L c J STADSNIEUWS Schiedam koopt ook een deel van het Damterrein s^i! r Monumenten-comité is geïnstalleerd Het Sted. Muziekcorps jubileert In oude volkskerk rijpt nieuw inzicht in eigen wezen en verantwoordelijkheid Historisch ogenblik in STADSKROMKK Jo Vincent bij het Kath. Cult. Genootschap Vlaardingen Brandje Utrechtse Dom AGENDA SCHEEPVAART De liefde, de maag en het schip JÏWlW WAÏdï -alt xrt UfXu* SCHIEDAM Koeriersters volgeplakt? SWIS Uitvoering p.,-. AFSLAG STENO - TYPISTE EEN MONTEUR Dinsdag 25 November 1947; Dezer da cle het cem is ook voor er ter ste- sUfhtiits 1 monument op .et aam gemsiaï- öe Dam te A:r leerd. Burgemeester Peek die de in stallatie verrichte was crhcugd, dat zo velen gehoor hadden gege ven aan de oproep or> zitting te nemen in het comité van aanbeve ling. Van vele kanten waren initia tieven te verwachten tot het op richten van nationale monumen ten. De burgemeester der grote ge meenten wilden verwarring daar bij voorkomen en hadden daarom het plan tot de nationale actie on dernomen. Het Da in terrein in Am sterdam ral symbolisch worden verkocht tegen 50 cent per cm2. De sandelcn m deze ideele handel zijn van verschillende waarde en g«ven recht op een of meer cm-'s. Voor de stichting van de monumenten zullen de kosten f 2.000.000.be dragen. "Wat van. de totale actie overblijft zal ten goede komen aan de diverse stichtingen, die de zorg voor de nagelaten betrekkingen, van de oorlogsdoden op zich heb ben genomen. 12.000.000 cm2, zijn te verkopen, zodat er gerekend is op een opbrengst van f 6.000.000. Ieder Nederlands huisgezin zal aan de actie kunnen meewerken. Na de toespraak van de burge meester was het woord nog aan de heer Kamps, voorzitter der Oranje Vereniging, die o.a. zeide, dat er zelden een comité gesticht zal zijn, dat zo'n verheven doel nastreefde. Het is niet alleen een voorbereiden van de bouw van gedenktekens, maar tevens het bijeenbrengen van de ere-schuld, die moet worden af gelost. Door de O.V. werd getracht een comité te vormen, waarin alle groeperingen van de Schiedam.se bevolking tot hun recht kwamen. De aaitgezochte personen hebben bijna allen het verzoek aanvaard. Ket Schiedamse comité zal de j verkoop van certificaten moeten organiseren. Moge het een succes worden, aldus cpreker. De contact- commissaris van de nationale com missie de heer E. J. Kelder, be sprak uitvoerig de werkwijze en middelen, die by de actie zullen worden, aangewend. Zij is begon nen op 10 November en zal eindi gen op 31 Januari 1948- Omtrent de technische kanten zullen medede lingen in de plaatselijke pers vol gen, Schiedam's aandeel in de op brengst is geraamd op 60 cent per inwoner, wat neerkomt op f42.000 in totaal. Het comité is als volgt samenge steld' mr. J. W. Peek, burg. van Schiedam, ere-voorzitter; P. B. M. Alberts, mevr. Benthem-De Wilde, H. v. d. Kraan. mr. P. van Boehove, deken R. Reynen, ds. K. de Bel, ds. W. de Graaf, mevr. ds. G. de Graaf-Kepper, mr. N. J. Post, J. A. H. v. d. Berg. C. Dirk- zwager, T. M .lansen, mr. H. Mei- j chers, M. "\Viekork;um\ c Meyer. ,T. Hart koon, A Lobruyère. A van Duinhoven, B G Hoecorrimn. A. an de Water. A vie G'oote, mevr. ,T. M Wirems-KVsmenburg. P. Schaberg. A. van Runderhoff. H- i Sc.be!, ir. W, A Heek, mevr. C. J |E C. Oort, mevr A. X. BMrrcn- r brood, mevr. A C Wehei -Scheu ren, mevr. J. ïu:i:>k es-Win der i Sluys P. Mak. L Kamp. J. H. F. j van de Brugge en L. Nehsseii. I Het werkcomité bestaat uit de I heren L. Kamp, voorz.: J. H. F. v. ju. BïUgse. seer.: mr. H. Melchcrs, f nenningm. en L. Ne lissen. Het Stedelijk Muziekcorps viert Zaterdag zijn veer tig-jarig bestaan met een feest concert ir. de zaal van de R.K. Volksbond. Uitgevoerd wordt o.a, de eerste rymphome van L. van Beethoven. Mevr. van Vleu- j ten zal enkele liederen ten gehore j brengen. Na afloop van het con cert. waarhij de heren J. Muis en C. Krommenhoek, die van de op- j richting af lid zijn. worden gehul digd. geeft „Utile Dulei" een op voering van het blijspel „Grom- pie". De bijeenkomst vangt n.m. half acht aan. t sedert en \c!e dagen ccn Engelse mijnenveger, the door hot r.jf .De Ge-'ihifiaiie" icorcf omgebouwd tot risserstraudcc Dc ;r.'prenkeigk cok voor dit doet werd gebouwd, zat na het gc- boten ran onze vissersvloot zijn. Dc standplaats wordt 1 fmuidc n Nabij de ingang van de werf WiltonF ij en oord werd de wielrij der G. van de B. uit Rotterdam ner. aangereden door een vrachtauto, wat bestuurd door J. H. v. d. L. uit Schiedam. Eerstgenoemde bekwam een gekneusde linkerschouder. De fiets werd ernstig beschadigd. Ten nadele van H. H. is een fiets gestolen. Op het hoofdbureau van po litie is een gouden schakelarmband waarvan de eigenaar onbekend is. Alvorens Jo Vincent Maandag avond in Musis Sacrum met haar liederenprogramma een aanvang maakte, heeft pater van Kessel een ernstig beroep gedaan op alle leden van het Katholiek Cultureel Genootschap om toch vooral de avonden te bezoeken en zich in te spannen voor werving van nieuwe leden. Het K.C.G. heeft, wil men het tot dusver verrichte werk voortzetten, dringend aller hulp nodig. Ook deze zangavond van Jo Vin cent is er weer een geworden van hoog kunstgehalte, zoals we steeds van het K.C.G. gewoon zijn. Het programma bestond Hoofd zakelijk uit min of meer bekende liederen, zoals Die Forelle, Der Lindenbaum en Ave Maria van. Schubert. Ook minder bekende me lodieën als de kinderliederen van Moussorgski in het Russisch ge zongen, na vooraf te zijn toegelicht, vonden grote waardering. Na de pauze bracht de kunstenares nog vijf liederen van Brahms en enkele der mooiste oud-Nederlandse lie deren. De begeleiding was bij Emmy van Eden in zeer goede handen. Na afloop werden Jo Vincent bloe men aangeboden. WIT GELE KRUIS De hoofdzuster van het Wit-Gele Kruis, zr. F. Smits is sinds korte tijd voor haar huishoud bur eau cn kraambureau telefonisch aangesloten onder 6S539, Nassaulaan 49. Burgerlijke Stand Geboren: Cornelia, d. v. E. Wes- tervcld en J. Verveen, West Fran- kel.str. 76; Wilhelmus J. G„ z.-v. J. J. Oosterholt en A. L. M. Bruijn- zcels, Nic. Beetsstraat 46; Teunis J. A.r z. v. D. Holster en B. Gonlag, Nassaulaan 75: Gerard, z. v. W. Verveen en C. Krabbendam, Mes daglaan 23; Everdina M., cl. v. L. de Lange en J. Lobry, Dr. Nolet- straat X; Leendert, "z. v. L. van Vcelea en M. M. Kroon. Visscher- straat 7; Nijs, z. v. p. F. Vermaat en G. Steen, Dr. Noletstraat X; Headrikus C., z. v. J. Ossewaarde en M. Slavenburg, Villastraat 49; leven!kind van B. Duchenne en A. van 't Geloof, Grofbaan 25. Overleden: D. van Voorst, 75 jr., Tuinlaan 114; M. Boer, 82 jr., we- *mwe van J. H. van Eijk, Plocg- atraat 2; J. F. Ververs, 69 jr.. Nwe Maasstraat 38; P. Frederiksen, 38 jr., vr. van H. F. van Oostende, Spoorbaanstraat 26. Gisteravond omstreeks half 9 ging weer de brandschel bij de Vlaaraingse brandweerlieden en zes minuten later stond men klaar om de eerste straal water te rich ten op het pand van het magazijn .,Het Lichtpunt" waar op de bo venste verdieping brand was uit gebroken. Gelukkig had men dade lijk na het uitbreken de brand krachtig aangepakt en men wist haar zonder hulp van de brand weer te blussen waarmee water schade voorkomen werd. ACTIE VOOR SCHOOLBIBLIOTHEKEN Een prachtig middel om de jeugd van de straat te houder. en dat dit no dig is. daarvan is sen ieder overtuigd is het instandhouden van de schoolbi bliotheken. De bestaande bibliotheken zijn door oorlogsomstandigheden zeer verwaarloosd en een aanvulling is dan ook dringend nodig. Niet alleen kon ge durende de oorlog de büiotheek met worden aangevuld, maar %vat m ge bruik was. is door het gebruik zodanig versleten, dat de meeste van deie boe ken zelfs n.et meer voor uitlening ge schikt zijn. De gezamenlijke Vlaardmgse scholen hebben de handen meen gesla gen en zullen nu aanstaande Woensdag en misschien ook Zaterdag een inzame ling houden. Men doet een dringend be roep op de burgerij iets van de eigen jeugdbibliotheek a£ te staan. Velen hebben nog jeugdboeken staan, die noo't of heel weinig meer worden in gezien en die toch zulke prachtige diensten kunnen bewijzen, wanneer zij m het bezit zijn van de scholen. Men houdt de jeugd niet alleen van t*e straat, maar men geelt haar sets te le ctin. w«tl, wanneer het goede boeken zijn veel tot hun ontwikkeling en ka rakter* orming kan bijdragen. Men heeft de stad in 25 districten verdeeld c.i zo zal men dus dezer dagen bezoek krij gen van schoolkinderen, die vergezeld van de meester Uw medewerking ko men vragen, waarvoor zij en onderwij zend Vlaardingen dankbaar zullen zijn. HULP AAN ALLE KANTEN „Ik heb nog niet gehuild, maar van middag kon Ik me met gcedhouden." zei mevrouw Gerntsma- „Van alle kan ten wordt hulp geboden en met alles komt men aandragen Er wordt inder daad veel gedaan voor de getroffenen van de ramp, die onze stad verleden week heeft getroffen. De heer Ger ntsma, wiens sigarenhandel geheel uit brandde en wiens kinderen in pyama op straat stonden werd m enkele da gen aan een nieuwe 2aak geholpen en reeds Vrijdagmiddag konden we op de etalage van cle winkel van het R'damsch Nieuwsblad lezen: „Uit de brand" en de cliënten van de heer Gerntsma kon don diezelfde middag weer terecht voor hun rokertje. De juweherszaak van Vafi Roon vond een plaatsje bij Van Dorps Kunsthandel en voor kapper Starre werd om, door de gezamenlijke VJaarclmgse kappers reeds ai los in het werk gesteld om ook hem spoedig te helpen Ook de Gemeente laat zich met onbetuigd Reeds in de vroege morgen, direct r,a de brand beloofde Vlaardingcns burgemeester, dat nog diezelfde dag voor onderdak voor do getroffenen ge zorgd zou worden. Moge deze hulp een troost zijn voor de zwaar getroffen Vlaardlngse zakenlieden. VISSER.» Binnengekomen VI. 40 G. WocnsrVegt 37 last, VI 79 P Grocnevcid 33 last VI. 83 Jb van Duyti 33 last; VI 199 A Poot 43 last; VI S3 A. Don 28 last Sch 140 A. Rog 37 last; Sch 205 P v cl Zwan 31 Jast. Vertrokken VI 47 j' Rog; VI. 71 L Rog; VI S3 P. van Embdcn: VI. 142 J. v. ci. Pijl, „Deze Kerkorde is ppn ont wen», Dit betekent, dat het werk niet voltooid is, maar dat de etappe tan toorbereidinr ls afgesloten. Thans betrlnt de ar beid niet alleen van de Genera- Ie Synode, maar tan de ireheie Nederlandse Hervormde Kerk, van al haar leden. Zal het ein digen in een Babylonische spraaktenvarrins? Gf zal er de stilte tallen, omdat allen eerbiedig: graan luisteren naar het Woord, dat de levende God spreekt in deze tijd en voor deze tjjd?" Met deze woorden omschreef de praeses van de Generale Svnotle. da. XV. A. Zcvd- het punt, de Her vormde Kerk op haar wee naar vernieu wing heeft be reikt, toen Prof. dr. S. F. H. J. Berk el - bach van der Snrenkel hem het ontwerp voor de nieuwe Kerkorde aan bood Maandag middag: in de met palmen versierde sacristie van j de Domkerk te Utrecht. Na twee jaar ingespannen arbeid is thans het concept gereed geko men. Dertien vertegenwoordigers van alle schakeringen in de Her vormde Kerk hebben een vorm be vonden, waarmee ziï allen instem men. Bij het totstandkomen, ervan konden de spanningen niet uitblij ven. maar. zo zeide Prof. Berkel- bach van der Sprenkel, „bij allen is de leidende gedachte geweest, dat het ging om de Kerk. Ons heeft voor ogen gestaan een Kerk. ge sproten uit de reformatie. Christus belijdend en met een missionnaire opdracht." Ds. Zeydner verklaarde in toespraak, dat de Generale Synode dit belangriike ontwerp in ootmoed aanvaardde, „want een waarachtige Kerkorde wordt niet gemaakt, maar geboren; zij is het werk van GocL Ik roep de Nederlandse Her vormde Kerk en de andere kerken j niet op om eendrachtig: een werk te ondernemen." zo zei hij. „maar ik roep haar op tot eehoorzaam- hekl aan Gods Woord en de een dracht zal als 'n rijpe vrucht ons se ta oden worden. Aan een wereld in nood moet het Evan se! ie gebracht worden. Wie het Evangelie niet brengt. kent het niet." Na de zitting1 van de Synode heb ben de leden met de Utrechtse ge meente het Heilig Avondmaal ge vierd in een dienst in de Domkerk, die werd geleid door de praeses van de Utrechtse kerkeraad. ds. A. J. Brinkman. j De Daily Worker en liet vorstelijke huwelijk i Het Londense communistische dagblad de „Daily Worker" heeft hel huwelijk van prinses Elisabeth met 47 woorden afgedaan. Echter heeft het blad driekwart pagina gevuld met een minutieuze beschrijving van de bruiloft van Laurie Luughlin en Leah, van Fitz gerald Road 6, Wans lead (Londen) als vertegenwoordigers van het „gemene, onbevoorreehte volk van Brittan nié". De vier kolommen beslaande sa- tvre, werd overvloedig geïllu streerd door de kunstenaar Gabriel. Het stuk besloot met de woorden: „En 't beste wensen jullie die dui - zenden en duizenden, die jullie vertegenwoordigen. Dat zij maar iang moge leven, want zij zijn het Engelse volk". Berthe Seroen 65 jaar De zanglerares en -paedagoge mevr. Berthe Scroen-Mas ten broek wordt 27 November 65 jaar. Deze zomer herdacht zij haar 45-jarig jubileum als concertzangeres. Voorts is zij 20 jaar hoofdlerares aan de toonkunstschol en te Rotter dam en 10 jaar aan de Amsterdam- I sc en Utrechtse conservatoria ver- j bonden. Thans wenst Berthe Se- Inspecteur Mellcma, 21 van Kalm ar naar Dordrecht; Indrapoera, 24 nam. vnu Batavia te R'd.im. Lekhaven, thuis, 21 te Rto de Ja neiro. Nel Bruynzee'. 24 van R'dam te Aden Om land ia, 23 van Oporto naar Lis sabon Pinna, 23 van Opoito naar Lissabon Pencles, 21 tc Houston Roelf, 23 tc Havre. Rondo, 24 van Pon iSnicl naai Java: Rottt, 22 van San Fi.inoif.ei> naar Rolf, 23 van Rouaan te Antu ei pen Stenter, pass A'damSalaw.iti. Ti lbo das, 23 \a Ncrtci land. T1 tsa< Tjikampck. 25 te van Ornskotiisvik naar R'dam- Tosnrl, uitgaand, pass 2t Gibraltar. Violette Fnca. 23 te Paramaribo (\L'il>l; Volcndam, 24 van Aden naar T5.ua via Willem Barendsz, 21 van Tunis 23 Gibraltar naar 22 tc Durban, i Newport News naar ene. 25 te Hongkong, NagasakiTempi NAGEKOMEN SCHEEPSBEWEGINGEN Aal sum, 21 te Lorenzo Marques; Averdijk, pass 23 Dungeness naar New Orleans Agienn. 23 te Kalmar te ruggekeerd na stranding, deel van houlUding werd geworpen A ms tel diep, uitgaand, 24 van Genua: Ams tel kerk, 23 te Duala- Aifcaid, 23 van Victoria (Br»7 naar Pernambuco; AlRom, 23 te Rto de Janeiro. Andljk. thuis. 23 te Havana; Admda. 22 ter lede van Soo- rabaja; Aki ja, 22 te Oslo; Axcldijk. 24 te Houston Borneo, 22 van Londen naar Blyth; Bonaire, 21 te Pernambuco; Bloemfon tein. thuis. 21 van Tcivriffe naar Southampton Boissevnin, 21 van Manil la; Blue Boy. pass_ 23 Gibraltar naar Londen: Bcrniiia. 21 te Kopenhagen. Congest room. pass. 23 Beachy Head I naar West-AfrikaCooihnvcn. 24 van roon haar zangeressenloopbaan te K-tidm te umv!1dcn aK by legger, bceindigen. Enige vereerders en j Danac. M van Gibraltar naar Napels; leerlingen hebben het initiatief ge- I nemen tot een huldiging op 1 De cember in de Bachzaül te Amster- Ingezonden mededeling) Draai r Uw dubbelli 2 x om U betaalt In deze tijd gauw teveel. Vooral aU U meubelen gaat kopen, want dit ls een zaak van veel geld en overleg. Goede meubelen en geen abnormale prijzen ?U vindt ze bij: GROOTE VIS5CHERUSTRAAT 8-10 BIJ Dl MATHENESSERBRUG ROTTERDAM dam. Hervormde predikant te Berlijn In de Ned. Hervormde kerk wordt de mogelijkheid overwogen om te komen tot vestiging van een predikantsplaats te Berlijn. BSP blijft zich tegen Leopold verzetten Hetbestuur der Belgische So cialistische Partij heeft den verkla ring uitgegeven, waarin nogmaals krachtig stelling genomen wordt te gen iedere poging om Leopold III op de Belgische troon te helpen. Met verwijzing naar de royalistische vergadering, die Zondag in Brussel werd gehouden en werd bijgewoond door vijf ministers van de Christe- n i "l3Jke Volkspartij, zegt het commu- iedereen ken deel- nl(JUÈ. Het tarakler van deze agitat'"o kan de binnenlandse vrede slecMs verstoren. DS. ZEYDNEÜ Diepzeetocht van Piccard is uitgesteld De diepzee-expedities van Pic card, die in het begin van 1948 zouden plaats vinden, ziin voor zes maanden uitgesteld. Dit werd Vrijdag van gezagheb bende zijde meegedeeld. Voor het uitstel werd geen reden opgegeven. znn Toneel en Cabaret: 27 November, Passage-theater, 8 uur: Schiedamse Kunstkring. Ned. Toneel met „De Zondaar". Voordracht: 26 November, Geref. Jeugdhuis 8 uur: Mien Emeisv. Buuren draagt voor „Het Verraad", van. A. M. de Jong, Film: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9 uur; Za. en Zo. 1.45,4.15. 7, 9.30 uur: Jeugd op drift. Op het to neel André Dulancelles, tele- paath. Monopole: Da. 2, 7, 9 uur; Za. 2, 5, 7, 9 uur en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: „Het eiland der liefde" met Tino Rossi. Vergaderingen: 25 November, Kerk Ned.,Prot. Bond. 8 uur: Propaganda-avond V.P.R.O. Sprekers: dr. N. A, Bruining en ds. Spelberg. 26 November, Volksgebouw, 8 uur: Partij v. d. Arbeid. J. de Kaót spreekt over „Rusland en Wij". Feestavonden e. d.: 25 November, Musis Sacrum, 7.30 uur: Ned. Mod. Midden standsbond en Klein Zakenbe- drijf. 25 November. Ver. lokaal, 8 u.: Film-avond C.J.M.V. Nationale scenario prijsvraag Het secretariaat van de vereniging „Nederland filmt", vereniging tot be vordering van de Nederlandse filmpro ductie. Jan Luykenstraat 23, Eindhoven, schruft eer. scenariowcdstrijd uit voor een korte speelfilm van ongeveer 13 minuten, waaraan Het is met per se nodig een volledig uitgewerkt scenario in te zenden, doch volstaan kan worden met een enigszins uitgewerkt filmverhaal, dat echter alle mogelijkheden voor 'n filmische vorm geving biedt. De drie beste euosé's worden beloond mei geldprijzen van resp. f 250 f 150 en f 100Voldoende aan de redelijke stellen eisen garandeert de vereniging de verfilming van minstens een der sce nario's. De termijn van inzending sluit 1 Februari 1948. Ondei-scheiding Bij K.B. is aan de heer A. Knij per, baas van de afdeling drukke rij bij de N.V. Standard Ameri kaanse Petroleum Compagnie te Rotterdam, de eremedaille verbon den aan de Orde van. Oranje Nas sau verleend. WATERPOLO Centrale wintercompetitie K.N. Z.B. eerste afdeling: S.V.H. 1G. Z.R.O. heren afd. B: Z.P.B.-R. Z.C. 3 2-0. "Waterpolo-competitie Z.R.O- he ren, afd. A: Maas-R.Z.C. 1-5. NAGEKOMEN UITSLAGEN Afd. Rotterdam van de KNVB: le klas A: Dirksland-Belvedère 1-0 C: Demos-Ons Huis 4-1, 3e klas D: OTW-WF 0-3. KNVB: 2e klas A: Vierpolders- Voorwaarts 3-1. i vel and. 23 j Dcpa, 22 tc Stallen f Evcrtsen. 22 va Dcltzyt. Eban. 22 23 Lizard Lenh R'dam Holmcn. a Gothenburg te te Delfzijl: Echo, Dublin. Aangekomen schepen te Rotterdam 24 November Westerdam. New York H A.L. Williel- miiiahaven, stukgoed; >Tarken. Balti more Buys Waalhaven, kolen; March- dale. Montreal Van Ommeren Merite- haven. stukgoed: Ka tja Lau. Londen Vj.n te Waalhaven, ledig: Lestris, Liver pool Van Ommeren Merweh^ven, stuk goed: Indrapoera, Batavia Ruys Lloyd- kade, passagiers. 25 November Antwerp. Harwich Hoek van Holland Empire Wansbeck, Harwich Hoek VSn Holland; Arnhem, Harwich Hoek van Holland. Vertrokken schepen 24 November Helen Lykes, Galveston; Herva, Bah rein Export, Londen; Vela, Antwer pen; Empire Parkeston, t Harwich; Prague, Harwich. Loodsdtcnst nog steeds gestaakt. SCHEEPSBEWEGINGEN Aletta. 22 van Pladjoe naar Soera- baja; Ary Scheffer, 23 van Kopenhagen naar A'dam; Algorab, ca. 17 Dec. van Buenos Ayres te R'dam verwacht. Celebes (coaster), 22 van Leith naar Lissabon. Deo Duce. 23 te Odense, Elisabeth lVermaas). 23 van Wisbech te GentEems, 23 van Aarhuus te Antwerpen; Elisabeth (R.K.C.), 24 van Dieppe te 'Antwerpen. Hercules. 22 van Sstamboul naar Bourgas. Hast V, 23 van Lissabon naar Oporto Hada, 23 van Dieppe te Antwerpen. Ferocla, 24 to Gcfle Groote Beer, uitgaand, 23 van Suez; Grootekerk. uitgaand, pass 22 Gibral tar naar Genua; Gahlea. 23 van Ko- nokry naar Europa; Gruno, naar A'dam 21 bij Cuxhaven schuilend: Gaasterland, 22 van Harhngen naar GooIe: Glashaven. 24 te Kopenhagen Ganges, sleepboot, 22 van Lissabon r Maassluis; Gaasterkerk, 24 te Frcmaiitlc. Hasewlnt. 22 te Delfzijl; Hydra. 21 an Curasao naar Barranqullla; Hil- ersiim. thuis, pass 21 Kaap Frio Heemskerk. 23 te HernosandHada, 23 te Dieppe; Haskerland, 23 op de TheemsHast I, 22 van Dublin naar Muroybaai. Indrapoera. pass. 24 Dover. 24 nam. 5 30 uur te Hoek van Holland verw.: Imoort. pass 22 Holtenau naar Stock- Jacoba 23 van Hamburg te A'dam: Java (Nederland» 24 van A'dam te Aar huus: Jupiter 20 van New Orleans naar Mobile Kota Baroe uitgaand pass. 23 nam. II uur Sagres: Kota Agoeng uitgaand 23 van Aden; Kamerlingh Onnes 23 van Aden naar Batavia; Katwijk pass. 22 Brunsbuttel naar Gefle. Leopoldskerk uitgaand 23 te Port Said Lutterkerk 22 van Koweit naar Khoramshar, 23 bij Kasba; Larenberg 24 to Bahia Blanca: Limburg 23 te Jimenez (Philippijnen); Lir.dekerk uitgaand 21 te Madras: Linge 22 van Hernosand nr. Zaandam. Marken 24 van Baltimore te R'dam; Merwede 22 van San Nicolas naar Mon tevideo; Mariekeric uitgaand 23 te Al- leppey: Meerkerk thuis pass 24 Dover; Manoeran 21 van Coosbay naar Durban; Mereurius 22 van Stockholm naar Sunds va!l. Nato pass. 22 Dungeness naar Oporta, Nieuw Holland uitgaand 24 te Sabang; Nieuwaai pass. 22 Holtenau naar Stock holm; Nassauhaven. 23 van Horsnes te Antwerpen; Nottingham 20 te Goole: Nljcnburgh 23 van Malmo naar R'dam. Orion 22 te Algiers Omlandia 22 te Oporto; Orestes 23 te IJmuiden, bestem ming Dublin: Ossendrecm pass. 23 Sellïy naar Huelva Poclau Laut 23 van A'dam te Londen; Prins Willem van Oranje, pass. 23 Do- naar Palestina; Prins Alexander pass, 23 Finisterre naar Haifa; Prins Frederik Hendrik 22. van Montreal naar Rottedam. holm. Rolf, 23 te Dieppe; Rijnland, 22 Las Palmas naar Buenos Ayres Rika. pass. 23 Dover; Randkerk. pass. 23 Finisterre naar Zuid-Afnka via Of het waar is, dat dc laat over haar nut, maar zaal f airconditioned) op liefde van dc man door dc evenmin twijfel mag laten warme resp. gekoelde maag gaat, wagen wij niet omtrent hef genoegen en dressoirs voor u gereed te beoordelen maar wel dc voldoeningdie zij ner- worden gezet. Een groot menen wij te mogen aan- schaft. aantal zeer gedienstige Ja- nemen, dat als ds heer Onder de hoede van vaantjes en hoffelijke sfe- Moussoult gelijk heeft, dat iemand, die een dergelijke wards omringen u met dc liefde van de passa- Opvatting huldigt, behoeft hun zorg, vullen uw bord giers voor hun schip een- men zich waarlijk geen met spijzen, die vegeta- zelfde weg gaat. dc gasten zorgen te maken om het ciërs tot gastronomen zou van de Willem Ruys dit dagelijks brood. Behalve maken. En nu sprefcen wij zeepaleis zeer genegen een snelvarend en comfor- nog niet van dc glazen moeten zijntabel vaartuig is de WilWij zouden dc geest- De heer Moussoult is tem Ruys dan ook een driftige heer Moussoult chef van dc civiele dienst dorado voor culinaire wel- niet geloofd hebben, als de van de Koninklijke Rot- lustelingen geworden, zij Directie van de Lloyd ons terdamschc Lloyd en in het, dat rantsocnerings- niet aan de dis had ge- deze kwaliteit wcranf- perikelen ook hier smal- nood. Nu durven u>ij zijn woordelijk voor dc ravt- Iers tot beperking noopt, woorden gerust in de faillcring van dc gasten. In een keukencomplex krant te schrijven, want. Voor hem is het nuttigen van 1000 m2 werken tien- het moet ons van het hart: van een maaltijd een ern- tallen bakkers, slagers, het was een maat, de stige aangelegenheid, cen koks en andere lieden aan KONINKLIJKE Rotter- bezigheid, die geen twijfel uw spijzen, die in de eet- damsche Lloyd waardig. 589. De dichter Lan Kool, die in het huisje op het duin woonde hield er vreemde manleren op na. Toen hij van het dak in de modder gevallen was bleef hij rustig ligqen cn wilde ten gedicht verzinnen over de plas, waarin hij terecht gekomen was. Maar mijn ge duld was op, ik duwde hem overeind, de sleutel viel uit zijn zak en eindcii|k kon ik de deur openen. „Aar dig huis." mompelde Lari Kool. toen hij binnen strom pelde* „Komt me bekend voor! Wat! O. 't is mijn eigen huis. Juist ch... w:ss welkom' Hij greep een boek van een plank cn Jeqde dat op het vuur cn bij de op laaiende v-Jammen gingen we ons zitten drogen. „Wat ccn weer." zei ik' „Maakt II versjes? U woont hier wH eenzaam." „Uh." zei Lari Kool; „Wat' Versjes' Eenzaam' Onrin! "jets niet! Woon hier rustig! Geen vieze stad! Geen bcnzme-nylon-voctbal-film-gezcur! Ben niet alleen. Heb moeder natuur en vader Neptunusf Ik kuchte eens, want ik snapte er niet veel van. „Die gedichten," zei ik, „is dat moeilijk, moet U daar lang over denken'" „Onzin," riep Lari Kooit „Dat heb je of dat heb jc niet. Dat komt over jc en... waarlijk dan kunt ge niet anders, dan... danStil maar." zei ik, wapl Lari Kool kreeg een rood hoofd cn zag eruit of hij weer een ^aanval kreeg. „Neem een slokje water, dat kalmeert. Maar Lari Kool voelde weer een ge dicht, sprong op cn galmde; „Ik ben gaan leven cm verzen te weven, Gezwollen van wanhoop en wee. Uit mijn keel welt een zucht, als het ruisend gerucht, van dc zwiepende zee'" „Jaja," stamelde ik ongemakkelijk: „Het js weer droog buiten, ik ga maar." Ik stond haastig op en liep naar buiten, maar Lari Kool scheen het prettig te vinden, dat behalve hij zelf ook een ander zijn stem kon horen en ging mee. „Ziet" riep hij: „De wijde wit teren woelen welig, laat ons gaan spelevaren, ik heb een bootje op het strand." Daar voelde ik wel wat voor en ik liep achter Lari Kool aan het duin af... MarseilleRoepat. 23 te East London- Rondo. 23 van New York te Pert Said' Spinoza, thu.s. 22 van Port Said* Stuyvcsant. thuis. 22 van St. Michaels naar PlymouthSocrates. 22 te Buenos Ayies Salatiga, 24 van Lagos naar Port liarcourt' Siveelinck, thuis. 22 te Aniweipeii: Sumatra, 22 van Pladjoe naar Tandjong Pandang; Sansapor, 21 van Ponti,mak naar Pnok: Salando, 22 van R'dnm te Jacksonville; Sandcn- burgh, 23 van Bordeaux naar Casa blanca. Tosari, uitgaand, pass, 23 Lissabon: Triton, 22 van New York naar West- Indie: Tjibadak. 22 van Soerabaja naar Macassar; Tabian. 22 te Chenbon The in is tc 21 te Buenos Ayres; Tyro. 23 in Delfzijl naar Londen. •Volendam. uitgaand. 22 te Aden kreeg certificaat van zeewaardigheid.' Van Ostade. 27 van Paramaribo. Walcheren. 23 van Karlskrona te IJmuiden; Winsum, 22 van A'dam naar Hueiva. Zeekind. 24 van Boston Mass te New YorkZwyndrecht. 21 te Abadan- Zeeland (S.S.M.), 22 van Blyth naai Londen. RIJNVAART LOBITH, gepasseerd 23 Nov. stroom afwaarts: Volte Subtto, Succes. Isala 4. K.Vaart 5. W. v. Drlel 46. Attractie. St Antoine. Oceana. Nan if er 1, Gelria 2. Hciyz. Credo, Jacobus, Helena, Kathe. Onderneming 2. Parnlielm, Nathung! C.G.V.R. 16, Naphta 9, Naphta 8. Lean 2. Eliza, Weibel, Lean, Priviaal, K.Vaart 12, Wilfra, Kronenburg. Alpina 1. aUe Rotterdam; Lina, W. v. Driet 37, beide A'dam; Margnc. Franeker. Harma. Den Haag; Sirius. Lina. beide Haarlem; Aiie, Roclima. beide Leiden; Johanna. Lambert, Lyze. Gomeiza, alle Dor drecht; Hendnka Joha., Jenny, beide Lemmer Damco 53. Roermond Tempo. IJmuiden; Antonia Magdalcna. Schie dam. Mans Hclla, Zaandam; Risico 2. St Francois, Oberon, Rhoin Union 2, Rheinfelder,. Almlcn 2. Jsanus, Joseph, Edgard Fmel, Josephine. C.F R. 12. F.ï. D. 113. id. 12. id. 94. id 55. id 18, Lina, Charles, Codam 80. Rijn Schelde 14. Godland, Joh me, Eduard, Maria, Mana 2. alle België. LOBITH, gepasseerd 23 Nov. stroom opwaarts; Mentor, Sphinx. Joh an Hein- rich, Cornells Pans. Gerhard, Bego, C.T. 44, Noldina, Anton, Deo Gratiss. Aujomo, Bernards, Prudentia, Marga- rctha. Res Nova. Sophie, Maria Corne lia, Neptunus, Stuar, Spes, Nnthcmael. Alt, Demasu, Rosalie, Viga, EJisa. Avon tuur, Jeanne D'Axc, Germa, Elizabeth, Leonard Hendrik, Hector. Loge. Mars, Arnhem. Aimana. Tertia, Morgenland. Cerolma, Mema, Agnes. Morgenstern, Joh3nnes. Spes. Merceure, Wewa, Mar- garetha, Corma, Spes. Dakota. Atalante, Nellij. Tcrlia. Thaddea, Credo, Corne lia, Marie José. Spes. Mosel. Ebda. Egl- dia Johan Godfried. Meteor, alle Duitsland: Pechelbron, Teutoma, beide Straatsburg; Elbe, Borussia, Kembs, Neckar. Rijnschelde 10, Diavolezza, Waalwijk, Bona fide, Georges, Rosa, Castor, alle Basel. VA AltW ATERDIEPTEN Pannerden—IJsselkop 2,85; IJsselkop Malb, Haven 2.85; Malb. HavenWijk bij Duurstede 1,95; Wijk bij Duurstede Vreeswijk 2,10; IJsselkop—Doesburg .05; DoesburgZutphen 2,35Zutphen Deventer 2,65; DeventerKaterveer Waterh. bij Arnhem 7.45 -f- 16: Westervoort—Pley 8,09 16Keulen 1,57 4. Met ontsteltenis ontvin gen wij bericht, dat onze .vriend ROB WERFF door een ongeval op Oost Madoera, van ons is weg genomen. Met weemoed gedenken wij Rob en de zijnen en. danken voor de vriend schap van hem ontvangen LOU NIESTEN, (1 Buitenzorg I KEES HOVENIER, f Tsjipajoeng j Te koop: tafclbillard met toebehoren. Te bez. A, Zuid- geest, St. Liduinastraat 73 a, na 8 uur n.m. Gevraagd; een groot for maat kolenkit voer centr. verwarm. Zoetmulder, B.K, laan 36. Werkster gevraagd, voor 2 of 3 ochtenden p. week. Hoog Icon. Warande 217 b. Wie ruilt benedenhuis, Gor zen voor andere woning, onversch. waar. Br. no. S. 2606 bur. van dit blad. Is Uw Swis-kaart Dan omwisselen voor toe gangskaart (gratis bespro ken) bij het SWIS KANTOORTJE Koemarktbrug. Te koop: zw. mantel, m. 42, i.g.st.z. Alb. Cuypstr. 4A. Verloren één bruine jonge- damesschoen, m. 35. Teg. goede bel. t.bez,. Nieuwe Haven 239, Schiedam. Heer in het bezit van de di ploma's Algemene Handelsk. cn Warenk., tevens in het bezit van schrijfm., zoekt avondwerk (ook Zaterdag middag), onversch. wat. Br. no, S. 2608 bur. van dit bl. MORGEN (Woensdag) 4.306 uur PASSAGE THEATER PLAATST EEN ADVERTENTIE Op Vrijdag1 28 November 1947, des v.m. 11 uur, in de Ned, R.K. Volksbond, Lange Haven 71, te SCHIEDAM, van: Een huis en erf, te Schiedam. Sint Pieter- max.prijs steeg 4, staande ïn veiling op f 450.— f 800. Een huis en erf. aldaar, Lange Ach terweg 34, staande op f 2600.— f 3600. Een huis en erf, aldaar, Oosterstr. 49, staande op f 3000.— f 3250.— Een huis en erf, aldaar, Oosterstr. 51, staande op f 2700.f 3100. Notaris A. S. H. A. BLAISSE Magnesiet Amarilfabrieken, Vlaardingen roepen sollicitanten op ter vervulling van de vacature van in de drie moderne talen. Gelieve uitsluitend schriftelijk te solliciteren, onder op gave van verl. salaris en mogelijke datum v. indionsttr. Voor onderh. van onze electr. installatie en andere ma chines vragen wij vertrouwd met sterk- en zwakstroom. Sollicitaties mon dei. of schriftel. Stoomw. „DE PAUW" Stadhouderslaan 3, Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2