HET ROTTERDAMSCH PAROOL MOLOTOFDuitse staalproductie moet verhoogd worden Parijse metrostaking .mislukt p-: iv Half Mei overdracht Brits mandaat over Palestina m Vrij. onverveerd Ruhrgebied kome onder controle der vier grote mogendheden Procedüre-impasse doorbroken Onze schaatsenrijders naar Noorwegen Bevrijder van Parijs herdacht „Minister, handhaaft U deze cijfers?" Distributie-personeel Kabinet WarOUW vraagt zekerheid „Militaire"-pakketten vrij van rechten Protest van Walcott afgewezen Veldslag in Tel Aviv ten val gebracht Verkeersfrequentie op de rijkswegen Rei en Adm. Lcmge Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprlh per week 3t cent, per kv rtaal 4,—, losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39864$ Bankier: Am ster dams che Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Dinsdag 9 December 1947 Zevende jaargang, No. 287 Ruslands plannen voor Duitsland Molotof heeft Maandag in Londen de Russische plannen ten aan zien van Duitsland bekendgemaakt, wat betreft de economische structuur. Deze houden onder meer In: verhoging van de Duitse staalproductie tot 10 of 12 mllHoen ton per jaar; instelling (door de bestuursraad) van centrale Duitse bestuurs departementen, daarna opheffing der zonegrenzen; gemeenschappelijke contröle der Grote Vier op het Ruhrgebied; hervorming van het muntstelsel In het gehele land; overdracht van de eigendom der trusts en kartels aan de Duitse staat; on geldigverklaring van de economische fusie der Brits-Ameri kaanse zone. De Impasse wat betreft de procedure werd echter door broken: men kwam namelijk overeen, het Russische voor stel te bespreken tezamen met Jtefc Britse ontwerp, dat in Maart in Moskou werd inge diend en een economisch onaf- hankelljk Duitsland beoogde. Over de kwestie der herstelbeta lingen was men het echter oneens. Lord Pakenham Bevin was gis teren ziek verklaarde de Russi sche eis voor Engpland onaan vaardbaar en Marshall vroeg, of de aanvaarding van de Russische eis inzake de herstelbetalingen een voorwaarde is voor de oprichting van centrale Duitse organen en de afschaffing der zonegrenzen. Bl- dault had geen standpunt wat de 10 milliard dollar betreft, zei hij. Molotof antwoordde dat er van deze voorwaarde geen sprake was maar stond er intussen op, dat de kwesties van de economische een heid en der herstelbetalingen samen behandeld worden. Deze kwestie moest dan maar aan een speciale commissie of aan de plaatsvervan gers worden gegeven. Verder eiste de Russische minis ter een schadevergoeding van 10 milliard dollar voor Rusland en Po len; betaling door ontmanteling van fabrieken die niet noodzakelijk zijn voor de Duitse vredeseconomie, met goederen, Duitse activa in de vreemde en in diensten; de ont manteling van de Westelijke zones, zoals te Potsdam bepaald, moet eind 194$ zijn voltooid. De rede die Molotof b0 het indie nen van deze voorstellen hield, was weer doorspekt met beschuldi gingen aan het adres der Westelijke mogendheden: het eigenmachtig optreden der Westelijke mogend heden. in strijd mt de overeenkomst van Potsdam, had het economische herstel geremd. P AROLOSCO.OP Geduld een schone zaak HET gaat niet goed op de Con ferentie van Londen. Dit zeg gen wij niet, omdat yii teleurge steld zijn over de gang van zaken. Want teleurstelling veronderstelt verwachtingen en hoe velen hebben die werkelijk gehad. Het is weer het oude liedje, dat wij zo langzamerhand al van zoveel conferenties kennen: er worden geen zaken gedaan. Voorlopig is er nog één verschil: de toon blijft op vallend gematigd, wat een aanmer kelijk onderscheid is met wat wii in de afgelopen maanden in Lake Success hebben beleefd. Aan wie ligt het, dat men niet opschiet? Het is moeilijk om bü het beantwoorden van deze vraag ob jectief te blijven, want zo ergens, dan spelen hierbij sympathieën en antipathieën een "rol. Dit wetend zeggen wij desalniettemin met overtuiging) aan Molotof. Hij is ds man, die steeds traineert, die nooit iets wil, wat een ander voorstelt, die op de meest onverwachte mo menten met een waslijst verwijten komt aanzetten, welke feitelijk niet ter zake dienende zijn. Nu kan men zeggen, dat is nu eenmaal de persoonlijke aard van het beestje, men kan ook en ze ker niet zonder cht betogen, dat dit de Russische manier van onderhandelen is, dat'-de Oosterse uitputtingstactiek hurt nu eenmaal bijzonder goed ligt. lY/f AAR men kan zich ook de vraag stellen, of er soms ook systeem zit in deze methode, welke in onze Westerse ogen inderdaad waanzin is., wil Molotof de Confe rentie beslist laten mislukken? Eerlijk gezegd geloven wij niet. dat dit op het o genb 1 ik het geval is; anders zou hij zelfs de kleine concessies, die hij gedaan heeft, niet gedaan hebben. Maar wel doet hij al wat hij kan om te rekken. Het is net, of hii op iets zit te wachten. WaaropWij weten het niet, wij kunnen hoogstens mo gelijkheden aangeven. Wacht hij op dr afloop van de communistische stormloop in Frankrijk? Gaat er in Midden-Europa iets gebeuren Ver wacht hij, dat het Midden-Oosten in vuur en vlam zal komen te staan en dat de drie mogendheden van het Westen hierdoor uiteengedre ven zullen worden? Is de Komin- form voor het Verre Oosten, waar over de laatste tijd zo vaak ge sproken wordt, inderdaad op komst? Of heeft hij alleen maar tfld nodig om de Duitsers te door dringen van het feit, dat hij de enige kampioen is voor een „ver enigd, democratisch Duitsland" en moet hij de S.E.D. de gelegenheid geven om dit fraais ten volle voor haar propaganda uit te buiten? Eén ding is natuurlijk zeker: van ae Grote Vier hebben de Russen het minste haast met de vrede. Want terwijl de Drie uit het Wes ten de vrede willen om *de weder opbouw van West-Europa eindelijk rne^ kracht ter hand te kunnen ne men, heeft Moskou hier geen be lang bij. Immers, hoe langer het herstel van West-Europa uitblijft, rj°e ■^e,er tijd de Russen hebben om hun industriële achterstand in te lo nen, hoe langer het duurt voordat on sanitaire om hen kan worden samengetrokken want »e is in hun wantrouwende Wésten e"iE"e doe* van Natuurlijk weten de Drie uit het Kocd- Eïl zeker Marshall. Hij zou bijzonder graag een eind maken aan deze tactiek van traineren, maar... hij moet re kening houden met zijn beide col leges uit het Westen en hun posi tie m eigen land. En speciaal ook ■niermee. dat brede lagen van de pu blieke opinie in Engeland de keus russen de Sowjetunie en de Ver. staten liefst zo lang mogelijk wil len uitstellen van hun stand- punt uit volkomen terecht. Een handige zet van de Russen boven dien, om net nu de besprekingen over een handelsaceoord met Enge land we?te gaan hervatten! Handelsbesprekingen in Moskou vlotten Harold Wilson, de Britse minis ter van handel, die weer naar Mos kou is getrokken om opnieuw te trachten een Brits-Russisch han delsaceoord tot stand te brengen, schijnt deze keer te slagen. In krin gen rond de conferentie verluidt dat de-besprekingen" goed. opschie ten. Proces-Krupp begonnen Gisteren is voor het Amerikaan se gerechtshof voor oorlogsmisda den te Neurenberg het proces tegen Alfred Krupp von Bohlen und Hal- bach en elf van z*jn medewerkers begonnen. De verdachten worden-beschul digd van misdaden tegen de vrede, roof, deportatie van arbeiders, ex ploitatie en misbruik van gedwon gen arbeidskrachten en samenzwe ring om deze misdaden te kunnen verrichten. Behalve von Buelow en Loeser waren allen lid van de N.S.D.A.P, Charlie Chaplin verklaart Hollywood de oorlog In een artikel gepubliceerd in het Engelse weekblad „Reynolds News", verklaart Charlie Chaplin te hebben besloten, om Hollywood en zijn be woners de oorlog te verklaren en wellicht binnen afzienbare tijd de Verenigde Staten te gaan verlaten. Hollywood aldus Chaplin gaat te gronde, omdat het geen films van artistieke waarde meer maakt. Hollywood vervaardigt slechts kilometers filmband. Hollywood is ^ezig de laatste slag te verliezen als het niet gaat be seffen, dat meesterwerken onmoge lijk aan de lopende band geprodu ceerd kunnen worden. Maandagochtend stoomde de Scandinavie-express de grote hal van het Centraal Station te Am sterdam uit met aan boord de Nederlandse schaatsenrijders, die door de K.N.S.B. naar Noorwegen werden uitgezonden, om zich voor te bereiden op de Olympische Win terspelen. Half Januari zal de definitieve ploeg voor St. Moritz gekozen wor den, die dan via Zürich naar St. Moritz zal vliegen. Nieuwe komeet gezien in Zuid-Afrika In de gehele Kaapkolonie heeft men gisteravond een komeet waar genomen, die de helderste wordt geacht sinds de zogenaamde „Ko meet-van Halley", voor het eerst in 16S2 door de Engelse astronoom Edmund Halley gezien, in 1910 voor het laatst aan de hemel verscheen. De komeet wordt beschreven als oranjekleurig en ongeveer vier maal zo groot als een ster. Haar staart wees verticaal naar beneden en vertoonde een lichte kromming met een hoek van ongeveer 15 gra den. Dr. H. D. Jackson van het ko ninklijk observatorium te Kaapstad noemde dit verschijnsel een van de grootste gebeurtenissen der astro nomie. Hij acht de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de kemeet, al keert zij misschien nooit meer te rug naar de aarde, nog enkele da gen zichtbaar zal zijn, in het bijzon der in het Zuidelijk halfrond. Te Adelaide in Zuid-Australië heeft men gisteravond in het Zuid- Westen 14 graden ten Zuiden van de planeet Venus een „onbekende heldere komeet" waargenomen. Ook Canada heeft Nazi's Evenals in Engeland is ook in Canada de voor de oorlog bestaan de fascistische organisatie weer op het tapijt verschenen. De party heet hier: Nationale Eenheidspartij, en de leider: Adrien Arcand. Arcand. een lange schrale man, die tjjdens de oorlog natuurlijk ge ïnterneerd is geweest, heeft dezer dagen in een geheime vergadering voor het eerst weer zyn volgelingen toegesproken. Een verrassing voor de jarige opoe Herf at: Namens haar kleinzoon uit Soe- kaboemi werd gisteren een prachtige bouquet rozen gebracht. Achter het lieve oudje haar dochter en schoonzoon. Rotterdamse duiker in Zeeland omgekomen Maandagmiddag is onder Ierseke by de Postbrug van het kanaal door Zuid-Beveland 'n ongeluk ge beurd, dat F. W., een duiker uit Rotterdam, het leven heeft gekost. W. moest explosieve stoffen "in het water brengen om iets op te rui men. De lont schijnt verward te zijn geraakt in de duikers lang waar door de explosieven ontijdig tot ontploffing kwamen, met het bo vengenoemds noodlottige gevolg. Terug naar Nederland Fenna Witbaard, het Nederland se meisje, dat zich zonder papieren in Engeland bevindt en dientenge volge door de Engelse politie is aangehouden, zal naar Den Haag terugkeren. Hoewel verschillende personen hulp hebben toegezegd, achtte de rechter in Marlborough- street het beter een bevel tot uit wijzing uit te vaardigen. Een Ne derlands ambtenaar zal het meisje bij aankomst naar huis brengen. ONDERHANDELINGEN REGERING—C.G.T. OKSIEU.V AEGEP,ROKEN De 48-urige „waarschuwingsstaking" bü de metro en de Parijse bus diensten, die Maandagmorgen zou beginnen, is mislukt en afgelast. Er waren maar enkele diensten uitgevallen. Wel was er gisteren een grote opstopping op de stations, maar dat kwam doordat het reizigersverkeer naar het centrum van de stad zeer intens was in verband met de requium- mis voor generaal Leclerc. Maandagavond zijn opnieuw onderhandelingen gevoerd tussen de regering en de C.G.T. Zij zijn echter weer afgebroken, omdat de C.G.T. blijft vasthouden aan de eis voor een variabele loonschaal in verhouding met de kosten voor het levensonderhoud, waar de regering niet aanwil, omdat hierdoor het loonpeil te veel buiten de controle zou vallen. De voorstellen van de regering komen op het volgende neer: 1. Geen betaling 'van loon over de dagen waarop gestaakt is. 2. Een toeslag op het loon van 1500 francs met terugwerkende kracht tot 24 November. 3. Geen toepassing van de .,wet op de bescherming van de vrijheid van' arbeid". 4. Werkhervatting op Woensdag uiterlijk. De gebruikelijke gezinstoeslagen zullen ook aan de stakers worden doorbetaald. Verder heeft de rege ring aangekondigd dat onmiddellijk een begin zal worden gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkhe den om Ionen en prijzen te stabili seren, teneinde een gewaarborgd minimum-loon vast te stellen dat mét terugwerkende kracht tot 1 December :n werkingzou treden. De vakbonden zouden bij de vast stelling van dit minimum-loon worden, gekend. De mislukte metro-staking- heeft nog tot enige ongeregeldheden ge leid. Stakers trachtten enkele sta tions te bezetten, maar werden door de politie verdreven. De onderchef van het station Mairie d'Ivry werd door stakers gekneveld en van zijn sleutels beroofd. Autobussen wer den bekogeld met stenen, en voor enige autobusstations waren de straten met spijkers bestrooid. Onafhankelijke metaal-bond De beginnende scheuring in de C.G.T. zet door. Maandag avond hebben vertegenwoor digers van zestig metaalfabrie- ken in Parijs en omgeving op initiatief van een groep spoor- Een millioen Parijzenaars wa3 gisteren op de been om gene raal Leclerc de laatste eer te bewijzen. In de Notre Dame. waar de Re quiemmis werd opgedragen, be vonden zich de generaals De Lat- tre de Tassigny, en Giraud en ad miraal Thierry d'Argenlieu. die zrin klooster voor deze gelegenheid ver laten had. De Gaulle was er niet: hp had Zaterdag al het stoffelijk overschot zijn eer bewezen. Pierre de Gaulle," broer van de generaal en voor de regering mi nister Teiteen. spraken. Op de schouders van soldaten van het tweede leger werd de "kist later naar Frankrijks nationale mauso leum gedragen. Uit de rijksbegroting van het ministerie van O. K. en W. blijkt, dat van het voorschot van 300,0D0 gulden ten behoeve van vrije jeugdvormïng 6,7 procent aan de Nederlan dse Jeugd gemeenscha p 1,07 procent aan diverse neutrale verenigingen, 23 procent aan Pro testants Christelijke instellingen, 55.4 procent aan Katholieke en 13.8 procent aan algemene huma nistische en socialistische vereni gingen is uitgekeerd. De commissie van rapporteurs heeft naar aanleiding van deze cij fers gevraagd, of de minister de juistheid dezer berekeningen kan bevestigen. Zo ja. dan zou de com missie willen weten, of de minister de richtlijnen, die voor 1947 gol den voor 1948 handhaaft. Post Uw wensen tijdis;! Met ingang van 1 Januari zal het mogelijk ziin monsters per lucht- pest naar Indonesië te verzenden. In de nieuwe serie postzegels zijn twee waarden alsnog verschenen: de zegels van 7 en van 35 cent. Kerst- en Niettwjaarscorresponr detitie zullen de post voor Indone sië aanmerkelijk in omvan? doen toenemen.- -Daarom verzocht de P.T.T., Kerststakken in de week van 7 tot 13 December, Nieuwjaars stukken in die van 14 'tot- 20 De cember te posten. Dit schema maakt een uiterst nuttig gebruik van de beperkte laadruimte In de vliegtuigen mogelijk. „Voor 't personeel van de P.R.A., dat ten hoogste twee en een half jaar in overheidsdienst is geweest, bestaat een wachtgeldregeling, ter wijl het distributiepersoneei dien aangaande nog steeds in onzeker heid leeft", schrijft het hoofdbe stuur van de vereniging van dis tributiepersoneei in een circulaire, gericht aan de ministerraad. Wel zijn pogingen aangewend om een regeling te verkrijgen, maar deze bleven zonder positief resultaat, hoewel tal van ambtenaren reeds acht dienstjaren hebben. Het hoofd bestuur dringt aan op een onver wijlde afkondiging van de toege zegde maatregelen en voorzienin gen, omdat anders ook de goede krachten, die bij het afwikkelen van het apparaat niet gemist kun nen worden, verloren zouden gaan. Op Zaterdag 20 December komen de afgevaardigden van de landelij ke afdelingen der vereniging in Utrecht bijeen, om hun houding nader te bepalen. Operatie aan boord Aan boord van de „Willem Ruys" is een negenjarige jongen aan de blinde darm geopereerd, terwijl het schip nog ongeveer honderd kilometer van Malta was verwij derd. De Maltezer minister van Gezondheid, een assistente en een narcotiseur, die in een vissersboot je waren gearriveerd, woonden cie operatie bij. Pakketten, gezonden door militai ren in Indonesië naar hun familie of vrienden in Nederland zullen in bet vervolg vrijgesteld zijn van invoer rechten mits aan de volgende voor waarden wordt voldaan: De goederen moeten als ge schenk zijn gezonden; 2ij moeten rechtstreeks uit Indonesië, Surina me of Curasao naar Nederland wor den gestuurd; het gewicht mag maximum 4 kilogram bedragen, de waarde van de inhoud maximum 25 gulden, het bedrag, dat normaal aan invoerrecht of accijns verschuldigd zou zijn mag de 10 gul den niet overschrijden; de zendin gen moeten geschieden onder aus piciën van de Ni%in en uitsluitend via Rotterdam, Amsterdam of Schiphol worden ingevoerd. Naar wij vernemen zal Bertus de Harder Zondag a.s. niet in. het elf tal van V.U.C. worden opgesteld. Hij vertrekt de volgende week naar Venlo, waar hij een betrek king heeft gevohden en overschrij ving zal vragen naar V.V.V. BOVENSTAANDS FOTO toont de „Renville", het door de Amerikaanse regering ter beschikking gestelde marinevaartuig, waarop in de wateren bui ten Batavia - zulks om het terrein der onderhandelingen neutraal te doen ztjn de Maandag hervatte Ned erlands-Indoncsische onderhandelingen plaats hebben. wegmannen een nieuwe vak bond gesticht, los van de Con federatie. De nieuwe bond zal in contact treden met de onafhankelijke vak bond van het spoorwegpersoneel, die Zondagavond werd opgericht. Het is niet mogelijk een schatting te maken over de sterkte van de nieuwe organisaties. In een groot aantal kolenmijnen in het Noorden is nu ook het werk hervat. Tienduizend soldaten wa ren in het geweer geroepen om de posters te verdrijven. De ambtenaren zijn weer allen aan het werk. De Parijse vuilnis mannen en de arbeiders bij de gas- en electriciteitsbedrijven 'staken nog, en ook bij het Middellandse- zeeneet van de spoorwegen gaat de staking door. Het protest dat de manager van Walcott, Joe Webster, bü de athle- tiek-commissie van de staat New York indiende tegen de beslissing van de jury-leden in de titel- match Joe Louis-Joe Walcott, is afgewezen. Zoals reeds werd ver meld ging het protest tegen het feit dat een der jury-leden, die meer ronden had toegekend aan Louis, in totaal meer punten had toege wezen aan diens tegenstander Wal cott, volgens Webster had dit jury lid dan ook voor Walcott moeten stemmen. Minister Vos zal het beheer van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting waarnemen, tot de heer Neher uit Indonesië zal zijn teruggekeerd, Dr. D. P. van. der Kooy zal prof. dr. P. Kuin als secr,-gen. van het ministerie van Economische Zaken opvolgen. Maandag werd zonder enig officieel vcrtOon het voor de Koninklijke Rotter- damschc Lloyd bestemde motorvracht-s en passagt'ersscA/p „Garoct" te water gelaten; of beterhet water werd tot het schip toegelaten, want de „Garoet" werd gebouwd in het bouwdok van de werf Wilton-Fijcnoord te Schiedam. JOODSE EN ARABISCHE STATEN TWEE WEKEN DAARNA IN LEVEN Engeland wil op 15 Mei 1948 zijn mandaat over Palestina over dragen en het heeft voorgesteld dat de onafhankelijke Joodse en Arabische staten na een overgangsperiode van twee - weken, op 1 Juni in het leven worden geroepen. De datum van definitief ver trek der Britse troepen blijft 1 Augustus. Vóór 15 Mei zal Engeland waarschijnlijk de 16.000 illegale Joodse immigranten die op Cyprus worden vastgehouden, naar het Joodse deel van Palestina brengen. Dit Britse plan voor de overdracht van het mandaat zal nog ter goedkeuring aan een commissie der U.N.O. worden voorgelegd. Het aantal slachtoffers van de onrust in Palestina is thans tot 91 gestegen: 59 Joden. 29 Arabieren, 2 Armenen. en een Brit zijn gedood sinds de verdeling van Palestina be kend werd. In de wijk Hatikvah van Tel Aviv ontwikkelde zich gisteren een complete veldslag tussen Joden en Arabieren, die met mitrailleurs en granaten de Joodse wijk aanvielen. Er vielen acht doden, vijf aan Ara bisch en drie aan Joodse zjjde. In Haifa is van 's avonds zeven uur tot 's morgens half zes een uit gaansverbod ingesteld. Engeland heeft toestemming ge geven tot het oprichten van Joodse en Arabische burgerwachten om in de voornaamste gebieden van Pa lestina recht en orde te handhaven, zulks als een voorbereidende maat regel voor de terugtrekking der Britse troepen, die geleidelijk ge concentreerd zullen worden in eva cuatiekampen rond Haifa, vanwaar zij scheep zullen gaan. Twee Arabische landen .willen In de zitting van de Veiligheidsraad, die_ vandaag wordt gehouden, de strijd van de Mohammedaanse we reld tegen de verdeling van Pales tina ter tafel brengen. Egypte en de Libanon hebben verzocht, aan wezig te mogen zifn bü de zitting, die vanavond begint. Geslaagde noodlanding van onbestuurd vliegtuig In Texas werd de piloot W. B. Myers bij een landing uit het vlieg tuig geslingerd. Het toestel vloog onbemand verder en bleef 2 uur en 20 minuten in de lucht. Wegens benzinegebrek daalde het uit zich zelf en liep bü deze landing slechts geringe beschadigingen op aan het landingsgestel en de vleugels. De piloot, die bij de eerste landing uit Motie van vertrouwen met 57-14 stemmen verworpen Het Oost-Indische parlement heeft vanochtend het kablnet-YVa- romv ten val gebracht. De door de minister-president ingediende motie van vertrouwen werd verworpen met 57 tegen 14 stemmen. De volgende parlementsvergade ring zal over drie dagen plaats hebben. Anale Agoeng Gde Agoeng zal hoogstwaarschijnlijk de nieuwu formateur zijn. Ook wordt genoemd de burgemeester van Makassar, Abdoel Hamid, doch deze is slechts gegadigd bij de progressieve frac- tie. De val van het kabinet-warouw is het resultaat van de reeds twee weken durende algemene beschou wingen over het beleid van het ka binet. Direct bij de opening van de zit ting van lieden kreeg Warouw het woord. Hij zeide, dat ernstige be studering van de critiek, tijdens de algemene beschouwingen in eerste termijn op de regering geleverd, de regering niet de overtuiging had geschonken, dat een 2odanig grapt en algemeen en principieel verschil van inzicht over de voornaamste punten van het staatkundig en al gemeen beleid tussen regering en parlement aan het licht was ge treden, dat nu dietfde te worden geconcludeerd tot onmogelijkheid van samenwerking tussen het hui dige ministerie en het vertegen woordigend lichaam. Hij verlangde een duidelijke en openbare uit spraak van het parlement omtrent de bereidheid tot samenwerking. Warouw stelde de volgende formu lering voor: ..Het voorlopig verte genwoordigend lichaam van Oost- Indonesië acht, gehoord de namens de Oost-Indonesische uitgesproken regeringsverklaring nopens het al gemeen. en staatkundig beleid, sa menwerking met het huidige minis terie mogelijk en verklaart ztoh in beginsel tot deze samenwerking be reid." Scherpe critiek Warouw was premier gewor den na het verdwijnen van Nadjamoeddin, die wegens fraude door de president ont slagen was. Het kabinet is ver der echter nog hetzelfde als onder het premierschap van N adjamoeddin. Bij de algemene beschouwingen over het regeringsbeleid heeft voor al dt progressieve fractie scherpe critiek laten horen. Zij verweet het kabinet dat het te weinig rekening hield met .de volksvertegenwoordi ging, dat O oat-Indonesië nog te veel van Batavia uit geregeerd wordt en dat het kabinet de poli tionele actie tegen de Republiek heeft goedgekeurd. De algemene beschouwingen wa ren feitelijk de eerste confrontatie van de Oost-Indonesische regering met de volksvertegenwoordiging. Maritiem spoorwegstation in Vlissingen Er is in principe besloten tot het bouwen van een maritiem spoorweg station te Vlissingen. De voorberei dingen hiervoor verkeren evenwel jpog in het eerste stadium. Verwacht mag echter worden, dat het station gereed zal zijn wanneer in 1948 de Mij. Zeeland naar Vlissingen zal te rugkeren. Het overleg tussen de regering, de Nederlandse Spoorwegen en de Spoorwegmaatschappij Mechelen- Terneuzen ten aanzien van de spoor wegplannen voor Zeeuwsch-Vlaan- deren zijn nog in volle gang. Volgens de resultaten van de ver keerstellingen van de KN.A.C. op de rijkswegen in de maand Septem ber was het motorisch verkeer het drukst op de weg Den HaagRot terdam, vervolgens op de wegen Utrechtde Bilt. Amsterdam Bussum, RotterdamZwjjndreehfc en AmsterdamSassenheim, Voor de personenauto's alleen was de volgorde: Den Haag-Rotter dam, Amstcrdam-Bussum, Utrecht- De Bilt, Amsterdam-Sassenheim, Rotterdam-Zwijndrecht en Gouda- Utrecht. Voor het busverkeer spande de weg Linne—Maastricht de kroon, daarna kwamen Rotterdam—Zwijn- drecht en UtrechtDe Bilt. Voor de motorrijwielen was de volgorde: UtrechtDe Bilt. Den Haag—Rotterdam en Rotterdam- Zwijndrecht. Het fietsverkeer was het drukst reap, op de wegen Utrecht—de Bilt, Best—Eindhoven en Linne—Maas tricht. STAATSLOTERIJ Staatsloterij 5e klasse, 10e lijst. Hoge prijzen f 2000,—: 9903 f 1000,3014, 5027, 5986, 1295S f 400,—: 2126, 6390, 6614, 19958 f 200,5251, 8243 f 100,—: 1452, 3714, 4221, 447T. 7808, 8099, 8892, 9287, 10059, 15183, 16952, 18586, 18663, 18982, 21006. Weerbericht OVERDRIJVENDE WOLKENBANKEN Weersverwachting tot Woensdagavond. Overdrijvende wol kenbanken met 1 en daar In de nacht en ochtend nevel of mist en matige tot zwakke wind uit Noordoostelijke rich ting. Koude nacht met plaatselijk lich te vorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde tempera- tuur als vandaag. iï? rw Zon„°P 8 36 uur. onder 16.29 het vliegtuig geslingerd werd. brok uu™ ~aan uur- onder is.ii uur qjn ruggegraat. jlïm'l115.ttet,5am:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1