HET ROTTERDAMSCH PARCDL „Uw moeder is ziek" was het sein om uit Polen te verdwijnen Nel v. Vliet verbetert wereld record 400 m. schoolslag Walcheren een stap verder op weg naar herstel Brits Palestina-mandaat te beëindigen op 1Jan, Vrij. onverveerd Mikolajczyk in Engeland aangekomen Geen „butterfly' Nieuw wetsontwerp inzake goederen vervoer per auto Weerbericht Benauwd geval Boomplantdag door ta l van hooggeplaatste persoonlijkheden bijgewoond Beroep N.C.R.V. afgewezen1 Manuela del Rio Nieuw proces tegen Nazi-leiders Als een vorst John G. Winant pleegt zelfmoord en Aerm, nange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 W i i i' Dinsdag 4 November 1947 IDE SCHIEÏAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier.- Arasterdamsche Bank te Rotterdam Pl Directeur: B. de Vries PI Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 557 Mikolajczyk is in Engeland. De gevluchte leider van de Poolse Boerenpartij heeft toestemming gekregen, voet op Britse bodem te zetten en vertoeft thans in Londen, in de woning van zijn daar reeds verblijf houdende echtgenote. Als hij zich naar Amerika wil begeven, zullen de V.S. hem ook asyl verlenen, naar officieus te Washington verluidde. De mededeling dat de Poolse ex- premier hij leidde het Poolse ka binet toen dit tijdens de oorlog In Londen zetelde in Engeland was, werd gedaan door Christopher Mayhew, de onderstaatssecretaris van buitenlandse zaken in het La gerhuis. In het parlement ging na Mayhew's verklaring gejuich op. „Uw moeder is ziek". Een tele gram van deze Inhoud door de veïligheidspol i ti e waarschijnlijk voor echt aangezien dat hij uit Poznan kreeg, was voor de leider van de Poolse oppositie het sein om het land te verlaten. Reeds was hem op 18 October medegedeeld, dat hij van zijn. parlementaire on schendbaarheid vervallen was. Hij is toen per trein Westwaarts ge reisd, naar de Sowjetzone van Duitschland, juist omdat niemand verwachtte dat hij deze weg zou durven kiezen. Na er in te zgn ge slaagd de Britse zone te bereiken „toen kon ik eerst rustig een nacht slapen", zei Mikolajczyk in een interview te Londen is hij verder alleen per vliegtuig van de RAF in Engeland aangekomen. Misschien zal hij naar de V.S. gaan, waar vele politieke vrienden van hem wonen, eveneens ballingen uit Oost-Europa. „De communisten in Polen willen bloed vergieten om hun macht te vergroten en ik heb dit willen voor komen", zei Mikolajczyk, toen men hem tijdens het interview vroeg PAROLCSCOOP Labours nederlaag HET valt niet te ontkennen dat de Labourregering bij de gemeen teraadsverkiezingen een nederlaag heeft geleden, die te denken geeft. Nu kan men hiervoor .allerlei- ver klaringen aanvoeren, b.v. dat het maar gemeenteraadsverkiezingen waren, dat Labour weinig werk ge maakt heeft van de verkiezings campagne, en, in tegenstelling tot de conservatieven, niet de algemene politiek op de voorgrond heeft ge steld, dat slechts 60% van de'kie zers is opgekomen, dit is allemaal waar. maar het is ook allemaal een doekje voor het bloeden. Labour heeft een gevoelige tik gehad. Dat de Conservatieven hun overwinning buiten alle proporties opblazen, dat hun gevolgtrekking, dat er nieuwe algemene verkiezin gen zouden moeten worden gehou den, zowel juridisch als moreel *r naast is. dat het onjuist is, dat het verlies van een vijfde van de zetels van Labour zou betekenen, dat er een totale ommezwaai in de poli tiek van bet land is gekomen, hier in zijn wij het met de verdedigers van Labour zonder meer eens, maar toch Toch constateren wij. dat Labour® aanhang sterk is terug gelopen. Of dit nu speciaal onder de huisvrou wen is, die het moe zijn in de queue te staan voor niets of dat het onder de „beruchte" kleurloze middenstof is.cloet naar onze mening betrekke lijk" weinig ter zake, zomin als dc omstandigheid dat die teruggpng niet van Zondag i.l, dateert, maar al veel eerder heeft ingezet en dus niet plotseling, maar geleidelijk is gekomen. Een feit is en blijft, dat de Labourpartii er niet in geslaagd is een bepaald deel van het kiezers corps te doordringen van de over tuiging. dat zij in de gegeven of gemaakte na-oorlogse omstandig heden de enig moeclHke politiek op de juiste wijze heeft gevoerd en wat nog veel en veel belangrijker is dat zij niet de sfeer heeft weten te scheppen, waarin ditzelfde deel van het kiezerscorps bereid was zich voor bepaalde idealen de nodige offers vrijwillig te getroos ten. Een deel van deze ernstige tekort komingen liggen ongetwijfeld in factoren, die buiten de Laboumartij en de regering omgaan: voor een niet onbelangrnk deel echtpr ziin zij toe te schrijven aan fouten in de behandeling van het Engelse volle, welke de regering on do Labonr- nartij hebben gemaakt. Onvoldoen de en vooral te late voorlichting over de ernst van de problemen, wat de indvpk. hpeft gemaakt van naarder) achter de wagen spannen is er één van. Onvoldoende begrip voor de irrationele onderstroming, die ook in het Engelse volk aanwe- z pendant hiervan, gebrek aap figuren, d?" op de verbeeldings kracht van 't Engelse volk kunnen werken (de Conservatieven weten heps wei waf zn doen. dnt zii nog aitpd san Churchill vasthouder»!) zi.in andere. STANISLAS MIKOLAJCZYK: 3u ik wilde bloedvergieten voorkomen naar de redenen voor zyn vlucht. Kort na zijn ontheffing van de par lementaire onschendbaarheid zou hij door een Pools militair gerechts hof ter dood worden veroordeeld, „Als dat gebeurd was, zouden le den van mijn partij tot represailles zijn overgegaan, die in bloed zou den zijn gesmoord. Om dat te voor komen, ben ik ontsnapt". Over het lot van zijn medewer kers, die samen, met hem gevlucht zijn, zei de Poolse boerenleider niets te weten. Hij hoopte dat ze het er goed hadden afgebracht en verwachtte spoedig van hen te zul len horen. Generaal Nikolai Boelganin, mi nister van de strijdkrachten der U.S.S.K., en vice-president van de ministerraad, is benoemd tot maar schalk van de Sovjet-Unie, Weer gevechten op Java en Sumatra Het Nederlandse communiqué van Zaterdag meldt, dat de verliezen aan Nederlandse zijde bedroegen: C gesneuvelden en 16 gewonden. Op West-Ja va en Oost-Java werd krachtig opgetreden tegen omzwer vende benden, die onze troepen aan vielen. Op Midden-Java waren Re publikeinse strijdgroepen in de rand gebieden actief. Nederlandse de tachementen bij Soemowono wer den met automatische wapens be schoten. Op Java en Sumatra wer den Nederlandse posten door Repu blikeinse benden beschoten. Oud-directeur Ned. Bank krijgt 25 mille boete Het Haarlemse tribunaal heeft de zer dagen inzake Mr. P. H. A. Bij- leveld, wonende te Heemstede, oud directeur van de Nederlandse Bank gedurende de bezetting, die nauw samenwerkte met de bczettings- autoriteiten en met Rdst van Ton ningen, het volgende advies uitge bracht: een jaar voorwaardelijke internering, ontzetting uit beide kiesrechten en verbeurdverklaring van zjjn vermogen tot een bedrag van f 25.000, Duitse liberalen willen terstond verkiezingen De leiders van de Liberaal-De mocratische Partij in al de vier zones van Duitsland zijn Maandag aan de vooravond van de Viermo- gen&hedenconferentie te Londen bijeengekomen en hebben een op roep gedaan om onmiddellijke uit schrijving van algemene verkiezin gen voor de vorming van een ver enigde Duitse regering, waarbij alle democratische partijen van de vier zones diener te worden toege laten. Blum weer aan de maclit? In politieke kringen in Parijs wordt de mogelijkheid besproken, dat er een ministeriële combinatie gevormd zal worden onder voorzit terschap van Léon Blum, waarin ook Paul Reynaud opgenomen zal zijn. Omstreeks kwart voor negen arriveerde vanmorgen het prinselijk paar per auto uit Soestdijk aan het DE. station op doorreis per trein naar WalcherenBurgemeester 'Oud was ter begroeting aanwezig. Nel van Vliet heeft wederom een wereldrecord op haar naam ge bracht. nl, dat op de 400 m. school slag Over het wereldrecord 400 m. schoolslag is nogal het een en ander te doen geweest. Nel heeft nu aan alle onzekerheid een einde gemaakt door Maandag, tijdens het clubuur van de Robben in het overdekte zwembad aan de Kapelstraat te Hilversum, de 400 m. te zwemmen in 5 min. 58.6 sec., welke tijd door drie tijdopnemers, de heren Arm- brust, Vervoort en Teeselins, werd vastgesteld. Thans staan alle records school slag weer op naam van Nel van Vliet. Haar eigen, niet officieel er kend, record, 6 min. 8.4 sec., dat zij eveneens te Hilversum vestigde, verbeterde zij met 9.8 sec. Nel van Vliet was tot deze record verbetering overgegaan, nadat Jan Stender, die een groot aandeel in deze prestatie van zijn pupil had, op enkele oefenavonden geconstateerd had. dat zij het wel kon wagen. Op een vraag, die men de nieuwe record houdster stelde, of zij nu ook de „butterfly" ging zwemmen, ant woordde Nel: „Neen, daar begin ik niet aan." TIJDELIJK regen Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Vrij vee! bewolking met tijdelijk enige regen. Meest ir-itige wind, hoofd- w zakelijk uit Westelijke richtingen. Weinig veran dering van temperatuur. 4 Nov.: Zon op 7.38 uur. onder 17.08 uur. Maan op 21 39 uur. onder 14.14 uur Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur: luchtdruk 760,9; wind W.NW. 4; 9.0 i max. temp 13.2 (1.40 gistermiddag); min. temp. 7.S (gister morgen 8.40). Zwaar bewolkt. Bij de Tweede Kamer is inge diend een ontwerp van wet tot re geling' van het goederenvervoer met vrachtauto's. Dit wetsontwerp zal, naar de Minister zich voorstelt, spoedig door een tweede, tot regeling van bet goederenvervoer te water, wor den gevolgd. Daarnaast zal nog een partiële herziening van de wet autovervoer personen nodig zijn. Wanneer deze ontwerpen wet zijn geworden, is daarmede het ge heel van wettelijke maatregelen verkregen, op grond waarvan ten dienste van .de daarbij betrokken belangen juiste verhoudingen kun nen worden gesehapen en verder de grondslag voor de juiste ver houding tussen de verschillende vervoerstakken kan worden ge legd. De soorten goederenvervoer met vrachtauto's langs de openbare v/eg, die het wetsontwerp onder scheidt, zijn de volgende: Vrachtautodiensten: hierin is sa mengevat al het vervoer, dat plaats vindt over vastgestelde trajecten en op vastgestelde tijden eji dat tegen vergoeding aan een ieder ter beschikking staat. Afhaal- en besteldiensten: deze omvatten al het vervoer- tegen ver goeding, dat geschiedt in aanslui ting aan een geregelde dienst tot goederenvervoer (per spoor of tram, langs de weg," te water of door de lucht). Ongeregeld vervoex: hierin is samengevat al het vervoer tegen vergoeding, dat niet geschiedt per vrachtautodienst of per 'afhaal- en besteldienst en dat evenmin eigen vervoer is. Het is dus een verza melnaam voor allerlei vervoer dat niet het karakter van* een dienst heeft, maar zowel wat route en tijdstip, als vergoeding betreft, aan individuele of bijzondere behoeften is aangepast. Eigen vervoer: het kenmerkende van dit vervoer is, dat het ge- 144.000 TON KOLEN UIT AMERIKA De Amerikaanse steenkolencom- missie heeft aan Nederland voor December 144.000 ton kolen toege wezen. Het grootste deel van de Amerikaanse export krijgt Frank rijk: voor December 3.5 miïlioen ton. België krijgt 333.000 ton. Labour verloor 695 zetels De definitieve uitslag van de ge meenteraadsverkiezingen in Enge land en Wales luiden: ZETELS Gewonnen Verloren schiedt ten eigen behoeve of ten behoeve van eigen orfdeineming of bedrijf met vrachtauto's, waarover degene, te wiens name het ver voer geschiedt, gedurende langere tijd de voortdurendé en uitsluiten de beschikking heeft. Bij deze indeling is geen onder scheid gemaakt tussen plaatselijk en ander vervoer. Het ';s niet de bedoeling, het eerstgenoemde van de toepasselijkheid der wettelijke regeling uit te zonderen, al zal bet uiteraard niet in elk der verschil lende vervoerssoorten in dezelfde mate voorkomen. In Haarlem heeft zich hei on- gewbne feit voorgedaan, dat een schoorsteenveger de hulp van de brandweer nodig had. Hij was i& een twaalf meter hoge schoorsteen van een wasserij geklommen voor de noodzake' lijke schoonmaakwerkzaamhe- den, doch kon er mei geen mo gelijkheid meer uit De man heeft een benauwd uurtje door gemaakt voordat hij door de brandweer, die een gat in de schoorsleemvand kapte, werd bevrijd. (Van een speciale verslaggever) De Walcherense boeren zullen volgend jaar weer aan bomen en hees ters kunnen zien dat het lente wordt. Het zoute water dat het land on vruchtbaar maakte is weg. Dit was de eerste stap op de weg naar her stel. Vandaag is de herbeplanting van Walcheren begonnen: de tweede stap. Er staan nog bomen in de polders, maar zij zijn dor en dood. En de mosselschelpen hangen, nog in de kale takken. Al Ijjken de nieuw geplante boompjes nog nietig, zij getuigen van nieuw leven op een eiland dat door de zee vrgwel geheel was verwoest. Het wordt weer lente op Walcheren! Op deze „boomplantdag" die voor Walcheren van zo grote symboli sche betekenis is, heeft Walcheren in het middelpunt van de nationale en internationale belangstelling ge staan. Als blijk hiervan waren aan wezig prinses Juliana en prins Bernhard, de premier vairEnge land mr. Clement Attlec :en zijn echtgenote," 8 léden van" fte*"Neder- landse regering, onder wie minis ter-president Beel, leden van het corps diplomatique, de commissaris van de koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford en vele Prinselijk echtpaar te Rotterdam De Prinses-Regentes en haar ge- mhal kwamen hedenmorgen kwart voor negen met klejn gevolg per auto van Soestdijk te Rotterdam aan zij begaven zich naar het sta tion D.P., waar burgemeester Oud aanwezig was om het prinselijk paar te begroeten. De prinses was gekleed in een donkere bontmantel, de prins in generaalsuniform. Op het perron stond een uit Den Haag gekomen extra-trein gereed met autoriteiten, genodigden en pers, bestemd voor het eiland Wal cheren, waar het heden boomplant- dae was. Prinses Juliana en Prins Bern hard namen in het voorste rijtuig plaats. De trein droeg het opschrift „Extra, Boomplantdag Walcheren" en voor de ramen van de comparti menten waren tuiltjes bloemen ge- plaatst. Ongeveer tien voor negen zette de trein zich in beweging. Daar omtrent de komst van de Prinses- Regentes en haar gemaal tevoren niets bekend was gemaakt waren slechts weinigen van aankomst en vertrek getuige. Maar degenen die zich op dit drukke uur in de omge ving bevonden stroomden samen en juichten het Prinselijk paar harte lijk toe. anderen; meer dan 100 journalis ten, radio- en filmreporters, onder wie vertegenwoordigers van de B.B.C. en tal van buitenlandse bla den woonden de plechtigheid bij. In het kunstmuseum van Middel burg geeft een kleine expositie een indruk van Walcheren zoals het was-voor de ramp van 1944, zoals het-nu .i5r«en zoals men zich voor stelt dat het worden zal. Maandagmiddag heeft de burge meester van Middelburg, jhr. mr. Sandberg tot Essenburg ter inlei ding van de feestelijkheden deze tentoonstelling geopend, 's Avonds was er een concert, waaraan de kapel der koninklijke marine mede werkte. Kerkelijke plechtigheid Vanmorgen omstreeks 11 uur ar riveerde te Vlissingen de speciale trein met autoriteiten uit Den. Haag. Even later kwam jhr. mr. Quarles van Ufford het prinselijk paar en minister Attlee verwelko men, waarna het gezelschap zich naar de St. Jacobskerk begaf, waar een plechtige bijeenkomst werd ge houden. Ds. J. S. Hartjes, ds. L. J. C. Visbeek en pastoor H. Snel ge waagden achtereenvolgens in het Frans, Engels en Nederlands van de dankbaarheid van. de Walcher- se bevolking, die uit grote ver drukking is gekomen en nog een zware taak voor zich heeft. Deze dag is bewijs van de ernst waar mede de Zeeuwen hun taak op vatten en deze bijeenkomst zal uiting zijn van het besef, dat zij alleen dan tot een goed einde zal kunnen worden gebracht, als het herstel van het natuurlijk leven gelijke tred houdt met zijn gees telijke opleving. Tenslotte werden woorden van nagedachtenis ge wijd aan hen die in de strijd om Europa's vrijheid, waarin Walche ren zo'n belangrijke plaats innam, het leven hebben gelaten. Naar xvU vernemen heeft de Mi nister van Onderwijs, K. en W. de N.C.R.V. niet ontvankelijk ver klaard in haar heroep tegen het besluit van de regeringscommissa ris voor het Radio we zen van S Sep tember j.l., waarbij aan Prof. Mr. P. S. Gerbrandy een spreekverbod voor de radio werd opgelegd voor de duur van twee maanden. Men herinnere zich, dat van dit spreek verbod ontheffing kon worden ver leend, als Prof. Gerbrandy zijn re devoering tevoren zou laten con troleren. Voor de unieke kunstgebeur- tenis, n.l. het optreden van de wereldberoemde Spaanse dan seres Manuela Del Rio. Woens dagavond in de schouwburg is nog een beperkt aantal toe gangsbewijzen verkrijgbaar, Woensdag van 9—4 uur aan het kantoor van „Het Rottcrdamsch Parool", Schiedamsesingel 42 (tel. 25430) en 's avonds van kwart over zeven af aan de cas- sa van de Schouwburg. Manuela Del Rio, die slechts eenmaal in Rotterdam optreedt, wordt ge assisteerd door Joaquin Roca, guitaar en Tito Midelman, vleu- gel. De Amerikaanse openbare aan klager te Neurenberg, generaal Taylor, heeft de acte van beschul diging tegen 19 leidende nationaal- socialistische diplomaten en econo men bij de griffie van het Neuren- bergse militaire gerechtshof inge diend. De beschuldigden zijn: Von Weizsaecker, vroeger gezant bij het Vaticaan, Lammers, vroe ger rijksminister en hoofd van de rijkskanselarij, Meissner, vroeger hoofd van de'presidentiële kansela rij Dietrich, vroeger ril'ksperschef, Puhl, vroeger vice-president van de Rfksbank, Rasche van de Dresde- ner Bank Koerier, die belast was met het toezicht op het vierjaren plan, Pleiger, de vroegere president van de „Hermann Goering Werke", dr Woermann, vroeger hoofd van het departement van buitenlandse zaken en gezant te Nanking, dr. Ritter. vroeger gezant in Brazilië, Von Erdmannsdorff, vroeger ge zant in Hongarije, dr, Veesenmayer, vroeger gevolmachtigd minister In Hongarije, dr. Stuckardt, vroeger staatssecretaris bij het departe ment van binnenl. zaken, Darre,- vroeger minister van landbouw- en voedselvoorziening, generaal der SS Berger, vroeger hoofd van het centraat bureau der SS en verbin dingsofficier tussen Himmler ea de minister voor de bezette gebie den in het oosten, graaf Schwerin von Krosigk, vroeger minister van financiën, baron dr. Steengracht von Movland, vroeger secretaris van bet departement van. buiten landse- zaken. Keppler, vroege? staatssecretaris en Hitiers econo misch. adviseur, en Bohle, vroeger hoofd van de buitenlandse organi saties der nazi-partij. RUSLAND VRAAGT (Engeland aanvaardt) Tsarapkin (U.S.S.R) heeft in de U.N.O,-subcommissie voor de verde ling van Palestina voorgesteld dat het Britse mandaat over Palestina op 1 Januari a.s. zal worden beëindigd, dat de tussenperiode niet langer dan een jaar zal duren en dat er onmiddellijk een commissie, bestaande uit leden van de Veiligheidsraad, naar Palestina zal worden gezonden. Tevens stelde Tsarapkin voor, dat de Veiligheidsraad onmiddellijk in de Joodse en in de Arabische staat een provisoire regeringsraad zal in stellen. De Britse troepen zouden drie a vier maanden na het aflopen van het Britse mandaat het lapd moeten hebben verlaten. Het' Amerikaanse voorstel Conservatieven 639 18 Labour 43 695 Liberalen 46 47 Communisten 9 Onafhankelijken 176 135 Van de conservatieve candid aten werden er 1.269 gekozen, van de Labour-candidaten 831. (het mandaat beëindigen op 1 Juli, en de Britse troepen zo lang de ver antwoordelijkheid laten behouden) achtte Tsarapkin onaanvaardbaar. De Sowjet-Unie kan niet goedkeuren dat de verantwoor delijkheid voor het uitvoeren van het verdeelplan in Engelse handen wordt gelegd,- omdat Engeland reeds heeft gefaald bij de uitoefening van het mandaat en de Britse regering openlijk te kennen heeft gege ven, dat zij niet bereid is enige beslissing uit te voeren, die voor Joden of Arabieren on aanvaardbaar is. Volgens het Russische voorstel zou de commissie van de Veilig heidsraad onmiddellijk na haar aankomst in Palestina beginnen met het vaststellen van de gren zen overeenkomstig het besluit der Algemene Vergadering. De voorlopige regeringsraden moeten ten minste zes maanden nadat zij zijn ingesteld op demo cratische wijze verkiezingen uit schrijven voor constituerende ver gaderingen. Naar verluidt, heeft de Ameri kaanse afgevaardigde ter zitting, die met gesloten deugen werd ge houden, verklaard, dat het Ameri kaanse en het Sow jet-Russische voorstel elkaar ten dele dekken, maar hij zag niet in hoe men zon der Britse medewerking gedurende de tussenperiode de orde in Pales tina kan handhaven. De vertegenwoordiger van het Joodse bureau, dr. Mosje Sjertok, vroeg Tsarapkin of de commissie van de Veiligheidsraad alle leden van dit lichaam zou omvatten en wat in de tussenperiode zal worden van de immigratie en de voorzie ningen van het Witboek. Zijn vra gen werden echter niet beant woord. In diplomatieke kringen te Londen verklaart men, dat het Sowjet-voorstel waarschijnlijk de steun van het Britse kabinet zai krijgen, mits na Januari 1948, wanneer het mandaat zou zijn op geheven, de Britse troepen zich al leen zouden kunnen bezighouden met het voorbereiden van de ont ruiming en niet met het handha ven van gezag en orde. Min. Jonkman hervat werkzaamheden Naar het A-N.P. van officiële zij de verneemt, heeft Zijne Excellentie Minister Jonkman wederom de lei ding van het departement van over zeese gebiedsdelen op zich genomen „Wereldtentoonstelling '52 in Brussel? De Belgische regering r.eemt in overweging een Wereldtentoonstel ling te organiseren. Dit houdt ver band met he feit dat Frankrijk dat recht heeft op de Wereldten toonstelling 1952, te kennen heeft gegeven 1 ierop geen aanspraak te maken. De Nederlandse ambassadeur te Washington, mr. Van Klef fens, en d" Amerikaanse senator Van- denberg, ontvingen Maandag het eredocto-aat in de rechten van de Michigan Universiteit tijdens de slotviering van het eeuwfeest van de Nederlandse nederzetting Au Arbon Op uitnodiging van de com mandant van het Braziliaanse opleidingsschip de „Almirante dc Saldanhas'" heeft de kunst schilder Han van Meegeren met zijn echtgenote gisicrochtend in gezelschap van de vice-consul van Brazilië C. Coufo een be zoek gebracht aan de oorlogs bodem, De commandant, Hugo Mo- raes de Pontestoonde veel be langstelling voor hei werk van Van Meegeren en liet zich door dc kunstenaar de bijzonder heden vertellen van het proces en van zijn scbilderslcchmek. Wederom twee doden door landmijn Gistermiddag liepen twee jongens, resp. genaamd H. Winterink, 13 jaar en P. Terhorst. 13 jaar. in de Ma- riëndaalse weide aan de Polderweg te Oosterbcek op een mijn. '•'er Horst werd op slag gedood en Win terink werd zwaar gewond aan lin kerarm en voet. De voet werd ver brijzeld. Later is ook deze jongen aan de gevolgen overleden. Doodstraf voor Pohl Oswald Pohl, de thans 55-jarige SS-generaal, die gedurende elf jaar de naaste medewerker «Tan Himm ler is^ geweest en de administratie ve leiding had van de concentra tiekampen, is door een Amerikaans Tribunaal te Neurenberg veroor deeld tot de strop. Indisch gouvernement heeft ambtenaren nodig De minister-president, minister van Overzeese Gebiedsdelen ad int. heeft zijn ambtgenoot van Binnen landse Zaken gewezen op het nij pend tekort, dat momenteel bestaat aan geschoolde Indische gouverne mentsambtenaren Hij heeft er tevens op gewezen, dat het in het algemeen geen aan beveling verdient over te gaan tot aanstelling van tijdelijk hier te lan de verblijvende ervaren Indische ambtenaren, tenzij na voorafgaand overleg met het departement van Overzeese Gebiedsdelen. Een andere mogelijkheid is, om ambtenaren, als vorenbedoeld, uiter aard indien zij bereid zijn voor eni ge jaren hun krachten ten behoeve van de opbouw in Indonesië be schikbaar te stellen, daartoe gele genheid te bieden en wel zo, dat zij niet alleen na hun terugkeer verze kerd zijn van herplaatsing, doch ook in hun. promotie tijdens hun af wezigheid niet worden geschaad. In dit verband wordt de aandacht ge vestigd op de thans bestaande mo gelijkheid om ambtenaren uit Ne derlandse overheidsdienst tijdelijk te detacheren bij de Indische Gou vernementsdienst met behoud van hun positie, hun Nederlandse pen sioenrechten en onder toekenning, hetzij van een z.g. tropentoeslag bo ven hun Nederlandse salaris. John Gilbert Winant. die In oor logstijd Amerikaans ambassadeur in Groot-Briltannië was, heeft in zijn huis te Concord (New Hampshire) zelfmoord gepleegd door zich een kogel door de rechterslaap te schie ten. Zijn echtgenote, die te New York vertoefde, is onmiddellijk na het vernemen van de tijding, naar Concord vertrokken. Winant zou de afgelopen dagen oververmoeid en zenuwachtig geweest zyn. Hij was 58 jaar oud, was vroeger directeur van 't internaionaal arbeidsbureau. Hij bleef te Londen tijdens de zwaarste dagen van de Duitse aan val, waardoor hij zich de achting van het Britse volk verwierf. De „Volcndam" via de Kaap naar Indonesië Het troepentransportschip „Vo lcndam" dat morgen 5 November van Rotterdam naar Batavia ver trekt met militairen aan boord zal ditmaal om de Kaap varen. De ca paciteit van fle drinkwatertanks is namelijk zodanig dat het schip op de route door het Suezlcanaal een. nieuwe voorraad drinkwater in Port Said of Suez zou moeten in nemen. Met het oog op de cholera- eptdemie in Egypte acht men dit echter niet verantwoord en geeft men de voorkeur aan de ongeveer tien dagen langere reis rond de Kaap. Het reisplan van de Volcn dam is nu als volgt: vertrek Rot terdam 5 November, van Las Pal- mas 11 November, van Kaapstad 24 November, van Durban 27 No vember, aankomst Batavia 11 De* cember.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1