w f/é~? wmmm f.1.35 BON S3 KNIPCURSUS! PAROOLKALENDER 1948 Mr. Donker eist doodstraf tegen S.D.-er Waarin GIJSBERT teveel bekijks heeft *t v._ DE SCHONE SLAAPSTER F heöen Jeugdpuzzle DE LAATSTE WEEK VAN NOVEMBER Zaterdag 1 November 1947 3 Rosman, moordenaar en jager op onderduikers Mr. Orator, «dvoraat-Iisctol h(| het Blonder Gererhtshot te Kot- terdam heelt gistermiddag do doodstraf geëist tegen de 22-jarige S.D.-er Marius Rosman, geboren te Schiedam. Rosman, dip reeds op zeven tienjarige leeftijd by de S.D. te Rotterdam In dienst trad, werd er van beschuldigd, op 19 Februari 1915 aan de Matthenesserlaan een jongeman, genaamd Jungonhans te hebben doodgeschoten; deel heelt uitgemaakt van het vuurpeloton dat op de schietbaan te KraJingen negen Xederlan- ders executeerde en verder vele malen te hebben deelgenomen aan huis zoekingen en arrestaties door de S.D, Pistoolschoten op de Mathenesserlaan Het was ongeveer zeven uur, die Februari-avond in 1945, toen Ma- ■rïus Rosman en zyn Duitse ..kame raad" Engelshoven, beide gekleed in Duitse uniformen en vergezeld van t\vee Hollandse vriendinnen, op de flets over de Matthenesserla&n re den. Het viertal was in levendig ge sprek, toen ter hoogte van de Claes de Vrieselaan, hen vrif snel een 'an dere wielrijder Passeerde. „Halt! Personalsatisweis!", riep, plotseling het gesprek afbrekend, Rosman. De jongeman vóór hem boog zich evenwel dieper over het stuur er versnelde zijn vaart. „Halt voor de duivel, steh'n blei ben!" bralde Rosman. Nog harder trapte de benen van de vluchtende jongen cd de pedalen. Rosman brieste van woede. Hy zet te de achtervolging in en trok zün machinepistool. Blaffend klonken achter elkaar twee schoten. De vluchteling stopte niet. Weer knal de tweemaal het pistool. De jonge man viel gewond van zijn fiets, stond weer op, richtte 2ich naar zijn aanvaller om zich over te geven, doch stortte neer. getroffen door nieuwe schoten, die Rosman van weinig meer dan een meter afstand op hem loste. Rosman haalde hem nog de portefeuille uit zijn binnen zak om die te inspecteren, 'doch toen h'ti er niets bijzonders in vond slingerde hy het ding op straat en vervolgde zijn weg. De doodelïjk getroffen Jungenhans stierf een uur later in de armen van een dokter, niet echter nadat lui tot twee maal toe een uiteenzetting van het gebeurde had gegeven. Zo ongeveer luiden de verklarin gen van de getuigen, die de presi dent van het Bijzonder Gerechtshof, mr. Van Vollenhoven, ter belasting van Rosman heeft opgeroepen Som mige getuigen ziin persoonlijk ver schenen- anderen hebben schrifte lijke verklaringen afgelegd. „Meneer de president', groot-edel- achtbare heren," zegt hij „het is allemaal in striid met de waarheid! Ik heb alleen twee waarschuwings- schoten gelost. De andere schoten kwamen van de tegenovergestelde kant, van Duitse militairen. Met Engelshoven, de Duitser, waar ik mee fietste, heb ik later ruzie ge had. Nu wil hij mü er bil lappen. En met dat vriendinnetie van toen, die Lena, die nu met een ander ge- j trouwd is, heb ik ook ruzie gehad, j Zij willen wraak nemen voor oude vete's." i Dat Rosman deel uitgemaakt heeft van het vuurpeieton in Kra- lingen, ontkent hij ook. Hij geeft toe. dat hy er bij geweest is, dat hij in het gelid heeft gestaan, maar dat hjj geschoten heeft, kan niet waar zjjn. Hij ücp immers met zyn rech terhand in een verband omdat hij die bij een val verstuikt had. Vier hakkenklappende Duitse mi litairen, twee nog in hun groene uniform, komen bevestigen, dat Rosman inderdaad gewond was. Maar mr. Van Vollenhoven leest een vroeger door Rosman afgelegde verklaring voor waaruit blijkt, dat R. op de bewuste dag een wapen had doorgeladen en dat hij een Duitse chef helemaal had uitge kleed voor 't naar bed gaan. omdat dez.e te dronken was om 't zelf te doen. „Toen kon je dus wel ie handen gebruiken," zegt mr. Van Vollenho- ven. Ook dat van die huiszoekingen en arrestaties is overdreven, volgens Rosman. Maar uit de getuigenver klaringen blijkt, dat hij de Duitsers in Schiedam herhaaldehik heeft op gebeld om te vragen of er Sn ziln geboorteplaats „nog wat te doen" was. Als hem dan bevestigend werd geantwoord, heeft R. meermalen gevraagd op hjj mee mocht. Ver schillende van zyn oude schoolka meraden zy'n door R's toedoen !n Duitse concentratiekampen terecht gekomen, één is daar zelfs gestor ven. (Ingezonden mededeling) Rusland en de lange rokken Hebben alle Russinnen mooie benen? Een verslaggever van .-Isso» cieted Press heeft een bezoek gebracht aan een van de drie beste mode-ontwerpsters m Moskou. Op haar bureau lagen verscheidene afleveringen van zeer Qecente modetijdschriften uit Parijs. Londen en Xew York. „Lange rokken?" zei ze, „die maak ik niet" „Hebt V er bestellingen voor gehad?'' Geen enkele," zei ze mei be slistheid." Onze vrouwen hebben ze niet nodig. Lange rokken zijn ccn heel goede mode voor slechte figuren en rooral voor lelijke benen. Ik heb m Rusland nooit lelijke benen gezien. Tl ''ij hebben een eigen stijl en eigen ideeen over mode en zullen ons nooit di elange rokken laten aantrek ken, die Parijs en New York hebben ui/gevonden. Lange rok ken zijn het ijzeren gordijn van de Westerse dames. TFal probe ren zij toch te verbergen?" De verslaggever droop af Mr. Donker, requisitoir houdend, neemt als absoluut vaststaand aan. dat Rosman zyn slachtoffer in de Matthenesserlaan van zeer nabii en in koelen bloede heeft gedood; dat hjj tegenwoordig is geweest bij de executies te Kralingen, staat vol gens spreker eveneens onomstote lijk vast. „Hy heeft er aan deelge nomen en tezamen en in vereniging de slachtoffers vermoord. Ik meen, dat ook voldoende bewijsmateriaal is aangevoerd, om de huiszoekin gen en arrestaties als bewezen aan te nemen." „Db verdachte oefende in Schie dam en Rotterdam een ware ter reur uit. Het zou volkomen mis plaatst zifn, barmhartigheid te to nen tegenover deze man, die zich ondanks zijn jeugd, als een beest mens heeft gedragen. Hier geldt; „Oog om ao£, tand om tand." Het is daarom, dat ik TJ vraag, deze boosdoener tot de doodstraf te ver oordelen," Desgevraagd verklaarde Rosman. spijt te hebben van zijn daden. Hy hoopte „aan ons land nog eenmaal te kunnen goedmaken" wat hii mis daan had." Mr. N. A. Niessen, als verdedi ger^ gekozen, bepleitte clementie. Uitspraak over veertien dagen. Tentoonstelling ,.Oud-Delfshaven" In samenwerking met de Rotterdamse Gemeenschap, het Gem een te-Archief, de Stichting Atlas van Stalk, het Museum van Oudheden en enige oud-Delf shave- naars .-heeft de gemeente-bibliotheek een tentoonstelling „Oud-Delf shaven" ge organiseerd in de bibliotheek Blokma- kersstr. 102. Zij is te bezichtigen van 5 tot 12 November. Radio-programma ZATERDAG 1 NOVEMBER 1847 HILVERSUM I: 19.00 Franse lied. ree. 19.30 Prot. Thuisfront. 19.40 Jeugd nieuws. 19.45 Uitz. voor Ned. in Duitsland. 20.00 Nieuws. 20.15 De winkel van Sinkel. 2115 Soc. commentaar. 21.30 Vindo- bona. 22 00 Luisterspel: Don Qui- ehofte. 22-35 Ramblers. 23.00 Nieuws. 23.15 Hobby hoek. 23.30 Licht avondconc. - HILVERSUM II; 29.00 Nieuws, weer. 19.20 Negro Spir. 19.45 Banden die binden. 19.55 Liebestraum. 20.00 Nieuws. 20.12 Gewone man. 20.20 Wie weet hoe deze plaat heet. 20.30 Lichtbaken. 21.00 Negen heit de klok. 22.00 Gr.p1. 22.10 Dansles. 22,45 Gebed. 23.00 Nieuws. 23,15 Radio philharm ork. 'jpOEN (Ingezonden mededeling) Ik zou U haast adviseren, Zonder Limericks te adverteren. Want; Wat zou die Ober in dat glas. Met z'n witte neus en zwarte das. Anders dan--. „Tip van Bootz" ons serveren? 'n TIP VAN BOOTZ Inz. Mei. T. J. A'dam ontv. 1 fles TIP. Hervorming Gisteren was het 31 October: Hervormingsdag. Deze gedenkdag der Reformatie werd in vroeger jaren op feestelijker wijze gevierd dan tegenwoordig gebruikelijk is. Dit heeft twee oorzaken. Een goede en een laakbare. De goede oorzaak is het steeds dieper wordend inr zicht waaraar. het de grote Re formatoren Luther, Zwingli en Cal- vijn niet heeft ontbroken dat kerkscheuring, dat uitéénvallen van. de zich naar Christus noemen de gemeenschap, dat geloofsver deeldheid geen reden tot blijdschap kan zijn. De laakbare oorzaak van het steeds onopvallender 'passeren van de Hervormingsdag is het veldwinnend gebrek aan inzicht m de absolute onmisbaarheid van het hoge geestelijk goed: g e- loofsvrijheid. Voor die aan-God-gebonden- vrijheid hadden onze vaderen in de tachtig-jarige oorlog goed en bloed over. Voor die verbondenheid met zijn Bevrijder hij wist zich im mers losgekocht uit de zondesla- vernij en vrijgemaakt uit de ge vangenschap van ziele-angst gaf Luther, de toegewijde monnik, zijn geborgenheid binnen de kerk die hij liefhad, prijs; niet omdat hij zo graag aan het wereld- en kerk- verbeteren wilde slaan, maar om dat hij de vaste grond van het Evangelie onder zijn voeten voelde, die hij tot geen prijs meer wilde verliezen. Vandaar zijn vastbera denheid op de Rijksdag te Worms, waar van hem geëist werd zijn verkregen vrijheid weer te doen bukken onder het juk van Rome toen hij zei: „Hier sta ik, ik kan niet anders." Waarom wordt in het Protestan tisme, hoe ook onderling verdeeld, over de gehele wereld de Luther- dag eensgezind in ere gehouden? Waarom gedenkt protestants Ne derland, dat toch een calvinistisch stempel draagt, de daad van de stichter der lutherse kerk? Omdat het aanslaan van de 95 stellingen aan de slotpoort van Wittenberg nu 430 jaar geleden, ver uitging boven Luthers bedoeling een acade misch dispuut te voeren over het wegnemen van roomse aflaat-mis- bruiken, maar het sein „verzame len" werd voor allen, bij wie deze hartekreet weerklank vond. Allen, die met Luther, de hoge en verre God wéérvonden als meest nabije en betrouwbare Vriend van een ieder, die zich rechtstreeks zon der een reeks van bemiddelaren en gehéél aan Hem toevertrouwt. Daarom kan de Reformatie nog steeds in Luthers herontdekking van Gods goede boodschap aan ons (dat as het Evangelie) worden sa mengevat, die hij vond in de woor den van Romeinen één vers zeven tien, s o 1 a fide, „Alleen door het geloof." Door dat vertrouwen al leen ontvangt de mens nog al tijd de kracht van God, waarop het in ieders leven aankomt, of, zoals het Hervormingslied het ons triomfantelijk doet zingen: „Ons staat de sterke Held terzij dien God óns heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat Hij de Christus heet. .de zege is ons beschoren!" OBERMAN. nï afgelopen zakten vloeren in en groepen mensen naar nacht beeft een braken grote stukken het ongewone schouw- enorme brand gewoed van de muren af. En spel te kijken." in de gebouwen van telkens suisden grote „Naar verluidt, heeft Pakhuismeesteren, aan partijen brandende de bemanning van het de Noord-zijde van de koopwaar mee naar voor de "Wilhelmma- Rijnhaven. De panden beneden, die dan kade liggende ss. Sta- Celebes, Borneo, Java dwars door de loods- tendam lange tyd het en Sumatra brandden deuren heen als -mas- achterdek van haar leeg en werden totaal sa's gloeiende lava schip moeten, nathou- verwoest. Persoonlijke naar buiten werden den, omdat daarop een ongelukken deden zich geperst. Soms golfden dichte vonkenregen, niet voor. De materiële stromen erwten bran- afkomstig van de schade is echter aan- dend de straat op." brand neerkwam. Met zienlijk en wordt door „Eerst te acht uur behulp van vier stra- experts op meer dan 's morgens had de len op de scneepslei- twee millioen geschat", brandweer het vuur in ding heeft men het „Omstreeks drie uur bedwang; het werke- vaartuig evenwel voor in de nacht werd de Ijjke einde van de het vuur kunnen be- brand ontdekt door de portier van de firma W, H. Mtiller, die on middellijk brandweer en politie waarschuw de. De panden waren echter gevuld met gro te partijen zeer licht ontbrandbare goede- Enorme brand Rijnhaven hoeden.' „Waf de oorzaak van de brand bij Pakhuis meesteren betreft, ge' looft men, dat die ge legen is in. het feit, dat enkele dagen geleden de dakgoten van de panden Java en Suma- nog tra gerepareerd zijn. ren, als olie en vetten, brand was echter tabak, koffie, erwten, verre, Het nablussings Het is niet uitgesloten, paraffine en papier, werk zou, naar ver- dat hierbij een vonk zodat het vuur met wacht werd, nog ruim door een raam in een. ijzingwekkende snel- 24 uren in beslag ne- der pakhuizen is geko- heid om zich heen men." men, waarbij de opge- greep. De Rotterdamse „in weerwil van het slagen goederen zijn vrijwillige brandweer nachtelijke uur trok de gaan smeulen. stond voor eert wel- brand zeer grote be- De schade, die men haast onmogelijke langstelling; de gehele in totaal op ruim twee taak. Zij heeft met de nacht stonden langs de millioen schat, zal vrij- moed der wanhoop de kaden, en ook aan. de wel geheel door de reusachtige vuurhaard overzijde van de rivier, verzekeringen worden, met veertig krachtige aan de Boompjes, gedekt." waterstralen bestreden. Al het beschikbare grote materiaal was in. het geweer gebracht, autospuiten, drijvende stomers, de autoladder en voorts talrijke slan genwagens". „Door de verschil lende aard der opge slagen goederen, had den de vlammen ve lerlei kleuren, zodat de brand 'n werkelijk fantastisch schouwspel opleverde. In de pan den volgden de ineen stortingen elkaar snel op. Onder luid geraas Wat er overbleef van het pand Sumatra ZONDAG 2 NOVEMBER 1947 HILVERSUM I. 8.00 Nws. 8.30 De mens en zijn liefhebberijen. 8.40 Barcarole. 9.12 Sport. 9.15 Men vraagt 9,45 Geest-leven. 10.00 Alma Musica. 10.30 Briefgeheim. 11.00 Kunst na Arbeid. 12.00 Muziek mo zaïek. 12.30 Zondagclub. 12.40 Dub- belxnannenkwartet. 13.00 Nws. 13.15 The Romancers. 13.50 De Spoorwe gen spreken. 14.00 Yehudin Menu- hin. 14.30 Het Kamerork. 15.45 Film praatje. 18.00 Fr. gr. pl. 16.30 Repor tage. 17.00 Trekkers cn zwervers liedjes. 17.30 Avonturen van Ome Keesje. 17.50 Sport. 18.00 Nws. 18.15 Gesprek met de lezer. 18.30 Strijd krachten. 19.00 Kerkdienst. 20.00 Nws. 20.05 Requiem van Verdi. 21.45 Luisterspei: Kopermijn. 22.30 "Waltz- time. 23.00 Nws. 23.15 Reportage. 23.25 Gr. pl. HILVERSUM II. 8.00 Nws. 8.15 Strijkork. 8.30 Hoogmis. 9.30 Nws. 9.45 Zondagmorgenklanken. 10.00 Kerkdienst. 11.30 Na de kerkdienst. 12 15 In 't Boeckhuys. 12.30 Lunch- conc. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nws. 13.15 Welk boek. 13.20 Lunchconc. 13.40 Apologie. 14.15 Concertgeb. 15.40 Het begrip Katn. actie. 15.50 Orgelconc. 16.10 Concertgeb. 17.00 De jonge kerk hoort bet oude woord. 19.00 Psalmen van Sweelinck. MAANDAG 3 NOVEMBER 1947 Morgen en middagprogramma HILVERTUM I. 7.00 Nws. 7.15 Gjhnn. 7.30 Fr. progr. 8.00 Nws. 8.18 Lichte klanken- 9.15 Kamermuz. progr. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Zang. 10.30 Voor de vrouw. 30,45 Re genboog. 11.25 Clarinet en piano, 11.45 Voordr. 12.00 Vincentino. 12.30 Weer, platteland. 12.38 Orgelspel. 13.00 Nws. 13.20 Silvestrikwartet. 13.45 Gr. pl. 14.00 Piano. 14.30 Ytoor de jonge moeder. 14.45 Bach can tate. 15.05 Luisterspel Meneer Samp son. 15.50 Gr. pl. 17.00 Voor de kleu ters. 1Ï.15 De school is uit. 17.30 Har ry Roy. 17.45 Rijk overzee.^ 18.00 Nws. 18.15 Pianoduo. 18.30 Strijdkrachten. HILVERSUM II. 7.00 Nws. 7.15 Ork. platen. 7.45 Woord voor de dag. 8.00 Nws. 8.15 Sions lied. 9.00 Piano Debussy. 9.15 Ochtendbezoek jonge zieken, 9.30 Waterst, 9.35 Werken Berlioz. 10.30 Morgendienst. 11.00 Piano. 11.15 Van oude en. nieuwe schrijvers. 11,35 Gemengd Omroep a Capella koor. 12.00 Voor de lunch. 12.30 Weer, Kamerork. 13.00 Nws. 13.15 Orgelconc. 14.00 Radiouitz. voor de scholen.14.30 Continental Quintet, 15.15 Musette klanken. bij Kou.Griep.Pijn TUINKALENDER MAANDAG-3 NOVEMBER. - Tot de sterke kamerplanten behoort ook de OphiopogonDeze plant, die indertijd uit Japan en China werd ingevoerd, be zit lange smalte bladeren en bloeit in het najaar met trosjes lilablauwc bloe men. Ben der mooisfesoortx is wel de Ophiopogon Jaburan ofuan'epatus, die fraaie bonte bladeren bezit en wel het meest wordt gekweekt. In de winter moet deze plant niet al te warm staan. Niet warmer dan hoogstens 50 60 graden Fahrenheit. Voorts vraagt ze een plek in het volle licht. Des winters wordt iets minder water gegeven dan in de zomer. Zo'n Ophiopogon kan zich tot een fraaie, bossige bladplant ont wikkelen. De vermeerdering kan in het najaar geschieden door oppotting van de grondscheuten of door splitsing van de oude planten. S. L. Gijs- bert aldus, nog trillend op zijn polen, ver klaard had, dat hij de stad ook niet het eind van alles vond, zei Schonkie: „Nou ja, jij bent een echt ko nijntje--van-bu ten, weet je veel Je mot op passen als er een fiets aankomt". „Wat is een fiets?", vroeg Gijsbert onwetend. „Zo'n ding, waar ik je net onder vandaan getrokken heb. suffie", kefte Schonkie. „Met van die wieltjes", bepeinsde Gijsbert, „een fiets is iets om niet onder te komen op wieltjes", zei hij braaf op, want hij wilde de stad gauw mogelijk leren kennen, hij er toch was. Schonkie opende zijn bek om iets te zeggen over domme buitenkonijnen in de stad, maar Gijsbert keek hem zo rond en kralig aan, en toen slikte hij het maar weer in. Ze passeerden, een vuilnisvat, waar een grote hond met een koortsachtig bezige bek in stond te wroeten, „Hoe gaan de zaken, Bruin? Wil het nogal lukken", riep Schonkie meelevend. De hond keek op. Er kleefde een stuk kledderig papier aan zyn bek. „Niet meer wat het was. Allemaal brood", zei Bruin. „En de dokter heb me nog wel vlees voorgeschreven voor de senuwe. Veel dierlijke eiwitjes, heb-ie gezegd". Bruin lachte wat tanden bloot in de kleur van zijn naam. „Maar mot je niet denken, dat die mensen daar rekening mee houden. Afyn, Schonkie, ik zal je een tip geven, vandaag kome d'r soepbenen aan bjj slager en toen ontdekte hij Gijsbert. De soepbenen bleven hem midden in de keel steken, hij liet zijn huisvuil in de steek en maakte ineens rechtsomkeert. „Hé, bij welke sla ger gilde Schonkie happig, maar Bruin was al bij de Gele en de Zwarte aangeland gij de drie honden volgden nu op enige af stand, terwijl ze druk praatten en af en toe van onder uit naar Gijs bert en Schonkie gluurden, spe ciaal naar Gijsbert Die wilde er iets van' zeggen, want hij vond het eng, maar hij durfde niet goed. Hij liep daar wat over te peinzen, toen er uit een zijstraat weer een hond aankwam. Deze was zo ma ger en harig, dat hij er als een be ter soort bezem uitzag. Hij vloog op Schonkie af. „Ik heb een moorddadige juffrouw ontdekt, jó, als je tegen haar gromt, gaat ze op een stoel staan gillen. Zo lollig. Ga mee!" „Mag ik ook mee", vroeg Gijsbert, „ik heb nog nooit een gil lende juffrouw gezien. Buiten heb je dat niet zo!" De bezemhond zag Gijsbert nu pas. „Vererksku- seer", zei hij stamelend, en liep zonder nadere uitleg weg. „Waar woont die juffrouw?", gilde Schon kie hem nog na, maar de bezem had zich al aangesloten bij ce an dere drie. „Wat lopen ze toch achter ons aan", vroeg Gijsbert angstig. „Ik snap er geen fluit van", zei Schonkie knor- ug. „Ze hebben iets tegen mij", zei Gijsbert schuldig. Hij trok een „weg-met-mij"-gezicht. Er hadden zich nu nog twee honden by het groepje aangesloten. Het was een soort honden trein geworden. „Ik ga het ze vragen", besloot Schon kie, die voor niets ve. vaavd was, laat staan voor zes soortgenoten, „Nee", Gijsbert trok hem aan een poot. „Misschien zijn ze boos. Ik ga wel weg „Waar ga je dan heen?" informeerde Schonkie. „Eh, ik weet het nie klontjes zoe ken voor Hit", zei Gijsbert hulpe loos. Hij voelde nu pas, dat je in de stad altijd ergens heen moest gaan, omdat het anders allemaal zo weinig zin had. Maai Schonkie luisterde niet eens en rette zich vastberaden op het trottoir. Gijs bert wachtte bibberend naast hem op de aankomst van de honden- tzein. Die hield noodgedwongen hfiU omdat Schonkie de weg versperde. Gezessen gluurden zy wantrou wend naar Gijsbert. „Wat motten jullie en waarom doen jullie zo mesjogge", eiste Schonkie met ho ge stem. Er viel een stilte te mid den van het stadsgewoel. Ten slotte kwam de bezemhond naar voren, Gijsbert week naar achte ren. „Wie is hy?", vroeg de bezem- hond.v,Ja wie is hij?", riepen de andere vijf. „Een vriend van mij", zei Schonkie. „Hij ruikt vreemd", zei de bezemhond. „Ja, hij ruikt vreemd", riepen de andere vijf, die het ook vonden. „Hij is geen hond", sprak Bezem beschuldigend. „Nee hij is geen hond", zei het koor vijfstemmig. „Nou, ën zei Schonkie ruim. Gijsbert schuifelde naar voren. „Ik kan het niet hel pen", stamelde hij» „mijn ouders waren konijnen Wat wilt U". „Hoe heb ik het nou, jongens", deed Schonkie gezellig, maar de bezemhond begon tanderig te kij ken. „Ik moet nog even een bood schap doen", zei Gijsbert en week nog wat achteruit. Toen hij genoeg geweken was in zijn eigen gevoel, nam hij ineens een schuiver en vloog zo hard hy kon. de straat af. Maar de hondentrei» zette zich gillend in beweging, Gijsbert ach terna. (Wordt vervolgd). MARIA SMEETS. i Het goede levea Na deze maaltijd valt er met my te praten en ieder die my nu tege moet treedt kan op een hartelijke bejegening rekenen. Ik wil U thans veel vergeven; goed, wy praten er niet meer over, ge meendet het immers niet zo kwaad. Zo ge eerbare bedoeligen hebt, wil ik U nu mijn steun wel toezeg gen: wel, ik doe mee, want ik bea vol goede moed. Mag ik U misschien Iets aanbie den: een goed glas? Een zachte Virginia Ge kunt het me nu wel vragen, ik ben één en al oor en van goeden wille. Hebt ge grieven tegen Uw naas ten op de wereld: voor de dag er mee nooit vindt ge mij tot be middelen méér bereid en in staat: Gelukzaligen hebben vee] troost te schenken en hun weldaden tel len zy niet. O, stellig zijn er op dit ogenblik in deze stad lieden aan te wyzen die het van mij winnen ln geluk. Neem de onderwijzers met hun herfstvacantïe, De velen die menen dat de mensen het goed menen met de mensen. Neem hen, in wie zo juist een licht ontstoken werd en die in de duistere mollengangen van hun denken een glimpje waar heid ontdekten. Of de velen, die het in de volgen de week dSn maar zullen wagen, en Woensdag of Donderdag o. die klassen, ook al in de zaligheid getweeën van het stadhuis naar de kame r- m e t-gebruilt-van -keuken zullen trekken (de politierech ter zal eerlang wel uitmaken wie het eerst sloeg: de jonge doffer of buurman van de kamer «r naast). Al deze Heden mogen dan op dit ogenblik in nög groter tevreden heid en voldoening zijn gezeten, maar evenaren zy mijn staat van behaaglijkheid na déze maaltyd van zuurkool met worst en wélke kool en wélke worsf DLilDERIUS. Met onze schriftelijke cursus kunt U thuis zelf FATROONTEKENEN. KNIPPEN en NAAIEN leren en het tekenen van 'modellen uit de modeplaat, 't Is niet moeilijk. In de "7e les maakt U zelf al een. aardig jurkje. De kosten zijn maar 75 ct. per rijk geïllustreerde les. Bovendien krijgt U gratis een mooi# modeplaat met ruim 300 modellen. U kunt zich nu nog opgeven als cur sist, mits voor 9 November. Ver meldt duidelijk Uw naam en adrel als U zich opgeeft voor het Instituut ILMO, Emmastraat 47, Hilversum. Beste jongens en meisjes, Hier volgt weer een serie raad seltjes die heus nïet allemaal even gemakkelijk zijn. W£ zijn be nieuwd wie ze goed kan oplossen. Doe maar goed je best. 1. Met Th ben ik maar een eiland. Met P ben ik een heel land. Weet je het? 2. Welk voertuig wordt een dier, als men de eerste letter weglaat? 3. Van een woord, dat acht let ters Lelt, neemt men er drie af en houdt er toch nog negen over. Welk woord zou dat zijn? Onder de inzenders van de juiste oplossing worden drie boeken ver loot. Inzendingen vóór Vrijdag 7 Nov. aan de redactie van Het Rotter- damsch Parool, Schiedamsesingel 50-52; op de enveloppe vermelden: Jeugdpuzzle. De oplossing van onze raadsels van 18 petober is als volgt: 1. h^nd, hond; 2. lam, vlam; 3. Rome, Parijs, Genua, Medan. Na loting werd gpn boek gewon nen door Leny Bakker, Potgieter straat 38boven, Schiedam; Ria Kaptein, Jagthuisstraat 21, Rotter dam West en S. Groenenboom, Kruisdijk 51, Poortugaal. De boeken zullen door onze ad ministratie worden toegezonden. JOHM l/A/v SM£L L CA/S G Laat buiten de wolven van de petroleros huilen; hier in de vallei was het een grote dag. Daar hoorde een feest bij. Bueno men zou feestvie ren. Daarna vechten, sterven als het nodig was, om de herwonnen vrijheid te behouden, HOOFDSTUK XXII, Viva el Liberador! Bolivar was niet bij de feestmaaltijd. Nu, hij wist niet wat hij miste het was de ene heer doeken om het hoofd gebonden, wuifden ons lachend toe. Honden renden vrolijk blaffend om ons heen, kleine donkere kereltjes stoeiden en dansten voor onze paarden, zodat we voorzichtig moesten rijden. Met hoge stemmetjes riepen ze ook al: „Viva Don Pablo; en opeens galmde er één, heei trots dat hij het nog beter wist: „Y viva Don Jonska!" Hijsprak het uit: Jonska, maar rekte allerheerlijkste. „Moederke" had een chocolade- dan. anders over denken." „Gelooft U dat werkelijk?" „Ik geloof niet dat Zwendasky's bende hier zo vlug zal zijn," antwoordde graaf Paul ontwij kend. - -** ayictjx 1IÏt Uil. vuuaiva, uiatii icnw vie a lykheid na de andere; maar het slot was wel het langer dan in zuiver Spaans, en de andere kinde- „n—i T„r j— v_j -- -> '-J- ren namen de roep over en weldra klonk het „Viva Don Pablo, Viva Don Jonska-aa!'* alsof het een soort van galmende oorlogskreet was. De dokter kwam ons tegemoet gereden. „Ik moest zien of jullie haast kwamen" hijgde hij, hei zweet van zij rond gezicht vegend." Bolivar en het hele leger zijn op de been en staan op de dat daar tussen in lag, en het bestond uit dikke, romige chocola.' Ik geloof dat Luis en ik ieder wel vijf porties ervan opaten. Het was van eigengemaakte cho cola, bereid uit eigen cacaobonen en eigen riet- „o„ _.j„ _r suiker. Ik zat te puffen toen het op was en was plaza om jullie te ontvangen." blij toen de vader zei: „We zullen te paard naar „Het leger?" vroeg ik. de plaza gaan. Dat staat beter." j d burgerwacht van de vallei, of hoe je 't Luis en ik- zadelden ue paarden. Langzaam reed n0"sm6n wilt. Je zult wel zien. En wat hoor ik? --- -r- - - °nz0 k{clJ:c stoet naa, de P-aza, de kom van het f,p,n .nj de dans van de Voladores uitvoeren, Is Toen wij thuis kwamen op de rancho, vonden dorp. Graaf Paul en ik reden voorop. Ik had het ^at een eerl" wij de huiskamer feestelijk met bloemen ver- passender gevonden dat de vader naast graaf sierd. Een grote bouquet varens en tijgerachtig Paul reed; maar hij weigerde. Hy reed fors en „Ja bromde graaf Pam,t Is naar myn smaak gevlekte bloemen stonden voor het heiligbeeldje recht naast Luis, achter ons. Daarachter liepen CGn beetje te veel eer. IK hud me alles rustiger i Guadeloupe, de Madonna, die de vrouwen, en naarmate wij het dorp naderden voorgesteld. Niet zoveel ophef het zou gevaar- slotcn 2ich anderen bij ons aan. Kinderen draaf- IjJk kunnen worden. den vrolijk lachend om ons heen. Het werd een Zelden had ik graal Paul op deze manier ho- ware ere-tocht. Overal waren bloemen en ver- ren spreken. HIJ dacht aan gevaar? dan moest sieringen aangebracht. Men strooide ons bloemen er wel degelijk iets dreigends bestaan. De kleine toe; men hing kransen van bloemen om de hal- dokter keek ook verwonderd, maar zei: Ach, U zen van onze paarden. moet ze hun plezier gunnen. Het betekent zo- Graaf Paul mocht dan het bevel gegeven heb- veel voor hen. Wat zou deze dag voor hen zijn, ben dat hij „de man achter de schermen" moest: als ze hun weldoener niet konden eren? Als voor blijven. aan dat bevel had Bolivar zich. niet Jonska" hij lachte knipogend „een Sinter- helemaal gehouden. „Viva Don Pablo!" klonk het klaas-avond zonder speculaas." (Ik had de dok- langs de weg. Donkere Indianenvrouwen, met ter één en ander over Hollandse feesten verteld), helrode rozen in het zwarte haar, 'de kleurigste (Wordt vervolgd) Ik zweeg, maar hoopte in mijn hart dat graaf Paul ongelijk had, opdat ik hem zou kunnen be wijzen dat ik een echte „caballero" was. van dc Maagd van Luis zelf uit hout gesneden had. Er stonden bran dende kaarsen voor en de oude vader lag er met uitgespreide handen stilletjes voor te bidden. Een dikbuikige meloen stond op tafel; uit de keuken kwamen ons heerlijke geuren tegemoet; een van de meisjes kwam met een grote schaal vers geplukte aardbeien binnen. „Voor het grote feest," zei ze zachtjes, tevreden lachend. Ik begon hoe langer hoe meer van de Mexica nen te houden. ~N MINIATUUR-MYSTERIE door LEONARD GR1BBLE JJ et was de eerste Za terdag na Kerstmis. Het theater was vol op gewonden kinderen en lachende ouders torn het gordijn zakte na het tweeds bedrijf van „De Schone Slaapster" en het licht weer opging. Drie minuten later kwam Jim Bricker, de duvelstoejager van het Na de kleedkamer te nen, die samen met de theater het kantoor van hebben doorzocht nam directeur de kleedkamer de directie binnenstui- de politie Bricker een was binnengegaan. „Ik ven, verhoor af. „Ik -maakte zou haar met genoegen „Miss Lindell is ver- de deur open om te vra- hebben gewurgd", zei moord!" riep hij uit, „ze gen of ze een kop thee hy tegen de politie, hebben haar met een wilde hebben, zoals ze „maar een vrouw neer mes in de rug gestoken!" me had gezegd en daarsteken, dat is mijn stijl De directeur en twee lag ze!" zei hij verward, niet!" Het dolkmes was mannelijke leden van de „ik ben de kamer zelfs eigendom van de be- troep ijlden naar Miss niet binnengegaan. Het koorlijke Patricia West, Lindell's kleedkamer, was vrevreselijk!" de prins uit het sprook- Een moment Machten ze De directeur ver-klaar- Je- Haar vingerafdruk- dat die leeg was marde dat de dodëSvrouw ken waren op liet heft. hJugen Jln Sn-, reinig bemind was. Ze |Hct ig inderdaad mijn Lindell eert scho. -was de ster en ze had ponjaard", zei ze onder ™?Ston ^X'waken Ze ha3r -b!st 6edaan alle5 tranen, „ik draag hem meer zou ontwaken. z.e voor iedereen zo onaan- jn mjjn gordel, maar ik lag .nagenoeg onder genaam mogelijk te ma- ^en hem gisteravond kwijt geraakt. Ik wil niet zeggen dat ik haar haatte maar ze probeer de te stoken tussen mij en mijn verloofde". Voordat de politie het haar kaptafel, haar ver- wrongen lichaam merk waardigerwijs steunend „Ze was een zenuw- op het handvat van. de patiënte", zei hij tegen dolk, die tussen haar de politie, „ze beschul- schouders was gedre- digde Jim er van dat hij ven met genoeg kracht haar juwelen wilde ste- om haar van de stoel te len en ze dreigde hem theatëVTveriiet was de doen storten. Er lag een met de gevangenis. Van moordenaar gearres- half verbaasde uitdruk- Bert Turner beweerde teerd. Wie was het king op haar opgeheven ze dat hij haar het hof en hoe was hien er zo gezicht. maakte en diens vrouw zeker van de dader te „Niets aanraken", zei is aan de jaloersê kant", hebben gepakt? de directeur, „de politie Turner was de clown „-.„At n moet alles in dezelfde van 't gezelschap en hij De oplossing vmat u toestand vinden". was een der beide man- tussen de advertenties: WORDT EEN BEGIN GEMAAKT MET DE AFLEVERING VAN DE FRAAIE Wilt U er ook ven verzekerd zijn deze bijzondere kalender straks te ontvangen, zend dan nog beden onderstaande bon in of stel deze aan de Parool bezorger ter hand! Deze fraaie en attractieve Paroolkalender, die een sieraad is in Uw huiskamer en ontspanning biedt aan het gehele gezin, kost slechts Vraagt aan de Parool-bezorger of hij de kalender even Iaat zien! U kunt dan tegelijk Uw bestelling opgeven. Aan de Afd. Kalender-1948 van „HET ROTTER- DAMSCH PAROOL" Schiedams® Singel 42. Verzoeke mü te zenden vóór 15 December 1947 ex. van de Parool-Kalender 1948 k 1.35 p. stuk. De betaling geschiedt Per Postgiro No. 398644 Aan de Parool-bezorger by aflevering (Gelieve met blokletters in te vullen) NAAM STRAAT PLAATS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 6