Kamertjes-melkers" moeten worden aangepakt HET ROTTERDAMSCH PAROOL Politie in Amerika niet altijd van politieke invloeden Profiteurs van enorme woningnood In Batavia is eerste contact gelegd Piechtige herdenking op dag der oorlogsgraven Commissie-Harriman brengt Truman rapport uit Voor de jeugd wordt echter veel gedaan vrij Ex-quisling grijpt naar de maeht in Siam Eerste vrouwelijke rechter te Rotterdam benoemd 99 Hier is werk voor prijzencommissies Prijsbureaux stéllen max. huurprijzen vast Soekarno wekt zijn volk op tot naleving der Veiligheidsraad-besluiten Autobus van de dijk gereden Vrouwenpolitie met eigen taak „Arbeiderspers" voor zuivering :oj Weerbericht jSö.SnirVA«sS: Mej. mr. dr. Hudig opvolgster van mr. Oudewater Roomboter wordt luxe-artikel Staking in Parijs ten einde Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprlj; per week 31 cent, pel kv *rtaal 4,—, losse nummers 0,09 Maandag 10 November 1947 DE SCHIEDAMMER Vrij, onverveerd Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hooldredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. ,262 Als „huisjesmelkers" kwamen In vroeger jaren heel wat wonlngver- nuuracrs jn een kwade reuk te staan. Schandalige huurprijzen werden dikwijls gevraagd voor woningen, die deze na im nauwelijks verdienden. Gelukkig werd aan hun praktijken een einde gemaakt en ook thans, terwijl er toch een ontstellend tekort aan woningen bestaat, Ls de over heid er in geslaagd door een huurstop op basis van 1940, de huurprijzen vrijwel constant te houden. Anders is het evenwel gesteld met de prijzen van de onderhuren. Door het enorme woningtekort is het aantal samenwoningen, b.v. in Rotterdam, tot circa 26.000 gestegen, hetgeen zeggen wil, dat een even groot aantal gezinnen gedwongen is bij anderen in te wonen. Maar al te dikwijls komt het voor, dat voor kamers, schrikbarend hoge prijzen ge vraagd worden, ware woekerprijzen, die menig gezin ternauwernood kan betalen. Er moet iets gedaan worden om aan dit helaas veel te veel verbreide misbruik van de nood van duizenden, paai en perk te stellen' Legio zijn. de gevallen, waarin een onderhuurder voor een onge stoffeerde kamer met gebruik van keuken en W.C. meer betaalt, dan de verhuurder voor zijn gehele wo ning! Doorgaans echter worden ka mers gestoffeerd of gemeubileerd verhuurd en verbruikt de onder huurder tevens gas en licht via de meters van de verhuurder. Boven dien maakt hij gebruik van gang en traplopers van de verhuurder, terwijl deze van de inwoning een groter of kleiner ongerief >nder- vindt. Al deze factoren maken het voor vele verhuurders van kamers mo gelijk, prijzen te 1 bedingen, die kant noch wal raken. Wij laten hier de bij Horeca ingeschreven beroepskamer Verhuurders en de pensions nog buiten beschouwing. Het is wel opmerkelijk, dat het Directoraat-Generaal van de prij zen, juist op het terrein van de on derverhuur nog zo weinig resultaat heeft kunnen'boeken, terwijl zi toch bij de prijscontrole van roe rend, goed .dikwijls zulk prachtig werk verricht. Deze instantie geeft het eerste volmondig toe, maar zij voert ter verontschuldiging aan, dat onder huur moeilijk algemeen geldende richtlijnen kunnen worden vastge steld. Veeleer moet elk geval indi vidueel onderzocht worden, waar bij evenwel een bepaalde methode wordt gevolgd. De huurprijs van een onderver huurd perceelgedeelte is afhanke lijk gesteld van: de blote huur waarde van het onderverhuurde gedeelte; de vergoeding voor het gebruik van stoffering en/of meu bilair en van de algemene kosten. De huurwaarde is natuurlijk af hankelijk van ligging en stand en maakt een evenredig deel uit van de huurwaarde van de gehele wo-1 ning. Voor stoffering en/of meubilair mag 20 berekend worden van j de waarde, die deze op 9 Mei 1940 in nieuwe staat bezat. Wanneer er sprake is van oude, versleten rom mel, geldt natuurlijk een 1 maatstaf. Geen aftreje van huur wordt gegeven wanneer een on derhuurder later meubilair verwij dert en vervangt door eigen bezit tingen. Onder algemene kosten moeten worden verstaan het mede-gebruik Van gang- en traplopers, het aan nemen van boodschappen enz. Hier voor mag ten hoogste 20% van het totaal van de huurwaarde van het onderverhuurde gedeelte en van de waarde van stoffering en/ofi, meubilair, gerekend worden. De kosten voor gas en electriciteit mogen die van het werkelijk ver bruik niet overschrijden. zen hel niet meer dan billijk, dat dc overheid dePkosten draagt van noodzakelijke extra-voorzieningen ten behoeve van onderhuurders. In deze richting wordt thans hard ge werkt. Maar nu de praktijk Wanneer iemand naar zijn me ning veel te veel betaald heeft voor een artikel, kan hij via de Opspo ringsdienst van het Directoraat-Ge neraal van de Prijzen, bereiken, dat hem het teveel betaalde wordt terugbetaald en dat de overtreder wordt gestraft. Maar wordt een ge val van te hoge onderhuur bij deze instantie aangegeven, dan wordt in negen van de tien gevallen de on derhuurder het leven en het sa menwonen op allerlei manieren on dragelijk gemaakt, ook al is hij door de wet tegen uitzetting be schermd, Met het vooruitzicht van constante ruzie en onaangenaam heden, zal menig onderhuurder tenslotte maar berusten in de veel te hoge huur, die hij betalen moet. Ons inziens ten onrechte. Hier moet wel degelijk worden ingegrepen in het belang van duizenden door de woningnood gedupeerde gezinnen! Zijn hier de prijzencommissies, die in tal van steden zijn gevormd, w.o. in Rotterdam, niet de aange wezen instanties om, aan de hand van dc officiële richtlijnen, bemid delend op te treden tussen onder huurder en verhuurder?! In Den Helder en Voorschoten o.a., hebben de plaatselijke prijzen commissies reeds prachtige resul taten op dit terrein behaald. In Rotterdam ligt de akker daarente gen braak. Welaan dan dames en heren van de 14 wijkcommissies: handen aan de ploeg.' En laten zij, die grieven." hebben, hiermee tot hen komen Besprekingen tussen mr. Stikker en mr. Oud Te Amsterdam werd de eerste be spreking gevoerd tussen een delega tie van het hoofdbestuur van de partij van de Vrijheid onder leiding van mr. D. U. Stikker en een dele gatie uit het voorbereidende comité tot oprichting van een democratische volkspartij onder leiding van mr P. J. Oud v De Hongaarse schoolslag-zwem mer Szegedy zal op 16 Nov. in Parijs een poging doen om 't wereldrecord schoolslag 200 meter op zijn naam te brengen. Een gedurfd staalt je vertoonden Zaterdagmiddag deze politieman nen, doOr met z'n achten op een vrijwel on geëffend terrein op een motor te rijden. De demonstraiie die gehouden werd ten bate van de Niwin, oogstte dan ook een welver diend applaus. De eerste, informele, besprekingen tussen Nederlanders en Indone siërs hebben Zaterdagmiddag plaats gehad. Iq Batavia is een bijeen komst belegd door de commissie van goede diensten. Behalve de com missie zelf waren aanwezig van Nederlandse zjjde de heren Abdoel Kadlr, Dzoelkaraln en Van Vredenburch, terwijl de republikeinse rege ring vertegenwoordigd was door Setyadjit, Leimena en Hadji Agoes Salim. Over de besprekingen wordt niets gemeld. aan provocaties. ..Als de vijande lijkheden niet gestaakt worden, zal het bezoek van de commissie van goede diensten geen resultaat af werpen" aldus Soekarno, die erop wees dat het Indonesische volk de resolutie van de Veiligheidsraad kan naleven, zonder zijn doel uit het oog: te verliezen. De republiek Indonesia heeft een commissie benoemd voor de uitvoe ring van het bevel „staakt het vu ren". waarvan dr. Leimena voorzit ter is. Ook Nederland zal naar Ane- ta meldt, op korte termijn een der gelijke commissie in het leven roe pen. President Soekarno heeft Zater dag in een radiorede tot het -Indo nesische* volk o.a. verklaard dat oe Nederlanders de besluiten van de Veiligheidsraad kleineren en nog steeds voortgaan met hun verded en heerspolitiek. De Republiek zal zich, aldus de president, hoewel de besluiten van de Veiligheidsraad haar nog. niet geheel bevredigen, houden aan deze besluiten. Hij deed een beroep op het volk. zich gedis ciplineerd achter de regering te 5charën""en "geen gehoor te geven STAATSLOTERIJ Vierde klasse. Eerste lijst: 25,000.—: 5379 1.500—: 8670 1.000—: 11510 1.000—: 19608; 400—: 3899. 15680, 18972, 20675'' 2002244. 13911. 100.— 7805,8008. 10892, lissu 11799. 13513, 1456C 18159, 18760, Zaterdagmiddag omstreeks half vijf is op de Oostdïjk bij IJsselmon- (lê een autobus van de Ragom met 43 passagiers, van de dijk gegleden en gekanteld. De bus, die de dienst Ridderkerk Rotterdam onderhoudt, kwam u:t Rotterdam en moest op een gege ven moment een auto passeren. Daarbij zijn de linkerwielen van de Öt°SS£ wSo™ I'S 1 'aBeta- 0n?er «WPtafn van het Nederlands oarlogsgravencomité en - - - - - - in samenwerking met de wereldomroep P.C.J. werd Zondagmiddag de dag van het oorlogsgraf, de herinnering aan de geallieerde doden van twee wereldoorlogen, plechtig herdacht in een herdenkinsdienst, waar de diplomatieke, militaire en consulaire vertegenwoordigers van de landen die zich tegen de overheersing van de totalitaire staten hebben verzet, aanwezig waren. BIJEENKOMST JN DE NIEUWE KERK TE AMSTERDAM Allen, die de Nieuwe Kerk te Amsterdam tot dc laatste plaats vulden, rezen van hun zetels op, toen de „Last Post" weerklonk, het appèl aan de doden en de maning aan de levenden om de milhoenen gesneuvelden en de zaak van vrrjheid en rechtvaardigheid, waarvoor zij vielen niet te gen plotseling weggleed en onder hevig gegil van de inzittenden te recht kwam op een drie meter lager i gelegen oprit, waar de bus op zijn i kant bleef Liggen. De in panieit- stemming verkerende passagiers deden wanhopige pogingen de bus te verlaten. De G.G. en G.D. was spoedig na het ongeval met enkele auto's gearriveerd. De gewonden, niet minder dan 21, werd de eerste hulp verleend waarna zij naar Rot terdam vervoerd werden. Gelukkig bleken de verwondingen van de meesten van hun slechts snijwonden van. gebroken ruiten. Nd te zijn ver bonden konden zij naar huis gaan. Kantoorbediende W. Schipper uit de Schiltmanstraat, R'dam, kwam er slechter af. Met een voorhoofd- fractuur moest hii in 't Coolsingel- ziekenhuis worden opgenomen. De gehavende autobus moest wegge sleept worden. Prinses Marijke terug op Paleis Soestdijk Prinses Marijke, die kort geleden voor een nabehandeling in het ge sticht voor ooglijders te Utrecht werd opgenomen, is thans weer op paleis Soestdijk teruggekeerd. Tijders het binnentreden der tal loze genodigden liet het orgel, be speeld door de organist Henk Loo- huys, zijn sonore klanken door de hoge gewelven ruisen. Voor de preekstoel stond, overdekt met een zwarte lijkwade, een katafalk, waarbij militairen van de vier le geronderdelen: zeemacht, mari niers, landmacht en luchtstrijd krachten de wacht hadden betrok ken. Toespraken De rev. C, Edward Elton van de Church of England sprak naar aanleiding van Paulus' brief aan de Colossensen. „Zo lang er mensen op aaxde zij'n geweest, hebben zij strijd ge voerd uit haat en jaloezie. De schrijver A. den Doolaard droeg daarop twee -gedichten voor, PLAN-MARSHALL ZAL 12 a 17 MILLIARD DOLLARD MOETEN KOSTEN De commissie van negentien „vooraanstaande burgers", onder voor zitterschap van minister van handel, Ha^riman, die tot taak had het rap port van de Farijse conferentie te bestuderen, heeft hierover een rap port uitgebracht, dat nog uitvoeriger is dan het Parijse. De commissie stelt voor dat de Verenigde Staten voor het eerste jaar van het Plan- Marshall ongeveer 5.750 millioen dollar aan de zestjen betrokken landen zullen lenen of schenken. De totale kosten van het plan-Marshall wordt op 12 a 17 milliard dollar geraamd, voor een periode van 1948 tot 1951. Dit is de taak van het Internatio- Eén voorstel van de conferentie van Parijs heeft de commissie niet aanvaard: hei- voorstel om drie milliard, dollar ten koste te leggen aan een monetair stabllisatiefonds. WAT MEJ. MR. DR. HUDIG IN DE V.S. ERVOER; Extra voorzieningen Thans is het nog regel, dat de onderhuurder dc kosten betaalt voor extra-aanleg van keuken, W.C., electriciteits- en gasmeters, met dien verstande, dat hij 10% van deze kosten per jaar betaalt aan de hoofdhuurder. Maar wan neer de onderhuurder weggaat, voordat de gehele som is afbetaald, moet dan de hoofdhuurder de strop dragen, of kan hij het ontbrekend bedrag verhalen op eventuele vol gende huurders? Daar zovele mensen door de overheid gedwongen worden (en zullen worden), gezinnen bij zich in huis te nemen, acht men op bet Directoraat-Generaal van de Frïj- /"A VER het algemeen is in Amerika de politie een minder solide corps dan bij ons. Enerzijds is zij uitgerust met prachtige technische hulp middelen, anderzijds mist zij het degelijke fond van. onze politiemannen. Op verschillende plaatsen is de politie een politiek apparaat. De hoofd commissaris wordt door dc burgerij gekozen of door de burgemeester, die zelf direct door het volk gekozen en voor een bepaalde tijd benoemd wordt. Verandert de stad van burgemeester, dan verdwijnt ook de commis saris en al degenen, die hun baantje te danken hebben aan het feit, dat Z1J ,,°P de burgemeester stemden. Niet erg bevorderlijk voor de conti nuïteit. En als een burgemeester zijn kiezers beloont door ze politieagent te maken, zijn deze als regel niet de beste vaklui en betonen ze ook niet veel dienstijver: de baas heeft immers voor een volgende verkiezing hun stemmen weer nodig? kende en gekleurde politiemannen voor die speciale wijken, omdat die eerder het vertrouwen van de be volking winnen. De preventieve sectie verdient haar geld o,a. met een politierevue, waarin ook de jeugd meespeelt! Vrouwen bij de politie De vrouw heeft in Amerika bij de politie een ruimere taak dan hier. Reeds in 1883 werden in New York de eerste vrouwen benoemd voor het bewaken en fouilleren van vrou welijke gedetineerden. In 1898 wer den ze in het corps opgenomen op dezelfde voet als de mannen. In New York bestaat de Police Women's Devision uit 200 vrouwen! Zij heb ben geen rangen. Bij speciale gele- Nog een andere bedenkelijke in' vloed van de politiek op de politie: de „organized crime". Al Capone is genheden dragen zij uniform; zij zijn altijd gewapend, maar in moeilijke gevallen krijgen zit assistentie van steden is de aard van hun wange- mannelijke rechercheurs, zodat zij drag ernstiger dan bij ons: „holds up hun revolver zelden gebruiken! with a gun" (gewapende overval- De vrouwenpolitie heeft een eigen len), autodiefstal door 15- Mej. mr. dr. J. C. HUDIG de eerste vrouwelijke rechter in ons land. naai Monetair Fonds, aldus de commissie-Hamman. De .cpipmissie. jaeemtkrach.-^ tig stelling tegen de gedachte dat de Verenigde Staten aan de hulpverlening de voorwaar de zouden moeten verbinden dat de ontvangende landen, gein scciölistische politiek zouden mogen voeren. Aan een der voorstellen yan de commissie-Harriman heeft de com missie voor buitenlandse economi sche aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden reeds uitvoering gegeven: het beheer van de hulpverlening is voorlopig aan het departement van buitenlandse zaken onttrokken en in handen ge geven van een speciaal bureau. Men stelde verder voor dat voor elk der zestien landen commissies van vijf (waarvan drie Amerika nen) worden ingesteld. Tegen het plan om door middel van een „raad voor de hulpverlening aan het buitenland" de uitvoering van het plan-Marshall meer onder de controle van het Congres te bren gen, schijnt op tegenstand van de regering te stuiten. het eerste van de in Tunis gesneu velde Richard Spender Ds. W, van Limburgh, Ned. Herv. predikant te Amsterdam, vond het symbolisch dat deze bijeenkomst m een kerk wordt gehouden, want de strijd tegen nationaal-socialisme en fascisme, waarvoor 15 millioen ge allieerde soldaten hun leven gaven, was dfe strijd van Christus tegen de an ti-christ. Nadat Den Doolaard een gedicht van Ben van Eysselstein „De bal lade van Macbain", had voorgedra gen, kwamen padvinders de kran sen aandragen, die de vertegen woordigers der geallieerde landen aan de voet van de katafalk neer legden. (Van onze Amsterdamse correspondent) Voor de perszuïveringscommls- ste is heden ten staöhuize te Am sterdam het onderzoek begonnen tegen de directie, hoofdredactie en andere leidend^ personen vaii de N.V. „De Arbeiderspers". Opgeroe pen zijn om te verschijnen 65 per sonen en waarschijnlijk zal het on derzoek een hele week in beslag nemen. Als eerste verschijnt voor de president, mr. Vonkenberg, de* rayon-directeur uit Groningen, C. A. de Roo, die van 1 November 1940 tot 1 Augustus 1944 in functie is gebleven. „Ik ben gebleven, zegt de heer De Roo, om het bedrijf te redden. Leidende figuren van de SDA.P. hebben me nooit aangeraden heen 'te "gaan7^" '3 Mr. Vonkenberg merkt hierbij op, dat Koos Vorrink aan het graf van de yoormalige directeur van de Veen gezegd heeft: „Deze krant is onze krant niet meer". De heer De Roo: „Vorrink zei me, dat er een heel moeilijke tijd zou komen, meer niet." Mr. Vonkenberg citeert dan uit een brief van Kerkmeester, de N.S.B. Volk-directeur aan Blokzijl waarin De Roo een pracht-figuur uit de oude sociaal-democratie ge noemd wordt, die de tekenen des tijds verstaat. De Roo: „Dat was een bliksem afleider omdat het kantoor te Gro ningen van sabotage werd beschul digd" en hij herhaalt, dat het be drijf behouden moest blijven. Mr. Vonkenberg: „En daarom mocht U de Nederlandse arbeider* vijf jaar lang vergiftigen." De heer De Roo had, aldus bleek, zijn chef een lijst van namen ge geven van hen, die voor uitzending naar Duitsland in aanmerking kwamen. De zitting duurt voort. "Er is een speciale winkeldiefstal len-brigade cn een speciale brigade, die 's nachts surveilleert in het ver- en 16-ja- taak. zij behandelt alle klachten over maakcentrum van New York, Tiroes- rigen, omkoping van kinderpolitie- misdrijven, door vrouwen gepleegd square en Broadway, het aantrek- wordt terdege ingezien. Zo wel dood, maar zijn „gang" is nog New York de „Police Athletic machtig. Een wijd vertakt net van League" (PAL) opgpricht door de deze en dergelijke groepen, beheerst kinderpolitie. Ongeveer 250.000 kin- en beheert de geheime speelgelegen- deren v zjjn lid 2QJ> gediplomeerde heden en andere ondergrondse ver- sportleraren werken met de kindc- maakcentra. De politie laat dit oog- ren In gymnastieklokalen cn op luikend toe, omdat zij vaak in de sportvelden (35 stuks in totaal) die verdienste deelt. Politici maken over de hele stad verdeeld en elke vaak gebruik van de onderwereld dag na 3 uur ter beschikking zijn. om een verkiezing te winneti (zij vervalst voor hen stemmen en tel lingen van stemmen) en in verband met het voorafgaande begrijpt men e.n,z* 5 Zomers wordt er drie weken het belang van de politie daarbij. Uii officiële Amerikaanse rappor ten van 1927 en 1929 Bij de begrafenis van een van volkte stadsdelen zijn speelstraten georganiseerd na schooltijd, die dan door verkeerspolitie" worden a£- Chicago's beruchte gangsters in S^zet, De burgerij en de jeugdvereni. gtnsrpn ttpmen pmi rtool ri/^ -r; mannen zijn geen zeldzaamheid. of waarbij vrouwen betrokken zijn kingspunt voor weggelopen kinde- Het belang van ureventief werk Pn verlenen hulp bij het opsporen ren uit het hele land -• - n prcventieI werk van vrouwen en meisjes. Ook ont- In Los Angeles heeft de kinderpo- vangt zij opdrachten van andere af- lilte een typisch instituut, dat van. de delingen, wanneer vrouwen hulp no- City Mother, Zij werkt met twee dig is, zo bijv. voor de inlichtingen- assistenten, is door de politie aange- dienst. Hiervoor worden vrouwen steld, heeft een politionele rang, gevraagd die een speciale opleiding doch geen politie-opleiding. Naar hebben gehad in het Instellen van haar worden alle gevallen van so- delicate onderzoeken en die een of ciale moeilijkheden- verwezen: hui- meer vreemde talen spreken. Ook selijke onenigheden, wangedrag van zijn cr ..politievrouwen" uitgeleend meisjes, enz, Zy verzorgt ook een als sociale werksters bij verschillen- sociale vragenrubriek m de krant! Alles is kosteloos, ook het mate- de rechtbanken; 90% van de politie- De viouw heeft zich haar eigen riaal, zoals ballen, voetbalschoenen, vrouwen heeft oen „college degree" plaats veroverd en men zou zich dc 's Zomers wordt er drie weken en zij hebben allen ervaring in so- Amerikaanse politie zonder vrou- gekampeerd op een terrein in de ciaal werk. wen niet meer kunnen denken!.... borgen buiten de stad. In druk be- Eenheden van het Siamese leger onder leiding van maarschalk Phima boen hebben in de vroege morgenuren van Zondag doorheen staatsgreep de regeringsmacht in Siam in handen genomen. De troepen van maar schalk Fhimboen hebben het vervoer en de radio te Bangkok onder hun beheer. Strategische gebieden zijn afgezet. Het leven te Bangkok gaat zijn normale gang, afgezien van enkele samenscholingen op straat. 1920 liepen in de indrukwekkende gingen nemen een deel van de fi nanciën voor hun rekening. Meer WISSELEND WEER Weersverwachting tot Dinsdagavond. Aanvankelijk snel ver der afnemende wind tassen Noordwest en West, Weinig hewol- „\v\5j\l king, bijna overal 'wW droag weer, iets kouder, vV,,\vA Later: naar Zuidwest krimpende en weer aan- Ba»»"— wakkerende wind, toe nemende bewolking met voornamelijk In het Noordwesten van het land plaatselijk enige regen. Iets zachter. 11 Nov.: Zon op 7.51 uur, onder 16 56 uur Maan on 5 58 uur, onder 16 30 uur waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 750.2wind W.N W 6; 12,2max- temp. 12 4 (gister middag 19.10); min. temp. 9.2 (gister morgen 8.40 uur). Zwaar bewolkt. <r> ..M..VIVH »W1 "UU i cjveiiiiiK lVi.eer stoet ..12 officiële personen mee: dan 100.000 burgert zijn lid In beta- J len een dollar contributie, de kin deren niet meer dan 10 dollarcents per jaar. De PAL is semi-officieel, het bestuur bestaat uit vertegen woordigers uit de burgerij cn vevte- 7 7 genwoordigers van jeugdverenigin- salarts konden aanschaf- gonf commissaris der kinderpo litie is president Ook de baldadige jeugd kan terecht bij de bond, die in New York heel populair is. In Chicago heeft de gemeente, dus niet de politie, prachtige speelgele- genheidvoor de kinderen in 134 acht gemeenteraadsledentwee con gresleden. twee rechters! Er zijn inspecteurs van pofilie> die kapitalisten werden met huizen en kostbaarheden, die zi} zeker niet van hun fen! Uit krantenartikelen, waarin mis bruiken aan de kaak gesteld wor den, kan men zien dat veel van de inhoud van deze rapporten nog actu- - lui »- :i wen. Het bezwaar is. dat kinderen maken, aangesteld volgens het .ravll achterbuurten zich niet thufi service systemmet vergelijkende voelen in die „00l. zij examens, om het corps zodoende uit lievcr ongM1.saniseerd spelln op .'r Pohtieke sfeer te houden. e terreinen, waar nog wat te gappen hoofdcommissaris blijft echter nog ]t! H parüculie?e initiatief heeft vïï a'hankClUk vLn wSISnto. "°0r he' °rSanisI!ren Jcuqdcrïmin'alifeit In Los Angeles met zijn vele ne gers en Mexicanen voeren de ge- Het probleem van de jeugdcrimi- kleurde kinderen onderling en met naliteit verschilt in Amerika, weinig de blanke formele oorlogen met wa- van het onze, al zijn misschien "ic penen. De kinderpolitie heeft hier Amerikaanse boefjes wat minuer een speciale afdeling voor prevert- baldadig. Maar vooral in de grote tief werk. Men heeft Spaans spre- Bij K.B, van 5 November is mej, dr. Johanna C. Hudig benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam in <3e vacature van mr. Overwater. Het ligt in de bedoeling haar voor ,een benoeming tot kinderrechter voor te dragen. Mej. mr. dr. Hudig, die zich de eerste vrouwelijke rechter in Ne derland kan noemen, is veertig jaar. Zij* stamt uit een oud Rotter dams geslacht en is de dochter van prof. Hudig te Wageningen. Zij bracht hapr schooljaren door in haar geboorteplaats Groningen, en begon in 1930 haar rechtenstudie aan de universiteit te Utrecht, waar zij in 1934 de meestertitel verkreeg en in 1939 cum laude promoveerde op een proefschrift, getiteld „De criminaliteit der vrouw". Intussen was zij van 1934 af werkzaamop het Crimino logisch Instituut der Utrechtse Rijksuniversiteit en bij de Utrechtse reclassering In 1938 werd mej. Hudig benoemd tot in&pectrice bij de kinder politic te Rotterdam. In Augustus 1946 verkreeg zij als zodanig 'eervoi ontslag i.v m. een studiereis van een jaar naar Amerika, waar zij speciaal van de problemen der kïnderrechtspraak en kin derbescherming heeft kennis genomen. Wij prijzen ons gelukkig in dit blad Iets van de interessante ervaringen, die mej. Hudig tjjdens deze studiereis opdeed, te kun nen publiceren. Tot nog toe was Loeang Dham- rong Nawasawat president van het Siamese kabinet, dat voornamelijk was samengesteld uit leden van de volkspartij, die zich tijdens de oor log achter de anti-Japanse verzets beweging schaarde. Maarschalk Phiboen. beter be kend als maarschalk Piboel Song- kram was tijdens de Japanse bezet ting minis ter-nresident van Siam en verklaarde in 1942 de geallieer den de oorlog. Toen Japan in 1945 werd verslagen, kreeg hii huisar rest. In Maart 1946. drie maanden nadat het vredesverdrag met Enge land was getekend, werd hij op be vel van het hoog gerechtshof te Bangkok echter vrijgelaten, „daar de wet op oorlogsmisdaden niet met te: -gwerkende kracht toege past kon worden." In Juni 1946 werd de twintigjari ge koning Ananea Madihol dood in zijn paleis aangetroffen met een schotwond in het hoofd. Een medi sche commissie van 20 Siamese. Britse. Amerikaanse en Indische dokters, die door de Siamese rege ring werd gevormd, rapporteerde, dat de dood aan een ongeluk, aan zelfmoord of moord kon worden toe Bij de herziening- der prijzen van de landbouwproducten zal in de loop van deze maand de prijs van de roomboter waarschijnlijk met negentig cent a een gulden per kilo worden verhoogd. Tegelijker tijd zal er evenwel de mogelijkheid bestaan om op de bonnen margari ne te kopen. Deze prijsverhoging is een gevolg vau de vermindering van subsidie. geschreven. 12 van de 20 dokters waren echter tot de conclusie ge komen, dat de koning vermoedelijk vermoord was. Direct na de dood van Madihol werd zijn 18-larige broeder prins Phoemiphon Adoeldet Ad door de Nationale Vergadering als koning van Siam uitgeroepen. Strijd in de CGT gaat ontbranden (Van onze correspondent) PARIJS, 10 November. De staking van de gemeentediensten ïs weer ten einde. Het ijdele Parijs dat langzamerhand aan een Augias stal deed denken, wordt weer net jes orweknapt. Ook de standbeeld- schoonmakers en de kanonnenpoet- sers, waarvan slechts weinigen het bestaan hadden vermoed, gaan weer aan het werk. Vanmorgen reeds is een begin gemaakt met het ophalen van het huisvuil. Van het georganiseerde arbeids front kan overigens gemeld worden dat de niet-communistïsche minder heid van de C.G.T. zich heeft ge organiseerd onder de naam Ar beidskracht en het afgelopen week end een eerste cóngres heeft gehou den onder leiding van Léon Jou- haux, een van de secretarissen-ge neraal der C.G.T. Er is besloten de strijd aan te binden tegen de Poli tieke invloed in de vakverenigin gen. Van een splitsing is voorlopig geen sprake maar men kan dit con gres beschouwen als een aankondi ging van de strijd die door de ar beiders tegen de communistische hegemonie in de vakverenigingen zal worden gevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1