UI HET ROTTERMMSCH PAROQL Amerikaans schip plaats van onderhandeling Moskou vierde 7 November Argentinië stelt in de UNO voor Italië direct toe te laten f J Vrij, onverveerd Nederlands-Indonesisch overleg op de Duizend Eilanden? fpAROLOSCOOP, Rondetafelconferentie met de West in December Nieuwe figuur bij O verzeese Gebieden Verliezen Nederlandse strijdkrachten Extra kolen voor grote gezinnen Twee leden der Joodse raad gearresteerd BRILLEN WORDEN GOEDKOPER Schulte-Boeyen aan de kop Buhl vormt geen Deens kabinet Geen Pfeiffer, maar toch een proces 1 ,'ïji Weerbericht Muziekliefhebbers opgelet! Tarwe uit U.S.A. naar Nederland N.C.R.V.-voorzitter legt functie neer Belgische reactie op 't Nederlandse Ruhrkolen-con tract' Üi-ö. eh Aam. Lange Haven 141, .Schiedam tel. 69m Abonnementsprijs per week 31 cent, per kv «rlaal f 4,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries Pi. Hoofdredacteur: Th. Ramaker ..uvember iS'47 Zevende jaargang, No. 261 De commissie voor goede diensten 'der Veiligheidsraad heeft de V.S. ver- soebt een schip ter beschikking te ^vil len stellen voor het voeren van onder handelingen tussen Nederlandse en In donesische vertegenwoordigers. Beide partijen hebben hun goedkeuring aan dit plan gehecht en volgens AFP zou de Amerikaanse regering reeds een Schip ter beschikking hebben gesteld. Van Nederlandse zijde had men aan Batavia als onderhandelingsplaats dc DUIZEND EILANDEN ARCH PEL JAVA ZEE" WAV ft voorkeur gegeven, terwijl Djokjakarta Singapore prefereerde. Dc Nederlands- Indische regering heeft zich bereid ver klaard aan dc commissie van drie dc teksten van alle officiële radiouitzen dingen en van al haar officiële publi caties te doen toekomen. Reeds eerder was bekend gemaakt dat de republi keinse regering dezelfde inlichtingen zou geven, wat haar publicaties betreft. Vrijdag heeft de commissie de 2es consuls die enige tijd geleden het rap port aan de Veiligheidsraad hebben op gesteld, verzocht, tenminste hetzelfde aantal waarnemers ter beschikking te stellen als bij het vorige enderzoek naar de naleving van de order „staakt het vuren". Men meent te weten, dat het schip, waarop de onderhandelingen zullen worden gevoerd, ligplaats zal kiezen bij de Duizend Eilanden, een koraal archi pel ongeveer 75 kilometer ten Noord- Noordwesten van Ratavia. Rond de Oude Wereldzee T? R zijn tegenwoordig elke dag zoveel belangrijke kwesties aan de orde, dat wij nu en dan niet bij kunnen blijven met onze beschou wingen. Zo hebben wij b.v. nog geen. gelegenheid gehad om aan dacht te vragen voor de resultaten van het bezoek, dat graaf Sforza, de Italiaanse minister van buiten landse zaken, vorige week aan Lon den heeft gebracht. Dit bezoek was al lang in de maak, maar in Londen heeft men zich bij voortduring op het formele standpunt gesteld, dat men er een officiële visite van een ex-vijand eerst ontvangen kon, nadat het vredesverdrag met die vijand vol ledig zou zijn geratificeerd. Intussen is het bezoek van Sfor za, toen het eenmaal plaats vond, allesbehalve verlopen in de ge dwongen of gespannen sfeer, welke anders een ontmoeting met een ge wezen tegenstander zo gauw en zo vaak heeft. Het tegendeel was het geval: de besprekingen van Bevin en zijn collega's met Sforza heb ben plaats gehad in een sfeer, dip meer aan di" van een wordende al liantie deed denken dan aan de li quidatie van een vijandschap. Uit het communiqué, dat aan. het eind van. de week werd uitgegeven, blijkt, dat Engeland en Italië elkaar op economisch en cultureel gebied een heel stuk nader zijn gekomen. Dat de atspraken op economisch gebied nog geen vastere vorm heb ben gekregen, ligt waarlijk niet aan onwil van de zijde van de En gelse ministers, maar eerder aan hun onmacht om zich temidden van de economische crisis, waarin hun land verkeert, al te zeer in details vast te leggen. In ieder geval is Jiier de grondslag voor een nauwe samenwerking in de toekomst ge legd. HET meest concrete," wat Sforza mee naar huis heeft gebracht, is de toezegging, dat de schepen van de Italiaanse vloot, welke En geland krachtens het vredesver drag heeft gekregen, aan Italië zullen worden teruggegeven op een paar kleine eenheden na. Met dit vriendschappelijk gebaar heeft En geland dus het voorbeeld der Ver. Staten gevolgd. Dat ook het slag schip Vittorio Veneto hierbij inbe grepen is, maakt de waarde van dit geschenk voor het Italiaanse volk ende politieke be tekenis ervan voor de. regering De Gasperi des te groter. Over één onderwerp zwijgt het communiqué geheel, nl. over de Ita liaanse koloniën. Het is duidelijk, dat Sforza in deze geen conces sies heeft losgekregen. Dit was trouwens niet te verwachten. In Engeland herinnert men zich daar voor te goed, dat de Italiaanse ko loniën d„e bases hebben gevormd voor een aanval op de vitale ver bindingen van het Britse Gemene best. En zo Londen al bereid zou zijn (wat het beslist niet is!) om dit over het hoofd te zien, dan zou den Australië en Nieuw-Zeeland, die zich zulke grote offers getroost hebben voor het herstel van de Britse heerschappij in de Middel landse Zee, het moederland hieraan wel herinneren. T N hoever de Engels-Italiaanse A toenadering tegelijk ook cle ge dachte van een algemeen verbond van de Middellandse zeestaten heeft bevorderd of zal bevorderen, dient te worden afgewacht. Wij hebben er ai eens eerder op gewe zen, dat cr over de mogelijkheid van een entente tussen Turkije, Griekenland en Italië wordt onder handeld. Hoe ver deze gevorderd rijn, is ons niet bekend. Dat Tur kt) e_ met zijn précaire positie ten opzichte van de Sovjetunie aarzelt om zich vast te leggen, komt ons begrijpelijk voor. Maar de verhou ding tussen de voormalige vijanden van 1940, Italië en Griekenland, wordt zienderogen beter. De in spanning van de Italiaanse verte genwoordiger in Athene. Guidotti, begint vruchten af te werpen. in Londen heeft graaf Sforza nu de gelegenheid gehad om de meest bekwame Griekse diplomaat van het ogenblik, ambassadeur Melas, te ontmoeten. Weer kunnen wij mets zeggen over wat de beide he ren eventueel met elkaar hebben besproken, maar dat er op dit ogen blik een reële mogelijkheid bestaat voor een verbond van Middelland se zeestaten, dat behalve de drie bovengenoemde ook Engeland en rankriik en, wie weet, ook Span je (als Franco eenmaal weg is) zou kunnen omvatten, staat voor ons vast. Begin December zal in Den Haag de ronde-tafel conferentie van Ne derland en de Overzeese Gebiedsde len in de West worden gehouden. Vermoedelijk zal dit plaats vinden in de Ridderzaal, mogelijk in een verenigde vergadering van de Eer ste en Tweede Kamer. Aangenomen wordt dat de minister van overzeese gebiedsdelen, Jonkman, met het pre sidium der conferentie zal worden belast. Er wórdt naar gestreefd om de vergadering zo veel mogelijk in het openbaar te doen plaats hebben. Progressieve Concentratie te Batavia (Van onze correspondent) BATAVIA 8 November. Een belangrijke gebeurtenis te 3atavia betekent de gisteren opgerichte „progressieve concentratie". Zij ver enigt de Nederlandse democratische en progressieve partijen, groepen en personen, teneinde de volgende be ginselen, betreffende het door Ne derland te volgen beleid, ten aanzien van het Indonesische vraagstuk te propageren: erkenning van het recht van Indo nesië om geheel zelfstandig over eigen status te beslissen: volledige medewerking aan de vorming van een vrij. onafhankelijk en democratisch Indonesië dat in volle vrijheid zal kunnen uitmaken of het met Nederland in een bijzon dere verhouding wil treden en zo ja welke; erkenning van de Indonesische re- pubhek. die als de voornaamste con cretisering van het streven naar die onafhan -'ukheid is te beschouwen Onder aanvaarding van de aange boden internationale goede diensten, blijft het de plicht van Nederland en Indonesië om in beider belang op korte termijn lot een oplossing te komen. Deze beginselen-verklaring is ondertekend door de progressieve partij, de democratische bond, dc democratische partij cn verder door enige onafhankelijke groepen en personen. Het bestuur der concentratie be staat uit J, de Graaff (voorzitter), dr. A. P. J. v d Burg (secr.), prof. dr F. Beerling, mr Bongaerts, mr dc Bruyn, prof. R. Rcsink en dr J. A. Verdoorn. De Progressieve Concen tratie beschikt als uitingsmogelijk heid over een wekelijkse bijlage in het Indonesische dagblad Bcrita In donesia, Engels bergingsvaartuig naar de „Bmstagr' Het Engelse bergings vaartuig ..Briton' is uit Simonstown vertrok ken en wordt over enkele dagen bij het gestrande motorschip „Brastagi" verwacht. Het plan is, de Brastagi te lichten door het lossen van ongeveer 1800 ton lading cn 900 j.on stookolie, alvorens met pompen kan worden begonnen, zal eerst het gat in ruim II door middel van een ccmentbe- kisting worden gedicht. Volgens een gisteren door de Rot- terdamsche Lloyd ontvangen tele gram is het weer nog steeds gunstig. De inspecteur van de rederij die m Engeland in een particulier vlieg tuig gestapt was, wordt vandaag op het gestrande schip verwacht. Morgen wordt in geheel Nederland een Oorlogsgravendag gehouden waarop alle gevallenen uit de beide wereldoorlogen herdacht zullen worden Op de foto ziet men twee dames bezig mei de verzorging van het graf van een onbekende soldaat uit de laatste por/og. L. Götzen, minister zonder portefeuille Bjj Koninklijk Besluit van heden is benoemd tot minister zonder por tefeuille de heer L. Götzen, thans hoofd van de tweede afdeling van het ministerie van overzeese ge biedsdelen en oud-directeur van het departement van financiën te Batavia. De heer Götzen zal niet belast zijn met de leiding van een ministe rieel département, doch zijn taak vinden binnen het kader van het ministerie van overzeese gebieds delen. De bedoeling hiervan is aan do nieuwe minister in het bijzon der de behartiging toe te vertrou wen van de financiële en econo mische vraagstukken, waarvan de verzorging tot het werkterrein van dit ministerie behoort. De juiste taakverdeling zal in onderling overleg tussen de minister van overzeese gebiedsdelen en de heer Götzen plaats vindn. Ten behoeve van de voorbereidingen van de staatkundige hervormingen 2ijn geen verdere voorzieningen geno men. De heer Götzen is geboren 10 Oc tober 1894 te Amsterdam, waar hij zijn eindexamen van de H.B.S. haal de. Hierna studeerde hij voor ac countant en behaalde hij zijn middel bare acte boekhouden en de acte Staathuishoudkunde en Statistiek. Van 19141918 was hij gemobili seerd als-officier en in HJ21 vet trok' hij naar Indonesië als accountant bij de Nederlands-Indische accountants belastingdienst. Later werd hij be noemd tot thesaurier-generaal en in De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd Koninklijke Marine: Mar. X J. G. M. Crousen uit Heerlen; korp. mar. J. S. A. Kop-Jansen uit Haarlem. Koninklijke Landmabht: F. D. Baas uit Haarlem; W. Boll uit Gouda; J. Bongenaar uit Amster dam; F. Hoekstra uit 's-Graven- hage; H. C. Krynen uit Oostèrhout; H. Punter uit Nijmegen; H. P. Reu- dink uit Lochem; A. Smits uit Utrecht; B. H. Smits uit Culem- borg; H. A. Swinkels uit Beek en Donk (N.B.); A. de Vos uit Sneek; J. H. te Wiericke uit Hengelo. Kon inklijk Nede rlan d s-Indisch leger: Br. Ind. sold. 2de kl. inf. Alegapan uit Ned.-Indië; sold. 2de kl. genie F. J. Carli uit Ned.-Indië. Officieel is gemeld, dat op 6 No vember vijf Nederlanders zyn ge sneuveld en zeven gewond. November 1938 werd hij directeur van financiën. Na de Japanse overwinning werd hij. geïnterneerd in hetzelfde kamp als de heer Jonkman. Na de capitu latie kwam hij in zijn oude functie terug tot ^October 1946 toen hij naar Nederland vertrok. De heer Götzen is niet aangesloten bij enige politieke partij, zodat hij dus geacht moet worden als een zui ver technische minister. Door de be- noémmg van deze nieuwe minister voor de financiële en economische aangelegenheden zal de minister van Overzeese Gebiedsdelen zich meer kunnen wjjden aan staatkundige vraagstukken, zulks in samenwer king met de minister-president, die als minister van Algemene Zaken ruimschoots gelegenheid heeft gekre gen om aan de staatkundige hervor ming leiding te geven. Binnenkort zullen aan gezinnen van acht en meer personen rantsoenbonnen voor twee eenheden brandstoffen wor den uitgereikt als toeslag op de reeds eerder verstrekte gezinskaart. Bij bet minimum van acht personen mogen inwonenden, familieleden en personeelsleden worden meegerekend, mïts aan hen niet alreeds een kaart voor kamerbewoners is uitgereikt. Men höbpV nog deze maand met dc uitreiking dö extra-bonnen te beginnen. -AS'L. x De heer A. Asscher en prof. D. Cohen, die gedurende de bezetting deel uitmaakten van de Joodse raad te Am sterdam, zijn in arrest gesteld op grond van hun activiteit in de bezettingstijd. De arrestatie is geschied na een uit gebreid onderzoek van de PRA, waar bij verscheidene getuigen werden ge hoord. Voor brilJeglazen en brilmonturen is een nieuwe prijsregeling afge kondigd. die voor de glazen een prijsverlaging betekont, cn voor de monturen nieuwe marges vaststelt Aan ieder ziekenfondslid, dat een door het ziekenfonds afgestempeld recept of een door het ziekenfonds afgegeven ander schriftelijk bewijs kan overleggen, moet op de door opticiens berekende prijzen een kor ting van 20% worden verleend. Eventuele, door de ziekenfondsen aan hun leden uit te keren bijdragen worden hierbij niet m aanmerking genomen. Dc opticien mag voor het bijslij pen der ruw gesiepen brilleglazen tot het gewenste model, het facet teren van de rand, hc-t pasklaar ma ken en het inzetten in het montuur geen extra kosten in rekening bren gen. Bij brilmonturen is het aanmeten en het geheel pasklaar afleveren bij de prijs inbegrepen. De kosten van deze bewerkingen, even a is het breukrisico, moeten uit de brut.» winstmarge van de opticien worden bestreden, aldus deelt de persdienst van het ministerie van economische zaken ons mede. Men verzocht ons van de zijde der opticiens te melden, dat de 20 pro cent korting, die aan ziekenfonds leden zal worden verleend, pas zal -worden ingevoerd 7 dagen na al- kondiging in de Staatscourant. De stand van de Zesdaagse te Brussel, waarvoor Vrijdagavond het startschot viel, was om twee uur Zaterdagmorgen als volgt: 1. SchulteBoeyen 22 pt. 2. Strom Arnold 15 pt. 3. de Kuysscher Spelte 12 pt, 4. Bruyiand-Adnaens- scn 7 pt. Op 1 ronde: 5. Lapebie Seres 17 pt. 6. ThijssenDepauw 16 pt. Op twee ronden: 7. Kint Depredhomme 29 pt. 8. Bruneel Naye 10 pt. Op 3 ronden; 9. Van SteenbergenSterckx 23 pt. 10. CarraLe Nizerhy 17 pt. Alle an dere koppels waren 4 en meer ron den achter. In de latere uren kwa men er nog enkele wijzigingen in de staartgroep. JNieuw-Amsterdam terug met geschenken uit V.S. De lading van de Nieuw Amster dam. die Maandag naar Rotterdam vertrekt, zal o.a. bestaan uit 214 kisten herstelgoederen met giften van Amerikaanse kerken, scholen, instellingen, gezinnen en particu lieren aan Nederlanders en Neder landse organisaties. Onder de zen ding bevinden zich 8 kisten met kleren, I kist met suiker en drie kisten met levensmiddelen en zeep, die een geschenk zijn van Brielle (New Jersey) aan het geadopteer de Brielle in Nederland. Verder zijn er giften van Schenectady (New York) aan Deventer, van Rutgers University aan de Leidse Universiteit en van de Friends Cen tral School van O ver brook (Penn sylvania) aan de Mulo-school in Arnhem. Voorts zal het Bio-vacan- tie oord verrast worden met een uitrusting voor buitenspelen en ge reedschappen. Nederlandse biblio theken zijn goed bedacht met 19 kisten boeken en tenslotte zijn er nog kerstcadeaux voor kinderen. De besprekingen van Wilhelm Buhl, de vroegere socialistische premier van Denemarken, zijn óp niets uitgelopen. Hij had van koning Frederick op dracht gekregen een coalitie-kabi net op brede grondslag te vormen, waarin de vier belangrijkste par tijen dé sociaal-democraten, de boerenpartij (links liberaal), de conservatieven en de links-radica len zitting zouden hebben. Edvard Sörensen, de leider der boerenpartij, is later besprekingen begonnen met vertegenwoordigers van de conservatieven en de links radicalen over de vorming van een coalitie-regering zonder de socialis ten. Naar verluidt zijn de besprekin gen van Buhl mislukt door de hou ding der links-liberalen ten aanzien van het vraagstuk Zuid-Sleeswijk. Moskou heeft de dertigste 'verjaardag van de Russische revolutie ge vierd met de traditionele 7-Novcmber-parade. Zij werd voor een groot aantal genodigden afgenomen door Maarschalk Boelganin, die dit jaar Stalin is opgevolgd als minister voor de gewapende macht. Stalin was afwezig; hij verblijft waarschijnlijk nog in Sotsi aan de Zwarte Zee. Ook waren er geen Amerikaanse vertegenwoordigers. De ambassadeur, Bedell Smith, had zich doen verontschuldigen wegens het slechte weer en de militaire attache's waren niet uitgenodigd, naar men zegt omdat geen Russische waarnemers waren uitgenodigd bij dc Amerikaanse mi litaire demonstraties van enige tijd geleden. Onder de buitenlandse gasten be vonden zich vertegenwoordigers van de vakbonden in de Russische zone van Duitsland. In de parade reden deze keer geen wapens van buitenlandse makelij mee. Alles was in Rusland gemaakt. Onmiddellijk na dc parade volgde Argentinië heeft in de politieke commissie der Verenigde Naties voor gesteld, dat de algemene vergadering met voorbijzien van de veilig heidsraad onmiddellijk Eire, Portugal, Transjordanië en Italië als lid tot de organisatie der U.N.O. toelaat. Argentinië oefende critiek op het veto van de Sovjet Unie in de veiligheidsraad, toen deze landen naar het lidmaatschap dongen en betoogde, dat het veto niet van toepassing is op de toelating van nieuwe leden. De Belgische afgevaardigde diende een formeel voorstel in om het internationale gerechts hof een uitspraak te verzoeken over de volgende kwestie: „Is een lid van de U.N.O. juridisch gerechtigd om zijn toestemming aan het toelaten van nieuwe leden afhankelijk te stellen van voorwaarden, waarin het hand vest niet uitdrukkelijk voorziet?" Dit voorstel werd alsgericht tegen de Sovjet-Unie beschouwd, die in de veiligheidsraad had ver klaard, slechts haar goedkeuring aan de toelating van Italië te willen hechten, indien Roemenië, Bulga rije, Hongarije en Finland eveneens als leden werden toegelaten. De naar het buitenland gevluchte leider van de Hongaarse onafhan kelijkheidspartij Zoltan Pfeiffer zal de volgende week bij verstek be recht worden, aldus is te Boedapest aangekondigd. De openbare aankla- NF-r i'j\ï i/r»iTDrv t ger zal verbeurdverklaring van zijn li Er KAN VERKEREN. Terwijl het doorgaans de gewoonte is dat bezittingen eisen als bijkomende een schipper, voor hij onder een brug vaart, zich er van overtuigt dat straf. zijn schip niet vast zal lopen blijkt dat hij zich nu moet afvragen of er Tegelijk met Pfeiffer blijkt ook wel water genoeg staat om zijn boot van de grond ie houden. De schip- de fractieleider van de Onafhanke- per op de foto zag zich enige uren onder de Zaag molen brug opgehouden ïijkheidspartij, Achay, naar Oosten- doordat zijn schip tengevolge van de lage waterstand aan de grond liepj rijk te zijn gevlucht. een optocht van partij- en sport organisaties. Verscheiden groepen droegen caricaturen mee. waarop o.a. de U.S.A. werden voorgesteld ais een staat, die stommen in de U.N.O. koopt en, de Britse leeuw aan de leiband heeft. Eén der cari caturen stelde Marshall cn John Forster Dulles, de Amerikaanse af- gevaaidigde bij de U.N.O., voor bij het doorzagen van dc U.N.O. S»alin is ter gelegenheid van de 7-Novemberviering in Hongarije be noemd tot ereburger van Boedapest. De met Russische licentie verschij nende bladen in Berlijn waren gis teren vniMcl geheel gewijd aan be schouwingen over dc betekenis van dc Russische revolutie. Vele bladen drukten de rede van Molotof in c.vtonso af. 's Avonds hield de Russische be velhebber. maarschalk Sokolofsky, in Potsdam receptie. Er waren drie* duizend gasten. Bij aankomst van dc Amerikaanse militaire gouverneur, generaal Clay, die zojuist een propaganda veld tocht tegen het communisme heeft aange kondigd. deed zich de moeilijkheid voor, dat hij zijn uitnodiging ver geten had cn de wachtposten licm niet wilden doorlaten, tot Russische officieren het misverstand bemerk ten. Er heerste op de receptie een uit gesproken feestelijke stemming en vricndschapoelüke sfeer, die herin nerde aan de dagen van dc eerste ontmoeting der cprukkcnde legers der geallieerden. ENIGE REGEN Weersverwachting, geldig tut Zondagavond: JMaligc, later vooral a an de kust lijdelijk krachtige wind tussen West en Zuid west. Zwaar bewolkt mei plaatselijk enige regen, voornamelijk In het Noor den van het land. Zacht veer \roor de tijd van het jaar. 9 Nov.: Zon op 7 47 uur. onder 17 00 ur Maan op 3 18 uur, onder 16 03 uur 10 Nov Zon op 7 49 uur. onder 16 58 ur Maan op 4 38 uur. onder 16 17 uur Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur: luchtdruk 766 2: wind West 2; temp. 9.8; max. temp. 11.3 (gistermiddag 1240 u.); mm.' temp. 7.9 (hedenmorgen 2 40 u.). Weersgesteldheid: mist. Onder zeer grote belangstelling werd te Utrecht Vrijdagmorgen het standbeeld van Willibrord onthuld. Onder de aanwezigen bevonden zich ver/egentvoordi- gers van H.M, de Koningin, de Prinses.Regenfes en Peins Bernhard, de ministers Becl en Van Maarsseveen, Kardinaal de Jong en tal van andere ker kelijke hoogwaardigheidsbekle ders. De onlhullingstoespraak werd gehouden door Prof. No- let, die Tl7i//t'6rord betitelde als ccn machtig strijder in Militia Christi. De eigenlijke onthul ling werd verricht door mevr. lieerkens Thijssenv. d. Kun waarna burgemeester Ter Pelk- wijk een dankwoord sprak na- ''mens de gemeente Utrecht. EEN van de meest beluister de radio-orkesten is onge twijfeld het Metropole-orkest van Dolf van der Linden. Ook onder onze lezers geniet dit orkest grote belangstelling. Daarom verheugt het ons te kunnen mededelen, dat wij er in geriaagd zijn Dolf van der Linden en zijn Metropole-or- kest tereid te vinden om ter gelegenheid van rijn tweejarig bestaan in Rotterdam op te tre den en wel speciaal voor Pa roollezers. Dit optreden het eerste in Rotterdam! vindt plaats op Zondag 16 November a.s. 's avonds 8 uur in de Riviéra- hal. Het programma omvat: Dolf van der Linden en zijn Metropole Orkest (40 personen) m.m.v. Maria Zamora (zang); Tonny van Hulst (zang); Cees Verschoor (clarinet; Manny Oets (piano). Het kwartet Jan Corduwener Conferencier is de bekende radio-omroeper Joop Reinboud. Over het Metropole-orkest, waarvoor ook in het buitenland zeer grote belangstelling be staat, vindt men op pagina 3 van dit nummer een uitvoerige beschouwing. De kaartverkoop voor deze uitvoering op 16 November be gint Dinsdagmiddag één uur aan ons kantoor Schiedamse- singel 42. Prijzen der plaatsen: t 1.25, f 2.25 en f 3.25. De Directie Maandag1 vertrekt uit Philadel phia een schip met 2 millioen 500 duizend kilo naar Nederland, als eerste resultaat van de in Amerika gevoerde campagne voor het spa ren van graan tot leniging van de voedselnocd in Europa, Een ander schip met ruim twee miilioen kilo gaat naar Duitsland, Ramadier houdt krijgsraad Ramadier heeft alle negentig prefecten van Frankrijk uitgeno digd voor besprekingen over alge- jner.e regeringspolitiek, o.m. over een plan voor het laag houden van de prijzen voor de landbouwproduc ten en het verhogen van. de pryzen voor steenkool en bepaalde indu striële basisproducten, in verband met het laten vervallen van de re geringssubsidies. In Parijs wordt thans gestaakt door tachtig procent van de open bare diensten, waaronder de reini gingsdienst. De meeste stakers eisen dezelfde loonsverhoging twintig percent - ^ie ook de métro-arbeiders met hun staking van midden-October hebben ver kregen. Naar de omroepgids van de NCRV meldt, heeft Mr. A.-van de Deume bedankt als voorzitter van dexe omroepvereniging. Men zal zich waarschijnlijk her inneren. dat Mr, v. d„ Deurne enige ti.«d geleden gearresteerd werd als verdacht van samenwerking met de bezetters. Prof. dr A. Edelkoort zal zijn functie tijdelijk waarnemen. De bekende Roemeense commu niste Anna Pauker is benoemd tot minister van buitenlandse zaken, als opvolgster van Georges Tata- rescoe. Uit een artikel in het Brusselse blad ..Het Laatste Nieuws" bliikt, dat Antwerpse havenkringen zich gepasseerd voelen met betrekking tot het contract, waarin werd vasl- g >lcgd dat een bepaalde hoeveel heid Ruhrkolcn via Rotterdam in plaats van Emdcn naar overzee zal worden verscheept. Het blad schrijft: „Tussen de betrokken Belgische cn Nederlandse kringen bestond een principieel en bevestigd accooid. om in dc aangelegenheid van het Rrinverkcer. dat op onnatuurlijke wijze aan de Nederlandse cn Belgi sche havens was onttrokken, geza menlijk op te treden. Dit accoord voorzag in een arbitrage voor dc verdeling van het normale kolen* verkeer, tussen Antwerpen cn Rot terdam. terwijl voor het thans over Eraden en andere Duitse havens af gewende verkeer een gelijke verde ling tussen Rotterdam en Antwer pen zou gebeuren. Thans echter nu dc Britse en Amerikaanse over heid inzien, dat het uitschakelen van de natuurlijke afvoerhaver.s. Antwerpen en Rotterdam, het ver keer te water en per spoor in Duitsiand zelf ontreddert, well;»! toestand nog verergerd is door <ie ;elcende lage waterstand van «li Rijn, blijkt men van Nederlandse zijde dc overeenkomst met dc Bel gische belanghebbenden over het hoofd gezien te hebben. Voor het „opwaartse verkeer" na melijk de aanvoer van granen en 'oedingswaren naar Duitsland, tra den de Belgische en Nederlands.» regeringen tegenover de bezettende overheid van de Amerikaans-Britse dubbelzone in volmaakte eensge zindheid op. In die omstandigheden is men te Antwerpen van oordeel dat voor het „dalende verkeer" in hoofdzaak dus het transport van Ruhrkolcn naar oyjerzee, dezelfde verstandhou ding als regel zou moeten gelden. In de betrokken havenkringen is men van mening, dat de Belgische regering zonder dralen in Den Haag de nodige stappen moet on dernemen om een gezonde overeen komst tot stand te brengen tussen Rotterdam en Antwerpen en de ge allieerde overheid van de dubbel zone". Tot zover het Brusselse blad. Naar aanleiding van dit artikel verklaart men van bevoegde Neder landse zijde, dat genoemde overeen komst geen overeenkomst is tussen de Nederlandse regering en de ge combineerde Britse en Amerikaan se zone maar tussen Rotterdamse Particulieren en genoemde zone. Het neerwaartse verkeer over de Rijn is nimmer onderwerp geweest van regeringsonderhandelingen. Voorts wordt erop gewezen, dat het koienvervoer over Rotterdam voor de oorlog 1 millioen ton per maand beliep. Het kwantum van 300.000 ton uit genoemde overeen komst vertegenwoordigt dus slechts een fractie van de vooroorlogse hoeveelheid. Nieuwe rantsoenbonnen voor textiel Het centraal distributiekantoor deelt mede. dat met ingang van 1 November j.l. rantsoenbonnen voor textiel van nieuw model in gebruik zijn genomen Deze nieuwe bonnen zijn uitgevoerd in de kleuren blauw grijs met oranje (waarde 1 punt) en blauw-grijs met groen (waarde 10 punten). De opdruk is in groene letter uitgevoerd. In de linkerboven hoek bevindt zich een letter D ge volgd door een getal. Deze bonnen zijn evenals de thans in. omloop zijn de bonnen der C-serie, tot nader aankondiging geldig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1