X HET ROTTERDAMSCH PAROOL Kustvaarder „Holland" verging in een kokende zee Stalingrad, keerpunt in de oorlog !i s Ontploffende vaten zwavel zuur veroorzaakten brand Golf van stakingen dompelt Frankrijk in een chaos Rotterdamse taxi-chauffeur -door passagiers -vermoord :l 1 I Vijf schepelingen werden gered; één jammerlijk verdronken Nieuwe regeling* melkfeoriiien Rijn water stand verbeterd Rijnvloot uit haar isolement Mooiste moment van mijn Igven" Tweetal daders faalden in opzet en liftten rustig verder Automobilist kreeg argwaan De „Willem Ruys" een snel en rustig varend schip Vijf jaar geleden begon Zjoekof Onvergetelijke datum Aan alle verwachtingen voldaan Nieuwe aanwijzing voor schoenenbonnen Weerbericht 3 5 II 1 3 II 'h I m Red. en Adm. Lange Haven 141, Schi«dam tel. 69300 Abonnementsprij; per week 31 cent, per I kv rtaai 4,~, losse nummers 0,0? Woensdag 19 November 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries Pi. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 270 (Van een eigen verslaggever) Het was tijdens vliegend stormweer, dat zich in de nacht va Zaterdag op Zondag, aan boord van het op de Noorözc varende Nederlandse kustvaartuig „Holland" £en drama al- speelde, dat aan één van de zes leden der bemanning het lever heeft gekost. In het kort werd reeds'Maandag gemeld, het schip als gevolg van ontploffingen aan boord in brand g-* raakte en zonk. Vijf opvarenden werden door Duitse schep -r gered; de 35-jarige matroos Karei Donkers uit Den Helder ver dronk helaas. V.l.n.r.t Stuurman Ver duin en kapitein Vermeulen in gesprek met onze verslag' gever. „Wij «tonden samen op het gloeiende achterdek, dat de zolen van onzs klompen verschroeide." COMMUNISTISCH OFFENSIEF VERWACHT TEGEN DE REPUBLIEK Dinsdagavond Iaat zijn drie eler overlevenden, dio te Bre- mershaven aan wal waren ge bracht, in ons land terugge keerd. Omstreeks middernacht troffen w$f twee van hen in een logement op Katendrecht te Rotterdam. Het waren de 56- PAROLOSCOOP Aan alls kanten buitengewoon He buitengewone zitting van het Congres, die Maandag is be gonnen, draagt haar naam buiten gewoon om meer dan één reden terecht. Van do bevoegdheid, de presidenten der Ver. Staten in het tweede artikel van de grondwet verleend, om zó'n buitengewone zit* ting van het Congres bijeen te roe pen, is door hen sinds 1788. het jaar, dat de grondwet in werking trad, tot ditmaal toe niet meer dan 25 maal gebruik gemaakt. Daarom al leen al is deze 26e keer inderdaad iets buitengewoons. De reden voor dit bijeenroepen is ook inderdaad buitengewoon, in be paalde gevallen zelfs nog heel wat uitzonderlijker dan de laatste maal voor deze het geval was. Toen Roosevelt in 1939 het Congres bij een riep, geschiedde dit vanwege de in Europa uitgebroken oorlog, van wege een gebeurtenis dus, waarop de Ver. Staten geen onmiddellijke invloed hadden geoefend. Thans echter wordt van het Congres ge vraagd om het initiatief te nemen tot een zeer omvangrijke hulpactie voor Europa. Roosevelt vroeg het Congres om zich buiten de Europese verwikkelingen te houden; Truman daarentegen dwingt de Amerikaan se volksvertegenwoordigers om zich te bezinnen op het wezen van de verantwoordelijkheid van hun land voor de gang van zaken in de wereld En. tenslotte is de boodschap, waarmee Truman deze zitting heeft geopend, ook nog buitengewoon uit gevallen. zo buitengewoon, dat men zo" der overdrijving van een grote verrassing kan spreken. Het feit al leen al, dat hij de distributie weer wil gaan invoeren voor goederen, waarvan de voorraden beperkt zijn en dat hij tegelijk ook de controle op de prijzen wil gaan herstellen, moet diegenen onder zijn landgeno ten, voor wie de pu entreprise tot een artikel des geloof is geworden, een geweldige schok hebben gege ven. Een goede week geleden kwam de commissie-Harriman heel goedig verklaren, dat aan de Europese lan den niet de voorwaarde zou mogen worden opgelegd, dat zij hun even tuele socialistische politiek zouden moeten laten varen, als zij van het plan-Marshall wilden profiteren en nu komt de president der Ver. Sta ten in eigen persoon met voorstel len. die in vele Amerikaanse ogen niets anders zijn dan de eerste stap pen in de richting van zó'n socialis tisch bestel. DAAR komt nog bij, dat Trumans „bekering" tot deze opvatting van wat onvermijdelijk is, wil een inflatie worden vermeden en de uit voerbaarheid van het plan-Marshall worden veilig gesteld, wel heel plot seling is gekpmen. Een paar weken geleden heeft hij immers de voor standers ener vrije economie naar het hart gesproken, toen hij zich uitliet over de prijzencontröie als een systeem, dat alleen in zeer bij zondere omstandigheden mocht worden ingevoerd, omdat het be hoort bij een politiestaat. En nu komt hij zo waarlijk zijn land genoten met zo'n Russische maat regel (want de gewone Amerikaan denkt bij het woord „politiestaat" per se onmiddellijk aan de Sowjet- unie!) aan boord. Natuurlijk kan Truman zich zeer snel verdedigen door er op te wij zen, dat hij immers in die speech van een paar weken geleden juist het voorbehoud van die buiten gewone omstandigheden had ge maakt en dat hij, toen hij dit deed. juist de omstandigheden, waaronder hij zijn voorstellen bij het Congres heeft ingediend, op het oog had. maar wij achten het weinig waar schijnlijk, dat deze verklaring alge meen zal worden geaccepteerd. Wij betwijfelen het trouwens, of zij juist is. Volgens ons ligt de zaak veel eerder zo, dat Truman sinds die weinig gelukkige, want ontacti sche uitlating van die speech pas duidelijk is gaan inzien, welke weg hem cn de Democratische partij de beste kansen biedt bij de presidents verkiezingen van 1948. Voor progressief West-Europa zijn nu maar twee dingen te hopen: le dat dit meer is dan alleen maar een. knappe tactische manoeuvre, dat hier inderdaad een begin sel achter zit; dat Truman de ligging der poli tieke verhoudingen van het ogenblik juist heeft getaxeerd en dat hij in zijn gedurfde gooi naar het leiderschap van het demo cratische deel van de wereld en van het progressieve element in eigen land slaagt. I jarige kapitein Jannis Anlho- j nie Vermeulen, geboortig uit i Aardenburg en do 41-jarige stuurman Pietor Verduin, ge- j boren te Katwijk aan Zee. Van hen vernamen wij de volgende nadere bijzonderheden omtrent de schipbreuk. „Wij hadden", aldus kapitein Vermeulen, „met de „Holland", die 199 ton meet, in Noorwegen SO ton zwavelzuur in vaten en in Zweden 200 ton stenen geladen en wilden ons Zaterdag op de thuisreis bege ven naar Rotterdam. Om zes uur betrok stuurman Verduin de wacht: hij volgde de ons aangegeven route. Tegen acht uur zag hij zich echter genoodzaakt, van zijn koers af te wijken, aangezien de wind van Zuid-West tot Noord-West veran derde en aanwekkerde tot een storm. Wij hadden toen windkracht 9, De stuurman kwam mij roepen om te onderhandelen en wij beslo ten naar Cuxhaven terug te keren. Bij het Weservuurschip ontmoet ten wij de loodsboot van de Weser en vroegen wij om een loods. De loodsboot doofde evenwel de lich ten, ten teken, dat men door de hoge zeeën geen kans zag een loods af te zetten. Ik stuurde toen de stuurman naar bed en nam zelf de wacht over. Dit was om ongeveer 1 uur 's nachts. Ik bleef de loods boot volgen. Om kwart voor twee stak deze de rode lamp weer aan. Ik dacht dat de loodsboot ons zou bemannen om ons de Weser op te brengen en ik ging voor de wind varen. Plotseling deed zich bij -ons aan boord achter in het schip een he vige ontploffing voor, waardoor alle luiken, zowel vóór als achter met één klap werden weggeslagen. Ook een laadboom sneuvelde en de ruit van de stuurhut werd verbrij zeld. Onmiddellijk omhulden af schuwelijke, verstikkende zwavel dampen ons schip. Ik probeerde, in de wal te sturen, maar korte tijd later deed zich een tweede explosie voor, wederom ge paard gaande met een enorme gas- ontwikkeling. Ik liet de motor vrij zetten en we lieten ons drijven. In tussen volgde ontploffing op ont ploffing. De ravage was vreselijk Om drie uur besloten wij omdat de toestand schier onhoudbaar was geworden van boord te gaan. Het verwondert me bij nader in zien niet, dat we de reddingboot niet heelhuids te water kregen, want het was noodweer. Door de hevige slingeringen brak de kraanbalk en de reddingboot sloeg lek tegen de scheepswand. Aan boord van de reddingboot bevonden zich toen de machinist Hollander uit Hoogezond, de kok Wijs uit Vlissingen, de matroos Dronkers uit Den Helder en het longmaatje Cor van Dijk uit. Bol nes, Stuurman Verduin en ik, zo gaat de kapitein verder, „hadden niet meer in de boot kunnen ko men en moesten dus op de bran dende „Holland" blijven. Wij zagen nog hoe Bronkers, die in de lekke, maar niettemin on- zinkbare reddingboot waarschijnlijk bang werd, overboord sprong. HU moet zijn verdronken. De boot ver loren wij spoedig uit het oog. Inmiddels begonnen voor de stuur en mij de bangste uren. die we ooit beleefden. Wij stonden ge zamenlijk op het gloeiende achter dek, dat de zolen van onze klom pen verschroeide. De hitte werd verschrikkelijk en met regelmatige tussenpozen bleven de vaten met hun verderfelijke inhoud uit elkaar spatten. We vreesden, dat ons laat ste uur geslagen zou zijn. als de olietanks in de machinekamer zou den exploderen. Zo ver is het gode zij dank niet gekomen. Te gen half acht in de ochtend konden we in de schemering de Duitse loodsboot weer onderscheiden. Wij zagen, hoe er aan een eveneens in de nabijheid zijnde Duitse trawler werd geseind, dat men „de laatste twee" van boord zou halen. Wij maakten daaruit op. dat onze ka meraden al in veiligheid waren, hetgeen later juist bleek. Moedige redding Onze eigen redding was het werk van een ogenblik. De loodsboot zet te een jol uit met twee moedige roeiers en een roerganger, wij twee- en sprongen overboord, werden op gepikt en op de loodsboot gebracht. Hier fcleik, dat er toch nog wel en kele goeie „moffen" bestaan. Die zeelui hebben ons schitterend be handeld. Wij trokken onze kleren uit tot we niets meer aanhadden, kregen dikke dekens omgeslagen en vele spiegeleieren te eten. Daar na werden we in de kooi van de ka- oitein onder de wol gestopt. De loodsboot, die zelf op post moest blijven, gaf ons Zondagmiddag over aan een klein Duits vrachtboot je, dat ons in Bremerhaven aan wal zette. Daar, bij de "United Seaman Service vernamen wij van ons jong maatje. dat Dronkers m ieder ge val werd vermist. Wijs en Hollan der waren lijdende aan gasver giftiging in een ziekenhuis opge nomen. Het drietal was om vijf uur 's morgens door een Duitse trawler opgepikt. Dinsdagmiddag ziin Verduin hier en de kleine Van Dük, die nu al bij zijn moeder In Bolnes is, door be middeling van het Nederlandse gouvernement op de trein gezet naar Holland. Ons schip, dat eigen- nom is van het Directoraat Gene raal voor de Scheepvaart is gezon ken. maar het kan naar mijn mening waarschijnlijk gelicht worden. De ontploffingen zijn wel licht veroorzaakt door het lekslaan van efti der vaten. Of we het fijn vinden, dat we weer in Holland zijn? En of! Al is het dan ook platzak!" (Van onze correspondent.) PARIJS. 19 November. Nieu- e stakingen, thans van onruslbaren- t e afmetingen, teisteren Frankrijk. Bij i!e staking in Marseille hebben zich Je havenwerkers en zeelieden uil Bordeaux, Nantes, Roucn, Lc liavie 3n Sète aangesloten. In het Noorden les lands heeft 80%, dat is bijnh honderdduizend mijnwerkers, het werk neergelegd. In de Pa rij se me taalbedrijven is op voorbeeld van de •jrbeiders bij Renault de staking af gekondigd, in de meelfabrieken duurt de staking onveranderd voort. Deze nieuwe stakingen onderschei den zich van de vroegere doordat zij met door kleine onafhankelijke vak- oigamsaties 7.3jn ontketend cn later Juor de communisten min of meer 'ogen hun zin zijn overgenomen Xeen, deze stakingen worden dooi de communisten gemaakt, meerma len tegen de zin van een belangrijk deel der arbeiders, maar de geheime stemming, waarom deze vragen, wordt nergens toegestaan. De vak- bondlciders sluiten eenvoudig de mijnen en niemand komt er meer in. De nieuwe stakingen hebben uit sluitend politieke bedoelingen en de leiders trachten de arbeiders er mee te verzoenen door voorlopig ioontoeslagen van 25% te eisen Welke de politieke bedoelingen der communisten ziin. kan men overigens slechts gissen De minister van bin nenlandse zaken, de socialist Dc- preux. zei de gisteren in de natio nale vergadering ter gelegenheid van de interpellatie over de Marscillaan- se onlusten: ..Deze incidenten kun nen niet worden gescheiden van een reeks van nationele en internatio nale gebeurtenissen. Zekere lieden die zich anti-fascisten noemen, la ten zich in hrn ge dragingen inspire ren door de betreurenswaardigste methodes van het internationale fascisme en de gelijktijdigheid tus sen de voorvallen in Marseille en die in Italië". De regering schijnt aan te nemen dat de communisten een algemeen offensief tegen de Republiek voor bereiden. Hun aanhang neemt eer der af dan toe. Hun bestrijding van het voor Frankrijk zo gunstige plan- Marshail isoleert hen steeds verder. In een niet verre toekomst doemt de mogelijkheid van een regering- De Gaulle op die aan de communis tische activiteit een eind zal trach ten. le maken Deze overwegingen hebben, naar velen aannemen, de communisten doen besluiten, in overeenstemming met de richtlijnen tan het congres van Warschau, over te gaan tot revolutionnaire metho den. Reeds voor de gemeenieraaös- verkiczinar-n v. as tot algemene sta lling besloten. Dc uiUag van de?e verkiezin gen noopte tot voorzichtige manoo- vres Deze sterkte overigens de communistische leiders in hun be sluit. In verband met de grote toevloed van melk bonnen uit het Oosten naar het Westen des lands, zal met ingang van 23 November een nieu we regeling worden afgekondigd, waarbij alle bonnen, die afkomstig zijn uit andere dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht in het Westen niet geldig zijn. Na 23 November zullen in het "Westen alleen geldig zijn: 1. dc voor melk aangewezen bon nen der gewone bonkaarten voorzien van de aanduiding „West*.' 2 De voor melk aangewezen bon nen van de toeslagkaarten voor zieken en a.s. moeders, zonder „West". 3 De voor melk aangewezen cou pure X 178, zonder aanduiding j „West". I 4, De voor melk aangewezen X- coupures met hoger nummer I dan „187", voorzien van de aanduiding „West". Een onverwachte verbetering in de waterstand van de Rijn heeft tot gevolg gehad dat dat gedeelte van de Nederlandse Rijnvloot, dat wegens de lage waterstand tot stil leggen was gedoemd op de Mid den en Boven-Rijn. zich plotseling weer is kunnen gaan bewegen. Tal van Rijnschepen die met lading onderweg waren van Rotterdam. Antwerpen, Duis burg en andere plaatsen naar Zwitserland en Frankrijk, heeft men lut hun. isolement kunnen verlossen. Het zal echter nog wel veertien dagen duren eer men al deze sche pen naai hun. bestemming zal heb ben gesleept. Zo liggen er in de Roer zeker nog ruim 100 schepen. De eigenaren van tal van Rijn- schepcn, die van de lage water stand op dc Rijn. zeer veel hinder en schade hebben ondervonden, voelen zich thans min of meer op gelucht. Enthousiast is men echter nog met, want de berichten over de stand op de Boven-Rijn geven geen reden tot optimisme. Er wordt nl. val voorspeld over de gehele Imïc. Het water te Strasburg, dat Maandag van 2 m tot 2.30 m was gestegen vid Dinsdag weer 13 cm, Mannheim meldde dc belangrijke stijging van 2.10 tot 3.10 m en bo vendien rees het water Dinsdag nog 10 cm. Vandaag wordt echter weer val verwacht als gevolg van een ver laging van het water op dc Boven- Rijn. Een cn ander staat in ver band met dc val van het water in de bergen als gevolg van de weers omstandigheden nl. een draaiende Oostenwind en vorst op diverse plaatsen. Desondanks verwacht men dat gedurende de komende weken 5. De G: „Toen we die jol van de Duit se loodsboot uit de schemering zagen opdoemen, beleefde ik het mooiste moment van myn le ven", vertelde stuurman Piet Verduin. „Ik had meer dan ge noeg van de warmte en de stank aan boord en zin in een koele duik. Ik kan wel helemaal niet zwemmen, maar ik nam toch een pracht, tjoep... in de gol ven. De lui van de loodsboot rie pen: „Daar gaat-ie", maar ik dacht: Daar komt-ie En ze kregen me te grazen ook"... De 62-jarige taxi-chauffeur A. G. Clobus uit Rotterdam is Dinsdag avond, rijdende op de rijksweg AmsterdamDen Haag, by Sassenhcim door een revolverschot om het leven gekomen. Waarschyniyk Is de moord bedreven door twee daders, die er op uit zijn geweest, 's mans wagen, een nieuwe Chevrolet 1947, te stelen. Het slachtoffer was niet in dienst, doch lid van het taxi-bedrijf Ons Belang en laat uit zyn eerste huwelijk hy was voor de tweede maal getrouwd twee dochters na. Laten passagiers zich legitimeren In kringen van taxi-onderne mers te Rotterdam is men van oordeel dat ter voorkoming van overvallen op taxichauf feurs het wenselijk zou zijn dat wanneer een chauffeur aan een taxistandplaats passagiers op neemt voor een avond- of nachtrit deze zich voor de rit aan de chauffeur legitimeren waarna deze de namen en adressen aan zijn chef of col lega's doorgeeft. Gisteravond omstreeks 9 uur vroegen twee jonge mannen bij Sas- senheïm een passerend automobilist of hij hun een lift wilde geven tot Amsterdam. Zij deden hem een verward verhaal, waaruit bleek, dat zij zelf met een wagen op weg waren geweest naar de hoofdstad, maar ter hoogte van het viaduct, waar het wegdek is opgebroken en afgezet, met hun wagen twee maal over de kop waren gevlogen, door dat zij de omlegging niet tijdig had den bemerkt. De gastvrije automo bilist zette zijn lifters af, maar keerde terug naar Sassenheim, om dat hij het verhaal niet geheel ver trouwde. Zijn wantrouwen bleek gerecht vaardigd: de rijkspolitie in Sassen heim had intussen in de over de kop geslagen wagen het lijk van de chauffeur aangetroffen. Opzet mislukte De opzet van de twee dieven was niet geslaagd: zij waren tegen een onverlichte wegafzetting gereden en over de kop geslagen. Bij hun pogingen de auto weer overeind te zetten schijnen zij te zijn geholpen door een burger, die zich later herinnerde, dat een van het tweetal op opvallende wijze zijn hand op zijn jaszak had gehouden klaarblijkelijk met de bedoeling het volgende signalement: De eerste: jongeman van naar schatting 18 a 19 jaar en 1.75 m. lang, sjofel gekleed, colbertcostuum, zonder hoed; «waarschijnlijk donkerblauwe regenjas. De tweede: beter geklede man, ongeveer 24 jaar, zeer slank postuur, klein snorretje, bruin costuum. By de bij het viaduct achterge bleven taxi heeft de politie een hoed aangetroffen, die vermoede lijk aan de jongste dader toebe hoort en waarin de initialen W. B. zijn bevestigd. De automobilist heeft de beide mannen Dinsdagavond omstreeks 21.15 uur op het Rembrandtplein te Amsterdam afgezet. rantsoenbonnen voor mellt behoorli.k ral kunnen worden ge- varen op de Rijn althans wat de vaart naar Straatsburg betreft. Op de Bovenriin kan tussen de bergen weer worden gevaren met schepen met een diepgang van 2.4.0 zonder de aanduidin; „West". Zij, die niet in het W :sten wonen, doch daar gedurende kortere of langere tijd zullen verblijven, kun nen, onder overlegging van hun stamkaart de aangewezen melk- bonnen bij de dislributïedienst hunner tijdelijke verblijfplaats rui len tegen rantsoenbonnen. Dit veldt ook voor hen. die naar het Westen verhuizen. Voor hen. dTe zich uit Noord-Holland, Zuid-Hol land en Utrecht naar een der an dere provincies begeven, is zulk een regeling niet nodig, aangezien de bonnen met de opdruk „West" ook in het overige deel des lands geldig zijn. Het Vietnamese militaire com muniqué meldt, dat twee honderd Franse soldaten Maandag tijdens een opleving van de Vietnamese militaire activiteit zijn gedood. De Vietnamese strijdkrachten vielen aan in het noorden en westen van de provincie Quanghau hem, de helper, neer te schieten wanneer hij het lijk in de wagen, mocht ontdekken. Dit was echter niet het geval en toen de wagen onklaar bleek, zijn de beide daders naar Amsterdam gaan liften. Bekend passagier? Volgens Willem Nottroh, een compagnon van de vermoorde, is Clobus 's avonds om 6 uur van de D. F. in de richting Amsterdam vertrokken met drie passagiers in zijn wagen. Not troth zegt, dat het signalement van de daders, opge geven door de ooggetuige, sterk overeenkomt met dat van iemand, die hij, Noltroth, meermalen van Rotterdam naar Amsterdam heeft gereden en die in Rotterdam op kamers zou wonen. De automobilist, die het tweetal naar Amsterdam heeft gelift, gaf Een dag vroeger dan verwacht, is het motorpassagiersschip „Willem Ruys" Dinsdagmiddag even voor drie uur van zijn tocht waarop het in al zijn technische onderdelen danig aan de tand is gevoeld, in de Schie- haven te Rotterdam teruggekeerd. Om half vier vond de debarkatïc plaats van de zes a zevenhonderd genodigden, die zonder uitzondering enthousiast waren over de prachtige reis cn de uitstekende kwaliteiten van de nieuwste aanwinst van de Rotterdamse LJoyd, Onder hen waren talrijke prominente figuren uit de Nederlandse scheepvaartwereld, ver der uit kringen van Handel en Industrie, terwijl voorts talrijke burger lijke en militaire autoriteiten tegenwoordig waren. een stabiel, zeer gunstig in zee lig gend schip heeft getoond. Wederom was het niet mogelijk de speciale tankinstallatie, waarmee het slinge ren van het schip kan worden ge temperd, in voldoende mate te be- Vandaag is het vijf jaar geleden, dat het Russische tegenoffensief ontbrandde bij Stalingrad, waar reeds lang het Duitse leger onder Van Bock tegengehouden was bij z'n opmars door Zuid-Rusland. Dit feit betekent thans, voor ons en alle geallieerden, het grote keer punt in de strijd in het Oosten. Bij Stalingrad ontmoetten de Duitsers, die tot nog toe wel met veel moeite, doch succesrijk Rusland waren in- en doorgetrokken, plotseling een felle tegenstand. De Russen, die, in een halve cirkel met een radius van 65 km-, Stalingrad wilden houden, waren een tijd lang voet voor voet teruggeslagen, daar zij tegen de overmacht van 20 tot de tanden be wapende divisies, die de Duitsers in het vuur wierpen, niet bestand waren. Op de helft van de vorige afstand, ongeveer 30 km., werd een nieuwe verdedigingslinie opgeworpen Bij de venijnige straatgevechten, die daarna ontstonden, werd de mooie stad veranderd in een onbegaanbare woestenij van geblakerde ruines, waarin en waartussen de Russen verbeten tegenstand boden en stalen van ware heldenmoed toonden. De laatste 800 In de ipr-nfabriek „De Rode Barricade" f-clden de Russen 54 da gen stand tegen een Duitse over macht. Toen ze eindelyk ontzet werden, waren er van de 10.000 Sta- lingraadse Russen niet meer dan 800 over. Op 19 November 1942 begon gene raal Zjoekof zijn groot tegenoffen sief. Gelijktijdig rukten de Russen op uit Noord en Zuid en vielen met een tangbeweging de Duitsers in de rug aan. zonder de Duitse flanken los te laten. Bij Kalach werden de Duitsers samengedreven, terwijl de' „stalen" ring der Russen zich steeds vaster om hen sloot. Op 22 November 1942 waren ze geheel omsingeld. De ommekeer Na een vergeefs ultimatum op 8 Januari 1943 gingen de Russische legers opnieuw tot de aanval over onder leiding van Rokossovsky. De Duitse eenheden werden verdeeld in twee afdelingen; een Noordelijke en een Zuidelijke groep onder de nieuwbakken veldmaarschalk Von Paulus. Kort na elkaar gaven deze resten van het Duitse Zuiderleger zich over en de slag om Stalingrad was geëindigd. Nu. 5 jaar na het begin van de ommekeer, zijn de mensen, die eerst Stalingrad zo moedig verdedigden, met dezelfde verbeten woede bezie hun stad weer op te bouwen Uit de fabrieken, waar, soms onder de be- nardste omstandigheden, tanks ge maakt werden, rollen thans weer de landbouwmachines en overal ziet men de bewoners van Stalingrad hard werken ,om hun stad weer te laten worden, wat ze geweest is. Om de machinekamer op de volle krachtproef voor te bereiden voer de „Willem Ruys" gedurende de gehele Zondag in Westelijke rich ting naar de Atlantische Oceaan, eerst met een matige vaart van vijftien mijl, die langzaam aan werd opgevoerd tot 22 a 23 mijl. Na gedurende de nacht somwijlen zeer langzaam te hebben gevaren. de machines stonden bij ogenblikken stil bereikte de „Willem Ruys" Maandagmorgen even ten Westen van Plymouth een inham van de Engelse kust, waar de omstandig heden zodanig zijn, dat zeer gun stig met een schip als de „Willem Ruys" kan worden gemanoeuvreerd. Het varen langs de gemeten mijl, die met zwartwitte borden duidelijk op de heuvelachtige kust staat af gebakend nam de gehele dag in be slag, omdat in verband met wind en stroom het traject telkens heen en weer op een tevoren vastgestelde koers moest worden afgelegd. Zes tien maal voer de „Willem Ruys" op en neer, terwijl op de brug met spanning op de stopwatches werd gekeken waarmee de respectieve lijke vaarljjden bij een snelheid van 18, 20 en 22 mijl werden opgeno men. Dank zij het feit, dat de ma noeuvres direct gelukten, was het mogelijk nog juist voor het donker worden de laatste serie van vier trajecten te varen, waarbij een top snelheid werd bereikt van 24.6 mijl per uur. Dit betekent dat de „Wil lem Ruys" ruimschoots in staat is de dienstsnelheid van 22 mijl te be houden. De snelheidsproeven waren daarmee gereed en nog Maandag avond kon het schip koers zetten naar de Nieuwe Waterweg. Het is op deze driedaagse proef tocht gebleken, dat de „Willem Ruys" in alle opzichten aan de ver wachtingen heeft voldaan en zich Bjj het .uitreiken yan.de Aiieuwe distributiebonkaarten zal aan per sonen wier tweede aistributiestam- kaartnummer eindigt met het cij fer 8, alsmede aan hen, wier tweede distributiestamkaartnummer ein digt met de laatste twee cijfers 0-4, 1-4, 2-4, 3-4 en 4-4 en die in het bezit zijn van een inlegvel, waar aan zich de bon 612 bevindt, een schoenenbon naar keuze worden, uitgereikt. Hierbij dient zowel de distributiestamkaart als het inleg vel te worden overlegd. Bovendien, komen in hetzelfde tijdvak in aan merking de kinderen die geboren zijn in de maand December van een der jaren 1932 tot en met 1945, mits zij in het bezit zijn van een in legvel waaraan zich de bon 604 be vindt. De verstrekking van deze bon is afhankelijk gesteld van de leeftyd van betrokkenen, hier is dus geen sprake van een keuzebon. Aan kinderen van 0 tot 10 maan de mag, ook al wordt het laatste cijfer van hun dïstributiestamkaart aangewezen, geen schoenenbon worden uitgereikt. Indien de leef tijd van tien maanden bereikt wordt, kan verstrekking van een. schoenen bon plaats vinden, tegen indiening van de inlegvelbon 604. ren, dat kapitein Vellenga zoveel collega's op de brug krijgt als op deze reis het geval is geweest. Ruim zestig gezagvoerders en oud-gezag voerders maakten de tocht mee en zelfs de oudste gepensionneerde Lloydkapitein de 83-jarige Werk hoven zag er niet tegenop even de brug te beklimmen om zijn collega te begroeten. proeven iets waaronder do passa giers echter helemaal niet hebben getreurd. Op de thuisreis, tijdens het bin nenvaren van de pieren te Hoek v. Holland dankte mr. K. P. van de Mandele namens de genodigden de directie van de Rotterdamsche Lloyd voor het rijk onthaal aan boord en maakte tevens bekend, dat de gasten aan die dank vorm wil den geven door het schenken van geschilderde portretten van Konin gin Wilbelmïna en Prinses-Regen tes Juliana. Deze schilderijen zul len, naar de Lloyddirectie toezegde, een mooie plaats krijgen aan boord van de „Willem Ruys". Het zal niet licht opnieuw gebeu- In dc machinekamer van de Willem Ru ijs" werd drie dagen lang onder hoog' spanning gewerkt. Dc manoeuvreer' talct, van waaruit dc motoren worden bediend en gecontroleerd. KOUD Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: aanvankelijk wind alt Oostelijke richtingen. La ter veranderlijk. Zwaar bewolkt met opklaringen. Plaatselijk enige lichte sneeuw cn hier en daar nevel of rolst. In de nacht np verscheidene plaatsen weer lichte vorst. 20 Nov 2on op 8 07 uur, onder 15.44 uur. Maan op 14,19 uur, onder 23,20 uur 1i J II Gl f '1 V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1