J HET ROTTERDAMSCH PARGQL Conferentie van Londen begonnen Politie arresteert vermoedelijke moordenaars van Globus Ook Franse spoorwegen roepen staking uit Zeven motoragenten buiten functie gesteld Slechts voor enkele artikelen hoger invoerrecht U.N.O.-commissie aanvaardt verdeelplan Palestina Byrnes' viermogendhedenverdrag komt opnieuw aan de orde Weerbericht s,™*■<- Bevin heeft niet veel hoop Verloren hoed en vingerafdrukken leiden tot ontdekking Identificaüedienst deed prachtig werk Huldigden de wegens goed gedrag vervroegd vrijgelaten oud-poUti epresident Boelstra Meer nadelen aan Belgische zijde Vertraging in de aflossing Amerikaans schip brak in tweeën Minister Neher naar Indonesië Schagen van Leeuwen eervol onslag Rftd en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. <59300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per Jcv -rtaa! 4,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting «Het Parool" Postgiro 398444 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI Directeur: B. de Vries PI, Hooidredacteur: Th. Ramaker Woensdag 26 November 1947 Vrij. onvervesrd Zevende jaargang, No. 276 DRIE GROTE ZUSTERS, de Nieuw Amsterdam, de Veendam en de Westerdam van de H.A.L. lagen gisteren gemeerd aan de Wilhelmina- kade. Dc Nieuw Amsterdam is inmiddels alweer vertrokken. Bevin, Marshall, Bidault en Molotof en een kleine honderd vijftig adviseurs stapten gistermiddag over een rode loper Lan caster House in Londen binnen, om opnieuw te trachten vredes verdragen voor Duitsland en Oostenrijk op te stellen. Tevoren had Bevin gesproken met elk der ministers. Het onderhoud met Molotof, zo werd meegedeeld, had een vriend schappelijk karakter. Men neemt aan, dat Bevin aanmerkelijk gematigder zql zijn dan Marshall. De Amerikaan komt met de bedoeling zaken te doen. Hij is niet van plan lang te blijven, als de conferentie weer ontaard in langdurige discussies over procedure-kwesties. land, nu door de So wj et-Unie op nieuw ter tafel gebracht. 6. Tenuitvoerlegging van de be slissingen, die in April in Moskou over de Duitse demilitarïsering ge nomen zijn. Men is hiermee een rtuk verder Over de te bespreken onderwer pen kon men het gistermiddag vrij snel eens worden. De ministers hebben de volgende zes punten voor bespreking aanvaard: 1. Het rapport van de Weense commissie over het Oostenrijkse vredesverdrag. 2. Vorm en strekking van de politieke structuur van Duitsland. 3. De economische grondslagen van de ordening van Duitsland. 4. Voorbereiding van een Duits vredesverdrag (grenzen en proce dure). 5. Het destijds door Byrnes voorgestelde verdrag tot ontwape ning en demilitarïsering van Duits- PAROLOSCOOP Derde macht - derde onmacht? DE Derde Macht, het blok dat de twee Franse extremisten, uiteen moet houden bestaat zij? Zij is begonnen met een misluk king. Zij werd geiaugureerd door Blum, die voor de Assemblee kwam met een programma, dat zuiver de bedoelingen van de Derde Macht weergaf: progressief, anti-commu- mstisch, anti-Gaullistisch. Maar hij kwam acht stemmen te kort, door inmiddels geroyeerde overlo pers van de M.R.P. en door een aantal Radicalen, die in dit blok zeer twijfelachtige partners zijn. Het is heel goed mogelijk dat de As semblee, die op andere programs werd gekozen dan nu aan de orde zijn, de politieke verhoudingen in het land niet meer weerspiegelt, dat een verkiezing in het voordeel van het centrum zou uitvallen, maar dat is niet aan de orde. Het is een van die inconveniënten die de democratie in haar parlementaire rekenkunde met zich mee brengt. Feit is: de Derde Macht bleek evenmin aan regeren toe te komen als de beide andere. Nu dus de regering-Schuman. Een centrum-regering, maar geen regering van de Derde Macht, dat is duidelijk. SCHUMAN slaagde, doordat hij de steun kreeg van de Gaul listen. Om drie redenen: om zijn politieke figuur, die weinig tot ra dicalisme geneigd is, om zijn po sitie-kiezen (niet anti-Gaullistisch) en omdat hij een libera al-gekleurd economisch beleid beloofde. Dit was de logische consequentie. Als het niet kan zonder de Gaul listen, dan moet het mèt hen, al moet daarvoor dan de linkervleu gel van de socialisten worden los gelaten. Van een socialistische inslag in het kabinet kan men dus nauwe lijks spreken: wel heeft de SFIO zes ministers geleverd, maar zij vinden op de sleutelpositie (finan ciën en economie) een contactman van De Gaulle, de liberaal René Mayer. Maar ook dit is een consequen tie van de situatie. De SFIO, die pretendeert een arbeiderspartij te zijn, verloor haar greep op de ar beiders. Zij zal die moeten terug winnen, dat is: zij zal de CGT moe ten openbreken. Dat is haar taak. NOCHTANS, de Derde Macht bestaat. De regering-Schu man is een compromis met rechts, om uit het moeras te komen met de krachten die daarvoor nodig zijn. Zij zal de stakings-chaos moe ten bezweren en daarna kan er nog van alles gebeuren. Maar wat zal er gebeuren? De SFIO staat in een hachelijke posi tie; zij moet de arbeiders zien te winnen, maar kan niet weglopen uit een regering met uitgesproken rechtse tendenzen. In Schumans handen ligt op het ogenblik het lot van Fi-ankrijk. Als hij met dit kabinet een vooruitstre vende koers zal weten te varen geeft hij de Derde Macht de kans zich te vestigen. Lukt dat niet dan lijkt zijn kabinet een overgang naar De Gaulle. Ad Interim gekomen dan de plaatsvervangers, die het over de punten 4 en 6 niet eens konden worden. Op verzoek van de Sowjet-Unie en Frankrijk werden Duitslands grenzen op de agenda gezet, dat wil zeggen de westelijke grenzen, want de ooste lijke zijn al in Jaita en Potsdam vastgesteld. Over de volgorde van de agendapunten zijn echter weer uitzichtloze discussies gevoerd. Marshall en Bevin wilden eerst Oostenrijk afhandelen, omdat dit de meeste kans op resultaat geeft en wellicht niet aan de orde zou komen als men eerst met Duitsland begon. Molotof blijft er daarentegen op AANHOUDEND BUIIG Weersverwach ting, geldig \>an Woensdagavond tot Donderdag avond. Wisselende be wolking met re- gen-, hagel- ot natte sneeuw buien. Guur weer. Matige tot krach- Jangs de Hollandse en Nnnrri u'm i„M 611 rian stormachtige Nn«Frt~ïw 1 e wmd' het uiterste u'3'er*tanden Rotterdam. Ie tfi 3 31 ,-ur: 2e n, 1534 ,mt Voor Schiedam resp."3.11 en 15.14 uur. Bij de bespreking van de agen da voor Duitsland kwam men in Lancaster House weer vele ma len op overbekend terrein. Tij dens de discussies ontspon zich de volgende dialoos tussen Mo lotof en Bevin: Molotof: Ik stel voor dit punt aldus te formuleren: ..De voor bereiding van een verdrag md Duitsland, grenzen, Ruhr. Rijn land, enz Bevin: We hebben dat punt in de treure in Moskeu besproken. Molotof: We moeten niettemin niet wanhopen tot overeen- stemming te komen. Bevin: Het doet me genoegen, dat U te dien opzichte optimistisch gestemd bent Wat mii aan gaat, ik ben pessimistisch. staan dat direct Duitsland ter spra ke komt, en dan nog eerst de Duit se activa, de grenzen, en dan de rest. Dit stuit in alle onderdelen tegen de inzichten van Marshall en Bevin, die eerst over de Duitse eenheid willen spreken, om te we ten met wélk Duitsland zij te doen zullen hebben. Bij de2e omslachtige behandeling drongen Bevin en Bidault vruchte loos op spoed aan. Bidault ver zuchtte: Wat moet de internationa le publieke mening wel van ons denken, die een vredesverdrag moeten opstellen en niet in staat zijn het eens te worden over de volgorde? (Van onze correspondent) PARIJS, 26 November. Terwij'l de regering onderhandelt met de C.G.T. heeft het bestuur van de bond van spoorwegpersoneel, die tot deze organisatie behoort, de algemene staking afgekondigd. Het is een wanhopige poging van de communisten om de vele bjj de C.G.T. aange sloten spoorwegarbeiders, die tot nog toe geweigerd hadden het werk neer te leggen, alsnog aan hun zijde te brengen. Hoe de arbeiders zullen reageren moet nog worden afgewacht. Het treinverkeer was gisteren al zeer beperkt, al zijn op de internationale lijnen naar het Noorden enige treinen met grote vertraging vertrokken. De staking van de P.T.T. in Pa rijs is een groot fiasco geworden. Gistermiddag had het merendeel van het postpersonecl het werk hervat. De militaire vrachtauto's, die gereed stonden om do post te vervoeren, behoefden geen dienst te doen. De brieven werden weer normaal bezorgd. Overigens blijkt de staking, die vrijwel algemeen is in de mijnen, de havens en de metaalindustrie, zich uit te breiden tot do gas- en e]ectric»icitsbedr\j- ven. Reeds is in verschillende gas fabrieken het werk stopgezet. Dc gasdruk in Parijs is belangrijk ver minderd. Minister-president Scftuman heeft het bestuur van de C.G.T. ontvan gen. Een voorlopige toeslag van 25 op het loon en een driemaan delijkse herziening van de lonen waren de voorwaarden van dit be stuur om de order te geven het werk te hervatten. Tevens is aan gedrongen op de vaststelling van een minimum loon van 10.800 francs per maand. Het is niet waarschijnlijk, dat men het spoedig eens wordt. De re gering overweegt namelijk de toe kenning van een onmiddellijke duurtetoeslag in afwachting van een algemene herziening der ionen, In nauwe samenwerking met de Rotterdamse recherche Is de rijks politie in Den Haag er in geslaagd de hand te leggen op de gebroeders Hein en Willem Barendsen uit Hilversum, die beide verdacht worden van de moord op de taxi-chauffeur Globus, Hoewel zjj tot nu toe hard nekkig hebben ontkend, meent de politie voldoende aanwijzingen te heb ben om een van belden voor de moord aansprakelijk te kunnen stellen. gaan. Het resultaat van dit onder zoek is nog niet bekend. In verband met het onderzoek en in het algemeen belang, wenst de politie geen nadere inlichtingen te verstrekken. Omtrent het motief van de moord staat nog niets met zekerheid vast. Het zou voorbarig zijn te schrijven dat roof van de taxi de enige aanleiding is geweest. Inmiddels hebben vele Haagse taxi-ahauffeurs geweigerd nog lan ger avondritten bulten de stad te maken, zelfs niet wanneer vrij hoge bedragen worden aangeboden. Naar verluidt, zouden zij tevens de politie verzocht hebben ora toe stemming tot het dragen van een revolver. - - n In Rotterdam is men nog niet zo heet gebakerd. Hier zouden de taxi-chauffeurs, vooral die van de standplaatsen, het echter zeer op prijs stellen wanneer zij toestem ming zouden krijgen avondpassa giers voor buiten de stad naar hun legitimatiebewijs te vragen, opdat naam en adres aan collega's of chef kunnen worden doorgegeven. De kardinale fout In politiekringen is men er thans voor honderd procent van over tuigd dat de recherche met de ar restatie van de twee broers Barend sen de hand op de vermoedelijke plegers van de wandaad heeft ge legd. De twee mannen worden ge karakteriseerd als twee ..koude ke rels" en hoewel men eerst de in druk had, dat het drama een die pere achtergrond zou hebben, wordt thans ook wel aangenomen, dat het aantrekkelijk bezit van de auto de enige drijfveer kan ziin geweest. Gelijk practisch alle misdadigers zouden ook deze verdachten on danks al hun uitgerekendheid een grote beslissende fout hebben ge maakt. Reeds tijdens het eerste on derzoek werd het de recherche dui delijk dat de onverlaten bij het vol voeren van hun misdaad hand schoenen hadden gebruikt. Bij ver dere reconstructie is gebleken dat deze handschoenen hen hinderden toen zij de wagen (in Sassenheim) weer op gang wilden brengen. Toen dit mislukte zijn zij uit gestapt. waarbij een van hen het portier met een klap heeft dichtgeslagen, zodat op de kruk van het portier een dui delijke volledige afdruk van een vinger voor de speurende recherche te vinden was. Deze afdruk komt op niet min der dan zesendertig punten overeen met een vingerafdruk van de oud ste gearresteerde, een Rotterdam mer, die dikwijls ten huize van zijn ouders in Hilversum verblijf houdt Op een der portieren van de taxi werden door de politie vingeraf drukken gevonden. Deze werden doorgegeven aan de rijksidentifica- tiedienst in Den Haag, die er in slaagde in zijn archief precies de zelfde afdrukken te vinden op naam van de 21-jarige Hein J. Ba rendsen uit Hilversum, die in de zo mer van 1946 met de politie in Rot terdam in aanraking was geweest ter zaken van diefstal met geweld pleging. Barendsen stond als zan ger bekend en leidde een zwervend leven. De Rotterdamse recherche trof hem Maandagmorgen aan bij een familie in de Groen van Prin stererstraat waar B. meermaals vertoefde. Hoewel hij zijn snor had afgeschoren werd B. onmiddellijk herkend door verscheidene getui gen, waaronder het echtpaar, dat te goeder trouw de daders van de moord van Sassenheim naar Am sterdam heeft gelift. Kort na deze arrestatie kon ook de hand gelegd worden op de 18-ja- rige Willem Barendsen. In de taxi van Ciobus was een hoed gevonden met de initialen W. B. De politie vermoedde dat deze eigendom was van Willem Barendsen. Een politie hond liet men aan de hoed ruiken waarna de hond prompt W. B. als de eigenaar aanwees. Majoor Wolters van de rijkspoli tie, district Den Haag, tracht de rol, die Willem Barendsen in de moordzaak heeft gespeeld na en daar reeds eerder was gearres teerd. Deze arrestatie geschiedde op het zeer gelukkig initiatief van een Rotterdams rechercheur, die toen hij van de moord hoorde, in tuïtief de opmerking maakte: «Dat kon wel iets zijn van Barendsen." Waar behandeling? Ten slotte vernemen wij, dat er verschil van menmg is ontstaan over de vraag onder welk ressort de behandeling van het onderzoek valt en dat er strijd wordt geleverd tussen de parketten van Rotterdam en Den Haag. Nog steeds staat niet vast waar de moord precies ge pleegd is en mocht het inderdaad onder Maassluis z;jn geschied hetgeen algemeen wel wordt aan genomen dan zal de officier van justitie in Den Haag het onderzoek verder leiden. Een beslissing is nog niet gevallen. In het corps van de Rotter damse Politie heerst op 't ogen blik grote opwinding over het functie stellen van zeven leden der motorbrigade, op grond van het feit dat zij Boelstra hebben gecomplimenteerd met diens ver vroegde vrijlating. Wij vernemen in dit verband dat de oud-pohlie-president van Rotter dam, de SS-er Boelstra. die indertijd tot een gevangenisstraf van vijf jaar werd veroordeeld wegens zijn goed gedrag ongeveer veertien dagen ge leden uit de gevangenis aan dc Noord singel is ontslagen Zijn vroegere secretaresse, een zekere mej. J. was het tijdstip, waar op de heer Boelstra de gevangenis zou verlaten, bekend Zij heelt dit aan enkele leden van de motorpoli tie, aan welke corps de heer Boelstra zijn hart had verpand en waar hu ondanks alles een grote polularitett genoot, mee gedeeld. Deze agenten hebben daarop de ongelukkige ge dachte gebad het vroegere hoofd van de Rotterdamse politie met zijn vervroegd ontslag te huldigen, zij organiseerden een collecte en inder- BOELSTRA, pohtie-commandant on der Acf Duits bewind die bij zijn vrij lating verwelkomd werd door een aan tal leden van het Rotterdamse politie personeel, welke huldiging een staartje heeft gekregen. Benelux-tolunie hetgeen de C.G.T. onaanvaardbaar vindt. Volgens A.P. zou de regering aan de beide secretarissen-generaal der C.G.T., Jcuhaux en Franchon, be loofd hebben, vanavond haar be slissing mede te delen. (Van onze parlementaire redacteur) Er worden in verband met de "r.- voering van een nieuw tarief van invoerrechten, als gevolg van het in werking treden van de Neder lands-Belgisch-Luxemburgse Tot unie op I Januari a.s.. zoveel fan tastische cijfers genoemd, dat het wellicht nuttig is, nog eens nauw keurig aan te geven, wat er feite lijk aan de hand is. Nederland. Bel gië' en Luxemburg treden tegenover invoeren uit het buitenland op als één economische unie. zodat voor ingevoerde artikelen in de drie lan den de invoerrechten gelijk zijn. De mogelijkheid is opengehouden voor het vaststellen van voorkeurstarie ven voor goederen uit Indonesië en de Belgische Congo. Het ligt voor de hand, dat bii de samenstelling van een gemeen schappelijk tarief van invoerrech ten niet met de bijzondere belangen van één der deelnemende landen uitsluitend rekening kan worden gehouden. Aan de andere kant zijn PROF. KUIN NEEMT ONTSLAG Samenwerking met minister iiet te wensen bij de onderhandelingen bepaalde wensen in verband met bescher ming van industrie of met de be- hoeftenvoorziening zoveel mogelijk in aanmerking genomen, met als logisch gevolg, dat het nieuwe ta rief van invoerrechten een compro mis is. Inderdaad heeft dit compromis voor Nederland ten gevolge, dat sommige invoerrechten verhoogd worden, ten einde aan billijke Bel gische of Luxemburgse verlangens tegemoet te komen. Doch soortge lijke gevolgen doen zich ook in de andere landen gevoelen. Dat er geen reden is om over het nieuwe tarief a'arm te slaan, blijkt wel uit het feit, dat in het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer slechts te gen 18 van de circa 1000 pos ten bezwaren zijn ingebracht, die overigens door de regering op een dusdanige wijze weer legd zijn, dat het nieuwe tarief zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. Dat er in de Belgische Kamer stemmen tegen het tarief zijn uit gebracht. geeft echter geen grond voor de conclusie, dar ue nadelen van het tarief hoofdzakelijk ran Belgische kant zouden ziin. Wanneer men de duizend posten van het nieuwe tarief doorloopt, blijkt, dat de artikelen, welke vrij waren van invoerrecht, voor verre weg het grootste deel ook vrij ge bleven zijn en dat voor een ander belangrijk deel de invoerrechten vrijwel ongewijzigd ziin gebleven. d3ad schijnen talrijke leden van dft corps hiertoe met een kwartje te hebben bijgedragen. Toen de heer Boelslra. nu veertien dagen geleden gevangenis verliet, waren verscheidene agenten van het motorcorps bij de poort aanwezig om hem tc verwelkomen Ten hutze van zijn vroegere secretaresse, waar de heer Boelstra met zijn echtgenote de eerste twee dagen na zijn ontslag uil de gevangenis onderdak heeft gehad, vond mj een groot bloemstuk, waaraan een kaartje was bevestigd met daarop een motorfiets getekend. Hel was een geschenk, waarvoor bij het motorcorps was gecollecteerd. Maar dit was nog niet het ergste, gebleken is namelijk, dat zeven leden van dit corps de heer Boelstra ten. huiz cvan zijn oud-secretaresse hebben opgezocht en hem hebben gecomplimenteerd, met zijn ver vroegd ontslag. Nadat deze feiten de hoofdcommis saris ter ore zijn gekomen is terstond in overleg met burgemeester Oud een streng onderzoek ingesteld. Het directe gevolg hiervan 15 ge weest. dat de zeven agenten, die de heer Boelstra in het huis van zijn oud-secretaresse opzochten, voorlo pig buiten functie zijn gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet, omdat het met is uitgesloten, dat ook hogere aangestelden bij het politie corps aan deze laakbare geschiede nis debet zijn. Spoor: Nieuwe troepen rijn nodig voor vervanging Lt.generaal S. H. Spoor, heeft voor radio Batavia verklaard, dat de aflossing van troepen vertraging heeft ondervonden wegens de ont wikkeling der gebeurtenissen op Java en Sumatra. De afgeloste troepen dienen ver vangen tc worden door nieuwe troepen, omdat alle thans bestaande posten en eenheden volledig ge handhaafd moeten worden voor do Nederlandse taak: de blijvende be veiliging in de door Nederland ge controleerde gebieden te waarbor gen, In de eerste plaats kan afgelost worden het reserve- en dienstplich tig personeel van het K.N.I.L.. als mede eenderde van het beroepsper- soneel van het K.N.LL., dat voor re cuperatieverlof in aanmerking komt. Deze aflossing zal in het tijdvak van half December 1S47 tot half Maart 1948 plaats hebben. De militairen van de vijfde com pagnie van de Koninklijke Land macht. die voor alle overige K. L.- onderdclen in Indonesië aankwa men. krijgen dezelfde prioriteit als de leden van het K.N.Ü.. Om streeks 1 Maart zullen ook afgelost zijn de achtergebleven leden van, hot personeel der voormalige ge- zagsba tal ions. Na aankomst van de nieuwe troe pen zal het ook mogelijk zijn die militairen, die met de „Alcantara" uit Engeland vertrokken zijn, af te lossen. Deze aflossing zal eveneens in Maart a s. haar beslag krijgen. De aflossing der overige oorlogsvrij willigers zal in de Joop van het volgend jaar geschieden. PLAN NU NAAR ASSEMBLEE - AANVAARDING DAAR NOG TWIJFELACHTIG Met vijfentwintig stemmen vóór, dertien tegen en zeventien onthou dingen, waaronder Nederland, heeft de UNO-commissie voor Palestina het verdelingsplan aangenomen, waarbij de algemene vergadering Groot- Brittannië als mandataris voor Palestina aanbeveelt. HOOFDPRIJZEN STAATS- LOTERIJ 502e Staatsloterij. 5e kiasst, 3e lijst. f 1500: 4257. 1000: 8175. 8270, 9404. 11884. 400: 4830. 21042. 21636. 21827 200: 2571, 4421. 100: 4124, 4611, 7007. 9499, 9749. 15236, 19032, 19826, 21062. Het verdelingsplan voorziet in een economische unie dor delen van Palestina. Jeruzalem zal tien jaar onder beheer komen. Nadien zal de bevolking bij referendum haar wens tot eventuele herziening van het bewind kunnen bekend maken. Ver langd wordt dat de Veiligheidsraad de nodige stappen zal nemen om het plan uit te voeren, voorts, dat de Beheersraad op de hoogte wordt gesteld en - tenslotte, dat de Pales tijnse bevolking alles doet, wat de uitvoering van het plan bevordert. De taak van de commissie ad hoe voor Palestina is nu geëindigd Het voorstel van de commissie gaat nu naar de Assemblée. Deze zal het plan. wil 't geldigheid krijgen, met een meerderheid van tweederde der stemmen aannemen. Stemt men daar echter juist zoals in de com missie gestemd is. dan ontbreken voor deze meerderheid twee stem men. Sommigen verwachten echter dat China en Nieuw-Zeeland, die zich nu van stemming onthouden hebben, vóór zullen stemmen, het geen het Joods Bureau verheugd zal stemmen, terwijl de Arabieren hun hoop nog verstevigen op de mogelijkheid dat de stemming ge lijk blijft, zodat dus het verdeelplan niet wordt aangenomen. De zeven staten-Ieden van de Arabische Liga (Egypte, Transjor- danië, Libanon, Syrië, Irak, Saoc- disch-Arabic en Jemen l hebben be sloten te Beiroet bijeen te komen zodra de uitslag van de stemming in de Assemblée bekend geworden is. Vandaag, Woensdag, wordt de kwestie daar behandeld. (Van onze Haagse redacteur) Prof. dr. P. Kuin heeft ontslag genomen als secretaris-generaal van Economische Zaken. Het was reeds geruime tijd in departemen tale kringen bekend, dat de samen werking tussen de minister en zijn secretaris-generaal te wensen over liet. Reeds herhaaldelijk werd re kening gehouden met de mogelijk heid, dat prof. Kuin zou heengaan. Thans heeft de heer Kuin, die dit stellig niet gedaan zou hebben, in dien het alleen op verschil van in zicht over beleidskwesties ging. blijkbaar de overtuiging gekregen, dat op een vruchtbare samenwer king niet langer te hopen valt, waaruit hij de consequenties ge trokken heeft. Het is bekend, dat ook de samenwerking tussen de minister en andere hoge ambtena ren niet al te best vlotte. Verschil lende mutaties van de laatste tijd op het departement zijn daar het gevolg van geweest. Ook het ont slag van de heer F. C. M. Wijffels onlangs als inspecteur-generaal is een gevolg van een minder prettige samenwerking. Hierbij dient even wel opgemerkt te worden, dat an dere ministers eveneens het werken met deze functionaris moeilijk von den. Logger in moeilijkheden De haringlogger Sch 274 van de rederij A. de Jong uit Schevenin- gen, verkeert' sinds gisteren in moeilijkheden door een defect aan de motor. Het schip bevindt zich op het oeonHik 10 mijl ten westen van het lichtschip „Gocree". De sleepboot .Settelde» uit Vlis- permlea m singen is ter assistentie uitgevaren. 1 den beperkt. Bemanning verdronken? Het hoofdkwartier van de Ame rikaanse kustwacht te Ketchikan (Alaska) ontving Dinsdag bericht, dat het Amerikaanse troepen trans portschip Clarksdalo Victory met een bemanning van 51 koppen, ter hoogte van het eiland Graham op een rif is gestrand en m tweeën gebroken is. Een verkenningsvliegtuig van de kustwacht heeft over het wrak ge vlogen en slechts drie overlevenden naast de boeg gezien. Het achter schip was verdwenen. Van de zijde van het Amerikaan se leger wordt medegedeeld, dat de Clarksdale Victory op weg was naar het Zuiden en Maandagavond eenmaal een SOS-sein had uitge zonden. Het vrachtschip Denali heeft de gestrande Clarksdale Vic tory genaderd, doch geen teken van leven werd op of rond het wrak waargenomen. Tengevolge van de zeer hoge zeegang was hot voor de Denali niet mogelijk dicht bii te komen. Huwende ambtenaressen tot 1 Jan. '50 in dienst Huwende ambtenaressen kunnen tot uiterlijk 1 Januari 1950 in hun betrekking blijven als het dienst belang daartoe dringende redenen aanwijst De gezmsbelangen mogen daaronder niet lijden: dit heeft de werkgeefster te beoordelen. Hel dienstnemen van gehuwd vrouwelijk personeel moet tot het uiterste wor- Minister Neher zal zich Maandag a.s. met een regeringsopdracht naar Indonesië begeven. Hjj zal daar besprekingen voeren, in het bijzonder ter voorbereiding van het collegiaal orgaan. Gedurende zijn. afwezigheid zal de minister van Verkeer en Waterstaat, ir. H. Vos, als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting a.i, optreden. Een woordvoerder van het Ne derlands-Indische gouvernement heeft meegedeeld, dat minister Ne her naar Indonesië komt om met jhr. mr. Van Vredenburgh, voorzit ter van de Nederlands-Indische contact-commissie voor de bespre-* kingen met de commissie van drie, de verdere gang van zaken te be spreken. De minister van Marine J. J, A. Schagen van Leeuwen is, bij besluit van de prinses-regentes, met ingang van 25 November op de meest eer volle wijze ontslag verleend. Als minister van Marine a.l. is benoemd de minister van Oorlog, Fiêvez. Doorgaande verbinding RotterdamParijs Met ingang van 9 Mei 1948 zal do ochtendtrein Rotterdam D,P. Antwerpen Centraal worden door gevoerd naar Brussel Zuid en daar worden verbonden aan de bestaan de trein Brussel Zuid—Parijs Noord. Voor de omgekeerde richting zullen doorgaande rijtuigen Parijs NoordRotterdam D.F. lopen in de trein, welke thans om 13.25 van Parijs Noord vertrekt, waardoor men 's avonds om ca. 11 uur nog te Rotterdam kan arriveren met aansluiting naar Amsterdam. Naast de bestaande verbinding AmsterdamParijs en terug zal dus een tweede verbinding Rotter dam—Parijs v.v. ontstaan. Het eindpunt Antwerpen Centraal ver valt en wordt vervangen door het doorgangsstation Antwerpen Oost,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1