HET ROTTERDAMSCH PAROOL Walcherens fooomplantdag is nog maar een begin I Ook Pfeiffer verdwenen 'zÊb&iaSÈSi*. ééI Ruhrkolen in Nederlandse schepen naar Rotterdam Zwendel met toewijzingen op grote schaal Vrij. onverveerd Dag van treffende symboliek Luctor et Emergo V. -&Ï&- Vervoer begint op 24 November Dodelijk ongeval Smirnoff gaat naar Iran Levenslang voor Manioe Gewapend treffen in Kasjmir Dit jaar nog geen versterkte degredatie Transacties brachten f„ 100.000 op Weerbericht De „Brastagi" heeft lekkage ïèti en Aditt Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent. per l^wartaal 4,—, losse nummers 0,09 - - - WoensfkrT 5 November 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „He! 1 Parool" Postgiro 39S644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pi. Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 258 (Van onze speciale verslaggever) r^VER het Bellamypark te Vlisslngen schalt het „God save the King", even later de Marseillaise, ter ere van de vele hoge buitenlandse gasten, die aan Walcherens hoomplantdag luister bijzetten: Engelsen, Fransen, Belgen, vertegenwoordigers van Canada en Noorwegen. Prin ses Juliana en Prins Bemhard, Mr. en Mrs. Attlce, tal van ministers, leden van het corps diplomatique en autoriteiten van leger en marine: allen waren naar Walcheren gekomen, om er de gevallenen te herden ken en het feestelijke begin fe vieren van de herbeplanting van een ont luisterd eiland. Nog nimmer heeft Walcheren gelijktijdig van zoveel hooggeplaaisten uit binnen- en buitenland belangstelling ondervonden. Een beminnelijk staats man tot een.bevriend volk „Deze belangstelling heeft Wal cheren ten volle verdiend!" zei mi- nister-president Beel in zijn toe spraak te Westkapelle. „Walcheren, zo vervolgde hij, heeft bewust een offer gebracht voor de bevrijding van Nederland, waarmee het de ge hele natie aan zich heeft verplicht. Walcheren heeft het devies van het wapen van Zeeland, „Luctor et Emergo" tot werkelijkheid gemaakt met energie, die ik niet aarzel, voorbeeldig voor het gehele land te noemen. In de strijd om de we deropbouw van Nederland gaat de Walcherense bevolking voorop!" Deze woorden van de Minister president waren de Walcherense boeren een hart onder de riem, als trouwens heel deze feestelijke dag. Men kon het zien aan de stra lende gezichten, men kon het ho ren aan het geestdriftig gejuich, aan het vrolijk gezang van de schooljeugd. Grote dankbaarheid beheerste de harten van de Zeeuw se bevolking en, zoals de Commis saris van de Koningin het uit drukte: met nog meer vastbera denheid zal zij zich wijden aan de taak, die haar wacht. Want Walcheren is er nog niet. Er is nog veel, heel veel werk te doen. En bij al het verheugende, dat gisteren tot uiting kwam, heb ben de talrijke sprekers van de dag ook dit telkens weer onder de aandacht gebracht. Dit dempte de feestvreugde niet. Het stemde tot bezinning. V/at wel een schaduw wierp over de blijde plechtigheden, was Twes Westkepelse meiskes zijn H.K.H. Prinses Juliana behulp-' zaam bij fiet planien van de eerste boom in Westkapelle. PAROLOSCOOP Nogmaals Franco W[J hebben het al eens gehad over-Franco's zorgen in ver band met de pogingen van de so cialistenleider Prieto om te komen tot een eenheidsfront van de oppo sitie van de monarchiste rechts tot en met de socialisten, links. Deze pogingen, zijn intussen een heel eind verder gekomen. Minis ter Bevin heeft eerst Prieto ont vangen, daarna de monarchisten leider in ballingschap Gil Robles, vervolgens' heeft hij de beide heren met elkaar in contact gebracht om hen tenslotte ook nog te introduce ren bij zijn Franse collega Bidault. Naar verluidt zijn Gil Robles en Prieto het eens geworden over de twee hoofdpunten: 1. De vorming van een voorlopi ge regering, voor de helft uit mo narchisten en voor de andere helft uit republikeinen bestaande; ge meld wor t, dat laatstgenoemden de volgende figuren uit het monar chale kamp ministeriabel achten: generaal Berenguer, premier onder Alfons XIII, prins Karei van Bour bon, oom van Don Juan en Lopez Olivara, gewezen ambassadeur te Londen, terwijl omgekeerd de re publikeinse generaal Herrera aan vaardbaar zou zijn voor de monar chisten. 2, Het houden van een volks stemming voor de toekomstige Staatsvorm van Spanje. - Hierbij _ing het vooral om de volgorde van beide punten. Naar bet schijnt hebben de monarchis ten thans toegegeven aan de repu blikeinse eis, dat de voorlopige re gering aan de volksstemming vooraf diende te gaan. Intussen zijn de beide onderhan delaars weer uiteen gegaan, Gil Robles naar Estoril in Portugal, om aan Don Juan verslag uit te bren gen en Prieto naar Frankrijk voor nader overleg met de Spaanse re publikeinen aldaar. r)IT alles klinkt hoopvol voor wie het Spaanse volk éen spoedige verlossing van Franco's juk toewenst. Intussen is één ding ons nog niet duidelijk, nl. hoe Bevin-Bidault en Prieto-Gil Robles zich de omwenteling in Spanje zelf hebben gedacht. Want zy zijn na tuurlijk niet zo naïef om te menen, zij maar eens zijn, de caudillo vanzelf verdwijnt. Hier zal u u*e €en of andere actieve kracht aan te pas moeten komen. Op grond van onze kennis van de fcpaanse geschiedenis van de laat ste eeuw en van ons inzicht in de ïïSS^/ei-houdingen zijn wij ge neigd te concluderen, dat die kracht het leger zal moeten zijn, IJ dus zeSgen, dat een of rBnlnneraals' die 2kh °p het *n sIeutelposities bevin- oen, bereid moeten zijn de leiding van de omwenteling te nemen. En zal dit werkelijk het geval zijn? wij meenden, dat Franco alles ge daan had om het leger aan zich en te binden- Maar Prieto en Gil Robles zullen toch wel we- X**' waarop zij rekenen kunnen, «at hopen wij tenminste; zij heb ben blijkbaar zoveel fiducie- in het geval, dat zij Bevin-Bidault heb- dat zij een econo- EÏV - kade van sPanje ter bespoediging van Franco's ver-1 dwyncn niet nodig achten. I In Westkapelle, aan de voei van de statige vuurtorenheeft Mr. Clement Aftlee een korte rede m'fgesprofcen, waarin hij o.m. zeidc. Hel stemt mij tot blijd schap, dat mijn vrouw en ik in de gelegenheid zijn gesteld, deze boomplanting mede te maken, een dag, die voor mij hef sym bool is van HoVands onbuig zame wil tot wederopbouw, a Het herinnert mij aan mijn eerste bezoek aan Walcheren in 1945, toen ik in een „duck" van dorp tot dorp gevaren ben over het geïnundeerde eiland Ik heb nu gezien, hoe dijken en bruggen zijn hersteld, een be wijs-van de dapperheid en de onverzettelijkheid vande Hol landers Ons werk tot herstel van het geschonden Europa zal slechts vrucht dragen, als wij hard werken en tevens samenwerken. Mogen deze nieuw-geplante bo men evenzovele vrijheidsbomen zijn, die rij aan rij geplant staan in een wereld van vredel de herinnering aan wat drie jaar geleden is geschied, toen honder den soldaten en burgers door het bruut geweld van de oorlogsma chine de dood vonden. Daarom hebben de vele ge nodigden de plaats bezocht, waar de geallieerde legers op 1 November 1944 aan land ge komen zijn. Het was er erg druk. daar op de Westkaopelse zeedijk. Er woei een koude zeebries. Men heeft slechts even stilgestaan bij het klei ne steentje óp de dijk, dat her innert aan de gevallenen. Er was niets feestelijks aan. Toch hoorde dit er ook bij. Maar het leven gaat verder. De nood van Walcheren maant tot spoed. En het begin is er: in het Bellamypark in Vlissingen droegen kinderen een boompje aan, Prinses Juliana plantte het en met dave rend gejuich gaf de Vlissingse be volking uiting aan haar vreugde over dit teken van vernieuwing. In de Zuidstraat van Westka pelle, op het Seisbohverk te Mid delburg staan weer bomen, geplant door kinderen, die daarbij gehol pen werden door hoge officieren en diplomaten. Zo had alles op de ze dag zijn symbolische betekenis: de boomplanting, de internationale vlaggenparade op de oude Markt te Middelburg, de hulp van de Rot terdamse kinderen, die als verte genwoordigers van de Nederlandse jeugd- hebben meegeplant. En ook de wandeling door de Zuidstraat van Westkapelle zagen wij als een symbool. Hier liep de Canadese generaal naast de boe renjongen, oud-minister Horte van België en admiraal Hellfrich ach ter, een troepje vrolijke Zeeuwse boerinnen: eendrachtig, met het zelfde doel. Zou het niet deze geest zijn, die nodig is, om de wederop- bouwslag te winnen? Min. Attlee hedenmorgen weer vertrokken Minister Attlee en zijn echtgenote zijn hedenmorgen cm half tien weer van Schiphol naar Engeland ver trokken. Naar wij vernemen heeft Minister Attlee per radio nog een kort afscheidswoord tot het Neder landse volk gericht, dat tevoren op de gramofoonplaat werd vastgelegd. Van Britse zjjde is Dinsdag offi cieel medegedeeld, dat tussen de gecombineerde Britse en Ameri kaanse zone en de Nederlandse re gering een overeenkomst is gete kend voor het vervoer van Ruhr kolen In Nederlandse schepen naar Rotterdam. Men hoopt maandelijks 300.000 ton exportkolen over Rot terdam te verzenden. Hierin is be- gTepen een groot deel der export kolen, die tot nu toe over Emden werden verzonden. Het watertransportsysteem der Britse zone was evenwel te zeer overbelast om voor de kolenverzen- dingen uitsluitend Duitse havens te Wijven benutten. De verzending over Rotterdam zal op 24 November beginnen, wan neer ten minste de waterstand op de Rijn de hervatting van het transport toelaat. De Rijn is giste ren gezonken tot het laagst beken de peil in de geschiedenis. Het ge- volg van de abnormale lage water- stand is, dat practisch al het ver keer stroomopwaarts is stopgezet. Slechts enkele militaire vaartuigen bevaren de rivier nog op eigen risi co. In de maand November wordt een lichte verh'oging van de water stand verwacht, doch niet zodanig, dat van een hervatting van het nor- De elfjarige G. Iedema uit Oost- zaan is gistermiddag met zijn fiets ten val gekomen, toen een auto hem wilde passeren. Hij kwam te recht onder een der achterwielen van de auto en werd op slag ge dood. Haarlem krijgt nieuwe burgemeester De heer- P. O. F. M. Cremers, thans griffier bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland is be noemd tot burgemeester van Haar lem in de plaats van Mr, Reinalda, de huidige comm. der Koningin van de provincie Utrecht. VPRO en Nationale Omroep De Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep organiseert op Maandag 1 December een bijeenkomst in Grand Theater Gooiland te Hilver sum, waarop Dr Nicolette A. Brui ning en Dr.E. D. Spelberg het woord zullen voeren over „Een nationale omroep en de VPRO." male verkeer sprake zou kunnen zijn. In Juli werd over de scheep vaartwegen der gecombineerde zone drie millloen ton vervoerd, doch in October was het vervoer dopr de lage waterstand tot llAt millioen ton verminderd. Van bevoegde Nederlandse zijde verneemt A.N.P. nog, dat boven genoemde overeenkomst een be staande toestand min of meer lega liseert. Op het ogenblik loopt het transport van exportkolen namelijk reeds voor een groot deel over Rot terdam. In dit licht moet ook de datum van 24 November worden gezien. Rechtspositie der PTT geregeld Tijdens de bezetting reeds werd aan het P.T.T.- 'bedrijf rechtsper soonlijkheid verleend. Teneinde aan deze maatregel een wettelijke grondslag te verlenen is thans een wetsontwerp ingediend. Hierin wordt de rechtspersoonlijkheid er kend, met de bedoeling daarmee het bedrijfskarakter meer te doen uitkomen. Het bedrijf zal niet lan ger een onderdeel van de rijks dienst, doch een afzonderlijk be staan voeren, bepaald door eigen gedragsregels. Tevens is geregeld de overgang van alle goederen, rechten en verplichtingen van de rijkspostspaarbank naar het be drijf. Naar de Volkskrant verneemt, is Iwan Smirnoff, de oudste gezag voerder bij de K.L.M. benoemd tot adviseur van de Iraanse burgerlij ke luchtvaartmaatschappij. Hij zal a.s. Donderdag vertrekken om zijn nieuwe functie te aanvaarden. De openbare aanklager In het pro ces tegen de Roemeense boeren leider Manioe, heeft de zwaarste straf geëist, die er volgens de Roe meense rechtspraak bestaat. Daar de doodstraf in Roemenië ün tijd van vrede niet bestaat, zal dit hoogst waarschijnlijk levenslange dwang arbeid betekenen. Het zal afhangen van de gronden, waarop het hof Manioe zal veroor delen. De maximum-straf voor ge wapende opstand varieert van tien tot vijf en twintig jaar. die voor hoogverraad is 25 jaar. Gezien de hoge ouderdom van Manioe hij is 75 jaar betekent dit voor hem. dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zal moeten doorbrengen. Dinsdag zijn ,de troepen van het dominion India op ongeveer 15 km. afstand van Srinagar, de hoofdstad van Kasjmir, slaags geraakt met een groep van zevenhonderd ge wapende „invallers". Hoewel de Indische troepen in de minderheid waren, slaagden zij erin de helft van de invallers te vernietigen. Er is echter nog geen sprake van een Indisch offensief, daar de hier voor benodigde troepen ontbreken. De Indische strijdkrachten worden thans geconsolideerd, terwijl zij per vliegtuig versterkingen ontvangen. Een aantal leden van een In heemse stam heeft een rooms-ka- tholiek klooster te Baramoela, 48 kilometer ten Westen van Srinagar, aangevallen. Twee Engelsen, luite nant-kolonel Dykes en zijn echtge note, benevens de toegevoegde moeder-overste, werden gedood. MIKOLAJCZYK DOOR „LONDENSE" POLEN GEDESAVOUEERD Zoltan Pfeiffer, de leider van de Hongaarse Onafhankelijksheidspartij, die ten tijde van het déb&cle van de Boerenpartij is afgescheiden, bleek gisteren, op het ogenblik dat hij in het Parlement zou spreken in verband met de eisen, van de openbare aanklager tot zijn arrestatie, verdwenen te zijn. Kort te voren had Pfeiffer in het Parlementsgebouw een onder houd met minister-president Dinnyes, maar toen de voorzitter hem wilde uitnodigen zyn rede te houden was hij nergens te vinden. Enige dagen geleden werd Pfeif- Contact-commissie van de „Drie" gevormd De commissie van drie heeft een permanente contactcommissie in Djogja ingesteld, waarvan het lid maatschap meerouleert met het voor zitterschap van de commissie van drie. Deze week bestaat de commis sie uit twee Amerikanen: Alfred Brooks en Charlton Ogburn. Joseph Scott, van de staf van Gra ham is naar Bandoeng gevlogen met een brief voor de voorzitter van de Nederlandse contactcommissie, Ab« doel Kadir. De brief zou de Republi keinse voorstellen betreffende de plaats van de komende onderhande lingen inhouden, Scott keert Woens dag naar Djogja terug. De commis sie wordt niet voor Donderdag te Batavia terugverwacht, Sjahrir heeft in Cairo eer. onder houd gehad met de Egyptische pre mier Nokrasji, Pasja, .met wie.Ja ij de situatie in Indonesië besproken heeft. Het is niet onmogelijk, dat Sjahrir zich over enige wellen naar Austra lië zal begeven. Het bestuur van K.N.V.R. heeft medegedeeld dat aange zien verzuimd is tijdig in ccn of ficiële publicatie bekend te ma ken dat aan liet einde van het seizoen 4748 versterkte de gradatie zou worden toegepast, tie degradatie-regeling voor het lopend seizoen dezelfde zal zj|n als die van het vorige, zodat al leen de nummers laatst van ie dere afdeling voor het spelen van degradatie wedstrijden In aanmerking komen. De clubs dienen er echter rekening mede te houden, dat de versterkte de gradatie voor het volgend sei zoen zal worden toegepast. Palestina's deling Werkcommissie zal compromis zoeken In de subcommissie der UNO voor de verdeling van Palestina heeft de Canadese afgevaardigde medegedeeld, dat hij enige voor stellen in petto had, die de ver schillen tussen de Amerikaanse en de Sovjetrussische resolutie zouden kunnen overbruggen, hij wilde zijn voorstellen indienen in een even tueel te vormen werkcommissie. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten deelden mee, geen bezwaar te hebben tegen een dergelijke commissie en daarop werd de zit ting verdaagd, „tot de werkcom missie resultaten zal hebben ge boekt". In dit college hebben zit ting de Sovjet-Unie, de V.S., Gua temala en Canada. Gevangenisdirecteur stal Rijksgoederen (Van onze correspondent) Tegen de voormalige directeur van het Huis van Bewaring te Al melo, H., werd anderhalf jaar ge vangenisstraf geëist wegens het plegen van verduisteringen ten na dele van het Rijk. Ty'dens de bezet ting onthield hij o.a. voedsel aan door de Duitsers opgesloten poli tieke gevangenen, terwijl hy boven dien ziekenbonnen aan de gevange nen onthield. In zijn requisitoir noemde rar. Camphuys de man een •sleqhte genius, wiens houding fu nest was voor het personeel, waar van er, mede door zijn toedoen, ver schillenden zijn ontslagen. Nederlandse spionne in België ontsnapt De 38-jarige Pauline Vlaeming, van Nederlandse nationaliteit, is er dezer dagen in geslaagd, te ont snappen uit bet interneringskamp te §t. An dries bij_ Brugge. De vrouw was door de krijgsraad te Antwer pen tot levenslange detinering ver oordeeld, daar zij deel uitgemaakt heeft van de Duilse con tra-spion- nage. Urnen met as uit Indonesië Uit lodoneaitl wordt dezer dagen te Amsterdam verwacht een klein aantal urnen, deel uitmakend van een groep van 800. bevatten de as van in Japan overleden Noderlami- h» krijgsgevangenen. Ter nagedach tenis van deze S00 doden zuilen deze urnen onder militair eerbetoon in ontvangst genomen norden. Gewillig laten Mr. en Mts. Attlee zich fotograferen met een Zeeuws boerinnetje tussen-hen in. De Haagse recherche heeft een van de grootste oplichters- affaires^ na de oorlog ontdekt. Een zekere van R. te Den Haag heeft met behulp van twee hand langers een uitgebreide zwendeJ bedreven met aankoopvergun~ ninge** voor auto's, toewijzingen voor alcohol, boter, metaalwa ren, tap-, slijt- en bcdrijfsver- gunningen. In totaal is een be drag van 100.000,- met deze affaire gemoeid. Het geval kwam aan 't rollen, toen een taxichauffeur in contact kwam met zakenlieden, die hem wel aan een vergunning voor een rtieuwc wagen konden helpen. Zij zouden hem in contact brengen met iemand, die er voor kon zorgen, dat de aanvrage spoedig zou worden behandeld. De chauffeur ontmoette toen de 63-jarige H. van R.. eige naar van een handelsinstituut. Van R, zou voor een aankoopvergun- ni'ng zorgen, mits de chauffeur een bepaald bedrag stortte, dat nodig was om een ambtenaar om te ko pen, voor welk bedrag van R. een kwitantie aan de chauffeur over handigde. i Voorts stelde hij een schrijven op .aan de rijksverkeersinspectie, waarin hij de verlangens van de taxichauffeur naar voren bracht. Dit schrijven liet hij door zijn slachtoffer tekenen, terwijl hij ook zelf zijn handtekening er onder plaatste. De zaken van de heer van R. begonnen zo goed te lopen, dat hij het niet meer alleen af kon. Hij riep de bemiddeling in van twee autohandelaars uit Den Haag en Rotterdam. De transacties werden uitgebreid tot tap-, slijt-, bedryfs- en huis vestingsvergunningen. Dit soort zaken leverde hem nog eens f 25.000 op. Hierna ging hij handelen in toewijzingen voor alcohol, boter en metaalwaren. Daarbij verzorgde hij ook nog be lastingzaken. Er kwamen mensen bij hem, die meenden te hoog aan geslagen te zyn voor de belasting. Van R. zou dit wel even in orde maken, want hij had toevallig vele relaties by de belastingen. Zijn cliënten stortten een bepaald be drag, waarmee zij dan verder van alle zorgen af zouden zijn. Van de aldus verkregen bedragen betaalde van R. een klein gedeelte inderdaad aan de fiscus, doch het grootste deel verdween in zijn eigen zak. Do cent rale recherche, door een taxi-chauffeur gewaarschuwd voor een geval met een aankoopvergun ning voor een auto, stelde een on derzoek In ln do woning van v. K, Hierb\j kwam een groot aantal pa pieren to voorschijn, betrekking hebbend op aankoopvergunningen voor auto's, belastingzaken, tap- en sl yt vc rgnnn Inge n Van R. werd met zijn belde ast sistenten gearresteerd en aan een scherp verhoor onderworpen. Aan vankelijk ontkenden de heren ten stelligste iets van deze praktyken af te weten, doch door de grote hoeveelheid van bewyzen van R. hield er een volledige administratie op na, die geheel in handen van de politie was gevallen vielen zy tenslotte door de mand. Vier jaar geëist tegen fout dagblad-directeur Tegen de oud-directeur van de Haagse „Residentiebode", jhr. nar. C, H. M. J. J. an Nispen tot Se vens er, die gisteren voor het Bijz. Gerechtshof te Den Haag terecht stond wegens hulpverlening aan de vijand werd een gevangenisstraf van 4 jaar geëist, benevens ont zetting uit het recht om het beroep van uitgever uit te oefenen voor de tijd van 10 jaar. Verdachtes raadsman, had onmiddellijke in vrijheidstelling bepleit, welk ver zoek door het Hof werd afgewezen. De „Volendam" tocli via Port Said Naar men ons mededeelt staat het nog niet vast dat het stoom schip „Volendam" dat hedenmiddag om 5 uur met militairen uit de Schiehaven naar Batavia vertrekt de langere weg via de Kaap zal ne men, dit met het oog op de drink watervoorziening oo het schip. De kapitein heeft namelijk de voor lopige orde gekregen via het Suez- kanaal te varen en in de middel landse Zeehaven Algiers water in te nemen; de mogelijkheid bestaat echter dat de gezagvoerder voor het bereiken van deze haven radio grafisch opdracht ontvangt via Las Palmas en Kaapstad te varen. Met ingang van 15 November is ieder, die een buitenlandse reis ge maakt heeft, verplicht overgescho ten buitenlandse betaalmiddelen onmiddellijk na het overschrijden der grens ter verkoop aan te bie den aan een door de Nederlandse Bank aangewezen wisselkantoor, indien dit aan de doorlaatpost ge vestigd is. KOUDER Weersvenopchtlnp, gel dig tot Donderdagavond: Kouder met op beschut te plaatsen hebte nacht vorst en hier en daar ochtendmist. Wisselende bewolking met voorna melijk ln het Noorden vap het land nog een enkel bultje. Matige tot zwakke wind tussen Noordwest en Noordoost. 6 Nov.: Zon op 7 42 tiur. onder 17 05 uur Maan op onder 15 15 uur. Waarnemingen hedenmorgen 840 uur: 763.7 luchtdruk; Noord 3; 10 8 temp max temp. 12 2 <2 40 gistermiddag): rmn terne 8 0 (8 40 uur gistermorgen). Weersgesteldheid: bewolkt for, wiens partij reeds beschuldigd was van fraude bij de verkiezingen in Augustus, cr van beschuldigd, dat hy verleden jaar als minister van justitie de vrijlating van een gearresteerd lid der Hongaarse S.S. heeft bewerkstelligd. De openbare aanklager eiste toen, dat de parle mentaire onschendbaarheid van Pfeiffer zou worden opgeheven, zo dat er een aanklacht tegen hem zou kunnen worden ingediend en hij ge arresteerd zou kunnen worden. Een dag te voren was bekend ge maakt dat Pfciffers particuliere se cretaris, Varga, was gearresteerd in verband met de beweerde ont dekking van een spionnage-coni- plot. Mikolajczyk is in Poolse emi- grantenkringen +e Londen met gemengde gevoelens ontvan gen. De romp van de vroegere „Londense" regering heeft bij monde van Adam Pragier ver klaard: Wij staan niet in con nectie met Mikolajczyk en wensen dat ook niet. In deze emigrantenregering zyn voornamelijk rechtse groeperingen vertegenwoordigd, sedert de socia listen zijn uitgetreden. De leider ia de con nandant van de Poolse Na tionale Garde ten'tijde van de op stand in Warschau, generaal Bor- Komorowski. Men beschouwt hier Mikolajczyks terugkeer naar Polen in 1915 en zijn medewerking aan de regering als verraad. Emigranten-internationale Mikolajczyk heeft in Londen meegedeeld dat hy binnenkort naar Amerika zal vertrekken. Hy heeft nog niet besloten of hy zich zal aansluiten bij de internationale or ganisatie van Boerenpartijen (do organisatie van geëmigreerde poli tici uit Oost-Europa, die in Ame rika leven). Wat thans in Polen gebeurt, zo zet Mikolajczyk, betekent, dat het land steeds meer onder communis tische contróie komt en dat er meer druk op het volk zal worden uitgeoefend, vooral ook door de vorming van de Kominform. De communisten zouden nog' geen vijf procent van het aantal' stemmen hebben» als er vrije verkiezingen werden gehouden, maar de terreur heeft steeds grotere vormen aan- - genomen. Het motorschip „Brastagi" dat naby het eiland Caldeira tussen Morn a en An Roche op een icoraalrif gelopen is schijnt ernstige bodem- schade te hebben hoewel door het gunstige weer geen direct gevaar bestaat. Volgens een telegram van de kapitein gaat het in ruim H binnengedrongen water met het ty op en neer. De dubbele bodemtanks 2 en 3 aan bakboordzijde zyn ern stig lek. Het water in ruim n kan daardoor niet onder contröle van de pompen worden gehouden. Een po ging om het schip dat rechtstandig vastligt, op eigen kracht tc doen vlot komen is mislukt dc kustvaar der Holland is van Beira naar het schip gezonden om de passagiers aan boord te nemen en eventueel slecphulp tc verlenen. Voorts zijn bergings vaar tuigen gestuurd om lading over te nemen. Behalve een inspecteur van de rederij is ook dc directeur van een Zuid-Afrikaanse bergings maat schappij per vliegtuig naar de strandingsplaats vertrokken. Mildredbemamring nog steeds op IJsland Kapitein Schuyer cn zijn manJ nen, die hun schip, de motortanlc- boot Mildred door stranding verlor ren hebben, toeven tot vandaag al thans, nog steeds op IJsland. Aan gezien het in verband met de on gunstige verbinding over zee zeer moeilijk is per schip te gaan, stelt mon pogingen in het werlc de men sen per K.L.M.-vlisgtuig naai* Ne derland te krijgen, echter is het tot dusver niet gelukt een vliegtuig op IJsland te laten landen in verband met het mistige weer, dat thans rondom Reykjavik heerst. De van- New Yoilc naar Amsterdam reizen de K.L.M.-constellation „Arnhem", heeft reeds van een landing moe ten afzien. Vandaag vertrekken op nieuw twee K.L.M. vliegtuigen int New York. Mocht het gelukken Reykjavik aan te doen dan zyn de zeelieden morgen op Schiphol. Scheepsschroef Zaterdag naar Rotleudam Kct ligt in de bedoeling de re serve-schroef van de „Willem Ruys" die nog steeds in Zeven bergen ligt, Zaterdag naar het Moerdijkhaventje te brengen, mits voor het vervoer over de weg van Zevenbergen naar de Moerdijk ver gunning wordt gegeven. Aan de Moerdijk ligt dc bok Simson van Rysdyk en Bos, die dc schroef van de trailer in een schip zal overla den. In Rotterdam zal de schroef weer door een bok, uit het schip op de trailer worden gezet, dan wor den gewogen en daarna opnieuw in het schip gelegd om langszij de „Willem Ruys" te worden gebracht De Nederlandse verliezen van Maandag bedroegen: 3 gesneuvel den, 3 gewonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1