I HET ROTTERDAMSCH PAROOL In half verduisterd kabinetswijziging Parijs wordt overwogen Honderd vijftig immigranten Palestina binnengekomen Plan-Marshall wordt binnen veertien dagen voorgelegd Mosley houdt eerste rede na de oorlog Vrij. onverveerd Reynaud leider van een regering der centrumpartijen? Nederlandse tanker in brand en gezonken Engels schip in nood Metropole-orkest bracht onze lezers in vervoering Weerbericht Subsidie op boter blijft Strobrand op drie spoorwagons Enkele uren stagnatie in treinverkeer Mackenzie King uit Nederland vertrokken Krantenpapier niet goedkoper Prinselijk paar in Londen W oorden wisseling leidde tot moord Nederland-België in Rotterdam Britse fascisten leider heeft plan voor nieuwe politieke partij Herderlijk schrijven inzake woningnood Om drank heen Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Abonnementsprij: per week 31 cent, per kv Ttaal k,Iotse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Maandag 17 November 1947 Zevende jaargang, No. 268 Een lunch, door president Auriol aangeboden aan de leiders van enige Franse politieke partijen en een conferentie van Paul Reynaud met premier Ramadier heeft nieuwe geruchten in om loop gebracht over een aanstaande kabinetswijziging. Weer worden de namen van Léon Blum en Paul Reynaud genoemd De laatste was zelfs vrij positief toen hij in een interview mede deelde, dat - als hij ministerpresident werd de economische kwestie op de voorgrond zou staan. Men^ neemt aan dat getracht zal werden gearresteerd. De haven- arbeiders hehben besloten de sta king voort te zetten en willen zelfs een algemene havenstaking over geheel Frankrijk uitroepen als het voornemen, de marine te gebruiken voor het lossen van schepen, uitge voerd wordt. Wel staan de arbei ders toe, dat de marine levensmid delen lost die aan bederf onderhe vig zijn, „want deze mogen geen schade lijden door de toestand", zo luidt hun overweging. worden een sterke regering van alle centrumpartijen te vormen zonder langdurige kabinetscrisis. Deze regering zal dan het hoofd moeten bieden aan de actie van de vakvereniging tegen verhoging der prijzen: de C.G.T. heeft vandaag alle Parijse vakverenigingsfunc tionarissen bijeengeroepen om houding te bepalen tegenover de verhoging der tarieven van gaa, electra en vervoer. In Parijs zal een semi-ver- duistering worden ingevoerd tussen 16 en 20 uur. Ter be sparing van eJectriciteit zullen behalve op Zaterdag, Zondag en op vaeantiedagen alle luxe verlichtingen van theaters, winkels, bars etc. verboden zijn of sterk beperkt worden. Staking duurt voort De staking in Marseille dreigt zich uit te breiden tot alle Middel landse Zee-havens. Ook in de Cor- sicaanse havens Ajaccio en Bastla hebben de arbeiders het werk neer gelegd; zij eisen 33 loonsverho ging. Militairen en politie hebben in Marseille duizend onruststokers verhoord, ruim tachtig van hen Volgens berichten van radio El- be-Weser stond gistermorgen het Nederlandse tankschip „Holland" ter hoogte van de Deense kust in brand. Het 250 ton metende schip was met een lading zwavel en keistenen uit .Noorwegen op de te rugreis naar Nederland. Latere berichten meldden, dat het schip kort na de brand is ge zonken. Een lid van de bemanning is verdronken, de anderen zijn ge red en ongedeerd. Volgens berichten uit Halifax is het 4909 ton metende Britse stoomschip „Langlecrag" in de straat van Belle Isle bij de Noord punt van New-Foundland in tweeën gebroken. De uit 25 koppen bestaande bemanning bevindt zich in een précaire toestand. De weers omstandigheden zijn zeer slecht. Reorganisatie der troepen op Java Binnenkort zal een reorganisatie in de opstelling en verdeling van de Nederlandse troepen op Java wor den doorgevoerd. De basis-comman- do'sr, zoals Batavia, Bandoeng en Cheribon zullen worden ingekrom pen. Door de decentralisatie zullen de grote steden in grotere mate van troepen worden ontdaan. De leger leiding beoogt blijkbaar een grotere verspreiding van de operatieve een heden te bereiken, waardoor de zui vering en consolidering van het be- zette voormalige republikeinse ge- bfed effectiever zal worden. De re organisatie begint 18 November en moet in ongeveer tien dagen zijn be slag hebben gekregen. Aardappelen worden niet goedkoper Naar wij vernemen zal de in overweging genomen verlaging van de aardappelprijs niet doorgaan. Ontploffingen in Japan Een serie zware ontploffingen heeft zich voorgedaan in een muni tie-opslagplaats te Yokosuka, 45 lc.m. van Tokio. Honderden tonpnen munitie zijn in de lucht gevlogen. Alle beschikbare artsen en zieken auto's zijn naar de plaats van de ramp ontboden. ASSEMBLEE '48 IN EUROPA? De Algemene Vergadering van de D.N.O. heeft besloten haar vol gende vergadering in Europa te houden, mits de daaraan verbon den extra kosten met tweederde meerderheid worden goedgekeurd. Het besluit werd met 32 tegen 17 stemmen gekozen. Er is zwaar gediscussieerd in deze bewogen vergadering en er, waren veel be zwaren tegen een vergadering in Europa. Sir Hartley Shawcross (Groot-Brittannië) betoogde dat de verhuizing niet alleen extra kosten met zich zou meebrengen maar het werk van verscheidene delega ties zou belemmeren. Tot de tegenstemmers behoorden: Groot-Brittannië, Australië, Brazi lië, China, India, Nieuw-Zeeland. Turkije en Zuid-Afrika. De Ver enigde Staten stemden voor. Er bestond veel oppositie te gen het voorstel om Genève als vergaderplaats te kiezen, omdat Zwitserse francs moei lijk te krijgen zijn. Parijs maakt de beste kansen. Een commissie, bestaande uit Australië, Wit-Rusland, Ethiopië, India, Libanon, Nederland, Noor wegen, Panama en Uruguay zullen de plaats moeten kiezen. Weersverwaenttng gel dig tot Dinsdagavond: Tijdelijk krachtige en langs de Waddenkust nu en dan tot storm toenemende wind tus- i West en Noord. Wisselend bewolkt met regen-, hagel- of sneeuwbuien. Koud. 18 Nov.: Zon op 603 uur. onder 16.46 uur. Maan op 13.32 uur, onder 20.58 uur SCHIP „ALIYAH" LEEG VOOR DE KUST Een illegaal emigrantenschip onder Turkse vlag, de Aliyah, (He breeuws voor immigratie) :s vijftig meter voor de kust bij Nahariya, een luxe badplaats ten Noorden van Haifa, aangetroffen. Een geïmpro viseerde brug leidde van het schip naar ondiep water. Er was niemand aan boord. Er werden slechts Amerikaanse legeruniformen eh blikjes levensmiddelen aangetroffen. Het schip was reeds enkele dagen geleden gesignaleerd, toen het naar de Palestijnse kust onderweg was. Het had naar schatting 150 tot 200 illegale Joodse emigranten aan boord. Een ander schip, de Kadima (Voorwaarts), die 50t> emigranten aan boord had is aangehouden. Men heeft bij do ligplaats van de Aliyah sporen het land in zien gaan. De opvarenden waren merendeels jonge mensen tussen achttien cn twintig jaar, die getraind waren in het landen door ondiep water, in de trant van de geallieerde invasie- troepen. De landing was voor het krie ken vn de dag geschied en werd niet gehinderd, omdat het Zondag was, en de militairen aan het strand eerst om 7 uur l de wacht betrokken. Te Haifa werd Zondagnacht een algemeen vervoerverbod afgekon digd, maar de immigranten wer ken waarschijnlijk reeds als arbei ders en huisvrouwen in de Joodse nederzettingen. Het zal wel niet mogelijk zijn ze te achterhalen. Toc.li prijsverhoging Een weinig verheugende prijs verhoging doorkruist op het ogen blik helaas een serie aangekondig de verlagingen in prijs van andere artikelen. Textiel, textielgarens, schoenen en meubelen worden goedkoper, voor boter echter zal men zeer binnenkort bijna een gulden per kilo moeten betalen. Velen hebben gemeend dat de ver hoging van de boterprjjs samen hing met het verlagen of geheel wegvallen van de regerings-subsi die op de boter. Van bevoegde zij de deelt men ons echter mede, dat van verlaging of opheffing van de subsidie op boter geen sprake is. Geconstateerd werd even wei, dat de boeren, mede door het afgelo pen voor hen zeer ongunstige jaar, met de huidige melkopbrengst hun bedrijven niet in stand kunnen houden. De boeren zullen daarom voor de door hen afgeleverde vet te melk (3.3 vetgehalte) drie cent per liter meer ontvangen. Aangezien voor een kilo boter ge middeld 26 liter melk nodig is, komt alleen hierdoor de verhoging al op 72 cent per kilo. Door 1)4 lot 2 cent omzetbelasting per kilo en nog'andere, bijkomstige kosten, zal de totale verhoging, naar ver wacht wordt, ongeveer 92 cent per kilo bedragen. De nieuwe bot er- prijs zal zeer binnenkort worden ingevoerd. Dolf v. d. Linden in eivolle Rivièrahal gehuldigd ER gaan veel mensen in de Rivièrahal, maar als er, zoals Zondagavond, een volksmenigte van over de vijftienhonderd zielen naar de Diergaarde is gestroomd om het vermaarde radio-orkest van Dolf van der Linden te horen en te zien, -is die grote Rivièra- zaal toch zó vol, dat de toehoor ders zelfs het toneel geheel vullen. Voor deze onafzienbare rijen troon de het. grote amusementsorkest van de Radio, dat Het Rotterdamsch Parool ten pleziere van zijn lezers naar de Maasstad had laten komen. Nu,het is zowel voor het pu bliek als voor het orkest een ple zierige avond geworden, want de tot enthousiasme gebrachte toehoor ders hebben de musici met ovaties overladen. Eh terecht. De virtuose instrumentalisten van deze wereld stad-band (een veertig man!) we ten, dank zij de knappe arrange menten van Dolf van der Linden, J. Cleber en M. Gets, de populaire „deuntjes" zó oorveroverend voor te dragen, dat vogels van de meest verschillende muzikale pluimage bekoord worden. Dirigent Van der Linden doet wonderen met zijn zeer veelzijdige „boys" en in een „wereldstadtem po", nu en dan slechts even onder broken door een babbeltje van con ferencier Joop Reinboud, voert hij u 'van de ene schlager naar de an dere. De charmante Maria Zamora en JS de guitarist Tonny van Hulst zin gen resp. Zuid- en Noord Ameri kaanse liedjes en dan komt de dui velskunstenaar Jan Corduwener niet zijn kwartet U op een intiem muziekje vergasten. We kennen het allen van de radio, dat aardige kwartiertje non slop van de violist-accordeonnist en vibrafonist Corduwener, bijgestaan door stringbas, guitaar en piano celesta spinet. Een prachtige af wisseling na de luide schal van de sterk bezette blazersgroep. De uitstekende clarinettist Cees Verschoor trad als solist op in het concerto voor clarinet van A. Shaw en in de tot slot gespeelde Rhap sody in Blue van Gershwin (be werking Cleber) toonde Manny Oets zijn virtuoze piano-techniek. 25 November zal het twee jaar ge leden zijn dat Dolf van der Linden voor de eerste maal optrad met zijn Metropole-orkest. Namens de direc tie van ons blad werd de populaire dirigent een fraaie krans overhan digd en als blijvend geschenk kreeg de a.s. jubilaris het mooie boek Rotterdam, poort van Europa. Kraak lief de bal uit z'n handen glippen en van Munster was kippen bij om het tweede Rotterdamse doelpunt te scoren. RAPPORT VAN COMMISSIE-HARRIMAN BASIS VAN TRUMANS VOORSTEL President Truman heeft besloten het plan-Marshall binnen veertien dagen aan het Congres voor te leggen, dat vandaag in speciale zitting bijeenkomt om over de tussentijdse hulpverlening aan Frankrijk, Italië en Oostenrijkste beraadslagen. Waarschijnlijk zal het Congres het Marshall-plan echter niet voor de gewone zitting, die in Januari begint, in behandeling nemen. De bedoe ling is dat het Congres in staat zal. zijn de tussentijdse hulpverlening te beoordelen in het raam van het totale regeringsplan. Trumans voorstel zal gebaseerd zijn op het rapport van de commissie- Harriman, die de totale kosten van de hulpverlening aan Europa schatte op twaalf tot zeventien milliard dollar. erkent dat hét plan-Marshall tot doel heeft Europa van het commu nistische gevaar te redden, legt zij er de nadruk op dat de steun, aan Europa niet moet worden uitge legd als een anti-Russische cam pagne, maar als een streven naar vrede. In de regen, onder een loodgrijze hemel, vertrok Zaterdagmiddag de „Wil* tem Ruys" voor zijn eerste overzeese proeftocht van de Lloydkade, Onder voorzitterschap van de oud-minister van oorlog Henry Stiroson is in New York een com missie tot steun aan het plan-Mars hall gevQrmd, met een nationale raad waarin tweehonderd verte genwoordigers van de zakenwereld, de vakverenigingen, de kerken en het onderwijs zitting hebben. Een andere oud-minister van oorlog, Robert Patterson, zal aan het hoofd staan van het uitvoerende comité. De commissie-Stimson wil druk uitoefenen op het Con gres ten gunste van de hulp aan Europa. Het eerste doel is een millioen handtekeningen te verzamelen op een petitionne ment Hoëwel de commissie-Stimson Mikolajczyk verbannen De Poolse regering heeft Stanis- law Mikolajczyk voor het leven uit Polen verbannen. Stefan Korbonski, een andere Poolse boerenleider, die thans even eens naar Engeland is gevlucht, heeft meegedeeld dat 30 A 35.000 personen zijn gearresteerd bij po gingen om Polen, te verlaten. In het treinverkeer tussen Rot terdam en. het Zuiden des lands is vanmorgen om half acht stagnatie ontstaan doordat een goederen wagon, die met stro was geladen, in brand geraakte, juist toen deze de spoorbrug over de Koningshaven op zou rijden, d.w.z. nabij de wacht post 55. Zodra de machinist op de brand opmerkzaam was gemaakt, bracht hij de trein tot stilstand en reed terug om op de spoorbaan tussen Oranjeboomstraat en Rose- straat andermaal te stoppen. Inmiddels was de brand op nog tw?e andere met stro beladen wa gens overgeslagen. Het gevolg was dat de draden van het electrische bovennet door de hitte van het vuur smolten. De brandweer, die direct gealarmeerd en spoedig ter plaatse was, koppelde in de Oran jeboomstraat zes slangen aan op de waterleiding, voerde deze door de bakkerij van de firma Jansen en greep het vuur krachtig aan. Tien tallen balen smeulend stro werden op de spoorbaan geworpen. Even na negen uur was men de brand in zoverre meester dat de drie wagens naar het rangeerterrein iJsselmon- de konden worden gereden, waar 't nablussingswerk iverd uitgevoerd. De spoorwegen hadden intussen j een aparte dienst georganiseerd tussen de halte Feijcnoord en het station Dordrecht. Reizigers die uit de richting Den Haag kwamen voor het Zuiden, moesten zich op eigen gelegenheid naar de linker Maasoever begeven om de reis te kunnen voortzetten. Om half tien was op één spoor het electrische bovennet gerepareerd, zodat een cnkelsporige dienst tussen de sta tions D.P. en Zuid kon worden on derhouden. De N.S. hoopten om 1 uur gereed te zijn met het herstel van de tweede bovenleiding. Na een bezoek van ongeveer drie dogen aan ons land, als gast van de Nederlandse regering, vertrok Canada's 73-jarige minister-presi dent, Mackenzie King, gisteravond met de „Oranje-Nassaii" van Hoek van Holland naar Engeland, uit geleide gedaan door tal van Ne derlandse en buitenlandse, autori teiten. Tegenover de pers verklaarde Mackenzie King nog, dat hij haast geen woorden kon vinden om de gevoelens, die dit beioek aan Ne derland iri hem gewekt hadden uit te drukken en hoe hij getroffen was door de vele blijken van war me genegenheid. Hoewel de „Oranje-Nassau" tus sen tien en half elf had moeten vertrekken, geschiedde dit pas te gen twaalf uur, daar men met het vertrek had gewacht op een uit Duitsland komende trein met En gelse verlofgangers, die vertraging had ondervonden. Stampvol was Zondagavond de Riviè rahal waar het Metropole-orkest con certeerde voor de lezers van hef Rot terdamsch Parool. Zoals wij reeds onlangs meld den zijn de prijzen van binnen lands papier aanzienlijk ver laagd. Teneinde echter misvat tingen bij het publiek te voor komen delen wij mede, dat deze prijsverlaging niet geldt voor het rotatiepapier van de dagbladen. NEDERLANDS COMMUNIQUE Nederlandse verliezen op 14 No vember: twee gesneuvelden, vier gewonden. Zondagmiddag om ongeveer 4 uur is Prinses Juliana vergezeld van Prins Bernhard te Londen ge arriveerd om het huwelijk van Prinses Elizabeth bij te wonen. Toen de beide hoge gasten uit het vliegtuig stapten, werd de Ner derlandse vlag gehesen, waarop de Prinses plaats nam in de auto van de hertog van Gloucester. Prins Bernhard volgde in een an dere auto. Tijdens hun verblijf in Engelanu zullen de Prinses en de Prins hun intrek nemen in de Londense wo ning van de hertog en de hertogin van Gloucester. In de nacht van Zaterdag op Zondag is te Borgharen bij Maas tricht de 20-jarige M. Dolmans ge dood met twee revolverschoten in de maagstreek. De dader was de 48-jarige ongehuwde H. (Hen driks) uit Ulestraten. Een woor denwisseling tussen de twee man nen was aanleiding tot de moord. Een derde persoon, die de schoten hoorde, waarschuwde de politie. Het slachtoffer werd overgebracht naar de nabijliggend® chemische fabriek, waar hij een kwartier la ter overleed. De dader heeft zich bij de politie gemeld. Hij staat daar bekend wegens geestelijke afwij kingen. Het slachtoffer stamt uit een gezin met elf kinderen. Een nader onderzoek wordt ingesteld.. Naar wü vernemen is het internationaal voetbalprogramma als volgt vastgesteld: Maart, Antwerpen: BelgiëNederland. April, Rotterdam: NederlandBelgië. 26 Mei, Oslo: NoorwegenNederland. 9 Juni, Amsterdam: Nederland—Zweden. De data van de wedstrijden te Antwerpen en Rotterdam zullen nog nader worden bepaald. Het ligt verder in. de bedoeling, te beginnen met het seizoen 19481949 de data van de beide wedstrijden tussen Nederland en België zo te kiezen dat de ene ontmoeting in het najaar en de andere ontmoeting in liet voorjaar wordt gespeeld. Men zal dus breken met de gewoonte om de wedstrijden tussen beide landen met slechts een tussenruimte van ongeveer een maand te stellen. Voorts hebben de besturen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en de Koninklijke Belgische Voetbal Bond besloten dat beide honden zich in de komende drie jaar zullen houden aan de overeenkomst, welke in 1938 tussen de secretarissen van beide bonden werd gesloten. Na deze periode zal het probleem opnieuw door de besturen van de Nederlandse en Belgische voetbalbond onder de ogen worden gezien. Plotselinge dood In een wijkgebouw aan de lin ker Rottekade is Zondagavond de 64 jarige J. Ripmeester uit de Fre- derikstraat even voor het begin van een 'godsdienstoefening onwel geworden." Dei ontboden geneesheer constateerde dood door hartver lamming. Sir Oswald Mosley, de vooroor logse Engelse fascistische leider, heeft Zaterdagavond ïn Londen zSn eerste politieke rede ïia de oorlog gehouden, hetgeen tot hef tige incidenten aanleiding heeft gegeven. (Zoals bekend heeft Mos ley tfidens de oorlog gevangen ge zeten als nazi-aanhanger). Een menigte drong de zaal, waar in Mosley zijn rede hield voor een publiek, dat de fascistische groet bracht, binnen en het kwam tot botsingen met de bewakers, die als enig overblijfsel van hun ver boden uniform zwarte hemden droegen. Het regende bakstenen, die men meegebracht had van na burige gebouwen, die door bom bardementen vernield waren en wolken peper werden de zaal in- gcslingerd. De politie, die versterkingen gekregen had en ongeveer een honderd man bedroeg, rende met gummiknuppels zwaaiend op de in en de demonstranten, die hoofdza kelijk uit jongeren bestonden, trokken zich vechtend over de straat terug, waar zij meer dan een uur bleven schreeuwen :„Weg met Mosley". Er vonden twee ar restaties plaats. Mosley vertelde zijn gehoor, dat uü ongeveer 90Q mensen bestond, onder wie veel vrouwen, dat West- Europa zich moet verenigen om de wereld van het „Oosterse commu nisme" te redden. Toen Lij klaar was stonden de toehoorders op, juichten en er werd geroepen: „Wij willen Mos ley, onze leider." Een vrouw zei, toen zij de zaal verliet: „Ik heb de leider gezien en ik ben voldaan." Mosley antwoordde op vragen, die na de vergadering gesteld wer den, dat hij binnen twee weken zou besluiten, of lijj in de politiek zou terugkeren. Hij zei, dat hij eerst zb'n geestverwanten wilde raadplegen en dat wanneer er een nieuwe beweging opgericht wordt, deze de Eenheidsbeweging (Union Movement) zal heten. Mosley trok van leer zowel te gen Labour als tegen de conserva tieven de laatsten waren niet bij machte geweest om een eind te maken aan de „janboel zonder weerga" door de eersten aange richt. Spaanse vluchtelingen Zondag kwamen met het s.s. Alphard twee Spaanse jongens van zestien jaar mee, die zich in Te- neriffe aan boord hadden weten te verstoppen. Zondagmorgen is In alle R.K» kerken en kapellen een herderlijk schrijven voorgelezen van de aarts bisschop en de bisschoppen van Ne derland. In dit schrijven vragen de bisschoppen de specials aandacht der gelovigen voor het tekort aan woonruimte en de ontbering der Nederlandse kinderen in Duitsland» en verder voor de gevolgen van dit alles op godsdienst, zedelijk eu maatschappelijk gebied. Aangespoord wordt tot het delen van beschikbare woon ruimte met anderen. Met schijnredenen mag men zich niet onttrekken aan deze plicht, al dient in verband met de grote bezwaren aan samen wonen verbonden, voorzichtig heid te worden betracht. Tenslotte wordt hun, die niet iri staat zijn een heel gezin in hun huls op te nemen, in overweging gege^ ven een of meer hulpbehoevend» kinderen op te nemen. En tenslotte is er dan nog voor hen, die ook dit niet kunnen doen, de mogelijkheid mild bjj te dragen aan de bestrijding der kosten van deze massale kinderopname, bij to dragen voor het zenden van levens middelenpakketten. Er z|jn wel eens Vlaardingers die van sterke drank houden: althans verkochten de Rotterdamse café houder M. en de idem chauffeur B. flessen jenever, zowel oude als jonge, in de haringstad. Evenwel hielden ze geen rekening met de prijsbeheer sing, hetgeen tot gevolg had dat zij verschijnen moestén Kg de Rotterdamse tuchtrechter voor de prijzen, die de eerste tot f 750. de tweede tot f 100,boete veroor deelde. Evenwel gaat niet alles naar Vlaardingen. De Rotterdamse café houders v. d. W. en B. schonken hun klanten ook gaarne. Doch ook zij hielden zich niet aan de vastge stelde prijzen. De tuchtrechter ken de geen genade f 1000,— boeta ieder en verbeurdverklaring van 4 resp. 11 flessen jenever luidde het vonnis. Dat ook op het gebied van da zachte drankjes nog wel eens iets gebeurt dat niet door de beugèl kan, bewees het geval van de res taurateur K., die in zijn cafétaria's de Pcrl-limonade en de Coca Cola te duur verkocht en daarvoor een boete v'aiif 100,opliep.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1