c HET ROTTERDAMSCH PAROL Stakers beheersen Franse stad Saint-Etienne Sergeant-majoor verzuimde te ventileren Tragische dood van meisje op Sinterklaasavond Ongelofelijk hè, 106 jaar...5 zegt Opoe Herfst Jonge vrouw door haar man om het leven gebracht J Vrij. onverveerd CGT vraagt Auriol om onderhoud PAROLOSCOOR Weerbericht BESLISSING BLIJFT WEER UIT Men zoekt nog steeds naar de C-47 Jacques van Tol: „Niet ik!" Onderzoek zegt: „geen opzet" Door tram van lijn 22 overreden Sjarifoeddin c.s. te Batavia Verliezen in Indonesië Nederlands oudste wil verjaardag rustig vieren Ze voelt zich niet meer zo fit immi ':K: B E A C T. P.C.vanderGiessen krijgt zes jaar Zijn neef Corbelis fl. 20.000 boete Asscher en Cohen weer vrij Mr. H. IV. van Doorn advocaat-fiscaal Bloemproducten weer op bon Tito Schipa was moe Huwelijksmoeilijkheden waarschijnlijk de oorzaak «wil ert Aam. tonga Haven 141, Schiedam .teL 69300 AbonnomentspriJj per week 31 cent, per W kv ttóacd X losse nummer* 0,09 - ----- SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39864$ Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PI. Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zaterdag 6 December 1947. Zevende jaargang. No. 285 Saint Etfenne, het grootste Franse staaJcentrum, wordt prae- tlscli door do stakers bestuurd. Zij hebben zich meester gemaakt van het wapenarsenaal, patrouilleren door de straten, geven „door- rijvergunningen" af aan automobilisten en volgens een rechts blad zouden z'u zelfs een censuurco mi té hebben gevormd voor de plaat selijke pers- De Raad der Republiek (de Franse Senaat) heeft met 217 tegen 82 stemmen het gedeeltes vande wet ter verdediging van de Republiek, waarin de anti- sabotagebepalingen zijn vervat, ■aangenomen. De zitting, die van Vrijdagmorgen 11 uur tot Zaterdagmorgen 7 uur heeft geduurd, werd gekenmerkt door de tactiek van obstructie van de zijde der communisten. Gisteravond waren Franse troepen ter sterkte, van duizend a vijftien honderd man. op weg naar Saint Etienne, Ook elders in Zuid Frank rijk hebben zich weer botsingen voorgedaan. In Valence werden hierbij drie personen gedood. In de Assemblee heeft Jules Moeh, de mi nister van binnenlandse zaken, hier over gezegd, dat niet vaststond, wie het eerst geschoten haddén, stakers of politie. Maar voor de communist Maurice Michel was er geen twijfel dienaangaande. Zijn discussie met minister Möch liep dan ook weer Geen internationale DE internationale socialistische conferentie in Antwerpen was een variatie op een reeds alom be kend en uit den treure herhaald refrein. Detegenstelling Amerika- Rusland verdeelt de wereld. Men kan bet betreuren, men kan trach ten de tegenstelling zo weinig mo gelijk scherp te doen zijn, men kan hopen dat zij niet blijvend zal zijn eventueel, maar zij is er, en elke internationale oriëntatie zal daar mee rekening moeten houden. Ook over de conferentie van Antwerpen liep deze scheidingslijn, maar zij werd gekruisd door een andere. Voor het huidige socialis me ligt er een dubbel probleem. Men kan ter bescherming van de democratie afstand nemen van de communisten, maar dat betekent dikwijls een coalitie zoeken met behoudende elementen of zelfs zie Frankrijk het gevaar riske ren van ondemocratische invloeden van de andere kant, men kan ook voor, alles de internationale solida riteit van de arbeiders willen handhaven met het risico.zie Polen en de rest. Tegen het eerste standpunt pleit de mogelijkheid dat de arbeiders het vertrouwen in de soc. democratie zullen verliezen, tegen het tweede de zekerheid dat men er niets mee opschiet. Dit is in Antwerpen ondubbelzinnig ge bleken. Europa krijgt met het plan- Marshall deAcans op herstel. De communisten, en hun vrienden noodgedwongen ook, laten niets' na om het plan te doen mislukken. Samenwerking op dit punt is niet mogelijk, maar het is nu eenmaal de voornaamste inzet van "de hui dige wereldpolitiek. DE verdeeldheid over de te vol gen tactiek was te groot om niet tot resultaten te komen; Een koele buiging naar de Ameri kaanse hulp (zonder het plan- Marshall te noemen), enige ver ruiming van de bevoegdheden van het Londense secretariaat, en het voornemen om later, met de wes telijke partijen onder eikaar, nog eens over het Amerikaanse plan te praten. Van de wederoprichting van de Tweede Internationale kwam niets, dat was bij het begin van de debatten al duidelijk. Men kon de partijen van achter het ijzeren gordijn niet in de steek laten (en men kon ze ook niet nader tot het westen brengen, daarvoor traden zij te agressief op). Behalve voor Frankrijk, dat van een nauwere internationale samen werking steun had kunnen krijgen in de binnenlandse partijstrijd, wasser trouwens weinig aan gele- ge^. Het is de vraag of er nog be hoefte bestaat aan een «gezamen lijke politiek, zolang niet meer landen in Frankrijks positie raken, en daar is weinig kans op. Het ka rakter van het socialisme is aan merkelijk veranderd. Het heeft niet meer de uitzonderingspositie van een belangen-gemeenschap der arbeiders, maar is een formule geworden voor een in elk land an ders genuanceerde- politieke in houd, die al lang niet meer tot een bepaalde klasse is beperkt. Het waren daarom voornamelijk de so cialisten van de oude school die een Internationale wilden, en on der hen zijn nu juist ook degenen te vinden die in elk geval niet vol ledig met de" communisten willen breken. Ouder deze omstandigheden was het nauwelijks nodig dat de con ferentie van Antwerpen een keuze zou doen, want de keuze is al ge daan door elk land afzonderlijk, en verschillend naar de omstandig- 's NACHTS WAT KOUDER 1 Meest zwakke tot matige T Zuid en Post. yt» ^«defalk wat meer toe- V.V N*? r.u^15 ®ct fcootdzakc- lyJ2rÜJ tl* J* J»«t Zuiden van. "liet land hjer en daar enige regen. Koude nacht t overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag, 7 Dec.: Zon op 8.32 uur, onder 16 3D uur Maan op 2-26 uur. onder 14.25 uur. 8 Dec.: Zon op 8.34 uur, onder 16.29 uur. Maan op 3.44 "uur, onder 14.38 uur 7 Dec.: Waterstanden Rotterdam: lé tij 0.02 uur, 2e til 12.18 uur. 8 Dec.: Waterstanden Rotterdam: le tij 1.15 uur, 2e tij 13.27 uur. Waarnemingen (hedenmorgen 8.40 u.): luchtdruk 748.1wind Z.O, 2; temp. 2.4 max. temp. 6.8 (3.40 uur gistermiddag); min. temp. 2.4 (hedenmorgen 8.40 uur) Weersgesteldheid: licht bewolkt. uit op het scheldwoord „moorde naars". In Saint Etienne juist zou op 21 December generaal De Gaulle een rede houden. De Gaulle's partij ech ter, de Rassemblement du peuple francais, heeft deze aankondiging ingetrokken. Reden werd niet opge geven. _De CGT heeft de president van de vierde republiek, Auriol, om een onderhoud verzocht. Sommigen zien hierin een symptoom van een iets minder onbuigzame houding der vakvereniging. Gisteravond zou Auriol een leider van de communistische en van de n iet-communistische groep in de CGT ontvangen, zo verluidde op een gegeven moment. Later werd weer gezegd, dat Auriol geen precedent wil scheppen en de CGT niet zou willen ontvangen omdat hij zijn ge zag zou willen voorbehouden voor ernstiger gevallen. Nadat Bidault gisteren in Lon den het standpunt van de Franse regering inzake Duitsland, dat sinds de conferentie van Moskou- niet veranderd is, nog eens had uiteengezet, heeft Marshall be toogd, dat over de aard van een Duitse regering geen beslissing ge nomen moest worden, voordat de gemeenschappelijk grondbeginselen waren vastgesteld, die het doelma tig functionneren van zo'n regering zouden waarborgen. Molotof bestreed het Amerikaan se verwijt, dat de Sovjet-Unie geen economische eenheid van Duitsland wilde en hoewel Bevin drie bases voor discussies voorstelde, wilde de Rus er niet. op ingaan, want de kwestie der herstelbetalingen wa ren in het Britse document achter wege gelaten, en dat was in strijd met Potsdam, zei Molotof. De rest van de tijd werd in beslag geno men door redes van Bevin en Marshall, maar beslissingen wer den er niet genomen. Het hoofdkwartier van de Ame rikaanse luchtstrijdkrachten in Duitsland heeft Vrijdagavond be kend gemaakt, -dat Zaterdag, in dien de weersomstandigheden het toelaten, alle beschikbare vliegtui gen zullen opstijgen om te zoeken naar de Amerikaanse Dakota, die vorige week Vrijdag met 20 inzit tenden nabij de Frans-Duitse grens is neergestort. „Paul us de Ruyter" voor Goois Tribunaal Jacques van Tol, schrijver van talloze revue-teksten en liedjes, geestelijk vader van Snip en Snap, van Peter Pech en van Stoethaspel, de rechterhand van Louis Davids en tenslotte leider van het Zondagmid dag-cabaret van Paulus» de Ruyter, deze Jacques van Tol stond voor het Hilversumse Tribunaal terecht. Tijdens de zitting verschenen de- claratie-staten ter tafel, waarin hij de auteursrechten, van niet minder dan 600 liedjes en teksten voor zich opeiste, geschreven, in de ji ren 1941 tot 1944. Doch voor het Tribunaal verklaarde bij, dat hij wel verant woordelijk was voor de regie van 't cabaret, maar dat de teksten kwa men van anonieme schrijvers, die niet waren aangesloten bij de Kul tuurkamer. Hij had deze gegevens tientallen per week voor het pro gramma bewerkt. De leden vgn het Tribunaal trokken, dit verweer ech ter in twijfel. Tenslotte voerde Jacques van Tol tot zijn verdediging nog het vele illegale werk aan. dat fctii had ver- richt. Hij had Joden geholpen en la ten onderduiken. een mitrailleur in zijn huis verborgen gehouden en na de spoorwegstaking 7 gezinnen van spoorwegemployé's in zijn huis la ten verblijven. Voorts had hij reeds in 1942 J. Hahn, alias'Peter Pech, uit de gevangenis te Leeuwarden JACQUES VAN TOLalias Paulus de Ruyter stond terecht en sprak: „Niet ik. doch anderen schreven!" weten te bevrijden. De verdediger bepleitte een straf, gelijk aan de voorinterne ring. mede met het oog op het feit. dat van Tol materieel is geruïneerd en zijn gezondheids toestand ernstig is-ondermijnd. De uitspraak volgt over 14 dagen. De dodentrein op Oost-lava Van bevoegde zijde verneemt Aneta, dat er geen sprake is ge weest van opzet bij het overlijden van de 46 gevangenen tijdens het transport Hondo woso— Soerabaja op 23 November j.l. Het gebeurde wordt het resultaat genoemd van een' „samenloop van omstandighe den". Jhr. van Vredenburgh, generaal Spoor en de heer Abdoeli^adir heb ben ter plaatse een onderzoek in gesteld. Het transport, dat een dag later vertrok dan3in de bedoeling lag in verband met het feit dat Soe- rabaja niet tijdig kon worden ver wittigd, had een min Of meer ge ïmproviseerd1 treingeluide onder commando "•van één', sergeant-ma joor. Voor hem zou deze reis de laatste zijn, omdat hij te Soerabaja met groot verlof naar Nederland zou vertrekken. Sedert 1 Augustus zijn er 53 soortgelijke transporten van Oost- Java naar Soerabaja overgebracht met totaal 2826 gevangenen, zonder dat zich daarbij ongevallen hebben voorgedaan. Een van de wagons was op 22 November afgekeurd en wegens onreinheid vervangen door een andere wagen. Gebrclc aan ventilatie op deze uitzonderlijk warme 23 November wordt-door de dokters, die het on derzoek instelden, als de waar schijnlijkste doodsoorzaak opgege ven. De wagens waren niet overvol. De instructies voor de sergeant majoor waren echter onvoldoende. Onderweg heeft de treingeleider ujt vrees voor. ontvluchting, die zijnmet-afzwaaien tot gevolg zou kunnen hebben, geen maatregelen genomen om de wagons te openen om verse lucht toe te laten en voedsel en water to verstrekken. Het feit, dat hij zijn orders op deze zonderlinge* wijze letterlijk uitvoèr- de is de belangrijkste oorzaak van deze calamiteit. Zo zijn door de - commissie van onderzoek vergrijpen geconsta teerd, die in geen enkele verhou ding staan tot het gebeurde en blij ven dé betrokken personen en in stanties verantwoordelijk. Op vragen vanhet; Tweede Ka merlid De Grobt (CPN) betreffen- de. dit gevangenentransport heeft Vrijdagavond, omstreeks half 8 Is de lfl-jarige Jacoba Bezem er uit de Poolstraat, op de J5oczemsin.ee! door een tram van lijn 22 gegrepen en op slag gedood. Het meisje kwam met twee vrien dinnen "^an een Sinterklaasfeest ie. Op de hoek van Boezemdwarsstraat en Boezcmsingel zagen zij aan de overkant Sinterklaas met ziin Zwarte knecht. Daar moesten, zij natuurlijk gauw heen. Zonder' uit te kijken stak Jacoba de straat over, hoewel haar. vriendinnetje nog waarschuwde dat er een tram in aantocht was. Het was evenwel reeds te laat. Hoewel de trambe stuurder krachtig remde (er was een zandspoor van zeven meter), kon hij niet voorkomen, dat het meisje door de tram gegrepen werd Het kind werd op slag gedood. Het droevig ongeval veroorzaak te grote ontsteltenis onder de trampassagiers en de voorbijgan gers. De 2 vriendinnetjes van het de minister van overzeese gebieds- (Utr.): Sold. 1ste kl. A. L, de Vis- ser uit Rotterdam- Rnrn. .T. W dê delen geantwoord, dat onmiddellijk na ontvangst van het hierop be trekking .hebbend communiqué hier te lande, waarin de Indische regering haar leedwezen, afschuw en verontwaardiging over het ge beurde uitsprak, de luitenant-gou verneur-generaal telegrafisch om uitvoerige inlichtingen dienaan gaande is verzocht. Maarten Kuiper, de voormalige S.D.-agent is door het A'damse Bijzonder Gerechtshof ter dood veroordeeld. ^Sjarifoeddin is roet dc leden van zijn delegatie gisteren in Batavia aangekomen. Zjj zullen zich naar verwacht wordt lieden aan boord begeven van de Renville. De be sprekingen met de Nederlandse delegatie zullen Maandag onder auspiciën van de Commissie van Drie een aanvang nemen (A.P.). Ds. K. J. Brouwer naar Indonesië Naar wij vernemen zal ds. K. J. Brouwer, zendingsdirector te Oegstgeest, omstreeks half Januari voor een tijd van vier A vijf maan den naar Indonesië vertrekken om daar een aantal zendingszaken tc regelen. Koninklijke Landmacht In de afgelopen week zijn de vol gende verliezen gerapporteerd: Sold. W. de Voogd, Grijpskerke (Zeeland):- Korp. A. van Polen, uit Harderwijk; Sold. S. Bouwma, uit gem. Menaldumadeel; Sold. Ch. Dienaar, uit Den Helder; Sold. J. Moen, uit Hilversum; Sold. 1ste ki. A. Tuin, uit Vollenhove; Sol- Serg. J. I„.de Koning, uit Zwart sluis; Sold. D. L. Nap, uit Kamerik daat P. B. de Jong. uit Rotterdam; ser, uit Rotterdam; Korp. J. H. de Vroedt. uit Amsterdam; Sold, 1ste kl. P. H, Vermeeren, uit Goirle: Sold. J. Wlschmeyer, uit Rrjnsburg: Chinees soldaat 2de kl. Johnny Chan; Javaans soldaat 2de kl. in-. Ratam Bin Sar.irpan. AAN GEVOLGEN OVERLEDEN Jannie Vuyk, een meisje uit de Delflandstraat dat Donderdagmid dag op De Zestienhovensekade door een auto is aangereden, is in de nacht van "Donderdag op Vrij dag in het Bergwegziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Uiterlijk is Opoe Herfst nog niet veel veranderd sinds vorig jaar 8 December, toen ze op baar verjaardag nog een ronde dansje wilde maken met burgemeester Oud. Haar wangen zijn nog steeds fris-rood ais van een bellefleurtje. Maar de blauwe ogen zijn niet meer zo sprankelend als een jaar .geleden toen ze nog erg kwistig was met ondeugende knipoogjes en char- mante oude dametje zelfs- „pakkerdjes" weggaf. Dec. vorig jaar kon ze zelfs met circa 60 van haar 118 nakomelin gen een uitstapje maken naar een bioscoop, waar zij zich zelf op de film zag en daarbij opmerkte: „toch een lief wijfie!" Maar nu is zelfs Opoe Herfst „oud" geworden. En dit is Opoe. zoals ze er op de dag van vandaag uitziet „Ze moet bijna de gehele dag haar bed houden," vertelde haar 76 jarige dochter, mevrouw Van Houdt, door wie Opoe sinds jaren liefderijk woifit verpleegd. „Wij willen van" haar verjaardag maar liefst zo weinig mogelijk drukte maken. Mijn zuster van 86 jaar uit Amsterdam was van plan op Opoe's verjaardag even te ko men „overwippen", maar ik heb het haar maar afgeraden." Lopen kan Opoe Herfst bijna niet meer en eten doet ze ook nog maar heel weinig. Wij troffen, het, dat ze juist een ogenblikje op was, toen wij haar bezochten. Keurig zag ze er nog uit in haar ouderwets zijden blousje met lo vertjes. Rustig zat ze in de kus sens van haar rieten stoel en staar de met grote kinderogen' beurte lings van haar dochter naar de be zoeker, alsof ze zeggen wilde: „waar hebben jullie het over; toe, vertel mij ook eens wat." Opoe is stokdoof. „Ik moet alles met „koeien" van letters op een papiertje schrijven, vertelde haar dochter. Dat deden wij ook, toen wij Opoe Herfst vroegen, of ze wel wist, dat het gauw Sinterklaas was. Ze knikte blij als een kind: „mag ik mijn schoen bij je komen zetten?" vroeg ze. „Ja, nu lacht ze weer", zei haar dochter, „maar af en toe, bij vla gen van herinnering, heeft moeder groot verdriet om de dood van tvvee van haar zestien kinderen, een zoon van. 66 en een dochter HUJ.K V it Ii.( Rfuistr* itM j««rs fiMrtimrr vwf tfcn Mar»»,' dat hei ,iu £W yw>ii&-oM*t»<7 'ut«l yrmt'lt! ;rêgi*t$i slachtoffertje, die het ongeluk voor hun ogen zagen gebeuren, waren geheel van streek. De trambestuur der was eveneens zeer onder de in druk, hoewel hij geen schuld heeft aan het ongeval. De politie van het bureau Boe- zemsingel stejfle vast. dat de straatverlichting ter plaatse zeer slecht is. zodat verbetering hiervan dringend gewenst is. Mr. J. van Vollenhoven, president van de Rotterdamse kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof hééft Vrijdagmiddag uitspraak ge daan in de zaak tegen de directeu ren van de Scheepswerf Van der Giessen te Krimpen aan de IJssel. Pieter Cornells van der Giessen, thans gedetineerd in de cellenba rakken tc Scheven ingen, werd o.m. wegens hulpverlening aan de vijand en het blootstellen van ande ren aan achtervolging, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van de tijd, sedert Mei 1945 in voorarrest doorge bracht. Hij werd voor het leven ont zet uit de kiesrechten. Voor de directeur Cornelis van der Giessen, die geen N.S.B.-er was _;eweest, kon het Hof nog waarde ring hebben, omdat hij getracht heeft de invloed van zijn neef in het bedrijf te verzwakken. Tegen hem luidde de uitspraak 20.000 gulden boete, subs, honderd dagen hechte nis. De eisen waren respectievelijk 8 jaar met aftrek en 40.000 gulden boete. Beiden veroordeelden behou den het recht •fran cassatie. Twee leden' van de voormalige Joodse Raad, de heren A. Asscher en prof. D. Cohen, die vier weken geleden in hechtenis werden geno men, zijn Vrijdagmiddag op vrije voeten gesteld. Aan hun vrijlating zijn echter de volgende voorwaar den gesteld: Zij mogen voorlopig niet met ge tuigen spreken; zij mogen zonder voorkennis van de orocureur-fiscaal van hot Amsterdamse 'Bijzonder Gerechtshof het land niet verlaten; zij mogen met elkander geen con tact onderhouden. Beide heren heb ben deze voorwaarden aanvaard. (De arrestatie van dc heren As scher en Cohen hield verhand met hun activiteit tiider.s dc bezettirg. waarover verschillende klachten waren binnengekomen. Red.) Alvorens Vrijdagmiddag de zit ting van (le Rotterdamse kamer van het Haagse bijzondere ge rechtshof aanving, vond de instal latie plaats van mr. H. W. van Doom. tot nu toe hoofd van de po litieke recherche tc Rotterdam, als ridvocaat-fiscaal bij het Haagse bij zondere gerechtshof. Mr. Van Doorn is aangewezen voor een der Haagse kamers. Na het voorlezen van dc acte van beëdiging, wenste dc. president mr. J, van Vollenhoven de nieuwe ad vocaat-fiscaal geluk met zijn be noeming, waarbij hij waarderende woorden sprak over het werk, dat mr. Van Doorn in zijn vorige func tie heeft verricht. Mr. J. C. Don ker, advocaat-fiscaal bij de Rotter damse kamer, herdacht de goede samenwerking, die tussen mr. Van Doorn en hem in de afgelopen jaren heeft bestaan. Citroenen voor kinderen Voor personen, geboren in "een der jaren 1928 t.m. 1933 zullen 250 gram Italiaanse citroenen ver krijgbaar worden gesteld. -In ver band hiermede moet uiterlijk op 13 December bon „Reserve 045" wor den ingeleverd bij een detaillist, die gewoon is citroenen te verko pen. .Aflevering zal geschieden zo dra dc detaillisten bevoorraad zijn. Tot 3 Januari 1948 geen aflevering mogelijk In verband met de moeilijke graanposilie acht de regering het noodzakelijk maatregelen te tref fen, die het verbruik van bloem, zetmeel en uit deze grondstoffen, geproduceerde artikelen te binden. Daarom zullen met ingang van 3 Januari 1948 de volgende produc ten weer uitsluitend tegen bonnen aan het publiek afgeleverd worden: Vermicelli, vermicellisoep, ma caroni, spaghetti, noedels, mie, tarwegriesmeel, alle soorten pud dingpoeder, custard, maizena. aard appelmeel, aardappelsago, aardap- peltapioca, biscuits, wafels, crac kers, matzes, beschuit, toast, koek jes, speculaas, stroopwafels, ont bijtkoek en. taai-taai. Het ligt in de bedoeling het broodrantsoen eveneens ingaande 3 Januari 1948 te brengen op ge middeld 2100 gram per week, n.l. afwisselend 2000 gram en 2200 gr. Echter zal voor een gedeelte van deze hoeveelheid n.l. voor 400 gram elke week een keuzebon worden aangewezen, waarop naar wens of wel 400 gram brood of een nader te bepalen overeenkomstige hoe veelheid van de bovengenoemde producten verkrijgbaar zaL worden gesteld. Daar het noodzakelijk is bij het begin van de distributie van deze producten over een voldoende werk voorraad bij de winkelier te beschikken, moet de aflevering van deze artikelen aan de consument gedurende enige tijd worden stilge legd. Koopverböd Dit verbod tot aflevering geldt voor de volgende producten voor het tijdvak van 8 December 1947 tot 2 Januari 1948; vermicelli, ver micellisoep, macaroni, spaghetti, noedels, mie, tarwegriesmeel, alle soorten puddingpoeder, curtard, maizena, aardappelmeel, geoxy- deerd aardappelmeel, aardappelsa go en aar dapu el tapioca, In het tijd vak van 25 December 1947 tot 9 Januari 1948 voor biscuits, wafels, crackers, matzes,beschuit, toast, koekjes, speculaas, stroopwafels, ontbijtkoek, taai-taai, behalve, in dien deze producten zijn bereid van door consumenten ingeleverde grondstoffen.'. j Tiio Schipa. die hedenavond in het Haagse Gcb. van Kunsten en Weten schappen een uitvoering geeft, voelde zich gisterochtend na zijn lange reis van Scandinavië niet gedisponeerd voor een ontmoeting met de pers. Zijn impressario, dr. L. Leonidoff, die reeds 12 jaar zijn engagementen verzorgt eh oju. in ons land de Spaanse danseres Maricmrn'a heeft ge ïntroduceerd, nam dc honneurs waar. Hij vertelde van dc onafgebroken reeks van uitvoeringen, die Schipa in Noord- en Zuid-Amcrika, in Scandi navië, België en Engeland heeft ge geven ert van het omvangrijke reis programma, dat hem nog wacht: Ant werpen, Parijs, Milaan, Rome, Spanje, Portugal en Zuid-Afrika. Wij vroegen de heer Lcontdoff of de zanger weer in 'n nieuwe film zal optreden, ja, Hollywood had hem uitgenodigd, maar eerst moest er een geschikt scenario zijn Dc trouw acta van Pieter Herfst en Petronella Elisabeth Braams (opoe Herfst)gedateerd „den zeventienden Jnnij 1564". Toen was Kralingcn nog een zelfstandige gemeente met een eigen wapen. yan-.78, die kort geleden zijn ge storven. Wanneer ze daaraan denkt, is haar leven eensklaps niet veel- meer waard. Wat er allemaal achter dat rim pelige voorhoofdje van Nederlands oudste omgaat, zal wel niemand kunnen bevroeden, want plotseling zei ze:..„niét te geloven hè, 106 jaar!" Toen haar krasse schoonzoon, de 74 jariige Kr. Van. Houdt, foto's van haar voor de dag haalde, wees opoe glunderend naar de wanden van de kamer, waar wel een do zijn portretten en foto's van haar zijn opgehangen. Er zijn hele oude bij, fotogravures uit lang vervlo gen tijd. Ze tonen Betje Herfst Braams in ouderwets costuum met neepjesmuts. Opvallend zijn de energieke trekken en de heldere, doordringende ogen. En als raadde Opoe Herfst onze gedachten, zei ze, met nog een spoor van twinke ling in haar oude ogen: „ïk ben over me eigen tevreden." „Een van die verwonderlijke opflikkeringen van haar levenslampje, dat lang zaam, heel langzaam ten einde gaat Laten wij haar op 8 Decemb'er, haar verjaardag, in stilte geden ken, onze lieve oudste van Neder land! Op de spoorbaan bij de .Middel- hoefsewejr te Amersfoort is Vrij dagmorgen het deerlijk verminkte lichaam van een vroinv gevonden. Hoewel de politie aanvankelijk aan zelfmoord dacht, heeft 7.\j later ver klaard, dat de vrouw de 29-ja rige Gcesjc Pels om het leven was gebracht. Uit h'ct onderzoek bleek, dat öe 29-jarige echtgenoot, H. van Zome ren, bewaker in het kamp Laren, zijn vrouw Donderdagavond, waar schijnlijk tijdens een worsteling, met een hard voorwerp op het hoofd had geslagen en haar vervol gens op de rails had gelegd. Het parket uit Utrecht stelde ter plaatse een onderzoek in. Na zich aanvankelijk van dc domme gehou den tc hebben, legde .van Z. ten slotte een volledige bekentenis af. Het stoffelijk overschot van de vrouw is naar het ziekenhuis de Lichtenberg vervoerd, waar dr. Hulst de sectie zal verrichten. Zij laat drie kinderen achter. Twistgesprek Nader vernemen wij, dat het niet zeker is, of het hier een moord of een doodslag betreft. Het is ons be kend geworden, dat de vrouw Don derdagavond. toen haar man met Sint Nicolaaspakketjes voor de kin deren thuiskwam, met hem een twistgesprek heeft gehad en hem daarin huwelijksontrouw heeft ver vreten. Zij is daarop kwaad het huis uitgelopen. De man is haar gevolgd, heeft haar althans gezocht (o.a. bij haar ouders) en heeft haar tenslotte blijkbaar ergens vrij ver van huis gevonden. Op de Middelhocfseweg is het tweetal blijkbaar opnieuw in twist geraakt, waarbij vermoedelijk een handgemeen ontstond. Er zijn sporen, die erop wijzen, dat er een worsteling heeft plaats gehad, en dat de_ vrouw daarbij een hersen schudding heeft opgelopen. De sec tie op het lijk zal nu moeten uitwij zen, of de vrouw nog in leven was, toen zij op dc rails werd gelegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1