I De vuile en de schone was HET ROTTERDAMSCH PAROOL Opnieuw trokken stakers op naar stadhuis van Parijs Spoorwegen doen wat ze kunnen Frankrijk en B enelnx krijgen stem in Bnhrbekeer Vrij. onverveerd Regering verhoogt de kolenprijs Vakbonden in 't of f ensief Plaats van overleg nog niet bekend Fraude bij Leidse spaarkas Ondersoek naar Londens beleid nodig V.S.- VOORSTEL INZAKE KOREA AANGENOMEN Weerbericht Rest van Nederland Cholera breidt zich uit tot Irak Pfeiffer in Wenen Canadese premier gast van Staten-Generaal Poolse mijnwerkers in ons land Deze winter genoeg peulvruchten -"eer en ftdm. Lange Haven 141, Schiedam I tel. 69300 I Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 Donderdag 6 November 1947 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39S644 Bankier.* Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 259 Met de kolven van de gewerèh heeft de Parijse garde mobile Woensdag een betoging van tweeduizend leden van de vak vereniging van overheidspersoneel verhinderd naar het stadhuis op te trekken. Het was een sympathie-demonstratie voor de stakende straatvegers, die reeds twee dagen niet meer werken. De demonstranten versperden meer dan een uur een nauwe straat bij het stadhuis. De arbeiders bij de waterleidingbedrijven beginnen vandaag met een langzaam-aan-actie, die in een staking zal overgaan als hun eisen niet worden ingewilligd. Men vreest dat de staking zich zal uitbreiden. teloze en ergerniswekkende inci denten te voorkomen". Er waren twee- drieduizend man garde mobile en politie bij het stadhuis geconcentreerd. Tegen de adviezen de vakbonden in heeft de Franse regering besloten de subsidies op steenkool af te schaffen. De kolenprijs zal daardoor met 50 worden verhoogd. De vakbonden hebben het offen sief tegen de regeringspolitiek ge opend met de verklaring: 1) dat zij geen verantwoorde lijkheid op zich nemen voor de verhoging van de prijs en dat zij ia de toekomst zullen weigeren om met de nationale commissie voor de prijzen, die de regering van advies dient, samen te wer ken. 2) dat zij een overeenkomstige verhoging van de minimum-lonen zullen eisen. In regeringskringen geeft men toe dat de verhoging van de steen koolprijzen tengevolge zal hebben dat transport, electriciteit, gas, cement, staal en andere producten van de sleutelindustrieën duurder worden. Men brengt het besluit van de regering om het in even wicht brengen van het budget te laten voorgaan boven alle andere kwesties, in verband met de afspra ken van de zestien Europese lan den op de conferentie van Parijs. De straatvegers staken om loons verhoging. Zij eisen een verhoging van 20 kwijtschelding van alle inkomstenbelasting en van de pre mies voor sociale verzekeringen op de verhogingen die zij reeds hebben gehad. De slechtsbetaalden onder de stakers verdienen 8050 francs (f 170) per maand. De sympathie-betoging van de vakbonden voor overheidsperso neel (electriciteit, gas, water, transport en gemeentearbeiders) was georganiseerd door de onder communistische leiding staande C. G. T. en werd Dinsdag in de com munistische „Humanité" groot op gemaakt aangekondigd. De politie had echter geer. toestemming tot de demonstratie verleend, „om nut- PAROLOSCOOP Democratie op het spel OOK na de oorlog zijn de tegen stellingen tussen Tsjechië en Slowakije nog aanwezig. Slowakije geniet binnen het ver band van het Tsjechoslowaakse - staatsbestel een grote mate van autonomie, maar dit wil zeker niet zeggen, dat het streven naar onaf hankelijkheid hiermee verdwenen zou zijn. In zekere zin wordt het nog bevorderd doordat de politieke verhoudingen anders liggen. In Slo wakije hebben n.l. de democraten, d.i. de Katholieke volkspartij, de meerderheid in de Nationale Ver gadering, hoewel ook daar het uit voerend.. gez^g,. de Baad,van Com-- missarissen, is samengesteld vol gens de principes van het Nationale front. Zo is b.v. een communist voorzitter van die Raad. De communisten in Tsjechoslawa- kije zijn deze verhoudingen al lang niet naar de zin; zij zien in de de mocraten een gevaar voor hun machtspositie. Zij zijn dan ook al enige tijd bezig met allerlei pogin gen om de Slowaakse democrati sche partij te discrediteren, waar voor zij dezelfde middelen van propaganda of actie toepassen, waarmede zij in de andere landen van Oost-Europa de oppositie van de boerenpartijen murw gekregen hebben. Zij wordt ervan beschul digd een asyl te bieden aan reac- tionnaire elementen (wat op zich zelf niet onjuist 2al zijn), er wer den complotten ontdekt tegen de veiligheid van de staat en meer of minder vooraanstaande leden van de partij heten hierdoor gecompro mitteerd of worden zelfs gearres teerd. *T* HANS echter zijn de commu- -I- msten nog verder gegaan. Zij hebben iets ondernomen, dat veel op een staatsgreep lijkt. Eerst heb ben zij door het vakverbond en de organisaties van voormalige parti- sanen een actie op touw gezet te gen de Raad van Commissarissen, waarin de vakverenigingen en par ti san en eigen vertegenwoordigers eisen. En vervolgens heeft de Com munistische voorzitter van de Raad op eigen houtje het collectief ont slag van de Raad aangeboden, on der het motto, dat door het ont- slagnemen van de communistische minderheid ervan de hele Raad automatisch demissionnair was gé worden. Inmiddels Jieeft deze muis al een heel lange staart gekregen. Want de Slowaakse democraten, die in de algemene landsregering in Tsjecho- slowakije tot het Nationale front behoren, hebben bij dit nationale front krachtig geprotesteerd tegen deze coup van de communisten. En het gevolg is, dat deze affaire tot een algemene politieke crisis m Tsj ech oslo wakije dreigt uit te groeien. Op de vergadering van het Nationale front, waar deze zaak be sproken werd, kwamen de commu nisten letterlijk alleen te staan, aangezien alle andere partijen de zaal hadden verlaten. Na afloop hiervan gaf het departement vaif de communistische premier Gott- wald een communiqué uit, waarin de Benesj-sociaJisten en de volks partij ervan werden beschuldigd zich te hebben aangesloten bij een partij, „waarvan reeds twee secre tarissen wegens samenzwering te gen de staat gevangen zitten". Hoe dit zal aflopen, valt moeilijk te voorspellen. Naar verluidt zul len de socialisten van Fierlinger, die de communisten zeer na staan, nog een poging doen om het Natio nale front weer te krammen. An derzijds heeft het vakverbond met een algemene staking in Slowakije gedreigd. Duidelijk is, dat dit meer dan een voorbijgaande crisis is: het bestaan van de democratische staatsvorm zelf staat in Tsjechoslowakije op het spel. P.S.L. OVERSTAG De centrale commissie van de Poolse boerenpartij heeft Mikolajc- 'zyk~en ziin nïefhem gevluchte me dewerkers als partijleden geroy eerd. De nieuwe partijleiding heeft een partii-congres uitgeschreven om het besluit te nemen dat de P.S.L. aan de regering zal deelnemen. Kasimir Banaeh, secretaris van de P.S.L. heeft meegedeeld, dat de P.S.L. aüe aanhangers van Miko- lajczyk zai roeren en alle midden standers die tegen de sociale her vormingen van de Poolse regering zijn. Het liquideren van Miko- laiczyk's invloed in de partij is reeds enige tijd aan de gang zei Banach. Twee partijgenoten van Miko- laiczyk zjjn gevat bij een poging om de Tsjechoslowaakse grens te overschrijden. Het waren Winventy Bryja, voormalig penningmeester van de P.SX., en Maria Hulewicz, de privé-secretaresse van Miko- lajczyk. De Nederlandse verliezen in Indonesië van 4 Augustus tot 31 October hebben bedragen: 248 ge sneuvelden, 745 gewonden en 19 vermisten, aldus is gebleken uit ge rectificeerde gegevens van de mi litaire geneeskundige dienst. Commissie van Drie terug naar Batavia Over de plaats, waar de Neder lands-Indonesische onderhandelin gen zullen worden gevoerd, is nog geen beslissing genomen. De repu blikeinse regering heeft Woensdag in Djokja haar standpunt bekend gemaakt aan de commissie van drie van de Veiligheidsraad, maar de aard van de republikeinse voor stellen is niet bekend gemaakt. De commissie zou Donderdagmorgen vroeg naar Batavia teruggaan om te overleggen met de Nederlanders. Twee assistenten van dj commissie blijven in Djokja voor het contact met de republikeinse autoriteiten. Tekort van f 100.000. De eerste Leidse spaar- en be- taalzegelkas heeft haar betalin gen gestaakt en de firmanten L, F., S. C. J. K. en J. M, zijn in arrest gesteld. Er is een belangrijk tekort, vermoedelijk tot een bedrag van 100.000, waardoor ongeveer 350 winkeliers en tal van kleine spaar ders zijn gedupeerd. EINDELIJK IN DE VAL GELOPEN Dezer dagen is het gelukt de voormalige opperluitenant der Ne derlandse Staatspolitie Abe Age- raa, die zich 2Yt jaar heeft schuil gehouden te arresteren. Agema, die metaalarbeider bleek te zijn, is te Amsterdam in de val gelopen en nti opgesloten in Haarlem. Dinsdag trok een bijzonder transport op de Maas de aandacht. Een drij vende boks, welks takels als een stuk opbouw van een schip hing, school btj dc Maasbrug tegen dc kade, recht tegenover de Stieltjesstraat, aan en plaatste daar het 15000 kg, wegende gevaarte op een zware trailer van de firma König. Dc foto brengt dit moment m beeld. Dc schecpshut is bestemd voor de ,,Rottecdamschc Ijzeren Mctaalhandel Fennemaom fe worden gebruikt als opslagruimte op het terrein aan dc Stadionweg 27. TEKORT AAN WAGONS EN LAGE WATER STAND ZUN STROPPEN De Nederlandse Spoorwegen zijn op het ogenblik overbelast. Dit vindt zim oorzaak in het tekort aan goederenwagons, maar eveneens ligt ae schuld bij de abnormale lage waterstand. Door verkorting van de om looptijd der wagons, door betere goederentrein-verbindmgene door kor- tere los- en laadtermijnen en andere kleine maatregelen, zijn de Spoor wegen thans zover, dat zij met ongeveer de helft van het vooroorlogse wagenpark meer goederen vervoeren dan met het toenmalige wagen park. Maar er kan meer worden bereikt, als er geen goederemvago meer stilstaat in Nederland dan strikt noodzakelijk is. Tot het bereiken van dit doel kunnen verladers en geadresseerden zeer veel bijdragen. brieken zijn beschadigd, terwijl ook Nederland is wat spoorwegwa gons betreft, het zwaarst beroofd van alle Europese landen. Van de 29.600 goederenwagons, diewji hier hadden, zijn er 28.000 vernield, be schadigd, of gestolen. Ruim twee jaar na de bevrijding is nog maar ruim de helft van het vooroorlog se wagenpark hersteld. De Nederlandse fabrieken heb ben nog slechts een geringe capaci teit Uit het buitenland is de aanvoer slechts gering, daar ook hier fa- (Van onze parlementaire redacteur) Als de tekenen niet bedriegen zal het voorstel van het Tweede Kamer lid Van der Goes van Naters, om een enquête te houden naar de gebeur tenissen verband houdende met de Duitse inval en naar het beleid van de opeenvolgende kabinetten te Londen, vandaag door de Tweede Kamer met een grote stemmenmeerderheid worden aangenomen. De bezwaren, die in het Voorlopig Verslag werden aangevoerd en gisteren ook nog door sommige Kamerleden, zijn wellicht niet alle door de voorsteller van de enquête ontzenuwd, doch hun betekenis is niet te vergelijken met het grote belang, dat het Nederlandse volk zich een duidelijke voor stelling zal kunnen vormen over vele dingen, die tot nu toe in een ge heimzinnig duister zijn gehuld. Er bestaat een duidelijke ongerustheid en ook ergernis ten opzichte van verschillende voorvallen, waar omtrent nooit opheldering is gegeven en het zal algemeen als een opluchting gevoeld worden, wanneer een diepgaand onderzoek zal worden ingesteld door een commissie van negen Kamerleden. En dan behoeft men niet, gelijk de heer Tilanus (C,H.) deed, het belang der enquête af te meten Wanneer onderdanen van deze vier landen minder dan 50% bezit in mijnen hebben, kunnen zij door tussen komstvai Frankrijk, België, Luxemburg en j Nederlan-d zullen een dirfec&Tfg"®' 'kolenfs'ad' stem krijgen in het bestuur van alle steenkolenmijnen in het Ruhr- gebied, daar onderdanen van deze landen voor meer dan 50% het aandelenkapitaal in handen heb ben, aldus is bij een nieuwe Engels- Amerikaanse regeling bepaald. Deze nieuwe regeling is gevolgd op een protest van deze landen te gen het onlangs ontworpen Engels- Amerikaanse plan voor de steenko- lenproductie in het Ruhrgebied, volgens hetwelk het deelnemen van Duitsers aan het beheer der mijnen zouv worden verhoogd. Frankrijk en de Benelux-landen zijn er van in kennis gesteld, dat zij een beheerder zullen mogen be noemen bij elke mijn, waarvan het bezit voor meer dan 50% in handen van onderdanen dezer landen is. De keuze der candidaten moet worden bekrachtigd door de Noord-Duitse steenkolenraad, die boven de be heerders staat. Sn de Noord-Duit- &noernde -Franse, Belgische, Luxemburgse en Ne> derlandse verbindingsmannen da gelijks supervisie in deze mijnen uitoefenen. Deze nieuwe regeling is na tal rijke besprekingen te Washington en Londen tot stand gekomen. Verkiezingen vóór 1 April 194f! Het een dag te voren door John Foster Dulles, de Amerikaanse ver- tegemvoordlger ïn de politieke commissie der UNO gedane voór- stel tot onafhankelijkheid voor Ko rea, terugtrekking van de bezet tingstroepen binnen 90 dagen na de vorming van een onafhankelijke regering en nationale verkiezingen vóór 1 April 1948 is met zes-en- vecrtlg stemmen vóór en geen enkele stem tegen goedgekeurd. De eenstemmigheid is slechts schijn, want de Russen hebben niet aan de stemming meegedaan {het geen 'ets - anders is dan blanco stf-' .en) omdat zij van mening zijn oat de Amerikaanse resolutie slechts beoogt een marionetten re gering in Korea te vormen en mi litaire bases op te richten. Een Sowjctrussisch voorstel, de Russi sche en Amerikaanse troepen per I Januari a.s. uit het land terug te trekken was in het begin van de zitting met 20 tegen. 6 stemmen en 7 onthoudingen verworpen. Behalve over de kwestie Korea RUSTIG WEER Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond: In de nacht piaatselijh vorming van nevel o£ mist en hier en daar lichte nachtvorst. In het uiterste Noorden van het land nog een enkel buitje, overigens droog weer en minder bewol king dan vandaag. Iets kouder. Weinig wind. 7 Nov.: Zon op 7.44 uur, onder 17.03 uw. Maan op 0.40 uur, onder 15.34 uur. had John Foster Dulles ook nog een Russische aanval te verduren in zake het Amerikaanse voorstel tot oprichting van een interim commis sie voor vrede en veiligheid, de zgn. kleine assemblée. Wisjingky zei hierover dat het een poging was om de eensgezindheid in de UNO te vernietigen en kondigde aan dat daarom de S.U. er tegen zou stem men. Evatt {Australië}, trachtte de Rus tot andere gedachten te bewe gen en ook de Indische afgevaar digde Setalvad verklaarde, dat nauwlettend zou worden toegezien dat het statuut van de „kleine as semblée" geheel in overeenstem ming was met het Handvest, maar Wisjinsky was onvermurwbaar. Hij beschuldigde Dulles er van de geest van samenwerking tussen de grote mogendheden zoals die te Jalta, Teheran en Potsdam bestond, te willen vernietigen. „Laten wy af stand doen van de politieke harts tochten en haat", zei de Rus. „laten wij die zaken bespreken die de UNO v-ersterken, maar niet dit el lendige voorstel, dat een aanval betekent op de structuur van onze organisatie". *De samenstelling 'an de „Rest van Nederland" die Zaterdag 15 November te Rotterdam tegen het Rotterdamse elftal zal spelen is als volgt: Kraak (Stormvogels); Van der Linde (Ajax), Schijnvenaai (Edo); Van Stoffelen (Ajax), MÖhring (Enschede;, Hazeveld (GVAV): Lenstra (Heeronveen), Rijvers (NAC), Van der Beek (GVAV), Van Dijk (Ajax) en de Harder (VUC). v Reserves: De Munck (Sittardse Boys), Laschuit (EDO), Ploegh (Heerenveen), Schaap ('t Gooi) en Drager (Ajax). De cholera heeft ook in Irak haar intrede gedaan: er zijn geval len geconstateerd te Dubai aan de Perzische Golf. De autoriteiten hebben inenting van de bevolking gelast en maatregelen genomen om besmetting te voorkomen; lucht en scheepsverbindingen met Egyp te, Pakistan en India zijn gestaakt; de post wordt ontsmet. Amerikaanse autoriteiten ïn Wenen hebben bevestigd, dat Pfeiffer zich in de Oostenrijkse hoofdstad bevindt Het nieuws van Pfeiffer's ontsnap ping heeft te Boedapest onrust ver oorzaakt in de gelederen van Pfeif fer's OnafhankeUjkheidspartij. Ver scheidene leden hebben verklaard, dat zij uit de pari ij willen treden en zich wiUen aansluiten bij andere oppositiegroepen, voornamelijk by de partij van pater Baloch. Pfeiffer's vrienden m Wenen doen thans alles om te voorkomen, dat Pfeiffer's verblijfplaats bekend wordt. Verscheidene andere Hon gaarse" emigranten, die om politieke redenen werden gezocht, ziin reeds uit Wenen verdwenen. Men be weert. dat er vele geheime Hon gaarse agenten in de stad wonen. Deens kabinet afgetreden Koning Frcderik IX van Dene marken beeft heden de minister president Kruid Christ onsen, die bei ontslag van zijn kabinet kwam aan bieden. ontvangpn. De koning heeft Cristensen ver zocht aan te blijven mt de vnriuu.g van een nieuw kabinet. Mrrgen 7-il de koning de parlijleiders ontvan gen „Volendam" vertrokken Woensdagmiddag omstreeks half zes is het s.s. „Volendam" uit de Merwehaven naar Indonesië ver trokken met 2100 militairen aan boord waarvan ongeveer tien pro cent kader. Dit contingent troepen dat met een vijftal treinen en enige autocolonnes naar hdt schip werd gebracht bestaat uit mariniers en twee bataljons infanterie. De man set anpen aan boord staan onder bevel van C. O. T. luitenant-kolonel Heldoom. De „Volendam" za! de route langs het Suezkanaal nemen alleen wordt er' niet te Port Said noch te Suez aangelegd zodat contact met de door cholera besmette gebieden vermeden wordt. Er zal nu te Al giers en in Aden water worden in genomen. In deze laatste plaats komt ook de post aan. boord. naar zijn praktische resultaten in die zin, dat zij zal resulteren in strafrechtelijke of in politieke ge volgen voor personen, die bij;het beleid, dat een onderwerp van?'gn-' derzoek is, betrokken zijn gigpfcèsfy De hoofdzaak is, dat een, in'~zfjn gevolgen zeer belangrijk stuk re geringsbeleid en daarbij ook dat m de laatste maanden vóór de Duitse inval aan de parlemen taire controle onttrokken ia ge weest en dat deze contröle achteraf nu nog zal worden uitgeoefend. De heer Tilanus stelde ook de vraag, of de Kamerleden voor het veelom vattende werk ener parlementaire enquête voldoende tjjd zouden heb ben, en wees op het feit, dat de in het volgend jaar te verwachten Kamerontbinding, in verband met de wijziging van de Grondwet, auto matisch een eind zou maken aan het bestaan der enquête-commissie. De heer De Wilde (A.R.) be riep zich voor zijn uitspraak, dat de Kamer praktisch niet In staat was om een dergelijke omvangrijke enquête uit tc voeren, op de woor den van de Kamervoorzitter, bij de aanvaarding van zijn functie uitge sproken, dat het aantal Kamerleden te klein is en dat zy overbelast zijn. Bovendien vreesde hij, dat het on derzoek naar beleidsvragen een subjectief karakter zou hebben. De heer Donker Arb.) gaf toe, dat de praktische moeilijkhe den niet gering zijn, vooral omdat gewerkt moet worden met een ver ouderde Enquêtewet. Hij opperde de mogelijkheid van herziening de zer wet op initiatief van de enquête commissie. Naar zijn mening heeft het Nederlandse volk er recht op, dat staatkundig zowel als staats rechtelijk het volle licht op het ge beurde valt, zodat een duidelijk en waarheidsgetrouw beeld ontstaat van het regeringsbeleid te Londen. Hiermede was de heer Biere- m a Vrijh.) het eens, doch hij meende, dat de periode, waarover het onderzoek.zich zou moeten uit strekken, uitgebreid behoorde te worden tot 23 Juli 1946, omdat toen voor het eerst gekozen Statcn-Ge- neraal optraden. '(De voorsteller wil het onderzoek doen lopen tot het optreden van het kabinet SchermerhornDrees.) Door de uitbreiding der enquête, aldus de heer Bierema, zou ook de schijn worden vermeden, dat het hier spi ciaal tegen prof. Gerbrandy gaat. Nadat dc heer Wagenaar (C.P.N.) bezwaar had gemaakt te gen een verdeling der com missie in drie sub-commissies, omdat in deze laatste niet alle politieke stromin gen vertegenwoordigd 20tiden zijn, verklaarde de heer R o m m e (K.V.P.) dat hij voorwaardelijk tot een andere conclusie kwam dan d»4 heer De Wilde, die het voorstel had afgewezen. Deze voorwaardelijkheid betrof de omschrijving van de doel stelling, waarin gesproken wordt van „het" beleid. Daarmede mag niet zijn bedoeld, dat het beleid in zijn volle omvang in het onderzoek betrokken wordt. Het dient zich te beperken tot hetgeen van zakelijke en persoonlijke betekenis is voor 't heden en voor e toekomst. Naar zijn mening zouden de leden der op eenvolgende kabinetten, welke bij het onderzoek betrokken zijn, het op hoge prijs moeten stellen, dat een enquête zal worden gehouden. De heer Van der Goes van Naters (Arb.) stelde uitdrukke lijk vast, dat het hier niet betreft een historisch of een gerechtelijk onderzoek, doch de vaststelling van politieke verantwoordelijk heden, Als voorbeeld van een kwes tie, welke nader onderzoek vereist, noemde hij de wisseling van het op perbevel in Febr. 1940, waar omtrent de regering destijds gewei gerd heeft inlichtingen te verschaf fen. Verder is er het in de wind slaan van dc waarschuwing van de militaire attaché in Berlijn, majoor Sas, dat de inval op 10 Mei zou plaats vinden. Ook in de Londense periode zijn allerlei dingen gebeurd, die om opheldering schreeuwen, zo als het nalaten van het zenden van voedselpakketten naar de in Duits land gevangen Nederlanders. Er is een rapport over uitgebracht aan het Rode Kruis, doch het wordt niet gepubliceerd. Ook het optreden van het M.G. tegen de regering eist een grondig onderzoek. Inderdaad, zei spr., zal de com missie zich moeten beperken. Aan het bezwaar tegen de beperkte sa menstelling der sub-commissies kan wördën tegemoet gekomen door be langrijke,. zaken in pleno te behan- fdelenr Door de enquête kan een .stukgerechtigheid verwerkelijkt worden. Het gaat hier niet alleen om de vuile was, maar ook om de schone was. Na" replieken werd de stemming bepaald op vandaag. By het wetsontwerp tot verja ging van de bieraccijns, samenhan gend met een verhoging van het alcoholpercentage, werden door de heren Vermeer (Arb-1, Smeenk (A.R.) en Hoog» cars pel (C.P.N.) bezwaren ont wikkeld, zowel uit het oogpunt van het vermeerderen van het alcohol gebruik als om het onttrekken van meer granen aan de voedselvoorzie ning. Minister Mansholt verklaar de, dat het totale kwantum bier kleiner zou worden en dat met het oog op de export een betere kwali teit van het bier gewenst was. Het wetsontwerp ging er zonder hoof delijke stemming door. Op 13 November a.s. zullen de beide Kamers der Staten-Ge neraal dc Canadese minister president Mackenzie King in verenigde vergadering ontvan gen. Dinsdag zijn te Eysden do eerste Poolse mijnwerkers uit Duitsland aangekomen om in de Limburgse mijnen werkzaam gesteld te wor den. Deze eerste groep, ten getale van ruim 129, is ondergebracht in het pas tot gezellenhuis omgebouwde Capucljnenklooster te Eysden. De Polen komen uit Frankfort, en wa ren tot nu toe bij het Amerikaanse bezettingsleger in dienst: ze droe gen nog gedeeltelijk Amerikaanse militaire kleding. Nog deze week zullen andere groepen Polen arriveren. Ze zullen zoveel mogelijk in het gezellenhuis te Eysden worden ondergebracht, waar voorlopig plaats zal zgn voor rond 450 personen. Spoorwegen schenken bomen aan Walcheren Namens de Nederlandse Spoor wegen heeft de president-directeur ir. F. Q. den Hollander een cheque van 10000 aan de stichting Nieuw Walcheren aangeboden bestemd voor de herbeplanting van 4000 bo men op het eiland. Het behoeft geen betoog, dat dit geschenk onder de hartelijkste dank op de herbeplan- tingsdag in ontvangst is genomen. Ryan krijgt ongelijk Een federaal gerechtshof In New York heeft de aanklacht van Is- brandtsen-sleamshSpeompaeny te gen de Nederlands-Indische rege ring, luitenant-goiiverneur-generaai Van Moolt en de Nederlandse rege ring niet ontvankelijk verklaard. deze industrie overbelast is met andere opdrachten en ze heeft eveneens te kampen met gebrek aan materiaal en personeel. Het staaltekort is trouwens over de ge hele wereld onsteUend. Overal laag water Er is overal laag water, zelfs op de Rijn. De N.S. kunnen daardoor zelfs bij het meest ef ficiënte gebruik van de wa gens maar ten dele voldoen aan de dringende vervoersbe hoeften naar binnen- en bui tenland. De teleurstelling daar over is algemeen. De geregelde spoorverzenders klagen, dat ze de benodigde wagens niet ontvangen. De mensen, die ge woon waren de goederen per schip te verzenden of te ontvangen kla gen omdat hun zaken in de war lopen. Onze export, die een levens noodzaak voor het land is, wordt belemmerd en het voor Nederland even belangrijke doorvoerverkeer over onze zeehavens dreigt ernstige schade op te lopen. Er wordt geen middel onbeproefd gelaten om verbetering in de toe stand aan te brengen. Er is wel reden, tot gema tigd optimisme. Als in Decem- het suikerbieten- en aard- appclenvervoer is afgelopen, komt er voor de andere ver voeren wat meer ruimte. Ver der zullen de eerste tien ge sloten nieuwe wagens, dezer dagen de Nederlandse fabrie ken uitrollen. De levering van. enige honderden in het buiten land bestelde grote gesloten wagens van 25 ton laadvermo gen zal in December begin nen en in Maart eindigen. Maar waar het vooral op aan komt is de medewerking van de verzenders en de ontvan gers om de omloopsnelheid van de wagens te bevorderen en daardoor het gebruik te inten siveren. Het ministerie van voedselvoor ziening maakt bekend, dat er deze winter voldoende peulvruchten zullen zijn. Dit in antwoord op de vele vragen, die van de zijde der bevolking hierover gesteld worden in verband met het feit, dat men momenteel aan de verhoogde vraag, die mede een gevolg is van de verlaging van het broodrant soen, niet kan voldoen. Men kan er ook dit jaar weer op rekenen, dat de beschikbare hoeveelheid fijne peulvruchten, zoals bruine bonen, grauwe erw ten, capucijners en schokkers, een pond per hoofd van de bevolking bedraagt. Het kwantum groene erwten is ongeveer 10 maal zo groot, waarbij nog een belangrijke hoeveelheid witte bonen komt, welke van import afkomstig zijn. De regering adviseert het publiek dan ook niet meer te kopen, dan voor een directe behoefte-bevredi ging noodzakelijk is, want op deze wijze alleen is er geen gebrek aan peulvruchten tc verwachten, al zal men genoegen moeien nemen met de soorten die leverbaar zijn. Nog honderd gram vlees extra Behalve het reeds in de bonnen- Iijst bekend gemaakte extra-rant soen vlees van 100 gram wordt nog een extra-rantsoen van 100 gram beschikbaar gesteld. Voor personen van 5 jaar en ouder is voor de ko mende periode dus 600 gram vlees aangewezen. Voor het tijd vakban 9 t.m. 22 November a.s, Is op bon R- 03 Vlees, 100 gram vlees of vlees waren te verkrijgen. Aanvrage van werk schoenen weer mogelijk Tussen 9 en 23 November kun- nen weer aanvragen van werk schoenen voor personen van zes tien jaar en ouder worden inge diend, voorzover zy sedert 1 Jan. j.l. geen bon voor werkschoenen hebben ontvangen. In bedrijven met tien arbeiders of .minder moet individueer aange vraagd worden, in bedrijven met meer dan tien arbeiders moet het bedrijf collectief aanvragen. Babies krijgen meer melk Deskundigen op voedingsgebied achten het wenselijk, dat kinderen van 0 t.m 1 jaar een onder de hui dige omstandigheden zo groot mo gelijk melkrantsoen krijgen. Om hieraan tegemoet te komen is beslo ten voor kinderen van 0 t.m. 1 jaar het kaasrantsoen van 10Q gram per twee weken te vervangen door een liter melk. zodat hun totaal melk rantsoen voortaan elf liter mölk be draagt. Deze regeling gaat op 10 November a.s. in.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1