r" HET ROTTERDAMSCH PAROOL Tussentijds hulp-programma stuit op moeilijkheden Londen' begint vandaag Franse stakingen woeden als een bosbrand voort Van Globus' moordenaars is een spoor gevonden Tegen prijsopdrijving van onderhuren J Vrij. onverveerd Verdeeldheid onder de Republikeinen De nieuwe zuivel- en vleesprijzen Weerbericht N.S. TE ROYAAL? De „Brastagi" verloren? Dank van het Engelse bruidspaar Regering zal aan zekere loonsverhogingen niet kunnen ontkomen Binnenkort instelling van speciale prijscommissie Taxi-chauffeur ter aarde besteld Spoorwegpersoneel wil beter bestaan Het nieuwe Polen in woord en beeld Perszuivering is geen bijzonder strafrecht Rwd. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kv -rtaal k,—, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteurs Th. Ramaker Dinsdas; 25 November 1947 Zevende jaargang, No. 275 In de Amerikaanse Senaat zijn moeilijkheden gerezen over het program van tussentijdse hulp aan Frankrijk, Italië en Oosten rijk. Er bestaat een fundamenteel verschil van mening in de Republikeinse partij over de grenzen van de hulpverlening. Een aantal Republikeinen zijn geschrokken van Trumans anti-infla- tie-program, dat door de hulpverlening onvermijdelijk zou gor den en willen daarom de credieten beperken. Senator Donneil heeft aangekondigd dat hij wellicht een amendement zal indienen, waarbij de hulp aanmerkelijk geredu ceerd zal worden. Het hulpverleningsprogram is thans in de Senaat zover gevor derd, dat de commissie voor buiten landse betrekkingen, de commissie- Vanderberg, het wetsontwerp voor het crediet van 597 millioen dollar totaal heeft goedgekeurd. Dit wets ontwerp komt vandaag in de Se naat en zal naar verwachting Woensdag worden aanvaard. Vóór het plan in werking kan treden moet echter nog een afzon derlek wetsontwerp worden goed- n^^urd voor de toewijzing van de ueschikbaar gestelde gelden. Dit wetsontwerp moet van de commis- sie-Bridges komen. Bridges nu heeft ernstige bedenkingen tegen de omvang van de hulp laten horen. Hij deelde mee dat zijn commissie niet bereid is een blanco chèque te schreven. Het departement heeft het Congres niet voldoen de gegevens verstrekt om het verzoek om 597 millioen dol lar te rechtvaardigen, zei hg. Rapport van Truman Truman en Vandenberg hebben 2lch opnieuw in de discussie ge mengd. De president heeft het Congres een rapport toegezonden over het verbruik van de reeds eerder toe gestane gelden, dat moest dienen als herinnering, dat de fondsen te gen het eind van het jaar zyn uit geput. Op 1 October was volgens dit rapport uitgegeven: aan Italië 121.296.000 dollar, aan Oostenrijk Varkensvlees: Fricandeau 2,90 per kg (oude prijs 2.55): carbonade 2,55 2,25)spek 1,90 1,70): poten en krabben 1,— 0,85): gehakt 1,85 (on veranderd Vleesware npr oducten waarin varkensvlees is verwerkt, stijgen gemiddeld in prijs met één cent per 100 gram. Producten, waarin uitsluitend varkensvlees is verwerkt, on lergaan een prijsver hoging. welke varieert van 7 tot 14 cent per 100 gram. De grootste stijging in deze groep ondergaat bla'asham, n.l. 14 cent per 100 gram, welk product wel onderschei den moet worden van het zg. ham- spek, dat in de prijsverhoging niet is betrokken. Kaas: do prijzen voor kaas per kg zijn: {al volvette kaas met uit zondering van de onder f en h ver melde soorten 2.20 (oude prijs 1,85); (b) alle soorten 40 plus kaas, al of niet voorzien van kruid nagels en/of komijn, met uitzonde ring van de onder c. g en i genoem de soorten 2.00 1.70): (c) 40 plus fabrieks Leidse kaas. 40 plus Friese nagelkaas en 40 plus kanterkaas 2,20 1,85): <d) 20 plus fabrieks Leidse kaas. 20 plus Friese nagelkaas en 20 plus kanter kaas 1,90 ff 1.60); (e) boeren Leidse en Delftse kaas 2,10 (f 1,80); (f) volvette korsUoze (blokkaas) en smeerkaas in ver pakkingen boven 50 gram f 2,30 2,00); (g) 40 plus korstloze (blokkaas) en smeerkaas in ver pakkingen boven 50 gram f 2,20 1,90): (h) volvette korstloze kaas (blokkaas) in verpakkingen t.m. 50 gram 2,70 2,40): (i) 40 plus korstloze kaas (blokkaas) in verpakkingen t.m. 50 gram 2,60 2,30): Limburgse en Her- vese kaas per kaasje van 200 gram bij verkoop in de provincie Lim burg. jonger dan vier weken 0,43 0,31). vier weken of ouder 0,46 0,33). Melk en melkproducten: in alle rayons stijgt de tot 23 November 1947 geldende melkprijs met 2, cent per liter gestandaardiseerde melk. In het z.g. vollemelkgebicd stijgt de prijs met 3 cent per liter. Alle melkproducten van gestan daardiseerde melk, zoals pap, yog hurt, zijn eveneens met 2 cent nor liter verhoogd. BUIIG WEER Weersverwach ting, geldig tot vVóensdagavond. Zwaar bewolkt met opklaringen, regen- cn hagel buien, vooral In het Noorden van het land. Guur weer. Aanvanke lijk matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk stormachtige wind tus sen Noordwest en Noord. Later wat af nemende wind. Nov.Waterstanden Rotterdam, le tij 2 53 uur; 2e tij 14.54 uur. 26 Nov.: Zon op 8.17 uur. onder 16 37 uur Maan op 25 43 uur. onder 5 36 uur Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur: Luchtdruk 754.2; wind W.N.W 4; temp. 4 8; max. temp. 9.1 (gistermid dag 12 40)min, temp. 4.9 (hedenmor gen 8.40)Weersgesteldheid zwaar be- 88.639.000, aan Griekenland 38.731.000. aan China 27.700.000 en aan Triest 9.765.000. Vandenberg- zei in de Senaat: In de oorlog hebben de geallieerden de Sowjet-Unie, die een heldhaftige bijdrage leverde voor de gemeen schappelijke zaak, uitdrukkelijk in begrepen gestreden onder de plechtige gelofte een rechtvaardige vrede tot stand te brengen, die het maximum aan zelfbeschikkings recht voor vrije mensen in een vrije wereld zou waarborgen. Degenen die deze belofte schen den of ontduiken zullen de heiligste gelofte die ooit met het bloed en de tranen der martelaren geschreven werd verloochenen. Erger nog, zij zullen hun overwinning vernielen, de vrede verliezen en hun eigen noodlot in de waagschaal stellen, Op de desbetreffende vraag, door de UNO aan alle leden gesteld, heeft België als eerste land geant woord, dat het bereid is, de leden van de organisatie in 1948 te ont vangen. DE HERTOG EN DE HERTOGIN van Edinburgh brengen het eerste deel van hun wittebroodsweken door op het buiten van graal Mount batten in Hampshire. Kamerlid stelt vragen Het Tweede Kamerlid Van Dien den (P.v.d.A.) heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat vragen gesteld over recente berichten die zouden wijzen op verspilling van gelden bij de Nederlandse Spoor wegen. Volgens deze berichten zou de eikenhouten lambrizering van het directiekantoor vervangen zijn door een van mahoniehout, die 40.00O zou hebben gekost en zouden meer van dergelijke veranderingen in het voornemen liggen, w.o. een nieuwe verlichting van dc directie-kamers, die 100.000 zouden moeten kosten De heer Van Lienden vraagt de minister of hij, wanneer deze be richten juist zijn, wil bevorderen dat de in deze tijd gewenste zuinig heid ook bij de Nederlandse Spoor wegen in acht zal worden genomen. Een telegram van Lloyd's meidt. dat het in de Straat van Mozimbi- que gestrande motorschip „Bras— tiga" van de Koninklijke Rottcr- damsche Lïoyd van voorsteven tot brug is verwoest tengevolge van de brand, die aan boord heeft gewoed. Ook de dekhuizen in de midscheeps van brug tot het achtereinde van de machinekamer., zijn ernstig Be schadigd. Expert bevelen aan het bergen van het schip te staken. Er bevindt zich nog voor ongeveer 30 duizend pond sterling onbeschadig de lading aan boord, voor welker berging men voorstelt een afzon derlijk contract af te sluiten. Prinses Elizabeth en de Hertog van Edinburgh hebben een groot aantal telegrammen en brieven uit Nederland ontvangen, waarin hun beider geluk en een mooie toekomst werden toegewenst. Hunne Konink lijke Hoogheden stellen er prijs op te verklaren dat deze welgemeende wensen een grote bijdrage geleverd hebben tot hun tegenwoordig geluk, aldus deelt de Britse ambassade in Nederland mede. (Van onze correspondent) PAKIJS, 25 November. De stakingen in Frankrijk woeden als een bosbrand voort. Hier en daar slaagt men er in het vuur te doven, maar elders kruipt het voort, langzaam maar vernietigend. Scheepsladingen met voedsel bederven in de havens. De steenkool wordt niet meer ge dolven. Het gehele economische apparaat komt tot stilstand. De spoor wegstaking breidt zich uit. Een aantal stations in Pc.rijs is gesloten, andere werken gedeeltelijk. Nergens is men zeker van een trein. De regering zal op korte termijn wolkt. Ook waar een meerderheid van werk wil lend en is en dat is bijna overal is het verkeer verlamd, doordat de communistische stakers de remises met locomotieven of an dere sleutelposities bezet houden. De voedselvoorziening van de stad wordt ernstig bedreigd. Giste ren zijn zelfs treinen die reeds van de Gare du Nord vertrokken waren, door de stakers aangehouden en teruggezonden. Dc verbinding met België en Nederland is vrijwel ver broken. Geen enkele ambtenaar van de spoorwegen kan vertellen of er vandaag een trein zal vertrek ken of aankomen. In Parijs is nu ok een deel van het personeel van de P.T.T. in staking gegaan. Brie ven en telegrammen worden niet meer bezorgd. Niettemin blijft het kantoorpersoneel grotendeels aan bet werk; het telefoonverkeer is niet verbroken. De regering heeft medegedeeld dat iedere stakende postambtenaar zal worden ge schorst en beboet. De havenstaking is algemeen ge worden. Ook de mijmverkerssta- king breidt zich uit, al hebben de arbeiders in het departement van ds Maas. dat door minister-presi dent Schuman in het parlement wordt vertegenwoordigd, in grote meerderheid besloten, het werk te hervatten. Ook in de metaalindus trie breidt de staking zich uit, maar op een aantal fabrieken wordt voor de hervatting van het werk ge stemd. Knoererijen Met de vrije en geheime stem mingen van de arbeiders wordt trouwens geweldig geknoeid- De stembiljetten worden vaak door de communistische bonzen in een ten dentieuze vorm opgesteld. In som mige fabrieken is een stembiljet ge bruikt, waarop aan de ene kant stond: „Ik ben geïnteresseerd in een loontoeslag van 25% en stem dus voor de staking" en aan de an dere kant: „ik ben niet geïnteres seerd in een loontoeslag van 25% en stem dus tegen de staking". De scholen in Parijs zijn vandaag weer gesloten; nadat de nationale raad van onderwijs eerst had ge adviseerd zich weer over de kinde ren te ontfermen, is er gisteren ge stemd met het resultaat dat het grote spijbelvoorbeeld is hervat. Wrevel bij publiek De stemming bij het publiek wordt gekenmerkt door grote wre vel. Ook onder de arbeiders, zelfs onder de stakers, neemt de afkeer tegen de communistische leiding van de C.G.T. toe, maar de lonen zijn inderdaad te laag, zodat men het aantal arbeiders dat weigert te staken en dat is aanzienlijk, zeker ivel enige malen moet vermenig vuldigen om het aantal te schatten van al degenen die de Moskouse bevelen beu zijn. een economisch en sociaal pro gramma ontwerpen. Aan zekere loonsverhogingen zal zij ongetwij feld niet kunnen ontkomen. Het bestuur van de C.G.T. heeft giste ren dringend om een onderhoud met minister-president Schuman verzocht. In Londen logeren op het ogenblik zevenhonderd buitenlandse diplo maten uit Amerika, Frankrijk en de Sovjet-Unie; vanmiddag om half vijf begint in de Engelse hoofdstad de conferentie tussen de ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier. De hoofdschotel van de bespre kingen is het opstellen van vredesverdragen met Duitsland en Oostenrijk. De atmosfeer tussen „Oost" en „West" is gespannen des ondanks hoopt men op overeenstemming. Amerikaanse adviseurs hebben George Marshall geadviseerd zo spoedig mogelijk zekerheid tc krij gen van de Sowjet-Unie. hoe zij denkt over de belangrijkste twee punten: Duitsland en Oostenrijk. Zij raden Marshall aan de bijeen komst van de ministers van buiten landse zaken voor lange tijd te ver dagen, als het tot een volledige im passe over deze kern-kwestie mocht komen. Het betreft hier speciaal het ver drag met Oostenrijk en de econo mische en politieke eenheid van Duitsland. De genoemde bronnen zijn an ders bang. dat er eindeloze en scherpe debatten zullen ontstaan, waardoor niet alleen een abrupt einde aan de besprekingen zou ko men, doch, wat veel erger is, een ineenstorting van de geallieerde contrölcraad, waardoor er geen orgaan meer 20u zijn, om een eind te maken aan de geallieerde ver deeldheid in Duitsland. Men is in die kringen tevens bang, dat Rusland van een langge rekte conferentie gebruik zal ma- ROTTERDAMSE RECHERCHE SPEURT IJVERIG IN BEPAALDE RICHTING De moord op de Rotterdamse taxichauffeur A. G. Clobus houdt vele gemoederen ernstig bezig. Niet alleen zü» die niet de leiding van het onderzoek zijn belast, de offi cier van justitie in Ben Haag, mr. Hamelberg en de majoor der rijks politie Wolters, maar ook het pu bliek neemt ijverig deel aan de op sporing van ds daders. Gedurende de laatste dagen zijn verscheidene personen, op instigatie van burgers door do Rotterdamse recherche gehoord. Zo was er spra ke van iemand, wiens hoedje door de storm op straat was afgewaaid. Een burger raapte de hoed op en vond binnenin de rand de initialen W. B., toevallig dezelfde die ook voor kwamen in de hoed die in de auto van de vermoorde Clobus door de politie werd gevonden. De Rotterdamse recherche, onder leiding van hoofdinspecteur Taillie neemt zelfstandig aan het onder zoek deel. Dc heer Taillie deelde ons mee, dat er nog geen sprake is van een zeer spoedige oplossing van het drama. Wel bestaan er vermoedens tegen een bepaald persoon, maar deze is niet in Rotterdam woonachtig. Dit neemt niet weg, dat er uiteindelijk toch Rotterdammers bü betrokken blijken te zijn, maar zekerheid hier omtrent is er op liet ogenblik nog niet. In dit stadium van onderzoek kon de heer Taillie nog geen posi tieve mededelingen doen. Evenmin wenste mr. Hamelberg, de Haagse officier van justitie, nadere inlich tingen te verstrekken. Nader vernemen wij, dat in ver band met de moord op Clobus ge arresteerd Is de 21-jarige H. B. en een 18-jarige jongeman, die door de rijkspolitie, district Den Haag, werd aangehouden. HOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ 502de Staatsloterij, 5e klasse, 2e lijst. f 400,—17407, 19872, 20924, 21671 f 200,—: 14843 f 100,—: 5549, 5840, 6014, 12105, 21311. ken, om het Duitse volk de gelegen heid te geven aan te dringen op het Russische programma, dat een sterk gecentraliseerde Duitse rege ring beoogt, zoals na de eerste we reldoorlog, de economische en poli tieke eenheid zijn op de agenda sa mengevat in twee punten de economische principes en het vor men van een voorlopige Duitse re gering. Wat dit betreft zijn de kwesties zeer duidelijk omlijnd aan de 'ene zifdeTitaat de Sowjet-Unie, die een sterke centrale regering eist en 10 milliard dollar herstelbetalingen aan de andere zijde staan Ame rika. Engeland, en Frankrijk, die voorstanders zijn van een zwakke gefederaliseerde regering en geen herstelbetalingen uit de lopende productie. Men gelooft dat Marshall gekant is tegen de gedachte aan een afzon derlijk vredesverdrag met West- Du itsland, zelfs als de vier minis ters niet tot overeenstemming mochten komen. De Fransen heb ben echter reeds te kennen gege ven, dat zij hun zone met de Brits- Amerikaanse zullen verenigen, ii geval de conferentie geen positieve resultaten oplevert. Opvarenden van het motorschin „Kota Inten" kunnen in Sabang en bij aankomst post krijgen, mits deze uiterlijk op respectievelijk 9 cn 16 December a.s. gepost wordt. De mogelijkheid bestaat, dat nog in een andere tussenhaven aan de militairen post wordt uitgereikt. Daarom wordt het publiek aangera den tijdig te posten. WIJ schreven reeds, dat het hoog tyd wordt, dat er iets gedaan wordt tegen het veel verbreide euvel van prijsopdrijving van. onderhuren. Andere steden in ons land zyn Rotterdam hierin reeds voorgegaan en met succes. Gelukkig schijnt men thans ook in onze stad te hebben inge zien, dat er tegen de „kamertjesmelkers" moet worden opgetreden. Wij vernemen, dat zeer binnenkort de installatie te verwachten is van een speciale commissie, ais onderdeel van de reeds bestaande Prijzencom- missies, die de behandeling van klachten over te hoge prijzen van onder huren en pensions tot taak zal krijgen. Men. zou tegen de instelling van Geen wonder, dat de buschauf- deze commissie kunnen aanvoeren, feur de verzuchting slaakte, dat hij dat haar bestaan overbodig is, daar maar liever de veel tc hoge huur er toch een Frijzenbureau voor on roerende zaken bestaat, dat klach ten onderzoekt en p rijso ver trede rs eventueel doorgeeft aan de Tucht rechter voor de prijzen. De ervaring heeft echter geleerd, dat slechts weinig mensen zich met klachten over te hoge prijzen van onderhuur of pension, tot dit bu reau wenden. Reden hiervan is de vrees voor later ongenoegen met de verhuurder, wanneer deze we gens het berekenen van te hoge prijzen is gestraft. Ter illustratie een kleine, maar ware geschiedenis: een inwonend gezin, dat genoegen moest nemen met een betrekkelijk kleine onge meubileerd gehuurde kamer, moest hiervoor f 15,per week betalen, terwijl de huur van het gehele huis slechts f 26,was. In de overtuiging, dat zij veel te veel betalen moest, ging de moeder van het gezin zich beklagen bij het Prijzenbureau voor onroerende za ken. Tevens vertelde zij, dat het ge zin van een buschauffeur, in het aangrenzende huis dezelfde hoge huur voor een gelijkwaardige ka mer moest betalen. Het Frijsbureau onderzocht beide gevallen en bracht de huren van de kamers tot nor male proporties terug. Nog geen week later kreeg de buschauffeur woorden met de vrouw, die zijn ver huurder eveneens bij het Prijs- bureau had aangegeven. Wat was het geval? De vrouw van de chauf feur had sedert het bezoek van de controle-ambtenaar „geen leven meer". Op alle mogelijke meinieren werd zij getreiterd door de ver huurder, waartoe het gezamenlijk gebruik van keuken, W.C. en trap, hem volop gelegenheid bood. Wachtgeld voor personeel Bijzondere Rechtspleging De ministerraad heeft een wacht geldregeling goedgekeurd voor het personeel van het directoraat-gene raal voor de Bijzondere Rechtsple ging. Aanspraak op wachtgeld heb ben zij, die op de dag van ontslag minstens anderhalf jaar in dienst zijn ge vleest. Gehuwden en kost winners krijgen een uitkering ge durende een periode, c lijk aan één zesde deel van de diensttijd, onge huwd en een twaalde deel. Gehuwden en kostwinners ontvangen de eer ste twee maanden het volle salaris, daarna twee maanden 85 percent en verder 70 percent. On gehuwden kragen één maand het volledige sa laris. één maand 85 percent en verder 70 percent. Voorlopig geen bezoeken aan Canada De kansen op een spoedige over tocht voor ouders, die hun in Ca nada verbliifhoudende dochters wil len bezoeken, zijn zeer klein. De Canadese regering is niet bereid voor dergelijke bezoeken speciale vervoermiddelen, beschikbaar te stellen. Voorts is de reis nogal kostbaar. Daarbij komt nog, dat de ouders een verklaring moeten kun nen overleggen, waaruit blijkt, dat de familieleden in Canada in staat zijn de bezoekers gedurende hun verblijf geheel te onderhouden, zo deelt de vereniging „Nederland Canada" mee. Koningin Wilhelmina heeft via de Nederlandse consulaire autori teiten te New York aan de emeritus bisschop der Episcopaalse kerk te New York, de hoogeerwaarde heer William T. Manning, de titel van Groot-Officier in de Orde van Oranje Nassau verleend wegens de uitnemende diensten, door hem aan Nederland en het Nederlandse volk bewezen. Gisteren is de taxi-chauffeur A. G. Clobus. het slachtoffer van de moord bij Maassluis, begraven. Om half twee vertrok de stoel, waarm deputaties van taxibedrijven uit Den Haag, Amsterdam en Rotter dam vertegenwoordigd waren, van de aula aan de Hoflaan. Vandaar ging het naar de woning van wijlen Clobus aan de Boergoensestraat. waarna men naar Taxibedrijf „Ons Belang'' reed, waar door het perso neel een krans aan de lijkwagen werd gehecht. Om ongeveer drie uur kwam de stoet op de Algemeene Begraafplaats Crooswi[k aan; tussen twee rijen chauffeurs, die bij de ingrmg stonden opgesteld, werd de baar naar de groeve gereden. Hier sprak de heer Spierenburg van de Amsterdamse Taxicentrale namens de collega's uit de hoofdstad. De heer Appels, en dc heer Van Bussel, resp. voorzitter en tweede voorzitter van „Ons Be lang" spraken namens de Rotter damse colega's woorden van waarde ring en hoogachting voor de dode. De heer Reeser sprak voor de af deling Rotterdam van „Wegvervoer" Nadat een der chauffeurs van „Ons Belang". L. van Dijk, nog gesproken had, zakte de baar en brachten allen een laatst "aluut aan het slachtoffer van de lafhartige moord, die zovele gemoederen in beroering heeft ge bracht. was blijven doorbetalen, dan moeten toezien hoe zijn vrouw leed onder de geniepige plagerijen van de kamerverhuurder, die daarmee zijn wraak wilde koelen. De nieuw te benoemen commissie evenwel, zal trachten beide partijen tot elkaar te brengen, opdat even tuele geschillen over te hoge onder huren in. onderling overleg geregeld kunnen worden. Veel zal daarbij afhangen van de tact en de souplesse, waarmee de leden van de commissie te werk zullen gaan. De burgers, die er vrijwillig en onbezoldigd in zitting zullen nemen, laden een zware taak op hun schouders. Wij kunnen slechts hopen, dat zij het er goed afbrengen, tot leniging van de nood van zeer velen Actie-comité richt zich tot directie Het „Actiecomité Nederlandse Spoorwegen", een comité dat ge vormd is uit personeelsleden, aan gesloten bij de erkende vakbon den, heeft zich naar aanleiding van de zeer moeilijke omstandigheden, waarin een groot deel van het spoorwegpersoneel zich bevindt, met een schrijven tot de directie gericht. Het comité wijst erop, dat het spoorwegpersoneel geen dag kan wachten op verbetering ia zijn be staan. Er is groot gebrek aan kle ding, huisraad, dekking enz. Er worden nkele grieven naar voren gebracht, als het invoeren" van geheime beoordelingsstaten, die als een hoon worden gevoeld: het intrekken van vrije nationale feestdagen en het reeds van de be vrijding af beperkt zijn van het vervoer tegen bijzondere vracht prijzen. Het comité schrijft verder: het loon is nauwelijks toereikend voor aanschaffing van het voedselpak ket. Uw personeel leverde in twee jaar tijd de prestatie, niet alleen de N.S. van de grond af te herbou wen, doch het zwoegde bovendien. 84 millioen gulden winst bijeen. Het antwoord, thans onverwijld in de noden van dit personeel te voorzien, is aan uw directie. Het schrijven is door zeven comité-leden ondertekend. Unilever Grondstolf. Mij., voor de tuchtrechter Vandaag dient voor de tuchtrech ter voor de prijzen te Rotterdam opnieuw de zaak tegen de N.V. Unilever grondstoffen maatschap pij. die op 30 Sept. j.ï. werd ver daagd. Er was ten laste gelegd, dat de maatschappij van 1 Januari 1946 tot en met 28 Februari 1947 aan diverse zeepfabrieken had ver kocht 812.008 k.g. cxtracticolie, n.l. 791.421 k.g. gehaide extratie-olie en 20.587 k.g. gedistilleerde geharde extractie olie DO, zulks, wat betreft de eerstgenoemde olie, tegen een. netto olieprijs van 50.71 per 100 k.g., wat betreft de laatstgenoemde olie tegen 75.21 per 100 k.g. in clusief omzetbelasting en leenvaten af fabriek. Voorts, dat de maat schappij in Februari 1947 aan die afnemers extratie-olie tc koop heeft aangeboden tegen de nriis van. 93.50 per 100 k.g., althans 90.- ner 100 k.g. De maatschanpii zou n.l. een prijsverhoging tot deze be dragen hebben aangekondigd. Deze prijzen werden volgens de oproe ping tot verantwoording in ver band met de prjjzenbeschikking te hoog geacht. Culturele avond van Ver. Ned.-Polen De vereniging NederlandPolen heeft zich gisteravond in onze stad geïntroduceerd met een cultureel programma, dat behalve causerieën van drie journalisten, een gelijk aantal films bevatte, De voorzitter, de heer S. van Praag, lichtte de bedoelingen van de vereniging toe, die zich wil toe leggen op de bestudering van de veranderingen, die zich in het nieuwe Polen voltrekken, voorts (o.a. door een periodiek) contacten kan leggen tussen de twee landen en tenslotte ook de Polen voor onze verrichtingen op velerlei terrein wil interesseren. Dc heer A. L. Constandse (Alg. Handelsblad) sprak over de nieuw verworven ex-Duitse gebieden in het Westen, die één van de twist punten vormen tussen de Grote Vier. In een zeer helder betoog be redeneerde spr. de redelijkheid van deze annexatie en rencxatic door Polen, dat op deze wgze alleen schadeloosgesteld kan worden voor de ontzaglijke verliezen aan men sen en materiaal, in de oorlog ge leden. Politiek gezien kan een sterk Polen een grendel zyn op dc expan siedrang van een herlevend Duits imperialisme en het behoud van de Westelijke gebieden komt het even wicht in Europa slechts ten goede. Ter illustratie werd de documen taire film „Odra" (Oder) getoond. Over de positie van de vrouw in Polen zei de hoofdredactrice van de Vrije Katheder, mevr. mr. Petra El- der ing, dat in tegenstelling tot ons land, daar een grote kentering heeft plaats gegrepen. Tijdens haar bezoek had spr, bevonden, dat in het gecentraliseerde en soms wat krampachtig geconcen treerde wederopbomvprogram de vrouw een gelijke plaats inneemt als de man. 1 De hoofdredacteur van de Groe ne, de heer S. Davids, sprak ten slotte over Poolse democratie. Uit een beschrijving van de Westelijke en Oostelijke opvattingen van de mocratie, ontwierp hg een beeld van de Poolse „volksheerschappij", die overeenkomstig de geografische ligging van het land, tracht uit beide ideologieën de meest waarde volle elementen tot één geheel te verbinden. Na de pauze werden vertoond „Wieliczka" een. documentaire over zoutmijnen, die op het Cannes-fes tival de Grand Prix verwierf en „Suite van Warschau", een buiten gemeen fraaie filmgedicht van ver woesting en wederopbouw, evenals de vorige films van zeer illustra tieve muziek voorzien. „De perszuivering mag niet wor den beschouwd als een verlengstuk van het bijzonder strafrecht", zei minister Gielen, toen hij gistermid dag de Raad van Beroep voor do perszuivering installeerde. Haar eigenlijke betekenis is het uitschakelen van journalisten, die blijk hebben gegeven van onvol doende gevoel van verantwoorde lijkheid voor de functie, die zij be kleedden. Hoezeer in de practiik een uitsluiting als straf wordt ge voeld, in beginsel /orde de bestraf fing wegens collaboratie overgela ten aan de organen, die daarvoor in het leven zijn geroepen. De voorzitter van de Raad, jhr. mr. G. van Vierssen Trip, hoopte, dat de werkzaamheden in 1948 be ëindigd kunnen worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1