DE SCHIEDAMMER I HET ROTTERDAMSCH PAROOL Politieke gevangenen verwaarloosd door grove nalatigheid Nederlandse instanties durfden niet Critiek op de buitenlandse vertegenwoordigingen Geen voortgang in Londen De Waarheid: bitter als gal Veel geschreeuw en weinig wol in Franse Assemblee PAROLCSCOOP Atür ™et hct j°°ds Senaat der U.S.A. keurt hulp goed NEDERLAND STELT DEN HAAG VOOR Londen bemoeide zich uitsluitend met krijgsgevangenen Traagheid door bureaucratie Franse zone bij Brits-Amerikaanse, indien Grote Vier-conferentie mislukt Bidault naar Parijs Weerbericht „Renville" te Batavia f Red. en Adm. lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementspri]: per week 31 cent, per kv Ttaal t kr-, losse nummers 0,09 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398544 Bankiers Amsterdamse!» Bcmk: i Rotterdam Pk Directeurs B. de Vries PL Hoofdredacteurs Th. Ramaker Dinsdag 2 December 1947 Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 281 Rode Iiruis-rappon gepubliceerd Tekort aan initiatief, durf en fantasie, teveel aan formalisme en bureaucratie hebben tot gevolg gehad, dat vier instanties - het Nederlandse Rode Kruis, het internationale comité van het Rode Kruis, het Londen-comité van het N. R. K. en de Nederlandse regering in Londen - tijdens de besetting het leed van Nederlandse krijgsgevangenen en politieke gevangenen niet hebben versacht op een wijze, zoals andere naties dit hebben gedaan. Dit is de conclusie van de commissie, die een onderzoek instelde, toen na de bevrijding de illegaliteit kritiek leverde op pakketten-zendingen en evacuatie-pogingen, die de vier genoemde organen hebben ge organiseerd. De vijf leden der commissie hebben hun bevindingen vastgelegd in een rapport, dat gisteren voor publicatie is vrij gegeven, Hun oordeel wordt als volgt geformuleerd: Voor de hulpverlening aan de Nederlandse krijgsgevangenen is zowel door het Nederlandse Rode Kruis te 's-Gravenhage als door het Londen-comité het N.R.K. en de Nederlandse regering te Lon den veel gedaan om deze gevange nen van voedselpakketten en kle ding te voorzien. De resultaten van de hulpverle ning aan politieke gevangenen in het buitenland van Nederland uit hadden belangrijk .beter kunnen zijn, indien het toenmalig functio- Besluit - maar welke gevolgen ÜE beslissing over Palestina is ten langen leste dan toch ge vallen: met een nog onverwachte grote meerderheid heeft de Alge mene Vergadering der Verenigde Naties tot de verdeling van net land in een Joodse en een Arabi sche staat besloten. Deze grote meerderheid op het nippertje kan voor een deel haar verklaring vin den, zoals wij in onze vorige be schouwing over dit probleem reeds hebben aangeduid, in de sterke pressie, welke ongetwijfeld en in het bijzonder door de Ver. Staten op bepaalde delegaties is uitge oefend. Wij zijn er echter vari over tuigd, dat hiernaast voor meer dan één van de staten, die in voorstem mers veranderd zijn, vooral ook oe overweging zal hebben gegolden, dat by het resultaat van deze eind stemming liet prestige der Verenig de Naties op het spel stond. De Joden zijn verheugd over de gevallen beslissing. Maar... boe lang zal die vreugde aanhouden. Reeds zijn op het ogenblik, dat wij dit schrijven, acht hunner als slachtoffer gevallen van Arabische gewelddaden. En laten wij toch één ding vooral niet vergeten, n.1. dat de Joodse gemeenschap één in dit geval zeer kwetsbare olek heeft: de naar schatting 6 a 700.000 van hun ras- en geloofsgenoten, die op dit ogenblik in de landen van de Arabische Liga wonen en tegen wie zich natuurlijk het met alle gebrui kelijke middelen opgezweepte Ara bische nationalisme in de allereer ste plaats zal keren, terwijl w;j er allesbehalve van overtuigd zijn. dat de regeringen der betrokken landen alles zullen doen wat in hun ver mogen is om die Joodse levens en eigendommen te beschermen. X-JlERVOOR zijn wij bevreesd, veel meer dan voor een open lijke oorlog van de Arabische sta ten tegen de Joden in Palestina. Die zijn een heel wat hardere noot om te kraken en bovendien voor lopig zitten de Engelse troepen nog in Palestina. Wjj vinden het dan ook tekenend, dat iemand als Az- zam pasja, de secretaris van de Arabische Liga, nu al verklaart, dat de actie van de Arabieren waarschijnlijk niet. zal beginnen voor 1 Augustus (de datum, waar op de Engelsen van plan zijn om Palestina ontruimd hebben) en dat zij meer het karakter zal hebben van een terreur, van een guerilla dan van een openlijke oorlog. Bovendien zijn wii er niet van overtuigd, dat de momenteel schijn baar zo hechte eenheid van de Ara bische staten inzake Palestina wer kelijk stand zal houden, vooral wanneer het wat lang zou duren voordat tot actie zou kunnen wor den overgegaan. Tenslotte ziin hun belangen, in de streken van het oude Syrië, waar ook Palestina toe behoort, alles behalve dezelfde. Tussen Abdoellah van Transjorda- nië b.v. en de kleine staatjes Syrië en de Libanon hangt de schaduw van de eerzucht van eerstgenoem- de vorst, die zichzelf al tot even tueel heerser over een eventueel verenigd Groot-Syrië heeft gepro jecteerd. Tussen dezelfde Abdoei- !ah en zijn collega's Ibn Saoed van Arabië en Faroek van Egypte bo tert het al evenmin, persoonlijk zo nun als politiek. En tussen deze allen door glipt nog de glibberige figuur van de Moefti, die momen teel wel het meest een agent van konmg Faroek en Ibn Saoed schijnt maar inmiddels, daarvoor staat ons zyn verleden borg, zijn eigen sinister d1?1* h-et Hos:e Arabische Palestina. Daarom heeft tnL l Z1®h.zelf niet verwonderd. laatste weken geruchten ov«r sreheime onderhande- k«*fnV°AeJ V£\de Hoefti als van Pifc a3.les neemt intussen niet weg aat er m de toestand in het Mid- aen Oosten een gevaarlijke span- te komen. Ook al is or voorlopig nog geen reden om de premier van Irak helemaal au së- te nemen, met zijn haast triomfantelijk geuite bedreiging. aat uit deze spanning in het Mid- - - oen-Oosten een derde Wereldoorlog niet consulteren van vertegenwoor- zal ontstaan. digers -der toekomstige Duitse re- nerend hoofdbestuur van het N.R. K. te 's-Gravcnhage meer moed, initiatief en fantasie had getoond door hulpverlening, ondanks alle tegenwerking der Duitsers, des noods langs illegale wegen, toch door te zetten. De Nederlandse regering te Londen heeft haar taak betreffen de zorg voor de politieke gevange nen en gedeporteerde Joden afge schoven op andere instanties, zon der er zich voldoende van te over tuigen, of deze taak naar behoren werd uitgevoerd. Het is een grove nalatigheid van de Nederlandse regerir^ te Londen en het Londen-comité geweest, dat tot Juni 1944 geen enkele maatre gel, zelfs niet het registreren van aldaar bekende namen van poli tieke gevangenen en gedeporteer de Joden, was genomen om de di recte hulpverlening aan genoemde gevangenen te organiseren, zulks in tegenstelling met andere naties, In de jaren 1944 en 1945 was de activiteit van de meeste officiële Nederlandse instanties te Londen nog zo gering, dat iedere poging tot hulpverlening vrijwel tot mis lukking gedoemd was. Het departement van Sociale Zaken en de onder dit departe ment ressorterende repatriërings- dienst zijn door hun onvoldoende medewerking ondanks de activi teit van' enkele ambtenaren er de oorzaak van, dat belangrijke kansen tot hulpverlening via Zwe den door middel van evacuatie niet zijn benut. Weinig belangstelling De geringe steun, die dn vluchte lingen en gevangenen in onbezet Frankrijk en Spanje ontvingen, was te wijten aan de onvoldoende belangstelling van die autoriteiten in Lissabon en Madrid, van wie een zorgvuldige behartiging van de belangen van deze vluchtelingen en gevangenen had mogen worden verwacht. De hulpverlening aan politieke gevangenen en gedeporteerde Joden door middel van pakketzen dingen en de hulpverlening door middel van evacuatie van Zwitser land uit zijn vrijwel geheel mis lukt door de zeer onvoldoende steun aan het particulier initiatief van de zijde van het Nederlandse gezantschap en de officiële verte genwoordiging van het Londen- comité van het Nederlandse Rode Kruis, welke instanties niet begre pen, dat zij alle prestige overwe gingen ter zijde hadden te schuiven en alle hulp hadden te aanvaarden, die hun spontaan geboden werd. Alle bovengenoemde grotere en kleinere tekoitkómingen vrijwel alle terug te brengen tot een tekort aan initiatief, durf en fantasie en een teveel aan formalisme en bu reaucratie zijn er de oorzaak van dat duizenden Nederlanders het leven hebben verloren, welke, naar menselijke berekening, bij tijdige hulpverlening zouden zijn gered. Het is noodzakelijk, dat in de toekomst naast de internationale regeling vror de verzorging van krijggsevangenen, civiele geïnter neerden en gijzelaars ook een sta tus tot stand komt voor de politie ke gevangenen en de burgerbevol king. De Scheveningse logger „Sch 5". die de vorige week op het strand te Mon- ster liep en steeds verder in het sand raakte, heeft nu de voet van de duinen bereikt. Men is (hans bezig een geul te graven om te proberen het schip op die manier vlot te slepen. Veel kans dat dit lukken zal. bestaat er echter niet De Amerikaanse Senaat heeft met 836 stemmen het plan voor tussentijdse hulp aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk goedgekeurd. De uitstag van de stemming was voor iedereen een verrassing: men had geen zo grote meerderheid verwacht. Het plaatsvervangend hoofd der Nederlandse delegatie bij de UNO dr. J. H, van Roijen, heeft op een persconferentie te New York mede gedeeld, dat Nederland Den Haag heeft voorgesteld als de plaats voor de volgende zitting der alge mene vergadering. De Nederlandse regering had de commissie der UNO, die een reis door Europa zal maken teneinde een keuze te doen uit de Europese steden, uitgeno digd, ook een bezoek aan Den Haag te brengen. Raden Abdoplkadir is benoemd tot voorzitter van de Nederlandse delegatie voor de besprekingen met de commissie van goede dien sten en de Indonesische delegatie. De Nederlandse delegatie is nu sa mengesteld na overleg met Dr. Van Mook. Verschillende vraagstukken heeft de commissie-Vorrink, die een onderzoek instelde naar hei. beleid tijdens de oorlog der Rode Kruis-instanties in en buiten Nederland in haar rapport behan deld. Zij stelt vast, dat gevangenen van vreemde nationaliteit beter van voedselpakketten werden, voorzien dan de Nederlan ders. Vervolgens gaat zij na welke instanties daarvoor verant woordelijk waren en tenslotte geeft zij een overzicht der werk zaamheden van deze instanties. Het London-comittee heeft zich bijna uitsluitend bezig gehouden rrict de verzorging, van de k r ij g s- gevangenen. Hiervoor heeft men, volgens de ingekomen rappor ten al het mogelijke gedaan. Ten opzichte van de pakketver zen dingen aan politieke gevange nen en gedeporteerde Joden was het Londen-comité van mening, dat dit onmoge lijk was wegens de wei gerachtige houding van de geal lieerden. Ook de geringe financiële steun aan het werk van hun gede legeerde te Genève zou volgens de heer van Harinxma Thoe Sloo- ten destijds voorzitter van bo vengenoemd comité het gevolg zijn van het feit, dat op legale wij ze geen geiden naar Zwitserland konden worden overgemaakt. De Nederlandse regering te Lon den nam van 1942 af de zorg voor de krijgsgevangenen gro tendeels voor haar rekening. Bij K.B. van 8 October 1943, ge geven te Londen, werd het rege ringscommissariaat voor de repa triëring ingesteld onder verant woordelijkheid van de minister van Sociale Zaken met als opdracht de repatriëring van alle in Europa verblijvende Nederlanders, zodra dit mogelijk was. Hierbij werden gerekend zowel arbeiders als poli tieke gevangenen en gedeporteerde Joden. De verzorging van de krijgs gevangenen bleef onder het depar tement van oorlog ressorteren. In de zomer van 1944 stelde het departement van financiën 50.000 Zweedse kronen per maand be schikbaar voor hulpverlening via Zweden. In November d.a.v. werd te Stockholm de eerste maandelijk se toewijzing van 2.000 pakketten voor gevangenen in de concentra tiekampen verstrekt. De eerste verzending had plaats in Januari 1945. Dat deze hiervan vrijwel niets hebben ontvangen, vindt zijn oor zaak in het feit, dat men van Lon den uit niet voldoende en niet snel genoeg adressen kon verschaffen. Het verzamelen van adressen was De breuk tussen de Franse regering en de communisten komt tot uiting in de houding van minister Bidaulfc op de vierministerconfe rentie te Londen: „Als er hier geen overeenstemming wordt bereikt, zal waarschijnlijk de Franse zone van Duitsland fuseren met de Brits-Amerikaanse zone om op die -manier toch een verenigd West- Duitsland te bereiken"', aldus kondigde de Fransman Maandag te Londen aan. Bidault vroeg zijn Amerikaanse, Russische en Engelse collega's of zij hem 24 uur wilden excuseren: hij is Maandagavond naar Parijs gegaan om overleg te plegen met zijn regering Schuman is nog slechts een week. aan het bewind Maurice Couve de Murville zal Bidault zo lang te Londen vervan gen, maar de kans dat de Franse minister bij zijn terugkomst veel veranderd zal vinden, is gering: Overeenstemming van betekenis is. gezien de vorderingen der laatste dagen, niet te verwachten. De besprekingen werden voor namelijk gevoerd over het gering bij het opstellen van het ontwer pvred esverd rag. Ook werd geen oveioenstemming bereikt ten aanzien van do kwestie of, en in W'-Uc stadium een vredes verdrag donr een centrale Duitse regering zal worden getekend. Een Amerikaans voorstel over de wijze, waarop op de toekomstige vredesconferentie zal worden ge stemd, werd, na door Marshall te zijn geamendeerd, door Bidault en Molotof aangenomen. Bevin behield zich een oordeel voor. De ministers debatteerden lang over de kwestie, of de toekomstige Duitse grondwet zou moeten ver melden, dat alle bevoegdheden in handen zullen komen van een Duit se staat. Zij bereikten echter geen overeenstemming. pas enkele maanden vroeger be gonnen. In Januari 1945 werd aan de Poolse illegaliteit 30.000 dollar ver strekt om Nederlandse gedepor teerde Joden in Polen te redden. Dit bedrag was reeds in Juli 1944 toegezegd. Toea0.&et bedrag .einde-, tijk ter beschikking werd gesteld was Warschau intussen door de Russen bezet. In Zwitserland Iets dergelijks gebeurde in Zwit serland. De heer Ferwerda, rege ringscommissaris voor repatriëring, berichtte in Juni 1944 aan de heer Gans, organisator van de Joodse Coördinatiecommissie, dat een be drag van 500.pond sterling voor zijn werk was overgemaakt. Dit bedrag bleef zes weken liggen bij de heer De Vos v. Steenwijk, gede legeerde van het Londen-comité te Genève, die er, volgens de heer Gans de bedoeling niet van had be grepen. In Augustus 1944 werd door de Nederlandse regering voor hetzelf de doel een maandelijkse subsidie van 12.500 Zw. Franc aan het Ame rican Joint Distribution Committee toegezegd. Dit bedrag werd voor het eerst in Februari 1945 uitbe taald. Intussen had men bijna twee maanden lang geen pakketten kun nen verzenden. Uit het boven vermelde overzicht moet het voor een ieder duidelijk zijn, dat de geboden hulp, vooral voor de concentratiekampen, in to taal zeer onvoldoende is geweest met het bekende noodlottige gevolg. Pro/. Gerbrandy kon zich niet herinneren Op de aan profossor Cerbrandy in Mei 1947 gestelde vraaghoe veel maal en wanneer het verblijf van grote aantallen Nederiancfers in Duitse concentratiekampen, in de Londense ministerraad ter sprake wzs gekomen, zei prof. Gerbrandy eerst de omvangrijke notulen te moeten raadplegen, daar hij zich herinnerde, dat hier over enige malen was gesproken. Enige weken later moest hij echter berichten, dat hij /«'erover in de notulen niets had /runnen vinden Ook in Nederland De in de Duitse kampen ver blijvende politieke gevangenen zijn bovendien het slachtoffer geworden van een achteraf be zien verwonderlijke mentaliteit van hun eigen groepen, organi saties en vrienden in Neder land. Natuurlijk: familieleden trachtten iets te doen voor de weggevoerden. Meestal tever geefs door de tot krachteloos heid gedoemde individuele ac ties. Maar de illegaliteit als ge heel? Er werd gezorgd voor de onderduikers, dus voor de nog bruikbare mannen in het ver zet. Door comité's werd ge zorgd voor de concentratie kampen in Nederland. Aan on ze commissie zyn slechts twee gevallen bekend, waarin comi té's een geslaagde poging de den om in de Duitse kampen door te dringen. Men voelde zich machteloos ook nog voor de vrienden van gisteren over de grens te zorgen. Een werke lijk goed georganiseerde po ging is door de illegaliteit niet ondernomen. En zo werd de opinie, dat „wie over de grens was, verloren was", gemeen goed. Zo zelfs, dat regelmatig dringende verzoeken aan de Londense regering om het uiterste te doen voor de „oud strijders" zelden aan Engeland vaarders of Linecrossers wer den meegegeven. Dit betekent geen verwijt, Het verzet had al zoveel aan het hoofd. Het is slechts een ondergeschikt as pect van de tragedie van dit „ver geten leger". Hier blijkt de noodzakelijkheid, dat in de toekomst naast de inter nationale regeling voor de verzor ging van krijgsgevangenen, civiele geïnterneerden en gijzelaars, ook een. status tot stand komt voor po litieke gevangenen en de burgerbe volking. Formalisme Met droefheid heeft de commis sie moeten vaststellen, dat, tenvyl b.v. aan Noorse, Deense en Joego slavische zyde alles sprankelde van initiatief en durf, men aan Neder landse zjjde bjj haast alle officiële instanties, zowel in Den Haag als in Londen en'elders op een muur van formalisme en bureaucratie stuitte. De commissie kan hieruit niet anders concluderen dan dat deze mentaliteit er de hoofdoorzaak van is, dat duizenden Nederlanders het leven hebben verloren, welke, naar menselijke berekening, bij tijdige hulpverlening zouden zyn gered. Door bestudering van tal van ge gevens heeft de commissie ge tracht, zich een juist beeld te vor men van hetgeen in Zwitserland is geschied. Z\j vermeldt, dat ook daar de officiële vertegenwoordigers van do Nederlandse regering en het Nederlandse Rode Kruis tekort zijn geschoten in hun taak. Zij acht evenwel de Nederlandse regering te Londen in casu het regerings- commissariaat voor de repatriëring alsmede het Londen-comité mede verantwoordelijk voor het misluk ken van de Zwitserse hulp-acties. In het verslag van de heer Fer werda, die op 11 October 1943 tot ;eringscommïssaris voor de re patriëring was benoemd, maakt deze melding van plannen om de Nederlanders in Oostelijk-Europa, in het bijzonder Polen, bij hun be vrijding naar Zweden te evacueren. Hij deelt mede, dat de uitvoering van de plannen in de practijk slechts in beperkte mate mogelijk is geweest. Een klein aantal perso nen is op deze wijze via Zweden naar Nederland gerepatrieerd. Tegen het einde van de oorlog deden zich door onderhandelingen tussen graaf Bernadotte en Himm- ler mogelijkheden voor om gevan genen uit concentratiekampen te evacueren. Hierdoor moet verklaard worden de evacuatie van alle No ren en Denen uit alle Duitse con centratiekampen naar Zweden. Ondanks de tegengestelde ver klaringen van oud-minister Van den Tempel is de commissie van mening, dat verzuimen en nalatig heden van onze Londense autoritei ten, in dit geval met name van mr. M. de Groot, ambtenaar bij het de partement van Sociale Zaken, er voor een groot deel de oorzaak van zijn, dat deze kans niet is benut. (Zie ook pagina 3). STAATSLOTERIJ 502de Staatsloterij, 5e klasse, 6e lijst. t 1000,—: 11633, 15899, 21631 400,—: 3696, 16375 200,—: 2421, 3981, 17233, 20823, 21526 100,—: 2613, 3618, 3641, 3948, 8153, 10343, 10518, 13881, 19255, 19403, 20359, 20685. LATER IETS ZACHTER Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Zwoar bewolkt met plaat selijk enige sneeuw of re gen. Aanvankelijk tempe ratuur om het vriespunt, later lijdelijk weer ie«s /.achter. Meest matige, geleidelijk verder naar Noordelijke richtingen draaiende wind. 3 Dec.: Zon op 8.27 uur, onder 16.32 uur. Maan op 22.17 uur, onder 13.21 u. DAT alle bovengenoemde gro tere en kleinere tekortko mingen vrijwel alle terug te brengen tot een tekort aan initia tief, durf en fantasie en een te veel aan formalisme en bureaucratie er de oorzaak van zijn, dat duizen den Nederlanders het leven heb ben verloren, die naar menselijke berekening, bij tijdige hulpverle ning zouden zijn gered". Aldus luidt een der conclusies van het Roode Kruis-rapport, dat thans eindelijk, twee maanden na de indiening en twee en een half jaar na de bevrijding, is gepubli ceerd. Het is een somber, trooste loos rapport, nat bevestigt hetgeen over deze zaak al bekend was ge worden en, belangrijker nog, dat bevestigt hetgeen ieder, die zich in Nederland gedurende de bezetting beijverde iets voor gedeporteerden en gevangenen te doen, uit eigen ervaring wist. Een groep verantwoordelijke per sonen, mensen die op hoge posten waren geplaatst, mensen, die tot taak hadden zich het lot van ver volgde en gemartelde Nederlanders aan te trekken, zijn in hun taak schromelijk tekort geschoten. Men krijgt een ogenblik de neiging om te zeggen: hadden we dit alles maar niet geweten, was het maar een boze droom, was het maar kwaadsprekerij. Want de in het rapport ngesomde feiten zijn zo ontstellend, zo diepbedroevend, ze drijven onze gedachten weer met zo'n onstuimige kracht naar de barre werkelijkheid terug, naar de vervloekte dagen der bezetting, naar de felle pijn van het lijden van duizenden, naar de hunkeren de verlangens van de beroofde families, dat men er opstandig van wordt en zich afvraagt: hoe heb ben verantwoordelijke Nederlan ders zo'n schuld op zich kunnen Iaden. Hebben zij dan niet geweten wat er in de wereld, in Nederland en in de concentratiekampen ge beurde? Hebben zij nooit ook maar een ogenblik verwijld bij het gru welijk lijden van al die duizenden? Gebrek aan durf, fantasie en ini tiatief, dat is wel het ergste wat men aan verantwoordelijke men sen verwijten kan. Toch, hoe pijnlijk het is, we wil len de waarheid kennen. Die weten we nu. En ze is bitter als gal, MAAR nu we haar kennen, mag het niet blijven' bij het 'con stateren van de erbarmelijke fei ten. Na de bevrijding is er in ons land gezuiverd. Die zuivering is in allerlei opzichten ook erbarmelijk geweest. Men heeft duizenden on benullige zaakjes uitgezocht, werk sters, die met een mof waren we zen wandelen, miezerige NSB-er- tjes, die als „burgers in nood" naar de verkeerde kant waren gelopen, ambtenaartjes, die geen leiding hadden gehad. Hel zal allemaal wel nodig zijn geweest, maar we kun nen toch niet het gevoel wegdruk ken, dat de grote collaborateurs, de mensen die werkelijk fout wa ren, ook al waren ze g±en lid van de NSB of dt. SS, de lieden, die rijk werden in de oorlog en zij, vooral die geen leiding of verkeer de leiding gaven, op geraffineerde manier de dans zijn ontsprongen. EN nu willen we bij deze gele heid maar eens ronduit zeggen, en ons blad, dat illegale banden heeft, mag dat zeggen: al die kleine onbenullige miezerige gevalletjes interesseren ons niet en hebben ons nooit geïnteresseerd. Wat ons in teresseerde, toen. en wat ons inte resseert nu. dat is: de achtergrond, de leiding, de verantwoordelijken, de stuwkrachten van de lamlendig heid en dc openlijke en verkapte collaboratie, die we in de oorlog m Nederland en daarbuiten hebben gezien. Al die lieden, die zich „goed" noemden, maar door en door fout waren, omdat hun men taliteit niet deugde, omdat zij in nerlijk murw en voos waren, die heden, die geen leiding gaven, of schoon zij er toe waren geroepen, die mensen interesseren ons. Uit het Roode Kruis-rapport blijkt aar zij zaten, n.l. op hoge posten. Daarom wachten wij in grote spanning op het resultaat der enquête naar het beleid der Lon dense regering. Met alle respect voor hen, die zich ten volle hebben gegeven, en wij weten, dat die er ■elen zijn geweest, wij weten ook, dat men zich in Londen eveneens te veel heeft bezig gehouden met miezerige onbenullige kwesties. En hoe hard het zal zijn, de waarheid ten volle te kennen, wij willen haar weten, want wij willen de zeker heid hebben, dat op hoge posten mensen zitten, die wel durf, fanta- en initiatief hebben, omdat wij die in ons tijdsgewricht dringend nodig hebben. Voor ons ligt de fotocopie van een brief, op 30 Januari 1945, dus in de hongerwinter in Nederland, in Londen geschreven is. Hij is af komstig van het ministerie van Oorlog. Er staat het volgende in te lezen: ,Ik deel U mede, dat door den commandeerend generaalte mijner kennis is gebracht dal: 1. hij destijds' geen kennis heeft gekregen, dat „Bols" be schikbaar was, zodat hij het be treffende aanvraagformulier niet heeft ingediend; 2. hij alsnog een xleseh wenschl te ontvangen, indien hij daarop recht heeft; 3. door hem een aanvraagfor mulier voor 1 flesch gin is inge leverd, waarop hij echter, niets heeft vernomen." Ik verzoek U een en. ander wel te willen nagaan en, indien be trokkene daarvoor in aanmer king komt, alsnog uitvoering te geven aan de punten 2 en 3". De commanderende generaal had blijkbaar geen andere zorgen dan zijn fles Bols. En intussen zaten hier nuüioenen mensen le honge ren en in dc kampen duizenden te creperen. Dat zijn de dingen, die wij nu wei eens graag onderzocht zouden Willen hebben. Al zal de> waarheid, vrezen wij, bitter zijn ais gal. En tenslotte: we vertrouwen, dat de minister van Buitenlandse Za ken nu ook eens met grote energie aan het zuiveren zal gaan. Als er gens zuivering en vernieuwing no dig is, dan is het daar. S. In de Franse Nationale Vergadering, die Maandag fn aansluiting op haar 35-urige zitting van het weekend, weer negen uur Jang by- een is geweest, is men niet toegekomen aan behandeling van zelfs maar het eerste artikel van een wetsontwerp ter bestrijding van sabotage omdat de zitting weer ontaardde in een scheidkanoriinatlo van links naar rechts en vice versa aan het slot waarvan voorzitter H err tot de communist Cales verzocht de zaal te verlaten. Toen deze weigerde, werd de zitting verdaagd tot Dinsdagmiddag. Ieder ging heen, maar de communisten bleven zitten en hieven de Marseillaise aan. spoord. De locomotief cn do tender kantelden en stortten in een ravijn* Het locomotiefpersoncel kon zich. door een sprong tijdig redden en hefc eerste personenrijtuig iverj „verpulverd" maar doordat daa-r de verlichting defect was, zat er nie mand in, zodat het ongeluk behalve enlgo lichtgewonden in do volgende wagons, geen ernstige gevolgen; had. Jean Paul Sartrc, de leider vair dc existentialistische beweging, die onlangs voor dc radio De Gaulle met Hitler vergeleken heeft, is nu verboden voor de radio te spreken. Het verbod is uitgevaardigd door premier Schuman. Uit Zuid-Frankrijk wordt een aantal nieuwe stakingen gemeld* Te Marseille hebben de arbeiders van de electriciteitsbedrijven hei: werk neergelegd. In Nice wordt b,ij verschillende gemeentelijke dien sten gestaakt, evenals bij bioscopen cn de P.T.T. Bonnen voor fietsbanden Tot en met 31 Januari is op dd bon D 45 van het inschrrjvingsbe* wijs voor vervanging van fietsban den B.I. 612, een toerbinnenband verkrijgbaar. Verder is eveneens tot genoemde datum op de bonnen A 02 en A 25 van het inschrijvings- bewijs voor eerste montage eea buitenband en op de bonnen B 02 en B 25 van dit inschrijvingsbewijs een binnenband verkrijgbaar, De Renville is vandaag ïn de ha ven van Batavia aangekomen. Het schip zal in de haven de delegaties van Nederland, de republiek Indo nesië en de commissie van goede diensten der UNO aan boord ne men. (A.P.), Calas had gezegd dat het leger orders moest weigeren, die tegen het volle gericht waren. „Dat is een oproep tot muiterij", meende Her- riot en verzocht de communist heen te gaan. Maar deze bleef op het spreekgestoelte staan en toen na twee uur schorsing de andere afge vaardigden weer binnenkwamen, stond hij er nog. Om drie uur schorste Herrlot de vergadering tot Dinsdag om zo tenminste de com munisten de zaal uit te krijgen, maar toen gaven dc communisten het voornemen te kennen, de nacht in het parlementsgebouw door te brengen om te verhinderen dat Herriot vandaag de Asscmblée zon der hen zou bijeenroepen. Vanmorgen om 5 uur zat inder daad Calas nog in de vergaderzaal. Toen is, op order van Herriot, de garde républicainc, de Asscmblée binnengekomen en heeft de com munist gesommeerd, heen te gaan. ..Ik weiger," zei Calas „Ik ver tegenwoordig 2000 kiezers." Tot de bevelvoerende kolonel zei hij: „Doet U uw plicht, ik doe de m\jne." Hoffciyk werd hij daarop bij de armen gepakt en de zaal uitgeleid, gevolgd door zijn partijgenoten die vannacht bij hem waren gebleven. Marcherend tussen een dubbele haag van „garde" begonnen de communisten de Marseillaise te zingen. En bil het horen van het volkslied sprongen daarop de kolo nel van de garde en zijn mannen in de houding en salueerden. De spoorwegstaking begint te verlopen. In Parijs komen weer treinen aan. Het postverkeer werkt weer beperkt. De bestellingen lig gen echter vrijwel geheel stil en telegrammen worden slechts geac cepteerd zonder dat, men de afleve ring garandeert. Op 32 km. ten Noorden van Lyon Is een sneltrein door sabotage out-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1