Slavische landen boycotten „Kleine Assemblée" HET ROTTERDAMSCH PAROOL ,Müdred'-bemannmg geland Rechterlijke macht geen afspiegeling van het Nederlandse volk J POLITIEKE COMMISSIE AANVAARDT VOORSTEL MET 43 STEMMEN Drie millioen gulden voor Volksherstel PAROLOSCOOP Enquête over het Londens beleid Voorstel Van der Goes aangenomen Ketelbinkie in boekvorm Slowaakse crisis in beslissend stadium Gottwald krijgt volmacht Parmentier baalde hen van IJsland Stelsel van aanbeveling werkt zelf- aanvulling in de hand Indrukwekkende plechtigheid aan boord van Hs. Ms. Karei Doorman De 7e November van het jaar 1917 PAPIER WORDT GOEDKOPER IS WEINREB NIET SCHULDIG? Geen Butlin-kamp in Zandvoort Weerbericht ried. en Adm. Langs Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro ;44 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Vrijdag 7 November 191. Vri], onverveerd Zevende jaargang, No. 260 Met grote meerderheid heeft de politieke commissie het Ame rikaanse voorstel tot instelling van een permanente „kleine As semblée" aanvaard, ondanks de hevige tegenstand van Wis jinsky. Het voorstel kreeg 43 stemmen. Zes landen onthielder zich (de Arabische landen en San Salvador) en zes lander stemden tegen: de Sowjet-Unie, Wit-Rusland, de Oekraïne Polen, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Na de stemming verklaarde Wisjinsky dat de Sowjet-ÏInL de „kleine Assemblee" sal boycotten. De andere Slavische landen sloten zich hierbij aan. De reeds klassieke tegenstelling, die op deze vergadering nog eens in alle heftigheid werd uitgeleefd, gaf de gedelegeerden ditmaal in elk geval enig vermaak door de vinnige wijze waarop de Britse vertegenwoordiger, Sir Hartley Shawcross, Wisjinsky te woord stond. Wisjinsky heeft geen bewijzen geleverd dat de „kleine Assem blée" een schending van het Hand vest betekent. De eerste sigaretten-actie van Nederlands Volksherstel heeft f 3.150.86? opgebracht Dit geld is voornamelijk besteed tot leniging voor de nood in de door de oorlog getroffen gébieden. Partijen in crisis IS het omdat Italië zo ver weg ligt of omdat onïe Nederlandse kranten nog altijd zó beperkt van omvang zijn, dat de lezers hier te lande zo weinig te horen krijgen over de binnenlands politieke ver houdingen in dit land? Vermoede lijk spélen beide overwegingen een rol. Eén ding is zeker: de reden kan niet worden gezocht in de om standigheid, dat er niets over te vermelden zou zijn. Een van de meest opvallende kenmerken van de intern politieke verhoudingen in Italië is, dat bijna alle partijen een meer of minder ernstige crisis doormaken. De grote uitzonderingen op deze regel zijn de Christen-Democraten, de grote katholieke middenpartij, waarvan aanzien en invloed steeds stijgende zijn en hun tegenstanders, de communisten. Op de moeilijkheden, welke de socialistische, partij doormaakt, hebben wij al herhaaldelijk de aandacht gevestigd. Nenni's on voorwaardelijk samengaan met de communisten heeft allerlei opposi tie in het leven geroepen, Saragat heeft zich met de rechtervleugel Van de partij afgescheiden. Vol gens de laatste berichten, die ons bereikten, zouden Saraga* en Silo- ne aan Nenni hebben voorgesteld, dat hij bij een eventuele val van het kabinet-De Gasped premier zou .vorden, maar dan zelfstandig, dus los van de communisten en dat zij hem voor dat geval de steun van hun groepen zouden hebben toegezegd. Dit lijkt ons echter een slag in de lucht; wij kunnen ons niet voorstellen, dat Nenni zich werkelijk los zou kun nen maken van zijn communisti sche vrienden. SINDS de verkiezingen in Rome heeft Nenni's partij de aan winst geboekt van de zgn. Actie partij, welke zich in haar geheel bij de linkse socialisten heeft aan gesloten. Zo had de partijleiding het althans bedoeld, maar een deel ervan heeft geweigerd om déze extra tour mee te maken en wekt nu de leden op, om als zelfstandi ge partij te blijven voortbestaan. Een gedeelte van de Demolaboris- ten, waarvan de leiding eveneens de sprong in het rade: kamp heeft gewaagd, blijkt eveneens op een voortbestaan van de eigen partij gebrand te zijn. De Liberalen is het w' ~r anders gegaan. Daar zijn de leiders geble ven, maar. een groot gedeelte van de aanhang is met pak en zak naar de Christen-Democraten overge lopen, zodat Benedetto Croen en z'n medekopstukken daar staan als ge neraals zonder troepen. En dan is er nog dat zonderling ste product van het na-oorlogse Italië, de Uomo Qualunque van de grote „leider" Giannini. Dat het in deze vormloze massa, dcor Gianni ni eens vol truts en zelfgenoeg zaamheid tot ds partij vau het ge zond verstand gestempeld, al lang mis 'raakte, was bekend. Maar de zware nederlaag, welke de Uomo Qualunque bij de gemeenteraads verkiezingen in Rome heeft gele den, heeft dc latente crisis tot een uitbarsting gebracht. Verschillende afgevaardigden zijn reeds uit de fractie van Giannini getreden, de leden lopen in masse weg, de Uomo .-Qualunque op Sicilië heeft zich toi een autonome partij verklaard. '~P HANS komtook nog het be- richt, dat de „Buonsenso", het dagblad van de partij'zijn verschij ning heeft moeten staken (het is wat, als het gezond verstand, de partij verlaat'}, omdat zoals het vol bitterheid in het laatste hoofd artikel heeft de geldgevers meer profijt van hun geld hebben door de Christen-Democraten te finan cieren. Er was al eerder meegedeeld, dat Giannini zich uit de leiding van de partijteruggetrokken had. Maar blijkbaar was hier de wens yader der gedachte. Want Gian nini heeft de moed nog niet opge geven, hij slaat nog links en rechts op de oppositie los en schijnt nog hoop te hebben, dat hij op het partijcongres, dat tegen 7 Nov.1 bijeen is geroepen, over zijn tegen standers zal kunnen zegevieren. Maar of dat hem lukt of niet, met de Uomo Qualunque is het gedaan! Bij de aanvang van de zitting heeft de Tweede Kamer gistermid dag het voorstel van de heer Van der Goes van Na.ters tot het instel len van een enquête naar het be leid der Londense regeringen zon der hoofdelijke stemming aange nomen, nadat de aanneming van enige amendementen van de heer Kierema, met de stemmen van de P.v.ö.A, tegen, de termijn van het onderzoek had uitgebreid van het optreden van het kabinet Scher- mcrhorn-Drces tot de opening van de tijdelijke Staten-Generaal (20 November 1945). Hallo allemaal, Voor mijn vriendjes en vrien dinnetjes die nog niet in het bezit zijn van het tweede boek je van Ketelbinkie vertelt uit zijn jeugd", heb ik hier een pret tige mededeling. De meneer van de drukkerij heeft van dit twee de boekje nog een klein aantal kunnen vervaardigen. Hij is zo vriendelijk igew eest,N:.omdat-het Sint Nicolaasfeest op komst is. Het boekje bevat mijn beleve nissen aan het hof van die ver waande Sultan in Afrika. En behalve het Afrikaanse avon tuur vinden jullie in dit boekje ook nog een van mijn s por lieve daden: het.verhaal uit de dagen, waarin ik met .saamgeknepen kaken en wapperende haren langs de wegen suisde op mijn fiets en zelfs meedeed in een echte wielerwedstrijd, die wel heel erg spannend was. Als je nog geen exemplaar van dit fraaie boekje bezit, vraag dan maar aan je ouders of je het mag besteilen bij dc bezorger van „Het Rotierdamsch Parool De prijs is f 0.70. Veel genoegen er mee. KETELBINKIE. Kees de bok, mascotte van de Prins Bernhard^kapet, het militaire orkest dat Donderdagmiddag met de Kota Inten" uit Indonesië in Nederland terugkeerde, is op zijn Indonesische tournee gehiiwd mei een allerliefst geitevrouwtje. Op de'f oio Kees met zijn vrouw op de kade ie Rotter dam plus 'n kleine Soendartese jongen, die door de militaire muzikanten werd geadopteerd. Het Tsjecho-Sïowaakse kabinet heeft de communistische premier Klem ent Gottwald volmacht gege ven de regering van de semi-auto- nome staat Slowakije te reorgani seren. De nationale regering heeft haar goedkeuring gehecht aan het be sluit van de communistische voor zitter van de Slowaakse raad. Hus- sak, die in het begin van deze week de vijftien leden van do uit voerende macht in Slowakije heeft ontslagen onder het voorwendsel, dat een aantal vertegenwoordigers van de vakbonden en de verzetsbe weging in de Slowaakse regering diende te worden opgenomen. De christen-democraten, die de abso lute meerderheid vormen in Slo wakije, hebben het besluit van Hussak niet erkend. Zij blijven zich verzetten tegen de pogingen om de Slowaakse sub-regering „gelijk te schakelen". De burgemeester van Bratislawa, dr. Rysely, is gearresteerd, be schuldigd van samenzwering tegen de staat. Dr. Rysely is lid van de christen-democraten partij. Pfeiffer lieeft Oostenrijk verlaten Pfeiffer, de leider van de Hon gaarse onafhankelijkheidspartij, die op zijn vlucht in Wenen was aangekomen, is naar verluidt niet meer in Oostenrijk. Wanneer en hoe hij het land echter verlaten heeft is niet bekend. (Van onze A'damse correspondent) Daar zijn ze dan. De nieuwe Constellation, nog naamloos en al leen herkenbaar aan dc letters FH- TES is op het platform van Schip- bol om kwart vóór drie geland. Parmentier heeft van New York even de omweg over IJsland geno men om de schipbreukelingen van de Mildred, het tankmotorschip van de Rotterdamse Tank-kust- vaartmaatsehappij huistoe te bren gen. Woensdagnacht om drie uur zijn ze van het Reykjavikse vliegveld vertrokken en nu staan ze, de ka pitein Aart, W. Schrijer cn zijn jongens met hun koffertjes en plunjezakken bij.de douanen. Tij dens de visitatie komen de verha len los en wat de een begonnen is te vertellen vult de ander aan. Op de rotsen gelopen Tien dagen geleden is hun schip bij hooggaande zee, ten gevolge van magnetische storingen, vroeg in de morgen op de rotsen gelopen ten Zuidwesten van IJsland. Van een schok hadden ze zelfs niets be merkt. Wel was het zaak om zo spoedig mogelijk redding te zoeken en die kwam dan ook om vier uur 's middags opdagen. Vier man schappen waren er in geslaagd zich in de eigen reddingboot te bergen on de zeven anderen, er was ook nog een loods aan boord, konden van reddingslijnen gebruik maken. Nadat ze zich op land in veiligheid hadden kunnen brengen zijn ze per jeep naar Hellesander en vandaar per vliegtuig naar Reykjavik ge bracht. Nauwelijks een hemd aan „Die redding en de verzorging, zeggen ze allen, is voortreffelijk geweest. Met nauwelijks een hemd aan zijn ze aan wal gekomen. De reddingsdienst, waaraan een groot aantal vrouwen werken, heeft hen direct van het nodige voorzien. Ze kregen voldoende punten om zich kleren en het direct noodzakelijke aan te schaffen. Die uitstekende ontvangst heeft veel van de ellen de doen vergeten, „In de oorlog," zegt de matroos W. Dam en uit Schiedam, zijn drie schepen waar op ik veer, getorpedeerd. Daarvoor is me dat reeds 2 keer gebeurd." Voor velen was de vlucht naar Ne derland, een tocht van elf uur, een gebeurtenis. De stewardess, Marij ke Boon, geniet nog mee van hun verhalen. Haar dienst bij de K.L.M. is, nu ze gaal trouwen, met dit uit stapje naar IJsland beëindigd. De douaneformaliteiten zijn ver vuld en de bus staat gereed om de bemanning van de Mildred na een afwezigheid van vier maanden, naar huis te rijden, waar familie leden de „vliegende zeelieden" met ongeduld verwachten. Nog „nakaartend" over hun avon turen komt de Mildred-bemanning op Schiphol aan. (Van onze parlementaire redacteur In.de heftigheid van de po litieke strijd werd vroeger de uitdrukking „klasse justitie" dikwijls gebruikt, doch de te genwoordige critici van onze rechterlijke macht zijn zich bewust, dat de goede trouw en de onkreukbaarheid van onze rechters in het algemeen wel vaststaan, doch dat zij zich eenvoudig nietkunnen ont- i trekkenaan. de ...invloed,van opvoeding en miïlieu. Daar door staan de leden der rech terlijke macht te ver van de maatschappij, terwijl boven dien de schrale salariëring meebrengt, dat bij voorkeur mensen met eigen fortuin voor het ambt van rechter in aan merking worden gebracht. In het voorlopig verslag m zake het wetsontwerp tot nieuwe samenstelling van de rechter lijke ambtenaren heeft dit pro bleem een belangrijke rol ge speeld. Het was begrijpelijk, dat ver schillende Kamerleden er gisteren bij de behandeling van het wets ontwerp op terug kwamen.' De heer Donker (arb.) wees erop, lat in feite de rechterlijke college^ zich zelf aanvullen door het stelsel van Posthume onderscheidin gen uitgereikt Nederlands grootste oorlogs bodem, het hulpvliegkampschip „Karei Doorman", liggende in de Maashaven te Rotterdam, was Donderdagmiddag opnieuw het toneel van een indrukwekkende plechtigheid, namelijk de uit reiking van posthume onder scheidingen aan nabestaanden van tien gesneuvelde leden van hét marinepersoneel. In de reusachtige vliegtuighan gar. waar men zich moeilijk aan boord van een schip kan wanen, had een groot aantal familieleden plaats genomen. Achter en rechts van hen stonden de leden van de bemanning, officieren, onderofficieren en mali- schappen opgesteld. Ter linkerzijde waren de genodigden gezeten, w.o. vele hoge officieren als generaal Fr an kamp en kapitein ter zee Het- tema. beide leden van het Kapittel van de Militaire Willemsorde, de commandant van het Corps Mari niers Von Freitag Drabbe. de Koofd- predikant Sillevis Smitt en de hoofdaalmoezenier De Sain, terwijl namens het gemeentebestuur van Rotterdam vertegenwoordigd waren burgemeester Oud en havenmeester Van Leeuwen. Precies om kwart over twee trad luitenant-admiraal C. E. L. Helfrieh, vergezeld van een aantal hoge ma rine-officieren de hangar binnen, waarbij hem door de met gevelde bajonet opgestelde erewacht en de Marinierskapel de gebruikelijke eer bewijzen werden gebracht. Na het plechtig openen van de ban reikte admiraal Helfrieh aan ieder van de familieleden de versierselen uit en sprak daarbij een persoonlijk woord. De adjudant van de vlootvoogd las de door Koningin Wiibelmina gete kende besluiten voor, waarin het dapper gedrag der geëerden precies staat omschreven. Toen tot besluit van de plechtigheid de Marinicrska- pel het Wilhelmus speelde, een mas saal geluid, dat als kerkorgelmuziek door de enorme ruimte galmde, kon den verscheidene, familieleden hun diepe ontroering niet meer meester blijven. De onderscheidingen, die vloot voogd Helfrieh namens de Koningin heeft uitgereikt zijn de volgende: aan sergeant der mariniers J. H. N. Boonen het Bronzen Kruis, opper- schipper P. W. van Warmerdam (Bronzen Kruis), marinier le kl. H. H. F. Siemers (Kruis van Verdien ste), marinier 3e kl. P. J, Houtepen (Bronzen Leeuw), Vlgtg.' Tel. maat F. H. van Dingstee (Bronzen KruisK vlootaalmoezènier G. J. J. van Ra- venstein (Kruis van Verdienste), 2e lt. der mariniers K. C. Prins (Bron zen Leeuw), sergt. der mariniers J. Ottenvanger (Bronzen Leeuw). Lt. ter Zee der 3e kl. A. H. Alblas (Bronzen Kruis) en kapitein ter zee P. B. M. van Straalen (Ridder Mili taire Willemsorde). Dc martelgang van een scheeps schroef. De schroef van dc Willem Ruys mag nu eindelijk zijn weg ver volgen, d.w.z. vanuit Zevenbergen wordt hij naar het haventje ge bracht en verder per schip naar Rotterdam. Dc schroef bij het haventje. aanbevelingen, dat niet alleen wordt gebruikt om bepaalde men - s enbenoemd te krijgen, doch ook om bepaalde mensen te weren. De houding der rechterlijke macht tij dens de bezetting is zodanig ge weest, dat men haar de berechting van de politieke delinquenten met kon opdragen en die houding was het gevolg van het feit, dat de rechterlijke macht in haar samen stelling geen afspiegeling vormde van het Nederlandss Volk. De heer Stokvis (C,P.N;^idrukte hei neg sterker uit? doordreggen, dat "de rechterlijke macht een aparte kas te is, die buiten de werkelijkheid staat van de maatschappij. Daaren tegen was de heer Rooi vink (K.V.P.) van mening, dat de be wering, dat de rechterlijke macht eenzijdig is samengesteld, niet van overdrijving is vrij te pleiten. Minister Van Maarseveen maakte zich van het vraagstuk ge makkelijk af door te verklaren, dat de Regering voor het doen en la ten van de rechterlijke macht niet verantwoordelijk is, omdat zij on afhankelijk is. De Regering is slechts verantwoordelijk voor de benoemingen, waarvoor zij naast de aanbevelingen beschikt over aanwijzingen deskundigheid en ka raktereigenschappen. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij de salarisverbeteringen ongetwijfeld de doorslag geven. Bij dc behandeling van het wetsont werp tot intrekking van het be sluit staatstoezicht op de bossen, kwamen de agrariërs in het ge weer. De heer Van den Heu vel A.R.) maakte zich tot hun tolk door de indiening van een amendement, waardoor Hét inwin nen van advies in plaats van de directeur van het Staatsbosbeheer ingeschakeld wordt de hoofdafde ling bosbouw van de Stichting van de Landbouw. Het amendement werd verworpen met 37 tegen 26 stemmen, waarna het wetsontwerp met 51 tegen 13 stemmen werd aangenomen. Keerpunt dezer eeuw „De 30 Juni" hoort men wel eens noemen, en dan wordt de 30ste Juni van het jaar 1034 bedoeld, toen Hitier, Goering en Gocbbels een groot aantal vrienden uit eigen kringen en politieke tegenstanders ombrachten, bijvoorbeeld ook Röhm en ex-rijkskanselier Schleicher. Nog een voorbeeld: „de 20ste Juli" dat is voor velen de 20ste Juli 1944, toen Hitier uit de op hem gepleegde bomaanslag, waaraan hij, wonderlijk genoeg, licht ge wond ontkwam, begreep,dat dc hoge legerofficieren niets van hem moesten hebben, allang al niet meer. Inderdaad, dit zijn belangrijke data. maar wij, voor ons, achten de 7de November 1917 belangrijker en Leriins greep iirnr de macht VOOR VEEL MENSEN Is het onthouden van. belangrijke data een middel om zich van de geschiedenis een beeld te vormen. Die data zyn ais torens waarin z\j klimmen om overzicht te nemen, en soms z\jn het niet meer dan stokken, waaraan zij de waslijn van hun overtuiging ophangen. van meer belang voor het verloop van de wereldgeschiedenis, want op die dag gelukte het aan Lenin en de zijnen (allen bolsjewiki) met een staatsgreep de macht in Rusland te ontwringen aan de mensjewiki van Kerenski, c.s. Met de gevolgen van die staatsgreep heeft de wereld nog dagelijks te maken. Het bolsjewistisch communisme, hoe het zich ook noemen moge of wil voordoen, heeft sedert de 7de November de nationale en interna tionale machtsverovering in haar vaandel geschreven. En deze strijd wordt in het Westen en dat is een Westen, waartoe zowel Italië, als Noorwegen en Amerika beho ren, hoe zij ook onderling mogen verschillen gevoeld als een po ging tot wurging van de persoon lijke vrijheid en van de vrijheid in groter verband, de democratie. Dc oorlog cn dc vrede De oorlog, nl. de Hdc wereldoor log, heeft gepoogd de Westerse de mocratie te redden uit de greep van het als een lammergier toe schietende nation aal-socialisme. De vrede na de Ildc wereldoorlog poogt de uit vele wonden bloedende democratie nogmaals te redden, thans uit de wurgende omhelzings pogingen van Moskou met z'n Kom- inform, enz. Tenminste zo ziet het het Amerika van Truman en Marshall, en zo zien het de conser vatieven van Churchill, dc R.P.F.- ers van Dc Gaulle, en vele anderen. En in de andere landen van het democratische Westen vraagt men zich af of die zienswijze overdreven is. Maar allen ter wereld zijn het eens, en dan stemt het Moskou van Stalin hierin zelfs overeen met het Madrid van Franco, het Rome van De Gasperi cn het Nanking van Tsjang Kai Sjek, dat de 7de No vember 1917 tot dusverre de belang rijkste en kenmerkendste datum van deze eeuw is geweest: het com munisme kwam in Rusland aan de macht. Een commissie van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft met algemene stemmen de voorstellen voor tussentijdse hulp aan Frankrijk en Italië goedge keurd. Een volledig rapport zal waarsct ijnlijk nog deze week be kend gemaakt worden. Willem Ruys-schroef uit Zevenbergen weg Donderdagmiddag om drie uur is de tanktraïler met de reserveschroef 'van de .."Willem Ruys" uit Zeven bergen vertrokken en onder escorte van politie bij de haven van Moerdijk aangekomen. Hier ligt het 75 ton metende vrachtmotorschip Avanti gereed, waarmee do schroef Zaterdag naar Rotterdam zal worden vervoerd. De persdienst van het Ministerie van Economische Zaken meldt: „Voor de papierprijzen is een nieuwe regeling getroffen, welke een verlaging van ongeveer 20% betekent van de prijs der binnen landse papiersoorten. Tot heden gold, zowel voor het binnenlandse, als voor het geim por teerde papier per soort één prijs, waarin cle prij zen van binnenlandse fabrikatie cn import waren „gemengd". Deze mengprjjs wordt half November afgeschaft. Tengevolge daarvan zal het papier, dat tot dekking van de meest dringende behoefte nodig is, tegen belangrijk lagere prijzen kunnen worden gekocht. Het duur dere buitenlandse papier zal dan n.l. moeten worden verwerkt in de meer luxe papierwaren. Het be hoeft weinig betoog, dal de prijs verlaging invloed heeft op de kos ten van de verwerkende industrie (verpakkingsmateriaal enz.) on op de prijzen van papierwaren (schrijfblocs, enz.)." De Niéuw-Amsterdam te New York feesfclijk ontvangen Dc Nieuw Amsterdam is Donder dagmorgen onder het geloei van scheepsborens en hoog opschietende waterstralen van escorterende brand weervaartuigen in de haven van New York aangekomen. Vele Ame rikaanse en Nederlandse autoritei ten. o.w. de Nederlandse ambassa deur mr. Van Klef fens, begaven zich op het schip. Des middags werd aan boord een lunch aan de pers aange boden. De heer De Monchy. directeur van de HollandAmerika-Iijn, die met zijn vrouw de reis heeft meegemaakt verklaarde, dat hij binnenkort naar Montreal zou gaan om te proberen meer scheepsruimtc beschikbaar te kunnen stellen voor het transport van Nederlandse en Belgische emi granten naar Canada. Men zal trach ten speciale schepen voor dit doel te krijgen. De internationale liga voor de rechten van de mens, welke haar zetel heeft te New York, heeft een vertegenwoordiger in Nederland telegrafisch opdracht gegeven als waarnemer te fungeren bij de voortgezette berechting van F. Weinreb door hel bijzonder ge rechtshof te Den Haag, beginnende op 13 November. Weinreb is er van. beschuldigd, tijdens de bezetting steekpenningen te hebben aangenomen van Joden, die door de Gestapo werden vast gehouden. Van de zijde der liga is verklaard, dat tot het aanwijzen van een waarnemer is overgegaan op grond van beweringen, dat ver volging van Weinreb, gezien de verklaringen van vele betrokkenen, niet gerechtvaardigd zou zijn. Ged. Staten van Noord-Holland hebben zich niet bereid verklaard het Butlinkamp in het geprojec teerde uitbreidingsplan van Zand voort op te nemen. Over een even tueel in beroep gaan bjj'de Kroon door dc gemeente Zandvoort, kon, men ons nog niets meedelen. Het besluit van Ged. Staten be tekent dat er volgend jaar geen Butlinkamp in Zandvoort zal ver rijzen, want het wordt te laat om met dc bouw gereed te zijn als liet nieuwe seizoen begint. Dc initiatiefnemers geven echter hun voornemens niet op. Zij zul len in het uiterste geval een andere plaats opzoeken om hun plan, dat goedgekeurd wercl door de Nat. Herstclbank cn drie en een half millioen gulden kapitaal vordert, te verwezenlijken. Nederlandse boksers verliezen in Londen De.Repton Boxing Club heeft een Nederlandse boksploeg te Lon den met 4-2 verslagen, nadat men de Nederlanders het gebruik van handbandages had geweigerd. De Engelsen zorgden voor nieuwe handschoenen en de Nederlandse boksers verklaarden zich bereid zonder handbandages te boksen in overeenstemming met de plaatselij ke reglementen. De uitslagen van deze partijen, die alle op punten werden ge wonnen, zijn: Vcdergewichl: K. Mansveld (Nederland) wint van H. Shord (Engeland). Lichtge wicht: J. Lucy (Engeland) wint van F. Wolters (Nederland). Wel- tergewicht: L. Dygard (Engeland) slaat J. Buis (Nederland) en F. v. Kempen (Nederland) wint van R. Wood (Engeland). Zwaargewicht: J. Morkus (Engeland) wint van C. de Lange (Nederland). Intern, schaaktournooi De uitslagen van de tweede ron de van hot Internationaal Schaak tournooi te Leeuwarden luiden: Groep A: Van Doesburgh-Van der Tol 0-1; Mendz-Muïder van Leers Dijkstra l/2~Vz\ Zijlstra-Go-, lombek 0-1; Scholtens-Devos afge broken. Groep B: Punt-O'Kelïy de Gal- "v. jy 0-1; Van Vliet-IIenneberke afgebroken; Kramer-Blokker 1-0; Ploegh-Boven afgebroken. IETS KOUDER Weersverwachting, gel- die tot Zaterdagavond; Rustig droog weer, tij delijk afnemende bewol king, doch bier en daar nevel of mist. Jets kou der. a NOV.: Zon op 7.46 uur, onder 17.01 ir Maan op r.Sfi uur. onder 15 50 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur: luchtdruk 770.3; wind West 2; temp. 9.5; max. temp. n.o (3 uur gistermiddag); mm. temp. 8.2 (7.40 hedenmorgen). Weersgesteldheid: zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1