Familiedrama voor het Bijz. Gerechtshot Prognose voor Londen TIEN JAAR GELEDEN „Alles is gelogen," PHILIPS ph/i/Shave Drie Franse grafici in Boymans PaUiiecuhtec Nederlandse zwem kampioen en geven de Belgen een lesje Robben verbeferen Dinsdag 25 November 194" 3 Maandagmiddag speelde zich voor de Rotterdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof een waar familiedrama af. Met zachte, doch dui delijke stem en zonder een spoor van nervositeit beschuldigde een jonge vrouw haar schoonmoeder van het verraden van haar man, de eigen zoon var de verdachte. Overigens is dit de 51-jarige Johanna Maria Bremer-Breek niet ten laste gelegd. Zij staat terecht, verdacht van het verraden van haar man en van Joodse onderduikers. Pertinent wijst zjj alle beschuldigingen af. zegt schoonmoeder Haar'Joodse man werd 9 Decem ber 1942 met zijn broer opgepakt. Vast is komen te staan, dat zij hierop "aar Amsterdam is gereisd, naar zij zegt, om de ondergedoken Joodse familieleden van haar man te waarschuwen. Deze zijn even wel dc volgende dag door Rotter damse rechercheurs gearresteerd, en ook haar zoon in Rotterdam. Deze laatste heeft waarschijnlijk in een concentratiekamp het leven ge laten. Haar eigen nan Is op diezelfde dag, 10 December, losgelaten en hij genoot van toen af diverse facili teiten. Zo oehoefde hij o.a. geen ster te drag in. Enige tijd later werd de man ten tweeden male gearresteerd, nu we gens fraude, gepleegd ten nadele van een niet-Joodse vrouw. Ver dachte moest bij de S.D. verschij nen en hier heeft zc in de loop van het gesprek verteld, dat haar man een verhouding had met die vrouw. De man is vastgehouden en niet meer teruggekomen. De schoondochter verklaart, dat haar schoonmoeder haar meerdere malen om adressen van Joden heeft gevraagd. Dat was een manier voor de schoondochter om haar ma_i vrtl te krijgen, zei ze. De schoondochter is hierop nooit inge gaan. Twee dochters van verdachte hebben bij een vorige gelegenheid eveneens verklaard, dat hun moe der hen aanzette tot het achterna gaan van Joden, Nog een getuige De schoondochter, wier man was weggehaald, bracht Kerstmis door bij haar zuster. Deze was eveneens gemengd gehuwd met een zekere Elterman. Haar man was onderge doken doch voor deze gelegenheid thuisgekomen. Uit het raam kij kend, zagen de zusters buiten ver dachte staan. Zij adviseerden Elter- man, bij het raam weg te gaan, hetgeen hij deed. Des nachts werd hij gearresteerd en hg is in Ausch witz omgekomen. *Na de arrestatie van Elterman, zo vertelt de schoondochter, is zy naar haar schoonmoeder toege gaan, met wie ze als een furie heeft gevochten. Twee weken later werd ze hiervoor door de S.D. ter verantwoording geroepen Mietje H.-L., de volgende getui ge, had een dochter, die op het Haagse Veer moest verschynen. De dochter was ziek en Mietje ging zelf. Op het Haagse Veer hoorde zij zeggen: „Bremer-Breek heeft opgebeld, dat Elterman voor het raam zit". Ook deze getuige biyft pertinent bij baar verklaring. „Allemaal gelogen" „Het is allemaal gelogen", zegt do schoonmoeder. „Waarom is ze dan na de bevrij ding ondergedoken?" zegt de schoondochter. „Wanneer is ze weer opgedo ken?", vraagt de president. „Toen ze gearresteerd werd", zegt mr. Donker, de advocaat-fis caal. Requisitoir nemend, schetst hij verdachte en haar overleden man (Ingezonden mededeling) ©een goede Sint voor een vrouw of meisje wan neer ze als geschenk niet een tube Hamea Gelei heeft ontvangen. Radio-programma Avond-programma HILVERSUM I. 13.— Het klok je van zeven uur. 19.05 Bernard Person; 19.15 Beroemde lied, reek sen; 19.45 Ni win; 19.50 Wederop bouw. 20.Nws; 20.05 Reportage; 20.15 Bonte Dinsdagavondlrein; 21.30 Contact; 22.15 Buiteni. overzicht; 22.30 Mendelssohnherdcnk.; 23.— Nws; 23.15 Muz. uil Oost Europa. HILVERSUM II. 19— Nws. weer; 19.20 Pïanoconc Mozart; 19.45 Jongelui; 20.— Nws; 20.05 Actuali teiten; 20.12 Gewone man; 20.20 Ra dio philh. ork.; 21.35 Ned. kamer koor; 22.10 Van Rooyens; 22.15 Avondgebed; 22.30 Nws; 22.45 Ka- mermuz.: 23.20 Danspl. WOENSDAG 26 NOVEMBER 1947 Ochtend-programma HILVERSUM I. 7.— Nws; 7.15 Gymn.; 7.30 Gr pi.; 8.Nws; 8.15 Lichte klanken; 8.50 Voor de vrouw; 9-Werken van Schubert; 10. Morgenwijding; 10.20 Onze keuken; 10.35 Grpl.; 10.45 Voordr.; 11.Pop nonstopprogr.; 12.Ens. Vincen- tino; 12.30 Weer, platteland, piano- 13-~ Nws; 13.20 Carcassola; 13.50 Grpl.; 14.15 Jeugdconc.; 15. Seriehoorspel voor de jeugd; 15.30 Roodborstjes; 15.45 Regenboog: 16,15 Vragen staat vrij; 16.45 Het stond in de krant; 17.15 Orgelspel; 17.30 Ned. Volksherstel; 17.35 Ramblers; 18.— Nws; 13.20 Musette; 18.30 Strijdkrachten. HILVERSUM II. 7.— Nws; 7.15 Reveille; 7.45 Woord voor de dag; 8.Nws; 8.15 Kerk. composities; 8.30 Montere klanken; 9.Ochtcnd- tendbezoek zieken; 9.30 Watcrst.; 9.35 Werken Brahms; 10.30 Morgen dienst; 11.Luisterspel: Landver huizers; 12.— Ned. Kamerkoor; 12.30 Weer; 12.33 Mendclssohnorgelcyclus: 13.Nws; 13.15 Pianomuz.; 13.45 Musette; 14.30 Vrolijke klanken; 15.Omroeponk.; 16.— Jeugdige postzegelverzamelaars; 16.15 Kinder en meisjeskoor; 17.30 Conc. citer spel; 17.45 Rijk overzee; 18.Jan van Weeïden, orgel; 18.30 Dr. J. C. Brandt Corstius RVU. als mensen van hef laagste allooi, hetgeen hom in 1944 reeds is ge bleken brj een fraude-zaak. Zjj ont kenden toen alles, maar werden toch veroordeeld tot zes maanden hechtenis. De getuigenverklaringen van öe schoondochter, de dochters en van Mietje H.-L. zjjn volgens hem be trouwbaar, doch alleen het verraad van Elterman is wettig bewezen. Hij vraagt op grond hiervan een gevangenisstraf van 8 jaar met af trek en ontzetting uit de kiesrech ten. De raadsman vraagt aanhouding van de zaak voor nader getuigen verhoor. Uitspraak over twee we ken. Landgoed „De Tempel" voor de gemeente ROTTERDAM, Dinsdag. Als de raad Donderdag accoord gaat met het desbetreffend voor stel van B. en W. zal de gemeente Rotterdam binnenkort eigenares worden van het landgoed „De Tempel" in Overschie. Dit landgoed, bestaande uit een, in 1936 gebouwde, grote villa en een prachtig park met hoog op gaand geboomte en fraaie water partijen, heeft een oppervlakte van 8.34.65 ha. Toen B. en W. werd medegedeeld, dat de gemeente des gewenst als koopster in aanmer king kwam, hebben zij zich ernstig beraden of van de gelegenheid om het voortbestaan van een der zeer weinige landgoederen binnen het grondgebied van Rotterdam te ver zekeren, door de gemeente gebruik moest worden gemaakt. Zij hebben daarbij tevens overwogen, dat het landgoed is gelegen in de onmid dellijke nabijheid van de geprojec teerde luchthaven en aanvankelijk zelfs in da voorgenomen onteige ning ten behoeve van deze haven was opgenomen. Wel is het nader hand uit deze onteigening gelicht, maar de wenselijkheid om de be schikking over de naaste omgeving van de luchthaven te hebben, staat niettemin vast. Het buiten zal zich b.v. bijzonder goed lenen voor hotel voor luchtreizigers en recrea tiegelegenheid voor de bezoekers van het vliegveld. Ook een andere bestemming, zoals die van ont- vanggelegenbeid van gasten van het gemeentebestuur of van cen trum voor het houden van con gressen en bijeenkomsten, laat zich zeer wel denken. De vraagprijs luidde aanvanke lijk t 250.000,doch is eerst tot f 210.000,en naderhand tot f 180.000,teruggebracht. Richard III De voorstellingen van Richard III op Woensdag 26 November a.s, in de schouwburg begint om half acht. (Ingezonden mededeling) Zo zegt Staalbaard. „Ik weet, hoe veel gemak, genot en tijdbesparing cr schuilen in de „PHIUSHAVE". Ik zou iedere man zonder onder scheid met een Philips „PHILI- SHAVE" Staalbaard willen beden ken Dan vliegt ook zijn baard eraf! Electrisch droogscheerapparaat KV. PHILIPS' VERKOOP-MIJ V. NEDERLAND, EINDHOVEN „Alk" gepraaid De gezagvoerder van het s.s. „Van 't Hoff" heeft via Schevenin- gen-radio gerapporteerd dat hij op 22 dezer om 11.40 op 5 gr. 42 min. N. B. en 96 gr. 38 min. O. L. het zeilschip „Alk" heeft gepraaid, on derweg van Singapore naar Sa- bang. Alles was wel aan boord. Voetbalfilm in Cineac De eerste elftallen van de eerste voetbalclubs van Rotterdam met hun familieleden en andere betrek kingen, zullen uitgenodigd worden een voorstelling bij tc wonen van de voetbalfilm NorrköpingDyna mo's, die vanaf Vrijdag 28 Novem ber in het programma van Cineac zal draaien. Geslaagd Aan de Rijksuniversiteit te Leiden zijn geslaagd voor het candidaats- examen letteren en wijsbegeerte (klassieke letteren) de heer J. W. Geelhoed te Rotterdam. Apothekers assistent-examen: de dames A. H. C. M. Ameling te .tot ter dam, G. van Zanten te Rotterdam, M. S. de Vlie ger te Vlaardingen; I. van der Kleij te Rotterdam, Aan de Technische Hogeschool te Delft zijn geslaagd voor het propae- deutisch examen civiel-ingenieur: M. van den Arend, Rotterdam; W. Bos, Sliedrecht: L. Latooij, Rotterdam. L. Vroom, Zutphen. Ciry, Vieillard en Houplain Wie zich interesseert voor dc grafische technieken raag zeker niet deze tentoonstelling onbe zocht voorbij laten gaan. Roger Vieillard, Michel Ciry en Jacques Houplain hanteren etsnaald en graveerijzer op persoonlijke wijze en getuigen ook van onderling verschillende artistieke aspiraties. Opvatting en werkwijze van Vieil lard kan men niet beter begrijpen, dan beginnend bij de burijngravures bedoeld als illustraties voor een uit gave van Descartes' „Discours de Ia Méthode". Hij komt tot vormgeving door letterlijke ontleding van de tekst. Deze interpretatie zou zonder de bezielende scheppingsdrift tot goedkope weergave leiden, doch op zeer persoonlijke wijze weet hij het abstracte te concretiseren. Als voor beeld hiervan is het sprekendst de illustratie van „Je pense, done je suis" (ik denk, dus besta ik) en van „Voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps" (ziende dat ik mij lichaamloos kon wanen). De zelfde opvatting van zijn taak als illustrator geldt voor de verluchtin- gen van Homerus' Hymne aan De- meter, waar echter de wijsgerige schematiek van de vormgeving voer de prenten bij de Discours vervan gen werd door een blijmoedige luci diteit iil de overzichtelijkheid der plans en de arcadische vergezichten. Ook hier een zich behoeden voor realistische weergave, duidelijk spre kend in de weergave der menselijke (goddelijke) gestalte. In de „Hom mage a Rimbaud" zijn met verras send effect witte lijnreliefs toege past; de aandacht worde gevestigd op harmonie tussen illustratie en er onder gecalligrafeerde tekstaandui ding. Het boven aangeduide vindt men vooral in „j'ai ten du des cordes ....etc." met de strakke liniatuur der versierde stad en de uitgelaten vreugde in de arabesk van de dan- DEN HAAG, Noven. de rechtbank drie gc- Boter goedkoper ber 1937 tuigen a décharge mee- n, „Voor de rechtbank gebracht: de twee Ne- d'jP® Éewiï" alhier stond in hogor derlandse elftalspelers °|n Ja de krfcht?£ beroep terecht Leen^ Venfe «n Puck dfJ van Heel en de sport, ----- journalist C J. Groot- "ds vrortot hof. De beide voetbal lers verklaarden, dat zeventig a tachtig pro- Haagse koopman W. P A. O., die de zg. G.A.O. K.-voetbalpools organi seerde en wegens over treding van de loterij - wet door de Haagse kantonrechter was ver oordeeld tot twee geld boeten van tien gulden, subsidiair acht dagen hechtenis. Het betrof hier het raden naar uit slagen, zowel naar die van de Engelse als de V Nederlandse competi- van ^en^en^win'lrelicrs cent van de uitslagen der dap zestien cent enz., kon het publiek wel te voorspellen was. „n sffStif" vastgesteld formulieren krijgen. Maar mcn moest na- cem waarop het zijn ver- tuurlijk geregeld de wachtingen kon invul- competitie bijhouden, len. Men behoefde dooi' de sportbladen en Voetballers als getuigen vrijwel onafgebroken heeft vertoond is een nog scherper terugslag gevolgd zodat van een debacle op de markt kan worden gesproken. Veertien dagen geleden bereikte de prijs het hoogste punt op 113 cent De vorige week werd de commissie-no tering verlaagd tot 104 cent. Heden werd de notering met niet min- Pater verdwaalde -r—..Eerst slecnts in te vullen of sportrubrleken van de ons bereikte Bandjermasin het bericht, dat pater D. van Rossum van de een bepaalde vereniging couranten te lezen, won. verloor, dan wel Jammer genoeg voor gelijk speelde Iedereen de Haagse koopmö.., j- missiestatie Tering, ai- mocht zo Veel uitslagen daar in de woeste bui- invullen ais hij wilde, "geerde dc officier van tengCbieden is ver maar er moest voor elk justitie echter negatief dwaald. Eerst nadat hij rijtje vier cent worden 0p de uiteenzettingen 22 dagen had rondge- betaald. Wie de juiste a d „getui gen-des- zwerven, werd de pater uitslag het meest nabu gevonden Hij overleed kwam, kreeg de eerste kundigcn Hu eiste bc- echter enkele dagen na Prijs- vestiging van het von- zijn terugkeer in Tering De verdediger, mr. A. nis van de kantonrech- aan de gevolgen van de P. C. Peters, had voor ter" ontberingen". sende aan iedere realiteit ontsnapte figuur. Na het illustratief werk be kijkt men met meer begrip de grote burijngravures „Tempel der Vrij heid" en „Geleide Economie" en kan men de vreugde om de lenige lijn nagenieten in „Verstand of Draad der Gedachten". Bij Michel Ciry behoeft men niet „ingeleid" te worden om het werk te appreciëren, het spreekt voor zich zelf. Het „sferïsche" is voor hem van groot belang, waaruit het veel vuldig gebruik van aquatint bij de ets verklaard wordt. Wij wijzen hier slechts op de rake portrettten met de droge naald, bijv. het blanke „Lucienne" dat relief krijgt door de fluweelzwarte lijn en de verrukke lijke kleinere etsjes als „Tuilerieën in het Voorjaar" en de doorwrochte „Woonschuit". Enige litho's; pioen rozen en Mimosa. Jacques Houplain is ongetwijfeld e enknap graficus, maar men kan deze bizarre fantastiek geen „ge wone" maatstaf aanleggen. Van „Het Gevecht" (12) treft de prachtige ontleding in partijen van de staande figuur, terwijl in „Gewond Paard" een machtige expressie is gegeven aan de smart van dit nobele dier: de zuivere grijzen, de souplsse der lij nen en vooral de mise-en-page ge tuigen van een groot meesterschap. De 27 etsen by Lautréamont's Mai- doror kunnen als surrealisitische illustraties geslaagd heten, maar le ven buiten de tekst geen eigen leven, wat zowel vóór als tegen hun maker pleit. Samenvattend kan men zeggen, dat het werk van Ciry het aange naamst is, dat van Vieillard het in teressantst, en om met Jacques Hou plain in het reine te komen, zal men steeas tot slechts enkele zijner pren ten terugkeren en dan volkomen van hun schoonheid overtuigd wor den. Tót 15 December is deze tentoon stelling geopend, waarvan een aan tal werken die men niet over mag slaan „verdwaald" is naar de Aula-hall. Er is gelegenheid van een aantal prenten een afdruk te bestel len, B-n. Een lekker hapje voor onze Chinese stadsgenoten.' Van deze ruim 63 kg. wegende jonge knaap zal heel wat haaicvinnensocp gemaakt kunnen wor den'. IJmuidcnsc vissers kregen hem in hun net en de Rotterdamse vishan delaar Schmidt zorgde ervoor, dat hij werd getransporteerd. Het ogenblik voor de opening van de conferentie, waarop de vier grote ministers van buitenlandse zaken elkaar tc Londen ont moeten. is aangebroken. Zelden is er een belangrijker conferentie ge weest, zelden een conferentie die bij voorbaat in de internationale openbare mening zo weinig kans op succes js toegekend. Zou de con ferentie slagen, zouden dc elkaar ontmoetende staatsheden een eden bevredigende oplossing voor het Duitse probleem kunnen vinden, dan ware de wereld een heel stuk verder gekomen m rle richting van een verzekerde vrede. Helaas, niemand kan eraan geloven. Dure grapje» De afwezigheid van geloof in leidende Washingtonse kringen 1 was, zoals dat ook elders is. vrijwel absoluut. Men weet wat men aan elkander heeft onder de grote mo gendheden- Rijkelijk heeft men over en weer ervaring opgedaan. Wantrouwen zal te Londen wan trouwen ontmoeten. Wat vreest men dan aan de westelijke kant, en j in het bijzonder te Washington? Men is vast overtuigd met een an der Rusland te doen te hebben dan waarmee men de oorlog tegen Duitsland heeft gevoerd. Te Mos kou, zo is een algemeen geloof in de wereld, tot zelfs achter het ijzeren gordijn, heerst nu het vol strekte „communisme", fanatiek, brandende van apostolische ijver en bevleugeld door het oude, Rus sische imperialisme. Als dit vrede sluit met de buitenwereld, is het slechts een wapenstilstand. Hei zal zijn wapens niet zoeken in de ge wone strijdmiddelen der volken, maar in een penetratie der volken, waarbij de ellende der wereld de kanalen moet vormen voor dit bin nendringen. Daarom, zo heet het, strijdt het nu verwoed tegen het plan-Marshall, dat zijn voornaam ste bondgenoot, de ontbering, in het "Westen zou kunnen overwin nen. Voor dat doel, zo heet het ver der, is de Kominform, de navolger van de Komintern opgericht. Dit DR. M. VAN BI. AN KENS T El N mens naam nU titer nationaal oc- injonnccrd )ournah-t gten krans be looft. zal van hed^ri af mede werken aan liet Rotterdam ■eh Parool Bggaa-'d art-kei. handelend over dc bijeenkomst ie Londen van de vier ministers von Buitenlandse Zaken, zond hij ons uit Lake Success Blankenstem instrument zal leiding geven aan de buitenlandse communistische or ganisaties, die het woord van Mos kou blind gehoorzamen, dat woord, waarvan Moskou zich echter liever niet rechtstreeks bedient, maar dat door de nieuwe organisatie moet worden doorgegeven. Eerste bevel is nu, de strijd met alle middelen tegen het plan-Marshall, die in Frankrijk en Italië zo fel is begon nen, en die, waar de gelegenheid zich biedt, in andere betrokken lan den zal worden voortgezet. Als het ken in Amerika zelf! Dit is een beschouwing, die men nu kan ontmoeten waar men haar slechts weinige maanden ge leden verworpen zou hebben. En me' deze vrees komen drie minis ters te Loi.den bijeen. De Russen hebben nun eigen, meer ingewik kelde en tegelijk minder bepaalde vrees. Maar ook hun vrees, daar twijfelen ook zelfs hun tegenstan ders niet aan, is oprecht genoeg. In Amerika ontmoet men nu op vele plaatsen niet op de hoogste toppen! het geloof dat de Russen de conferentie zullen openen met een verrassing. Het zou hun plan zijn te komen met een voorstel tot ontruiming van Duitsland door alle bezetters en hun legers. Er zou dan een Duitse regering komen te Ber lijn, met wie men vrede zou kun nen sluiten. Degeen, die dit voor stel verwierp, zou in minder gun stige positie komen tegenover de wereld. Hij zou allicht oppositie aanwakkeren in zekere kringen in eigen land. En Amerika, daarvan kan men zeker zijn, zou het ver werpen. Men denkt daarbij aan Korea. Ten aanzien van dat land hebben de Russen een overeen komstig voorstel gedaan. En niet enkel de Amerikanen hebben het van de hand gewezen. Toen de Russen het te Lake Suc cess en in de algemene vergadering van de Assemblée van de Verenig de Naties te Flushing Meadows ter beoordelingen voorlegden, vond het ook daar geen genade. Alleen de satellieten plus Egypte stemden er voor. En toch zijn er tal van leden van de UNO die wat gaarne de Russen een vriendelijkheid zouden bewijzen, als zij daar kans toeza gen zonder de algemene zaak te schaden. Maar men wist: In Noord Korea hebben de Russen alle macht aan de Koreaanse communisten in handen gegeven. En zij hebben er voor gezorgd dat die zich, in tegen stelling tot alle andere stromingen, propagandistisch konden vermenig vuldigen. Zij hebben voor die com munisten een leger opgeleid, waar tegen in Zuidelijk Korea niets be stand zou zijn. Ontruiming van Korea zou betekenen overstroming van heel Korea door het communis me. Daarover bestaat blijkbaar in johh w/v swi e/vB o 56) Neen, ik wilde het niet geloven! „Vadertje dokter" zou hem kunnen redden; hij was toch zo knap En ik zou rennen. Heel vlug zouden we te rug zijn. Ik sprong al op, herinnerde me opeens iets, tastte in mijn buis, bracht het pistool tc voorschijn, diuktc het graaf Paul in de handen, en, omdat ik vreesde dat hij vragen zou stellen en daardoor kostbare seconden verloren zouden gaan, dat hij misschien zelfs wel zou weigeren het wapen aan te nemen rende ik zonder enige uitleg het pad op. Ik hoorde graaf Paul mij nog iets achterna roepen, maar verstond bet met en holde verder. Nu eens was er wèl maan, dan weer njet: soms was de weg effen, dan weer hobbelig, en vol ver raderlijke stuiten: Ik rende als een bezetene, zon der enig overleg, zonder rekening te houden met mijn uithoudingsvermogen. Het gevolg was, dat toen ik bij de eerste adobehut aankwam, mijn hart als dol tegen mijn ribben hamerde. Dc In diaan, die ik uit zijn slaap wekte, stak een goe- dig-vragend gezicht buiten de deur. „Senor", hijg de ik, „perdone.maar weet U soms waar de dokter is, de kleine doktor van het hotel.... hij zou naar een patiënt gaan, een Indio...." De ander streek verward door zijn haar en schudde deelnemend zijn hoofd; ik wilde al ver der gaan toen een vrouwenstem uit het hutje klonk. ..Ah, si, bij Felipe. Bij Felipe, de matten- vlechter". „Ach. ja dat 's waar.... voor de kleine". De Indio wees. „Daar. Niet ver". De vrouwenstem riep nog iets, maar op dat ogenblik flitste een bliksemstraal door de lucht; een dreunende donderslag volgde. Nog één. Het was alsof de grond ervan beefde .„Momento" rier» de Indio mii toe. Trillend op mijn bonen van ongeduld en uit putting, wachtte ik. Elke seconde was te lang. Ik wilde al weglopen in de richting, waarheen hij gewezen had, toen de Indio weer verscheen. Hij scheen reeds een oud mannetje te zijn, of schoon ik niet veel van hem kon zien: zijn zara- pe nad hij tot over zijn neus gewikkeld cn de sombrero diep over zijn hoofd gedrukt. Maar zijn donkere ogen glommen in do nacht en keken mij oplettend aan Het ging mij niet vlug genoeg. ..Vlugger, por el amor de Dios. senor! Mijn vriend is gebeten door een ratelslang". Ik trok de oude man mee. sleurde hem voort Joor do donkere straat. Harde, grote regendrop pels kletterden neer. De oude mompelde iets van „Ratelslang.... Moeder van God. als dat maar goed afloopt. Wij zullen voor hem bidden...." Voor ons. zichtbaar door de steeds heviger val lende regen, flikkerde ecu lichtje. „Dat is het huisje van Felipe", zei de Indio cn hoestte. Ik drukte de hand van de oude man cn rende op het licht af. Als een wildeman bonsde ik op de deur. De stem van de dokter hoorde ik ai vóór hij de deur opende „Kalm. kalm. klonk het. „Caram- ba! Wie is die gek? Wij zijn niet doof". Toen hij mij zag ging zijn verontwaardiging over in ver bazing en ongerustheid. „Wat is er Jonska? Je bent zo bleek als een geest". „Graaf Paul is gebeten door een ratelslang, op de campo. U moet meteen meegaan. U. U kunt hem toch redden „Wat zeg je? Ratelslang. Ik Uit de hut klonk een doffe klacht; een vrou wenstem. De stem van Felipe, de Indio. ant woordde zachtjes, geruststellend. „De dokter is er toch. Voor een ogenblik stond er een vreselijke twee strijd op het gezicht van de dokter te lezen; toen schudde hij zijn hoofd als wilde hu een kwade invloed afschudden. „Ik kan niet", zei hii. „Ik kan nu niet komen. Dadelijk zodra ik kan. kom ik" „Maar dokter". Ik schreeuwde zonder dat ik wist dat ik schreeuwde. „Er is geen minuut te verliezen". De dokter legde de vinger op de lippen. „Sssshhh.ik weet dat het hard is. Maar het is niet in onze handen, nino. Wacht jij hier Do Indio verscheen achter de dokter. „Senor Dok ter, senor Dokter". „Ja. ik kom al. In Godsnaam. Jonska. maak het me niet moeilijk. Wacht daar aan de overkant. Daar is een schuurtje. Schuil voor dc regen niet nat worden gevaarlijk malaria"" Hij begon dc deur te sluiten, maar ik zette mijn voet er tussen. „Kom mee. dokter!" riep ik hij gend. Een stille woede steeg in mij op. „Kom mee! Je moet graaf Paul's leven redden" „Hier ook, Jonska misschien wel twee le vens". Mijn woede barstte los. Ik trapte togen dc deur! die de dokter trachtte te sluiten. „Wat kun nen mij dc levens van een paar peon es schelen!" raasde ik. „Het gaat om dat van graaf Paul!" (Wordt vervolgd) de hele wereld, met uitzondering dan van Egypte, geen verschil van i mening. Men hecil een Amerikaans j voorstel aangenomen, dat de be- j noeirung behelsde van een U.N.- commissie tot hel controleren van algemene verkiezingen m heel Ko- rea, welke in het komende voor- jaar zouden moeten worden gehou- j clen. On grond van deze verkiezin gen zou dan een Koreaanse rege- ring worden gevormd, waarna alle vreemde troepen uit het land zou den worden weggetrokken. Dit voorstel is aanvaard met 43 tegen 0 stemmen. Zes landen verklaar- j den, zich van stemmen te onthou- j den en waaronder waren de voor- zichuge Scandmaviers. Rusland en i zijn volgelingen weigerden aan de stemming deel te nemen. Deze lan- den zullen de commissie niet erken- j nen. Zij zal dus in Noord Korea. waar de Russen zijn. niet worden toegelaten. Van do versiezingen zal dus niets kunnen komen. j Hieruit begrijpt men, waarom de j Amerikanen, cn, blijkens de uitslag i van de stemming in de UNO. de Amerikanen niets van een Russisch voorstel, zoals hierboven is geken- j schetst, willen weten. Van Oost- Duitsland uit zou het Westen van i Duitsland onder communistische in- vloed komen. De Angelsaksische legers zouden van het vasteland verdwijnen, de Russische legers zouden er vlak achter de Duitse grens blijven. Omdat dit de vrees is, blijkens het Koreaanse voorbeeld algemeen gedeeld, zou een dergelijk Russisch voorstel ons niets verder brengen. Maar, zoals gezegd, toppen te Washington geloven er niet aan. De Russen, zo zeggen zij, voelen zich niet sterk genoeg in Oost Duitsland, dat, wat voeding betreft, een harde winter tegemoet gaat. Anderen Wijzen echter weer op het leger van Von Paulus in Russi sche dienst. Tot v.-r1k" leeftijd mag men grap jes verkopen of, laten we zeggen: kwajongensstreken uithalen De grens lijkt niet makkelijk te tp'kken maar boven dc 70 jaren is het. om het zacht te zeggen, wel wat laat om kattekwaad te doen. Eenmaal zo oud geworden, zou men cigi nhik tamelijk bezadigd dienen tc zun. Wijs willen we nog daarla ten want wie wijs is bezit noodza- k» lijk een dosis olnkheid en een olij- keid houdt wr-I van een grapje en ren ond"ugendheidje. onverschillig het aantal jaren dat hij ademt. Zie maar eens die twee oude zon daars. iJaar bioederlijk voor het hekje. Met respect voor hun grijze haren zuilen we hun ware namen verzwijgen en hen. ter onderschei ding Jut en Jul noemen. Jul is 72 cn Jut iets jonger. Aan Jut zie je zo dat hij een ohjkerd is. Ook als hij ernstig tracht te kijken, bin ven 2'n ooghoeken iets spottends houden. Dc oude Jul zet een arme-zondaars gezicht, maar vergis ic niet in z'n melancholische paardenkop: die weemoedige typen zitten vol gijn. als ze even vacantie nemen van hun verdriet. Jut en Jul dan stonden op een avond voor de tapkast een beetje te nippen aan kleine glaasjes en te klieken met Gerrit. een wederzijdse café kennis. Gerrit was on de fiets gekomen, een mooie glimmende kar waar hy bijzonder trots op was. Zwaar op slot stond Gernts wa gen voor het café. maar om de drie slokken ging de bezorgde man even dc deur uit om te kijken hoe z'n fiets hot maakte. Jut en Jul knipoogden eens tegen elkaar en toen zij afgerekend had den er buiten stonden, volvoerden ze, grinnekend als kwajongens, hun grappige plannetje, Ze pakten stie- kum Gernts fiets en zetten het kar retje vier huizen verder in een por tiek. Geen twee minuten later sloeg Gerrit alarm en zette de hele buurt op stelten, roepende dat z'n fiets gestolen was. Nu wilde het ongeluk dat overburen Jut en Jul met de fiets hadden zien zeulen. Nou. U begrijpt, de politie had de ouwetjes ai gauw te pakken en Gerrit was zo des duivels van de schrik dat-ie er werk van maakte, want hii geloof de niks van dat grapje: het waren vuile dieven, die Jut en Jul. zei hij- De officier was ook niet helemaal overtuigd dat het als gijntje bedoeld was en eiste tegen Jul een maand voorwaardelijk en 40.- boete. Jut wilde hii zelfs 6 weken de doos in duwen. Dat was dan nog erg wei nig. zei dc officier, want het grapie had hij in die straf verdisconteerd- Maar de rechter streek de hand over z'n hart en gaf beide oude jongens een maand voorwaardelijk en 40. De olijke Jut keek ineens zó vro lijk of hij weer een nieuw grapje uitgebroed had. Jul was niet zo merkbaar opgelucht; hii vond het, geloven wij, maar een dure grant 40.- dokken voor die paar minu ten schrik van Gerrit. eigen record Een ploeg herenzwemmers van de Rotterdamse Zwemclub heeft in combinatie met een groep dames van de Rotterdamse Dames Zwem club en van de Robben deelgeno men aan een internationaal zwem feest, Zaterdagavond te Gent. ter gelegenheid van het 35-jarig be staan van de Gentse Zwemvereni ging en Zondagavond te Brugge. Beide dagen was de belangstel ling overweldigend en moesten vele toeschouwers worden teleurgesteld. De grootste interesse ging uit naar Nel van Vliet en naar het dames- waterpolo, wat in België nog onbe kend is, maar wellicht binnenkort zal worden ingevoerd. Nel van Vliet dwong grote be wondering af, toen zij de 200 m. schoolslag aflegde in 2 m. 49.5 s., hiermede slechts 3/10 sec. boven haar pas te Hilversum gevestigde nieuwe wereldrecord blijvend. Een felle strijd ontbrandde op dc 400 m. borst crawl voor dames, waarop Hannie Termoulcn aanvan kelijk een grote voorsprong nam, doch door do zeer tactisch zwem mende Belgische kampioene Fer nanda Caroen in do laatste baan werd geklopt: Moj. Caroen noteer de 5 m. 27.8 s., Hannie Termoulen 5 m. 29 s., terwijl Irma Schumacher vierde werd in 5 m. 42,8 s. Op de 100 m. schoolslag vlinder de de Belgische kampioen Maurice van Holme 1 m. 34 s. bij elkaar en verbeterde hiermede het Belgische record met 3,03 sec. Tiet Kruithof werd met zijn orthodoxe schoolslag derde. Gerrit van Driet (R.Z.C.) won de 100 m. borstcrawl voor he ren in 1 m. 5.2 sec. Zowel de 4x300 m. borstcrawl voor dames, ais dc 5x50 m. borst crawl voor heren werden Rotter damse overwinningen voor dc RDZ en RZC in resp. 5 nx 3.6 s. en 2 m. 27.6 sec. RZC verloor de spannende Waterwedstrijd met 32 van GZV. Te Brugge opende het program ma met 5x100 m. borstcrawl voor heren, welke, dank zij Kees Hoving, die de 100 m. aflegde in 3 m. 1,2 s., oen overwinning werd voor do RZC, tijd5 m. 35,4 s. Nel van Vliet deed aanval op haar wereldrecord 100 m. schoolslag wat staat op 1 m. Boksen in „Odeon" Maandagavond heeft dc Rotter damse Boksvereniging „Amateur" Odeon bokswedstrijden voor amateurs Reorganised d, die zeer goed geslaagd zijn. Vooral hadden dc partijen tussen Schoenmakeren J. Kleinhcerenbrink en tussen de Krommcndam cn F. Lemkert de meeste belangstelling. In eerstge noemde partij won Schoenmaker overtuigend cn werd hiervoor be loond met de eerste s tij lp rijs. D. Krommendam zegevierde op pun ten cn kreeg daarvoor de tweede stijl prijS. De overige uitslagen luidden als olgt: Van Wijk onbeslist tegen Van Veen; Hofstede w.o.p. van Ultee: P. Klein heerenbrink w.o.p. van F. Nolte; T. Broere w.o.p. van J. Akkersdijk; Van Dam w.o.p. van Houtman; W. Nolte w.o.p. van Huisman; Klip onbeslist tegen F, Wolters; Zandvliet w.o.p. van Van der Meulen en A. de Wolf w.o.p. van H. van Spronsen. 18,2 s., doch zij kwam 4/10_ sec. tekort. Toch een bewijs dat zjj mo menteel in uitstekende conditie is. Piet Kruithof won de 200 m. school slag in 2 m. 58,9 s. Hannie Termcu- len nam revanche voor haar neder laag te Gent tegen mej. Caroen op de 100 m. borstcrawl en won in 1 ni. 8.2 s. Irma Schumacher werd tweede in 1 m. 9 s. Weer won Ger rit van Driel de 100 m. borstcrawl, nu in 1 m. 4,3 s. Op de 3X100 wisselslag voor dames sneuvelde het Ned. record van 3 m. 52,6 s., door toedoen van de Robbenmeis- jes, die haar eigen record met 1,6 sec verbeterden. R.Z.C. speelde 5-5 gelijk tegen een Brugge-Gent com binatie. Beide avonden speelde het damesteam van de R.D.Z. tegen de Robben een waterpolowedstrijd, doch verloren te Gent met 42 en te Brugge met 5—0. Weer woningbouw in Kralingen ROTTERDAM, Dinsdag. Opnieuw heeft de raad Donder dag te beslissen over voorstellen betreffende woningbouw bij Kra lingen. Het eerste complex is geprojec teerd op een terrein begrensd door de Vredenoordlaan, de van de Leckestraat en de Lusthofstraat, en bestaat uit twee blokken van drie en vier woonlagen benevens on derverdieping, met in totaal 42 wo ningen en 2 winkels. De woningen bevatten, behalve huiskamer, keu ken en douche, 1 tot 5 slaapkamers en wel vier 1, zes en twintig 2, zes 3, drie 4 en drie 5 slaapkamers. In dc onderverdiepingen is naast de afzonderlijke bergplaatsen per dubbel pand een gemeenschappe lijke wasruimte geprojecteerd. Dc grondkosten voor het gehele complex, mot inbegrip van de kos ten van renteverlies tijdens de bouw enz., bedragen f 87.604,de bouwkosten worden geraamd op f 670.000,zodat de totale stich- tingskosten naar schatting f 757.604,zullen belopen. De ex ploitatie-begroting wijst een tekort aan van f 23.' 74, Het tweede complex ïs ontwor pen aan de Chris Bennekerslaan en de Vogelstraat en bestaat eveneens uit twee blokken van drie en vier woonlagen met onderverdieping, in totaal omvattende 63 woningen. Deze woningen hebben 1 tot 5 slaapkamers en wol vijf 1, vier 2, dertig 4 en vier en twintig 5 slaap kamers. Do grondprijs voor dit complex, met inbegrip van de kosten van renteverlies tijdens de bouw enz., is gesteld op f 162.265,Aange zien de bouwkosten geraamd zijn op f 1.21G.800,zullen de totale sticht in gskosten f 1. 379.065,be dragen. De exploitatie-begroting toont een tekort van f 45.176, Bij de samenstelling van de ex ploitatie-begroting is uitgegaan van ccn voorlopige huurprijs van gemiddeld resp. f 7,89 en f 8,84 per woning per week, terwijl voor de winkels de huurprijs zodanig is gesteld, dat een sluitende exploita tie daarvan vrijwel zal worden be reikt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3