i De Meubelbeurs C STADSNIEUWS ™LJ Werkloosheid in Rotterdam tot circa 1% gedaald J P. N. GOVAART Klein zabenbedrijf hield feestavond Propaganda-avond van de C.J.M.V. AGENDA w. Avond voor de V.P.R.O. Motorschip „Ivalianget" te water Geen bouwvakarbeiders meer naar de noodgebieden Alle ongeschoolden aan de slag Hongarije wint van Engeland SCHEEPVAART tarWX&K.1 1937 1947 De prijzenslag gaat beginnen 0L9 FINISH HUISKAMER SLAAPKAMER IN OLD FINISH 1 PERS00NS BEDSTELLEN 2 PERSOONS BEDSTELLEN Rooktafels 5 delig stel f52,50 LIGSTOELEN met verende kussens f 92,50 LANGE HAVEN 95 GROENE UM109 Koeriersters Woensdag 26 November 1947 De ^erenigtng tot Behartiging «er Belangen van het Klein Zaken- bedrijf, ongericht in 1931. gaf Dins dagavond 1x1 Musis Sacrum een feestavond, waarbj optraden The Jolly Players en het dans orkest De Berco s. Vooraf hebben nog het tv Oord gevoerd de heren A. de Bruyn en C. L. Simons, respectie velijk voorzitter en ere-voorzitter van Klein Zakenbedrpf. Eerstge noemde heette in het bijzonder welkom de commissaris van poli tie, de heer van Veen en afgevaar- chgden van de andere plaatselijke middenstandsorganisaties. Een kor te pleitrede hield de heer de Bruyn ook nog voor de middenstandsorga nisatie in het algemeen. Het is er na de bevrijding voor de klcme middenstander niet beter op gewor den en alleen een sterke organisatie kan in deze voor allen verbetering brengen. Nadat de heer Simons de woor den van de heer de Bruyn nog eens in het kort had onderstreept, was het woord aan de Jolly Players, die met een serie korte "schetsen alle zwarigheid voor een wijle deden vergeten. Tot slot was er een ge zellig bal. De door de federatie van jongens clubs in de CJMV georganiseerde propaganda-bijeenkomst in het Verenigingslokaal, kreeg Dinsdag avond wel een bijzonder cache' Concert: 28 November. Kerk N.P.B., "tVest vest. S uur: Schiedams Vrouwenkoor. Toneel: 27 November, Passage-theater, S uur: Schiedamse Kunstkrin;. Ned. Toneel met „De Zondaar". Voordracht: 26 November. Geref. Jeugdhuis 8 uur: Mien EmeisBuuren draagt voor ..Het Verraad", van A. M. de Jong. Film Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9 uur; Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.30 uur: Jeugd ^op drift Op het to neel André Dulancelles, tele- paath. (Donderdagavond geen voorstellingen.) Mono pole: Da. 2, 7. 9 uur; Za. 2, 5, 7, 9 uur en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: „Het eiland der liefde" met Tino Rossi. Vergaderingen: 26 November, Volksgebouw, 8 uur: Partij v. d. Arbeid. J. de Kadt spreekt over „Rusland en Feestavonden e. d.: 29 November, R, K. Volksbond, 7.30 uur: Veer tig-jarig bestaan Sted. Muziekcorps. 29 November, Musis Sacrum, 7.30 uur: Hoek's Personeels vereniging. .Nederland filmt' ft Het secretariaat van de ver. „Ne- derland filmt", Jan Luykenstraat 23, door de medewerking van de pro- Eindhoven, schrijft een seenano- pasandaüiensr der Ned Srwrnvs. wedstrijd uit voor een korte speel film van ongeveer 15 minuten. Het is niet perse nodig een volle- pagandadienst der Ned. Spoorwe gen. Na een openingswoord van de voorzitter, D. Krommenhoek heeft de heer A. Teunissen van deze dienst een uiteenzetting over het bedrijf der N.S. gegeven. Mevr. de Kaan besprak de ontwikkeling der spoorwegen aan de hand van lan taarnplaatjes. De avond, die is op geluisterd door muziek van „Jong Harmonie", werd besloten met de vertoning van de spoorweg- film. In een zeer druk bezochte bij eenkomst in de kerk van de Ned. Protstantenbond hebben gister avond mej. dr. N. A, Bruining en dr. E. D. Spelberg, gesoroken over de VPRO. Nadat dr H. Faber een woord ter inleiding had gesproken, was het woord aan dr. Spelberg, die sprak over de mogelijkheid en noodzakelijkheid van een nationale omroep. T.a.v. deze omroep, aan de doorvoering waarvan spreker niet vermocht te geloven, deelde Spelberg mede dat de VPRO van zijn oprichting af steeds op het standpunt van een nationale om roep heeft gestaan. Hij betreurde het dat deze gehele kwestie, die een culturele zaak is. in de politieke sfeer werd getrokken, zodat slechts parlementsleden, die geen notie verstand hebben van radio, hier over moeten beslissen. Spreker wekte allen op, om, nu de nationale omroep geen feit zou worden, de VPRO zo sterk mogelijk te maken, opdat de stem van het "Vrijzinnig Protestantisme in de aether zal blijven klinken. Dr. N. A. Bruining belichtte meer de idieële zijde van het VPRO-werk. Over haar terugtrekken uit de IKOR deelde zij nog mede dat de gang van zaken aldaar haar niet meer kon bevredigen. Deze dienst zal in de toekomst echter wel vrijzinnig protestantse kerk diensten blijven uitzenden. In. de loop van de verdere avond, die o.a. werd opgeluisterd door or gelspel van de heer J. J. P. Pen ning, is de nieuwe VPRO-film ver toond. Genootschap Nederland- Engeland De conservator van het Victoria and Albert-museum te Londen, mr. John Pope Hennessy, houdt Vrij dagavond 8 uur, in de aula van museum Boymans te Rotterdam een lezing over „Killiard and the Elisabethan Miniature". Leden van het genootschap NederlandEnge land hebben toegang op vertoon van bewijs van lidmaatschap. Burgerlijke Stand Geboren: Petrus L., z. v. B. A. v. d. Horden en P. van Eiik, Nas- saulaan 75; Ardina E. C.. d. v. A. C. L. Reeling en A. J. Herjdra, Pa rallelweg 152; Cornells G., z. v. L. S. Zwanenburg en I. M. Helbers, Vondellaan 29; Willy, d. v. G. J. Buitenhuis en C. P. v. d. Kaag, Warande 27; Jacobus W„ z. v. J. Q. de Ruiter en. A. Goos, Am. v. Solmsstr. 17; Paulina, d. v. B. v. d. Ree en P. van Zwet, Nw. Maasstr. 4; Adriana, d. v. G. Brandt en G. Voogdt. Mariastr. 89. dig uitgewerkt scenario in te zen den; volstaan kan worden met een enigszins uitgewerkt filmverhaal, dat echter alle mogelijkheden voor een filmische vormgeving biedt. De 3 beste exposé's worden" be loond met geldprijzen van resp. 250.—, 150.— en 300.—. De vereniging garandeert, mits het vol doet aan redelijke eisen, verfilming van één der scenario's. De termijn van inzending sluit 1 Febr. 1948. i Zaterdag werd het tweede bij de N.V. C. van der Giessen en Zonen s scheepswerven te Krimpen aan de IJssel in aanbouw zijnde motor vracht- en passagiersschip van hei type „Van der Capellen" der K. P. M. onder de naam „Kalianget" te water gelaten. Van een serie van 8 van deze schepen zijn bij de machinefabriek en scheepswerf van P. Smit Jr. te Rotterdam en de N.V. C. van der Giessen en Zonen's scheepswerven elk een tweetal en bij de Neder landse dok- en scheepsbouwmaat schappij te Amsterdam een. vier tal in aanbouw voor rekening van het ministerie van verkeer en wa terstaat, dat het voornemen heeft de schepen in eigendom over te dragen aan de N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Am sterdam. Het schip biedt accommo datie aan 12 eerste klasse, 18 twee de klasse en 20 derde klasse pas sagiers, terwijl bovendien voorzie ningen 2ijn getroffen voor het ver voer van dekpassagiers. De snel heid zal 11 knoop bedragen. Robert Schaman, de MKfP-min!*tcr van financiën uit het kabinet-Ramadicrdie premier van Frankrijk geworden is. temidden van journalisten. TUINKA1ENDER 27 NOVEMBER. In het iatc najaar of in de winter 15 het de ge schikte tijd de nestkast/es. waarin de vogels in hef voorjaar of in de zomer hun eitjes hebben uitgebroedvan binnen te reinigen en zo nodig te repareren. Voorts kan men thans nog meer nestkastjes gaan maken of aanschaffen en deze in het laatst van de winter aan de bomen ophangen of op andere geschikte plaatsen in de tuin, ff et zijn vooral de kleine en zeer nuttige zangvogels, die met de aanwe zigheid van de nestkastjes zijn gebaat. Men verzuime ook niet om dit ge vogelte in de winter te voederen. Om _j2rfoor een veilige plaats te maken, die buiten het bereik ligt van katten of andere roofdieren, wordt reeds thans zo'n bekend voederhuisje in de tuin geplaatst. S. L. tTET aantal werkloze mannen, dat op 1 November 1947 bij het Geweste- -1- lijk Arbeidsbureau te Rotterdam stond ingeschreven, bedroeg slechts 1.1 Cé van de werkende mannelijke bevolking van onze stad. Voor over- bruggingssteun kwamen 52 mannen in aanmerking, terwijl 525 inge schrevenen voor het bedrijfsleven geen waarde hadden. Wanneer wy deze cijfers vergelijken met die van de crisisjaren van voor de oorlog, toen gemiddeld 50.000 werklozen stonden ingeschreven in Rotterdam, dan is het niet te veel gezegd, dat Nederland met man en macht aan zijn wederopbouw werkt. De heer P. Knop. directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, was verheugd ons bovenstaande cijfers te kunnen meedelen. Maar ander zijds stak hij zijn bezorgdheid ten aanzien van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt niet onder stoelen en banken. Allerwegen immers, over treft de vraag het aanbod. Om te beginnen in de bouwvakken. De animo van. de Rotterdamse bouwvakarbeiders om in de geteis terde gebieden te gaan werken, leidde tot een verlies van 1200 van de 10827 bouwvakarbeiders, die in Rotterdam werkzaam zijn. Dit ver trek heeft het tekort in onze stad nog nijpender gemaakt. „Wij zijn er', zo vertelde de heer Knop. „reeds toe overgegaan, bouw vakarbeiders uit andere gemeenten van ons land naar Rotterdam te trekken, zodat er thans 447, waar onder zelfs uit Amsterdam, hier werken. Niettemin houdt de vraag van burgemeesters van plaatsen in de geteisterde gebieden, naar Rotter damse bouwvakarbeiders onvermin derd aan. De arbeidsvoorwaarden zijn voor velen van hen verleidelijk. Wij hebben echter, om de weder opbouw In Rotterdam niet nog meer te doen stagneren, besloten voortaan op alle aanvragen afwijzend te be schikken. Alleen wanneer aanne mers buiten de stad werk aanne men. mogen zij een kleine kern van arbeiders meenemen." Arbeidstempo nog te laag Op onze vraag, of er naar zijn mening mogelijkheid bestond met het voorhanden arbeidsmateriaal in onze stad, de wederopbouw, voor zover deze een arbeidersvraagstuk is, sneller te doen geschieden, ant woordde de heer Knop, dat dit in derdaad mogelijk zou zijn, wanneer het arbeidstempo wordt opgevoerd, m.a.w. de bouwtempo's meer gesyn chroniseerd zouden worden in na volging van Amerika. Bovendien is de arbeidsprestatie nog geen van die van voor de oorlog. De bouwvakarbeider weet. dat hij thans onmisbaar is. hetgeen het temno niet ten goede komt. Wat meer plichtsbetrachting en verant woordelijkheidsgevoel zou stellig op zijn plaats zijn. Het aantal bouwvakarbeiders zou eveneens belangrijk kunnen worden opgevoerd als de ongeschoolden wat meer aan de toekomst zonden den ken. Nu vinden zij allerwegen ge makkelijk werk in fabrieken en be drijven. maar wanneer de hoogcon junctuur afneemt, zal de geschoolde vakman stellig een grotere kans maken om aan de slag te blijven, Rotterdam zal straks een indu striestad van betekenis zijn. Dan zal er een enorme vraag ontstaan naar geschoolde arbeiders; bankwerkers, draaiers, lassers, enz. Wie nu een vak leert en dat geldt vooral voor de ouderen, de gehuw den, moet zich daarvoor opofferin gen getroosten. De RijKsu. erkplaat- sen. waarvan er ook enkele in onze stad gevestigd zijn. bieden de onge schoolde arbeider een"4 goede kans om binnen een jaar een vak te le ren. De vergoeding, die tijdens de cursussen uitbetaald wordt, moet echter een prikkel blijven om zo vlug mogelijk met de studie gereed te komen-" De heer Knop stelde zich van het tewerkstellen van buitenlandse ar beiders (zgn. verplaatste personen) niet veel voor. Bij onderzoek in ver schillende kampen m Duitsland is gebleken, dat er maar heel weinig geschikte en geschoolde arbeids krachten onder te vinden waren. Het aantal buitenlandse vrouwen, dat hier als hulp in de huishouding zal komen werken, betekent geen noemenswaardige verlichting van het enorme tekort aan huishoude lijk personeel in ons land. De Nederlandse meisjes werken liever in fabrieken en magazijnen waar zij behalve een behoorlijk loon nog eens een extraatje krijgen. Ook worden zij in deze tijd van textiel- schaarste meer dan vroeger door de moeders thuis gehouden om te helpen bij verstelwerk. Opmerkelijk is het verschijnsel, dat het aanbod van werksters op het ogenblik vrij gruot is. Dit zijn dan meestal gehuwde vrouwen, die er voor haar gezin wat trachten bij te verdienen. Maar wel'icht is dit verhoogde aanbod slechts van tij delijks aard en zal de Nederlandse huisvrouw, in navolging van de Amerikaanse, haar huishouding veel meer dienen te mechaniseren. De technische mogelijkheden daartoe bezitten wij helaas nog niet. Maar eens zal die tijd stellig komen." Het Hongaarse tafeltennis-team, bestaande uit: mej. Gisele Farkas en de heren Sido en Koczian, be haalde een 52 overwinning op en- geland. De uitslagen luiden: Koczian slaat Leach 218, 2114 Gisele Farkas slaat Vera Thomas- Dace 2115, 21—11; Sido slaat Sharman 1521, 2118 2113; Koczian slaat Sharman 2113, 21 18; Sido slaat Leach 1621, 21 8, 21IS: Leach en Carrington slaan Sido en Koczian 1221, 21—9 2523; Lea Jt en Vera Thomas- Dace slaan Gido en Gisele Farkas 21—18, 16—21, 21—14; In de wedstrijd tegen Nederland die, zoals reeds werd gemeld, 28 November te Nijmegen zal plaats vinden, zal Koczian worden vervan gen door Soos. Boksen Zuid-Holland tegen Belgisch Vlaanderen Gisteravond werden in de grote zaal van de Haagse dierentuin bokswedstrijden gehouden tussen de vertegenwoordigende ploegen van Belgisch Vlaanderen en van Zuid-Nederland. De uitslagen van de eerste par tijen luiden: Vliegge wicht: Dicke (België) w.o.p. van Van Oosten Nederl.). Vedergewicht: Mansfeld (Neder land) w.o.p. van Van Houtte (Bel gië). Lichtgewicht: Wolters (Nederl.) w.o.p. van Lahousse (België). "Weltergewicht: De "Wulf (België) w.o.p. van Van Kempen (Nederl.). Dc resultaten van de laatste vier partijen waren: Bantamgewicht: Maas (Ned.) w.o.p. van Cabo (B). Middengewicht: Diessen (N.) w.o.p. van Boels (B.). Halfzwaargewicht: De Wolf (N.) w.o.p. van Labaere (B.). Zwaargewicht: Rogiers (B.) w.o.p. van De Lange (N.). De Zuidhollandse amateurs zege vierden dus met 5 tegen 3 gewon nen partijen. De prijs voor de fraaiste stijl werd toegekend aan Diessen voor zijn partij tegen de Belgische middengewichtkampioen Boels. Engels snelheidsrecord Escader-commandant James Lo rn as van de R.A.F. is in een Gloster Meteor straalvliegtuig in juist der- minuten van Edinburgh naar hei. vliegveld Bovingdon ten noord westen van Londen, een traject van ruim 511 km., gevlogen. Dit bete kent, dat hij een snelheid had van 1023 k.m. per uur en aanspraak kan maken op een snelheidsrecord voor een lange af stands vlucht. WATERPOLOCOMPETITIE Waterpolocompetitie ZRO: dames afd. b. ODZ 2—ZZPC 3—1, ZZPC RDZ 2. Heren afd. dr VZC 3— ZZPC 2 2—2, afd. e: VZC 4— Waterweg 04. Roomboter voor zieken „ïn Uw blad van Maandag 10 November las ik, dat de prijs van roomboter met negentig cent a een gulden per kilo verhoogd zal wor den! Als reden wordt vermeld, dat roomboter als luxe-artikel be schouwd moet worden. Nu vraag ik mjj af, of voor hen, die ter wille van hun gezondheid op doktersadvies roomboter moe ten moeten gebruiken en daarvoor rantsoenbonnen toegewezen krij gen, roomboter eveneens een luxe artikel is! Hoewel ik zelf gelukkig gezond ben en het voor mij dus een luxe wordt roomboter te eten, zou ik door middel van Uw blad de heren autoriteiten willen verzoeken, roomboter, aan hen, voor wie dit artikel om bovengenoemde reden géén luxe is, tegen de oude prijs te blijven verkopen." B. W. Verpleegsterstekort Het artikel „Zal het verpleeg sterskapje ook Uw hoofdje sieren?", in Uw blad van 11 November heb ik, cn vele van myn collega's met mij. met belangstelling gelezen. Er is inderdaad een groot tekort aan verplegend personeel als ge volg waarvan vele ziekenhutszalen moeten worden gesloten. Maar waarom is er thans zulk een tekort aan verplegend personeel? Wij Nederlanders zijn toch niet bang de handen uit de mouwen te steken en te balpen, waar dit nodig Maar wij hebben ook recht op een redelijk bestaan! Een leerling-verp leegst er krijgt buiten kost en inwoning, per maand nog geen 50.in handen. Ze ge niet een vacantie van 18 dagen waarvoor zij 0.85 per dag voe- dingsgeld krijgt. Wanneer deze zus ter gediplomeerd is, krijgt zij 76.- waarbijhaar Kost en inwoning wordt verstrekt. Van die 50.moet de leerling- verpleegster ook haar uniform be kostigen. Hierbij dient opgemerkt, dat het heel moeilijk is, het nodige aantal schorten en japonnen te krij gen, daar hiervoor geen extra tex tielpunten worden verstrekt. Heeft men wel eens aandacht ge schonken aan het pensioen, dat een verpleegster krijgt wanneer zij daartoe gerechtigd is? Wanneer de 'er 60 jaar geworden is, kan zij terugzien op een druk en arbeids- zaam leven in dienst van de mens heid. Zij heeft dan recht op een rustiger leven en ook het recht om te kunnen, bestaan. Vele gepensi- onneerde zusters zijn evenwel nog verplicht om -te werken» omdat _zy geen kans zien van haar pensioen te kunnen rondkomen. Is men nu nog verbaasd, dat men geen verplegend personeel kan krij gen? Vele jonge meisjes komen met animo tot ons om te helpen het te kort san te vullen. Maar in vele gevallen is de hulp helaas maar van korte duur. Het verloop onder de leerling verpleegsters is ontstellend groot. Het zijn soms zaken van ogenschijn lijk ondergeschikt belang, die de jonge meisjes teleurstellen, b.v. de soms onvoldoende inrichting van conversatiezalen en zusterkamers. Wanneer men betere arbeidsvoor waarden zou verbinden aan het ver pleegsterschap, zou er stellig meer animo bestaan onder de Nederland se vrouwen om het verpleegsters tekort zo spoedig mogelijk aan te vullen. Een verpleegster Goncalo Velho, Lissabon Kersten Hunmk Merwehaven, stukgoedOise, terug uit zee Muller bijlegger, R'dam: Houtman Umea, naar Sostende Vermaas bijlegger, R'dora; Mecklenburg, Har wich Hoek van Holland, 26 November Empire Parkeston, Harwich Hoek van Holland VERTROKKEN SCHEPEN 25 November Oise, Parijs (later teruggekeerd); Hegina, Curasao; Empire Wansbeck, HarwichAntwerp, Harwich; Melrose Abbey, Hull; Arnhem, Harwich. (Ingezonden mededeling) prodent Flinke tube 30 ct.. *®er 9roote tube 45 ct. 590. Lari Kool mocht dan een vreemd mannetje zijn, in ieder geval was ik bij het vuur in zijn huisje goed droog geworden en in een roeitochtje op zee had ik wel zin. De lucht zat nog vol met donkere wolken, maar regen viel er niet meer en de zon spiegelde zich op sommige plaatsen weer in zee. Lari Kool liep in zichzelf mompelend de duinen af, het strand op en ik stapte mee en sprong over de plassen en de glibberige kwallen. „Ziet," sprak de dichter en hij wees op een schimmelig roeibootje: „In gindse trotse boot gaan wij de baren berijden, wij zullen de voeten droog en de koppen koel houden." Lari Kool stapte in het bootje, ik duwde het los, en sprong er zelf ook in. „Ahoy", juichte ik: ..Als ik dat thuis vertel, worden ze allemaal jaloers. Roeien op zee, dal wordt een fijn tochtje, meneer Kool!" Lari Kool trok krachtig aan de riemen en antwoord de niet. Ik keek hem eens aan en vond, dat hij net een gezicht trok of hij iets voor mij verborgen hield of hij behalve dit roeitochtje nog een ver rassing voor mij had. Maar ik lette er verder niet op. want er gebeurden andere dingen, die mijn aandacht vroegen. Lari Kool scheen niet bang te zijn, hij stuurde de boot recht van het strand af de zee in. steeds ver der, de bruisende branding naderde snel. Ik verwacht te, dat hij nu keren zou, maar hij deed het niet. Onver stoorbaar trok hij dóór, de boeg kwam in de branding en ik greep de rand van de boot vast. Het was net een schommelend schuitje van de kermis, maar ik voel de me niet zó prettig. De zee stond hol, het 20ute water petste in mijn gezicht en Lari Kool gaf geen antwoord op mijn verwonderd, angstig vragen. Hij tuurde strak langs zijn neus omhoog en roeide door het onstuimige1 water of het een slootje was... 26 November Nieuw Amsterdam, New York. Wind N.W. krachtige wind, veel zee, bewolkte lucht. Loodsdienst nog ge staakt. SCHEEPSBEWEGINGEN Axeldijk, 24 van Houston naar Gal veston; Agamemnon, 21 te Demerara, Agatha, 19 te Curasao; Armilla. 19 te Curacao. Birmingham, 23 van R'dam te Kings- lynn (verb Colytto, pass. 24 Finisterre naar XJmuiden: Castor, 17 te Curacao; CUo. 18 te Curacao. Doros. 20 van Barranquilla naar Cu racao Doudo. 21 te CristobalDido, pass. 21 Cristobal, Fnsia, 24 te Rouaan. Gordias, 22 te Trinidad. Hoop van Zegen, 24 van Yarmouth Jupiter (Muller). 23 van Rouaan n Londen. Lena, 22 van Gibraltar naar Casa blanca; Lwk. 22 van Port Swettenham naar Batavia. Marpessa. 23 van Curacao n. R'dam; M iron, 23 van Rouaan naar Londen Mirza. 22 te Singapore. Nieuw Amsterdam, pass. 26 v.nt. 9 S5 uur Hoek van Holland naar Sout hampton en New York; Nero. 21 van Guayaquil naar Manta; Kotos. te Tampico. Oma la, 22 van de Amazone Rivier naar CuracaoOndtna. 23 te Singapore. Prins Frederik Hendrik. 22 van Que bec naar R'dam; Prins Bernhard, 20 an Livorno naar Oporto; Prlns Mau- rits, 12 te Detroit, Rijnkerk, 23 te KarachiRuys. 23 te Buenos Ay res. Saltan*!, thuis, 24 van Las Palmas; Straat Soenda. 22 van Rio Grande naar Shanghai; Straat Malakka. 22 van Dur ban naar Singapore; S a pa roe a, 24 te Port Swettenham. Tyro, 24 te Londen; Tegelberg, 23 van Foil Elisabeth naar Kaapstad Viking, 23 van Southampton naar GentVrede, 23 Van Torbaai naar Waterland, 24 te Santos; Willem Ba- rendsz. 21 van Tunis naar Genua. Aalsum, 22 van Lorenzo Marques naar R'dam: Amstelstad. 27 van Ham burg te A'dam verwacht; Amstelveen, 24 van IJmuiden naar Hampton Roads; Alamak, pass. 24 Kaap Roca naar Per zische Golf; Alphacca. 24 van Durban naar Lorenzo MarquesAlwaki, pass. 24 Las Loboa (by Montevideo) naar La Plata; Anthony Leeuwenhoek. 24 van Durbao naar East London; Alchiba, 23 van Rosario te Buenos Ayres; Att S., 23 te Bodoe, Brede ro. 23 van Hongkong naar Shanghai; Blomraersdijk. 24 van R'dam te New York; Boissevain, 24 van Ma nilla naar Singapore; Bosch font em, thuis, 24 van Genua naar Southampton; Bree-Helle, 24 van R'dam te Genua; Birmingham, 23 van R'dam te Kopen hagen Blue Boy, naar Londen, 25 te Lissabon. Congostroom, naar Wcst-Afrika, 24 op de Gironde geankerd; Coryda, 24 te Durban. Deo Duce, 25 van Odense naar Ko penhagen: Delta, 24 van Vlissingen naar Londen. Erinna. 23 te Mtri; Esso Den Haag, pass. 24 Dover naar'R'dam; Edam, 25 nam', van R'dam naar New York via Antwerpen; Elisabeth (Vermaas), 24 van Gent naar Tegelen. Gari (nieuwe Shellt anker). pass. 24 Portland Bill naar Punta, Cardon en Curacao; Gaasterland, 24 te Goole; Grootekerk, uitgaand, 24 te Genua; Gadila. 25 te Haifa. Helena, 24 van Letxoes naar Lissabon: Hasewint, 22 van Delfzijl naar Hartle pool Hugo de Vries, thuis, 22 van. Ka rachi; Hast IV, 24 te AprijsHelder, 25 van Curacao naar Barranquilla. Ittersum, 24 van Pernambuco naar Buenos Ayres; Import, 24 te Stockholm Jacoba, 24 van IJmuiden naar Ham burg; Juno. 24 van IJmuiden naar Gi braltarJohan de Witt, thuis, 25 van Colombo. Kijkduin, 25 van Londen naar Ant werpen; Kellehaven, 24 van R'dam te Cardiff; Helbergen, 24 van Gibraltar naar A'dam- Kaap FaJga, pass, 24 Hol- tenau naar Kopenhagen; Koningshaven. 24 van Newport Mon naar R'dam (na der bericht). Lissekerk. uitgaand, pass. 23 Oues- santLutterkerk. 24 b(f Kasby geankerd voor quarantaine; Lekhaven, thuis, 21 van Rio de Janeiro naar Antwerpen. Mariekerk, 24 van Alieppey naar Fre- mantle; Mercurius, 24 van Sundsvall naar Stockholm; Mr. Linthorst Homan, 23 van Lissabon naar R'dam; Mulan, 25 van Antwerpen naar Londen. Nyenburgh, pass. 24 Holtenau naar R'dam; Noordara, 24 van R'dam te New York; NJobe, pass. 24 Holtenau naar A'dam; Nieuw Holland, 24 van Sabang naar Java-. Nigerstroom, 24 van Freetown naar Las Palmas; Nieuw Amsterdam, 25 nam. 6 uur van R'dam ia Southampton naar New York. Orion, 22 van Algiers naar Piraeus; Ootmarsum, pass. 23 Kaap Cace naai Hampton RoadsOmlandia, 24 te Lis sabon, Pygmalion! 24 te Maracaibo aan de grond, sleepboot assistentie had geen re sultaat; Prima, 24 te Lissabon; Polydo- rus. 25 van Suez naar Liverpool. Ridderkerk, thuis, 22 van Penang; Roelf, 24 van Havre naar BilbaoRand- kerk, pass. 24 Lissabon naar Zuid-Afri- ka; Rapid, 24 van R'dam te Boston Line; Roscmarle, 25 te Sas van Gent. Samarinda, 24 van Pangkal Pinang naar Batavia; Sumatra. 25 te Batavia: Stad Schiedam. 24 te Bombay; Som- melsdyk. 22 van New Orleans naar R'dam; Sambre, 24 van R'dam të Rouaan. Tabinta, 25 te Batavia: Tarakan, 23 van Sabang naar Pangkal Pinang; Te- lamon, 24 van Aux Cayes (Haiti) naar Curacao; Tamo, 24 te Rosario; Tlba, 24 van Antwerpen te Bahia; Trompen- burgh, thuis, 24 te Bordeaux; Tjima- noek, pass. 24 Point de Galle naar Antwerpen. Violette Erica, 24 te Vlissingen; Ve nus, pass. 23 Gibraltar naar Antwer pen; Vaderland, 23 te Goole. Zeeland (S.S.M.). 24 te Londen. RIJNVAART LOBITH. gepasseerd 24 Nov. stroom afwaarts: Fontona, Tromp, Delsarto, Ferborgh, Vetsa, Atlas I. Honete, Zeba 1, Madonna, Her f red. Wilhelmlna. Graubunden, Magda, Emma, Bellinzona. Morcote, Petronella, Lucratief, Avon tuur 6. Ill, Frits, Obemai, Lloyd 24, Catharina. Augustina. Moravia, alie Rotterdam; Josel, Den Haag; Verti, DelftNeèltje, DordtGelderland 5, A'dam; Maria Hendnka, Alkmaar; Bolle Alphen a. d. RijnAntonia, Utrecht; Suzarma. Harllngen: Rien San3 Dieu 2, Arielle 2. Nautilus 4, Veleur, Damco 7, Express 26. alle België. LOBITH, gepasseerd 24 Nov. stroom opwaarts; Virgine, Antonie, Eendracht, Johan, Herta. Carel Paul 3, Bon Gars, K.Vaart 4, Satumus, Balmung. Gungner, Risico, Fragri. Toiler 4. Spes, Yvonne, Energie 5, Eleonora, Geertruida, Ca tharina, Damide, Ibis, Tenax 6, Paula 2. Jeanne, Patience, Jason. Agan 4. St. Antomus, Guma, Fulla, Isis, Johan, Wim, Rival, alle Duitsland; Caprla, Rijnschelde 19. Arbedo, Saxonia, Mat- terhorn. Express 37, Neptun 9, Cisalpina 7, Nostrano, Maris. Frankonia. Marga- rete. Aareland, Wijkdienst 30, De Waal, Fenri, Rhone, Velasquez, Luxemburg, alle Basel. SCHIEDAM 10 JAAR Beslaande uit Dressoir j 2 Fauteuils f 549 5(J 4 Stoelen i Schuiftafel J Bestaande uit 3 deurs kast mei) glas in lood middendeur Toog ledikant /f 429,50 2 Stoelen 2 Nachtkastjes Ronde tafel 3 Delig f47,50 Zonder vergunning 3 Delig f 71,95 Zonder vergunning Telefoon 6861! Telefoon 68894 Te koop: Mooie poppenwa gen met grote pop, kinder- strijkplankje met ijzertje. W. Smit, Aleidastraat 146e. Cevr. door dame met 2 kl. kinderen besch. meisje om te assisteren i, d. httish. en bij de verz, der kinderen. Aanmelden Mevr. Ackerstaff, Aleidastraat 2. Te huur gem. slaapkamer z. p., liefst dame alleen. Er. No. S 2610 bur. v. d. blad. Twee jonge vrouwen over veel vrye tijd beschikkend» zoeken huiswerk, onver schillig wat, Br. onder No. S 2611 bur, van dit blad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2