HET ROTTERDAMSCH PAROOL Politieke onlusten in Marseille en enkele Italiaanse steden De les van een proces Financiën hoofdschotel in Kamerdebatten Britse belastingen worden opnieuw verhoogd r J Vrij, onverveerd Een dode na veldslag in raadhuis van Zuid-Franse havenstad ,.Hang De Gaulle op" PAROLCSCOOP Mackenzie King gearriveerd Exportwinsten moeten worden afgeroomd Weerbericht Bruidsauto slipte Verbeteringen voor bouwvakarbeiders PFEIFFER THANS IN AMERIKA UNO-commissie neemt besluit tegen Franco Ir. J. H. van den Broek hoogleraar Herkeuring wees uit, dat deserteurs voor Indonesië totaal ongeschikt waren Er zijn al genoeg problemen in Indonesië Stak Duitse spion „Normandië" in brand Dr. Gani vandaag op Schiphol verwacht Minister Schagen van Leeuwen Baronesse Orczy overleden S.S.-er gepakt Stoomschip Alpherat in brand EVC -overheid niet in het G.O. Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 6930D Abonnementsprijr per week 31 cent, per lev -rtaal f k,losse nummers 0,09 Donderdag 13 November 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39g644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 263 Dertien personen zijn gewond - een van hen overleed later in een ziekenhuis - bij botsingen te Marseille tussen communisten en Gaullisten die culmineerden in een bestorming van het stad huis, waar een ware veldslag geleverd werd met stoelen; inkt kokers, banken en zelfs hele bureaux als projectielen en waarbij de Gaullistische burgemeester Carlini en zijn plaatsvervanger dusdanige verwondingen opliepen, dat zij naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Jhr. De Geer ontslagen als minister van staat Bij Kon, besluit Is jhr. mr. D. J. de Geer, oud minister-president, ontslagen als minister van staat. De manifestanten hebben Ameri kaanse viaggen die ter gelegenheid van wapenstilstandsdag waren op gehangen, in stukken gesc»-%urd en 's avonds zijn zij bars en nachtge legenheden binnengetrokken, waar de inventaris onder de kreet „Hang Dc Gaulle op" kort en klein werd geslagen. Men houdt rekening met de mogelijkheid dat deze inciden ten nog een algemene staking in de stad tengevolge zullen hebben. Volgens Ass. Press ontstonden de onlusten naar aanleiding van protesten tegen verhoging der tramtarieven Reuter geeft als oorzaak ontevredenheid van een aantal demonstranten op over von nissen, uitgesproken tegen twee le den der vakvereniging het com munistische blad l'Humanité schrijft dat Marseille in verzet Is gekomen tegen de hoge kosten van levensonderhoud en tegen de socia listen die de stad hebben „uitgele verd aan de neo-fascistische burge meester Carlini". De Gaulle heeft inmiddels Woensdag zijn eerste perscon ferentie gehouden. Ten over staan van driehonderd journa listen verkondigde hij dat Frankrijk een groep moest vor men met andere landen Engeland en Amerika die zich „eveneens" bedreigd voel den door de Sowjet-Unie. Zijn partij, de R.P.F., zei De Gaulle, zou „groeien als een vloed golf". Bommen in Milaan In Milaan hebben ook demonstra ties plaats gehad, die zeven uur geduurd hebben en waaraan dui zenden personen hebben deelgeno men. Er was Woensdagmiddag een bom geworpen in het hoofdkwar tier van de communistische partij, die echter weinig schade aanricht te, Als wraakneming waarschijnlijk hierop, is later een aanslag ge pleegd op het hoofdkwartier van <ie De Valera aan kant? TT" EN onverwachte verschuiving in Eire heeft opnieuw eens de aan dacht gevestigd op dezo politieke ach terhoek der wereld Het zijn nooit grote dingen die ons uit Dublin ge meld worden De politieke verhou dingen wordpn er altijd weer be paald door dit ene punt: de betrek kingen met Engeland, want Eire lijdt nog hevig onder de onvermijd bare maar op de duur fatale ziek te van alle jonge staten het na tionalisme Dat het nationalisme in de Ierse vriistaat. een belangnike rol heeft gespeeld is bcgrnpehjk: daar hebben de acht eeuwen lange onderdrukking, He economische en religieuze tegen stellingen schuld aan liet speelt ech ter een al te grote rol m de geesten die ginds politiek maken. De hard nekkige en telkens weer falende pogingen om liet Gaelic, de Ierse volkstaal, het Engels weer te doen verdringen zijn daar een duidelijk voorbeeld van. De Ierse partijen dragen bijna alle het stempel van de met opstanden, burgeroorlogen, guerilla's en aan slagen voltrokken nationale striid. De twee grootste zijn de Fine Gael en De Valera's Fianna Fail. De eer ste was dc sterkste van de eerste wereldoorlog. Zij bereikte voor Zuid- Ierland de dominions-status. De Va lera's partij, ontstaan als afsplitsing van de radicale Republikeinen, kreeg in 1932 de absolute meerderheid, en heeft die tot dusver behouden, dank zij een voorzichtige politiek, die de steun van grote groepen van links en rechts op een nationaal program ma wist te behouden. In deze pe riode bewerkte De Valera een voort gezette losmaking van Eire, dat nu (onder de Engelse Kroon!) het best gekenschetst kan worden als oen r o du bl iek-de-f acto. [jE verspreide resten van de vroe- fiere Republikeinse partij, die nog altijd vasthoudt aan de fictie van de Ierse Republiek, die bij de Paasopstand van 3916 in Dublin werd uitgeroepen (en terstond uiteenge jaagd) liet het laatst van zich spre ken door de tcrreur-aanslagen van de I.R.A. in 1939. Tot voor twee maanden beschouwde niemand deze partij au serieux, maai* enige op merkelijke successen bij tussentijd se verkiezingen hebben haar plotse ling als een element van betekenis doen kennen. Zij heeft tot gevolg dat De Valera tot nieuwe verkiezingen heeft be sloten (in Januari) waarvan ieder een verwacht dat zij hem een ne derlaag zullen bezorgen. Dat De Valera weggaat is echter niet belangrijk Hoofdzaak is wie er voor hem in de plaats komt: de Re publikeinen of de tot dusver ook weinig betekende Ierse Labour- party. of derde mogelijkheid, een rechts blok (Fine Gael. Fianna Fail en wat daarbij hoort) onder een ver nieuwde De Valera? Het zal van de ontwikkeling tussen nu en eind Januari^ afhangen of Eire binnen de rechtse partij van de gewone man (Uomo Qualunque), dat door de aanvallers in brand werd gestoken nadat zij eerst een politiepost in de buurt hadden overrompeld. In Bologna ontplofte een bom in het bureau van de monar chistische partij en in Venetië werd, nadat daar het gebeurde te Milaan bekend was geworden, het bureau van de partij van de Uomo Qualun que geplunderd. Doden of gewon den zijn er in Venetië en Bologna niet te betreuren, in Milaan zijn drie arbeiders gewond. Het algemene verbond van Itali aanse vakverenigingen heeft in een manifest aan de regering de ont binding geëist van de „Italiaanse sociale beweging" en alle neo-fas cistische bewegingen, „opdat het land niet In 'n burgeroorlog wordt gestort door fascistische provoca teurs". De correspondent van het Joego slavische persbureau Tanjoeg te Triest is. zo meldt het Italiaanse persbureau Ansa, door onbekenden aangerand en vrij ernstig gewond. Ook in Brussel Ook Noordelijker in Europa zfjn gisteren bommen ontploft en wel in Brussel, waar in vijf verschillen de delen van de stad explosiva wa ren neergelegd. Men vermoedt dat het hier een uiting van ontevreden heid betreft over het onvoldoende bestraffen van collaborateurs. De Canadese minister-president Mackenzie King is gisteravond te Bergen op Zoom gearriveerd, na eerst in Putte aan de grens enthou siast te zijn ontvangen. De premier bezocht in Bergen het kerkhof, waar vele van zijn gesneuvelde landge noten ter aarde zijn besteld. De burgemeester overhandigde Mackenzie King, die als een ver woed verzamelaar van antiquiteiten en curiosa bekend staat, vervolgens een fraai gehouden exemplaar in - etui van het oude boekje „Hïstoire abregee de la ville de Bergen op Zoom" van Jean Faure, die in 1701/ werd uitgegeven yh*t> Mackenzie King betuigde de bur- gemeester zyn grote erkentelijkheid en verzocht hem zijn dank over te De Canadese Ministcr-prcsident Mc. brengen aan de bevolking van_Ber. k y gistermiddag in Neder- gen op Zoom voor de wijze, waarop n het de graven zijner landgenoten on- land aangekomenIn het dorpje Putte derhoudt. Hij deed de toezegging het wec^ fa: verwelkomd door de burge- fraaie boekje te zuilen nalaten aan ut de Canadeese staat, opdat het by meester van dit stadje, de heer Holman, vele generaties nog een herinnering terwijl Z.Excop het Canadese kerkhof i _ti„ rtie TtfoHen-land te Bergen op Zoom ccn krans legde. zal zijn aan de band, die Nederland en Canada verbindt. 14 Nov Zon op 7 5S uur onder 1(5 52 uit iviann «io 9 54 uur onder 17 33 uur Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 752 4; wind West 5; temp. -.-.I, +jrt„ iJC<1 vc I ma-v temp. 13 6 (gisteravond 7 4üi «Li 3arien werkel"k aan P°h" I mm. temp. 9.1 (hedenmorgen 8.40). tick toe komt. Weersgesteldheid: Zwaar bewolkt. (Van onze parlementaire redacteur) De in het volgend jaar te verwachten Kamerverkiezingen hebben ver schillende sprekers bij de Algemene Beschouwingen aanleiding gegeven om hun mening te zeggen over de noodzakelijkheid van een kabinet op brede grondslag. Dat hier de wens de vader der gedachte was, zal moei lijk kunnen worden ontkend, te meer omdat de grootste animo voor een Regering, samengesteld uit meer dan twee partijen, voornamelijk be staat bij de Christelijk Historische Unie en bij de Partij van de Vrijheid. Terwijl de fractieleider van de P.v.d.A. een dergelijke oplossing rond uit verwierp, zweeg prof. Romme erover, doch men mag de uitlating en de memorie van antwoord, dat op dit ogenblik een nationaal kabinet niet gewenst wordt geacht, beschouwen als een vertolking van het katho lieke standpunt. Dit sluit natuurlijk in, dat na de verkiezingen de K.V.P. over deze kwestie misschien een andere opinie zal hebben. sc gevolgen zouden eigenlijk moe- Voor de heer Wagenaar (C. P.N.), die gisteren de eerste spre ker was, is hei probleem heel een voudig: iedere Regering, waarin de communisten niet vertegenwoor digd zijn, is reactionnair. Hij be schouwt hel communisme als de ideale belichaming van democratie en streven naar nationale zelfstan digheid. Terwijl de communistische spre ker. die pleitte- voor een algemene prijsverlaging van tien procent, ge paard gaande met looncorrecties, zag de heer Korthals (Vrijh.) de zaak geheel anders. Aan de ene kant staat de Christelijke Wes terse beschaving, aan de andere kant een anti-christeijjk nihilisme. Hij vond de begroting onduidelijk, omdat de salarissen van de indi viduele ambtenaren erin ontbre ken, in afwijking van vorige be grotingen. Ook de heer D e W i I d e (A.R.) vond de vereenvoudigde be groting onoverzichtelijk, doch zijn grootste grief was, dat zij zo wei nig tekenen toonde van bezuiniging. Als wij op deze weg voortgaan, aldus was zijn conclusie, dan gaan wij naar de kelder. Do heer T e u 1 i n g s, de finan ciële specialiteit van de K.V.P., drukte zich minder somber uit, al had ook hij bezwaren tegen de nieuwe inrichting van de begroting en al had hij nog geen belangrijke inkrimping van het overheidsappa raat geconstateerd. Positieve voorstellen De belangrijkste financiële be schouwingen hield ongetwijfeld de heer Hofstra (Arb.). De subsidiepolitiek, aldus zijn re denering, verhoogt de winsten bij export kunstmatig. Deze averecht- Tijdelijk no£ krachtige wind tus sen West cn Noord- West. Wisselend bewolkt met en kele buien. Weinig verandering van temperatuur. ten worden weggenomen door een speciale belasting op exportwinsten ter versterking van bet Landbouw- egalisaticfonds. Bovendien zou aan hen. die een inkomen hehben bo ven een bepaald bedrag, de subsi die op het levensmiddelenpakket teruggevorderd kunnen worden, door middel van een belasting ver hoging. Iïoeh ot»7» belastingadmini stratie is overbelast, zodat deze weg niet ingeslagen kan worden. De oplossing zou hier zijn, dat exportgoederen niet langer vrij dom van omzetbelasting behoren te krijgen en dat voor luxe-artike len een extra-weeldebelasting wordt ingesteld. Ook voor de vereenvoudiging van het staatsapparaat ontwikkelde de heer Hofstra belangrijke denk beelden. De bijdragen voor de so ciale verzekering en de loonbelas ting zouden door één instantie kunnen worden geadministreerd. Er zullen trouwens meer van der gelijke schotjes moeten worden af gebroken om tot groter efficiency te komen. Geen reden tot verwijt De heer Andriessen (K.V.P.) vond, dat er geen reden is, om de i Regering een verwijt te maken van de spanning tussen Ionen en prij zen, ofschoon hij zich afvroeg of zij niet te vermijden ware geweest. In dit verband wees hij in het bijzon der op de leraarssalarissen en op de beloning der ambtenai'en. Wan neer de prijsverlaging zou uitblij ven, zal loonsverhoging niet kun nen worden vermeden. Er is naar zijn mening dan ook reden om te betwijfelen of de huidige loon- en prijspolitiek zal kunnen worden gehandhaafd. De heer Vonk (Vrijh.) had de slechte gedachte om op dit ogen blik, nu alle krachten worden in gespannen, ten einde een oplossing te vinden voor het Indonesische vraagstuk, aan Indonesië de reke ning te presenteren. Hïi stelde n.l. de Regering de vraag, of er maat regelen zijn genomen, om de de- vlezen uit de opbrengst der Indo nesische export naar Nederland te doen vloeien. 'De heer Van der Feltz (C. H.) opende geen nieuwe gezichts punten in zijn pleidooi voor gro ter zuinigheid in het staatsbeheer en ook de heren Zandt (St. Ger.) en Hoogcarspel (C.P.N.), die de rij der sprekers sloten, brachten niets nieuws te berde. Enpuéte-commissie benoemd. Gedurende de zitting werd te vens de enquête-commissie be noemd, die tot taak zal hebben het Londense beleid aan gen onderzoek te onderwerpen. Haar werkzaam heden werden bepaald voor de duur van I jaar. Moeder van de bruid gedood Te HUkersmildc in Drenthe is een luxe auto op weg naar het gemeen tehuis te Smilde vermoedelijk tenge volge van een harde rukwind op de tramrails geslipt en op een vracht auto gereder met het gevolg, dat de tachtig-jarige weduwe mevrouw De Visser, moeder van de bruid, die naast de bestuurder zat vrüwel op slag werd gedood. Het bruidspaar en de chauffeur kregen slechts enige lichte verwon dingen. Het huwelijk werd na het droevige ongeval op het gemeente huis voltrokken. Voor de bouwvakarbeiders zijn na onderhandelingen tussen de be- drïjfsunïe cn werkgevers enkele zeer belangrijke verbeteringen tot stand gekomen. Voor vorstverlet zal In de toe komst 90% van het loon worden uitgekeerd, terwijl de uitkering bij regenverzuim van 79 op 80% zal worden gebracht. Mikolajczyks secretaris in Zweden Zoltan Pfeiffer, de leider van de Hongaarse onafhankelykheidsparty, van wie na zijn vlucht naar Wenen niets meer was vernomen, is Woensdagmiddag met zyn vrouw en dochter per vliegtuig te New Vork aangekomen. Ook was Laszlo Acsay, eveneens een lid van de op positieparty, met hem meegereisd. Pfeiffer werd na aankomst vier uur door de immigratie-autoriteiten vastgehouden, want hij had wel een visum maar geen paspoort. Later is hij als bezoeker in de V.S. toe gelaten. Hij verklaarde dat zijn le ven bedreigd was door de minister president van Hongarije, Dinnyes, en door Rakosi, de leider der com munisten, Zijn verdere plannen in Amerika hangen af van de politieke gebeurtenissen in zijn vaderland, deelde hij nog mede. De politieke commissie der UNO heeft een resolutie inzake Spanje aangenomen, waarin uitdrukking wordt gegeven aan het vertrouwen, dat de Veiligheidsraad zyn in het Handvest vastgelegde verantwoor delijkheid zal nakomen, zodra de raad van mening is, dat de toestand met betrekking tot Spanje dit ver eist. In de resolutie wordt eveneens opnieuw de verleden jaar door de algemene vergadering genomen re solutie bekrachtigd, waarin het te rugtrekken van de ambassadeurs uit Madrid wordt aanbevolen. Dr. Lange (Polen), die aanvan kelijk wilde, dat de Veiligheidsraad de Spaanse kwestie binnen een maand zou behandelen en econo mische sancties zou toepassen, ver klaarde zijn aanbeveling in het be lang van de eenheid te willen laten vervallen. De gehele resolutie werd met 29 tegen 6 stemmen en 20 onthoudin gen aangenomen. Alle Arabische staten, de V.S., Zuid-Afrika, de Philippijnen, Pakistan, Nederland, Australië en Canada onthielden zich van stemming. Gromyko (S.U,) stemde vóór de resolutie, hoewel hij haar „zwak en onvoldoende" noemde. Toch achtte hij zelfs deze resolutie een slag voor Franco en een steun voo** de Spaanse bevolking. f? Van de dertien soldaten, die door de krijgsraad te velde te Rotterdam veroordeeld zijn wegens desertie van de dienst overzee, zijn bij herkeu ring op het depót Nazending-Indië twaalf totaal ongeschikt gebleken voor uitzending naar de tropen. In sommige gevallen zelfs ook voor de dienst hier te lande. v Op de zitting motiveerden de militairen hun wegblijven na het rnsche- pingsverlof met huiselijke moeilijkheden of de angst, lichamelijk de dienst in de tropen niet aan te kunnen. Dit werpt wel een merkwaardig licht op weinig verantwoorde methoden. die bij de eerste keuring gevolgd zijn. De audi teur-militair maj. mr. A. W, Baron van Imhoff verklaarde dien aangaande, dat de nakeuring op fort Ruygenhoek bestaat uit een gron dig onderzoek door een commissie van acht doktoren en een psvchia- ter die de jongens lichamelijk en geestelijk aan de tand voelen, waar bij vooral intelligentie en stabiliteit worden getest. Meestal blijkt dan. dat de deserteurs zo onvolwaardig zijn. dat dienst in Indonesië niet al leen henzelf maar ook anderen in gevaren zou kunnen brengen. De de serteurs voelen dit vaak zelf reeds enigszins aan. doch in plaats van hun moeilijkheden met comman dant of geestelijke verzoreers te be spreken, blijven zij weg. De militai ren zijn tot lichte straffen veroor deeld. omdat zij geestelijk minder waardig ziin bevonden. De snelle keuringen komen nu niet meer voor aldus de oud-militair daar voor de uitzendingen naar Indone sië een strenge herkeuring plaats vindt. Overigens kan de stabiliteit slechts enigszins nauwkeurig wor den vastgesteld als de soldaat aan het front heeft gediend. Tot zover Baron van Imhoff. Het is te honen. dat misstanden als bovenvermelde bij de uitzending overzee inderdaad tot het verleden zullen behoren en dat de herkeuring een ruime veiligheidsmarge in acht zal nemen bij de benaling of iemand al dan niet psychisch geschikt is om aan de bijzondere omstandigheden overzee blootgesteld te worden In deze zaak is gelukkig biitijds geble ken dat grove fouten *ziin gemaakt en dat deze krijgsraad het rapport der deskundigen niet naast zich neer heeft willen leggen. Het is Architect Ir. J. H. van den Broek te Rotterdam is bij K.B. benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de afdeling bouwkunde van de Tech nische Hogeschool te Delft, voor de tijd van vijf jaar. Hugh Dalton, de Britse minister van financiën, heeft in zijn begroting opnieuw ingrijpende verhogingen van verschillende belastingen voorge steld, voornamelijk op winsten en luxe-artikelen. De nieuwe maatrege len hebben ten doel de inflatie te voorkomen, die verwacht wordt als gevolg van de pogingen van de regering om de export op te voeren ten behoeve van de binnenlandse markt. In de komende wintermaanden zal worden bestudeerd op welke wijze de druk die de Britse belastingbetalers hebben te verduren kan worden verminderd. De belasting op winsten zal wor den verdubbeld: voor uitgekeerde belastingen tot 25 voor onuilge- keerde winsten tot 10 De om zetbelasting wordt eveneens dras tisch verhoogd. Tien procent belasting zal wor den geheven op de weddenschap pen bij windhondenrennen en op voetbalpools (paardenrennen blij ven vrij). De accijns wordt verhoogd op bier, wijn, rum en whiskey en er wordt een belasting ingevoerd op advertenties. „In deze tijden zijn de meeste advertenties verspilling van arbeid en geld," zei Dalton. Door de nieuwe belastingen zullen de staatsinkomsten stij gen met 208 millioen pond sterling per jaar. „Bij de volgende begroting hoop ik verlaging van belastingen te kunnen voorstellen," zei Dalton nog. De brand, die de reusachtige Franse mailboot „Normandië" le New York vernielde, zou het werk zijn geweest van een Duitse spion, die thans verdacht van moord, in Duitsland wordt gevangen gehou den, meldt het blad „France Amé- rique" dat te New York verschijnt. De aanslag op dit voormalige vlaggeschip is gesticht door le den van de „German American Bund", een organisatie van in de Verenigde Staten woonachtige Duitsers en Wit Russen, die weinig waren Ingenomen met de Ameri kaanse hulp aan de Sowjet-Unie. Op de spoorbaan tc Dordrecht werd de spoorarbeider D. van de Voorden dcor een losse locomotief gegrepen en overreden. De man werd zwaar gewond. (Van onze Haagse redacteur) In Den. Haag wordt verwacht dat de republikeinse minister Gani van daag op Schiphol zal aankomen. De komst van Gani heeft Den Haag nog al moeilijkheden gebracht omdat zich uiteraard tal van vragen voordeden met betrekking tot de ontvangst. Men schijnt er zich daar dagen lang over te hebben beraden. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd, want besloten is dat geen vertegen woordiger der regering op het vlieg veld ter begroeting aanwezig zal 2yn Gani reist op een republikeins pas poort en hy bevindt zich op weg naar Havana, waar hij de Indonesi sche delegatie zal leiden, die aan de in tern at io nale h ande Isconf erentie deelneemt. De minister-president heeft in zijn antwoordrede op de algemene beschouwingen van de rijksbegro ting medegedeeld, dat de minister van marine. Schagen van Leeuwen, hem inderdaad heeft medegedeeld voornemens te zijn zijn ontslag als minister van marine aan te bieden. Aangezien over de aanvaarding van dit ontslag nog niet is beslist, stelt de minister- president de kamer voor op de motieven van dit ont slag niet nader ln te gaan. Baronesse Orczy, schrijfster van de beroemde verhalen over de Rode Pimpernel en meer dan vijf tig andere historische romans, is na een korte ziekte op 80-jarige leeftijd te Londen overleden. Zij is in 1865 te Tarnaors, Hongarije, geboren en was het enige kind van baron Felix Orczy en Emma ba ronesse Orczy geboren gravin Wass. Als meisje kwam zij naar Lon den om de kunstwetenschappen te bestuderen maar spoedig nadat haar werken door de Royal Acade my aanvaard waren, begon zij te schrijven. Sir Percy Blakeney, de Rode Pimpernel, de held uit het gelijknamige boek, verschafte mil- lioenen onschuldige opwinding door zijn escapades tijdens de ter reur van de revolutie in Frankrijk. Dit boek was dan ook beslist haar ,best seller'. Het werd geschreven in 1903 en in 23 talen vertaald. Haar laatste boek is in 1946 uitge geven. De memoires van baronesse Orczy zijn nog bij haar uitgevers. De politie had er lucht van ge kregen dat op een zolderkamertje in de Adrianastraat een SS-er zich verborgen hield. Het was de 32- jarige los werkman J. A. Hage naars die vannacht werd aange houden en opgesloten in het hoofd bureau. echter bekend dat sommige rechters anders denken over de waarde van deze rapporten en er is weinig ver verbeeldingskracht voor nodig om te zien, welke fatale gevolgen zulke opvattingen voor de betrokkenen moeten hebben. Lichtvaardigheid bij de keuring hier, wordt gestraft met onrust en. ellende in Indonesië en dit alles wordt nog bedenkelijker als men hoort dat alleen aan het „front" dui delijk kan blijken of men dc juiste man wel naar de juiste plaats heeft gestuurd Er zijn in Indonesië reeds problemen te over dan dat er nog een aan toegevoegd zou moeten wor den. Volgens een door radio Gloe op gevangen bericht heeft het Neder landse stoomschip Alpherat, dat zich in de Chinese Zee op 145 km ten Zuidoosten van Hongkong be vindt, Woensdag SOS signalen uit gezonden, Het schip heeft brand aan boord en vroeg om hulp. Een volgend telegram van de Al pherat meldde, dat geen onmiddel lijk gevaar dreigt. Het van Hong kong komende Nederlandse tank motorschip Chama en het Ameri kaanse vrachtschip Boonesborough hebben naar de Alpherat koers ge zet om hulp te verlenen. De Boones borough heeft de Alpberat inmid dels bereikt en zal indien de kapi tein van het Nederlandse schip zulks vraagt de passagiers overne men. Naar de rederij, de Holland Oost Aziëlijn ons hedenmorgen mede deelde is de Alpherat thans op weg naar Hongkong, waar ze vandaag wordt verwacht. Bij wijze van vei ligheidsmaatregel blijft het Ameri kaanse stoomschip Boonesborough, dat eveneens naar Hongkong moet, in de nabijheid. De Alpherat is eigendom van de Rotterdamse rederij Van Nievelt Gcudriaan en Co. Het schip was voorheen de Amerikaanse Wheaton Victory, meet 7607 ton bruto en, heeft een beperkte passagiersac commodatie. Het is als charterschip van de Holland-Oost Aziëlijn met stukgoederen op weg van Rotter dam naar verschillende Oost-Azia tische havens. Het was 10 Novem ber van Manilla op de Philippijnen naar Hongkong vertrokken. Engels stoomschip ver gaan, bemanning gered De noodseinen afgegeven met een. morselamp die het Nederlandse stoomschip Rijn ter hoogte van da Waddeneilanden had opgevangen, blyken afkomstig te zijn geweest an het 890 ton metende Engelse vrachtschip Acquity van de rederij Everard and Sons te Londen. Het Engelse schip, met stukgoederen op weg van Hamburg naar Liverpool, liep In de nacht van Dinsdag op Woensdag tijdens stormweer ten noorden van de Waddeneilanden op een mijn en werd zodanig beschadigd dat het zonk. De uit 16 koppen be staande bemanning wist het zinken de schip te verlaten en werd later op gepikt door het Duitse vrachtschip Ibis, dat de schipbreukelingen in Lowestoft aan wal zal brengen. Nieuw schip voor Van Nievelt Goudriaan Op 22 November 'g middags om 3.2 riur zal te Amsterdam bij de Ned. Dok- en Scheepsbouw Mij. het voor rekening van de rederij Van Nievelt I Goudriaan en Co te Rotterdam in. 'aanbouw zijnde motorschip Albireo te water worden gelaten. De Albireo is 134 meter lang en 18.40 meter breed, heeft rijf ruimen en is uitge rust met een Storkmotor van 3200 p.k. (snelheid 13 mijl). Het schip wordt verder ingericht voor het ver voer van 12 passagiers. Tienduizend textielpunten verhandeld Twee Zwollenaren zijn gearres teerd in verband met een uitgebreid gezwcndel met textielpunten. De ge arresteerden hebben reeds bekend meer dan tienduizend textielpunten, te hebben verhandeld. Niet lang na de arrestatie van de Zwollenaren kwamen twee Amster dammers naar Zwolle om hun. afne mers opnieuw van een behoorlijke hoeveelheid textielpunten te voor zien. De politie had een val opge steld en de hoofdstedelingen., de 26- jarige G. W. L. en de 25-jarige W. K. konden gegrepen worden. In Zwolle werden tot nu toe reeds 6 personen gearresteerd, Over een opnieuw door de bedrijfs groep „Overheid" van de EVC aan B en W gedane aanvrage om tot het georganiseerd overleg te worden toe gelaten, heeft de centrale commissie van overleg der gemeente Rotterdam beraadslaagd en tot het geven van een afwijzend advies besloten. Als reden wordt u.m. opgegeven, dat de bedrijfsgroep Overheid van de EVC een organisatie is die niet voldoet aan de voor toelating tot het -G.O. gestelde vereisten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1