Marshall vraagt 597 millioen voor „eerste hulp" HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Zal het verpleegsterskapje ook Uw hoofdje sieren? YLOOT VAN NIEUWE LOODSBOTEN THANS IN AANBOUW r MECHANISCHE OPPERMAN NOOD-PROGRAMMA VOORITALIë, FRANKRIJK EN OOSTENRIJK PAROLOSCOOP Weerbericht VWrsXj,, Eerste atoombom van Rusland? Mr. Sikkel over de Joodse Raad „Arbeiderspers"- zuivering Inval bij prof. Pootjes Voldoende postbladen voor militairen Meisjes en jonge vrouwen wacht dankbare taak Comfortabele inrichting met het nieuwste op scheepstechnisch gebied Arcturus komende maand gereed Schulte-Boeyen op de derde plaats „Grote Beer" vandaag naar Indonesië ip met ruime mate van comfort,. Treedt minister van marine af? Minister Huysmans hervat functie f AmI, «n Adm. Lange Haven 141. Schiedam tel. 69300 Abonneraentsprijr per week 31 cent, per kv -rtaal h.—, losse nummers 0,09 Dinsdag 11 November 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 263 Minister George Marshall heeft het Amerikaanse Congres verzocht 597 mil!.'oen dollar beschikbaar te stellen om Frankrijk, Italië en Oostenrijk op de been te houden tot het ogenblik .waarop het Marshall-plan in werking treedt. De totale hulp aan de zestien West-Europese landen zal meer bedragen dan de commissie-Harriman heeft geschat, zei Marshall; het zal tussen de zestien en de twintig milliard moeten kosten. Marshall deelde mee, dat hij van plan was om te zijner tijd ook China in de financiële hulp te betrekken. De tussentijdse hulp aan de drie landen die het meest noodlijdend zfjn Is voldoende om vermindering van de rantsoenen te voorkomen, maar niet om de economische ac tiviteit te voorkomen of weder op houwobjecten uit te voeren. Het is noodhulp, geen herstelprogramma. Met deze gelden kan ik de drie landen voorthelpen tot Aanbod, van Franco FRANCO heeft gesproken en wel m de mertF en meer gebruike lijke vorm van een interview, dat hjj de Braziliaanse journalist Assis de Chateaubriand heeft toegestaan. De caudillo begon met een alge mene politieke uiteenzetting over de plaats van Spanje in de wereld van. het Westen. Hij noemde zijn land „een bruggenhoofd van Ame rika in een door het Russisch bols jewisme bedreigd Europa" en in aansluiting hieraan verklaarde hij een voorstander te zijn van een „Atlantisch blok", d.w.z. van een samengaan van alle staten, die aan de Atlantische Oceaan grenzen, waarbij hij nog eens extra wees op de bijzondere Positie van Spanje als verbindingsschakel tussen Atlanti sche Oceaan en Middellandse Zee. Wanneer hij tegelijk wees op de vriendschappelijke gevoelens, welke Spanje aan alle -„Atlantische" staten toedraagt, dan was het wel begrijpelijk, dat hij hierbij niet op de wederkerigheid van de gevoelens wees, althans voor zover .het F r a n c o's Spanje betrof. Na deze algemene Inleiding kwam hij tot zijn hoofdthema: het "ïsoleméöt van Spanje." met" name zijn uitsluiting uit de gemeenschap van het plan-Marshall. Hierdoor was het Spaanse volk aldus de caudillo zeer gekrenkt. Maar bo vendien: in de gecompliceerde eco nomie van West-Eurooa was Scan- je als schakel niet te missen en... Spanje was bereid zijn aandeel tot de wederopbouw van West-Europa bff te dragen. In. het tweede deel van zijn inter view roerde Franco de binnenlandse situatie van Spanje aan. verdedigde hij zijn regiem, dat 't Spaanse volk wel degelijk gelegenheid geeft om zijn wil kenbaar te maken, al was dit dan op een iets andere manier dan in democratische staten. En tenslotte tikte hij Don Juan op de vingers, omdat deze de Spaanse burgeroorlog als een episode beschouwde in plaats van, zoals hij volgens Franco is geweest, de be kroning van een historische ont wikkeling." Hetgeen in gewone mensentaal betekent: Franco is niet van plan plaats te maken voor Don Juan. AT AAR onze mening zitten er in -t dit interview een. paar merk waardige duigen. Vooreerst is het althans voor zover wij weten, de eerste maal, dat Franco zichzelf zo openlijk aan het Westen in het algemeen en aan Amerika in het bijzonder heeft aangeboden. In de tweede plaats ligt het ac cent heel duidelijk op Spanje's uit sluiting uit het plan-Marshall, dus 'uit de economische hulp der Ver enigde Staten, Het een met het an der gecombineerd, doet ons de con clusie trekken, dat Franco-Spanje deze bijstand van het Westen blijk baar wel heel erg nodig heeft. Het geheel lijkt machtig veel op een smeken om hulp. Van wat Franco in ziin inleiding heeft* gezegd, is veel waar, afge zien natuurlijk van de anti-Russi sche en anti-eommumstische ten- denz, welke wij rustig voor reke ning van de caudillo kunnen laten en voor die van zijn Zuid-Amerikaanse toehoorders, voor wie dit interview in de eerste plaats is bestemd. Het is zelfs zo waar, dat Spanje onmid dellijk deze plaats in de wereld weer zou kunnen innemenwan neer Franco maar het werkelijke belang van zijn land en volk zou willen dienen door op de kortst mo gelijke termijn te verdwijnen. Iets wat de Braziliaanse journalist hem moeilijk kon vertellen, maar wat b.v. het State Department te Wash ington hem nu eens naar aanleiding van dit interview aan zijn verstand moest br en gerit Daarbij zou het kunnen aankno pen aan het tweede deel van liet interview. Want het komt ons voor dat Franco beter had gedaan om de binnenlandse situatie voor dit mterview te rekenen onder de stille dmgen, die men beter stil kan la ten. WISSELEND WEER Weersverwachting tot Woensdagavond. Meest zwaar wol kt met n„ dan enige regen.. het Noorden van het land tijdelijk veran derlijke wind, overi gens nu en dan krachtige en, aan de kust tijdelijk harde Westelijke wind. Zafcht voor de tijd van het jaar, vooral in het Zuiden van het land. 12 Nov.: Zon op 7.53 uur, onder 16 55 Mtir. Maan op 7.17 uur, onder 16.47 uur. chting ivond. v ,n het Maart 1948. Ik hoop dat het Congres tegen die tftd een be slissing heeft genomen inzake het herstelplan op langere termijn, zei Marshall in de rede waarmee hij zijn verlang lijst bij het Congres indiende. De interim-hulp zal voor een groot gedeelte bestaan uit levens middelen, brandstof, kunstmest, vezelstof, zaden en medische arti kelen. Het programma kan worden uit gevoerd krachtens overeenkomsten met de betrokken landen. Wat be treft het plan-Marshall overweegt men een verdrag met elk der deel nemende landen te sluiten. Geen penetratie Ons programma, aldus Mar shall, is zeker geen. program ma van een land dat poogt andere landen te overheersen of op ongewenste wijze tracht te beïnvloeden. De landen en politieke groepen die zich te gen het programma gericht hebben uensen kennelijk om redenen die zij zelf moeten verantwoorden het herstel van Europa tegen te houden. Wij liunnen niet toestaan dat de vrije gemeenschap van Europa ver; nietigd wordt. Wij handelen voor ons eigen bestwil als wij handelen voor het bestwil van de wereld. Marshall kondigde in zijn bood schap aan het Congres nog aan dat het leger ongeveer vijfhonderd mil lioen dollar voor „bezéttingskosten zal vragen en iets ;meer dan drie honderd millioen voor extra-enkos- ten_im West-Duitsj and- De Sowjet-Unie heeft haar eerste atoombom in de morgen van 10 Juni in een afgelegen gebied van Siberié laten ex- ploderen, meldt, de Moskouse correspondent van het Parijse avondblad „U Intransigeant". De proefneming had plaats in aanwezigheid van. 280 Russische atoombomdeskundigen en enige regeringsfunctionarissen. De stad, die het dichtst bij de plaats van de proefneming lag, zou Irkoetsk zijn geweest. /N ENGELAND wordt met het oog op een snelle en rationele opbouw van de door de oorlog ver- woeste gebieden van overheids wege grote aandacht besteed aan nieuwe vindingen op het gebied van machines voor de bouwnijver heid. Hier zien wij bijvoorbeeld een „JTiü/fi-propose" tractor (tractor voor vele doeleinden), die het bou wen van een huis aanzienlijk ver- gemakkelijkf. Deze mechanische opperman haalt de stenen of ander bouwmateriaal van de opslagplaat sen weg en deponeert ze met wei nig moeite op de stelling langs het te bouwen object. De machine is natuurlijk in het 'bijzonder van waardebij kleinere bouwwerken, waarvoor de oprichting van een electrische materialenlift te kost baar zou zijn. De lift mast, vervaar digd van lichtmetaalkan in een paar minuten door twee arbeiders worden weggenomen. Dan kar een ijzeren bak op de tractor worden gemonteerd, waarmee bijvoorbeeld cement kan worden vervoerd, Surinaamse .vrijwilligers waren verbittert* Ongeveer tachtig personen wa ren betrokken bij de samenzwe ring tegen de regering van Surina me. Het zijn bijna allen uit Indo nesië teruggekeerde Surinaamse oorlogsvrijwilligers. Om de gede mobiliseerde soldaten in de gele genheid te stellen zich een positie in de Surinaamse' samenleving te verwerven heeft de regering een vakopleiding in het leven geroepen en een wekelijkse kostwinnersver goeding van f 15.tot f 20. toegekend. Onder de samenzweerders heers te echter een verbitterde stemming, omdat er naar htm mening vrijwel niets voor hen werd gedaan. In een onderhoud, dat een A.N.P.- redacteur had met de procureur fiscaal van het Bijzonder Gerechts hof te Amsterdam, mr. N. J, G Sikkel in verband met de arresta tie van de voorzitters van de Jood se raad prof. dr. D. Cohen en de heer A. Asscher, zeïde rar. Pikkel het volgende: „Door de grote omvang van het onderzoek, dat wij na de oorlog in het algemeen hadden te voeren, scheen het ons niet juist in een zo gecompliceerde kwestie, als deze vai. de Joodse raad, in te grijpen. Dit kon eerst dan geschieden, wan neer er aan de hand van een uitge breid, omzichtig onderzoek gegron de bewijzen gevonden waren voor de schuld der leidende figuren in deze Joodse zaak. Gedurende de laatste maanden hebben w\j het onderzoek naar hun beleid meer intensief ter hand ge nomen en het bewijsmateriaal over hun onjuiste houding heeft zich zo zeer opgestapeld, dat het in het be lang van het verdere onderzoek niet verantwoord was hen langer op vrije voeten te laten. De vraag waar het om draait Is: werd door de werkzaamheid van de Joodse raad de deportatie van Joden be vorderd of belemmerd? Het antwoord hierop is dat de taak van. de Joodse raad zich zo heeft uitgebreid dat men gekomen is tot een niet meer te pardonneren medewerking aan de vijand, waar door de Joodse deportatie in be langrijke mate werd vergemakke lijkt. Mr. Sikkel deelde voorts nog mede, dat het de leiding van de Joodse raad vooral moet worden aangerekend, dat zij, ook op het tijdstip, dat deze moest weten, welk lot de Joden in Duitsland wachtte, heeft medegewerkt aan het trans porteren van Joodse Nederlanders. Ware deze registratie niet door de Joodse raad uitgevoerd, dan had het grootste deel van de Joden zich over Nederland kunnen ver spreiden en onderduiken om zo uit de handen van de Duitsers te blij ven. Mr. Sikkel besloot het onderhoud met de mededeling, dat het onder zoek nog niet afgelopen is en dat het met kracht wordt voortgezet. Nieuwe premier van Siam Khoeang Aphaiwong, die tijdens en na de oorlog reeds premier van Siam is geweest, vormt thans een nieuwe regeling. De leider van-dé opstand, Phi- boen, die tijdens de bezetting dic tator van Siam was, schijnt zelf niet aan' de regering te willen deelnemen. De leiders van de staatsgreep zeggen, dat zij hun actie begonnen zijn, omdat het volk zijn misnoe gen toonde over corruptie, het op potten van rijst en smokkelarij on der het vorige regiem. Toen Phiboen in 1939 premier was bestreed hij de buitenlandse invloeden in Siam en kondigde hij o.a. een staatsmonopolie voor pe troleum af, waardoor de Shell en de Standard hun Siamees afzetge bied verloren. Waar de afgezette premier Laoeng Nawasawat (Pridi Pha- nonijong) zich ophoudt is niet bekend. De commissie voor de perszuive ring zette Dinsdagmorgen de ver horen voort van de betrokkenen der N.V. Arbeiderspers. In het bij zonder werden vanmorgen de werkzaamheden van de Arnhemse, Rotterdamse en Haagse redacties onder de ioupe genomen. Over het algemeen namen de betrokkenen het standpunt in, dat zij het hun taak achtten het bedrijf te behou den voor de toekomst en uit die hoofde waren zij zij het aarze lend bereid samen te werken met de nieuwe leiding. Op de vraag van de voorzitter, waarom er in de Haagse editie van de Ar beiderspers meer foute artikelen voorkwamen, dan in andere edriies, werd geantwoord, dat men hiertoe wel genoodzaakt was, omdat de Pres se Abteilung van het Rijks commissariaat bijzondere aandacht aan deze editie besteedde. Verscheidene betrokkenen zei den in 1941 of 1942 te zijn wegge gaan en dat ook eerder hadden willen doen, indien zij een andere functie buiten de journalistiek hadden kunnen krijgen. Tegen het einde van de zitting werd de me dewerking aan het weekblad „Ar beid" besproken. De betrokken re dacteur voerde aan, dat hij had ge poogd bij dit weekblad boven gronds verzet te voeren. Omstreeks middernacht heeft de politie met circa 15 man een4inval ondernomen in de woning van de door de justitie nog steeds gezoch te prof. Pootjes san de Langestraat te Hilversum. Aanvankelijk toonden de bewo ners zich. ditmaal zeer verstoord. De hoofdinspecteur, die de leiding had, kreeg o.a. toegevoegd: „Mijn heer, u begeeft zich op heilige grond". Niettemin liet men de po litie ongehinderd ifear gang gaan. Wederom werd het huis doorzocht, doch de voortvluchtige professor die onvermoeid voortgaat zijn blad „De Vredestichter" te schrijven, werd niet gevonden. Zoals bekend is op 1 November in Indonesië een regeling getroffen, waarbij de aldaar gelegerde mili tairen slechts twintig, brieven per maand naar Nederland konden zenden. Hiervoor werden dan de z.gv postbladen uitgereikt en deze werden tegen de prijs van 2cent ter beschikking gesteld, terwijl ze verder port-vrij konden worden verzonden. Deze regeling heeft zo wel in Nederland als in Indonesië veel ontstemming gewekt. Zoals men ons* van bevoegde zijde mededeelt, is deze kwestie thans opgelost en heeft men in overleg met de P.T.T. de volgende regeling getroffen: Voortaan zullen de militairen zoveel post mogen verzenden als ze zelf verkiezen. Ze zullen hier voor echter uitsluitend de „post bladen" mogen gebruiken. Indien zij ten minste portvrij willen cor responderen. Deze postbladen zullen voortaan ongelimiteerd ter beschikking wor den gesteld. Degenen, die wel eens voor korter of langer tijd in een zieken huis verpleegd zijn, zullen doorgaans met dankbaarheid terugdenken aan het zustertje, dat hen tijdens hun ziek zijn zo liefdevol verpleegde. Zij zullen soms terugverlangen naar de helderwitte schort op het blauw daaronder, het flatteuse kapje op de blonde of donkere haren, naar de zorgzame handen en het opwekkend woord of de glimlach, waarmee de verpleegster hen wist te bemoedigen. Morele waardering en bevrediging zal de verpleegster stellig voor de volle 100 pet van haar typisch vrouwelijk beroep onder vinden, maar hoe is het gesteld met de geldelijke beloning i.h.b. van de verpleegsters in onze gemeentelijke ziekeninrichtingen? Arbeidsvoorwaarden Op het eerste gezicht reeds kon den we aan de twee loodsboten, die bij de "werf „De Nieuwe Water weg" te Schiedam worden ge bouwd, ontdekken-'dat we met be trouwbare, uiterst zeewaardige scheepjes te doen hebben. Er zit lijn in die schuiten, ze zijn onge twijfeld van het «goede ras! Een sterke zeeg, een hoog voorschip, overkapt door een rond dek, de' hellende steven, het kruiserhek en het tweetal driepootmasten geven de vaartuigen een fraai uiterlijk. Kijken we van binnen, dan valt in het achterschip gelegen machine kamer een robuste Triple-expansi stoommachine op, die met inbegrip van de Bauer Wach turbine, 750 paardekrachten ontwikkelen kan, wat zeggen wil, dat de loodsschip- per op een stevige hulp kan reke nen, wanneer hij met zijn schuit onder moeilijke omstandigheden manoeuvreren moet.y. Van deze twee loodsboten, de Markab en Arcturus is laatstge noemde al zover gereed, dat de af levering in December a.s. tegemoet kan worden gezien. De Markab daarentegen is nog lang niet zo ver. Men is eerst tot het hoofddek gevorderd, zodat deze boot eerst in de loop van 1948 opgeleverd kan worden. Beide schepen zijn be stemd voor het zesde district van het loodswezen en zullen dus dienst doen voor de Scheldemond. De bouw ervan vormt een onder deel van een uitgebreid nieuw- bouwprogramma, dat moet voor zien in een ware noodtoestand, ontstaan door het verlogen gaan van niet minder dan elf loodsboten gedurende de oorlogsjaren. De schepen, waarmee de zeeloodsen zich thans moeten behelpen, zijn rondweg beroerd te noemen, zodat het zaak is de verloren gegane ton nage zo snel mogelijk aan te vul len. Het ministerie van Marine zorgt er thans voor, dat 11 nieuwe loods boten in de kortst mogelijke tijd beschikbaar komen, een opgave, die gezien het materialengebrek eF* beschikbare geld, waar lijk niet eenvoudig is. Ter versnel ling "van de bouw heeft men van de gelegenheid om enkele casco's, die hij de bevrijding reeds op stapel stonden voor een ander doel, als loodsboot af te bouwen, dankbaar aangegrepen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de Markab en de Arcturus. Beide schepen werden in bezettingstijd op last van de Duit sers op stapel gezet met de bedoe ling ze dienst te laten doen als een soort weerberichtenschepen in de Noordelijke Atlantische Oceaan. Drie andere casco's, die bestemd waren motorloggers van het burg type te worden, zijn eveneens als loodsboten in afbouw en wel de Rïgel bij h. Smit te Kinderdijk, de Deneb bij de Arnhemse Sto^m- sleephellingmii. en de Algol bij de Scheepswerf De Hoop te Lobith. De rijkswerf te Den Helder maakt de Aldebaran voor haar nieuwe bestemming gereed. Vyf geheel nieuwe moderne motor loodsboten tenslotte zijn in bestel ling gegeven, waarvan drie stuks bij Boele te Bolnes en twee bij de Gebr. Port eveneens te Bolnes. Ook deze schepen zullen namen van sterren ontvangen. De Arcturus van binnen Om een indruk te krijgen van 't inwendige van de Arcturus, die met haar 800 ton de grootste loods boot wordt ooit voor het loodswe zen gebouwd, lijkt het ons het bes te u mee te nemen op een rond gang, die wij onder leiding van ir. J. J. Stenger van 't bureau Scheep vaart van het ministerie van ma rine mochten maken. De Arcturus zal een bemanning krijgen van 52 koppen, waarbij 24 zeeloodsen. Zoals men weet is het de gewoonte met de loodsboten 14 dagen op kruistocht te blijven, hetgeen betekent, dat op het schip dag- en nachtverblijven moeten zijn, die uiteraard aan bepaalde eisen van. comfort moeten voldoen. Onze algemene indruk van de Arcturus is, dat aan die eisen in derdaad op ruime wijze is voldaan. Luxe zal men aan boord vergeefs zoeken, doch wel is alles gerieflijk en degelijk ingericht, zoals dit bij de marine gebeurt. Beneden het hoofddek, waar wij het eerst een blik mochten slaan, zijn de ruime nachtlogies onderge bracht. Er zijn vier grote verblij ven elk met kooien en kasten voor zes loodsen, twee hutten voor zes matrozen en verder verblijven voor kok, bootsman en twee kraandrijvers. Een doelmatig inge richte bergplaats is in 'f voorschip ondergebracht, terwijl natuurlijk wasplaatsen, douchecellen en toi letten eveneens aanwezig zijn. Hoewel dat natuurlij'k niet de be doeling is gebeurt het meermalen, dat de loods bij het overstappen op zeeschepen een nat pak oploopt. In een speciale droogkamer is het dan het werk van een ogenblik de kleren van het ongewenste vocht te ontdoen. Een verdieping hoger, op het hoofddek dus, bevinden zich de verblijven voor de acht man ma chinekamer personeel, hutten voor de officieren en in het voorschip een zeer ruim dagverblijf met vier «rrote ramen aan beide ziiden voor de zeeloodsen. Naast dit dagver blijf is een keurige pantry inge richt, waarin o.m. een complete keukeninrichting en een grote ijs kast staan ongesteld. Op hetzelfde dek is ook de kombuis, waar op een enorm elertrfwh fornuis het dagelijks menu snel kan worden klaar gemaakt. Weer een trapje hoger op het sloepen dek bevinden zich o.m. de hut van de schipper, het dagverblijf van de officieren en de radio-hut, waarin behalve een radiotelefonie-zender ook een Ra- darinsta Ha tie worden onderge bracht. Het stuurhuis tenslotte, dat tevens als kaartenkamer zal dienst doen, is zeer royaal van afmetin gen evenals de brug, .die voor en aan beide zijden van het stuurhuis loopt. Laatste snufjes Het spreekt vanzelf, dat op de Arcturus, evenals trouwens op de andere in aanbouw zijnde loodsbo ten, de nieuwste vindingen op scheepstechmsch gebied worden toegepast. Wij schreven reeds over de Radar, het modernste naviga tiemiddel, waarmee thans ook de loodsboten 't dienst doen zal wor den vergemakkeli]kt. Een moderne luchtverversingsinstallatie, 'n cen trale verwarming en een doelma tig aangelegde electrische verlich ting in alle verblijven zullen het comfort voor de bemanning in niet geringe mate ten goede komen. De Arcturus krijgt twee motor- en twee roeijollen. die met twee spe ciale hydraulische kranen snel en gemakkelijk buiten boord kunnen worden gezet. Ook de ankerwinch en een kaapstander op het achter- chip werken electrisch-hydrau- lisch. Daar de loodsboten dienst doen in de drukst bevaren zeege bieden met een ruimere kans dus op aanvaring, zijn alle verblijven benedendeks voorzien van speciale luchtkokers afgesloten door lui ken, die zowel van binnen als van buiten uit met een handgreep ge opend kunnen worden. Hoewel de bouw der elf nieuwe loodsboten door het ministerie van marine wordt verzorgd, maakt men niet temin een ruim gebruik van de aanwijzingen van het loodswezen zelf. Zo is bij de bouw van de Arcturus en de Markab loodsschip- per Koetje tegenwoordig, die van wege zijn langdurige ervaring kan weten hoe een goede loodsboot in elkaar moet zitten. Bovendien houdt de ioodsmachinist Pot een oogje in het zeil bij de inrichting van de machinekamer. Naar ir. Stenger ons verzekerde Iaat men niets achterwege de bouw van de nieuwe loodsboten zo veel mogeliik te bespoedigen. Ook de ovprheid beseft dat de omstandig heden, waaronder het loodsnerso- neel on zee ziin zwaar en verant woordelijk werk moet verrichten van zodanige aard zijn, dat een lang uitstel niet kan worden ge doogd. Een. meisje van 21 jaar of ouder met U.L.O. diploma, dat zich nog helemaal voor het verpleegstersvak moet bekwamen, krijgt al dadelyk een saJans van 700.per jaar, met inwoning en voeding, genees kundige hulp en bewassmg. De op leiding, die drie jaar duurt, is ge heel kosteloos; een vacantie van 18 werkdagen is verzekerd, waarbij dan nog komt een verbluf van een week in een ontspannings- en ont wikkelingscentrum. Om tegemoet te komen aan het bezwaar, dat een meisje, na het verlaten van U.L.O. of H.B.S. tot haar 21e jaar moet wachten* voor dat zij zich aan de verpleging lean gaan wijden* ligt het in het voor- Hef verpleegstersberoep heeft ook zijn aantrekkelijke kanten nemen, de gelegenheid te openen meisjes van 18 jaar met H.B.S. of U.L.O. opleiding als volontaires aan te nemen. Z[\ krijgen een vooroplei ding met kosteloze inwoning, voe ding, geneeskundige behandeling en een zakgeld van 20.per maand voor het eerste en 25.—- voor het tweede jaar van de vooropleiding. De jaarwedde van. verpleegsters begint met 1890.— en loopt met zes één-jaarlijkse verhoging op tot 2584.Voor voeding en voor in woning, (waarbij geneeskundige behandeling en bewassing inbegre pen). is een bedrag van 691. per jaar verschuldigd. De arbeids duur zal naar "erwacht, in het vol gend jaar wettelijk worden geregeld tot 8 uur per dag. V erpleegsters-tekort Wij schreven reeds eerder uitvoe rig óver het grote tekort aan ver plegend personeel waarmee de zie kenhuizen in onze stad en die in vriiwel de gehele wereld, te kam pen hebben. Hierdoor blhft een ge deelte van de bedden onbezet, ter wijl er aan de andere kant een groote tekort aan is, gezien het gebrek aan ruimte in onze zieken huizen en in wat daarvan overbleef na de brand van 1940. Op een persbijeenkomst in het Coolsingelziekenhuïs maakten de wethouder voor de Volksgezondheid de heer A. Hogeweg en directeuren van verscheidene gemeentelijke zie keninrichtingen, ons deelgenoot van hun zorgen en klachten. Door het grote aantal samenwo ningen kunnen er minder zieken thuis verpleegd worden: vandaar, dat huisdokters eerder tot opname adviseren dan vóór 1940. Er zijn evenwel in totaal slechts 3700 bed den in Rotterdam beschikbaar, (vóór de oorlog ook reeds te wei nig), terwijl het voor de stad en naaste omgeving er minstens 5000 zouden moeten zijn. Een tekort dus van 1300 ziekenhuisbedden! Dit te kort zal eerst na vele iaren, door de bouw van nieuwe ziekenhuizen, kunnen worden aangevuld. Nu reeds echter kan een aanvang ge maakt worden met de verpleeg stersopleiding. Er zullen cursussen worden ingesteld, terwijl tevens de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat een of meer verpleegstersscholcn worden opgericht. Met lede ogen moeten de zieken- huisdlrectlcs echter aanzien, dat vele meisjes, leerlingen en gediplo meerden „weggekocht" worden door Roode Kruis, burgerlijke en militaire geneeskundige dienst en hospitalen, voor de dienst in Indo nesië. Wethouder Hogeweg verklaarde zich tegen deze verzaking van het moederland, zolang de noden hier minstens even groot zijn als in öe overzeese gebieden, Het woord „weggekocht" werd op de bijeen komst herhaalde malen genoemd. Houdt dit in. dat de arbeidsvoor waarden voor verpleegsters hier 'n Nederland ongunstiger zijn? Zo ja, dan dienen ze te worden aangenast, want met morele aandrang komt men niet \cr. Onze volksaard is daarvoor te nuchter! Inmiddels wordt er hard en met animo gewerkt door het verplegend personeel in de Rotterdamse zie- Schip kenhuizen. Ook op de dames van. het TJ.V.V. en op gehuwde verpleeg sters is het beroep niet vergeefs geweest. Maar het wachten is op II meisjes en jonge vrouwen van Rot terdam, die nog geen beroep ge kozen hebt of teleurgesteld bent in Uw tegenwoordige werkkring. Voor inlichtingen kunt U zich wenden tot de directies van de Ge meente-Ziekenhuizen of tot de Eco- nomisch-directeur. Rivierstraat 12, telefoon 23215 Rotterdam. De stand van de Brusselse zes daagse na de sprint van vannacht 1 uur luidt: 1, Bruneel—Naeye 209 punten; 2. ThijssenDepauw 110 put.; 3. SchulteBoeyen. 101 pnt.; 4. Van SteenbergenSterckx 91 pnt.. Op een ronde: S. AcouVan Sï- maeys 130 pnt.; 6. CarraraLe Nteerhy 81 pnt.; 7. Kint—Depred- homme 73 pnt. Op twee fonüen: 8. Spelte—-De Kuysscher 113 pnt; 9. Lapebie Seres 93 pnt; 10. OckersJans- sens 65 pnt. De overige renners waren allen drie of meer ronden achter. Vandaag vertrekt het troepen- transportschip, tevens hospitaal schip „Grote Beer", onder kapitein H. w. Hemmes van de Sumatra- kade te Amsterdam met het 5de bat 2. R.I. naar Indonesië. Voor dit vertrek heeft het directoraat- generaal van scheepvaart ons in. de gelegenheid gesteld een wandeling te maken door het schip dat tot het z.g. Victory-type behoort en dat geheel voor het twee-ledige doel waarvoor het bestemd is, werd ge bouwd. Daarbij werd er ons op ge- wezen dat gepoogd is, partij trek kende van de oDgedane ervaringen, de bruikbaarheid zo groot mogelijk te maken. Naast goede slaap- en eetzalen vindt men op het nieuw ingerichte schip een toneel, tevens bioscoopzaal, die ook voor verdere ontspanning gebruikt kan worden. Warmte- en ventilatie-installatiea zijn overat aangeoracht, aan boord bevindt zich tevens een medische staf van ruim 50 personen, waar onder psychiaters, een chirurg en een tandarts. De bedlegerige pa tiënten kunnen met behulp van een koptelefoon radio-uitzendingen en gramophoonmuziek horen. Het schip komt onder beheer van de stoomvaartschappij Nederland, dat ook zijn personeel ervoor heeft af gestaan. Met „Grote Beer" zullen de volgende maand ook de ver bouwde „Waterman" en het „Zui derkruis" onder beheer van de Rot terdamse Lloyd in de vaart worden gebracht. (Van onze Haagse redacteur) Binnenkort is het aftreden te ver» wachten van de heer J. J. A. Scha- gen van Leeuwen als minister van marine. De oorzaak hiervan is naar wij vernemen dat de heer Schagen van Leeuwen zich niet langer kan verenigen met het beleid van het kabinet. Wij menen, dat hierbij het Indonesische vraagstuk een rol speelt, doch bovenal verschU van inzicht over de opbouw van onze vloot. Na het aftreden zal de mi» nister x-an oorlog, Fïévez, het de partement van marine ad interim beheren. Een nieuwe figuur voor deze post is nog niet gevonden, (Van onze Haagse redacteur) De ziekte van de' minister van Economische zaken, dr. G. W. M, Huysmans, heeft de bewindsman langer aan bet bed gekluisterd dan aanvankelijk verwacht werd. Toen hij herstellende was van. de opera tie, waarbij een nier verwijderd moest worden, kreeg hij te kam pen met een aanval van ischias. Thans is minister Huysmans weer zo ver hersteld dat hij thuis de lopende zaken behandelt. Hij wordt Maandag weer op zijn de partement verwacht. Een Superfort (B 29) van hei Amerikaanse leger is bij Oklahoma op een groep geparkeerde jagers gestort. In de brand en de ontplof fingen die er het gevolg van waren kwamen twee leden van de be manning om. Vijf werden gewond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1