YARR4H voor Lacliappelle! KRONKELS KRONKELPADEN Het echte LACfiAPPELLE parket Kunstgebitten Typiste EAU Dg COLOGNE BONTMANTELS CARROSSERIEBOUWERS EEN BEKWAAM ATELIER- CHEF INSPECTEUR geroutineerd bediende ZILVER L J- A M E S Z HET CONTACT-BOEK 1 1 VAN DE MAAND S DOZEN POST ENERGIEKE VERTEGENWOORDIGER .VOOR KERSTMIS. £&n bosk ooi Jüwnksh S. CARMIGGELT i DE AMSTERDAMSCHE BOHTVElLlNGrff FINALE OPRUIMING EEN BAAS wederdienst bereid Vierzijdige schavers Fraisers Zagers ^Msais-ck OOK HALFWAS Adverteer regelmatig Hr. Brons Jr. Makelaar in Assurantiën KOERIERSTERS Woensdag 26 November 1947 8 December hopen on; f geliefde ouders 5 L. WAASDORP 5 H. WAASDORP— 5 t. tl. DRAAI g Hwnskerkstraat 54 hun óO-jaripe echtvcren:- 5 g ging te herdenken. Hun dankbare kinderen. Ontvangdag: Zondag 30 November. cc<,xxx>x»i*xxxoocxxmxiciMoaxxicxxió 8 December hopen onze 5' geliefde grootouders L. WAASDORP J I H. WAASDORP— S v. d. DRAAI Heemskerkstraat 54 hun 50-jarige echiverer.i- ging te herdenken. 5* 3 Dat rij nog lang gespaard i i x ïrsogers blijven is de wens 5; 8 Van kleinkinderen en achter kleinkinderen. «XOöoacC<>X>cco>sxoc< \TKXWX\xn ZOH DEI ntSUNKIKS (Ttt J GEWAARBORGD /"yw £<Hcc/e STALEN PUNT Voor GESCHENKEN Kalenders - Boeken Zakagenda's - enz. OOSTERBOEKHAXDEL Voorschoterlaan 145. tel. 33638 Jongedame vraagt f 300.— TER LEEN tegen_maandehikse aflossing Br Xo. 5643 bureau van dit blad. Aangeboden D.K.W. Motorrijwiel 1937. Te zien Havenherstel. Waal- naven, Xruwal. ZGHDER INLEVERING Morgen. Donderdag, de gehele dag geopend. iMellk., BoTer_ en KAA5 K.°M£N VAN een koe. 3E7REK. 2E1. VAN EE N LEVERANCIER MEfX leven 15 At— INGEWIKKEED GENOEG |.sr./ ANNE FRANK 100 VEL HOUTVRIJ PAPIER f"1f| Cfl gelijnd oi ongelijnd naar keuze I IU.JU J00 W1TTE ENVELOPPEN «Ites bedrukl mat naam en «drei DRUKKERIJ HUMANITAS LANGE HILLEWEG 66 TEL 71630 S02e Staatsloterij f..5* ai.a.sar u thzkking noshlbsr i»« ■'ï?5 HOGE FKUZEX; j we ««Tj^öSö: ssic awn: t sm> UU3. wh— ss*3, aw 40H> M*iat7 03U y y- FKVZtS VAJ» 3RS1 «H t <032 «ISJ <277 «ISO «88 «II «1* S««9 «*S» SS"] 7a:j -JJi T«2 WS« 77J2 7743 7"» 7ÏM 7817 7832 7838 "?-« 81 «8 8239 S'SI 8334 8458 8532 8533 8821 88» i"J8 8*54 »»»o 6'fiS ««OS 937S i 9«J8 9««9 r.m 9349 SSOT I0K4 tOlïi I034I I53S? !0S'9 15393 iCJSZ >o83t irai» loss» tlois uwi mus nrrs m» uto nsit u<*« uss* 31*90 l»ej !20f9 12070 13181 13314 i;,7J 13795 13940 13183 13358 13336 U4SI 15573 13538 13909 13374 MMS 14t*3 14193 1431 14259 H75S 11833 IISS* M51S 34W9-149BI lSfllfl 15542 23233 13353 153S9 13528 157_« 1*111 I«I9« 15J57 {*483 f ISS99 15632 14647 I636S 179IS 1J05S V«! 17094 2143 tISl 17293 I"«3* f»W i JT433 :**77 J7«3 13149 1SS12 15434 18904 18*84 1«'13 1.854! 1W 2 8977 13024 19142 19129 19324 1951: 1ÏJJÏ 1S>79« 19818 19929 194"* 20265 2P132 20372 20413 29516 20336 ÏCSJS 2S672 21CA* 21063 Ï1072 2KM1 Ï1220 21331 21374 2JS39 21613 J1MJ Ï1«S I-ET OP S.V.P, 31 jaar. nette verschijning, i.h.b.v., 15 j. handelservaring. Tact, mensenkennis, doorzettingsvermogen. Mulo-opleiding en Rijbewijs a. Geschikt voor pionierswerk, zoekt een hem passende werkkring. Brieven no- 5639, bur. Het Parool. UW KUNSTGEBIT GEREED AMERIKAANS- PLASTIC 2ijn vederlicht, omdat zij slechts 16 gram wegen en kunnen volgens Amerikaans systeem direct na trek ken geplaatst worden. Voor nerveuze patiënten ook lachgas-narcose. Ook toepassing zonder gehemelteplaat. Overzetten van oude gebitten in plastic in één dag klaar. Claes de Vrieselaan 21b ROTTERDAM Tel. 37519 Het leven is moeilijk en niet zo verschrikkelijk vrolijk, maar de stukjes van Kronkel, één der medewerkers van ons Amsterd. Zusterorgaan leren ons, dat aan de moeilijkste situatie nog altijd een vrolijk kantje zit. Een boekje met de wonder lijkste zijner avonturen, is thans uitgegeven onder de titel Een bundel opgewekte stukjes bijeengebracht door Hst is een alleraardigste bloemlezing gewor den van 160 pagina's, goed gedrukt, met een. omslag van I. Spreekmeester. De prijs is gesteld op slechts f 1.30 U kunt dit boekje bestellen bij de agenten en bezorgers van HET ROTTERDAMSCH PAROOL DAGBOEKBRIEVEN VAN EEN JOODS MEISJE ft (14 Juni 1942 - 1 Augustus 1944) ft Allen, in wier hart nog plaats is voor deernis ft en mensenliefde, zullen dit dagboek met ont- ft roering en bewondering lezen. Ontroering om het ta tragische lot van dit ondergedoken jongemeisje ft - een kind nog bewondering voor haar klare ft gedachten en onmiskenbaar schrijftalent. ft J® Prof. Dr. Jin Romein getuisde ven dit boek: ..Toen ik ft m het uit had. was het nacht en het verwonderde mtj. da: Kt a her Ucht nog brandde, zó had de lezing tmj gewogen..." |J TWEEDE DRUK ft Jij Vfrirpgéaar tg dt haiibardtl. jy Prj« gei. f390- Uirgigtt/n dosr ft Uitgeverij Contact 5 iOudste en grootste Bontveiling in Nederland en West-Europa) Rokin 34 - A'dam - Tel- 36110 - Tel.adr.: Ambont VAN EEN GROTE PARTIJ DONDERDAG 27 NOV- a~s. des namiddags 3 uur zal t.o.v. deurwaarder B. Berkel. te ROTTERDAM in de ROTTERDAMSCHE BEURS, ing. Meent 110, in het openbaar aan het publiek per stuk verkocht worden een grote partij bontmantels w.o. vele kost bare exemplaren. Ook in de gewonere soorten, zoals: Seal-electric, Mol, Chevrette. Kalf, Veulen, Lapin, Chemot etc. een geweldige collectie. Profiteert nu van de enorm lage prijzen Honderden klanten kregen spotkoopjes. Ook gelegenheid tot het geven van kooporders Kijkdag: Uitsluitend Donderdag 27 Nov. v. 102 it. Veiling: Donderdag 27 November 3 uur. Tijdens de kijkuren gelegenheid tot het bij voegen van uitsluitend le klas bontwerken. Expl. makelaar H. J. A. SUURENB ROEK Dir. P. F. KBEMERS Dieprood,gloedvol AUSTRALISCH Yarrah geeft Uw interieur een zeldzame distinctie en intimiteit. De eerste aanvoer van dit exclusieve Australische parkethout is nu, na zeven jaar weer binnen. Wanneer ge prijs stelt op een kwaliteitsvloer die bovendien gemakkelijk te onderhouden is, stelt U dan on middellijk met ons in verbinding. Aanvragen worden in volgorde gBpihï van binnenkomst behandeld; be gin daarom met onderstaande coupon nog heden te verzenden. Aart Aug. Lathappellt's Parket- 5 fair- N. V.. Lachappellestr. 12, Breda U Relieve zonder verplichting mijner zijds Uw folder te zenden. Houtbewerkings Industrie in de omg. van Rotter dam, zoekt voor haar afdeling Zagerij-Scha verij, met kennis van conisch zagen en 4 zijdig schaven. Leeftijdsgrens 40 jaar. Br. met uitvoerige inlich tingen onder lett M.S.S. aan Nijgh van Ditmar, Rotterdam. MACHINEZETTERS HANDZETTERS en OPMAKERS, voor periodieken vinden in alle opzichten een ideale werkkring bij DRUKKER IJ BROUWER&Co., MOLSLAAN 121 DELFT. Tot Indien U zakenmensen (a.s. echtpaar) aan 2 ongetn. ka mers en kookgel, helpt. Br. no. 5635, bur. Het Parool Grafisch Service Bedrijf Weeber en Verstoep vraagt 2 Gorrectaren(trice$) Mulo- of H.B.S. oplei ding vereist. 2 JONGENS x'oor opleiding offset drukkers. 5 MEISJES voor vouwwerk. Salaris f 12.50 tot f 15.— per week. Aanvangsalaris f 20.tot FLINKE FIETSKNECHT f 25.per week. Aanmelden: Essenburgsingel 5, van 2—4 uur en 's avonds 78 uur. Houtbewerkings Industrie in de omgeving van Rot terdam, zoekt voor haar nieuwe machines: Na gegleken geschiktheid vaste aanstelling. Br. met uitvoerige inlichtingen onder lett. aan Nijgh van Ditmar, Rotterdam. U KENT HET WEL nut lange nageur "Wij zocLeo EXPORTHUIZEN voot alle 1 jaden der wereld TEL 11.40.72 - 1E44ÓS GEVRAAGD Aanmelden: J. VAN DER KRAAN, Carrosserie- en Wagenbouwbedrijf, Ringdijk 98, Schiebroek. Na 18.00 uur, Kleiweg 293b, Schiebroek. Gevraagd VERKOOPSTER en AANKOMEND of LEERLING-VERKOOPSTER Mag. De Wolkenkrabber (Fa. Stigter), Kleiweg 207- 209, R'dam, tel. 42256. Bij het 2e bureau van de Rijksaccountantsdienst te R'dam is per 1 Jan. a.s, va cant de functie van Sollicitaties Rochussenstraat 357a. KLEERMAKERS, HALFWAS LEERLING (E) gevraagd. Fa. D, TOKKIE, Paulus Potterstraat 16 Amsterdam. Tel. 25758. Voor energiek persoon heeft Verzekering-Mij. wegens uit breiding in vast rayon een portefeuille met vaste positie te bieden als Incasseerder-Vertegenwoordiger met vast salaris, provisie, onkosten en premie-vrij pensioe: Keuring en Waarborg h t 300.— vereist. Beslist net, actio: persoon met leeftijd tot 40 jaar goede verdienstmogelijkbe- den. Eigenh. geschr. br. met opgave van uitv. referenties onder no. 5631, bureau Het Parool. Confectiefabriek JOH. v- d. WERFF Co. N.V. Eben Haëzerstraat 2026, ROTTERDAM Z. (bij de Pleinweg) VRAAGT voor de Afdeling Jongenskleding: Sollicitatie dagelijks van 8 tot 5 uur of na telefonische afspraak onder No. 71045 (Na 6 uur onder No. 27629) VOLKS- EN LEVENSVERZEKERING MAATIJ. vraagt voor spoedige indiensttreding voor de prov. Zuid-Holland. Vast salaris, onkosten-ver- goeding en provisie. Br. m. volledige opgaaf van loopbaan, ouderdom, godsdienst, enz. onder No. 5644 bur. v. d. blad. vraagt per 2 Januari of eerder, voor de Transportafd. Voor werklustige, serieuze kracht goecje vooruitzichten. Soil, schriftelijk, Eendrachtsweg 11, Rotterdam. 115 woorden 2.—, iedere 5 woorden meer f 0.50 TE KOOP GEVRAAGD Moderne Accordeon, 30120 bas gevrgen. g. pr. te betalen. Br. m. omschr. prijs. Van Dommelen, van Zeggelen!aan 8. Den Haag. Orgel en prima piano gevr. Cont. Bet., omschr. merk, reg. en prys. "t Kart. Damstraat 50, Maassluis. Te koop gevraagd: Een paar Am. kunstschaatsen, schoen maat 40. Br met prijs no 5640 bur. van dit blad. Te koop gevraagd antiquiteiten, curiositeiten. Saksische beeld jes cn kunstvoorwerpen A, Comehus, Jac. Catsstraat 1-Tï Te koop gevraagd elke hoe veelheid weckglazen. Br. met prijsopg. A Cornelius. Croos- •wijksekade 8b. Te koop gevr Brits-Indische hockeystick in goede staat. Brons, Statensingel 15. tl. 47760 Goad en ril ver te koop gevr.. Kusters. Bergweg 323 Plano gevraagd. liefst Duits fabrikaat, geschikt voor studie H. Voogt. Agmesestraat 107. -telefoon 40109. TE KOOP AANGEB Z g a.n. wit emaiUe fornuis. Mommers. Duivenvoordestraat 89a. Zwaar wollen wintersnantet- pak, gegarn m tijger-mo*!®- zi. m 44. z P 40 skunks mof 10— Mevr. Vis—Smits. Westzeedijk 82a. Bad lokasten 27.50, J. v. Emb- den, Goudserijweg 2 (hoek Vhetkade). Tel. 26428. Schrijfmachines momenteel uit voorraad leverbaar schnjfma ch mes en schrijvende telmachi nes Vraagt offerte. Jonkers' Kantoormachmehandel. Ha- nngpakkerstr. 44. Tel. 34981. R'dam. Trouwlustigen! Het oude spreekwoord zegt: Goedkoop is Duurkoop, maar onze prijs er kwaliteit zijn beide af. Ook haardfauteuils Meubelmagazijn Lindhout, Zaagmolenstraat 17. Bereiken tramlijnen JO-15-22. Zga.n. vo poppen wan del wa gen, gummibanden Wille- brordusstraat 131b, Oldenburg Kerstboomverlichting 16. Gekleurde kerstboomiampje* 0,35 Schellendraad 4 cent per Meter J. van Embden. Goudserijweg 2 (hoek Vlietka- dei Tel 26428 Pekingeesje. 3 mnd lief kar., waaks, wegens omstandigh voor beslist dierenvrienden Na 5 uur J. Kellenbach. So- phiakade 46a. 2 x b. Vooroorlogs pak te koop, m. 52, kleine maat Gouwen. Pa radij slaan 3 Poppenwagens te koop, nieuw Groot sleemodel 20.Her- learstr 25, Benthuizerstr. 83 (portiek). Aanmoakhout 2.50 p. m z thuis bezorgd door heel de stad. Z^ndt briefkaart. M Kap- tem. Mr WiHemstr 13 of 33 2 jongensjasies. lengte 70 en 75 cm 7 punten Heemraads- smgei 82b. Kachel met plaat, koffergra- mofoon met platen Groot mo del hobbelpaard en kinder fietsje. AlJes ï.gst. Br. no. R. 9 Bergweg 5. Koffiehuis. Schrijfmachine Smith premier no 10, in goede staat, prijs 150.— Sladhoudersweg 136b. Wieg te koop aangeb. 1 g st Eventueel ruiien voor reis- wiegje. 1 g st. E. Zambon. Es- senburgstraat 80 Jekker, m 43, jongens ulster. 16 tot 18 j.: Z dames winter mantels. m 40—42 en ®i dames- jasje. Na 6 uur. Nieuwe Kerk straat 7, H'berg. Nieuw vloerkleed, vooroorlogs, geen kooplieden, pracht dres soir 3x4. Br. no. 1 Kiosk Math.- dyk. Modern blank eiken, huiska mer z.g a n.. wegens vertrek. Zeer billijk. Te bezichtigen 's avonds 7—9 uur. Donker- slootstraat 42b. 2 x b. Te koop een poppenwagen m g. st. 17.50 en kruiwagen 2.50 Hei stek, Schieweg 123. Te koop zwart colb.cost. zg. a n voor oor I.. kl maat. Mo lenvijver 10, Schiebroek. Theemeubel! Old-fmish en Go tisch drie deur e Glas in lood 110,Old-finish haardfau- leuils 37,50 Roorda. Boezem- singel 123 (over Veemarkt). AUTO'S, MOTOREN EN RIJWIELEN Te koop: Motorrijwiel, merk TAV N., 250 cc. Te bevr. A. J v. d. Berg, Coolsestr. 101. Te koop: motorrijwiel BSA. 600 cc. 1940 Brede Hilledljk 209b. Telefoon 74293. RADIO EN GRAMOFOOP. Te koop: Super Philips radio, zonder luidspreker, v d Ploeg. Tapuitstr. 16 c, charlols Radio met a s feestdagen Uit voorraad leverbaar „Waldorp' in pracht salonkast. f 455 Prima „Erres", „Philips" en „Waldorp" Service. Het adres van vertrouwen Vollebregt, Zaagmolen drift 35, Mathcnes- serdyk 267, Beijerlandselaan 5. Nieuwe radio met volle garan tie, 175— en f 230—. Holst. Bergse iaan 198 a. Woonhuis. Tel. 40554 tValdorp-radio. Mooiste toestel m salonkast 455,Waldorp stofzuiger 135.Philips ra- diolampcn uit voorraad lever baar L Voogt, Schiekade 122. Tel. '42414. Radio met plck-up, gecomb in sa ion meubel. Moet weg wegens verbouwing. T.e a b Zwaer de de Croonstr 63 (Kapper). Radio „Varonï" levert nog steeds tut voorraad een radio toestel met 5 jaar garantie, gelijk aan distributie f 95 Tollensstraat 83, tel. 41562. Radio „Varoni" brengt ook mo derne super-toestellen met vol le garantie (ook op lampen). Kg., 1 g., u k g. Tollensstraat 83 telefoon 41562. TE HUUR GEVRAAGD Wed. met kindje, vraagt vrije kamers m keuken of gebr keuken Br Mevr Dubbelman. Bospolder plein 26 a. Gemeubileerde zit- en slaap kamer m. gebr van keuken, v. klem gezm Prijs ca. 80 p m Br. no 5632 Parool Gevraagd: pen net kosthuis, voor Heer. tegen 1 Dec. Br. 5637 Parool. Man, vrouw, kind, zoeken voor direct 1 of 2 ongem. kamers m gebruik van keuken P J Blom. Hennewierstr. 34 a, Rot terdam Wie helpt familie van 4 perso nen met huurmachtigmg aan een woning tegen vergoeding Br no. 5647 bur van dit blad Gevraagd lichte kamer nv»t stookgej str water voor schil deratelier omlr HHIevliet Br D 331 bur Hillevliet 7. TE, HE'TIH AANT-F'I'-'ilU-N Ongem, kamer aangeb voor Dame. b.b-h h. Tel. 37374 Al leen tussen 6.30—7.30 uur. St. Nicolaas- en knechtcostuuro te huur, in prima staat. Dier- gaardesmgel 93 c. Rotterdam. In vrij Herenhuis. Schiebroek, vlakbij bushalte, keurig gem. zit-slaapkamer met haard cn stromend water, voor verpleeg ster. onderwijzeres of derg. 30 pm, Br. no 5638 Parool Te huur: 1 Dec. voor Heer Zonn. Gem. zit-slaapkamer m voll pension, v. wastafel. Tel Bbhh. Bergselaan 217 c. St, N'icolaascostuum5 m knecht pruiken en baarden te huur H. L. de Haan, Drtevrienden- straat 9b. Aangeboden tegen 1 Dec ruime zit-slaapkamer, stromend wa ter, stookgel. voor heer of da me b.b.h h met voll. pension Telefoon 48123 PERSONEEL GEVRAAGD Flinke Werkster gevraagd voor dagen wekelijks. Bergweg 253. Bovenhuis Costuumn.aaistcr gevraagd aan huis Betere genre, minstens 1 dag per week. Mevr Eerland. Lumey straat 19 Voor direct gevraagd een net winkelmeisje. Drogisterij Het Gouden Krms, Strijen Tel 252. Mevr Wottjer zoekt dienst- hode vden. voor direct Juf- fr bij kinderen aanw 's-Gra- venueg 49 Tel 74883 Gevraagd net zelfstandig dag meisje in gezin met 2 kleitie kinderen meerdere hulp aan wezig Mevr. Maioie. Staten singel 156a. Terstond gevraagd slagers- balfwas. v.ggv C C de Jong. Overschiese Dorpsstraat 50 Ha'fwas meub"tmaker gpvr bekend met goed werk Zim merman, Insulindestraat 70 Nette dienstbodp gevr voor de dag, v g g v Hoog loon Goede kost Mevr v. d. Heym, Beu- kelsdijk 106 a. Tel. 39868. Gevraagd accuraat meisje voor exp. en adm. Twen the". Berg weg 293 Jongste bediende gevraagd v. licht kantoorwerk en bood schappen, Goed kunnende fiet sen. 15- per week. Br. no. 5645 bur. van dit blad. PERSONEEL AANGEB. Wie helpt net persoon. 27 jaar, goed chauffeur, algem ontw.. m bezit dipt. algem Handels, aan werk, onverschillig wat Br. no. 5641 Parool. St. Nicolaas met knecht H. V. E, Mosch, Agmesestraat 137b. thans bevr. De Haan, Noord- singei 193, tel. 46028 Dagelijks te bevragen van 2-4 en 7—r uur n.m. B.za beschaafd meisje. 22 ir.. voor huishouding of kinder verzorging vden, dipl. huis houdschool en goede getuig schriften. Br. letter K Saere. Boekhandel. Oudedijk 157. VVONINGRUIL Gevr Flink ben.huls R'dam-Z omg L Hilleweg Aangeb Etage BI ij dorp, bev 4 kamer«, keuken en badk Huurpr 38 Br, Kampioen, Beyer! laan 65 Woningruil in Stad en Land. Succes verzekerd Ver Wonrk in Nederland. Byk Walenbur- gerueg 192 a. Rotterdam. Aangeboden: Klein geriefelijk benedenhuis, omg Mathenes- serbrug. bev 3 kamers en sui te, keuken, tuin. kolenkelder. Huur 6 25 per weekvoor een groter huis in Westen of Bij dorp Br onder no 55R4. Adv Bur Keuzenkamp, Rochussen straat 289. R'dam Bedrijfsruimte plm. 125 T,P ge legen bin Bergweg in ruil aan geboden voor grotere ruimte circa 250 a 300 ML Br. NP 9185 Adv. Bur. Harte. Zaagmolen- drift 35a, Rotterdam. Woningruil? w. Smits zorgt voor Uw complete verhuizing tegen 2eer billijke prijs. Alleen Zwaanshals 286 Tel. 43484, Haard en kinderledikant bedje, ruilen voor naaimachine. Br. no. 5629 Parool. LESSEN A.N.W.B. Bonds-auto-motorrlj- school. Eversteyn de oude ver< trouwde school met de beken de gele leswagens, is gevestigd Vioherstr. 32. Tel. 73150. KenC' gouwerlaan 6 Tel. 36666. Jazz-piano spelen met fantasie en Improvisatie. Spelen met gedegen techniek en toch vyli Wat een trainer is in de sport, is een goed leraar op dit ge bied Hij bouwt Uw techniek op. Hij vormt Uw fantasie. Hij maakt van U een geliefd pia nist. Dit is de ervaring van dilettanten- en beroepsmusici die de lessen volgen van Jazz- School Elfferich. Hertekade 10 d. t o Witte Huis, Rdam-Z Tel. 28825. Autorijschool W. van Rens- woude, erkend A.NW.B.-In- structeur. Speciale cursussen* r dames en heren Bel 1 op. wij halen en brengen U thuis Boergoensestraat 19. Tel. 74022 Autorijschool H. p. Take, ge- dipl K N A C.-instructeur, A N. W B -Bondsautoryschool. Jan Sonjestr 4 (nabij Middelland- straat). Telefoon 36777 HUWELIJK Kennismaking. Net Heer. flink postuur. 40 jaar. vraagt knappe charmante Dame. voor schouw burg en bioscoopbezoek, om g wederzijds goedvinden Hu- ehjk aan te gaan Br no 5617 Parool Wfed 35 j2 kinderen 7 en 5 jaar. zoekt ser. Ijenntsm. met nette Heer. pl.m.' 40 jaar. Br. 5633 Parool. Alleenstaande Wed. wil serieu ze omgang met Heer uit net milieu Leeftijd omstreeks 50 jaar. Br. no. 5636 Parool. Huwelijk. Heer v. g h., oud 32 jaar, zoekt kennismaking roet een dame, leeftijd 20 tot 30 Jaar. Brieven desgew. onder erewoord retour onder na. 5642 bureau van dit blad. VERLOREN Verloren 24/11, 's avonds, tetas met studieboek en schrif ten, omg. Henegouwerlaan, 's-Gravendijkwal. Zeer gedu peerd. T.b.tb Fr. Hofman. In su lm destr. 273 a. Verloten. Donderdag lederen bruine dames handschoen. Te rug bez. t. b. na 6 uur Stotijn. Voorhaven 36. Verloren: leren portefeuille en blauw bonnenmapje inh. tex tielpunten en 2 versnapenngs- kaarten en tabakskaart en wat losse bonnen, gaande van Ro- dcnriiselaan naar Berkelselaan T.b.t.b. E. Fransen, Berkelse laan 48. DIVERSEN Wil Heer, die schreef op no. 70 (kennismaking), nog even Kiosk en no. opgeven (geen bureau). Br. no 85, Kiosk Ho gen dorpplein. 1 Door particulier te leen ge vraagd f 500.—. Ik betaal lOTo Br. no. 20, Kiosk Westplein. H.O.S.A. voor ehem, reinigen en verven in alle kleuren. Ro- chussenstr. 48, P. Krugerstr 126. Vlietlaan 42. Schieweg 92. Polderlaan 8. Tel. 25807, Direct door stoffeerder! Moet Uw ameublement opnieuw worden overtrokken of gere pareerd? Vraagt ons prijsop gaaf Telefoneer 25SS5 of zendt briefkaart. Overtrekken 2 fau teuils. 4 stoelen met prima leer of stof. vanaf j 40.Molen dijk, Buezemsingel 48 (nabij Boezemstr.). Het wordt winter en slecht weer. Laat nu Uw binnenwerk schilderen met prima olieverf, muren met afwasbare water verf. plastic, m alle kleuren. Schildersbedrijf D. C. Ker- stens. Hooi drift 115. Tel 30378. Binnen 14 dagen maken wii Dames- en Kinderkleding naar maat. prima coupe en afwer king Mode-atelier „Fischer", Graaf Florisstraat 9, Tel. 30520. Elke Donderdag volop bouillon k 15 ct. p. I. Voorhaven 45. Padvinder. Prins Gustaaf Adolf groep is heropgericht, iongens v. 8—16 j kunnen zich melden. G. Villi, Passcrelstr. 35. J. van Steenoven. Nic. Beetstr, 21. Gewoon en snelwitten. Vloeba- behang iets speciaals Vakk, pers. Prljsopg. z, verplv. Oort, Voorhaven 33, tel. 32715. Uw matras slecht? Sjiec. rep.- inr Bel even op Tel, 22985. Gebr. Vermaat, Westzcedijk 39 t o. v. Vollenhovenstraat. Laat Uw meubelen opnieuw stofferen en repareren, 2 fau teuils. 4 stoelen f 40,—. O.M.S. Bergse Linker Rottekade 304. Geneugüjk. Pleretstraat 35a. Uw veren- of kapokbed 3-dellB maken en alle andere bedden- reparatie. 1 dag klaar, bij ver trouwd en vakkundig adres. Ook met consumentenbonnen Beddenmagazijn C, Uljee. Hooidrift 129. Tel. 34479. ,,De Vlocbakonlng" v.a. 7,50 schilderen, witten, plastieken enz Het spreekt vanzelf, na tuurlijk naar H. Hoogenverf, Bas Jungeriusstr. 233. Tel. 74213. Vriend gezocht door jon gem. pl.m. 30 jtrekker Br. no. 5634 Parool, OngehuwA® moeder «vkt «w haar pasgeboren zoontje tehuis evt tegen vergoeding Br. no. E 12 Raephorstatra^t fin Tnny come home please I am te the Hague by father Madge.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4