HET ROTTERDAMSCH PAROOL Paul Ramadier overweegt zijn aftreden Wijziging onderwijswetten in Tweede Kamer Dr. Gani heeft goede hoop Mackenzie King doctor honoris causa J Vrij, onverveerd Grote verhoging der energietarieven; Marseille nog verre van rustig Nog steeds aanslagen in Italië Weerbericht ER KOMEN ZES LAADBRUGGEN AAN DE WAALHAVEN De eerste brug ging Ontploffing in Britse rakettenfabriek vanmorgen „omhoog" Formele ontmoeting te Batavia Metropole-orkest in Rotterdam Trein verplettert militaire auto Welke richting zal Uw kind gaan? Verliezen Nederlandse strijdkrachten Textielprijzen dalen aanzienlijk P.R.A.-ers vragen zekerheid Laffe diefstal in volle zee Red- en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijr per week 31 cent, per kv irtaa] 4,—, losse nummers 0,09 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries Pl. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zaterdag 15 November 1947 Zevende jaargang, No. 267 De suggestie dat Ramadier het voornemen heeft af te treden, wordt geopperd in het Franse blad Ce Matin van Vrijdag, volgens hetwelk de Franse premier evenwel van mening is dat de noodtoestand van -het ogenblik geen leemte in de uitvoerende macht toelaat. Ramadier zou echter van plan zijn de volgende week een bespreking te voeren met alle politieke leiders, die in aanmerking komen voor een portefeuille in het nieuwe kabinet en Ce Matin signaleert geruchten over een kabinet Blum—Reynaud, Tengevolge van stopzetting van de regeringssubsidie op steenkool zijn ïn Frankrijk 'de gas- en elec- triciteltstaricven met 45% ver hoogd, die van personenvervoer met 25 en die van personenvervoer met 28,5%. Het Franse kabinet, dat Vrijdag PAROLOSCOOP Finland en de U.S.S.R. A AN de staten van Oost-Europa 1 wordt tegenwoordig heel veel aandacht besteed. Een daarvan echter, Finland, wordt maar zelden genoemd in dit verband. En toch heeft ook Finland te worstelen met dezelfde problemen van interne en externe aard als alle andere landen achter het „ijzeren gordijn". Het is opgevallen, dat Finland bij de feesten ter herdenking van de Russische revolutie van 1917 door zo'n ongewoon grote delegatie was vertegenwoordigd. De reden daarvan is thans echter duidelijk: deze delegatie is n.l., zoals uit Hel sinki wordt gemeld, in Moskou ge bleven voor het voeren van belang- ri]ke onderhandelingen. Deze vor men gedeeltelijk een voortzetting van die, welke in het afgelopen voorjaar zijn gevoerd; zii betreffen n.l. de kwestie van de vaart door het Saimakanaal, waarvoor toen tertijd geen bevredigende oplossing kon worden gevonden. Daarnaast en dat >s ditmaal de hoofdscho tel zoeken de Finnen een ver lenging van de termijn voor hun herstelbetalingen te verkrijgen. Zoals de lezer zich zal herinneren, bestaan deze herstelbetalingen gro tendeels uit producten van de Finse industrie en zijn er in het vredes verdrag zware boetes vastgesteld voor het overschrijden van de ter mijnen, zowel van die industriële als van de financiëele verplichtingen. Aangezien de productiecapaciteit van de Finse industrie ernstig ge remd wordt door de moeilijkheid om de nodige grondstoffen uit het Westen te krijgen en op dit ogen blik in het bijzonder ook nog door gebrek aan de zo broodnodige elec- trische energie, probeert de Finse regering er de Russische van te overtuigen, dat zij het begrip over macht moet laten gelden en hoopt men in Helsinki een verlenging van de termijnen te krijgen. 7 AL dit lukken? Tot dusver i~d heeft men in Moskou een soms haast verrassend redelijk standpunt ingenomen ten opzichte van soort gelijke moeilijkheden van het kleine buurland; in zoverre is dus de hoop van de Finse regering zeker niet ongegrond te noemen. Daar staat echter -tégenover, dat de binnenlandse ontwikkeling van Finland een richting uitgaat, die Moskou niet aangenaam kan zh'n. Een feit is n.l, dat de communisten en andere „volksdemocraten" bezig zijn terrein te verliezen. In het af gelopen weekend hebben nl. ver kiezingen plaats gehad voor de lei ding van de metaalarbeidersbond, waarvan het resultaat is geweest, dat de communisten van de 399 ze tels er 155 of 38 verwierven. In alle districten, uitgezonderd de hoofdstad Helsinki en de stad Abö, verloren zij hun meerderheid. Dit is des te opvallender, omdat de me taalarbeidersbond tot dusver het meest van alle vakbonden de lei ding van de communisten volgde. Een hele rij van wilde stakingen zijn daar de laatste tijd het gevolg van geweest, stakingen, welke tus sen haakjes een zeer nadelige in vloed hebben gehad op de Finse productie, dus op de Finse herstel betalingen, zodat de verdenking kon rijzen bij de Finnen, dat de communisten op last van Moskou bezig waren de verhouding tussen hun land en de Sowjetunie te ver troebelen. Deze laatste achteruitgang van de communisten staat bovendien niet op zichzelf: bij voorafgaande vakbondsverkiezingeh heeft zich hetzelfde verschijnsel voorgedaan. Nu vinden in December in Fin land gemeenteraadsverkiezingen plaats. Over het belang hiervan voor de peiling van de stemming in den lande behoeven wij het na de jongste ervaringen in Frankrijk en Engeland niet te hebben. H N hoe zal de Sowjetunie dan reageren, vragen dezelfde krin- zich niet zonder bezorgdheid af. Op zichzelf is de Russische nolitiek met getrouwd aan de communis ten in een ander land, dat heeft de ervaring wel geleerd. De vraag is echter, of deze algemene regel wel geldt cd dit ogenblik, nu door de wederoprichting van de Komintern de betekenis van de communisti sche partijen voor de doeleinden van Moskou zo sterk op de voor grond geschoven is. Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook, dat de Russen zich bij dc onderhande lingen, welke nu zijn begonnen zeer soepel zulle tonen, teneinde de ge meenteraadsverkiezingen in voor hen gunstige zin te beïnvloeden. In ieder geval is het zeker, dat de Finnen alle reden hebben om de on derhandelingen in Moskou met gro te belangstelling te volgen. hiertoe besloot, neemt tevens maat regelen tegen de politieke onrust: de gemeenteraad van Le Havre wordt ontbonden en de kopstukken van de onlusten in Marseille zullen worden gearresteerd. Weer schoten In Marseille is gisteren weer ge schoten. Onbekenden hebben ge vuurd op het hoofdkwartier der communisten. Er werd niemand gewond, hoewel daar op dat mo ment een vergadering gehouden werd. In fabrieken, werkplaatsen, en in het transportbedrijf werd Vrijdag middag niet gewerkt in verband met de begrafenis van de commu nist, die bij de relletjes van V/oensdag is doodgeschoten. Een beslissing inzake algemene staking is nog niet genomen, maar de be weging breidt zich nog steeds uit, nu ook tot Sète, waar de havenar beiders solidair zijn met hun colle ga's uit Marseille. Pantserwagens, vliegtuigen en infanterie worden gereed gehouden voor het geval dat nieuwe onlusten uitbreken. In de stad bevinden zich 7000 man van de garde mobile. De gasfabriekstaking in Italië landelijk afgekondigd maar slechts te Rome uitgebroken - is geëin digd, nadat overeenstemming was bereikt, maar politiek is Italië nog verre van rustig: in Milaan is een communistische arbeider door on bekenden aangevallen en met re volverschoten ematig gewond; in Codogno werd een oude vrouw ge wond door een granaat die in. een herberg werd geworpenin een beek bij Cernusco werd het lijk ge vonden van een jonge christen democraat wiens schedel was inge slagen: Gatti, ex-generaal van de fascistische militie, is in het zie kenhuis overleden na de aanslag die op hem was gepleegd; in Ve rona werden bij demonstraties tien personen lj'*ht gewond en in Paler mo deden 1500 arbeiders een aanval op bureaux van twee rechtsgezindc partijen. BODEMLOZE PUT De 328 millioen dollar die Ame rika als tur'-entijdse hulpverlening voor Frankrijk heeft voorgesteld, zijn. ontoereikend om de behoeften voor het eerste kwartaal van 1948 te dekken; deze bedragen 360 mil- liocn aldus een verklaring van Herve Alphand, direeteur-generaal van economische en financiële zaken van het Franse ministerie van buitenlandse zaken, Verdedigingspact tussen Sovjet-Unie en Finland De Sowjet-Unie en Finland heb ben te Moskou een pact van we derzijdse verdediging gesloten. Fin- lands premier Pekkala, leider der delegatie heeft uitstel verzocht voor de herstelbetalingen, daar de productie door gebrek aan electri- sche stroom belemmerd wordt. Rrupp Maandag voor Alfred Krupp'von- -Bohlen und Halbach zal zich Maandag voor een Amerikaans gerechtshof te Neurenberg moeten verantwoorden voor oorlogsmisdaden. Met hem zullen elf andere leiders van de Krupp-fabrieken terecht staan. Mevrouw Colijn overleden Vrijdagnacht is in de ouderdom van tachtig jaar vrij plotseling overleden mevrouw H. Colrjn gebo ren Groenenberg,! echtgenote van de vroegere minister-president. OP EEN OOR NA GEVILD. Lang zaam voedert het werk aan Rhenens bakstenen vestingmuur, overblijfsel uit vroeger tijdendie eens aan Rembrandt en Ruysdael stof voor menige schets leverde, doch in de loop der eeuwen werd verwaarloosd en ten slotte in vet' val geraakte. Doch in de restauratie' plannen van de stad had ook de oude verdedigingsgordel de aandacht gckrc' gen, zodat in de toekomst de Cunera- kerk weer statig zc! worden omlijst. Op dc foto: een gedeelte van de herstelde muur. die overgaat in nog bewaard ge bleven door klimop overwoekerde resten. De wal steekt zich utt tot onder aan de Rijn. De Tweede Kamer heeft tijdens haar beraadslagingen de wetsont werpen tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet en tot wijziging en aanvulling van de Middelbaar Onderwijswet behandeld. De heer Deering (A^b.) betreurt het dat de Kamer slechts gedeelte lijke voorzieningen voorgelegd krijgt. De strekking van het verplichte leervak muziek heeft de volle sympathie van sprekers fractie. Spreker wijst op het gebrek aan docenten en instrumenten. Enthou siast is spreker over de voorgestel de regeling voor de middelbare meisjesscholen. Hij geeft in overwe ging de geschiedenisleraren op de ze scholen ook staatsinrichting te doen doceren. Mevrouw FORTANIER DE WIT fP.v.d.V.) komt het niet nodig voor met de experimenteerscholen en de middelbare meisjesscholen te wach ten tot de. algehele herziening der onderwijswetten, -omdat deze her ziening langdurige studie van de Kamer zal vergen. Mevrouw VAN DER MUYZEN- BERGWILLEMSE (C.P.N) vindt Weersverwachting tot Zaterdagavond, Guur weer met wtsse- i lende bewolking en regen- J of hagelbuien. Krachtige, langs de kust nu en dan stormachtige wind tussen West en Noord-West. 15 Nov.: Zon op 8.00 uur, onder 1649 uur. Maan op 33.06 uur, onder 18 55 uur. 37 Nov.: Zon op 8.02 uur, onder 16 48 uur. Maan op 12.55 uur, onder 19.52 uur. HOOFDZAAK: EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS VINDEN (Speciale verslaggever) Op doorreis naar Havana kwam Vrijdagmiddag om half zes de dele gatie van de Indonesische republiek, onder leiding van vice-premier dr. Gani, op Schiphol aan. Een ongebruikelijke isoleringsmaatregel maakte dat zowel de pers ais degenen die ter verwelkoming van het gezelschap aanwezig waren, eerst buiten de douaneloods contact met de republi keinse heren konden krijgen. Vertegenwoordigers van de Perhimpoenan Indonesia, van de vereniging NederlandIndonesië, het Tweede Kamer lid F. J. Goedhart, begroetten de republikeinse delegatie, die behalve dr. Gam de ministers Maramis en Laoh (resp. van financiën en openbare werken), prof. mr. Soenarjo Kolopaking, hoogleraar aan de universiteit van Djogja en Dasaad, directeur van het Dasaad Musïn concern, om vatte. Dr. Gani verklaarde zich onmid dellijk bereid om na aankomst in hotel Pays Bas *in Amsterdam, waar het gezelschap verblijft, de pers te woord te staan en daar ont wikkelde zich een ongedwongen gesprek, waarbij de jonge vice- premier zich een militant en zelf bewust debater toonde. Ten aanzien van de onder handelingen zei dr. Gani, altijd optimistisch te zijn geweest en nog te zijn. Het belangrijkste is een gemeenschappelijke basis te vinden. Het gemiddelde Indonesische standpunt is; onze zelfstandigheid krijgen wy toch, zo niet nu dan morgen. Wij willen concessies ge ven op economisch gebied, speciaal aan de Nederlanders. Het gemiddelde Nederlandse standpunt is, aldus dr. Gani, het handhaven der dominering en de bescherming van het kapitaal door een leger. Dit is een ouderwetse gedachte. Beide standpunten zullen tot elkaar moeten worden gebracht. Aan de bestandschendingen zyn beide partijen schuldig. Wie Radio Djogja veroordeelt, moet volgen dr. Gani ook Radio Batavia en de R.V.D. niet vergeten. Overigens wérkt de gruwelpropaganda, zoals de R.V.D. het in haar witboek geeft, in de wereld niet meer. De le Bandoeng gehouden West- Java conferentie beschouwde dr. Gani als mislukt. Men heeft tot nu toe geen erkende nationalisti sche leider kunnen vinden, die met het Nederlandse bestuur wil samenwerken. Hoogstens enkele hoofdambtenaren. Zou er nu een vrije volksstemming komen, dan zouden mensen als Soekawati, Hamid II en dergelijken het afleg gen. De Republikeinse groepen wor den overal in Indonesië met de dag sterker. Verkiezingen onlangs in Oost-Indonesië gehouden, heb ben het bewezen. Het communisme krijgt in Indo nesië geen kans zo lang godsdienst en adat er nog zo domineren. Maar hoe groter de onderdrukking is, des te meer kracht zuilen ook de communisten krijgen. dit niet het juiste moment muziek als verplicht leervak op te nemen. Minister Gielen deelde mede, dat er een wet zal komen ter regeling van het voorbereidend hoger onderwijs. Het ligt in zijn. voornemen te bevorderen, dat de invoering van het ver plichte leervak muziek niet voor 1 September 1949 zal ge schieden. Met mevrouw Fortanier de Wit acht spreker staatsburgeliike vor ming op de middelbare meisjes school nodig. Bij de behandeling van het wets ontwerp tot tijdelijke regeling van het personenvervoer met motorrij tuigen dat wordt aangenomen, wor den harde noten gekraakt. De voorwaarden voor het verlenen van rijvergunningen moeten volgens vele leden strenger worden gemaakt. De heer SCHILTHUIS (Arb.) merkt op dat rijvergunningen in het bezit zijn vaji mensen, die ze ng» niet moesten hebben om dat anderen er meer behoefte aan hebben. Hij is van oordeel, dat de vergun ningen op een verkeerde grondslag worden verstrekt. Hem is een geval bekend, dat aan een dame een ver gunning is verleend voor een auto, die zij alleen gebruikt om tussen huis en magazijn te rijden en om prezierritten te maken, terwijl zij tevens vergunning heeft gekregen i voor rijden op Zondag. Een zware ontploffing in een Britse rakettenfabriek in de nabijheid van Aylesbury (in Buckingham, 75 km. ten noordwesten van Londen) heeft een groot aantal gewon den en waarschijnlijk ver scheiden doden ten gevolge gehad. De explosie ontstond tijdens een proef met een nieuwe raket, be doeld voor het starten van vlieg tuigen, Bij het afschieten van de proefraket ontplofte echter een tweede. De eerste officiële opgave van het aantal slachtoffers meldt een dode en tien gewonden; men re kent er echter op dat nog doden onder puin begraven liggen. Een groep Duitse raket-experts onder leiding van dr. J. Schmidt, die in de oorlog de Duitse raket onderzoekingen in Kiel leidde, werkte in de fabriek. Berlijns protest tegen „verdwij ningen" De gemeenteraad van Ber lijn heeft een motie van wan trouwen aangenomen tegen de poUtiepresident Paul Markgraf, nadat de vorige dag sociaal democratische raadsleden had den meegedeeld dat volgens hun gegeven" sedert het begin der bezetting 5.413 personen uit Berlijn zijn „verdwenen". Franz Neumann, de leider der Berlijnse sociaal-democraten, deel de mee dat de 5.413 vermisten be staan uit 126 politici/1255 jeugdige personen, 1203 on-poJitieken, 2829 ex-Nazi's. Sommige sociaal democraten hebben van de Russen bevel gekregen om binnen hun par tij als spionnen op te treden zei hij. Markgraf was met de Russische legers in Berlijn aangekomen en door de Russen als politiepresident benoemd. Alleen de S.E.D. stemde tégen de motie van wantrouwen. Veertien urnen met as aan Roode Kruis overgedragen Veertien urnen met as van in Japanse kampen omgekomen Ne derlandse militairen zijn in de aula van de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam overgedragen aan het Nederlandse Rode Kruis. De Prinses Regentes onderhield zich in de ontvangkamer met fa milieleden van de omgekomen mi litairen. In onze haven is vooral dc outil lage voor de overslag van massa goederen aan de wal gedurende de oorlog zwaar getroffen. Van de achtentwintig laadbruggen man keerden er in '45 niet minder dan zesentwintig en juist die met groot ste capaciteit. Van de opslagruimte bleef alleen pier 6 aan de Waal haven, waarvan de bruggen even eens waren verdwenen behouden. Het is op deze pier, dat vandaag de eerste Jaadbrug van flinke ca paciteit, toebehorende aan de N.V. Thomson's Havenbedrijf, „de lucht" inging. Maar ditmaal op een voor de haven gunstiger wijze dan in 1944 het geval was. Tijdens de oorlog werden vijf van deze machtige gevaarten op geblazen en drie ervan gedemon teerd naar Duitsland weggevoerd. De laadbrug, die nu op pier 6 ver rijst, behoort tot deze laatste groep. Zij is in stukken en beetles naar ons land teruggebracht en vervol gens is dc gehele installatie door de bruggebouwers Penn en Bau- duin te Dordrecht radieaa] gemo derniseerd. De brug werd niet al leen verlengd, doch ook verhoogd en verzwaard, terwijl de werksnel- heid belangrijk werd opgevoerd. Jn neergeklapte toestand bedraagt de lengte van de brug met de klap of uitlegger thans 100 m. De uitlegger steekt dan ongeveer 38 m. over de kademuur en zodoende over drie opeenvolgende naast het zeeschip liggende Rijnschepen heen. De ver rijdbare brug zelf beslaat aan de landzijde een opslagterrein van 300 m. lengte en 60 m. diepte. Het hoogste punt van het gevaarte, dat een totaalgewicht van 350 ton heeft, ligt 40 m. boven de begane grond. Deze laadbrug is de eerste van een installatie van vier en later zes laacibruggen, die door de stuwa- doorsbedrijven N.V. C. Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij en N.V. Thomsen's Havenbedrijf op de bij eerstgenoemde onderneming in ge bruik zijnde pier 6 aan de Waal haven wordt gemonteerd. Aan de tweede brug van Thomsen wordt hard gewerkt, terwijl ook de derde en viertle brug, toebehorend aan Corn. Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij ter plaatse in koorts- DR. A. K. GANI „Ik ben en blijf optimistisch" de Te Batavia hebben Vrydag commissie van goede diensten en de Nederlandse en Indonesische contact-commissies voor het eerst elkaar ontmoet. De bijeenkomst was slechts formeel: men jsprak af, de werkelijke besprekingen bij een volgende ontmoeting te beginnen. Sjahrir is Donderdag in Karachi aangekomen en is van plan, in Lahore een bezoek te brengen aan Mohammer Ali Jinnah, de gouver neur van Pakistan. Na die ontmoe ting zal hij terugreizen naar Djog- jakarta. De Nederlandse verliezen be droegen op Donderdag een dode en zes gewonden, meldt het officiële bericht. Het aantal choleragevallen in Egypte blijft teruglopen. Li de laatste 24 uur. zijn 65 sterfgevallen en 105 nieuwe gevallen gemeld. Canada's premier is gisteren tot doctor honoris causa ge ïnstalleerd op de Amsterdamse universiteit. De rector-magnificus prof. G. C. Heringa nam als eerste spreker het woord. „De erepromotie, die heden zal geschieden, is een sym bool van de grote vriendschap, die het Nederlandse volk voor Canada gevoelt. De senaat besloot U tot doctor in de rechtswetenschappen te promoveren zich welbewust van het feit, dat het principe, welke Uw staatsmanschap kenmerkt, dat is van rechtvaardigheid". De promotor prof. mr. Marius G. Levenbach sprak de hoge gast in het Engels toe^Jïij bracht de be vrijdingsdagen "in herinnering. Prof. Levenbach schetste vervol gens de carrière van de promoven dus. In het bijzonder schonk hij daarbij aandacht aan het boek „Industry and humanity", dat de premier in 1918 heeft geschreven. Na de toespraak van prof. Levenbach overhandigde prof. dr. W. Vechting," secretaris van de senaat, de nieuwe doctor honoris causa de bul onder Voor het optreden van het Metropole-orkest van Dolf van der Linden, Zondagavond in de Kivièrahal is nog; een klein aan tal kaarten - verkrijgbaar van 1.25 en 3.25. Deze toegangsbewijzen wor den verkocht Zondagmorgen van half elf tot één uur aan het kantoor van „Het Rotterdamsch Parool". Schiedamsesingel 42 (telefoon 25430) en voor zover nog beschikbaar 's avonds aan de zaal. luid en langdurig applaus van alle aanwezigen. „Ik beschouw deze bul als een geschenk van het Neder landse volk aan Canada," aldus de Canadese premie.- in zijn dankwoord. Tijdens de receptie in de senaats kamer ontving de premier uif han den van de rector van de Unitas Studiosorum Amstelodamensium, de heer A. K. Faber, een tweede bul, namelijk die van zijn benoe ming tot buitengewoon lid van deze studentenvereniging. Prinses-Regentes Juliana en Prins Bernhard zaten 's avonds aan bij een officieel diner, dat ter ere van de Canadese minister president door de Canadese ambas sadeur te zijnen huize, „Groot Ha- sebroek" te Wassenaar werd aan gericht. Een electrfsche trein Is gister middag op een onbewaakte over weg bH Heemstede In botsing go- komen met een militaire vracht auto. De 23-jarige sergeant-majoor Lous uit Geldermalsen werd op slag gedood, de sergeant J. C. W. Bakker uit Amersfoort liep een lichte hersenschudding op. De auto werd totaal vernield. Ook de trein werd beschadigd. Bon voor een ei Op 20 November a.s. zal in de bonnenlijst voor alle leeftijdsgroe pen een bon voor een ei worden aangewezen. De in het najaar af lopende productie van eieren heeft deze bon wat lang doen uitblijven. Men zal er genoegen mee moeten nemen oi> deze bon eventueel oen ei van klasse 5 geleverd te krijgen. Arbeidsbureaus zullen gratis advies geven Voor vele ouders is het een pro bleem welke studierichting of welk beroep hun kinderen zullen moeten kiezen. Zelfs wanneer hieromtrent bij kinderen of ouders een bepaalde voorkeur bestaat, is he't nog lang niet zeker, dat de gekozen richting de juiste is. Dikwijls blijkt de vergis sing eerst wanneer het al te laat is om nog op de ingeslagen weg terug te keren, tot verdriet van de. betrok kenen en tot schade van de maat schappij Hoe langer hoe meer wordt in de laatste jaren advies ingewonnen van bureaux voor beroeps- en studie keuze. die zo al niet voor 100 pCt., dan toch met een betrouwbare mate van juistheid tot het volgen van een bepaalde studierichting of beroep kunnen adviseren. In Rotterdam bestaat naast enkele particuliere bureaux op confessio nele grondslag, de particuliere Ver eniging tot bevordering van de be roepskeuzevoorlichting, In 1942 werd deze vereniging on dergebracht in het Gewestelijk Ar beidsbureau aan de Middellandstraat zonder hiervan organisch deel uit te maken. Met ingang van 1 Januari 1948 zal de vereniging echter als zodanig op houden ie bestaan en opgenomen worden in het Arbeidsbureau. Deze maand zullen door dc Ver eniging van Nederlandse gemeenten examens worden gehouden van dc cursussen tot opleiding van het per soneel van deze beroepskeuzebu- reau.i vak overheidswege. Ieder zal van de voorlichting van deze bureaux gratis gebruik kunnen maken. De bedoeling is, dat door het nemen van eenvoudige testproeven volgens modern systeem en licha melijk en geestelijk onderzoek, een inzicht wordt verkregen van de ge schiktheid van de candidaten voor een bepaalde studierichting of be roep Ook zij, die reeds een beroep ge kozen hebben en uitoefenen, zullen van deze beroepskeuze-voorlichting gebrüik kunnen maken, wanneer zy van mening zyn kunnen, dat zij in 'n ander beroep beter zullen kunnen slagen. Daarbij zal het voorlichtings bureau straks gebruik kunnen maken van de beroepsclassificatie waarmee reeds een aanvang is gemaakt. De regering maakt bekend.'dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke marine: G. C. Groot uit Gouderak: J. Maes uit 's-Gra- venhage: J. H. Notermans uit La- naken (België). Koninklijke landmacht: J. Moe- selaar uit 's-Gravenhage; G. Wu- lemse uit Utrecht: A. Kooiman uit Dordrecht; W. Korese uit gem. BarredeelW. J. le Noble uit Am sterdam; Chr. van Dijck uit Maas- niei; J. C. M. Hochstenbach uit Ophoven; G. J. Ymker uit Arnhem; R. Koerts uit Dwlngelo. Koninklijk Nederlandsch-Indische leger: kapt. art. E. C. Filet uit Maartensdijk; J. EL G- Klooster man uit Buasum; J. A. Kneefel uit Indonesië: rcs. kapt. inf. J. Kryten- i burg uit Harlingen. ach tig tempo gereed worden ge maakt. Dank zy het feit, dat de twee grote etuwadoorsondernemingert als gevolg van de omstandigheden wat de exploitatie van de laad bruggen betreft een samenwerking tot stand hebben gebracht, krijgt onze haven thans wederom de be schikking over een voortreffelijke outillage, waardoor grote .hoeveel heden massagoed uit zeeschepen aan de wal op de meest economi sche wijze in een recordtijd ver werkt en .zo nodig opgeslagen kun nen worden. De gehele installatie van vier laadbruggen zal waarschijnlijk in het komende voorjaar in gebruik kunnen worden genomen. De prijzen van alle textiel- goederen worden vrij aanzien lijk verlaagd. Deze prijsverla ging is mede mogelijk gewor den door de medewerking van het grootste deel van de desbe treffende takken van industrie en handel, om de prijs- loon politiek van de regering te doen slagen. Verlaagd worden de fabrieks prijzen van de katoen-, kunst zijde- en linnenindustrie, de wollenstoffenindustrie, de trico tage- en de confectie-industrie, terwijl ook de marges van' groot- en kleinhandel zijn her zien. Tenslotte kan ïn dit ver band nog melding worden ge maakt van de binnenkort te verwachten verlaging der maat- kleermakerstarieven Teneinde een indruk te geven van de invloed, die een en ander zal hebben op de winkelprijzen, worden hier enkele voorbeelden genoemd van te vernachten verlagingen van de prijzen van enkele belangrijke artikelen. De herenconfectïe zal met onge veer 7% worden verlaagd, dames japonnen zullen 13 15% goedko per worden, damesmantels zullen, een daling van 11 S. 12% te zien. lïeven. Verder zijn te noemen: wol- Jeüstoffen 10%, kunstzijde en ka toenen stoffen 12%; överallstof 9%, luiers, doeken e.d. 8%, katoenen bedlakens 9%, overhemden 10%. dameskousen 7 Vx%, babytruitle» 11%, tapijten 15%, trijp 18%, ge- confectïonneerde 'overalls 5%. De meeste "dezer verlagingen "anll- len begin December in werking tre- den. De nieuwe handelsmarges zul len per 1 Januari a.s, ingaan, „De PR.A,-mensen protesteren volkomen legaal tegen het ontslag, dat hun pig 1 Januari werd aange zegd. zoncfcr dat redelijke voorzie ningen waren voorbereid. Zij achten een wachtgeldregeling billijk, even als bijzondere maatregelen, die eert terugkeer in de burgermaatschappij mogelijk maken", deelde de heer H. A. Kagie. landelijk voorzitter van de P.R.A.-personeelbond mede op een Vrijdag te Utrecht gehouden persconferentie. Hij merkte tevens op, dat de taak der PRA wordt over genomen door de gemeentepolitie, doch dat op de medewerking van de oud-PRA-mensen wordt prijsgcsteld, omdat zij de ingewikkelde .materie beheersen De herhaaldelijk beloofde wachtgeldregeling is echter nog steeds niet ter kennis gebracht en de betrokkenen vrezen hun recht op wachtgeld te verspelen, als zij in tijdelijke polilie-dienst overgaan. Daarom besloten zij na 1 Januari de werkzaamheden niet voort te zetten. Van staking kan geen sprake zijn, omdat aHen het ontslag in handen hebben gekregen. De heer Kagie verwacht, zoals hij zcide. dat een regeling binnenkort het licht zal zien, waarin rekening'is gehouden met de wensen van het personeel, dat 546 burgerrecher cheurs, 965 man administratieve krachten en 330 man in algemene dienst omvat. „Zij allen verlangen, dat de beloften, van hogerhand in 1946 gegeven, zal worden gestand gedaan Zij willen weten, waar zij op kunnen bouwen, zij vragen zeker heid. En i'< voegen hieraan toe: „De tijd dringt!" In volle zee is op het s.a. „Edam" van de HollandAmerika Lyn een. diefstal ontdekt, die behalve van listigheid, tevens van op z'n zachtst uitgedrukt grove onver antwoordelijkheid getuigt. Uit een luchtkoker was een roos ter weggezaagd en langs deze weg hadden de daders zich in het ruim laten zakken waar zb 8000 sigaret ten en een aantal zwemvesten open sneden om de kapok er uit te ha len. Vooral dit laatste wekte alge mene verontwaardiging onder de bemanning omdat gevaar voor schipbreuk met het stormachtige weer van de laatste dagen geens zins denkbeeldig *.vs.s. Na aankomst in Rotterdam stel de dc rivierpolitie een 'nauwgezet onderzoek in. De schuldigen bleken te zijn de 44-jarige A. C. V. en de 56-jarige W. F. KL, leden van de bemannen. De mannen legden een. bekentenis af. Een deel van de siga retten hadden zij in Antwerpen, verkocht en een ander deel hadden zij bij de ontdekking overboord ge worpen. Beiden, werden naar de Noordsingel overgebracht. Op de Statenweg is gisteravond de 59-jarige T. Lataay uit de Drie- vriendenstraat door een auto aan gereden. Zij lette niet op 'het ver keer bij het oversteken. De vrouw, die aan het hoofd gewond werd en vermoedelijk het rechteronderbeen brak, is in het St. Franciscusgast* huis opgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1