Anti-Westerse demonstraties in hele Nabije Oosten HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nieuwe verhouding tussen delen van 't Koninkrijk Rivièra thans de haard van onrust in Frankrijk Minister van Justitie licht zijn beleid toe Geregelde veldslag woedde in de straten van Cairo Kwestie-Oostenrijk in een impasse GOEDERENTREIN ONTSPOORDE In de rij voor tram en bus Borotra wint van van Swol Red. en Adm. tange Haven HI, Schiedam tel <59300 Abonnementsprij; per week 31 cent, per fcv. 'rtaal 'X ik>losse nummers 0,09 M SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier; Amsterdam sche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries Pl. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Vrijdag 5 December 1947 Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 284 Betogingen in de Arabische landen richten zich nu tegen alles wat niet Arabisch is. Er worden aanslagen op personen, aan vallen op bezittingen en grote demonstraties gemeld, en de drijfkracht van dit alles schijnt de vijandschap te zijn tegen Joden, tegen Amerikanen en Engelsen en in het algemeen tegen alles'wat westers is. In C a i r o heeft een geregelde veldslag gewoed tussen 15.000 Egyptenaren en politie en soldaten. De politie chargeerde met gummistokken en zwepen en schoot over de hoofden heen, om de mensenmassa te verspreiden, die winkels bestormde en tram wagens omverwierp en in brand stak. Amerikaans gebouw in brand gestoken In Alexandrië bestormde een menigte var: vijfduizend de monstranten het Britse consulaat. De politie wist stand te houden. Eerder was een poging om het Ne derlandse consulaat aan te vallen door de politie verijdeld. Meer succes hadden de aan vallers in Bagdad. Het bureau van de United States Information Service, het offi ciële Amerikaanse voorlich tingsbureau, werd in brand gestoken. De grote bibliotheek ging verlo ren en het meubilair werd ver nield. Een sterke afdeling gewa pende poli lie kon de aanval niet tegen houden. De Irakse regering commenta rieerde in een boodschap: „De re gering zegt de bevolking dank voor het feit dat zij uiting heeft gegeven aan haar gevoelens ten opzichte PAROLCSGOOP Frankrijk 1947 J—JET is voor* een buitenstaander niet gemakkelijk om een goed inzicht te krijgen in de situatie van het ogenblik m Frankrijk, maar zo veel is toch wel zeker, dat de com munistische actie als mislukt be schouwd moei worden. Een poli tieke staking is altijd een hachelyke onderneming en zeker in een geval als dit, wanneer zij over een steeds langere periode en over steeds meer bedrijven wordt uitgestrekt, zonder dat de stakers of aspu-ant-stakers een duidelijk omftind cn scherp be grensd dool voor ogen staat Ten slotte willen de arbeiders weten waarvoor zit staken, zij zijn even tueel tot offers, tot grote persoon- lilke offers zelfs bereid, maar dan wensen zit ze ook met de ogen"wijd open te brengen. Welnu, tot nog toe is niet duide lijk geworden, wat de communisti sche actie precies tot doel gehad heeft. Is het de leiding inderdaad om een greep naar de macht te doen geweest, dus om een revolutie? Dan moeten wjj zeggen, dat zij het ogen blik hiervoor slecht gekozen heeft Of was het alleen een soort van ge nerale repetitie of beter een herha lingsoefening? In dat geval zullen de communistische leiders ervaren, dat zij de krachten van hun partij voortijdig hebben verbruikt. Y\7 E zijn echter .niet eens over- tuigd, dat zij zulke positieve bedoelingen hebben gehad Hun op zet was veeleer negatief of liever destructief: veroorzaken, respectie velijk bestendigen van de chaos, dat wil dus zeggen het scheppen van de sfeer„ waaruit later, veel later even tueel pas de revolutie zou kunnen wordeh geboren. Economisch en po litiek het, land ondermijnen, de be volking terroriseren, cn daardoor murw maken, ziedaar heir recept. Een recept,'1 dat voor de historicus machtig veel lijkt op dat, wat het nationaal-socialisme in de jaren 1928'33 in Duitsland beeft toege past. En dat dus ook tot hetzelfde resultaat moet leiden? Voorzichtig met conclusies! Want afgezien van het feit, dat de omstandigheden in het Frankrijk van nu en het Duits land van toen niet dezelfde zijn, dient men toch niet te vergeten, dat het nationaal-socialisme in Januari 1933 over zijn hoogtepunt heen was en slechts aan de macht kon komen door verraad aan de Republiek van Weïraar van bovenaf. Dat ook de Franse communisten zelf aan deze parallel denken, be wijst het feit, dat Thorez de sabo tage aan de lijn Atrecht-Farijs, die zulke fatale gevolgen heeft gehad, vergelijkt met "de Rijksdagbrand in Maart 1933. Hij bedoelt daarmee na tuurlijk ie 'betogen, dat deze daad van sabotage, die in heel Frankrijk een kreet van verontwaardiging heeft doen opgaan, niet door de communisten is bedreven of geïnspi reerd, maar door hun tegenstanders van rechts is geënsceneerd,, Een ver weer, dat even gebruikelijk is in da gen van strijd, als het een ongelofe- HVk ernstige beschuldiging inhoudt. ,*a,n,neer wij de door Thorez ge- 'okken parallel volgen, dan consta- 3 wr' Ln 1933 waren er geen ®erïiin, maar wij mogen verwachten, dat er- in 1947 wel rech ters zullen zijn in Parijs. Weerbericht Zwaar bewolkt met tijdelijke op- klaringen. Regen- buien. Aartvan- kelijfc krachtige i en aan de kust harde naar ZuJd- West of West draaiende wind. Weinig verande- ring in tempera-' tuur nr Diwt"ir.Zon 831 uur* onder 16.30 £P.l0G. uur- onder 1412 uur iii ea Rotterdam; le van Palestina en verzoekt thans iedereen de rust te herstellen." Ramleh ■weerstandsnest In Jeruzalem was het giste ren betrekkelijk rustig na de bloe dige gevechten van de laatste dagen. Ramleh, een kleine Arabische stad op de weg van Jeruzalem naar Tel Aviv is echter een weerstands nest geworden, waar de bevolking amok maakt zodra er een niet- Arabier verschijnt. Doortrekkende auto's worden beschoten en met stenen bekogeld. De hoofdweg die het stadje snijdt is zo goed als on begaanbaar, tenzij onder militaire escorte. Een autobus-convooi' onder escorte van de Haganah werd hier aangevallen. Er zouden vele doden en gewonden ge vallen zijn. Tel A v i v werd in het gebied waar de stad aan Jaffa grenst weer aangevallen door Arabieren.De aanvallers werden echter door de Haganah verdreven. De Irgoen Zwai Leoemi maakt bekend dat zij zich hie. bij de Haganah gevoegd heeft. Het gerucht gaat dat Groot- Brittannië overweegt om tegen ■Mei het burgerlijke bestuur in Palestina aan de U.N.O. over - te dragen. In die tijd zou een-begin zijn ge maakt met de terugtrekking van de Britse troepen, die in Augustus voltooid moet zijn. Omdat het burgerlijk bestuur niet gehandhaafd '-an worden zon der ruime machtsmiddelen, zou de Britse regering de taak om orde en rust te handhaven reeds dan uit handen willen geven. Heeft Kremlin bezwaren tegen prinses Anna? De .Londense Daily Graphic be richt uit Lausanne dat een „Rus sisch veto" de verloving van koning Michael van Roemenië met prinses Anna van Bourbon heeft verhin derd. Volgens dit blad heeft Michael de Roemeense regering telegrafisch van zijn voornemen in kennis gesteld. Mevrouw Anna Pauker, de Roemeense minister van buitenlandse zaken zou er op gestaan hebben dat eerst over leg met het Kremlin zou worden gepleegd, en het antwoord van Moskou was „neen", aldus de Gra phic. Paul van Zeeland terug naar Indonesië Paul vap Zeeland, lid van de cororpissie van goede diouaten voor Indonesië, zal 15 December per vliegtuig uit Brussel naar Indone sië vertrekken. Hij hoopt 17 De cember in Batavia aan te komen. Grote Vier gaan verder zonder resultaat Het plan-Marshall is gisteren voor het eerst ter sprake geweest in de raad van ministers van bui tenlandse zaken der Grote Vier te Londen, en wel toen de Ameri kaanse minister wiens naam dit plan „draagt, zijn Russische collega rechtstreeks beschuldigde dat de Sovjet-Unie pogingen doet om „de grote coöperatieve beweging- voor het herstel van Furopa te ontwrich ten." Marshall maakte deze opmerking maar aanleiding van Molotofs hou ding over de veelomstreden Duitse activa in Oostenrijk. De Rus wei gerde -het Franse voorstel betref fende een definitie van deze activa aan een beschouwing te onderwer pen en hij bleef weigeren toen Marshall hem, op de man af vroeg, wat de Sovjet-Unie precies aan Duitse activa in Oostenrijk ver langde. De overeenstemming ont brak zo volledig, dat men maar be sloot, dit punt te laten varen. Van daag zal men beginnen met de be spreking van de economische orga nisatie van Duitsland. Fondspremie lager voor verplicht verzekerden De minister van Sociale Zaken heeft zijn goedkeuring gehecht aan een voorstel van de commissie van advies van het ziekenfondswezen, om de premie van de verplichte ziekenfondsverzekering voor het jaar 1948 te verlagen van 4 tot 3,8 van het loon, dat voor pre- mieberekening in aanmerking komt. Deze premie wordt, zoals men weet, door werkgever en werknemer, ieder voor de helft op gebracht. Het'aandeel van de werknemer in de verlaagde premie zal door de werkgever, die het Loon wekelijks betaalt, voor het eerst van het loon over de eerste volle werkweek van het jaar X948 worden ingehouden. Publicatie verzocht van rapport „Cleveringa" Het Eerste Kamerlid, de heer Van Heuven Goedhart, heeft aan de minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen schrifte lijk gesteld: 1. Is het de minister bekend, dat de openbaarmaking van het rapport der commissie-Vorrink geleid heeft tot verontrusting ten aanzien van de inhoud van het rapport der z.g. commissie-CIeveringa. dat groten deels dezelfde materie en de gestie van dezelfde personen behandelt? 2. Is de minister niet van oordeel, dat zowel de in vraag 1 bedoelde verontrusting als redenen van alge meen democratische aard het ten zeerste wenselijk maken, dat het rapport der commissie-CIeveringa wordt gepubliceerd? I 3. Indien de minister vraag 2 be vestigend beantwoordt, is hij dan bereid, de openbaarmaking van het rapport der commissie-CIeveringa te bevorderen? Vice-admiraal Pinke, opperbevel hebber der Ned. vlootstrijdkrachten in Indonesië, vertrekt morgen ^met een Constellation van de K.L.M. naar Nederland. Hij wordt Maan dag op Schiphol verwacht. Dinsdagmorgen meerde aan de Parkkade Hr. Ms. Van Kmsbcrgt uit de West. Het schip blijft tot Maandag liggen en gaat 'dan drie m reparatie. Zondag, 6 December 1942 Koningin sprak voor Locomotief en vier wagons beschadigd: geen persoonlijke ongelukken Oorzaak nog niet vastgesteld Vanmorgen om tien voor vijf werd men aan het station Delftse Poort opgeschrikt door een luide knal. Dc goederentrein van Eist, die via de Ceintuurbaan op weg was naar het rangeerterrein IJsstil- moiulc, bleek met vrij grote snel heid op een stoot juk. te zijn ge reden. Machinist cn leerling bleven wonder boven wonder ongedeerd. Een voorlopig onderzoek nee ft uitgewezen, dat de machinist ten gevolge van een misverstand doof een onveilig signaal reed: of de machinist, dan wel de sein wachters schuld treft, is nog niet vastge steld. Van de trein, die uit 57 ge-' deeltelijk geladen wagens bestond, werden vier wagons ernstig be schadigd, twee werden door de schok achter elkaar op een platte wagen geschoven- De machinist, die het onveilig signaal te laat bemerkte, heeft nog getracht, de trein op de wissel tot stilstand te brengen. Hij kon helaas niet verhinderen, dat zijn machine het stootjuk ramde. Twee en twin tig machtige nog draaiende wiek n vermorzelden, alvorens tot stil stand'te Romen de rails en de daaronder liggende dwarsliggers. Een wagen met kolen schoof onder, de.tender en drukte deze omhoog tegen de locomotief, zodat machi nist en leerling danig in de ver drukking kwamen. Het mag een wonder heten, dat zij door de buigende en brekende ijzeren stangen en platen niet ver wond werden.* Door de ravage was het trein verkeer in de richting Dordrecht vanmorgen vroeg .gestremd. Om half acht had men de electrische sporen vrijgemaakt. Ook daarna veroorzaakte het wegslepen van de goederenwagons echter -nog 'ver traging.' - 1 Radio Oranje MORGEN zal het vijf jaar gele den zijn, dat H.M. de Ko ningin* haar*later zo veel bespro ken en geciteerde rede hield voor Radio Oranje, over de toekomstige verhouding tussen de verschillende delen, van het koninkrijk, m het :ijzonder die tussen Nederlands- Oost-Indië en het moederland. Twee jaren zijn nu, na de capitula tie van Japan, de onderhandelin gen over „de kwestie Indonesië" reeds gaande. Ministers vlogen over err weer van Nederland naar Bata via. De conferentie op de hoge Ve- luwe gaf reden tot optimisme en ontwerp-overeenkomst van Linggadjati bracht vreugde in mil- lioènen harten. Helaas werd die vreugde op de fatale 20ste Juli van dit jaar door angst en deernis ver drongen: de politionele actie bracht de partijen ver van elkaar. De Veiljgheidsraad mengde zich in het conflict. Wel werden reeds voordien, in overeenstemming met Hare Majesteit's rede op 6 Decem ber 1942. staten gevormd in Oost- Indonesië, op Borneo en Sumatra. Echter met- Java, ..mei- de republi keinse regering te Djogja, staan wij voor de tweede maal en hope lijk ntt zeer binnenkort aan het begin van de onderhandelingen. Ter staving van de waarachtige en schone bedoelingen, die uit Ha re Majesteit's rede, nu vijf jaar ge leden, bleken, drukken wij een ge deelte van deze rede-gaarne nog maals af in ons blad:. Vernieuwing nodig „Het staat vast, dat vernieuwing nodig is in de staatkundige bouw van het rijk en in die van Neder land en de overzeese gebieden. Ik weet, hoeveel groots en goeds in Nederland, onder de druk der bezetting, aan het groeien is: ik weet, dat zulks ook in Indië et geval is, waar de saamhorighe. d dqor hei ondervonden leed wore.i versterkt. Ik ben overtuigd, de geschiedenis en de berichten uit de bezette ge bieden bevestigen mij daarin, dat het rijk na de oorlog zal kunnen worden opgebouwd op de hechte grondslag van volledige deelge nootschap, die de voltooiing zal be tekenen van hetgeen zich in het verleden reeds heeft ontwikkeld". „Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijks- conferentie, dat zij zich richten zul len op een rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curasao tezamen deel zullen heb ben, terwijl zij ieder op zichzelf de eigen, inwendige aangelegenheden tigen. Daarbij zal voor verschil van behandeling op grond van ras of landaard geen plaats zijn, doch zul len slechts de persoonlijke be kwaamheid" der burgers en de be hoeften van de verschillende be volkingsgroepen doorslag geven voor het beleid der regering. Nederlands Indië en Nederland zullen het hun helden te land, ter zee en in de lucht, met hun wakkere en moedige koopvaarders cn door hun taai" en nimmer wankelend verzet in de zware strijd, die zij streden, na de ge meenschappelijke overwinning, hun zelfopoffering en onverschrok kenheid bekroond zien met de her winning van vrede en geluk van land en volk in een nieuwe wereld. Zij zullen dan onverwijld aan de stag kunnen gaan om te bouwen aan een betere en gelukkiger toe komst." De onrust in Frankrijk, die in het Midden en Noorden van het land wat tot bedaren schijnt te komen het aantal stakers is daar teruggelopen van 125.000 tot 4.000 laait hevig op in het Sluiden. In Clermont-Ferrand vielen bij gevechten tussen stakers en politie twee doden aan de zijde der eerstgenoemden. Uit Nice, Cannes en. Marseille komen eveneens berichten over hevige botsingen. De gehele toestand langs de Rivièra was zo onrustig, dat de treinen van Parijs naar het Zuiden niet verder reden dan Lyon, Marseille's vliegveld gesloten In verband met de stakingen is het Marseillaanse vliegveld Ma- rignane tijdelijk gesloten. De KLM- dienst AmsterdamLyüda (Pales tina), die eenmaal per week via GenèveRome en eenmaal via MarseilleRome wordt gevlogen, zal tot nader order rechtstreeks het traject AmsterdamRome volgen. Vijf beambten van de Franse spoorwegen, leden van communis tische organisaties, zijn gearres teerd. Zij hebben hun medeplichtig heid bekend aan een aanslag op een spoorlijn tussen Menecy cn Balan- court in de nacht van 2 op 3 De cember; zij handelden op instruc ties van een stakingscommissie te Parijs, zeiden z(j. De communistenleider Maurice Thorez, voor wiens woning, even buiten Parijs, gisteravond een bom ontplofte die behalve enkele ver brijzelde ruiten geen schade aan richtte, heeft in een toespraak tot Franse mijnwerkers de „misdaad van Atrecht", waarbij door sabo tage een twintigtal personen om het leven kwamen., vergeleken met de brand in de Duitse Rijksdag, door Goering gesticht als motief voor de onderdrukking der commu nisten. Naar A.P. mededeelt is vanmor gen om 8 uur het verkeer van de Parijse Métro stil gelegd en moes ten de fabrieken hun werkzaam heden beëindigen. Ook de verlich ting ging uit, doordat een aange kondigde staking van ruim 1 mïl- lioen man overheidspersoneel ef fectief begon te worden. Drie kwartier later functionneerde de verlichting weer in de gebouwen van de radio, de telegraaf en de BIJZONDERE RECHTSPLEGING ONTVANGT LOF EN MEER NOG, SCHERPE CRITIEK Voor de Bijzondere Rechtspleging legden de Tweede Kamer leden, bij de behandeling van de begroting van Justitie, veel belangstelling aan de dag. Van Katholieke zijde oogstte de minis ter de lof van de heer Derks, die echter bovendien opmerkte, dat ontslagen gedetineerden contact met elkander blijven hou den. Het gevaar voor een staat in de staat is daardoor niet denkbeeldig, betoogde hij. Voorts stelde hij de vraag, of de reeds vroeger gevelde vonnissen automatisch zullen worden herzien. Barmhartigheid Tribunalen blijven gelaakt tot 1 Juni Op geheel andere toon sprak dö heer Stokvis (Comm.) die beweerde dat tpen de minister heeft leren kennen als dc hogeschool rijder op het stokpaardje der barmhartig heid. Hij constateerde een ministe rieel ingrijpen in de rechtspleging, welke piet gedoogd kan worden. Het recht is gestruikeld, de poli tieke berechting is mislukt, aldus de heer Stokvis. De barmhartigheid van de regering heeft gezegevierd. Hjj keerde zich tegen de circu laire van de minister aan de P.R. A.C.*s, volgens welke alleen de al lerergste gevallen nog zulen wor den vervolgd en was van oordeel dat de Kamer zich onmogelijk met dit beleid van de Minister kan ver enigen. Voorts ontwikkelde hij be zwaren tegen diens gratie-bcleid. De heer Stokvis beschuldigde de regering van nalatigheid ten aan- nieuwsbureaux. De grote fabrieken waren echter nog van stroom ver» stoken. Matrozen en leden van de garde mobile begaven zich in' allerijl naar de electrische centra-, les om de generatoren weer op gang te brengen. Daarna reden weer enkele Métro-treinen, zij het dan ook langzaam. Het overheidspersoneel is name lijk opgeroepen voor een symboli sche staking welke tot Dinsdag avond zal duren nèar A. P. meldt. Enkele afdelingen zullen vandaag hieraan reeds gevolg geven, ter wijl andere Maandag zullen begin nen en dus het werk twee dagen zullen neerleggen. Proefnemingen bij de Heulbrug ïn overleg met de directie van de R.E.T. heeft de poUtie plannen om een eind te maken aan de onver kwikkelijke tonelen die zich vaak bij het in- en uitstappen bij tram- en bushaltes voordoen. Getracht zal worden door vrijwillige mede werking van het publiek te komen tot meer ordelijke toestanden. Er zal Maandag een proef wor den genomen bij de tramhaltes van lijn 22 bij de Heulbrug (Walenbur- gerweg en Bergweg). Er zullen op de trottoirs enige lijnen worden aangebracht waarbinnen de pas sagiers zich naar volgorde van aan komst kunnen opstellen. Zij mogert zich naar de tram begeven wan neer deze stilstaat en stappen in volgorde in. Het rij verkeer moet stoppen, wanneer de tram stilstaat en de voetgangers de rijstraht over steken. Het rij verkeer mag door rijden wanneer de weg weer vrij is, ook al rijdt de tram nog niet. Het is dus zo, dat de trampassagiers het rijverkeer niet onnodig mogen hinderen door reeds de rijstraat op te gaan als de trëm in de verte na dert terwijl de bestuurders van rij wielen en voertuigen bij een stil staande tram de trampassagiers al» het ware voorrang moeten geven. Aanvankelijk zal' er politietoe zicht bij deze tramhaltes zijn doch het publiek dient het billijke van deze regeling te beseffen en de handhaving zelf door te voeren. De leuze zal zijn: In Rotterdam, daar gaat het goftd, dus: in de rij voor tram en bus. De minister van justitie heeft gistermorgen bj] de behande ling der begroting van zjjtt departement in de tweede ka mer medegedeeld, dat de tri bunalen tot l Jun! a.s. zullen blijven werken. in zelfstandigheid en steunend op zien van de politieke herscholing eigen kracht, doqft met de wil el kander "bij te staan, zullen behar- Enquête regeringsbeleid 1940—1945 De enquêtecommissie regerings beleid-1940—1945 maakt bekend dat zij 'gaarne vo'or 22 December 1947 opgave ontvangt van* de namen en adressen van alle personen die er prijs op stellen door de commissie te worden gehoord, met nauwkeu rige opgave van het onderwerp waarover zff verklaringen zouden willen afleggen. Ook stukken, die betrekking hebben op het onder werp van haar onderzoek, worden binnen dezelfde termijn ingewacht. Het onderzoek .van de commissie strekt zich uit tot het regerlngs be leid van de kabinetten De Geer - Gerbrandy en Schermerhorn Drees sedert de Duitse inval in Ne derland van 10 Mei 1940 en de oor log met Japan tot aan de opening van de zitting, der voorlopige sta- ten-generaal op 20 November 2945 alsmede tot het daaraan vooraf gaande beleid voor zover,, dit onmid dellijk verband houdt met de ge beurtenissen in de,,.vorenbedoelde tijdvakken. -Het adres der commissie „is: Grif fie Tweede Kamer Binnenhof la- Den Haag. Lopez veroordeeld De arrondissemensrechtbank te Amsterdam heeft uitspraak gedaan tegen de hoofdredacteur van het weekblad „De Nieuwe Post", L. A. Rodrigues Lopez.' Wegens zich ln het openbaar in geschrift in beledi gende vorm tot een geldboete van B00.bfl niet betaling té ver vangen door 'een maand gevange nisstraf. - der politieke delinquenten, die als fascist-de kampen binnen kwamen en deze als fascist verlaten. Ten slotte pleitte deze afgevaardigde voor gedwongen deportatie. Een duistere bladzijde in de ge schiedenis van ons recht noemde de heer Zandt (S.G.F.) de bijzondere rechtspleging. Ten aanzien van de berechting der jeugdige politieke delinquenten verlangde hij voor rang en zo mogelijk onvoorwaarde lijke invrijheidstelling. Voor andere groepen gedetineerden bepleitte hij voorwaarde ..ike i n vrij hei d stelli n g. Hierna kwam de minister aan het woord om zijn beleid te verdedigen. Hy bracht naar voren te begrijpen dat de Kamerleden gaarne geïnfor meerd zijn over allerlei details, doch zij zullen ook begrijpen, dat de minister niet alle details kan we ten en de tijd te kort is geweest voor de nodige inlichtingen te ver zamelen. Het streven is de -jeugdige delin quenten in kleinere kampen onder te brengen, wa&rian voordelen ver bonden zijn met he+ oog op per soonlijke beïnvloeding. De zaken, die voor 1 October 1946 door de Bijz. gerechtshoven zijn berecht, worden herzien. Overwogen zal worden of er sprake vafl gratie kan zijn. Een zeer groot aantal geval len is op grond van gratie-adviezen afgehandeld. Bij de huidige moder ne opvattingen achtte spreker de portatie niet juist; „we leven niet meer onder koloniale verhoudin gen." merkte hij op. Vrijlating op grote schaal achtte de minister niet verantwoord, vrij lating op -voorwaarde, dat de be trokkene bij e**n bennnMe firma zal gaan werken, niet juist. Geen doodstraf? Hjj zeide ,te bevorderen, dat doodstraffen, worden veranderd in i levenslange gevangenisstraf, ten zij de gratie-adviezen'der rechter lijke instanties hem aanleiding ge ven te adviseren tot een andere straf. Mr. Van Maarsseveen deelde ten slotte mede, dat naar schatting op 31 December nog 8500 perso nen in de kaïnpen zullen verblijven. Toen hij zijn functie aanvaardde waren er 70.000. Intussen acht hij 8500 nog te veel. De ervaring Js. dat. de tribunalen snel werken. Hij zal nu voorstellen om deze tot 1 Juni te laten bestaan. Twee moties Bij de replieken diende de heer Scheps (Arb) een motie in, waarin de minister verzocht wordt maatregelen te nemen, die waar borgen, dat de berechting van eco nomische collaborateurs ongestoord haar verloop kan hobben. Hierop verklaarde de heer Rool- v i n k (KVP) zijrf steun aan de motie-Scheps niet te kunnen ver lenen. Dc Minister betoogde, dat het geenszins do beddeling is de kleine collaborateurs le straffen en de grote te ontzien. Zijn politiek is al tijd een andere geweest. Grote col laborateurs zullen worden ver volgd, ook al is het na 1 Juli. De motie achtte hU overbodig. De mo tie-Scheps werd verworpen met 44 tegen 25 stemmen. Ook het Beheersinstituut kwam nog even ter sprake en mej. Ten- d e lo o (Arb.) diende eveneens een motie in, waarin de Kamer als haar mening zou uitspreken, dat openbaarmaking dor jaarstukken van het instituut noodzakelijk is. Het beleid van het instituut en zyn plaatselijke vertegenwoordig! ngen zoirregelmatig moeten worden ge controleerd door van regerings wege in te stellen commissies van toezicht De Minister merkte op tegen het eerste deel der motie geen bezwaar te kunnen maken. Van het tweede deel vreesde hij vertraging in het werk van het instituut. De motie werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen, de begroting z.h.s. goedgekeurd. De bist van passagiers van het stoomschip Johan de Witt en het motorschip Modjokerto welke sche nen op weg zljh van Batavia naar Amsterdam en Rotterdam, liggen op ons kantoor Schiedamsesingei 42 ter inzage. In een zeer interessante en uit stekende partij met alle wisseïingen van dien en nu cn dan groot spel van beide zijden, heeft Borotra in drie sets van Van Swol gewonnen, 68, 6—3; 64. Hij had het uitslui tend te danken aan uitstekend vol leren, dat nog als vroeger was. In de tweede partü bracht de Franse ploeg de stand op 3—2 door een overwinning van Dubuc op Rinkel. 7—5, 6—0. Het dubbelspel tussen Borotra en Brugnon en Van Swol en Rinkel heeft de bekende Franse combinatie uitstekend gespeeld en met 7—5, 62 onze spelers een lesje gegeven. De eindstand is dus 42 voor Frankrijk geworden. Olympische winterspelen in gevaar? De Olympische winterspelen In St. Morilz leken Donderdagavond op liet spel te staan, doordat Carl Na- ter, de burgemeester van St. Moritz, gedreigd heeft het aanbod van de stad, om de spelers gastvrijheid te verlenen, in te trekken, als het Amerikaanse Olympische Comité de spelen boycotte. Mercel Henninger, de voorzitter van de organisatiecommissie der •spelen, zei. dat dat alleen maar de persoonlijke mening van burge meester Nate^ was. Henninger ver klaarde: „De spelen in St. Moritz gaan door, wat er ook moge gebeu ren, Er hebben nu 17 landen inge schreven. Als Amerika niet mee doet, komen er 16 in plaats van 17, dat is alles." Rotlerd. Elftal-Zwaluwen Het Rotterdams Elftal dat Twee de Kerstdag 's middags 2 uur in het stadion Fey en oord tegen de Zwaluwen zal uitkomen is als volgt samengesteld: Landman, Neptunus, doel: Evertse, Neptunus en Terlouw, D.C.V., achter; Barziiay, Xerxes, de Leeuw, Xerxes en de Vroet, Feye- noord, midden; van Munster, Feye- noord, v. d. Stoep, Excelsior, Bran ders, Feyenoord,"Wilkes, Xerxes en van Male, £>parta, voor. Eesd v d. Torre, Excelsior, Hok- ke, O.V VKroon. Feyenoord, Sparta? den

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1