(J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Robert Schuman (M.R.P.) premier van een coalitieregering ^JsPPP:'? Onderhandelingsschip komt 2 December in Batavia Hanni Schaft's moordenaar voor zijn rechters Aantal stakers in Frankrijk bedraagt thans bijna een millioen Er is vooruitgang in Indonesië Historische vondst I Nieuwekerkordein in het Prinsenhof Ned. Herv. kerk Sch. 5 gestrand bij Terheiden Wet-autov ervoer goederen Stagnatie in de kolenproductie Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. (593 00 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kv. irtaal 4,—, losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 358444 Bankier* Amsterdamsche Bank to Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Maandag 24 November 1947 Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 274 (Van onze correspondent) PARIJS, 24 November Na vier dagen crisis heeft Frankrijk althans weer een regering. De afgetreden minister van financiën Robert Schuman (MRP) is er met veel moeite in geslaagd in de afgelopen nacht een kabinet samen te stellen waarin 6 leden van de MRP, 5 socialisten, 3 leden van het rassemblement des gauches en onafhankelijke republikein van de rechterzijde zitting hebben. Om half twee is de nieuwe regering op het Eiysée aan president Auriol voorgesteld. Morgenmiddag verschijnt zij voor de natio nale vergadering. Twee radicale ministers uit het kabinet Rama- dier, Yvon Delbos en André Marié, aan wie na Blum's mislukking, de kabinetsformatie was aangeboden, hadden beiden onder het motief van hun zwakke gezondheid, de opdracht geweigerd, toen president Auriol de MRP-er Robert Schuman (niet te verwarren met de voorzitter van de MRP Maurice Schuman) aanzocht om zijn krachten te beproeven. Robert Schuman is afkomstig uit Lotharingen. Hy maakte deel uit van het kabinet van Pétain in 1940, waarin hij belast was met de zorg voor de vluchtelingen. Reeds na één maand werd hij door de Duitsers gearresteerd. Hij is een zachtzin nig en zeer nauwgezet man die om zy'n onkreukbaarheid algemeen wordt geacht. Reeds Zaterdagmid dag verscheen Schuman voor de nat. vergadering, die hem met 412 tegen 184 stemmen als minister president bevestigde. Vóór stemde de gehele vergadering van uiterst rechts, tot en met de socialisten, tegen stemden alleen de communis ten. Schuman die evenals Blum tot de z.g. troisième force behoort, ver wierf dus 112 stemmen meer dan Blum. Dit verschil is te verklaren uit de omstandigheid dat Schuman geen strijd tegen de Gaullisten heeft aangekondigd, zoals Blum. Uit het besef dat de steeds verder om zich heen grijpende stakingen en de conferentie van Londen een voortduring van de crisis niet ge doogt en uit de overweging bij vele Gaullisten dat Schuman, die in po litieke ervaring en populariteit bij de arbeiders uiteraard onderdoet, minder kans van slagen heeft dan de socialistenleider en dus in afzienbare tijd wel voor De Gaulle zal moeten plaats maken. De kabi netsformatie die langer heeft ge duurd dan men aanvankelijk ver wachtte, stuitte vooral op bezwa ren die de socialisten tegen Paul Reynaud hadden gemaakt. De so cialisten waren van mening dat men, nu men weer voor een aantal stakingen staat, een algemene sta king eerder zal provoceren dan voorkomen door op dit ogenblik met Reynaud aan te komen, In overleg met Blum heeft Reynaud zich toen teruggetrokken om de kabinetsformatie niet langer op te houden, nadat de M.R.P. had ge weigerd zonder de socialisten te gaan regeren. Het nieuwe kabinet verschilt in principe niet belangrijk van dat van Ramadier en men ziet eigenlijk niet goed waarvoor de hele crisis nodig was. In plaats van de socia listen heeft nu de M.R.P. het groot ste aantal zetels. De belangrijkste wijziging is dat de portefeuille van financiën, verenigd met die van economie, gelegd is in handen van René Mayer, een Gaullistisch libe raal, die tot het Rassemblement des Gauches behoort en. die het enige lid van het nieuwe kabinet is dat de vorige week niet voor Léon Blum heeft gestemd. René Mayer die men niet moet verwarren met de socialistische minister van ar beid. Daniël Mayer, is afkomstig uit Noord-Afrika en heeft bij de bevrijding van Frankrijk deel uit gemaakt van het kabinet van De Gaulle. Hij heeft nu de plaats ge kregen die oorspronkelijk voor Rey naud bestemd was. Zijn aanwezig heid betekent een bittere pi! voor de socialisten en de terugkeer voor zover mogelgk naar een liberale economie. De belangrijkste porte feuilles zijn als volgt verdeeld*, mi- nister-president: Robert Schuman. M.R.P.: buitenlandse zaken, Bi- dault, M.R.P.: justitie, André Ma- rié, sociaal-radicaal; binnenlandse zaken, Jules Moch, S.F.I.O.; arbeid. Daniël Mayer, S.F.I.O.; financiën en economie, René Mayer, sociaal radicaal; overzeese gebiedsdelen, Paul Coste-Floret, M.R.P.; recon structie, René Coty, onafhankelijk republikein. De stakingen blijven zich langza merhand uitbreiden. Het spoorweg net is gedeeltelijk verlamd. In Pa- Weerbericht NOG VEEL WIND Weersverwachting, gel- fiig van Maandagavond i tot Dinsdagavond. J In het Noorden van het land: wisselende be wolking met regen- cn hagelbuien. Krachtige, stormachtige vooral langs de Waddeneilan den tijdelijk storm achtige Noord-Westelij ke wind. Guur weer, In het Zuiden van het land: wisselende bewolking met enkele verspreide buien. Matige tot krachtige Noord-Westelijke wind. Overdag wei nig verandering van temperatuur, in de nacht op tegen de wind beschutte plaatsen hier en daar lichte nachtvorst 25 Nov Zon op 8 15 uur, onder 16 38 uur Maan on 15 27 uur. onder 4 16 uur waarnemingen hedenmorgen 8 40 uur ie Rotterdam. Luchtdruk 763 7; wind W.Z.W. 4 iemp 7 8; max. temp. 132 (2 40 uur gis termiddag! min. temp. 7 8 (8 40 heden morgen). Weersgesteldheid; bewolkt. 25 Nov.: Waterstanden Rotterdam le tij 2.13 uur, 2e tij 14.14 uur. rijs staakt men in sommige sta tions, zoals aan de Gare de Lyon, dat gesloten is. Het totale aantal Franse stakers loopt reeds tegen het millioen. Het Zuid-Oosten des lands is daardoor niet meer per trein bereikbaar. Overigens ligt het buurtverkeer grotendeels stil, ter wijl op de grote lijnen aanzienlijke vertraging heerst. Voor vandaag is tevens een algemene havenstaking aangekondigd. Toch neemt ook het verzet tegen de stakingen toe. De Pary'se onderwijzers gaan vandaag weer naar school, zonder dat zij gekregen hebben - wat zy vroegen. De stemming is overal nog kalm. Campagne voor Koning Leopold Een nationaal congres, bijgewoond door enkele leden van het kabinet en gepresideerd doctr ex-minastcr Albert de Vleeschauwer, heeft Zon dag besloten een actieve campagne te beginnen voor de terugkeer van Koning Leopold. Aan regent Prins Karei is een motie gezonden, waarin deze ver zocht wordt het initiatief te nemen om de grondwettelijke rechten te herstellen. Als door wettige methoden geen wijziging in de situatie gebracht kan worden, wenste het congres gaarne, dat het volk zijn mening zal „uit spreken. Paul van Zeeland: Paul van Zeeland, lid van de commissie van drie, is &p weg naar Brussel op de Amsterdamse lucht haven Schiphol geland. De heer van Zeeland maakte de vlucht van Batavia in een 42 uursvlucht met de K.L.M.-Consteliation Holland Michigan. Van Zeeland vertelde, dat hrj Vrijdag een bezoek aan Makassar heeft gebracht, waarvan hij de meest gunstige indruk had mede genomen. Hy geloofde, dat het eco nomische leven in de staat Oost- lndonesië zeer goed functionneert. Wat betreft net weik der commis sie zeide de heer Van Zeeland, dat er vooruitgang is te bespeuren, hoewel zeer langzaam. Op ds order „staakt het vu ren", die destijds door de Vei ligheidsraad is gegeven, heeft de commissie in de vorm van een lijst met punten een aantal suggesties gedaan en het is, naar de heer Van Zeeland zeide, verheugend te kunnen constateren, dat steeds meer van deze suggesties door beide partijen worden overgenomen. De heer Van Zeeland is twee maal in Djogja geweest, doch wenste zich over de situatie aldaar niet uit te laten. Ook op de vraag of de sfeer tussen beide partyen op het ogenblik gunstig is, bleef hij het ant woord schuldig. Vervolgens vertrok Van Zeeland naar Den Haag waar hij met de minister-president dr. L. J. M. Beel, de minister zonder Dortefeuille L. Götzen, de minister van Overzeese Gebiedsdelen, mr. J. A. Jonkman en de minister van Buitenlandse Za ken mr. C. W. G. H. Baron van Boetzelaer van Oosterhout het diner gebruikte. Vanmorgen zette hij zyn, reis per vliegtuig voort. Het ministerie van Econ. Zaken wij'st er nog eens op, dat het in de periode van 3 t/m 5 December en van 22 t/m 24 December a.s. is toegestaan etala- geverlichtïng te ontsteken tot uiterlijk 22 uur. ^chtrecjame en neonverlich ting" blijven echter verboden. .s*„»- Zes Macks van Van Gcnd Loos met 't bekende opschrift Hollandsko- Ceskoslovensko" startten Zaterdag te Utrecht voor de 500ste konvooi-rif naar Tsjecho-Slowahje. Klaarheid in moord op Willem de Zwijger Bij de restauratie van het Prinsen hof te Delft is een zeer bijzondere ontdekking gedaan. Men heeft n 1. een achter de muren ingemetselde trap kunnen blootleggen, waarvan men tot dusverre het bestaan niet kende, al vermoedde men wel. dat ten tijde van Willem van Oran.ie daar ter plaatse de situatie anders was geweest. Daardoor kon ook nooit een voor stelling van de vlucht van Balthasar Gerards in overeenstemming wor den gebracht met de wijze, waarop deze m het protocol van Rombertus van Uylenburgh (de schoonvader van Rembrandt) is verhaald, n 1 dat de moordenaar over de bmnengevel en door de tuin naar de stadswal vluchtte en daar werd gegrepen. Im mers. Van Uylenburgh, die op 10 Juli 1584 bij Willem van Oranje te gast was, behoorde tot de eersten, die de gewonde prins hulp verleen de. Aan hem danken wij het nauw keurige protocol van de gebeurte nissen Mr J_ K. van der Haagen heeft enige jaren geleden een artikel gepubliceerd, dat de tegenstrijdig heid van dit protocol met de toe stand in het Prinsenhof, zoals deze de laatste jaren was, aantoonde. Nu echter achter de muren de ingemet selde trap is vrij gelegd stemmen de feiten volkomen met de beschreven situatie overeen. De entdekking heeft grote belangstelling gewekt en het spreekt vanzelf, dat de trap thans in het restauratieplan is opge nomen. Het Britse kabelschip „Monarch" zal spoedig beginnen, met het leg gen van een onderzeese kabel van Aldeburgh naar Domburg (Wal cheren). De afstand tussen beide plaatsen is 88 zeemijlen. Met deze kabel zullen 84 tele foongesprekken te gelijker tijd ge voerd kunnen worden. In de zitting* van de generale s.vncde van de Nederlands Hervorm de Kerk, die vandaag in verband met de betekenis van het ontwerp Nieuwe Kerkorde in de Domkerk te Utrecht gehouden werd, heeft prof. dr. S, F. H. J. Berkelbach v.d. Spren kel het ontwerp van de generale synode overhandigd. In het ontwerp waarover de be sprekingen in de vergadering van de generale synode van Januari zul len worden geopend, wordt gekozen voor een presbyteriaanse synodale orde, hetgeen inhoudt dat de amb ten niet op zichzelf, maar in het verband van de vergadering tot hun recht zullen moeten komen. De generale synode heeft inzon derheid tot taak leiding te geven aan het leven cn werken der kerk op haar verschillende arbeidsvelden, toezicht te houden over de kerk en te getuigen met en voor de kerk jegens overheid en volk van hei evangelie van Christus. Bijzondere aandacht verdient dat de kerk be- lifdende kerk heeft te zijn De kerk draagt dus een apostolisch karakter en gaat als zodanig uit in de wereld (Israeï-zendingen enz.), ook m de niet-gekerstende wereld. Wat de ambten betreft, worden onder diena ren des woords geteld, gewone pre dikanten, zendingspredikanten en predikanten-evangelisten, terwijl onder de ouderlingen worden opge nomen de kerkvoogden. Naast de ambten worden in de arbeid der kerk zgn. diensten voorgesteld met be trekking tot de geestelijke vorming van de jeugd, de catechese en het diaconaat- Het toezicht over belijde nis en wandeling van ambtsdragers1 en leden wordt gehouden door broe derlijke samensprekmgen en herder lijk vermaan, terwijl de kerk, in dien nodig, tot de oefening van tucht overgaat. Hrt is duidelijk dat de synode geruime tijd zal moeten vragen voor de bestudering van het ontwerp. De gemeenten, keikraden en kerk voogdijen. alsmede de classicale ver gaderingen en organen van bijstand zullen in dit overleg kunnen delen, en holte 4.57 m. Vruchteloze pogingen om los te komen Zaterdagnacht is de Sehevcning- se logger de Sch. 5, Schipper de Klein, van de rederij J. J. van der Toorn, vlali voor Terheide op het strand gelopen. Het ongeluk wordt toegeschreven aan foutieve naviga tie. De stroom was op dit ogenblik zo heftig, dat de logger, die in 1919 werd gebouwd, over twee zand banken heen, op het strand werd gezet. Ondanks het late uur werd spoedig alarm geslagen en hulp geboden. Sleepboten van Smit Co. en Scheveningse loggers rukten uit. De reddingboot Arthur slaagde er door handig manoeuvreren en kranig optreden van de bemanning in, vijf van de jongste leden der zestienkoppige bemanning van de logger te halen. Aangeboden hulp van de sleep boten werd geweigérd, omdat de Sch. 5 niet verzekerd bleek te zijn. Aan boord van het schip bevon den zich 38 last harmg ten einde de kans op ontkoming van het strand te vergroten, werd een groot deel van deze haring gelost. De ankers werden uitgegooid, ten einde te voorkomen dat de Sch. 5 nog verder op het strand zou wor den gedrukt. Hoge Ktortzeeën teis terden tot Zondagnacht het scheep je. De hoop dat toen; bij opkomen de vloed, de loggers*-zou kunnen -worden bevrijd gfelfiiiet -in "ver vulling. Integendeel de ankers hielden niet, met het gevolg dat de Sch. 5 nog hoger op het strand werd gejaagd. Hedenmorgen om 7 uur lag de vissersboot nog slechts tien meter van de voet der duinen. Nochtans is niet alle hoop opgege ven dat in samenwerking met vrachtauto's en Scheveningse log gers, het schip weer in zee kan worden getrokken. Conflict in de Bloemen handel Ook in de afgelopen week zijn in verscheidene plaatsen vergadenagen gehouden door de bloemenhandel (grossiers, detaillisten en straathan del) in verband met de van 1 Decem ber a.s. door de veilingbesturen te heffen Veiling-service van 1 J4%. Op al deze vergaderingen is beslo ten van 1 December af niet meer aan de veilingen te kopen. Het schijnt, dat niet alle kwekers achter de veihngbesturen staan, want verscheidenen hunner hebben de han del doen weten, dat zij bereid zijn hun producten direct van de tuin te verko pen, Rïjwieldistribute moet in sneller tempo De directie van de Simplex-rijwiel- fabrieken te A'dam heeft zich in een telegram gericht tot de minister van Economische Zaken in Den Haag met het dringende verzoek zo snel mogelijk •n de rijwieldistributie in te grijpen. Financiering van het bedrijf, aldus het telegram, zal onmogelijk worden als dc productie in veel sneller tempo blijft gaan dan de njwielbestelbonnen wor den uitgereikt, terwijl toch de behoefte aan rijwielen onveranderd groot is. Dc vakgroep heeft reeds weken geleden besprekingen met de bevoeqde instan ties geopend opdat wegen gevonden worden, waarlangs de grote voorra den kunnen worden afgezet. Engelse mijnenveger wordt Nederlandse trawler Door de „Verre Visscherij Maat schappij" te ÏJmiuden werden pa de oorlog drie oorspronkelijk als traw lers gebouwde, doch direct na de voltooiing van de bouw van 3944 als mijnenvegers gebruikte. Engel se schepen gekocht, met het doel deze schepen hun oorspronkelijke gedaante terug te geven en te ge bruiken voor visvangst in de Noor delijke zeeen. Bij de N.V. Combinatie te Schie dam wordt een dezer schepen, de „Fuday", nu omgebouwd. Het schip, dat een waterverplaatsing van on geveer 756 ton heeft, wordt o.a. uit gerust met een glycerin edruk-stuur- inrichting, radio-telefonie. stromend warm en koud water, modern vts- gerei en met het oog op de koude in noordelijke streken, met centrale verwarming en een ver doorgevoer de isolatie De voortbeweging ge schiedt door een triple-exentie stoommachine van 850 i p.k. De ke tels zullen worden omgebouwd van kolen- tot oliestookinrichting De afmetingen van het schip zijn: lengte over alles 50.02 m.» breedte 8.33 m. MET ALLE MIDDELEN werd Zon dag gepoogd de Sch 5 van het strand bij Ter heiden te bevrijden. Tevergeefs' De logger lag vanmorgen vlak bij dc duinen. En verzekerd is de Sch 5 met! De bemanning kwam gelukkig met in gevaar. Extra suiker voor Sint Nicolaas Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de bonnen 026 en 524 aangewezen zyn voor het extra rantsoen voor 200 gram suiker of versnaperingen, of 400 gram jam voor Sint Nicolaas. Deze bonnen zyn geldig t.m. 13 December a.s. Gestolen goud terug- uit Duitsland Na de diamanten is Zaterdag ochtend tegen tien uur in \'ier 19 tons trucks van ,.Van Gcnd en Loos" 30.000 kilo van de door de Duitsers uit ons land geroofde goudvoorraad naar Amsterdam te ruggebracht. Deze voorraad bestaat voor ongeveer de helft uit baren en voor de andere helft uit gemunt goud. In totaal vertegenwoordigt het teruggvoerde goud een waarde van 90 millioen gulden. Nieuwe commandant voor corps mariniers Genera al-maj oor M. R. de Bruijne, die dezer dagen met de „Oranje" uit Indonesië hier te lande js aangeko- komen, is bestemd om binnenkort generaal-majoor Von Ere hag Drabbe op te -volgen ais commandant ,.van het corps- mariniers. Generaal Von Fr ei tag Drabbe zal dan met pensioen gaan.\ TECHNISCHE COMMISSIES MAKEN GOEDE VORDERINGEN De „Renville", een transportschip van de Amerikaanse marine,! is beschikbaar gesteld voor de Nederlands-Indonesische be sprekingen. Het schip zal 2 December in de wateren van Java aankomen, zo heeft de commissie van drie bekend gemaakt. De technische commissies voor de uitvoering van het bevel „staakt het vuren" zijn Zaterdag naar Djogja vertrokken om daar de onderhande lingen voort te zetten. Zij hebben in de eerste vergadering te Kalioerang bij Djogja op verscheidene punten overeenstemming bereikt. De vertegenwoordigers van de commissie van drie bij de techni sche commissies hebben een com muniqué gepubliceerd, waarin wordt gezegd dat men is overeen gekomen sabotage, intimidatie, re presailles en andere activiteit van dezelfde strekking jegens personen, groepen en eigendommen te ver bieden, evenals vernietiging van goederen, onverschillig wie de eige naar is. Men is in principe overeen gekomen dat de wederzijdse gevangenen in vrijheid zullen worden gesteld. Zo spoedig mo gelijk zullen besprekingen wor den gehouden om deze beslis sing uit te voeren. Een aantal voorstellen dat in de vergadering werd ingediend zal eerst aan de regeringen moeten worden voorgelegd. Daarom zal voor Zaterdag met weer vergaderd worden. Makassar voldaan. Men is m Makassar voldaan over het feit dat de commissie van drie m de persoon van Paul van Zee land belangstelling aan de dag heeft gelegd voor Oost-Indonesië. Van Zeeland s bezoek, aan de voor avond van Zijn vertrek naar België, duurde 24 uur. Hij bezocht de radja van Goa, sprak met de president, de voorzitter van het parlement, de premier en alle ministers, de frac tieleiders, de residenten van Zuid en Noord-Celebes, de Chinese con sul en talrijke vertegenwoordigers van het economische en financiële leven. Het Republikeinse kabinet heeft het rapport van minister Leimena, voorzitter van de Republikeinse technische commissie voor de uit voering van het wapenstilstandsbe vel, m behandeling genomen. Dit rapport handelt over de eerste re sultaten van de besprekingen te Batavia. Men. heeftfonk gespróken over het rapport van Setyadjit over het Nederlandse optreden op Ma- doera. Doodstraf geëist De verwaande manier, waarop Maarten Kuiper Zaterdag zyn in trede in de beklaagdenbank van het Amsterdamse Bijzonder Ge rechtshof deed, wekte de schijn, dat men hem niets kon maken. Zijn zondenregister was dermate uitge breid, dat van een zelfverdediging nauwelijks iets terecht kwam, ter wijl zyn zwakke verweer verdween onder de lawine van beschuldigin gen. Niemand verwachtte dan ook clementie voor deze S.D.-er, die zo als hij reeds eerder bekende, zeven tien doodvonnissen in de bezetting voltrokken had. De procureur-fis caal. mr. Jansen, besloot zijn requi sitoir met de woorden: „Voor deze man kan geen plaats meer zijn in ons land", zodat tegen verdachte de hoogste straf werd geëist. Als politieman beriep Kuiper zich herhaaldelijk op zijn superieu ren, en voor de vele arrestaties, waarbij hij aanwezig was, wist hij zich niet anders te verweren, dan door alles op zijn collega's af te schuiven. Zelfs nog voor het Hof beweerde Kuiper als Nederlands politieman zijn plicht te hebben ge daan, toen hem ten laste werd ge legd, dat hij op een vluchtende ille gale werker had geschoten. Zijn ontkenning mocht niet meer baten, toen zijn vroegere medewerkers ztjn terreurdaden kwamen bevesti gen. De afschuwelijkste zaak was de moord op Hanni Schaft, waarbij Kuiper zich trachtte te verdedigen met het ongeloofwaardige verhaal, dat een ander haar aanschoot en hij haar, „om haar uit haar lijden te verlossen", met zijn karabijn van dichtby het genadeschot gaf. Ge tuigenverklaringen en een 'genees kundig onderzoek toonden het te- Prinselijk paar onder scheidt Lord en Lady Mountbatten Het prinselijk paar heeft geduren de zijn verblijf in Londen onder scheidingen uitgereikt aan lord en ]ady Mountbatten. Aan lord Mount batten, die thans de titel draagt van „Earl of Burma", werd het groot kruis in de orde van de NederI Leeuw verleend voor zijn verdien sten als bevelhebber van ..Combined Operation" en later als opperbevel hebber van „South East Asia Com mand". Aan lady Mountbatten, die onmid- dellyk na de Japanse capitulatie on der zeer moeilyke omstandigheden gevangenkampen in Indonesië be zocht, werd de medaille van het Roode Kruis uitgereikt. gendeel aan, zodat rar. Jansen in zyn requisitoir de beestachtige rol van de verdachte in felle bewoor dingen schilderde en tenslotte de doodstraf eiste. Modern motorschip voor Van Nievelt Goudriaan Zaterdagmiddag om 12 uur is van de werf West van de Ned. Dok- en Scheepsbouw Mij. te Am sterdam met goed gevolg te water gelaten het 10.000 t. metende motor vracht- en passagierschip Albireo bestemd voor de Rotterdamse re derij Van Nievelt Goudriaan en Co. Mevr. A. M. M. Eikeienboom-Smit verrichtte de doopplechtigheid de kiel van het schip werd in 1943 gelegd. Op Dolle Dinsdag kon het schip nog niet te water worden ge laten, wat voor de Duitse— aanlei ding was het schip do- middel van een springlading ernsug te be schadigen. Prins Willem V' ruim acht nieter omhoog Het opvijzelen van het in de Waterweg gezonken liggende mo torschip Prins Willem V heeft een zodanig gunstig verloop, dat het schip thans acht en een halve me ter is gelicht men zou tot 9.20 me ter door kunnen gaan, doch men is met vijzelen opgehouden om eerst het schip lichter te maken door het vt."wij deren van een grote hoe veelheid zand en slik. Tevens zal men de gaten dichten row el die, door ue ontploffingen \eroorzaakt als de uitlaten van pijpleidingen enz. Men zal dan door proefpompen nagaan of het vaartuig drijven wil. Lukt dat, dan zal de Prins Willem V definitief worden leeggepompt en tussen de hef torens vandaan worden ge sleept. Het schip moet daarbij een zodanige diepgang hebben, dat het m een droogdok kan worden opge nomen. Doen zich geen onver wachte tegenslagen voor dan denkt de rijkswaterstaat nog twee weken nodig te hebben om het zover te krijgen. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ 502e Staatsloterii, 5e klasse. Xe lijst; 1000.—: 1087. 12176. 14410. 15102. 15785, 21641. f 400158. 62SS, 104S7, 11115, 12004. 200.— 1660, 4284. 9250. 100.—: 5003. 6002. 12345, 15916, 17256. 19465, 19687, 21185. Critiek op wetsontwerp Tegen het wetsontwerp „Wet autovervoer goederen", is m krin gen van transportondernemer» ernstige critiek gerezen. Zo lezen wij in „Beroepsver voer", het officiële orgaan voor de vakgroep goederenvervoer langs de weg, dat het wetsontwerp van minister Vos, van bovenaf wil be palen in welke mate de verschil lende vervoerstakken aan het goe derenvervoer mogen deelnemen. Het blad stelt zich daarmj de figuur van de minister voor als vervoers dictator, die aan het be drijfsleven zal voorschrijven op welke wijze en tegen welke tarie ven het vervoer zal plaats vinden. Het wetsontwerp wil namelijk de minister de bevoegdheid geven, vergunningen voor het vervoer van goederen voor derden ever de weg te weigeren, in te uekken of te wijzigen, zodra het „algemeen ver- voersbelang" dat eist. Bij intrek king of wijziging der vergunning is niet voorzien in een schaderege ling voor de ondernemer, zodat wanneer de minister van mening is, dat een overigens volkomen ge zond vervoerbedrijf „ii\ het alge meen vervoersbelang" meet ver dwijnen, de ondernemer, noch zijn personeel enige aanspraak kunnen maken op schadevergoeding van wie dan ook. „Ook de beroepsvervoerders zien in, dat het goederenvervoer langs de weg geregeld moet worden, maar dan. niet van bovenaf maar van binnen uit, door middel van een sanering van de bedrijven, waarvan een natuurlijke taakver deling tussen deTranspsrtöedrijven en de vervoerstakken het gevolg zal zijn. Een gezonde ontplooiing van het particulier initiatief en on dernemingsgeest, waaraan het ver- voersapparaat zozeer behoefte heeft, zullen echter verstarren in, de verregaande staatsbemoeienis, die het bedoelde wetsontwerp geeft te duchten." Zaterdagmorgen deed zich op de Domamale mijn te Kerkrade een ernstige bedrijfsstoring voor, ten gevolge waarvan het ondergrondse bed ril f gedeeltelijk is komen stil te liggen. Door het defect raken van de ophaalmachine van de hoofd schacht voor het koienvervoer is deze schacht voorlopig uitgescha keld. Daar de reparatie minstens een week in beslag neemt, moet de kolenproductie op de Domaniale miin ingekrompen worden. Om deze terugslag gedeeltelijk te ondervan gen, zijn Maandagmorgen 250 man vag deze mijn tijdelijk op de om liggende mijnen tewerkgesteld. Diepen en Mij. Nederland stichten „Aerolanda" Tussen de stoomvaartmaatschap pij „Nederland" en de Frits Diepen Vliegtuigen N.V. is overeenstem ming bereikt inzake de oprichting van een nieuwe Nederlandse lucht vaartmaatschappij. Deze maat schappij, die de naam „N.V. Aero- Janda" zal dragen, zal geen lijn diensten exploiteren, doch zal uit sluitend chartervluchten uitvoeren. Boekenweek 1948 De boekenweek 1948 zal van Donderdag 26 Februari tot en met Zaterdag 6 Maart gehouden wor den en dus niet acht, maar tien dagen duren. Als „geschenk 1948" zal worden uitgegeven de novelle „Oeroeg", een inzending, die bij een litteraire prijsvraag uit 19 manuscripten is gekozen. Nieuw is een. boekenweek-uit gave voor jonge mensen van Anne H. Mulder. In Amsterdam wordt de boekenweek ingeleid met een gala-voorstelling in de Stads schouwburg, naar alle waarschijn lijkheid van Slauerhoff's toneel stuk „Jan Pietersz. Coen" onder regie vèn Carel Briels. Vermoede lijk zal de opvoering in Rotterdam herhaald worden. Te Bloemendaal is in de ouder dom van 58 jaar overleden ir. N. Blankevoort, directeur van het grote aannemersbedrijf Van Hat- tum van Blankevoort te Beverwijk, dat grote publieke werken uitvoer de in binnen- en buitenland. Bo vendien was de heer Blankevoort directeur van de maatschappij, die de tunnel onder de Maas te Rotter dam heeft gebouwd. De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag om half twee op de Algemene Begraafplaats te Bloemendaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1