Uitvoerrechten naar - U.S,A worden verlaagd HET ROTTERDAMSCH PAROL Nieuw Amsterdam had mooi weer Truman wil prijsbeheersing weer invoeren Twee Nederlanders uit België gezet Commissie van drie roept op tot overleg „Ingrijpendste overeenkomst in de geschiedenis van de wereldhandel" Vier jaar geëist tegen Voüte Weerbericht «eö. en Aam. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprij: per week 31 cent, per kv -rtaaJ 4,losse nummers 0,09 PRINSES JULIANA OP PICCADILLY LONDEN. Maandagmiddag. Een stralende herfstzon ov-ertoog vandaag Londcns city cn Novem- bcr kan niet mooier zijn. Ik wan delde van Charing Cross Fjoad in dc richting van St. James palace over Piccadilly. Er wandelden nog duizenden anderen en de reeksen van etalages die in deze bijzondere feest week in een even bijzonder feestkleed zijn gestoken, genoten grote belangstelling. Even aarzelde ik. Maar nee. ik zag het goed en was blij verrast. In de monumen tale ingang van een groot waren huis stondonze prinses-regen tes. Zij droeg een pakje onder dc arm. meegaand in de stroom van hen. die zich voor al het schoons in dc etalages interesseerden, ver volgde zij haar weg ongestoord. Volkomen vrij. niet gadegeslagen door tientallen van nieuwsgierigen, genoot prinses Juliana, zoals iedere andere vrouw op deze mooie Maandagmorgen op Piccadilly ge noot. Een eindje verder was een tearoom. Hier ging prinses Juliana naar binnen. Moge zij van het kop je koffie even ongestoord en ge zellig hebben genoten als van haar wandeling op straat. Overladen, met geschenken en gelukwensen robynen halssnoer en vele an dere kostbare juwelen. Prinses Margaret schonk haar zuster een picnicui trusting ver vaardigd van crèmekleurige plastic, een zeer origineel cadeau, dat sterk de aandacht trok, evenals trouwens verschillende andere, zoals bijvoor beeld een fles-van wel een halve meter hoogte gevuld met zeer oude cognac. Aardige cadeautjes van kinderen, handwerkjes, tekeningen enzovoort. Wanneer het inderdaad het voornemen van prinses Elisa beth is om alle schenkers en schenksters persoonlijk schriftelijk te bedanken, dan is zij hiermee voorlopig nog niet klaar. Gister avond tenminste was het aantal cadeaux tot bijna vijftienhonderd gestegen. De twee Nederlanders, die zich zonder papieren in de buurt van Luik ophielden, en er een ogenblik van verdacht werden schuldig te zijn aan de moord op de pastoor van de kerk Notre Dame de Neige te Bor- gerhout, zullen door de vreemdelin genpolitie wegens onwettig verblijf in België over de grens worden ge leid. Het betreft hier Wilhelmus de Vos, 21 jaar oud uit Utrecht en Marinus van Aarden, oud 19 jaar, uit Den Haag. In Griekenland is een gecombi neerde Grieks-Amerikaanse staf gevormd ter bestrijding van de guerilla-troepen, zo heeft vice-pre mier Tsaldaris in het Parlement meegedeeld. Paul van Zeeland (België) voor Radio Batavia en Richard Kirby- (Australië) voor Radio Djogja hebben in gelijkluiden de redevoeringen een oproep tot Nederlanders en Indone siërs gericht. -De- eerste stap is. gedaan, zo zei den zij: het was de uiteenzetting van ae wederzijdse standpunten, die zouden kunnen leiden tot een ontmoeting van vertegenwoordi gers van beide partijen. De sprekers wezen erop dat op het ogenblik een commissie met vertegenwoordigers van beide zij den bijeenkomt om de order „staakt het vuren" tot uitvoering te brengen, „Van het meeste be lang is dat men bij elkaar komt om het eens te worden over een overeenkomst die op een afdoende manier een eind maakt aan hét doden en de vernieling." De commissie van drie kan al leen van nut zijn als op haar op roepen acht wordt geslagen, aldus Van Zeeland en Kirby. Wie regeert in Roemenië? KONING MICHAEL van Roe menië is deze week met zijn moeder Helena in Londen aange komen voor het bijwonen van het huwelijk van prinses Elisabeth. Dit op zichzelf onbelangrijke, want alledaagse berichtje heeft on ze gedachten toch weer eens ge richt op Roemenië en de situatie aldaar. Misschien zjjn er onder onze le- zersi die zich,afvragen, of het feit alleen, dat dé tegenwoordige machthebbers in Roemenië de ko ning over de grens hebben laten gaan, niet een aanwijzing is, dat Michael met de koers van zijn re gering van harte instemt. Anderen verbazen zich wellicht weer over het risico, dat het regiem in Roe menië loopt met de koning zo maar naar het Westen te laten gaan. Wij zijn het met de beide catego rieën eens, dat bij dit bezoek van Michael aan Engeland op een gege ven moment ook de politiek van Roemenië ter sprake zal komen. Risico loopt het regiem hierbij ech ter nauwelijks. Want zelfs al zou de jonge vorst zich in aan het regiem vijandige zin uitlaten, dan zal dit hiervan in de praktijk geen nadeel ondervinden. Integendeel, mis schien zou het wel gaarne zien, dat de Koning wat loslippig was, want dan had het een pracht van een aanleiding om de vorst uit nationa le overwegingen (cru gezegd als verrader!aan kant te zetten. VAN nationale overwegingen ge sproken. Toevallig kregen wij n.l., terwijl wij het bovenstaande schreven een hoofdartikel in de Neue Zürcher Zeitung onder ogen, .waarin o.a. gehandeld wordt over het driemanschap, dat op het ogen blik in Roemenië heerst. Laten wij vooropstellen, dat dit bekende Zwitserse blad een conservatieve richting heeft, maar aan de andere kant toch ook vaststellen, dat zijn 'voorlichting ovèr het algemeen wel overwogen en betrouwbaar is. Het driemanschap, dat de Neue Zürcher op het oog heeft bestaat uit Anna Pauker, die sinds de jongste ministerwisseling de leiding heeft van het ministerie van bui tenlandse zaken, Emil Bodnaras, de onderstaatssecretaris van de pre mier, tevens chef van de politieke politie en Vasile Luca, secretaris van de communistische partij en sinds kort minister van financiën. Deze machtigsten in de commu nistische partij en in het land zijn alle drie burgers van de Sowj et- Unie. Met andere woorden, de po litiek van Roemenië die tegen woordig een nationalistisch, om niet te zeggen een chauvinistisch stempel draagt, wordt beheerst door een drietal figuren, die nau welijks prat kunnen gaan op hun Roemeense afkomst. Over de oorzaken van dit op zichzelf merkwaardige verschijn sel uit te weiden zou ons te ver voeren; wij hebben er aan de hand van het artikel in de Neue Zürcher alleen maar op willen wijzen, dat het zich blijkbaar in het Roemenië van tegenwoordig ook weer voor doet. „Volendam" vaart brug in Suezkanaal onklaar Het s.s. Volendam van de Hol- land-Amerikalijn, dat met 2100 mi litairen op weg is naar Indonesië, is gisteren in het Suez-kanaal te gen een draaibrug gevaren. Het schip liep even. boven de waterlijn schade op aan de voorsteven, ter wijl het oostelijk gedeelte van de brug geheel werd vernield, zodat zij moet worden gesloopt. Het ongeluk is te wijten aan stroom en wind, Reeds geruime tijd had de maat schappij, die het Suezkanaal ex ploiteert de aandacht der Egypti sche regering gevestigd op het feit, dat de tijdens de oorlog gebouwde metalen draaibrug gevaar oplever de voor de scheepvaart. Lichte botsingen tegen een der pijlers hebben verscheiden malen plaats gehad. Nu de brug onbruikbaar is, is ook het probleem van het ver keer tussen Palestina en Egypte weer gerezen. Het is niet uitgeslo ten, dat men een tunnel onder het kanaal gaat bouwen. dit trachtten te verhinderen door voor de auto's op de straat te gaan liggen, zodat deze niet op de plaats van de aflevering konden komen. - Aan vanltelijlc-Ankfeio ,da-^>pzet, -Avant de auto's maakten rechtsomkeert. Later op de* dag evenwel heeft de politie en ook Scotland Yard rich met de zaak bemoeid. Weer kwa men enige tankwagens en weer gingen de posters voor de wielen liggen. Wat er nu precies is ge beurd, valt uit de verschillende ver klaringen nog niet precies op te maken, maar vast staat in ieder ge val, dat de olie is afgeleverd. De stakers en hun vakbond zijn nu ver schrikkelijk boos op de politie, die zij beschuldigt van onrechtmatig ingrijpen, het gebruik maken van geweld, enzovoorts. Zij hebben het hogerop gezocht en eisen een streng onderzoek. Als tweede reac tie hebben circa tweeduizend werk nemers uit verschillende groepen van het hotelbedrijf besloten tot een proteststaking van een uur per dag en wel van 8 tot 9 uur 's morgens. Deze begint vandaag en zal de ge hele week duren. Eenvoud en soberheid Om nu op de feestelijkheden te rug te komen, gisteravond danste de jeugd op Buckingham Palace. Eenvoud en soberheid, die passen bij de ernst en de noden van deze tijd, zullen de kenmerken zijn van de huwelijksfestiviteiten, zo heeft koning George uitdrukkelijk gede creteerd, maar de jeugd heeft hij een stemmingsvol bal niet willen onthouden. Circa honderd vrienden en vriendinnen van prinses Elisabeth en luitenant Philip Mountbatten waren gisteravond dan ook. zijn gast. Eenvoud en soberheid zijn ook de kenmerken van de versieringen, die langs de korte route, die de bruiloftsstoeten van Buckingham Palace naar Westminster Abbey zullen volgen, zijn aangebracht. Eerst gisteren is men begonnen, met rode en blauwe doeken en een beperkt aantal vlaggen, een een voudige versiering aan te brengen en dan alleen nog maar aan de ge vels van de monumentale gebouwen in Whitehall. Dat is het enige, uit gezonderd dan een passend feest kleed, dat Buckingham Palace zelve is aangetrokken. Plan om koning van Siam te vermoorden Het Siamese militaire commando heeft koning Phoemiphon Aduldet van Siam gewaarschuwd, dat er een moordenaar op weg is naar Lausanne waar de 20-jarige vorst studeert. De Siamese regering heeft zeven personen laten arresteren die ver dacht worden de vorige koning van Siam Ananda, die zeventien maan den geleden dood op zijn bed werd aangetroffen, te hebben vermoord. Onder hen bevindt zich de secreta ris van de vroegere koning. Dé bijzondere raad van Cassatie behandelde gisteren het beroep van de oud-burgemeester van Amster dam G. J. Voüte. De procureur fiscaal eiste na een uitgebreid re quisitoir een gevangenisstraf van vier jaar. De positie van de „Brastagi" Omtrent de positie van het ms. Brastagi, dat ongeveer veertien da gen geleden op een koraalrif voor de. kust van Portugees Oost-Afrika is gestrand, vernemen wij, dat het bergingsvaartuig „Briten" en de sleepboot „Thames" van L. Smit en Co's internationale sleepdienst bij het schip zijn gearriveerd. Bei de schepen zijn thans doende een anker uit te brengen. Voorts is men bezig dé lading te verwerken van voor naar achter. Getracht zal worden het schip bij springtij vlot te brengen. Dc nieuwe kapitein Vlietstra, verder ontvingen we 2500 andere bezoekers, onder wie bijna 500 journalisten. Nog tijdens ons bezoek aan dé Nieuw Amsterdam verscheen een van de directieleden van de H.A.L. aan boord, die de heer Vlietstra da verheugende mededeling kwam doen, dat deze met ingang van he den als commodore van. de Holland- Amcrikalijn benoemd is. Ook hjj zal dus voortaan de commodorevlag voeren. Nog een afscheid Behalve de commodore Dekema zal nog een ander belangrijk lid van de bemanning niet meer met de Nieuw Amsterdam uitvaren. De heer E, Th. Tresfon, chef-steward, die meer dan veertig jaren in alle rangen en ruim twintig jaar als chef-steward bij dc H.A.L. heeft gevaren, gaat dc dienst met pen sioen verlaten. De directie zal mor gen officieel afscheid van hem ne men. De heer Tresfon stond op de Nieuw Amsterdam aan het hoofd van 530 man personeel, stewards, koks en andere specialisten. De heer P. van Duyn, die ook toen de Nieuw Amsterdam nog troepenschip was, voor de verzor ging van de inwendige mens zorgde is thans aangesteld als chef-kok. Hy zal de scepter zwaaien over 108 koks en een dertigtal pantrylieden. .T. X. KATTENBURG f Tc Amsterdam is op 70-jarige leeftjjd plotseling overleden de heer J. X. Kattenburg, dc oprichter van dc Hollandia-fabrieken voor regen kleding. In Augustus j.I. is hij afge treden als president-directeur en liij die gelegenheid aanvaardde hij de fiinctic van gedelegeerd Commissa ris der N.V. Hollandia-Kattenburg. De overledene was commissaris van' dc' .Hevea" rubberfabrieken en ridder in de orde van Oranje-Nas- sau, KOUD Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Aanvankelijk meest zwaaT bewolkt, later tijdelijke opklaringen. Plaatselijk rL. Vfl enige lichte regen of sneeuw en hier en Öaar nevel of mist. Vcrander- lijke wind. Koud met plaatselijk lichte vorst ju de nacht. 19 Nov.: Zon op 8.05 uur. onder 16.45 uur. Maan op 13.59 uur, onder 22.08 uur Oc scheidende kapitein Dekema.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1