{f 1 I HET ROTTERDAMSCH PAROL Franse Assemblée haar votum van weigert Blum vertrouwen Els tegen v. d. Giessens: acht jaar en geldboete I Italiaanse stad Bitonto door demonstranten bezet Aanzienlijke prijsverlaging - voor wintergroenten Stroom van stakingen stort Frankrijk in de chaos Verliezen in Indonesië Koningin hervat haar taak „Surinamers' waren te duur NOVEMBER. Allen opgepast MET DE H-G6894 NAAR ROME Di ergaarde-Bli jdorp bekroond L~-—!#-*- GLADDE WEGEN Naar Tito Schipa! .1 H if Red. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per lev -rtaal 4,—losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting «Het Parool" Postgiro 644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI Directeur; B. de Vries^-- PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zaterdag 22 November 1947 Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 2.3 Léon Blum is niet geslaagd. Gistermiddag hield de grijze, met de kabinetsformatie belaste socialistenleider een rede in de Franse Nationale Vergadering om zijn programma voor een nieuw kabinet te ontvouwen - een rede waarin hij zowel tegen de communisten als tegen de aanhangers van De Gaulle fel van leer trok en betoogde, dat Frankrijk slechts heil kon verwachten van de „derde macht", de unie van republikeinen voor vrijheid, sociale rechtvaardigheid en vrede maar toen het tot stemming kwam voor het vertrouwensvotum, kreeg .Blum niet de vereiste meerderheid. Hij heeEt zijn opdracht aan president Auriol terug gegeven. Jacques Duclos (communist) deelde na Blums rede mede, dat zijn fractie tegen Blum zou stemmen omdat hij „een coalitie tussen de socialisten en De GauJle najaagde" een beschuldiging die in het luchtledige kwam te hangen; Blum had immers in zijn rede de RPF gequalificeerd als een partij „die tot doei, misschien wel tot enig doel, heeft, de fundamentele rechten der nationale souvereïni- teft te'vernietigen. Maar de be- schuldiging miste haar effect niet: Engeland neemt niet deel aan beheer van Palestina Sir Alexander Cadogan, de Britse U.N.O.-gedelegeerde, heeft Donder dagavond voor de Palestina-com- missie verklaard, dat Engeland geen deel uit zal maken van een commissie van 5 landen, belast met het tijdelijk beheer van Palestina, voordat het Britse mandaat ver streken is. Sir Alexander zei, dat de Britse regering van plan was de controle in het Heilige Land geheel alleen voort te zetten, zolang Engeland het mandaat nog had, zij kon ech ter de datum van het aflopen van het mandaat en de datum van de ontruiming nog niet bekend maken, al zou deze zoveel mogelijk bespoe digd worden, zei hij. Motie van 'der Goes van Naters aangenomen De Tweede Kamer heeft Vrijdag zonder hoofdelijke stemming de bij de behandeling der begroting van Buitenlandse Zaken Donderdag avond ingediende motie Van der Goes van Naters aangenomen. De Kamer brengt hierin de wens tot uiting* de financiële administratie der Nederlandse vertegenwoordi gingen op te dragen aan de Rijks- a c coun tantsdi ens t De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: (18 gesneuvelden). Koninklijke Marine: Mar, 3e kt A. Smits uit Leiden, gesneuveld 13 Nov.; sgt. mar. A. KI aren berg uit Den Haag, gesneuveld 15 Nov. Koninklijke Landmacht: Korp. B. Attema uit Wonseradeel, gesneu veld 3 Nov. nabij Klampok: serg. J, Beekman uit Doomut, gesneuveld 10 Nov. te Notong; sold. G. Bor- gers uit Barneveld, gesneuveld 15 Nov. nabij Kampong Melali; korp L. Bravonboer uit Barendrecht, overleden aan bekomen verwondin gen op 8 Nov. te Tasikmalaja: serg. K. Breeuwsma uit Wijmbritseradeel, gesneuveld 3 Nov. nabij Klampok: Itorp. M. J. Ham uit Leidschendam, gesneuveld 12 Nov. te Tjiwidej; sold. 1ste kl. K. Keesman uit Hoog- karspel (N.H.). Gesneuveld 11 Nov. nabij Tandjong Poera; korp. A. F. Kok uit Den Bosch, verdronken 14 Nov. tijdens patrouille bij Salatiga; sold. 1ste kl, J. Moeselaar uit Den Haag, gesneuveld 3 Nov. bij Klam pok; sold. F. H. San ting uit Zwolle, gesneuveld 11 Nov. bij Tandjong Poera; serg. M. Schonthaler uit Haarlem, gesneuveld 3 Nov. nabij Klampok: so id. 1ste kl. H. Visser uit Wgmbritseradeel, gesneuveiri 16 Nov. te Bodjong; korp. A. YVar- tena uit Menaldumadeel (Fr.), ge sneuveld (datum onbekend) te Dessa Tjiadoe. Rectificatie: Soldaat P. J. Wil- lems van 4-3 R-L, werd op 11 Aug. gemeld als: „Overleden na vermis sing". Betrokkene is echter nog in leven en op 8 November na ver missing teruggekeerd. Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger; Serg. Inf. J. J. Gordus, ge sneuveld 12 Nov. te Tandjong Poe ra; mil. wachtmeester Art. L, Klaa- re. gesneuveld 5 Nov. te Kopeng (Z.O. van Salatiga); Jav. sold. 2de kl. Sawal, gesneuveld 5 Nov. te Ko peng. Weerbericht Weersverwachting:, geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond: Zwaar bewolkt met nu en dan regen en matige tij delijk krachtige Zuid westelijke tot Westelijke wind. Later minder zacht, 23 Nov Zon op 812 uur. onder 16 40 uur Maan op 15 02 uur, onder 145 uur 24 Nov.: Zon op 8.13 uur. onder 18 39 uur Maan op 15 14 uur. onder 2 59 uur 23 Nov. Waterstanden Rotterdam: le tij 0.06 uur, 2e tij 12 22 uur. 24 Nov. Waterstanden Rotterdam: le ty 1.17 uur, 2e tij 13.27 uur. het communistische blok weigerd: steun san de socialist. M.R.P. stemde vóör De M.R.P., de katholiek-demo cratische partij, waartoe Bidauit behoort, en die ongeveer een jaai geleden De Gaulle steunde brj het referendum over de grondwet, heeft thans blijk gegeven van haar begrip voor de situatie waarin Frankrijk verkeert: zij stemde er bloc vóör Blum. Het aantal stem men. dat hij te kort kwam voor de vereiste meerderheid bedroeg dan cok slechts zeven. Voorts heeft de M.R.P. twee van haar leden ontslagen, op grond van Gaullistische sympathieën. Zeven andere leden hebben daarop dankt als lid. De lawine van stakingen gaat verder. In Parijs zijn de bouwvak arbeiders een staking begonnen, de metaalbewerkersstaking breidt Geen radicale verhoging van de ambtenaren salarissen De Tweede Kamer zette Vrijdag middag de algemene beraadslagin gen over de rijksbegroting 1948 voort. De heer Wagenaar diende een motie in, waarin maatregelen verzocht werden om op korte ter mijn een algemene verhoging der ambtenarensalarissen in te voeren, waarby de laagste salarissen zo danig worden verhoogd, dat er een behoorlijk bestaan door wordt ge waarborgd. Deze motie werd echter verwor pen met 55 tegen 6 stemmen. Bij de afdeling openbare orde en veiligheid voerden verschillende sprekers het woord, waarna minis ter Witteman toegaf dat het poti- tievraagstuk zeer moeilijk is. Hij was van oordeel dat het Utrechtse congres van Nederlandse burge meesters, dat Woensdag j.l. werd gehouden, niet als uitgangspunt mag worden genomen, ofschoon het zeer moeilfk is aan de aandrang van deze zijde weerstand te bieden. Verder deelde de minister nog mede dat een ontwerp brandweerwet te gemoet kan worden gezien, waar bij zoveel mogelijk aan de gemeen ten wordt overgelaten. De heer Scheps (Arb.)-vraagt ot het mogelijk is de Nederlandse mijnwerkers in Duitsland vcor Ne derland terug te winnen, zodat de Duitse arbeiders weer naar hun eigen land kunnen worden terugge stuurd. De minister zegde zijn medewerking toe, waarna het wetsontwerp zonder h.s. Wt-rd aan genomen, evenals de begroting van het algemeen burgerlijk pensioen fonds en van het Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf. De vergadering werd verdaagd tot Woensdag 26 November. Schaman krijgt de opdracht Robert Schuman heeft thans op dracht gekregen', een nieuw kabinet te vormen. Of hij «Je opdracht aan vaardde, zou hy vóór de bijeen komst van de Assemblee hedenmid dag, nog hekend maken. zich uit en in Toulon hebben de spoorwegarbeiders zich solidair verklaard met hun collega's te Marseille, waar thans gestaakt wordt door 200.000 arbeiders. Ook op enige Parijse stations is het werk al neergelegd. En in het Noorden breidt de mijnwerkers staking zich uit, terwijl Maandag de Parijse koelhuizen gaan staken. In de Renaultfabrieken waar ook gestaakt wordt, is een bom ont ploft, waarbij twee personen ge wond zijn. HET PRINSELIJK PAAR, te rugkerend van het huwelijksfeest, en minister Marshall, aankomend van de conference der „Grote Vier", ontmoetten elkaar op het vliegveld Northolt bij Londen. Hartelijke begroeting op de val reep. REEDS TWINTIG DODEN BIJ BOTSINGEN IN PROVINCIE APULIE De onlusten in Italië beginnen langzamerhand he;- karakter van een straatrevolutie aan te nemen. Reeds twintig personen zijn bij botsingen in de Zuid-Italiaanse provincie Apulië gedood. De demonstranten, die de politie in aantal ver overtreffen, dragen openlijk geweren en machine pistolen. In de provincie Calabrië en Lucianië, waar de stakingen zich uitbrei den, zijn ook al de eerste incidenten gemeld. De politie heeft opdracht, alleen in geval van zelfverdediging en bij bestorming van openbare ge bouwen van wapens gebruik te maken. Ook de objecten van de activiteit der demonstranten heeft zich uit gebreid. Aanvankelijk richtte zich de straat-terreur alleen tegen de uiterst-rechtse partijen, vooral de Uomo Qualunque, maar nu moet ook de centrum-partij van premier De Gasperi, de Christen-Democra ten, het ontgelden. Vrijdagavond is in het hoofdkwartier van de par tij in Rome een bom ontploft. In Bitonto werden het gebouw der Christen-Democraten en enkele andere verenigingsgebouwen be1 stormd en verwoest. Een grote me nïgte, in het bezit van vuurwape nen. beheerst de slra*en van deze stad. Politieversterkingen uit Bari moesten" terugkeren, omdat de toe gangswegen" waren gebarricadeerd. De telefoon-Verbindingen zijn ver broken. Het Koninklijk Besluit, houden de bepaling van het tijdstip der neerlegging van de uitoefening van het Koninklijk gez? door H. M, de Koningin heeft, zo men weet, als datum van hervatting daarvan ge noemd 1 December 1947. Naar het A.N.P. verneemt, is terzake een ni.uw besluit niet waarschijnlijk, zodat inderdaad ■■terwacht L.ag worden, dat Hare Majesteit, met ingang van boven vermelde datum haar hoge taak weder zal kunnen opnemen. H.M de Koningin is voornemens Maandag 1 December a.s, voor een verblijf van enige tijd haar intrek te nemen in het paleis te Amster dam. De Voïksherstelsigaretten zullen naar wij vernemen binnenkort tot het verleden behoren. Dit wordt volgens sommige geruchten in verband gebracht met dc in Egypte heersende besmett-ng. Prinselijk paar weer thuis Prinses Juliana en prins Bernhard zijn Vrijdagavond om ongeveer 7 uur met een Dakota op het vlieg veld Soesterberg aangekomen. Daar dit vliegveld niet van een z g. nachtverlichting is voorzien, fun geerde een rijdende auto als lan dingsbaken, door met lichtsignalen de landingsplaats te markeren. Ministers beantwoorden vragen Op de schriftelijke vragen van de heer Nederhorst in verband met de paoiertoewiizing aan het weekblad „Op Wacht" heeft minister Gieten geantwoord, dat het niet juist is, in deze tijd van papierschaarste dc mogelijkheid te geven voor gratis verspreiding, om het abonnéaantal te verhogen. De minister heeft dan ook opdracht gegeven, de toewij zing voor „Op Wacht" in overeen stemming te brengen met het aan tal abonnê's. De veelbesproken kwestie van de prijzen van de Surinaamse sinaas appelen werd bij de beantwoording van de vragen van de heer Stapel kamp nogmaals te berde gebracht. De nieuwe minister zonder porte feuille. de heer Gótzcn. zei in zijn beantwoording dat dc opkooppriis van de eerste zending 3 A 4 cent is geweest. Alle onkosten inbegrepen betaalden de importeurs hier te lande rond 17.per kist, zodat de voorgekomen veilingprijs van f 90.ongeveer de abnormale winst van 400 pet. opleverde. Het nemen van maatregelen achtte dc minister met meer nodig, daar de prijzen na de eerste veiling aan zienlijk zijn gedaald. De opgedane ervaringen met de eerste zending zijn dusdanig geweest, dat een ver hoging van de prijzen in de toe komst uitgesloten moet worden ge acht. De actie voor veiliger wegver keer welke op initiatief van de verkecrscommissie reeds is aange vangen In het kader van geluidloos en ordelijk verkeer in samenwer king met het permanent anti- lawaaicomité kan uitsluitend slagen met volle medewerking van de weggebruikers. Rekening houdende met de weersomstandigheden en het kor tere daglicht waarschuwt de KNAC het motorwegverkeer vooral voor slipgevaar en maant het aan tot af stand houden van andere wegge bruikers en het voeren van een passende verlichting. Voetgangers behoren uit lijfsbehoud slechts op de rijbaan te komen om loodrecht en voorzichtig over te steken, voor al bij duisternis. Fietsers en ander langzaam rijverkeer kunnen mee werken door geheel rechts te rij den, door uiterste voorzichtigheid bij kruispunten en bij het overste ken der rijbanen, zomede door de zorg voor een goede verlichting. Geen haast maar ook geen aar zeling in het verkeer! Het wennen aan het opvolgen van de verkeers- MAAR DE HUISVROUW MOET MEEWERKEN Door veilingen, groot- en kleinhandelaren van groenten en fruit zijn met goedkeuring van het Directoraat van de pry zen, kilogrampryzen voor de voornaamste wintergroenten vastgesteld. Deze prijzen gelden tot 1 Januari 1948. Het gevolg van deze samenwerking is, dat de nor male kwaliteiten kool, peen, uien, enz. tegen veel lagere prijzen in de handel zullen worden gebracht. De kleinhandelaren, die hun steun aan deze actie om de prijs van het levensmiddelenpakket te verminderen, geven, krijgen raambiljetten, waarop vermeld zal staan: „Uien 20 ct„ gele kool 12 ct., kroten 14 ct„ rode kool 15 ct., peen 14 ct., rapen 12 ct." ("Prijzen per kilogram). Voor het snijden van groenten zaj drie cent per kg. extra worden berekend. Dil betekent met ingang van a.s. Maandag een zeer aanzienlijke prijsverlaging voor de meeste dezer producten. Ofschoon nog niet alle kleinhan delaren meewerken, hoopt men door het voeren van een krachtige actie minstens de helft van de détailhandel voor dit prijzen systeem te winnen. Het ligt zelfs in de bedoeling de aanvoer en dis tributie zo tc regelen, dat een prij- zenvaststelling van overheidswege achterwege kan blijven. De prijzen geven voor de kleinhandel een dus danige winstmarge, dat het geen bezwaar zal zijn om medewerking deze ju en wc regel ipg te verle nen. De hulp van het publiek is echter onontbeerlijk, daar by overtreding.van dit besluit uit sluiting van dc overtreder kan plaats vinden. Met een regeling voor de groen ten in de andere seizoenen is men bezig, doch daar deze veel meer aan bederf onderhevig zijn, werden de te overwinnen moeilijkheden groter. Te zijner tijd hoopt men leze kwestie dusdanig geregeld te hebben, dat over de gehele linie in dc groente- en fruithandel een be langrijke stap in het kader van de algehele piijsverlagingen is gedaan, j hun deportatie niet terugkeerden. Rode-Kruis-rapport wordt gepubliceerd De regering heeft geen bezwaar tegen publicatie van het z.g. Rode- Kruis-rapport, aldus deelde minis ter Van Boetzelaer in de Tweede Kamer mede. Maar zij acht het aanvechtbaar, dat de commis sie, die door de illegaliteit^ is aan gewezen, in een beoordeling van het regeringsbeleid is getreden en een mening heeft uitgesproken over ambtenaren, die zich niet voldoen de hebben kunnen verdedigen. Waar schuld is, zal overigens worden ingegrepen. Het rapport-Clevcringa, dat klachten jegens enkele onzer bui tenlandse ambtenaren behandelt, zal ter vertrouwelijke kennisne ming aan de Staten-Genera al wor den overgelegd, evenals dat met be trekking tot de missie in Duitsland. Publicatie acht de regering met ge wenst, omdat hierin een aantal strikt persoonlijke aangelegenhe den wordt behandeld. De minister zei, dat van een financieel schandaal of wanbeheer bij de militaire missie niets was gebleken. Wel hebben enkele lagere ambtenaren zich aan strafbare han delingen schuldig gemaakt. Het ontslag van admiraal Door man houdt verband met een. zake lijk meningsverschil met het vorige kabinet Hollandse Schouwburg is aangekocht Het comité „Hollandse Schouw burg" te Amsterdam dat een jaar geleden een beroep deed op het Nederlandse volk om geld bijeen te brengen tot ankoop van deze schouwburg, is er dezer dagen na langdurige onderhandelingen in geslaagd deze aankoop tol stand te brengen. Binnenkort zal uit de le den van het comité een Stichting Hollandse Schouwburg worden op gericht die zich zal beraden over de volgende stappen, die moeten worden gedaan om het aangekoch te gebouw de bestemming te geven die het comité voor ogen stond. Een bestemming waardig aan de nagedachtenis van de vele joden die er gedwongen vertoefden en na Vrijdagmiddag omstreeks half vijf beëindigde de advocaat-fiscaal by het Bijzonder Gerechtshof, tnr. Hollander, zijn requisitoir In de coIJabo- ratiezaak tegen do directeuren van de N.V. v. d. Giessen en Zonens Scheepswerven te Krimpen aal. IJsscI. Tegen do 56-jarige Pie ter C. eiste hy een gevangenisstraf van 8 jaar, levenslange ontzetting uit de kies rechten en uit het recht, een leidende functie hij een scheepswerf te be kleden. Tegen de 58-jarige Cornells een geldboete van f 40.(100,subs. 6 maanden hechtenis. Uitspraak in beide zaken over twee weken. „Deze zaak draagt een gespleten karakter", zo begon mr. Hollander zijn requisitoir. „Aan de twee ver- dachten wordt ten dele hetzelfde ten laste gelegd, doch aan de an dere kant was hun houding zeer verschillend. Wat betreft de collaboratie, reeds bij het proces-Gusto is naar voren gebracht, dat de houding der Ne derlandse werf directies beneden het te verwachten peil is gebleven. Daarom moet hier met andere maatstaven worden gemeten dan in andere bedrijfstakken. Slechts zij, die het zwaarst onder dc maat zijn gebleven, worden ter verantwoor ding geroepen. Een punt in het nadeel van deze werf is, dat zij niet zoals Gusto en Wilton-Feyenoord, van origine be last was met marine-opdrachten Had men hiér niet af kunnen ko men? Een belangfrjke creditpost ligt in het feit, dat er in de gevon den correspondentie geen sprake is van het voortdurend vragen om Duitse opdrachten, zoals dit bij Gusto het geval was". De houding van Piet van der G. was tot het eind toe volkomen fout. Het verraden van de twee jonge, saboterende arbeiders staat vast, evenals het toetreden tot dc 'andwacht, al is dit laatste dan niet vrijwillig gebeurd. (Een ex- N.S.B.-er was komen getuigen, dat hij tezamen met verdachte „uit een trein met vluchteiingen was ge plukt om tot landwachter gebom bardeerd te worden"). Weliswaar heeft verdachtes activiteit in deze functie zich beperkt tot enkele on schuldige patrouilles en bureau- arbeid. Maar tot het eind toe heeft hij actieve nazi-propaganda ge voerd en op de werf-arbeiders een zekere gematigde terreur uitge oefend. Een belangrijk punt in zijn voor deel is, dat door zijn toedoen des Zaterdags en des Zondags het werk op de werf stil lag. „Br waren geen richtlijnen" In het begin van de middag had den twee getuigen, ir. Pannevis en de Deiftse hoogleraar prof. ir. Bo nebakker, die in de oorlog als be- drijfsingenieurs op de werf werk zaam waren, verklaard, dat duide lijke aanwijzingen omtrent de te volgen gedragsljjn ten enenmale ontbraken. Prof. Boncbakker zeide, evenals de heer C. v. d. Giessen na rijp-beraad aangebleven tc zijn om in het bedrijf zoveel mogelijk het Hollandse karakter te bewaren. Pres.: „Er is ook een keerzijde aan die medaille. Op deze wijze be spaarde U de bezetter Duitse ar- beidskraoh ten Prof. Boiiebakker: „De heer Or van der Giessen en ik waren ons er ten olie van bewust, dat eens re kenschap zou moeten worden afge legd van de behaalde winsten. En uy wilden dit ook doen". Adv.-fisc.; „Waarom werden de winsten aan de aandeelhouders dan uitgekeerd en niet in een reserve fonds gestopt om ze later aan de Nederlandse regering over te leg gen Do raadsman van do lieer Cor v. d. Giessen, mr. Kranenburg, merkt op, dat aan aandeelhouders 8 Is uitgekeerd, en aan preferente aan deelhouders 6% hetgeen niet veel genoemd kan worden. Adv.-fisc.: „Er was een dividend- stop, dus er kon niet meer uitge keerd worden!". Prof. Bonebakkcr zegt, over dc finantiële kwestie niet verder met dc heer Cor v. d. G. gesproken te hebben. De verdediger mr. Kranenburg voerde o.m. aan, dat zijn cliënt dc heer Cor v. d. G. in de plaats zijner inwoning en by' het werf personeel zeer gunstig aangeschreven staat en op voordracht van oud-minister Ringers in 1946 is benoemd tot ridder in de orde van de Nederland- Leeuw wegens zijn verdienste lijk werk ten gunste van de weder opbouw, dat hij geheel belangeloos verrichtte. NEDERLAND en Europa zuchtten onder de bezetting van het god en mensvijandig nationaal-socialisrae der Duitsers. Toen ver scheen een boek clandestien by dc uitgeverij Vox Romana te Rotterdam in het jaar 1Ö13." Het clandestiene boek Fatima Aldus luidt dc inleiding van het boekwerk „Fatima de boodschau van Maria aan de moderne wereld", dat m de oorlogsjaren in een op laag van 13000 stuks in Nederland clandestien werd gedrukt en dat binnenkort door dc secretaris van de stichting Fatima, de heer J. C. de Bruin, persoonlijk zal worden overhandigd aan de Paus, de presi dent van Portugal en aan de bis schop van Leria. De heer De Bruin zal doze tocht naar Portugal en Italië doen in ccn oude Chevrolet van het jaar 1931, die tijdens de bezettingsjaren ge bruikt :s om de clandestien ge drukte boeken in Nederland te verspreiden. jrwijl de auto ook ge bezigd werd ten behoeve van ander illegaal werk. Het wordt een lange tocht van 6587 kilometer. Maar men ver trouwt op het goede vakmanschap van het personeel van dc firma Pie- ters dat de oude groene two-seater tot in alle onderdelen heeft nage zien. Men denkt 21 dagen nodig te hebben. Om 12 uur gistermiddag reed de heer De Bruin irn)* dr. C. Perridon, een journalist, vuu de Nieuwe Bin nenweg af, hopend onderweg in kloosters te kunnen logeren. (Het boekwerk is vertaald door pater Bonefacius Spicrings van Je Orde der Minderbroeders* de auteur is prof. Gonzaga da Fonseca S.J. van het Bijbelinstituut tc Rome. De Chevrolet is de H 66894). Ontscheping „Indrapoera" De passagiers van het motorpas sagiersschip „Indrapoera" van de N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, dat Maandagavond van Ba tavia in Rotterdam wordt ver wacht zullen Dinsdagmorgen om negen uur worden ontscheept. Op de in Aalsmeer gehouden or chideeën-keuring der Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw cn Plantkunde heeft dc Rotterdamse Diergaarde „Blij-Dorp" een groep eypripediums ingezonden, welke bekroond word met de Grote Gou den Medaille met Lof. van de Ko ninklijke Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde, de Herinne- rings Medaille van de Rijks Tuin bouw Winterschool te Aalsmeer, benevens een Lofbetuiging van de jury. Deze schitterende collectie orchi deeën, welke uit 100 exemplaren bestaat, en 46 soorten bevat, werd gekweekt In de Tropische kassen van de Rotterdamse Diergaarde cn had dc concurrentie te doorstaan van de grootste orchideeënkwelcers tc lande. Van Zondag 23 November af. zal deze collectie te bezichtigen ziin in de Victoria-Regia-serre van Dier gaarde „Blii-Dorp". Verbruikscoöperaties willen prijzen verlagen Dc Nederlandse verbruikscoöpe raties zullen tot prijsverlaging over gaan. Er zjin besprekingen gevoerd met de directeur-generaal voor de prijzen, waarin zij cr op gewezen hebben lioe het mogelijk zou z|jn om hiertoe te komen. Als voorbeeld voor deze prijsver laging wordt genoemd de huiahoud- iam, die van 58 cent per pond op 49 cent komt. Deze prjfsverlaging van 9 cent komt op hetzelfde neer als een broodprijsverlaging van 2 cent. Men heeft in de bakkerswe reld protest aangetekend tegen eea broodprftsverlaging en gedceltelnk terecht. De winsten In groothandel cn productie ain dusdanig dat daar veel eerder U»t prijsverlaging zou kunnen worden overgegaan. i regels zal tot uitdrukking kunnen komen in minder ongunstige on gevallenstatistieken. De KNAC doet daarom nogmaals een dringend maar ook sportief beroep op het geweten, het gezond verstand en het sociaal gevoel van alle categorieën van weggebrui kers. In het belang van het alge meen, van hun naasten en van zich zelf. Met medewerking van onze krant De wereldvermaarde tenor Tito Schipa trad kortgeleden in Amster dam op en oogstte daar enorm suc ces. De belangstelling was zo groot, dat de betrokken concertdirectie al le moeite gedaan heeft Tito Schipa te bewegen zijn internationaal-tour- née zo te wijzigen, dat nog één avond vrij zou komen voor een op- tieden in Nederland. Dit nu, is ge lukt. Tito Schipa zal nog één avond in Nederland optreden en wel op Zaterdag 6 December a.s. in het ge bouw v. K. en W. te Den Haag. Reeds bij het eerste optreden in Amsterdam bereikte ons van talrij ke Parool-lezers het verzoek om voor de Rotterdammers de moge lijkheid le scheppen deze grote zan ger te beluisteren. In verband hier mede hebben wij, nu Tito Schipa in Den Haag optreedt, contact gezocht met de organisatoren, en weten te bereiken, dat ook onze stadgenoten het optreden in Den Haag kunnen bijwonen, zonder dat hieraan meer dere kosten (treinreis) zijn verbon den. Bovendien zal het plaatsbe spreken voor de Rotterdammers collectief geschieden, zodat hierme de geen moeilijkheden worden on dervonden. (in Den Haag is het bij deze voorstelling n.l. zo dat entree bewijzen in voorverkoop worden beschikbaar gesteld eu de bezitters hiervan drie dagen voor het optre den nog eens moeite moeten doen om hun plaatsen te reserveren). De prijzen der plaatsen bedragen f 2.15. f 3.35, f 4.75, 6.—, f 7.25 (alles inbegrepen, ook \estiaire) plus f 0.20 voor het plaatsbespre ken. Op deze prijzen ontvangen onze stadgenoten in verband met de kosten van de treinreis een korting van f 1.25 (wenst iemand b.v. een plaatskaart voor de rang van f 6.--, dan ontvangt hij een entreebewijs van f 4.75 en een bespreekbewijs voor de rang van f 6. Van Maandagmorgen 9 uur af wordt aan ons kantoor Schiedamse- smgel 42 de gelegenheid opengesteld plaatsen te bestellen, die tegelijker tijd betaald moeten worden. DE DIRECTIE De „Oranje" vertraagd Debarkatie nu Zondag morgen om acht uur Het motoryussagiersschip „Oran je", van de stoomvaart mij. Neder land, dat geheel bezet met passa giers, op weg is van Batavia naar Amsterdam, is Vrijdagmorgen by het binnenvaren van Southampton in moeilijkheden gekomen tengevol ge van de sterke wind. Door een krachtige windstoot dreef het schip af en stiet met het achterschip te gen de kade. Het schip scheerde hierbij rakelings langs een tank- boot. Daarna dreef de Oranje in voorwaartse richting en kwam in botsing met het 23.428 ton metende Engelse lijnschip „Strathmore" dat bezig was passagiers aan boord te nemen voor Bombay. Tot overmaat van ramp raakte bovendien nog de tros van een sleepboot in een der schroeven van de Oranje verward. Het Nederlandse schip kreeg scha de aan de huidbeplating. Het heeft Vrijdagavond de reis naar de thuis haven voortgezet, doch kan, daar oen van de drie schroeven niet werkt, slechts met zodanige snel heid varen, dat het eerst in de nacht van Zaterdag.op Zondag in IJ muiden zal arriveren. De rcpatriëringschenst In Den. Haag heeft thans medegedeeld, dat dc passagiers nu Zondagmorgen om acht uur te Amsterdam zullen wor den gedebarlceerd. Scheepsleiding van Mildred niet schuldig De raad voor de Scheepvaart be handelde Vrijdag de ramp van het motortankschip „Mildred", eigen dom van dc N.V. Tankkustvaart- maatschappij te Rotterdam dat op 27 October aan de Zuid-Westkust van IJsland aan de grond liep en in tweeën brak. De kapitein A. W. S., de le stuurman C. A. G. en de 2e stuurman A. F. werden ge hoord. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart kwam o.m. tot de conclusie dat het navigeren van de tweede stuurman de oorzaak van de ramp is geweest. Deze heeft ver moedelijk door slecht zicht twee vuurtorens verwisseld en de vuur toren van Und Verdame aangezien- voor die van Malarif, waarvan het schip op het ogenblik; dat het aan de grond liep nog tién mijl verwijderd was. Geen der drie scheepsofficie ren achtte de inspecteur schuldig aan de ramp. De raad zal op een nader te bepalen datum uitspraak doen. Brand aan boord Brastagi gedeeltelijk geblust Naar Reuter uit Durban ver neemt woedt de brand aan boord, van het in de straat van Mozam bique gestrande motorschip „Bras tagi" nog in een ruim voort. Het vuur op dc brug en in het andere ruim is thans gedoofd. i q d; V V f ..f.- .feite*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1