela, Grotius. Virginia, Capclla, Vanir Abeona, Celebes. Ka naalvaart 18. Kanaalvaart 27, Haruna, Energie 5. Franz. Astra, Hardi, Gema, Noptnums Saga, Isis. Ruysdaal, Brahms. Porthos. Josephine, Tenase 6. Holda Marie Louise. Ra ja, Kanaalvaart 13, Kan aal vaart 14. Streven. Vita, Press- burg, Rupel, Beatrix, En Avant. Acirbe, Slmon. Presto. Cama. Eiisabeth, Wer- matia, alle Duitsland; Hydra, Aerolo. Calanda, Navesemotor 7. Express 38. Arolla alle Basel. SCHIEDAM De Heer en Mevrouw A. P. TAALMAN—RIEKEN geven met grote blijd schap kennis van de ge boorte van een zoon ANDRIES POPKE Schiedam, Tumlaan 104. 31 October 1947. Tijd, adres: Diaconessen- huis, kamer 305. in de oude en moderne talen heeft nog enkele uren dispo nibel. Ook opleiding staats examen. Br. onder letters SFT, bur. van dit blad. Alleenstaande dame. mid- delb. Ift., b.h.b.h. zoekt ONGEM. KAMER SLAAPKAMER m. gebr. v. keuken, op goede stand. Brieven onder letters SFZ, bnr. van dit blad. TOB NIET met Uw kinderen Laat ze voor L.O. of U-L.O. BIJWERKEN of helpen .door een ervaren leerkracht. Lange Nieuwstraat 25b n komt wegens enorm succes in HET VOLKS GEBOUW. Tumlaan 50, Schiedam DINSDAG 4 NOVEMBER. Geeft inlichtingen over de jongens in Indonesië, en heldert voor U alle moeilijkheden op. Aanvang 8 uur Zaal 30 Toegangsprijs f l.zo. Voorverkoop van 10—12 aan de zaal. Op bedrijf te Schiedam kan worden ge plaatst niet boven 35 jaar strekt tot aanbeveling Brieven no. 5296, bur. van dit blad. UITREIKING TOESLAG- KAARTEN MD 713/801 voor de periode van 23 Nov. t.m. 17 Jan. De Distributiedienst Schie dam maakt bekend, dat a.s. en jonge moeders de toeslag- kaarten nummer 713 en 8Ó1 kunnen afhalen volgens on derstaand schema: Dinsdag 4 Nov. A t,m. E Woensdag 5 Nov. F t.m. K Donderdag 6 Nov. L t.m. P Vrijdag 7 Nov. Q t.m. S Maandag 10 Nov. T t.m. Z Medebrengen de tweede- distributiestamkaart met oontrólekaart CM 703, even tueel ook de stamkaart van de baby. Hiervan worden twee bon nen ingenomen. Het bureau Broersvest 111 is geopend van 912 en van 2—4 uur. Te koop: 1 4-delige hengel stok met snoer; 1 houten l- pers. ledikant. Aleidastr. 92a Te koop: v.o, kinderwagen, m. toebehoren. Ver maat, Hallvstraat 5 a. Nieuwste Geloso super radio 4 golflengten en bandsprei- dmg met namenschaal, ,m pracht kast, voor slechts 290.-. Van Swindensingel 44 a. Te huur aangeb.: winkel pand, op drukke stand in Schiedam, met woongelegen heid, voor klein gezin, over name huur en inventaris aangeboden, Br. letter W Reel. Bur. „De Beiaardier", Lange Haven 88, Schiedam, Net meisje gevraagd, boven 17 jaar. in kl. gezin. Wa- rande 27 B Werkster gevr. v. 2 dagen p. week of meisje v. halve da gen, Lengkeek, Damlaan 37 Jongeman zoekt voor enige avonden bijverdienste, blak of kl. montage of iets derg. Br. no. S 2498 bur. v. d. bi. In 5 dagen gereed, maar dan stomen en. verven bii „De Valk", Rotterdam. Agent schappen: Huysmansst. 12 b; Rozenburgcrplein (fa. Klein) Singel 120 (fa, Klein).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2