1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Commissie -Vredenburgh wordt Nederlandse delegatie Stakingen in Frankrijk beginnen te verlopen Snel vordert de wederopbouw in Zeeland niet UNO-Assemblée aanvaardt verdeling van Palestina r Vrij. onverveerd Jonkman, Neher, Van Mook zo nodig naarRenville" Hoger prijzen voor - vermaak, want... Sigaretten worden goedkoper Gepeiisiorlneerde kan er niet mee ophouden Langdurige tramstormg Skymaster neergestort bij Seattle „Doden-transport" op Java in onderzoek Benoeming van een gemeentekat" Regering wil speciale bevoegdheden Weerbericht Aardenburg vestigt een record Schuman levert hevige strijd om wet tegen staking er door te krijgen Arabieren weigeren zich bij de genomen beslissing neer te leggen Heilige land reeds toneel van strijd Ernst Lubitsch overleden Dodelijk ongeval bij Wilton Churchill werd 73 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kv rtaal J 4,—, losse nummers 0,09 JDE SCHIlEDAMMEE Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur: B. de Vries Pi Hoofdredacteur: Th. Ramaker Maandag 1 December 1947 Zevende jaargang, No..280 Vandaag zal een ministerieel besluit verschijnen, waarbij de contact-commissie voor de voorbereidende besprekingen met de commissie van goede diensten wordt omgezet in de Nederlandse delegatie voor'de onderhandelingen aan boord van de Renville. De delegatie, die dus zal bestaan uit Van Vredenburgh, Abdoel- kadir, Dzoelkarnain en Soumokil, zal de hulp kunnen inroepen van minister Neher en Van Mook. Zodra de omstandigheden dat vereisen zal minister Jonkman zich bij hen voegen. Frank Graham, het Amerikaanse lid van «de commissie van goede diensten, heeft voor Radio Djogja gezegd, dat hij goede hoop had voor de besprekingen op de Renville. ...regering stelt verhoging der belasting voor De minister van Binnenlandse Zaken heeft de gemeentebesturen gewezen op de noodzakelijkheid de vermakelijkheidsbelasting te ver bogen en, voorzover zij deze belas ting nog niet heffen, tot het invoe ren daarvan over te gaan. Het hef fingspercentage zal in het alge meen op 50% dienen te worden ge steld. De regering ontveinst zich niet, dat dit percentage niet over de ge hele linie zal kunnen worden gehe ven en dat met name voor instel lingen van serieuze kurtst en voor vermakelijkheden, welke een cul tureel of opvoedkundig karakter dragen, dit percentage te bezwa rend is. Zij meent dan ook, dat in zulke gevallen Vetpercentage op 20 gehandhaafd kanririijven, respec tievelijk kan worden gesteld. De minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen zal het op hoge prijs stellen, indien in het be lang van de gunstige ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding en de sport, kosteloos 'toegankelijke sportwedstrijden geheel van de be lasting vrijgesteld worden. Ten aanzien van de bioscoop voorstellingen verdient het overwe ging de lagere rangen tot een enigs zins geringer percentage te belas ten, en wel zodanig, dat voor deze gelegenheden een gemiddelde hef fing van 45% wordt aangehouden. Afgezien van de bovenvermelde afwijkende regeling voor biosco pen, zou het percentage van 50 dan gelden voor die vermakelijkheden, waarbij het culturele of opvoed kundige element niet of vrijwel i niet aanwezig is en het zuivere ver- maak de hoofdzaak is. De regering acht het gewenst, dat de herziening van de belasting 1 Januari haar beslag zal hebben gekregen. In de loo~> van deze maand zal de prijs van de in Holla id gefabri ceerde sigaretten worden, verlaasrd met 5 i 10 S3. Deze verlagms houd verband met de verhoging van do r»ri van de sigaren van 147 tot 174 gulden per duizend. Door doze verhoging die uv verband staat met de„aankoop van de vakgroep is de prijs van de kerftabak cn dus ook van do sigaretten los komen te staan van de sigaren. Waarvan" men gebruik heeft gemaakt om de kerf tabak en sigaretten goedkoper te maken. De juiste datum van in gang i.s nog niet bekend. Een gepensionneevöe mijnwerker - in Chatthneau (België) is gearres teerd. omdat hij onder zijn eigen huis en dat van zijn buurman een I miniatuur mijnschacht had gegra ven. j Zijn particuliere mijn leverde hem zoveel op dat hij iedere wf': twee vrachtauto's kon laden. In de schuur vond de rijkswacht nog een voorraad kolen vap zeven ton. Doordat een chauffeur uit Don gen met zijn truck tussen de tram rails aan het Marconiplem reed was het tramverkeer Zaterdag avond van en naar Schiedam van- negen tot tvja&If gestagneerd. Ter gelegenheid van het góu- den regeringsjubileum van de Ko ningin za] in 1948 een fotoboek bet licht zien getiteld: „Wilhelmina". Tot dusver heeft de commissie van goede diensten goede resulta ten geboekt, zei Graham, Wij ver wachten, dat wij bij de aankomst van de Renville beide partijen de legaties bebben die niet alleen be reid zijn om aan boord te gaan, maar ook bereid c-n een recht vaardige en verantwoordelijke overeer' -mst tot stand te brengen. Ondanks de beweerde onkun de of onwil van 1 -ide zijden tot het uitvoeren van gesloten over eenkomsten en dientengevolge des illusies, ondanks politic 'e actie e.d. bestaat in beide partijen een zo diepe onderlaag van fatsoen, waardoor het ene volk het andere volk erkent en het andere volk 0*>n het ene bereid is zelfregering en nationale vrijheid te geven, dat wij ervan overtuigd zijn (dit is ons ge loof) dat geen onverantwoordelijke §n extreme elementen aan beide zijden deze grote volkeren kunnen tegenhouden om democratische be ginselen van nationale vrijheid en •samenwerking uit te werken. Duizenden schepen zo besloot Graham zijn rede, ?ijn \ioor de eeuwen heev naar Java gekomen, doch geen se" ip is ooit ih deze 'wa teren gekomen met een nobeler doel dan de Renville met haar mis sie van vrede en goede wil voor de volkeren van Indonesië en Neder land en alle naties. Initiatief van C.-v. G* D, jDe commissie heeft een pro gramma bekend gemaakt voor de wijze -arop een onder zoek moet worden ingesteld bij schendingen van het be stand. Verzoeken tot het instellen van een onderzoek kunnen van een van beide partijen uitgaan, maar kun- nen ook van d C.V.G.D, uitgaan. I De commissie moet het re' heb ben aan te dringen dat alle feiten aan haar worden voorgelegd. Zij moet in de gebieden van beide partijen waarnemingen kunnen doen. Beide partijen moeten hun vol ledige medewerking geven en alle inlichtingen ter beschikking van de commissie stellen. Zij moeten over eenkomen de commissie onmiddel lijk en volledig in kennis te zullen stellen wanneer er een situatie ontstaat waarbij een milita- optre den noodzakelijk zou kunnen z.jn. Var» de 28 inzittenden van een Amerikaanse Skymaster, die bn het landen te Seattle is neergestort en m brand gevlogen, zijn negen per? sonen aan de dood ontsnapt Over het lot der andere inzittenden is nog niets bekend. In Duitsland zim vliegtuigen van het Amerikaanse leger aan het zoe ken naar een militair toestel met 21 mensen aan boord, dat op weg van Pisa (Italië) naqf Frankfort, sinds Vrijdagavond vermist wordt. ni eis te en gekregen, gezegd, alt hem was o De commandant van het korp- Mariniers te Soerabaia heeft een commissie ingesteld om de oor zaak van de dood van de 48 In donesische gevangenen geduren de het treintransport van Bon- dowoso naar Soerabaya te onder zoeken. De Nederlandse autoriteiten heb ben een luitenant van de mariniers, een sergeant-majoor en een tolk ge arresteerd. Andere getuigen in ver band met deze zaak worden in hun barakken, vastgehouden. Volgens mededeling van de bere den politie die belast is met het toe zicht op de gevangenen, hebben de overlevenden verklaard, dat de deu ren van de drie goederenwagons, waarin zij werden vervoerd de ge hele dag gesloten bleven en dat zij niets te eten of te drinken hadden De transportleider had aldus het communiqué, dat was opgedragen de gevangenen naar Soerabaia te brengen en de wagons gesloten te houden totdat zij waren aangekomen. Van de 100 ge vangenen waren er 33 in de eerste wagon ondergebracht, 29 in de twee de en 38 in de derde. Alle 38 gevangenen die zich in de derde wagon bevonden, bleken bij aankomst te zijn overleden In de iweeü wogon waren 8 doden. In de eerste wagon waren allen in het leven. Elf van de overlevenden, zijn m een hospitaal opgenomen en her stellende. Nederland contra Djogja in Havanna Tijdens de tweede plenaire zit ting, van de internationale handels conferentie in Havanna is het tot een ernstige woordenwisseling ge komen tussen de afgevaardigden van Nederland en van de Republiek Indonesia. De Nederlanders tekenden for- meel protest aan tegen de beschul diging van de Indonesiërs dat Ne derland een agressie-oorlog zou voeren. Deze beschuldiging was geuit in de algemene commissie. De Arabische landen hebben meegedeeld, dat, als het Handvest de preferentiële handelsovereen komsten tussen de. leden van het Britse Gemenebest erkent,-zij Zich het recht zullen voorbehouden op dergelijke overeenkomsten voor zichzelf. VOOR ALLEN EEN EL Op 11 December zal voor alle leeftijdsgroepen een bon worden aangewezen voor een ei. In vele ge vallen zal op "deze bon, evenals de vorige keer, slechts een ei van klasse 5 kunnenworden geleverd. Dit reusachtige vUegmonster is een Lockheed Constitution De vleugels van dit .vliegtuig hebben een span wijdte van meer dan 60 meter, de de lengte van het toestel bedraagt ruim 50 meter. Het verschil tussen het twecmotong vliegtuig dat er voor staat en de Constitution is a Is tussen David en Goliath Geen actie tegen Mosley Chuter Ede, de Britse minister van binnenlandse zaken, heeft meegedeeld dat de regering niet van plan is, maatregelen te nemen tegen de activiteiten van Sir Oswald Mosley, de Britse fascistenleider. De autobusonderneming VAVO, die de dienst Schoonhoven—Lopik IJsselsteinUtrecht onderhoudt, zal vandaag nieuwe, verlaagde tarieven invoeren. Weken tang hebben de Heilen- dooense gemeeirfe-am&fe/iarc/t ge zwoegd aan de samenstelling van dc gemeente-begroting. Doch al hun werk bleek tevergeefs, want Vrijdagnacht brachten dc gemeen te-muizen, die hun hoofdkwartier 'hebben gevestigd in, om en onder het wrakke raadhuis, een bezoek aan het bureau, waar de begroting lag verborgen. Zij scharrelden rond in de papieren, achtten deze van te weinig waarde en peuzelden, peu zelden.X. Toen de morgen aan brak was de begroting niet meer. !n dc volgende raadsvergadering zal het voorstel worden ingediend een officiële gemeentekat aan te stellen De afgelopen Zaterdag en Zon dag zijn rijk geweest aan heftige incidenten, maar gevreesde botsin gen op grote'schaal ziin vooralsnog uitgebleven. Ter bestrijding van de toenemende sabotage en ter ver dediging van de vrijheid van arbeid, heeft de regering een wetsontwerp ingediend dat zij nog Zaterdag avond vóór 12 uur wilde zien goed gekeurd. Bij deze wet voor de ver dediging der republiek die zal gel den tot 1 Juni 1948. wordt de re gering in de eerste plaats gemach tigd om een contingent van tach tigduizend man onder de wapenen te roepen, die ter beschikking van de minister van binnenlandse zaken worden gesteld. Met deze man schappen zal een corps worden ge vormd op geliikCvoet als de garde républicaine en belast met de hand having van de orde, het tegengaan van daden van sabotage en terreur. Dit deel van de wet is thans aan genomen. Vandaag komt in benandeling het tweede deel dat de meeste tegenkanting heeft uitgelokt en dat met straf bedreigt dege ne die op onwettige wijze sta kingen uitlokt, sabotage pleegt en tracht inbreuk te maken op de vrhheid van arbeid of die tot deze daden opruit. Over heidspersoneel dat zich hieraan schuldig maakt, zal worden" ontslagen. Zodra de tekst van dit ontwerp bekend werd, verschenen speciale edities van de communistische bla den Humaitllê en Ce Solr met sen sationele kopoen, die echter onmid dellijk in beslag werden genomen. Met mitrailleurs gewapend drongen de politic het gebouw van de Hu- manité binnen naar ook Cc Soir %rordt gedrukt. Intussen was in 's lands vergader zaal de marathonzitting van 34 uur begonnen en om een eventueel in grijpen van de z g. democratische DEPRESSIES IN AANTOCHX Weersverwachting, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond: wind met hier en daar nevel of mist en op vele plaatsen lichte vorst. geleidelijk aan wakkerende -wind uit w ol king met voornamelijk In het Zui- sn" JaDf „het land tijdelijk enige vriespunt? TetnPrratnur om het ♦„Vo-af.neTltl£en hedenmorgen 8.40 uur re Rotterdam: 749 8 luchtdruk: ZZ.W. 16temp.mm. temp. 6.4 {gis termorgen 11.45); max. temp. 1.3 (gis termorgen 3 uur). Weersgesteldheid: betrokken. Burgemeesters luchten hun hart (Van on2e speciale verslaggever) Burgemeester de Casembroot van Westkapelle windt er geen doekjes om- „Gisteren in den Haag geweest, niets opgeschoten, 't Gaat allemaal zo langzaam. Waarom moet alles, wat in Middelburg uitgekiend wordt in Den Haag nog eens nagerekend worden7" Aan de andere kant is de burgemees ter toch weer in zijn sas. het herstel van de huizen is klaar,, cr zijn nieuwe buiken gebouwd, er zit d.s toch wel voortgang in. Ir. J. G e r b e r. hoofd van het streekbureau Walcheren geeft er eeh paar cijfers van. die indruk maken: op heel Walcheren zijn 11.000 lichtbeschadsgde woningen hersteld, en 3000 zwaar beschadigde. 56 nieuwe huizen kwamen gereed, en 1300 zijn er onderbanden. Wat dat kosten gaat7 Alles bij elkaar bijna 50 milhoen. Alleen op Walcheren! „Bouwen, Bouwen!" Burgemeester M. A. C. van Dongen, Aardenburger in hart en nieren, is juist de man, om iemand een wat optimistischer kijk op het leven te geven: ..Al dat geselwijf over het' geteisterde Reeuws Vlaanderen geeft de mensen hier een mö^saal min derwaardigheidscomplex. Wat kopen we daarvoor? Het enige, wat wij te doen hebben, is bouwen, bouwen en nog eens bouiven. En bit ons in Aar denburg wil dat wel lukken. Wij heb ben hier de stichting „Aardenburg Herbouwt", waaraan de N.V. Natio naal Grondbezit haar medewerking verleentWe gaan praten met de men sen. die willen herbouwen, sonjs uren en uren, maar we komen tot een ac- coord, en er wcrdt gebouwd." Burgemeester ^«an Dongen mag te vreden zijn. .Al maakt zijn raadhuis dan, bij het beklimmen der trappen, de indruk van een spookkasteel, en al waait de wind er frisjes door de raads zaal. zijn opbouwetjfees mogen er zijn: 248 huizen werden verwoest, men bouwde er 203 noodwoningen, er 2ïj.. 62 woningwetwoningen gegund en,het aantal particuliere herbouwers beloopt 34. Dit laatste betekent eert trots re cord, waar geen enkele gemeente ook maar aan tippen kan. Andere zorgen We rijden ook nog even naar Sluis, eens een van de mooiste stadjes van (Van onze correspondent) PARIJS, 1 December. In een dramatische zitting van 34 uur aan één stuk heeft de Nationale Vergadering, gedwarsboomd door de fanatieke obstructed van de communisten, het eerste deel aangenomen van een wet op de verdediging der republiek. Ondanks nieuwe voor van daag aangekondigde stakingen, o.a. in de electriciteitsbedrijven, kan men zeggen, dat de stakingen beginnen te verlopen. De opzet om een algemene staking te ontketenen is definitief mislukt. krachten te voorkom-en, was het Palais Bourbon, de zetel van de nationale vergadering, als het wa re in staat van beleg gebracht door indrukwekkende troepen, politie en mobile garde die met wapenen en wagens tot ver in de omtrek pa trouilleerden. - - Roerige Assemblee Op straat gebeurde echter totaal niets, maar in de vergaderzaal des te meer. De communisten hebben de ruim 600 volksvertegenwoordi gers 9 maal naar de tribune ge stuurd om "persoonlijk te stemmen, een operatie die uur in beslag nara en waaraan Zondagochtend een einde werd gemaakt toen een reglementswijziging werd aangeno men die deze ob§tructiemogelhkheid uitschakelt. Een uiterst niinlïik ta fereel leverde Jacaues Duclos op die op zeker moment minister-pre sident Schuman ervan beschuldigde rlat hjj in 1914 officier in het Duit se leger zou ziin geweest. Het is algemeen bekend dat vele Fransen in Lotharingen door de Duitsers gedwongen ziin dienst te nemen, maar het is ook bekend dat Schu man hier niet toe behoord heeft. Intussen zorgde het ontreden der stakers er voor dat de regering ruimschoots over argumenten kon beschikken om haar voorstellen te rechtvaardigen. Van de vele daden, van sabotage, is het veroorzaken Van de ontsporing van de sneltrein GenèveParijs, wel de belangrii Ir ate. Behalve een hchtc verwonding van één reiziger, kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. maar déraillementen kunnen ook anders afgelopen. In St. Etinenne moest 'n menigte die de préfecture wilde be stormen met tiaangasbommen tot andere gedachten worden gebracht. Overigens wordt op allerlei plaat sen het werk hervat. Bij de spoor wegen neemt het verkeer algemeen toe. Het Gare du Nord in Parijs werd geopend. De verbinding met België en Nederland is grotendeels hersteld. Ook op andere 'ijnui breidt het verköcr zich uit, In Pa rijs komen weer vocdseltreinen aan. Het personee) van de grote meel- tabriek Corbeii. dat al 14 dagen in staking was, gaat weer aan net werk. In Bordeaux en Le Havre hebben de havenarbeiders besloten dc staking op te heffen. Ook raken de stakingskassen uitgeput en zien de arbeiders zich gedwongen ora weer aan het werk te gaan. De communistischemeerderheid m de C.G.T. is er dan. ook toe overge gaan om door middel van de anti communistische minderheid bespre kingen te openen met de regering. Terwijl de volksleiders de ministers uitmaken voor alles wat lelijk is. zaten de vakbondleiders op de mi nisteries met hen te praten. De C.G.T. eiste de intrekking van <le regeringsvoorstellen, die het parle ment in behandeling heeft; omdat aak de minderheid, die gegroepeerd is in de organisatie Force Ouvrièrëf bezwaar tegen de tekst had, heeft de regering deze we! enigszins ge wijzigd, zodat ondubbelzinnig dui delijk werd dat geen inbreuk werd gemaakt op het grondwettelijk sta kingsrecht. noch op de vrijheid van drukpers. De regering was echter met bereid haar ontwerp terug te nemen, tenzij de C.G.T. de order gaf «overal het werk te hervatten, Omdat de regering- echter de loon eisen niet/ten volle wil inwilligen, heeft Benoit Franchon, leider van het centrale stakingscornité gewei gerd daze order <te geven. Ass Pess. meldt: De Pari Ne mé tro. die de gehele ochtend al lang zamer dan gewoonlijk reed. begon tegen uur het verkeer te staken daar de arbeiders in de electrisebe centrales de stroom-vooziening af sloten De stopzetting van de stroomvoorziening geschiedde op bevel van de federaties van vakver enigingen van de electriciteitsbe drijven. De algemene vergadering van de UNO heeft Zaterdag zich met 33 tegen 13 stemmen voor de verdeling van Palestina in Arabische cn Joodse stafeo uitgesproken. Vóór verdeling werden zeven stfmmen meer uitgebracht daa de vereiste twee derde meerderheid. 1 dollar wordt beschikbaar gesteld voo de financiering van de overgangsstap- pen in Palestina. Na dc stemming zei dt. üDel Silver, voorzitter van de Amerikaanse afdeling van het Joodse agentschap: Wij gevoelen grote dankbaarheid om de stap van de algemene vergadering. Het betekent een keerpunt in de Joodse geschiedenis en een indrukwekkende be vestiging van de rechtmatige eis van het Joodse volk om een meuw leven in bet aloude vaderland te beginnen. Het bekend worden van de UNO- beslissing had in het betrokken land zelf Onmiddellijk onrust ten gevolge. Vreugde heerste onder de Joden in Palestina maar deze werd reeds getemperd door de berichten dat er zes Joden gedood en zestien gewond waren bij uit wraak ge pleegde Arabische aanvallen. Het Arabische Hoge Comité heeft voor Dinsdag een algemene1" sta king van drie dagen afgekondigd. De dag van. 29 November werd een dag van rouw genoemd. In Damascus bebben duizenden Syrische Arabieren de Amerikaan se legatie beschoten. Het Russische culturele centrum werd verwoest en ook de Franse legatie werd aangevallen. ..t Musa Bey Alami, de directeur- generaal van het Arabische bureau iu Londen heeft gezegd dat de UNO-beslïssing „oorlog tussen Jo den en Arabieren onvermijdelijk" maakt Voor stemden Australië, België, Bo livia, Brazilië, Wit-Rusland, Canada, Costa Rita, Tsjechoslowak je, Dene marken, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Frankrijk, Guatemala, Haïti, IJsland, Liberia, Luxemburg, Neder land, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Noorwegen, Panama. Paraguay, Peru, de Phibppijnen, Polen, Zweden, de Oekraïne, Zuid-Afrika, de Sowjet-Unie, dc Ver, Staten, Uruguay, Venezuela. Tegen stemden Afghanistan, Cuba, Egypte, Griekenland. Iran, Irak, de Li banon, Pakistan, Saudi-Arabie, Syrië, Turkije, Yemen. Tien landen onthielden zich van stemming" Argentinië, Chili, China, Co lumbia. E) Salvador, Ethiopië, Hondu ras, Mexico, Engeland, Joegoslavië. Niet aanwezig was Siam. Arabic diende op het laatste ogenblik nog een cojppromis-voorste! voor een federatieve regering in om te trachten de regeling van het probleem te vcr- 'p-agen, doch het werd verworpen. Tijdens de gehele behandeling ont hield Engeland zich van stemming. Reeds tevoren had Engeland laten we ten, dat er geen Britse troepen beschik baar gesteld" zouden worden om de uit voering van het verdelmgs-plan door te voeren. De Britse gedelegeerde, sir Alexan der Cadogan, verzocht de voorgestelde UNO-commissie voor Palestina zich zo spoedig mogelijk met zijn regering in verbinding te willen stellen om de Brit se evacuatie te regelen, die op 1 Augus tus 1948 Zal plaats hebben. Daarna verklaarden de Arabische landen de een na de ander, dat xij zich niet aan de beslissing van de Assemblee gebonden achtten. De Arabieren wer den gesteund dooc-Pakistan. De Syrische gedelegeerde schreeuw de: „Het handvest is dood niet na tuurlijk gestorven het werd ver moord". Bestuurscommissie gevormd Bolivia/. Tsjcchoslowfljcije^ penemar-_ ken, Panama'ca de Pfülfppijnen werden uitgekozen om zitting vfe nemen in de vijf-landen commissie, die Palestina zal besturen in dc periode tussen de eva cuatie der Britse troepen en de datum waarop Palestina onafhankelijk zal worden. Een bedrag van maximaal 2.000.000 1 Nederland, nu een trieste vlakte met een paar huizen hier en een gehavend straatje daar. Burgemeester A. F. j. Aernoiidtzit weer met heel apdere zorgen. Wordt Sluis opgebouwd vol gens de regels van het spel, dus met woningwetwoningen, dan is*het afge lopen met „Sluus", want dan komt er niet één Vreemdeling meer. Zijn stre ven is dus. het karakter van het stad je te handhaven, door een gevarieerde bebouwing, een wisselende gevellijn. Gelukkig, in den Haag voelt men daa: wel voor. Maar zoiets is niet van de ene dag op de andere in kruiken en kannen. Van de 65C huizen in Sluis werden er 240 verwoest: er zijn nu 143 nood woningen gebouwd. 40 woningwetwo ningen gegund en ook zijn enkele par ticulieren aan het herbouwen. Ir. C. H. van Amcrom, «hoofd van het streekbureau West Zeeuws Vlaanderen geeft nog enkele interes sante cijfers. In dit gebied werden 2040 buizen verwoest, er werden 1142 noodwoningen gebouwd, er zijn 685 woningwetwoningen gegund, zodat men de 2040 al dicht begint te nade ren. Is dit getal eenmaal bereikt, dan kan men beginnen met het vervangen van noodwoningen door definitieve bouw. De zware schade is voor 65% hersteld, de lichte schade voor 75%. „Ik vind de toestand niet onrustba rend," zo drukt Ir. van Amerom zich, zeer voorzichtig, uit De filmregisseur Ernst Lubitsch is te Hollywood in dc leeftijd van 55 jaar overleden. Lubitsch. wiens stijl bij het maken van films leidde tot het veel ge bruikte gezegde de „Lubitsch touch", vanwege zijn con tinentale behande ling van films, werd de laatste ja ren medisch be handeld in ver band met een hartaanval. Hij werd gebo ren in Berlijn, waar hij dnder leiding van Max Bernhardt gewerkt heeft Lubitsch vestigde ziin naam met de film. waarin Pola Negri „Mada me du Barry" speelde, welke in 1918 werd uitgebracht. Lubitsch bereikte zijn grootste roem met eon reeks films, welke hu m de dertiger jaren in Hollvwood regisseerde waarin Maurice Cheva lier. Jeauette MacDonald cn ande ren speelden. Een paar van zijn bekendste films zim* Student Prince. Love Parade, Monte Carlo, Smiling Lieutenant, Merry Widow, Nmotchka, Cluny Brown cn To be or not to be. Zaterdagochtend omstreeks elf uur is aan boord van het motor schip „Egda", momenteel gelegen bij de werf Wilton-Feijenoord, de 43-jarige ijzerwerker - A. Kxeboom van een steiger naar beneden ge stort en daarbij' op slag gedood. Het ongeval werd veroorzaakt door dat, tengevolge van het breken van het hijstouw, een* last van 60 kg, naar beneden kwam -en de steiger" waarop K. zich bevónd, verbrij zelde, Vaste prijzen voor liet uitlenen van boeken Bij de prijsbeheersing is in voorbereiding een prijsregeling voor het uitlenen van boeken door leesbibliotheken. Officieel zjjn de prijzen thans gebonden aan het peil dat op 9 Mei 1940 bestond. Door sommige bibliotheekhouders worden echter prijzen berekend van 3 cent per dag. Daar de biblio theekhouders hun afzet vooral on der de minder draagkrachtigen vinden, lijkt het gewenst een prijs regeling te ontwerpen. Aanvanke lijk lag het in de bedoeling om de prijzen op 10 cent pei week te stellen, maar de bibliotheekhou ders hebben nu verzocht met het vaststellen van de prijzen te wach ten tot zij een accountantsrapport hebben overhandigd. Dit zal bin nenkort geschieden.' Nieuw-Amsterdam, op zijn wenken bediend Een watervliegtuig van bet station Argentia (New Foundland) van de Amerikaanse kustwacht heeft Zondag morgen tien flessen met bloedplasma naar de Nieuw-Amsterdam overge bracht Zaterdagavond seinde de Nieuw-Amstcrdam, die voor de tweede maal oa de oorloq op weg is naar New York. om bloedplasma voor zieke op varenden. Overwinning van Chinese communisten De communistische troepen in China hebben de twee belangrijke •mooi wegcentra Tsjang Toe en Kaomi op de regeringslegers ver- ovprd. Eon regeringswoordvoe, der ver klaarde, naar aanleiding van deze nederlaag, dat de regering in de meest kritieke periode van de bur geroorlog verkeert. In Centraal-China 'heeft de minis ter van nationale verdediging, gene raal Pai Tsjoeng Hsi, die een der bekwaamste Chinese strategen ge acht wordt 48 uur na het overne men van het commando over hot hoofdkwariiT Kieo Kïang aan de Jang Tse Kiang, een offensiefont ketend. Volgens officieuze berich ten hebben ziin troepen vijf belang rijke steden ten Oosten en Zuid- Oosten van Hankou veroverd Winston Churchill vierde gisteren zijn 73ste verjaardag Honderden felicitatïetelegrammen uit alle de len der wereld waren zijn deel en voorts werd hij verrast met een schilderij van een schip Het schil derij was vervaardigd door ziin 7- iarige kleinzoon Winston, een. zoon i Randolph Churchill Nederlandse verliezen van 28 December: 2 dooden, 1 gewonde. overgestapt Naar wij vernemen heeft de beman ning van de „Brastagi" gisteren het schip verlaten. Ze is aan boord gegaan van dc sleepboot „Thames" van L. Smit en Co's internationale sleepdienst, die de mannen naar Beira zal brengen. „Sneemvbaltrein" vertrokken Het 10.000 ton metende vracht schip „Friendship" is vandaag uit Philadelphia vertrokken met de 208 wagonladingen voedsel voor Europa welke door de sneeuwbaltrein op zijn reis door de V.S, verzameld zijn. Het schip zet koers naar Le H&vre Koning Michael vertrokken Koning Michael is, na zijn terug tocht naar Roemenië opnieuw een dag te hebben uitgesteld, .Zondag ochtend met zijn eigen vliegtuig uit Londen vertrokken. De regering heeft bekend ge maakt, dat de demobilisatie der in Indonesië verblijvende troepen zo danig is vertraagd, dat een geheel nieuw schema moest worden op gesteld. De eerste onderdelen zul len in April 1948 repatriëren, de 7 December-divisie begin 1949.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1