Gecombineerde resolutie in Veiligheidsraad aanvaard I HET ROTTERDAMSCH PAROOL Conservatieve winst in Engelse gemeenteraden U.S.A. kan plan-Marshall zonder bezwaar financieren Vrij. onverveerd Nederlanders én Indonesiërs moeten in overleg treden Cumulus wordt tweede weerschip Weerbericht Onderhandelingen op een schip? Tories veroveren zeshonderd zetels van de drieduizend op Labour Vandaag sleepboten bij de Brastagi Gedetineerden slaan twee bewakers neer Tussen autobus en jeep bekneld Ernstig ongeluk op de Hoge Veluwe Amerikaanse goed eren via Hamburg en Bremen naar Duitsland Rijnhaven te duur 1 «HB MgMB1' Nederlandse ruiters naai de Olympische Spelen Arabieren gereed voor de strijd Opstand in Kasjmir breidt zich uit Hans Schwarz naar Nederland fiti A.dm. Lange Haven 141, Schiedam tab 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 Maandag 3 November 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting «Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amslerdamsché Bank te Rotterdam PL Directeurs B. de Vries PI. Hooidredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 256 De Veiligheidsraad heeft de samenvatting van de Ame rikaanse resolutie en de daarop ingediende amendementen van Australië, China en België met zeven tegen een stem aange nomen, Polen stemde tegen, de Sovjet-Unie, Columbia en Syrië onthielden zich. De Poolse resolutie werd met vier tegen vijf onthoudingen verworpen. In de aanvaarde resolutie wordt een beroep gedaan op Neder landers en Indonesiërs om terstond - direct of door bemiddeling van de commissie van drie met elkaar in overleg te treden om uitvoering te geven aan de order „cease fire", in afwachting van een overeenkomst tot het staken van alle gewapende activi teit, en maatregelen -te nemen om leven en eigendom van de bevolking te beschermen. De consulaire commissie wordt verzocht zich met haar militaire adviseurs ter beschikking van de commissie van drie te stellen. Verder wordt in de resolutie vastgesteld, dat het gebruik van de gewapende macht door een van beide partijen om door vijandelijke actie de controle uit te breiden over gebied dat op 4 Augustus niet bezet was, onverenigbaar is met de reso lutie van 1 Augustus. Mocht blijken dat enige terug trekking van de gewapende macht noodzakelijk is, dan nodigt de Raad beide partijen uit zo spoedig moge lijk tot een overeenkomst te komen. In Nederlandse kringen te Lake Succes was men tevreden over het resultaat van het werk in de Vei ligheidsraad. Men vestigde er de aandacht op dat in de nieuwe reso lutie een aantal punten zijn ver meld, die Vrijdag door Van Klef- fens naar voren zijn gebracht. Gromyko over competentie Voor de stemming ontspon zich nog een discussie tussen Gromyko en Austin (U.S.A., thans voorzit ter) over de competentiekwestie. Gromyko meende dat uit de ver schillende besluiten van de Veilig heidsraad inzake Indonesië mag worden afgeleid dat de Raad zich in deze bevoegd acht Het zou ab surd zijn* als de Veiligheidsraad zich drie maanden met de Indone sische kwestie had bezig gehouden zonder van zijn eigen competentie overtuigd te zijn. Austin besliste als voorzitter dat de competentiekwestie buiten de orde viel en verzocht de afgevaar digden zich niet op dit terrein te begeven. Kort hierna ontstond een heftige discussie tussen Austin en Katzsu- chi (Polen) die wilde dat de Pool se resolutie volgens de procedure voorrand zou hebben boven het ge combineerde voorstel. Austin be sliste echter andersom, waarop Katzsuchi verklaarde tegen te zul len stemmen. De gecombineerde resolutie doet afbreuk aan het ge zag van de Veiligheidsraad, zei hij. Maniu vaderlandslievend, zegt oppositieleider De leider van de oppositionele vleugel der Roemeense sociaal-de mocratische partij Petrescu heeft voor het hof verklaard, dat er geen twijfel bestond aan de vaderlands liefde van de boerenleider Maniu. Hij ontkende met Maniu betrok ken te zijn geweest in revolution- naire pogingen. Maniu had, zo zei hij, dergelijke pogingen niet onder nomen, maar alleen met hem sa mengewerkt tegen Antonescu, mi nister-president tijdens de Duitse bezetting. Amerikaanse communisten niet bij Kominform De communistische partij in Verenigde Staten heeft bekend' maakt, dat zij zich niet zal aani'^^'siüi ten bij het internationale com ran- mstische informatiebureau te Bel- gr ad o wegens de huidige polit' Lrieke situatie in de Verenigde Staten. Reactionnaire en pro-fascistk-» ?che machten zwepen thans een ;r mti- commumstische hysterie in 'a,iv lartd op en zij zouden een besluit onzerzijds om ons bij de „Komin- lorm aan te sluiten onmiddellijk aangrijpen als een voorwendsel voor nieuwe provocaties en onder drukking. Zaterdag is, komende van New Orleans., de Nieuwe Waterweg binnengelopen het Amerikaanse intuin ef regal „Cumulus", dat door de Nederlandse regering is aangekocht om evenals dc „Cir rus" tot weerschip te worden om gebouwd cn in hot kader van de internationale wccrschepcnorga- nisatic een van dc dertien wcer- poslen op de Atlantische Oceaan, met name dc post aan dc ingang van de Golf van Biscay e. te gaan bezetten. Dc exploitatie zal in handen komen van Van Nievelt- Goudriaan en Co's stoomvaart maatschappij, in samenwerking met de Rijksluchtvaartdienst en het KNMI te De Bilt. Dc bemanning zal uit bijna GO koppen bestaan, onder wie acht radiotelegrafistcn van de afdeling luchtverkeersbeveiliging cn vijf weerkundigen. Zodra de „Cumulus" gereed is om de taak van de „Cirrus" cn van de Belgische schepen, die in dezelfde combinatie zitten, over tc nemen, zal de „Cirrus" een in- t eri eursverliouwing ondergaan, teneinde iets meer aecomodatie aan de bemanning te bieden. „Aldabi" gestrand en weer vlot Het Nederlandse m.s. „Aldabt", groot 7258 b.r.t. en toebehorende aan Van Nievelt Goudriaan en Co. te Rotterdam, is komende van Ant werpen en op weg naar Zuid-Ame rika, in de Westerschelde ter hoog te van Eath (Oostpunt van Zuid- Beveland) aan de grond gelopen. Verschillende sleepboten hebben in de vroege morgen naar het schip koers gezet teneinde assistentie te verlenen. Omstreeks half twaalf is het schip vlot gekomen en heeft op eigen kracht de reis voortgezet. De „Nieuw Amsterdam" naar Rio de Janeiro De heer M. de Monchv, direc teur van de Holland-Amerika Lijn, heeft op een receptie te Southampton aan boord van de Nieuw Amsterdam medegedeeld dat dit schip alvorens het van 5 tot 19 December een plezierreis van New York naar Wcst-Indic onderneemt eerst twee reizen over de Atlantische Oceaan, één in Westelijke en een in Oostelijke richting zal maken. Na de West-1 Indië-reis keert liet schip in de eiegelcle dienst van Rotterdam en Southampton naar New York terug. In Mei van liet komende jaar vertrekt dc Nieuw Amster dam van Rotterdam naar New York en vandaar via West-Indi sche havens naar de Braziliaanse hu\en Rio de Janeiro. Op deze bijzondere pleziervaart naar dc mooiste haven ter wereld heeft ■1"i''»hLV=bt,'.rA,H"t<?e«evan de in te raat io- - r <;u ui' Jiucn jo'i aan boord. ,MildrecP!manning per KLM n< Amsterdam ju -ru keeft zich een ernstige aardbev'ig voorgedaan, waarbij tot dusver ten minste 41 personen om net leven zijn gekomen, terwijl 100 werden gewond. Ve'en, die on der neerstortend puin werden be- dolven, zijn vermist. WISSELENDE BEWOLKING Weersverwach- t j ting, gelfllg tot V 1 Dinsdagavond: Ny Matige, aan de v* kust tijdelijk nog vrij krachtige wind tussen West en Zuid. Wisse lende bewolking, maar overwegend f, droog en tamelijk Vy zacht weer. 3 Nov.: Zon op 7 3t> uur, onder 17.10 uur Maan op 20 22. onder 13.24 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8 40 uur: «56.8 luchtdruk; W.N.W. 3; 8.7; min temp. 14.3 (3 u. gistermiddag): max. temp. 8.7 (hedenmorgen 8.40 uur). Weersgesteldheid: licht bewolkt "jjc "71 a "e'A ïedcn bestaande be manning van de tanker „Mildred" te Rotterdam, die nabij de kust van IJsland aan de grond is gelopen, is gisteren met de K.L.M.-Constcl- lation P.H.-T.A.V. te Amsterdam aangekomen. De route van het vliegtuig, dat van Curasao kwam, werd daartoe over Reykjavik om gelegd. De komende Nederlands-Indische onderhandelingen onder auspiciën, van dc commissie van drie zullen waarschijnlijk gevoerd worden aan boord van een commando-schip, dat door bemiddeling van de TJ.N.O. ter beschikking zal worden gesteld, zo meent men in Batavia, De commissie heeft in haar com muniqué van. 2-aterdag meegedeeld dat zij haar voorstellen voor de plaats' der onderlingen gereed heeft. De commissie heeft Zater dagmiddag een memorandum bestudeerd dat haar was voor gelegd door de Nederlandse contactcommissie. Het memo randum bevat voorstellen die volgens de commissie van drie besprekingen in een geest van goede wil kunnen begunstigen. Vandaag is de commissie van drie weer in Djogja. Gani zal omstreeks 10 November aan het hoofd van do Republikeinse economische delegatie per K.L.M. via Nederland naar Amerika ver trekken ter bijwoning van de con ferentie voor handel en werkgele genheid te Havanna. Op 31 October verloren de Ne derlandse strijdkrachten, een dode en acht gewonden. tm Keeper Verbtirg (RFC) onderschept een van de vele llermcs-D.V.b.' aanvallen. De verkiezingen voor de gemeenteraden en provinciale raden' in Engeland en Wales zijn een teleurstelling geweest voor Labour. Enige teruggang naar de Conservatieven was ver wacht, maar de conservatieve winst was beduidend groter dan men^e voren had gedacht. Ruim zeshonderd zetels van de 3266 waarover werd gestemd hebben de Conservatieven op Labour veroverd. De Communisten verloren negen zetels, de Liberalen bleven gelijk. Aan onafhankelijke candidaten, die bij deze ver kiezingen voor een deel conservatievej koers voeren moest Labour-35 zetels afstaan. De verkiezingspropaganda, die voornamelijk van conservatieve zijde met grote heftigheid was ge voerd, heeft het accent geheel ge- Jegd op de nationale politiek. Mo tieven van plaatselijke aard, die ge woonlijk bij gemeenteraadsverkie zingen de meeste invloed hebben, speelden ditmaal geen rot van be tekenis. De uitslagen zffn nog niet volle dig. Van drie steden moeten de re sultaten nog bekend worden. Tot dusver is de stand: ZETELS Gewonnen Verloren Conservatieven 631 17 Labour 42 683 Liberalen 46 46 Communisten 9 Onafhankelijken 170 135 De groep, die wordt aangeduid met „onafhankelijken", omvat ver tegenwoordigers van de „Vereni ging van Belastingbetalers", groe- Het motorschip „Brastagi" blijkt te zijn gestrand in een zeegebied, waarin zich verschillende ondiepten doorgaans koraalrotsen, bevinden, die niet of onnauwkeurig op de zee kaarten staan aangegeven. Mogelijk is gezagvoerder Voorrips dus het slachtoffer geworden van een blinde klip. die niet op de kaart stond ver meld. Ondertussen zijn zowel uit Bei ra als uit Lorenzo Marques sleepboten ter assistentie uitgevaren. Onder deze sleepboten bevindt zich ook een bergingsvaartuig van de Engelse marine. In verband met de grote afstand kan de eerste sleep boot eerst vandaag op de strandings- plaats arriveren. Een inspecteur van de Rotterdam- Llovd heeft zich per vliegtuig naar Oost-Afrika begeven om de gezagvoerder bij te staan bij het treffen van maatregelen voor de berging van het gestrande schip. Dit ts de „Brastagi" het fraaie motor-vracht- cn passagiersschip ven de N.V, Roiterdumsche Lhyd dat ontfer de kust van Portugees Oost-Afrika op een koraalrif 'is vastgelopen. pen van burgers, progressieven, ge meentelijke groepen, de onafhanke lijke Labourpartij en voorts anti- Labour-coalities tussen liberalen en conservatieven. Dit jaar hebben vele voormalige onafhankelijken zich uitgesproken ten gunste van liberalen en conservatieven. Ook in. de industriële gebieden heeft Labour verliezen geleden, meer dan twintig.-gemeenten waar Labour een meerderheid had, heeft zij deze verloren. Hiertoe behoren Birmingham en Manchester. Tories; Aftreden! De Conservatieve Partij heeft op de Labourregering een be roep gedaan om af te treden en nieuwe verkiezingen te houden. Lord Woolton, partijvoorzit ter, heeft gezegd: Ik geloof dat de voornaamste reden voor deze ver schuiving is dat het volk het ver trouwen heeft verloren in het ver mogen van de regering niet alleen om de beloften na te komen waar op zij verkozen werd, maar ook om het land te leiden door de storm achtige wateren waarin wij thans te vechten hebben. Morgan Philips, de secre taris van de Britse Labour-party, zei dat de uitslagen teleurstellend zijn voor Labour, maar dat zij geen politieke verschuiving betekenen. De veronderstelling is fan tastisch, dat het verlies van één vijfde der omstreden ge meenteraadszetels mogen wor den beschouwd als een politie ke omzwaai. In November 1945 won Labour niet minder dan 1.359 zetels en sedert de alge mene verkiezingen heeft zij ruim tweeduizend gemeente raadszetels veroverd, aldus Philips. Churchill juichte het succes van zijn partij toe als „een schit terende overwinning over de ver- keerd-geriebte krachten, die het land reeds ver op de weg naar de vernietiging hebben geleid". Maar Labour won op Malta Volgens de laatste verkiezings- cijfers heeft de Labour-partij op Malta 23 zetels in de nieuwe Wet gevende Vergadering, de Nationa listen 6, de Democratische Actie- Partij 3. de Gozo-partij drie en de rest 2 zetels. Twed politieke delinquenten uit het kamp Laren, die wegens hun gedragingen aldaar naar de straf- cellen in dc Blaskowitz-bunker te Hilversum waren overgebracht, hebben Woensdagavond tijdens het uitdelen der matrassen een overval gepleegd op twee bewakers. Gewapend met een stoelpoot gin gen zij de mannen te lijf, die op deze onverhoedse aanval niet wa ren voorbereid. Bewaker Van der Tak was onmiddellijk bewusteloos, doch zijn collega Klein, die zwaar gewond werd, zag nog kans alarm te slaan. De portier slaagde hierop met zijn stengun de beide gedeti neerden tot staan te brengen, waar op zij zich onmiddellijk overgaven. De bewakers zijn ter verpleging in een ziekenhuis opgenomen. De beide gevangenen zijn na deze daad Vrijdagmorgen naai' het poli tiebureau te Hilversum overge bracht. De raad van economische adviseurs in de Verenigde Staten heeft presi dent Truman gemeld, dat de Verenigde Staten zonder bezwaar het plan- Marsliall kunnen financieren. Zonder speciale aanbevelingen te doen, schijnt de raad geneigd te zijn het standpunt in te nemen, dat een aanzienlijk" aeei van de Amerikaanse hulp een schenking moet zijn. !n het rapport wordt ni. gezegd, dat de steun tot op zekere hoogte moet worden verleend in de vorm van leningen, die slechts kunnen wor den afgelost, wanneer dc export van de betrokken landen is hersteld. De Amerikaanse industrie wordt aan grotere concurrentie blootge steld, doch dat risico moet geno men worden. Door schenkingen ter leniging van de eeiite nood zullen de landen eerder in aanmerking komen voor leningen van de inter nationale bank eh particuliere in stellingen en sneller bijdragen tot het herstel van een evenwichtige wereldhandel. De raad is van mening, dat de economische capaciteit van Amerika voldoende is om de komende jaren West-Europa bij het herstel te hel pen tot een bedrag als aangegeven ir. het rapport van de economische conferentie van zestien landen te Parijs. Dc raad is zich er van bewust, dat de landen, wanneer zij pogen in hun behoeften aan voedsel, staal en enkele andere goederen te voorzien, in Amerika op bepaalde gebieden schaarste zullen veroorzaken. Ten slotte zegt het rapport dat de toestand op het gebied van voedsel zevi ernstig is. Ter bestrijding van de schaarste beveelt het aan dat in de USA maa'recelen^ worden geno men als exportcontrole, een stelsel van toewijzingen voor binnenlands gebruik en het aan banden leggen van speculatie eo voorraadvorming. Voorts moeten maatregelen worden genomen om inflatie te voorkomen. Zaterdagmiddag wilde een auto bus komqnde uit de richting Apel doorn bij de hoofdingang van het nationale park „De Hooge Veluwe" een drietal auto's, die op de rech- terweghelft geparkeerd stonden, passeren. De bus haalde uit en kwam daarbij op de linkerweg- helft terecht. Op dat moment reed een - jeep, die aan deze kant van de weg op 'de berm had gestaan de weg op. Autobus en jeep kwamen met el kander ir. botsing en de 18 jarige P.S. uit Den Haag, die met zijn ene been ïn de jeep en met het an dere op de treeplank stond raakte tussen beide voertuigen bekneld. Met een schedelbasisfractuur en zware verwondingen werd hij naar het Juliana ziekenhuis te Apel doorn vervoerd, waar hij des n'aehts overleed. De bestuurder van de jeep was niet in het bezit van een ry bewijs. Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering heeft tc Washington officieel mede gedeeld dat schepen met Ame rikaanse goederen bestemd voor het Riiltrgebied en het Rijnland in Hamburg of Bre men zullen lossen en dat er voor het komende voorjaar geen sprake van kan zijn, dat dit goederenverkeer geheel of gedeeltelijk zal worden omge legd naar de Rijnhaven van de Lage Landen. Dc Amerikaanse regering, aldus gaat de officiële verklaring, verder heeft er in toegestemd dat een be paalde hoeveelheid goederen en grondstoffen via BclgiÖ en Hol land gaat, zulks met het oog op dc kortere weg, dc compensatie, die de Nederlandse en Belgische ha vens voor het verlies van het tran- sltoverkeor zullen ontvangen en verruiming van het laadverbod voor dc Nederlandse en Belgische Rijnvloot Echter is de Amerikaan se regering niet bereid 1.12 dollar per ton te betalen, zoals door de regeringen van de Lage Landen is Mevr. Verwev-Jonker uit IRO-commissie getreden Mevrouw Hilda Verwey-Jonker, de Nederlandse afgevaardigde in dc voorbereidende commissie voor de internationale vl u cli tel i n gen orga n tsa tie (IRO), is uit deze commissie ge treden uit protest tegen de „onvol doende democratische" procedure die op de bijeenkomst te Geneve is ge volgd. Hoewel dit in haar ontslag aanvrage niet nader wordt uiteenge zet neemt men aan, dat de voornaam ste oorzaak is gelegen in haar onte vredenheid over het feit, dat een voorstel tot vorming van een advies commissie op de lange baan werd geschoven, nadat William Tuch (VS), secretaris van het dagelijks bestuur, cn sir Arthur Rucker (Enge land), toegevoegd secretaris, ge dreigd hadden af te treden. STAATSLOTERIJ 502de Staatsloterij, 3e klasse, 1 lijst. f 2000,— 14406 f 1500,— 16266 f 1000,—: 3285, 6619. 7258 f 400,—: 9475, 15687, 19601 f 200,—: 20241 f 100,—: 1582, 2060, 7372 en 12420 gevraagd, maar wenst dit bedrag gesteld te zien op ongeveer 75 dol larcents per ton. De mogelijkheid bestaat dat nog deze winter'onderhandelingen wor den geopend om over dit prijsver schil tot overeenstemming te ko men. Deze winter weer warme en verlichte treinen Nu we dc eerste koude dagen achter de rug hebben en de duister nis steeds vroeger intreedt, vragen vele reizigers zich af hoe het de komende winter met de verwar ming en verlichting der treinen zal staan. Nog ieder jaar baren deze de Nederlandsche Spoorwegen zorg, omdat er nog steeds een nijpend gebrek aan materialen en onderde len heerst. Niettemin waren reeds verleden jaar de grootste moeilijk heden overwonnen dit iaar zijn de vooruitzichten nog gunstiger. De stoomverwarming zal deze win ter normaal bruikbaar zijn en de rijtuigen met gasverlichting zijn voor het overgrote deel in orde. Gedeeltelijk moest weer gebruik worden gemaakt van vleermuis branders. De verlichting van het electrisch verlichte materieel zal belangrijk betei 7»n dan verleden jaar. Enkele rijtuigen hebben ech ter nog geen complete installatie en veJc zuurbatterijen verkeren in een zeer slechte toestand. Dc zuur batterijen zullen zo spoedig moge lijk door loogbatterijen worden ver vangen. Naar wij vernemen zou het in de bedoeling liggen, dat Nederland bij de Olympische Spelen te Londen vertegenwoordigd wordt in de z.g. samengestelde wedstrijd (dressuur, uithondingsproef en springen) en liet zware springconcours, zowel individueel als met equipes. Verder bestaat de mogelijkheid, dat ons land te Londen ook zal uitkomen in de individuele dressuurwedstrijd. De voorbereiding voor een even- tuele uitzending is in volle gang. Het spreekt van zelf, dat eerst definitief over uitzending zal worden beslist, als de resultaten in de komende De Arabieren hebben tot vecK- ten besloten om Palestina tt redden van iedere mogendheid, die het verdelingsplan tot uit voer wil brengen. De secretaris generaal Abdoel Azzan Bey van de Arabische liga heeft te Bag- dag bevestigd, dat de legers van de Libanon, Syrië en. Egypte aan de Palestijnse grenzen wor den geconcentreerd. Het Trans- Jordaanse leger is binnen Pales tina op zijn post. Abdoel Azzan zei verder, dat koning Abdoellah van Trans-Jordanië zijn volle dige steun heeft toegezegd aan de besluiten ter waarborging van Pales tina's territoriale inte griteit. De toestand in Kasjomir (Voor- Indië) wordt steeds ernstiger. Een provincie in het Noorden, door een smalle strook Afghaans grondge bied van Sovjet-Toerkestan ge scheiden, is in opstand gekomen tegen de regering van. de Maha- radja. AUe Hindoe-functionarissen zouden gevangen genomen zijn. Nehroe, de minister president van India, heeft Liaquat Ali Khan d« minister-president van Pakistan doen weten, dat het onmogelijk is voor de regering van India de hui dige stand van zaken nog langer te tolereren en dat de regering van India verplicht is maatregelen te treffen voor de bescherming van de aan India toegevallen gebieden. Chinese regeringstroepen naderen Tsjangtsjoen Een sterke legermacht der cen trale Chinese regering, aangevoerd door eenheden van het nieuwe eer ste leger, dat .door de Amerikanen voor de campagne In Birma wa« opgeleid en uitgerust, nadert de Mandsjoerijse hoofdstad Tsjang tsjoen. De colonne zou zich 60 km. ten Zuiden van Tsjangtsjoen be vinden en zich spoedig verenigen met de troepen, die zuidwaarts van die stad opereren. Bij de ra- vitailleringsbasis Kirin duren de hevige gevechten voort. De rege ring gebruikt een groot aantal bommenwerpers en jagers om te trachten de communistische artil lerie tot zwijgen te brengen. Protestantse kapel te Madrid vernield Ongeveer honderd jongelieden, die behoren tot een uiterst rechts katholieke organisatie, zijn te Ma drid een Britse protestantse kapel, die twee weken geleden geopend is, binnengedrongen en hebben het gehele interieur vernield en alle ruiten ingeslagen. Op de muur schreven zij met rode verf: „Lang leve de heilige maagd". In achter gelaten pamfletten werd een her derlijk schrijven van kardinaal Pedro Securas aangehaald, waarin deze het regiem van Franco aan valt, omdat het de opening van protestantse kerken toestaat. De pamfletten eisen het verbod van alle protestantse kerken en propa ganda. De bekende Zwitserse schrijver van reisverhalen H. A. Schwarz, die tevens een hartstochtelijk ruiter is, is uit Zwitserland vertrokken voor een afstandsrit te paard door Elzas-Lotharingen, Luxemburg en België naar Nederland. Voor de laatste wereldoorlog heeft Schwarz 15 landen te paard bereisd, waar onder alle Balkanlanden. Appelsap goedkoper Met ngang van 2 November '47 mag appelsap (appelmost) tegen ten hoogste de volgende prijzen aan consumenten worden verkocht per fles van 1000 cc; f 0.96, per fles van 750 cc: f 0.75, per fles van 700 cc: f 0.71, per fles van 375 cc: f 0.40, per fles van1330 cc: f 0.36, per fles van 300 cc: f 0.33, per fles van 280 cc: f 0.31, per fles van 250 cc: f 0.30, per fles van 230 cc: 1 0.27, per fles van 190 cc: f 0.25 en per fles van 170 cc: f 0.23. Deze prijzen liggen 9 a 2 cent per fles, al naar gelang de inhouds maat, lager can de tot nu toe gel dende. Weer geroofde diamanten terug Vrijdag werd,uit de Amerikaan se bezettingszone, van Duitsland voor ongeveer 6000 karaats aan diamanten ter waarde van onge- maanden dusdanig zullen zijn, dat Y®®r J* millioen gulaen naar Ne- derland teruggebracht. Hiermede deelneming gerechtvaardigd mag is vrijwe, alle_ <jestijds ,Jit Arnhem worden genoemd. I geroofde diamant, teruggekeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1